Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΔΙΕΠΟΥΣΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ,ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ (9.7.2014)

Ø      Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4242/2014 , δηλαδή πριν από τις 28.2.2014 , συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων των οποίων  κατά τον προαναφερθέντα χρόνο (28.2.2014) είχε λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και δεν είχαν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη λήξη της, διέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 34/1995, όπως παρατίθεται παρακάτω (άρθρο 13 παρ. 2 περ. α του Ν. 4242/2014).
Ø      Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4242/2014 ,  διέπονται από τους συμβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του π.δ. 34/1995, με την εξαίρεση των άρθρων 5-6, 16-18, 20-26, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 αυτού., τα οποία παρακάτω εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 4242/2014). Οι μισθώσεις αυτές ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματά της επέρχονται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή της (άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 4242/2014)
Ø      Σε  περίπτωση καταγγελίας  από τον εκμισθωτή μέχρι 31.8.2014 μίσθωσης η οποία στις 28.2.2014 επρόκειτο να λήξει μέχρι 31.8.2014 λόγω συμπλήρωσης της δωδεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 34/1995  ή μίσθωσης που στις 28.2.2014 είχε ληξει  ήδη για τον ίδιο λόγο αλλά δεν είχαν  παρέλθει μέχρι τις 31.8.2014 εννέα (9) μήνες από τη λήξη της ή μίσθωσης που τελούσε υπό τετραετή παράταση σύμφωνα με την περίπτωση δ' του άρθρου 61 του π.δ. 34/ 1995, ο εκμισθωτής οφείλει  στον μισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο λήξης της μίσθωσης έξι (6) μηνών (άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 4242/2014).
Ø      Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, σε κάθε άλλη περίπτωση,  α) δεν οφείλεται αποζημίωση για την αποκατάσταση της αϋλης εμπορικής αξίας σε περίπτωση λήξεως της μίσθωσης λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας λόγω κατάργησης του άρθρου 60 του ΠΔ 34/1995 που την προέβλεπε  και β) μετά την συμπλήρωση δωδεκαετίας η μίσθωση δεν παρατείνεται κατά τέσσερα έτη , έστω κι αν δεν καταγγελθεί εντός εννέα μηνών από την συμπλήρωση της δωδεκαετίας αυτή, λόγω κατάργησης του άρθρου 61 περ. δ’ του ΠΔ 34/1995, που προέβλεπε την παραπάνω παράταση...


Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθμός: 34
Έτος: 1995
ΦΕΚ: Α 30 19950210
Τέθηκε σε ισχύ: 10.02.1995
Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠτΔ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ημ.Υπογραφής: 04.02.1995

Τίτλος
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Προοίμιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2235/1994 "Τροποποίηση του Ν. 1703/1987 και του Ν. 813/1978" (ΦΕΚ Α'145), με πρόταση του Υπουργού Εμπορίου αποφασίζουμε την κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων.
Θέματα
ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ, Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων 813/78,1219/81, 1229/82, 1279/82, 1316/83, 1406/83, 1417/84, 1473/84, 1566/85, 1598/86, 1646/86, 1738/87, 1759/88, 1847/89, 1861/89, 1868/89, 1898/90, 1900/90, 1930/91, 1953/91, 1962/91, 1969/91, 2008/92, 2009/92, 2018/92, 2041/92, 2065/92, 2206/94, 2235/94
Σχόλια
Βλέπε παρ. 19 άρθρου 7 Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α' 199) για τις μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτή το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου που υπάγονται στο παρόν πδ και έληξαν ή που λήγουν και μπορούν να παραταθούν μέχρι 12 χρόνια από τη λήξη τους. Βλέπε και άρθρο 10 ΠΔ 19/19.11.1932 (ΦΕΚ Α' 409) για την εφαρμογή του παρόντος πδ στις μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών ή άλλη δημοσία χρήση. Σύμφωνα με το άρθρο 151 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2830/2000 (ΦΕΚ Α' 96), οι συμβολαιογράφοι για τη μίσθωση των γραφείων τους υπάγονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την προστασία της επαγγελματικής στέγης. Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 22 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α' 84), οι μισθώσεις των ακινήτων της παρ. 1 του ιδίου άρθρου 22 ή τμημάτων αυτών δεν υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις, ανεξαρτήτως του χρόνου συνάψεώς τους. =================== ** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131/6.6.2005), οι διατάξεις του π α ρ ό ν τ ο ς πδ, όπως επίσης και το άρθρο 610 του Αστικού Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια) δ ε ν εφαρμόζονται για τις μισθώσεις, υπομισθώσεις, συμβάσεις παραχώρησης χρήσης ή λοιπών δικαιωμάτων επί Ολυμπιακών συγκροτημάτων, υποδομών ή τμημάτων αυτών. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται αποκλειστικά από τις λοιπές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. ============================================== Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α' 118/15.5.2014), οι μισθώσεις ακινήτων που υπάγονται στο παρόν π.δ. και βρίσκονται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά (Βαρβάκειος Αγορά) του Δήμου Αθηναίων και έληξαν ή λήγουν οποτεδήποτε, ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ για ΕΞΙ (6) έτη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή, εφόσον αυτός τηρεί τους όρους της σύμβασης. Το μηνιαίο μίσθωμα στις παραπάνω παρατάσεις δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%) καταβαλλόμενο κατά τον τελευταίο χρόνο μίσθωμα και έκτοτε αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού, όπως αυτός προσδιορίζεται κάθε έτος από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τίτλος Αρθρου
Προστατευόμενες δραστηριότητες (άρθρ. 8 παρ. 3 ν. 52/75. 1,3 περ. β', 31 παρ. 1 εδ. β' ν. 813/78, 1 ν. 1229/82, 36 παρ. 2 ν. 1316/83).
Λήμματα
Εμπορικές μισθώσεις, Προστατευόμενες δραστηριότητες, Εκπαιδευτήρια, παιδικοί σταθμοί, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα, βοηθητικοί χώροι, φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, οίκοι ευγηρίας

