Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ (ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ, ΤΟΥ κ.ΤΖΑΒΑΡΑ, ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΟΜΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΥΝΕΠΡΑΞΕ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ- VIDEO)

Κι όμως, η κυβέρνηση δεν έχει πέσει και Υπουργός Δικαιοσύνης εξακολουθεί να είναι  ο κ. Χαράλαμπος Αθανασίου !!!!Η παράγραφος 1 του άρθρου 263 Α του Ποινικού Κώδικα , όπως ίσχυε μέχρι τις 7.4.2014 , οπότε τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4254/2014.

"Για την εφαρμογή των άρθρων 235, 236, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262 και 263 υπάλληλοι θεωρούνται, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 13, οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και όσοι υπηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα και με οποιαδήποτε ιδιότητα: α) σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που ανήκουν στο Κράτος, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και που εξυπηρετούν με αποκλειστική ή προνομιακή εκμετάλλευση την προμήθεια ή την παροχή στο κοινό νερού, φωτισμού, θερμότητας, κινητήριας δύναμης ή μέσων συγκοινωνίας ή επικοινωνίας ή μαζικής ενημέρωσης, β) σε τράπεζες που εδρεύουν στην ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους, γ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από νομικά πρόσωπα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια, εφόσον τα ιδρυτικά νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη διοίκησή τους ή, αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, στο κεφάλαιό της ή τα ιδρυτικά αυτά νομικά πρόσωπα είναι επιφορτισμένα με εκτέλεση κρατικών προγραμμάτων οικονομικής ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης, δ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία κατά τις κείμενες διατάξεις μπορούν να διατεθούν από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή από τις πιο πάνω τράπεζες επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις." 

   Η ίδια παράγραφος 1 του άρθρου 263 Α του Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με την Υποπαράγραφο ΙΕ.12 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 

«1. Για την εφαρμογή των άρθρων 235, 236, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262 και 263 υπάλληλοι θεωρούνται και όσοι υπηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα και με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση: α) σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που ανήκουν στο Κράτος, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και που εξυπηρετούν με αποκλειστική ή προνομιακή εκμετάλλευση την προμήθεια ή την παροχή στο κοινό νερού, φωτισμού, θερμότητας, κινητήριας δύναμης ή μέσων συγκοινωνίας ή επικοινωνίας ή μαζικής ενημέρωσης, β) σε τράπεζες που εδρεύουν στην ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους, γ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από νομικά πρόσωπα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια, εφόσον τα ιδρυτικά νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη διοίκησή τους ή, αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία, στο κεφάλαιό της ή τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι επιφορτισμένα με εκτέλεση κρατικών προγραμμάτων οικονομικής ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης και δ)σε όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των μελών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης."
    Με λίγα λόγια απαλείφθηκε εντελώς η προηγουμένως ισχύουσα  περίπτωση δ' , που αφορούσε εκκρεμείς υποθέσεις ίσως πολλών  εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες έτσι οδηγούνται στο ακαταδίωκτο!!!. 

    Παρακάτω μία διεξοδική ανάλυση πάνω  στο θέμα (αν και όχι απόλυτα ακριβής και με πρόδηλες υπερβολές)  ενός βουλευτή της ...Νέας Δημοκρατίας, του κ. Τζαβάρα,  που ψήφισε την παραπάνω διάταξη!!!!, χωρίς να αντιληφθεί , κι αυτός , την σημασία της, κάτι που ο ίδιος αποδίδει...
στο ότι το σχετικό ογκώδες νομοσχέδιο κατατέθηκε μία μόλις μέρα πριν από την ψήφισή του , συζητήθηκε με την διαδικασία του κατεπείγοντος σε μία μόνον συνεδρίαση  και , φυσικά , σε ένα μόνον άρθρο , όπου περιέχονται εκατοντάδες ρυθμίσεις , που αφορούν διαφορετικά μεταξύ τους θέματα!!!


