Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ   
  

Σύμφωνα με το άρθρο 194 του Κώδικα Δικηγόρων: 
"Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν ιδία περιουσία και υπόκεινται στις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς  την απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάληψη υποχρεώσεων και την εν γένει  διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, διοικούνται δε δια Συμβουλίου. Για τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους οι  Δικηγορικοί Σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη  μορφή".
    Ο Ν. 3861/2010 , που καθιερώνει το πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" , αναφέροντας στο άρθρο 1 ότι " Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων, και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 πρόσωπα και όργανα στο Διαδίκτυο και η δημιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών"  στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 προβλέπει "Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόμο, καθώς και τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Oι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα"   και , περαιτέρω, στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου προβλέπει "Στο διαδίκτυο αναρτώνται:1)....,2)......, 3).............., 4)........,5)...............,6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επί μέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, 7)................, 8)................, 9) πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι, 10) πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, 11) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων, 12)............, 13).................
14) περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισμού και συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, 15).................., 16) περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού..."

     
   Τούτων δοθέντων και εν όψει του ότι στα άρθρα του Ν. 
3861/2010, που βρίσκονται στην πάντοτε πολύ καλά ενημερωμένη Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ, δεν βρήκα κάποιο σχόλιο, που να παραπέμπει σε άλλον νόμο, που να τροποποιεί τον Ν 3861/2010 ή να αναστέλλει την έναρξη εφαρμογής του  , έχω να διατυπώσω το πολύ απλό ερώτημα:      

   Ξέρει , άραγε, κάποιος, να με πληροφορήσει  που υπάρχουν στο διαδίκτυο αναρτημένες οι καταχωρήσεις  στο πρόγραμμα  "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" των Δικηγορικών Συλλόγων και ιδίως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) , του οποίου είμαι μέλος;
    Κι αν δεν υπάρχουν τέτοιες αναρτήσεις,...
μπορεί να με ενημερώσει κάποιος γιατί δεν υπάρχουν;
   Και τέλος, αν γίνει δεκτό ότι ο ΔΣΑ δεν έχει υποχρέωση να  ακολουθήσει το πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ, γιατί άραγε, δεν έχει εφαρμόσει ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ κάτι ανάλογο , μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του, έτσι ώστε τα μέλη του να γνωρίζουμε τα πάντα γύρω από την λειτουργία του;
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