Κείμενο Αρθρου
1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μισθώσεις ακινήτων οι οποίες συνάπτονται για:
α. επιχείρηση σ' αυτά εμπορικών πράξεων ή για άσκηση επαγγέλματος ή δραστηριότητας που προστατεύεται από το παρόν,
β. εγκατάσταση γενικώς εκπαιδευτηρίων και παιδικών σταθμών, γ. στέγαση κλινικών και κάθε φύσης νοσηλευτικών ιδρυμάτων, δ. χρησιμοποίησή τους ως εντελώς απαραίτητων βοηθητικών χώρων άλλων ακινήτων, στα οποία ασκούνται οι δραστηριότητες που προβλέπονται από το παρόν άρθρο. Διακοπή της άσκησης των δραστηριότητων αυτών μέχρι (6) μήνες δεν αίρει την προστασία που παρέχει το παρόν,
ε. στέγαση και λειτουργία φαρμακείων και φαρμακαποθηκών,
στ. στέγαση οίκων ευγηρίας.
Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι μισθώσεις από αναπήρους ή τραυματίες πολέμου που ρυθμίζει το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 52-1975, εφόσον ο μισθωτής ή οι καθολικοί διάδοχοί του βρίσκονται στην κατοχή του μισθίου την 1η Σεπτεμβρίου 1978.
2. Σε περίπτωση μικτής χρήσης, για την υπαγωγή της μίσθωσης στις διατάξεις του παρόντος λαμβάνεται υπόψη η προέρχουσα χρήση του μισθίου.


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τίτλος Αρθρου
Προστατευόμενα επαγγέλματα (άρθρ.
2 ν. 813/78, 13 ν. 834/78, 11 ν. 1229/82, 2 ν. 1861/89, 6 παρ. 2 ν. 1898/90).
Λήμματα
Εμπορικές μισθώσεις, Προστατευόμενα επαγγέλματα, Γραφεία, ιατρεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα

Κείμενο Αρθρου
1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι μισθώσεις ακινήτων οι οποίες συνάπτονται για να στεγασθούν:
α. δικηγορικά γραφεία,
β. ιατρεία,
γ. οδοντιατρεία,
δ. γραφεία διπλωματούχων μηχανικών και υπομηχανικών και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτούς, σύμφωνα με τις σχετικές ειδικές διατάξεις, ε. συμβολαιογραφεία,
στ. γραφεία δικαστικών επιμελητών,
ζ. κτηνιατρεία,
η. λογιστικά γραφεία,
θ. γραφεία άμισθων υποθηκοφυλακείων,
ι. αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 2039-1939.
2. Η παράγραφος 2 του προηγούμενου άρθρου έχει εφαρμογή και στις μισθώσεις του παρόντος άρθρου.


Αρθρο: 3
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τίτλος Αρθρου
Χώροι διάθεσης υγρών καυσίμων (άρθρ.
9 παρ. 2-4 ν. 1229/82).
Λήμματα
Εμπορικές μισθώσεις, διάθεση υγρών καυσίμων, Μισθώσεις, υπομισθώσεις χώρων, Περιπτώσεις λύσεως

Κείμενο Αρθρου
1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι μισθώσεις ή
υπομισθώσεις χώρων με εγκαταστάσεις για τη διάθεση στο κοινό υγρών καυσίμων, εφόσον η μίσθωση ή υπομίσθωση αποτελεί παράλληλα προϋπόθεση για να λειτουργεί σύμβαση εμπορικής συνεργασίας μεταξυ μισθωτή και εκμισθωτή ή υπομισθωτή και υπεκμισθωτή.
2. Οι παραπάνω μισθώσεις ή υπομισθώσεις λύνονται σε κάθε περίπτωση αυτοδικαίως:
α) αν λυθεί η σύμβαση εμπορικής συνεργασίας:
αα) ύστερα από καταγγελία για υπαίτια παράβαση όρους της, ββ) για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο,
γγ) από ανώτερη βία,
β) αν καταδικασθεί αμετάκλητα ο μισθωτής ή ο υπομισθωτής για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα σχετικο με την ελλειματική παράδοση προϊόντων που διαπράχθηκε κατά υποτροπή με δόλο.
3) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και σε συμβάσεις που υφίσταντο κατά την 17 Φεβρουαρίου 1982.


Αρθρο: 4
Ημ/νία: 17.10.2005
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τίτλος Αρθρου
Μη προστατευόμενες μισθώσεις (άρθ. 3 ν. 813/78, 1 παρ. 1 ν. 1279/82, παρ 7 περ. δ ν. 1566/85, 21 ν. 1646/86, 34 ν. 1759/88, 7 ν. 1898/90, 5 παρ. 4 ν. 1900/90, 1 παρ. 1 ν. 1930/91, 55 ν. 1969/91, 40 ν. 2008/92, 27 παρ. 7 ν. 2009/92, 10 παρ. 3 ν. 2041/92, 2 παρ. 5-7 ν. 2235/94).
Λήμματα
Εμπορικές μισθώσεις, μη προστατευόμενες μισθώσεις, Περιπτώσεις
Σχόλια
- Με το άρθρο 34 παρ. 16α Ν. 1845/1989 εξαιρέθηκαν από την προστασία των εμπορικών μισθώσεων και οι λοιπές μισθώσεις των Κεντρικών Λαχαναγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Oι διατάξεις που εφαρμόζονται αναλόγως είναι των άρθρων 60 και 61 του παρόντος και όχι 59 και 60 όπως από παραδρομή αναγράφεται στο κείμενο του π.δ. Η περίπτ. ε της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 7 Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α' 199) και ισχύει από 28.09.1999. Η περίπτ. ια της παρ. 1 καταργήθηκε με την παρ. 2 άρθρου 7 του Ν. 2741/1999 και ισχύει η κατάργηση από 28.09.1999. Η περίπτ. ιβ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 7 Ν. 2741/1999 με έναρξη ισχύος της από 28.09.1999. - Η εντός ( ) λέξη οπορωκηπευτικών της της περίπτ. ιστ της παρ. 1 καραγήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 7 Ν. 2741/1999. - Το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. ιη της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με την παρ. 4 άρθρου 7 Ν. 2741/1999 με έναρξη ισχύος του την 28.09.1999. Η περίπ. ιθ της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 5 άρθρου 7 Ν. 2741/1999 και ισχύει από 28.09.1999. - Το εδάφιο δ της παρ. 1, αντικατασταθέν με την παρ. 1 άρθρου 7 Ν. 2741/1999, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 άρθρου 10 Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α' 46). - Η περ. ι' της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 3027/2002 (Α 152) και ισχύει από 28.6.2002.- Η περ. ιγ της παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15/28.1.2004) και ισχύει, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, από 10.2.1995.=====================- Το στοιχείο η της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260/17.10.2005).============================================- ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 204/15.9.2011 ορίζεται ότι : "1. Συνιστώνται Επιτροπές Διακανονισμού για τις Εμπορικές Μισθώσεις, ως εξωδικαστικό όργανο επίλυσης διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος των εμπορικών μισθώσεων του π.δ. 34/1995 (Α' 30). Στις Επιτροπές υπάγονται και οι, βάσει του άρθρου 4 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος, εξαιρούμενες μισθώσεις, πλην των περιπτώσεων α', β', ιγ', ιε', ιστ' και ιθ' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού."