    Το θέμα το έχει αναδείξει και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΔΩ) αλλά, όπως εξυπακούεται, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, "ο πρώτος επιστημονικός σύλλογος της χώρας", δεν εξέδωσε ούτε μία τυπική ανακοίνωση, παρά το ότι πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει άμεσα στο πεδίο άσκησης των επαγγελματικών καθηκόντων των μελών του και κατά συνέπεια θα έπρεπε να πρωτοστατούσε στην καταγγελία αυτής της άθλιας ενέργειας ξεπλύματος ποινικών ευθυνών ανθρώπων, που λεηλάτησαν το δημόσιο χρήμα.
ΥΓ. 1) Το παραπάνω νομοθετικό ξέπλυμα φαίνεται να αφορά κυρίως τις ΜΚΟ (και άλλα ΝΠΙΔ, που κατά νόμο μπορούν να επιχορηγηθούν  ή χρηματοδοτηθούν από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και Τράπεζες, όπως ενδεχομένως είναι τα Ναυπηγεία ) και όχι την ΖΙΜΕΝΣ, όπως προφανώς πρόχειρα εκτίμησε ο κ. Τζαβάρας, διότι ο ΟΤΕ, ιδίως την δεκαετία του 1990, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Τζαβάρας,  ασφαλώς  ενέπιπτε στις ανώνυμες εταιρείες της περίπτωσης γ'  της παραγράφου 1 του άρθρου 263 Α του ΠΚ (ανώνυμη εταιρεία, ιδρυθείσα με νόμο, το ΝΔ 1049/1949,στο κεφάλαιο της οποίας συμμετείχε το ελληνικό δημόσιο και μάλιστα  αποκλειστικά) , που παρέμεινε αναλλοίωτη. Φαίνεται ότι ο κ. Τζαβάρας , όπως πρόχειρα τοποθετείται στην τηλεόραση , έτσι πρόχειρα και νομοθετεί. Και αυτό , επίσης φαίνεται,  συμβαίνει με την πλειοψηφία των βουλευτών. Γι' αυτό και ψηφίζονται διατάξεις αυτής της ποιότητας. 
  2) Η παραπάνω νομοθετική τροποποίηση, η οποία  κυρίως αφορά τις ΜΚΟ, ίσως όμως και τα Ναυπηγεία, προφανώς δεν έγινε "από παραδρομή" αλλά ήταν ΣΚΟΠΙΜΗ. Κι αυτό γιατί , δοθέντος του ότι ολόκληρη η υπόλοιπη παράγραφος 1, που περιελάμβανε τις περιπτώσεις α', β' και γ' , παρέμεινε αναλλοίωτη και άρα το ζητούμενο ήταν να προστεθεί και η περίπτωση όσων υπαλλήλων υπηρετούν σε όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ,  το λογικό θα ήταν η ψηφισθείσα διάταξη να ΠΡΟΣΕΘΕΤΕ περίπτωση ε' στην παράγραφο  1 του άρθρου 263 Α του ΠΚ, για να περιλάβει τους παραπάνω υπαλλήλους και όχι να επαναλάβει ολόκληρη την παράγραφο 1, αντικαθιστώντας την περίπτωση δ',  περιλαμβάνοντας σε αυτήν τους υπαλλήλους των παραπάνω οργάνων ή οργανισμών της ΕΕ,  ταυτόχρονα όμως καταργώντας αυτήν, κατά το προϊσχύον  περιεχόμενό της. Η κατάργηση, λοιπόν, της διάταξης της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 263 Α του ΠΚ, όπως προηγουμένως ίσχυε,  ήταν ΣΚΟΠΙΜΗ   και σκοπό είχε την ποινική ελάφρυνση έως και απαλλαγή όσων υπευθύνων  ΜΚΟ  έχουν κατηγορηθεί ή επρόκειτο να κατηγορηθούν  για παράβαση των άρθρων 235, 236, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262 και 263 (για την ακρίβεια για όσα απ' αυτά προσιδιάζουν σε έναν υπάλληλο ΝΠΙΔ) και μέσω αυτών για παράβαση του Ν. 1608/1950 (για όσες περιπτώσεις το επιδιωκόμενο ή επιτευχθέν όφελος ή η προκληθείσα ή απειληθείσα ζημιά υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δρχ) , που προβλέπει βαριές ποινές έως και ισόβιας κάθειρξης, για τις περιπτώσεις , που κάποιος κρίνεται ένοχος των αδικημάτων των άρθρων 216, 218, 235, 236, 237, 242, 256 258, 372, 375 και 386 του ΠΚ (με κόκκινο οι περιπτώσεις, που προβλέπει το άρθρο 263 Α του ΠΚ), εκ των οποίων τα κυρίως δυνάμενα να τελεσθούν από υπάλληλο ΝΠΙΔ είναι αυτά του άρθρου 258 (υπεξαίρεση στην υπηρεσία), που όμως θα εξακολουθεί να διώκεται ως απλή υπεξαίρεση του άρθρου 375 ΠΚ, η οποία, υπό προϋποθέσεις, είναι και αυτή κακουργηματική, τιμωρούμενη όμως ελαφρύτερα και συγκεκριμένα με ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη και του άρθρου 235 ΠΚ (παθητική δωροδοκία).
    3) Κοντολογίς η κατάργηση της παραπάνω διάταξης μπορεί να αφορά κυρίως,  τις ΜΚΟ και  το αδίκημα της υπεξαίρεσης, που κάποιος υπάλληλός τους τέλεσε εις βάρος τους, ενδεχομένως δε και των τα Ναυπηγεία , σε σχέση με το αδίκημα της δωροδοκίας. Όσα περί ΖΙΜΕΝΣ κλπ ανέφερε ο κ. Τζαβάρας προφανώς είναι συνήθεις υπερβολές ενός μάλλον φλύαρου βουλευτή, ο οποίος ενώ είναι λαλίστατος στις τηλεοράσεις, όταν πρόκειται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αποδεικνύεται ελλειποβαρής. 
    4) Κι αν ακόμη θεωρηθεί ήταν σκόπιμη και δόλια  η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση κατά το στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας, και πάλι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΣΤΕΙ  ΚΑΝΕΝΑ ΑΔΙΚΗΜΑ. Πως θα μπορούσε να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα; Με έναν πολύ απλό τρόπο:   να προσέχει ο κάθε κύριος Τζαβάρος το τι ψηφίζει, όταν νομοθετεί στην Βουλή. 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