Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ "ΜΙΣΘΟΔΙΚΕΙΟΥ" ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

   Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τις αναπροσαρμογές στους μισθούς των δικαστικών λειτουργών στην σημερινή Ελλάδα της εσωτερικής υποτίμησης. 
   Βέβαια, κάποιος θα παρατηρήσει, και εύλογα, ότι η θέση του δικαστή είναι θέση ευθύνης και θα πρέπει να αμείβεται ανάλογα. 
   Σωστά ...
   Για τον λόγο αυτό λοιπόν, και με βάση την εμπειρία ενός μόνον δικηγόρου , που μάλιστα η δικηγορική ύλη του είναι συρρικνωμένη , όπως, εξάλλου,  και του συνόλου σχεδόν των δικηγόρων, πριν από τον πίνακα με τους αναπροσαρμοσμένους  μισθούς των δικαστών , παρατίθεται ένας άλλος πίνακας: ένας πίνακας με υποθέσεις, στις οποίες υπάρχει υπερβολική καθυστέρηση στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων, χωρίς κανένας μηχανισμός της οργάνωσης των δικαστηρίων να έχει ενεργοποιηθεί και μάλιστα αυτεπάγγελτα , έτσι ώστε να δώσει λύση. 
    Μελετήστε τους δύο πίνακες και βγάλτε τα συμπεράσματά σας για το μέγεθος της κρίσης και δη της αφανούς, που διέρχεται η  Ελλάδα....

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΦΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
9.8.2012
2  ΕΤΗ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ
ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ  ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
19.3.2013
17 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (ΕΡΗΜΗΝ!!!)
16.5.2013
15 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ
ΕΦΕΣΗ ΕΠΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ)
5.12.2013
9  ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΠΙΝΑΚΑΣ 2


....................
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