Κείμενο Αρθρου
1. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος:
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! (βλ. σχόλια)
α. οι μισθώσεις οι οποίες, κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη συνάπτονται συνήθως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το έτος, β. οι μισθώσεις χώρων αποκλειστικώς για διενέργεια διαφημίσεων με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και οι μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων,
γ. οι μισθώσεις στις οποίες το μίσθιο χρησιμοποιείται ως οικοτροφείο, "δ. οι μισθώσεις χώρων εντός συνοριακών σταθμών ή περιοχών λιμένων ή αεροδρομιών "περιλαμβανομένων και των χώρων εντός σταθμών και λοιπών εγκατστάσεων των αστικών ηλεκτρικών σιδηροδρόμων".
ε. οι μισθώσεις χώρων εντός δημόσιων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων."
στ. οι μισθώσεις χώρων εντός νεκροταφείων,
ζ. οι μισθώσεις ακινήτων εντός αρχαιολογικών χώρων,
«η. οι μισθώσεις εντός χώρων που ανήκουν στα ιδρύματα του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα»,
Θ. οι μισθώσεις ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα, οι οποίες συνάπτονται μετά την 1η Σεπτεμβρίου 1990,
"ι. οι μισθώσεις σχολικών κυλικείων και οι μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρίας "Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία"." "ια. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα".
"ιβ. οι μισθώσεις χώρων που χρησιμοποιούνται ως κυλικεία ή για την εγκατάσταση διαφημίσεων, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε είδους αθλητικά κέντρα και γυμναστήρια, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία ή χρήση στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ή σε αθλητικά σωματεία ή ενώσεις αυτών, ανεξαρτήτως αν λειτουργούν ως υπηρεσίες αυτών ή ως νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στις υφιστάμενες την 5η Αυγούστου 1991 μισθώσεις των χώρων αυτών." «ιγ. Οι μισθώσεις ακινήτων των οποίων την κυριότητα ή τη χρήση αποκτά η Βουλή των Ελλήνων για τη στέγαση των υπηρεσιών της και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανα της για τη στέγαση των υπηρεσιών της ή των υπηρεσιών των οργάνων της, ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης των μισθώσεων αυτών,»
ιδ. οι μισθώσεις χώρων εντός του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,
ιε. οι μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας της Διεθνούς 'Εκθεσης Θεσσαλονίκης που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως εκθεσιακοί χώροι,
ιστ. οι μισθώσεις καταστημάτων διάθεσης (οπωροκηπευτικών) προϊόντων των Κεντρικών Λαχαναγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
ιζ. οι μισθώσεις ακινήτων, των οποίων κύριος ή εκμισθωτής είναι το ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών" και που είναι αναγκαία για τη στέγαση των υπηρεσιών του, της ανώνυμης εταιρίας που έχει συσταθεί από αυτό με την επωνυμία "Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων" καθώς και των υπηρεσιών της εποπτευούσας αυτά υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,
ιη. οι μισθώσεις ακινήτων που αποδεδειγμένα αποκτήθηκαν, αυτά ή το οικόπεδο επί του οποίου ανεγέρθηκαν, με εισαγωγή συναλλάγματος από τον εκμισθωτή, το οποίο αντιστοιχεί τουλάχιστον στα 2/3 της αξίας τους ή η αξία αυτή καλύφθηκε κατά το αυτό ποσοστό με εισαγωγή συναλλάγματος και ο μισθωτής έχει συμπληρώσει στη χρήση του μισθίου διάρκεια τουλάχιστον δώδεκακ (12) ετών. Στο χρόνο αυτό συνυπολογίζεται και ο χρόνος των δικαιοπαρόχων του. Στις περιπτώσεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του παρόντος.
"ιθ. Οι μισθώσεις ακινήτων που συνομολογούνται με χρηματοδοτική μίσθωση."
2. Μισθωτικές συμβάσεις ακινήτων, ιδιοκτησίας ασφαλιστικών οργανισμών (Ν.Π.Δ.Δ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που υπάγονται με οποιοδήποτε τρόπο στην προστασία του παρόντος, παύουν να ισύουν μετά την 18η Μαρτίου 1988, εφόσον ο μισθωτής δεν ασκεί ο ίδιος εκμετάλλευση στο μίσθιο. Από τις 18 Μαρτίου 1988 η μισθωτική σχέση συνεχίζεται μεταξύ του ιδιοκτήτη και του υπομισθωτή.


