Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΤΗΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2012 
∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 
- 29 Ιουνίου 2012 -  
• Επιβεβαιώνουµε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος τραπεζών και 
δηµοσίου χρέους. Η Επιτροπή θα υποβάλει σύντοµα προτάσεις δυνάµει του άρθρου 127, 
παράγραφος 6, για ενιαίο εποπτικό µηχανισµό. Ζητούµε από το Συµβούλιο να µελετήσει 
κατεπειγόντως αυτές τις προτάσεις µέχρι το τέλος του 2012. Αφ' ότου θεσπισθεί 
αποτελεσµατικός ενιαίος εποπτικός µηχανισµός για τις τράπεζες στην ευρωζώνη, στον 
οποίον θα συµµετέχει και η ΕΚΤ, ο ΕΜΣ θα µπορούσε, κατόπιν αποφάσεως, να έχει τη 
δυνατότητα άµεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Αυτό θα υπόκειται στις 
κατάλληλες προϋποθέσεις, µεταξύ των οποίων η συµµόρφωση προς τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες θα είναι συγκεκριµένες για κάθε ίδρυµα, τοµέα ή οικονοµία, 

και θα διατυπωθούν τυπικά σε µνηµόνιο συµφωνίας. Η Ευρωοµάδα ...
θα εξετάσει την κατάσταση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της Ιρλανδίας µε στόχο να βελτιωθεί περαιτέρω η βιωσιµότητα του προγράµµατος προσαρµογής που σηµειώνει καλές επιδόσεις. Παρόµοιες 

περιπτώσεις θα αντιµετωπισθούν αναλόγως.  

  • Ζητούµε την ταχεία σύναψη του µνηµονίου συµφωνίας που συνδέεται µε την παροχή 

οικονοµικής στήριξης προς την Ισπανία για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού της 
τοµέα. Επιβεβαιώνουµε ότι η χρηµατοδοτική συνδροµή θα παρασχεθεί από το ΕΤΧΣ µέχρις 
ότου καταστεί διαθέσιµος ο ΕΜΣ και ότι εν συνεχεία θα µεταφερθεί στον ΕΜΣ, χωρίς 
καθεστώς προτεραιότητας.  
• Επιβεβαιώνουµε την ισχυρή δέσµευσή µας να πράξουµε παν αναγκαίον για να 
διασφαλίσουµε τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα της ευρωζώνης, χρησιµοποιώντας 
ειδικότερα τα υφιστάµενα µέσα ΕΤΧΣ/ΕΜΣ µε ευέλικτο και αποτελεσµατικό τρόπο, ώστε 
να σταθεροποιηθούν οι αγορές των κρατών µελών που τηρούν τις ανά χώρα συστάσεις και 
τις λοιπές δεσµεύσεις τους, περιλαµβανοµένων των σχετικών χρονοδιαγραµµάτων, δυνάµει 
του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της 
διαδικασίας µακροοικονοµικών ανισορροπιών. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να αποτυπωθούν σε 
µνηµόνιο συµφωνίας. Εκφράζουµε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ΕΚΤ συµφώνησε να 
διεκπεραιώνει για λογαριασµό του ΕΤΧΣ/ΕΜΣ πράξεις της αγοράς αποτελεσµατικά και 
αποδοτικά. 
• Αναθέτουµε στην Ευρωοµάδα να εφαρµόσει αυτές τις αποφάσεις µέχρι τις 9 Ιουλίου 2012.

Brussels, 29 June 2012

EURO AREA SUMMIT STATEMENT
- 29 June 2012 -
• We affirm that it is imperative to break the vicious circle between banks and sovereigns. The  Commission will present Proposals on the basis of Article 127(6) for a single supervisory  mechanism shortly. We ask the Council to consider these Proposals as a matter of urgency  by the end of 2012. When an effective single supervisory mechanism is established,  involving the ECB, for banks in the euro area the ESM could, following a regular decision,  have the possibility to recapitalize banks directly. This would rely on appropriate  conditionality, including compliance with state aid rules, which should be institutionspecific, sector-specific or economy-wide and would be formalised in a Memorandum of  Understanding. The Eurogroup will examine the situation of the Irish financial sector with  the view of further improving the sustainability of the well-performing adjustment programme. Similar cases will be treated equally.
• We urge the rapid conclusion of the Memorandum of Understanding attached to the
financial support to Spain for recapitalisation of its banking sector. We reaffirm that the
financial assistance will be provided by the EFSF until the ESM becomes available, and that  it will then be transferred to the ESM, without gaining seniority status.
• We affirm our strong commitment to do what is necessary to ensure the financial stability of  the euro area, in particular by using the existing EFSF/ESM instruments in a flexible and  efficient manner in order to stabilise markets for Member States respecting their Country  Specific Recommendations and their other commitments including their respective timelines, under the European Semester, the Stability and Growth Pact and the
Macroeconomic Imbalances Procedure. These conditions should be reflected in a
Memorandum of Understanding. We welcome that the ECB has agreed to serve as an agent  to EFSF/ESM in conducting market operations in an effective and efficient manner.
• We task...
the Eurogroup to implement these decisions by 9 July 2012.