Αρθρο: 5
Ημ/νία: 14.04.2014
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ)

Τίτλος Αρθρου
Ελάχιστη διάρκεια και συμβατική λύση (άρθρ. 4, 28 παρ. 1 εδ. 1 ν. 813/78, 9 παρ. 1 ν. 1229/82, 2 παρ. 8 ν. 2235/94).
Λήμματα
Διάρκεια μίσθωσης, Ελάχιστη διάρκεια εμπορικών/επαγγελματικών μισθώσεων, Λύση-νεότερη συμφωνία
Σχόλια
Η παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 6 άρθρου 7 Ν 2741/1999 (ΦΕΚΙ Α' 199) με έναρξη ισχύος αυτών την 28.09.1999. Η παρ. 4 του παρόντος άρθρου καταργήθηκε από την παρ. 7 άρθρου 7 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α' 199) με έναρξη ισχύος της καταργήσεως της 28.09.1999. Σύμφωνα δε με τις παρ. 8 και 9 άρθρου 7 Ν. 2741/1999 οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου 5 όπως έχουν αντικατασταθεί εφαρμόζονται και στις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 2741/1999 μισθώσεις. Αποφάσεις δε που διατάσσουν την απόδοση του μισθίου για λόγο που προβλέπεται από την καταργηθείσα παρ. 4 του άρθρου 5 δεν εκτελούνται, εκτός από τη διάταξή τους που αφορά τη δικαστική δαπάνη, οι δε εκκρεμείς δίκες καταργούνται.*** ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με το δεύτερο εδ. της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50/28.2.2014), μετά την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ τών άρθρων 60 και 61 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ πδ με το πρώτο εδ. της ανωτέρω παρ., ειδικά σε περίπτωση ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ από τον εκμισθωτή μέχρι 31.8.2014 μίσθωσης, η οποία πρόκειται να λήξει μέχρι 31.8.2014 λόγω συμπλήρωσης της ΔΩΔΕΚΑΕΤΟΥΣ διάρκειας σύμφωνα με το ΠΑΡΟΝ άρθρο ή μίσθωσης που έληξε ήδη για τον ίδιο λόγο αλλά ΔΕΝ έχουν παρέλθει μέχρι τις 31.8.2014 ΕΝΝΕΣ (9) μήνες από τη λήξη της ή μίσθωσης που τελεί υπό ΤΕΤΡΑΕΤΗ παράταση σύμφωνα με την περίπτωση δ' του άρθρου 61 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ Πδ (βλ. προγενέστερη μορφή του άρθρου 61), ο εκμισθωτής ΟΦΕΙΛΕΙ στον μισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο λήξης της μίσθωσης έξι (6) μηνών.==================================================- Η παρ. 2 του παρόντος μετονομάστηκε σε παρ. 2α και προστέθηκε νέα παρ. 2β με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93/14.4.2014).

Κείμενο Αρθρου
*** (βλ. σχόλια)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
"1. Η μίσθωση ισχύει για δώδεκα (12) έτη, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".
"2α." "Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και σε μισθώσεις που έχουν συμφωνηθεί για χρόνο μεγαλύτερο των δώδεκα (12) ετών."
«2.β. Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α' βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, β) καταβάλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και γ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας.»
3. Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων εκπαιδευτηρίων επιτρέπεται να συναφθούν και για βραχύτερο χρόνο, εφόσον αυτά βρίσκονται σε κωμοπόλεις με πληθυσμό μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων.
"4.(Παραλείπεται ως μη ισχύουσα)."


Αρθρο: 6
Ημ/νία: 28.09.1999
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995

Τίτλος Αρθρου
Παράταση (ʼΡΘΡ. 18, 19, 20 Παρ. 1, 22, 28 παρ. 1 εδ. 2 ν. 813/78, 7 ν. 1219/81, 4, 10 παρ. 1 ν. 2041/92, 2 παρ. 20 ν. 2235/94).
Λήμματα
Διάρκεια μίσθωσης, Αναγκαστική παράταση, προϋποθέσεις, Αρνηση εκμισθωτή, Συμβατική παράταση
Σχόλια
Το άρθρο 6 καταργήθηκε από την παρ. 7 άρθρο 7 Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α' 199) με ημερομηνία καταργήσεώς του από 28.9.1999. Σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 7 του άνω νόμου 2741/1999 η κατάργηση του άρθρου 6 εφαρμόζεται και στις υφιστάμενες μέχρι 28.9.1999 μισθώσεις. Αποφάσεις δε που διατάσσουν την απόδοση του μισθίου για λόγο που προβλέπεται από το καταργηθέν άρθρο 6 δεν εκτελούνται εκτός από τη διάταξή τους που αφορά τη δικαστική δαπάνη, οι δε εκκρεμείς δίκες καταργούνται.

Κείμενο Αρθρου
(Παραλείπεται ως μη ισχύον).


Αρθρο: 7
Ημ/νία: 28.09.1999
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΜΑ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός και αναπροσαρμογή (άρθρ. 5 ν. 813/78, 1 ν. 2041/92, 71 παρ. 1 ν. 2065/92, 2 παρ. 9, 27 και 28 ν. 2235/94).
Λήμματα
Μίσθωμα, Καθορισμός, Σταδιακή αναπροσαρμογή, Αντικειμενική αξία, Τιμαριθμική ρήτρα
Σχόλια
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του παρόντος άρθρου 7 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 7 Ν. 2741/1999 με έναρξη ισχύος αυτού την 28.9.1999.*** ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170/5.8.2011), η παρ. 4 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ στις μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων που διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 715/1979 (βλ. οικεία σχόλια).

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΙΣΘΩΜΑ
1. Το μίσθωμα κατά τη σύναψη της σύμβασης καθορίζεται ελεύθερα από τους συμβαλλομένους και αναπροσαρμόζεται κατά τα χρονικά διαστήμα και το ύψος που ορίζεται στη σύμβαση. Όρος για ποσοστιαία σταδιακή αναπροσαρμογή του μισθώματος, που συνομολογείται μετά την 1η Σεπτεμβρίου 1994, ισχύει και για χρόνο (συμβατικό ή με αναγκαστική παράταση), για τον οποίο δεν έχει προβλεφθεί σταδιακή αναπροσαρμογή, εφόσον τα μέρη δεν έχουν αποκλείσει την ισχύ του για χρόνο που δεν προβλέπεται από τη σύμβαση.
2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος ή αυτή έχει εξαρτηθεί από άκυρη ρήτρα, η αναπροσαρμογή γίνεται μετά διετία από την έναρξη της σύμβασης και καθορίζεται σε ποσοστό ετησίως όχι κατώτερο του έξι τοις εκατό (6%) της αντικειμενικής αξίας του μισθίου και για τους ακάλυπτους χώρους του τέσσερα τοις εκατό (4%) και στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αυτό, της αγοραίας αξίας τους, εκτος αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που επιβάλλουν διαφορετικη ρύθμιση και οι οποίοι πρέπει να μνημονεύονται στη σύμβαση. Η αληθινή έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι ότι είναι ισχυρή η τιμαριθμητική ρήτρα αναπροσαρμογής μισθώματος, η οποία περιέχεται στην μισθωτική σύμβαση, έστω και αν αυτή συμφωνήθηκε πριν από την 1 Μαίου 1992.
3. "Περαιτέρω αναπροσαρμογή του οριζόμενου κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μισθώματος γίνεται κάθε έτος και ανέρχεται σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)."
Η αληθινή έννοια του
προηγούμενου εδαφίου είναι ότι αυτό εφαρμόζεται και σε περίπτωση που το συμφωνημένο μίσθωμα υπερβαίνει το έξι τοις εκατό (6%) της
αντικειμενικής αξίας του μισθίου, ή της αγοραίας αξίας, όπου δεν ισχύει το σύστημα αυτό.
4*** (βλ. σχόλια). Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ζητηθεί αναπροσαρμογή του μισθώματος με τη συνδρομή του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα.
5. Το εκάστοτε αναπροσαρμοζόμενο μίσθωμα καθίσταται απαιτητό από την κοινοποίηση της έγγραφης όχλησης του εκμισθωτή.


Αρθρο: 8
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΞΙΑ ΜΙΣΘΙΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ)

Τίτλος Αρθρου
Αξία μισθίου (γενικά) (άρθρ.
8 παρ. 1-4, 6 ν. 2041//92, 71 παρ. 2 ν. 2065/92).
Λήμματα
Μίσθωμα, Αξία μισθίου, Συντελεστές αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο), εμπορικότητας (Σ.Ε.), οικοπέδου (Σ.Ο.), συμμετοχής οικοπέδου (Σ.Σ.Ο.), εκμετάλλευσης ισογείου (κ), παλαιότητας (Σ.πολ), ορόφου (Σ.ορ), θέσης (Σ.Θ.), Εμπορικά κέντρα, Εξώστης (πατάρι)

Κείμενο Αρθρου
1. Για τον προσδιορισμό της αξίας των μίσθιων ακινήτων τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη η Τιμή ζώνης (Τ.ζ.), ο Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), ο Συντελεστής Εμπορικότητας (Σ.Ε.), ο Συντελεστής Οικοπέδου (Σ.Ο.), ο Συντελεστής Συμμετοχής Οικοπέδου (Σ.Σ.Ο.) και ο Συντελεστής Εκμετάλλευσης Ισογείου (Κ), όπως καθορίζονται από τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 41 του ν.1249/1982, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν.1473/1984. Ειδικά ο συντελεστής εμπορικότητας λαμβάνεται υπόψη μόνο για το ισόγειο. Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές θέσης, παλαιότητας και ορόφου, οι οποίοι καθορίζονται ως εξής: α) Ο συντελεστής θέσης (Σ.θ) λαμβάνεται υπόψη, όταν οτ ακίνητο έχει προσόψεις σε δύο ή περισσότερες οδούς ή πρόσοψη σε πλατεία και καθορίζεται σε 1,08 για όλα τα ακίνητα και τους ακάλυπτους χώρους. β) Ο συντελεστής παλαιότητας (Σ.παλ.) για μίσθια παλαιότητας: αα) μέχρι και πέντε ετών σε 1,
ββ) από πέντε μέχρι και δέκα ετών σε 0,90 και
γγ) από δέκα ετών και άνω σε 0,80.
Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά δύο έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή από την τελευταία αναθεώρησή της ή από την έκδοση πράξης νομιμοποίησης για αυθαίρετα κτίσματα.
γ) ο συντελεστής ορόφου (Σ.ορ.) καθορίζεται:
Α) Υπόγειο:
αα) 'Οταν έχει είσοδο σε οδό, ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή αίθριο σε:
0,60 όταν ο Σ.Ε. είναι ίσος με 1,0
0,80 όταν ο Σ.Ε. είναι μεγαλύτερος του 1,0 και μικρότερος ή ίσος του 2,0
1,00 όταν ο Σ.Ε. είναι μεγαλύτερος του 2,0 και μικρότερος ή ίσος του 3,0
1,20 όταν ο Σ.Ε. είναι μεγαλύτερος του 3,0 και μικρότερος ή ίσος του 4,0
1,50 όταν ο Σ.Ε. είναι μεγαλύτερος του 4,0.
ββ) 'Οταν έχει είσοδο από τον ισόγειο χώρο του μισθίου σε: 0,40 όταν ο Σ.Ε. είναι ίσος με 1,0
0,60 όταν ο Σ.Ε. είναι μεγαλύτερος του 1,0 και μικρότερος ή ίσος του 2,0
0,80 όταν ο Σ.Ε. είναι μεγαλύτερος του 2,0 και μικρότερος ή ίσος του 3,0
1,00 όταν ο Σ.Ε. είναι μεγαλύτερος του 3,0 και μικρότερος ή ίσος του 4,0
1,20 όταν ο Σ.Ε. είναι μεγαλύτερος του 4,0
γγ) 'Οταν έχει είσοδο αποκλειστικά από κλειστό κλιμακοστάσιο σε 0,40 για όλες τις περιπτώσεις.
Β) Ισόγειο:
Ο συντελεστής ορόφου για το ισόγειο καθορίζεται σε 1,0
Γ) Α' όροφος
0,90 όταν ο Σ.Ε. είναι ίσος με 1,0
1,20 όταν ο Σ.Ε. είναι μεγαλύτερος του 1,0 και μικρότερος ή ίσος του 2,0
1,40 όταν ο Σ.Ε. είναι μεγαλύτερος του 2,0 και μικρότερος ή ίσος του 3,0
1,50 όταν ο Σ.Ε. είναι μεγαλύτερος του 3,0 και μικρότερος ή ίσος του 4,0
1,60 όταν ο Σ.Ε. είναι μεγαλύτερος του 4,0
Δ) Λοιποί όροφοι:
0,80 όταν ο Σ.Ε. είναι ίσος με 1,0
1,00 όταν ο Σ.Ε. είναι μεγαλύτερος του 1,0 κια μικρότερος ή ίσος του 2,0
1,10 όταν ο Σ.Ε. είναι μεγαλύτερος του 2,0 και μικρότερος ή ίσος του 3,0
1,20 όταν ο Σ.Ε. είναι μεγαλύτερος του 3,0 και μικρότερος ή ίσος του 4,0
1,30 όταν ο Σ.Ε. είναι μεγαλύτερος του 4,0.
Ειδικά για ακίνητα τα οποία έχουν ανεγερθεί με σκοπό να λειτουργήσουν μόνο ως καταστήματα (εμπορικά κέντρα) και για τα κτίρια γραφείων των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί από το έτος 1985 και μετά, εφόσον και στις δύο περιπτώσεις, τα κτίρια βρίσκονται σε οικόπεδο με Σ.Ε. μεγαλύτερο του 2,0, ο συντελεστής ορόφου για όλους τους υπέρ το ισόγειο ορόφους ορίζεται σε 1,80 και για το υπόγειο σε 1,50.
2. Υπόγειο κατά την έννοια των προηγούμενων διατάξεων θεωρείται ο όροφος ή τμήμα ορόφου που έχει χαρακτηρισθεί ως υπόγειο στη σχετική άδεια της πολεοδομίας.
3. Για τον υπολογισμό της αξίας ισογείου με εσωτερικό αντοιχτό εξώστη (πατάρι) η επιφάνεια του τελευταίου προστίθεται στην επιφάνεια του ισογείου, πολλαπλασιασμένη με το 0,15.
4. Ο υπολογισμός της αξίας των κτιρίων γίνεται με τον ακόλουθο τύπο: α) Αξία ισογείου = Τ.ζ. x Σ.Ε. x Σ.θ. x Σ.ορ. x Σ.παλ. x [Επιφάνεια ισογείου + (0,15 Χ Επιφ. παταριού)].
β) Αξία υπογείου = Τ.ζ. x Σ.ορ. x Σ.παλ. x Επιφάνεια υπογείου γ) Αξία υπέρ το ισόγειο ορόφων = Τ.ζ. x Σ.θ. x Σ.ορ. x Σ.παλ. x Επιφάνεια ορόφου.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις δίκες που ήταν εκκρεμείς την 1η Μαίου 1992.


Αρθρο: 9
Ημ/νία: 28.09.1999
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΘΕΑΤΡΑ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Αξία ακάλυπτων χώρων (άρθρ. 5 παρ. 2 εδ. β-ε ν. 813/78, 8 παρ. 5, 6 ν. 2041/92, 71 ν. 2065/92, ΑΥ Δικ/νης 811775/91).
Λήμματα
Μίσθωμα, Αξία ακάλυπτων χώρων, Υπαίθρια θέατρα-κινηματογράφοι, Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης
Σχόλια
Η παρ. 2 του παρόντος άρθρου 9 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 11 άρθρου 7 Ν. 2741/1999 με έναρξη ισχύος της την 28.9.1999.

Κείμενο Αρθρου
1. Ακάλυπτοι χώροι είναι τα μη δομημένα οικόπεδα και τα υπαίθρια θέατρα, οι υπαίθριοι κινηματογράφοι, οι υπαίθριοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. Στους χώρους οι οποίοι καλύπτονται κατά ποσοστό μέχρι 30% της συνολικής τους έκτασης από κτίσματα σε συνολική επιφάνεια ισογείου και ορόφων, τα κτίσματα υπολογίζονται με συντελεστή απόδοσης 6% και ο ακάλυπτος χώρος που προκύπτει από την αφαίρεση της συνολικής επιφάνειας των κτισμάτων από τη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου με συντελεστή 4%. Στις περιπτώσεις που το κτίσμα καλύπτει συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη από το 30% της επιφάνειας του οικοπέδου και αναφέρεται στο συμβόλαιο και χρήση ακάλυπτου χώρου ή πυλωτής ή δώματος από το μισθωτή, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 0,15 επί της επιφάνειας του ακάλυπτου χώρου. Ο συντελεστής απόδοσης και στην περίπτωση αυτή για το κτίσμα καθορίζεται 6% και για τον ακάλυπτο χώρο σε 4%.
2. "Η αξία των ακάλυπτων χώρων υπολογίζεται με βάση τον εκάστοτε οριζόμενο από τον Υπουργό Οικονομικών σχετικό τύπο".


Αρθρο: 10
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΞΙΑ ΜΙΣΘΙΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ)

Τίτλος Αρθρου
Αξία κτιρίων ειδικών χρήσεων (άρθρ.
2 παρ. 25 εδ. 1-2 ν. 2235/94).
Λήμματα
Μίσθωμα, Κτίρια ειδικών χρήσεων, Αντικειμενική αξία, Εξοπλισμός-πρόσθετο μίσθωμα

Κείμενο Αρθρου
Η αντικειμενική αξία ειδικά των μίσθιων ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση ξενοδοχείων, κινηματογράφων και θεάτρων, κλινικών, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και ιδιωτικών οίκων ευγηρίας, σταθμών αυτοκινήτων, πρατηρίων υγρών καυσίμων και λοιπών ειδικών κτιρίων, υπολογίζεται από 1ης Σεπτεβρίου 1994 σύμφωνα μα τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 41 του ν. 1249/1982, όπως τροποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν. 1473/1984 και αφορούν τον υπολογισμό της αξίας ειδικών κτιρίων. Αν το μίσθιο έχει εκμισθωθεί με εξοπλισμό, το ύψος του πρόσθετου μισθώματος για τον εξοπλισμό προσδιορίζεται ιδιαίτερα από το δικαστήριο.


Αρθρο: 11
Ημ/νία: 11.04.2012
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Παραχώρηση χρήσης (άρθρ. 6 παρ. 1-2 ν. 813/78, 2 παρ. 1, 9 παρ. 4 εδ. α-β, 13 ν. 2041/92).
Λήμματα
Εμπορικές μισθώσεις, Παραχώρηση χρήσης μισθίου, απαγόρευση, εξαιρέσεις, Εταιρεία, συμμετοχή μισθωτή, μεταβολή εταίρων, Υπομίσθωση
Σχόλια
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος αντικαταστάθηκε και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 καταργήθηκε με τις παρ. 7 και 8 αντίστοιχα του άρθρου 116 του ν. 4072/2012 ΦΕΚ Α 86/11.4.2012.

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ
1. Η ολική ή μερική παραχώρηση του μισθίου σε τρίτον δεν επιτρέπεται εκτός από αντίθετη συμφωνία των μερών. «Επιτρέπεται πάντως μετά τριετία από τη σύναψη της σύμβασης η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε εταιρεία προσωπική ή περιορισμένης ευθύνης ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ή σε ανώνυμη εταιρεία, που θα συσταθεί με ελάχιστη συμμετοχή και του μισθωτή κατά ποσοστό 35%.» Εναντι του εκμισθωτή ευθύνονται εις ολόκληρον και ο μισθωτής και η εταιρεία στην οποία παραχωρήθηκε η χρήση του μισθίου. Μεταβολή των προσώπων των εταίρων με σύμβαση, εκτός από το πρόσωπο του μισθωτή, επιτρέπεται για μία φορά. Δεύτερη μεταβολή επιφέρει λύση της μίσθωσης, εκτός αν υπάρχει έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να
γνωστοποιείται εγγράφως στον εκμισθωτή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών τόσο η σύναψη των συμβάσεων όσο και τα στοιχεία εκείνων προς τους οποίους έγινε η παραχώρηση. (Παραλείπεται ως μη ισχύον).
2. Αν συναφθεί υπομίσθωση, παρά την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου, ο ιδιοκτήτης ή ο εκμισθωτής μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση χωρίς να υποχρεούται να αποζημιώσει το μισθωτή.
3. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και σε παραχωρήσεις που έγιναν πριν από την 4η Μαίου 1992. Στις περιπτώσεις αυτές η αύξηση του μισθώματος οφείλεται από την επίδοση της αγωγής.


Αρθρο: 12
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995

Τίτλος Αρθρου
Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης (άρθρ.
6 παρ. 3-4 ν. 813/78).
Λήμματα
Μισθωτική σχέση-μεταβίβαση-σύμβαση, Βαριά νόσος, ανικανότητα θάνατος μισθωτή, Αναγγελία

Κείμενο Αρθρου
1. Ο μισθωτής σε περίπτωση βαριάς νόσου του, η οποία συνεπάγεται πλήρη ανικανότητά του να συνεχίσει την επιχείρηση που ασκεί στο μίσθιο, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει ολοκληρωτικά τη μισθωτική σχέση σε τρίτον μέσα σε ένα έτος από την επέλευση της νόσου. Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή, το δικαίωμα αυτό μπορούν να ασκήσουν ο σύζυγος ή τα τέκνα του μέσα σε ένα (1) έτος από την αποδοχή της κληρονομίας.
2. Για τη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης απαιτείται σύμβαση μεταξύ του μισθωτή και εκείνου προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση καθώς και έγγραφη αναγγελία της σύμβασης από εκείνον που μεταβιβάζει προς τον εκμισθωτή, που να περιέχει τους όρους της σύμβασης. Εκείνος που μεταβιβάζει ενέχεται εις ολόκληρον με εκείνον προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση, οι οποίες υπήρχαν κατά το χρόνο της μεταβίβασης.


Αρθρο: 13
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Φαρμακεία - Φαρμακαποθήκες (άρθρ.
6 παρ. 5 ν. 813/78, 2 παρ. 2 ν. 2041/92).
Λήμματα
Φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, Πρόσληψη συνεταίρου, συστέγαση, αποσυστέγαση

Κείμενο Αρθρου
Επιτρέπεται η πρόσληψη συνεταίρου και η συστέγαση φαρμακείων και φαρμακαποθηκών καθώς και η παραχώρηση του μισθίου στις εταιρίες που προβλέπονται από τα άρθρα 6 και 8 του ν. 328/1976 και τα άρθρα 7 και 8 του ν. 1963/1991 χωρίς μεταβολή στη μισθωτική σχέση. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας που συνιστάται επιδίδεται στον εκμισθωτή μέσα σε 15 μέρες από τη δημοσίευση. Σε περίπτωση αποχώρησης οποιουδήποτε από τους συνεταίρους ή αποσυστέγασης συνεχίζεται για τους φαρμακοποιούς που παραμένουν στο μίσθιο η μίσθωση με τους όρους της αρχικής συμφωνίας, και αν δεν υπάρχει συμφωνία, κατά τις διατάξεις του παρόντος.


Αρθρο: 14
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ

Τίτλος Αρθρου
Μίσθωση από μη δικαιούμενο (άρθρ.
7 παρ. 2 ν. 813/78).
Λήμματα
Μίσθωση από μη δικαιούμενο-συνέπειες

Κείμενο Αρθρου
1. Αν η μίσθωση συναφθεί από εκμισθωτή που δεν έχει τέτοιο δικαίωμα, η μίσθωση δεσμεύει τον κύριο ή το νομέα του ακινήτου, εφόσον ο μισθωτής τελεί σε καλή πίστη κατά τη σύναψη της σύμβασης και ο κύριος δε διαμαρτυρήθηκε εγγράφως προς τον μισθωτή μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που έλαβε γνώση της μίσθωσης.
2. Αν το ακίνητο που μισθώθηκε είναι κληρονομικό, η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από τη γνώση της μίσθωσης μετά την αποδοχή της κληρονομίας.


Αρθρο: 15
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΥΣΤΡΟΠΙΑ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
(άρθρ. 8 ν. 813/78).
Λήμματα
Καταγγελία μίσθωσης

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Η καταγγελία της μίσθωσης επιτρέπεται για τους λόγους που προβλέπει το παρόν διάταγμα και ο Αστικός Κώδικας. Το άρθρο 66 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται και εδώ.


Αρθρο: 16
Ημ/νία: 28.02.2014
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Γενικά - Προϋποθέσεις (άρθρ. 9 παρ. 2 εδ. 1-3, 28 παρ. 2 ν. 813/78, 4 ν. 1229/82).
Λήμματα
Καταγγελία για ιδιόχρηση, ανοικοδόμηση, Προϋποθέσεις, Παραίτηση
Σχόλια
Η εντός () φράση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 16 καταργήθηκε από την παρ. 12 άρθρου 7 Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α 199).- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50/28.2.2014).

Κείμενο Αρθρου
2. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ
Α. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ
«1. Ο εκμισθωτής μπορεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, και σε κάθε περίπτωση όχι προτού περάσουν δεκαοκτώ (18) μήνες ([ή ως προς τις μισθώσεις του άρθρου 2 του παρόντος εννέα (9) μήνες] από την έναρξη της μίσθωσης, να καταγγείλει τη μίσθωση για την άσκηση στο μίσθιο των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 περιπτώσεις α' εως γ' ή, ως προς τις μισθώσεις του άρθρου 2, των δραστηριοτήτων κατά το άρθρο αυτό από τον ίδιο, τον κύριο, τα τέκνα ή σύζυγό τους (ιδιόχρηση).»
2. Παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας για το λόγο αυτό επιτρέπεται.
3. Προϋπόθεση της καταγγελίας είναι η πρόθεση και η δυνατότητα ιδιόχρησης, καθώς και η άσκηση επί τριάντα μήνες του επαγγέλματος του εμπόρου ή δραστηριότητας που προστατεύεται από το παρόν.


Αρθρο: 17
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Ασκηση επαγγέλματος ή δραστηριότητας (άρθρ. 9 παρ. 2 εδ. 4 ν. 813/78, 4 ν. 1229/82, 2 παρ. 10, 2 παρ. 30 ν. 2235/94).
Λήμματα
Ιδιόχρηση, Καταγγελία-προϋποθέσεις-άσκηση επαγγέλματος, Εξαιρέσεις

Κείμενο Αρθρου
Η άσκηση του επαγγέλματος ή της δραστηριότητας που αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο του προηγούμενου άρθρου δεν απαιτούνται:
α) Στο πρόσωπο των κατιόντων του εκμισθωτή ή του κυρίου σε περίπτωση καταγγελίας για ιδιόχρηση από αυτούς. Η αληθινή έννοια αυτής της διάταξης είναι ότι δεν απαιτείται να ασκηθεί επάγγελμα εμπόρου επί τριάντα (30) μήνες από το τέκνο, έστω και αν αυτό είναι συνιδιοκτήτης ή σενκμισθωτής, ανεξάρτητα από το μέγεθος της μερίδας του.
β) Στην περίπτωση που το μίσθιο του οποίου επιδιώκεται με την καταγγελία η ιδιόχρηση, αποκτήθηκε αυτό το ίδιο ή το οικόπεδο πάνω στο οποίο έχει ανεγερθεί, από τον εκμισθωτή ή τα τέκνα ή σύζυγό του με αγορά με συνάλλαγμα που έχει εισαχθεί από το εξωτερικό, το οποίο αντιστοιχεί στα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον της αξίας τους ή αξία τους έχει καλυφθεί, κατά το ίδιο ποσοστό, με συνάλλαγμα που έχει εισαχθεί. γ) Στο πρόσωπο εκείνου για τον οποίο ασκείται καταγγελία για χρήση που προβλέπεται στα άρθρα 1 παράγραφος 1 περίπτ. β' και γ' και 2 του παρόντος διατάγματος, αν αυτό έχει εγγραφεί στην οικεία κατά το νόμο επαγγελματική οργάνωση ή έχει λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος, για όσους δεν προβλέπεται τέτοια εγγραφή.


Αρθρο: 18
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Κυριότητα άλλου ακινήτου (άρθρ.
11 παρ. 1 ν. 813/78, 6 ν. 1229/82, 2 παρ. 14 ν. 2235/94)
Λήμματα
Ιδιόχρηση, Καταγγελία, αρνητικές προϋποθέσεις, κυριότητα άλλου ακινήτου

Κείμενο Αρθρου
Η καταγγελία της μίσθωσης για ιδιόχρηση είναι ανίσχυρη, αν κατά το χρόνο της εκείνος που καταγγέλλει ή ο υπερού η καταγγελία είναι κύριος ολικά και άλλου ακινήτου στην περιοχή που βρίσκεται το μίσθιο, το οποίο είναι ελεύθερο ή ιδιοχρησιμοποιείται και κατάλληλο για τη χρήση για την οποία ασκήθηκε η καταγγελία ή μέσα στο τελευταίο πριν από την καταγγελία έτος έχει εκμισθώσει τέτοιο ακίνητο. Η κυριότητα άλλου ακινήτου αρκεί να συντρέχει είτε στο πρόσωπο του εκμισθωτή είτε στο πρόσωπο του υπερού η καταγγελία.


Αρθρο: 19
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Ασκηση αγωγής (άρθρ.
11 παρ. 2 ν. 813/78, 2 παρ. 15 ν. 2235/94).
Λήμματα
Ιδιόχρηση, Καταγγελία, ʼσκηση αγωγής, προθεσμία

Κείμενο Αρθρου
Η καταγγελία είναι ανίσχυρη, αν μέσα σε έξι (6) μήνες από την επέλευση των αποτελεσμάτων της δεν ασκηθεί αγωγή για απόδοση του μισθίου. Στην περίπτωση αυτή νέα καταγγελία επιτρέπεται μετά την παρέλευση τριετίας από την πρώτη καταγγελία.


Αρθρο: 20
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Συνενωμένη χρήση (άρθρ.
11 παρ. 3 ν. 813/78, 2 παρ. 15 ν. 2235/94).
Λήμματα
Ιδιόχρηση, Καταγγελία, Όμορα ακίνητα, Συνενωμένη χρήση

Κείμενο Αρθρου
1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 16 έως 17 δεν επιτρέπεται καταγγελία προκειμένου περί όμορων ακινήτων τα οποία μισθώθηκαν από τον ίδιο ή σε άλλους κυρίους ή εκμισθωτές, για ενιαία συνενωμένη χρήση τους από το μισθωτή, αν η αφαίρεση του τμήματος που αφορά η καταγγελία κάνει κατα την κρίση του δικαστηρίου αδύνατη ή ιδιαιτέρως δύσκολη τη λειτουργία της επιχείρησης στα υπόλοιπα μίσθια.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, αν η καταγγελία αφορά το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου της μισθωμένης επιφάνειας.


Αρθρο: 21
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Ανάκληση καταγγελίας (άρθρ.
11 παρ. 4 ν. 813/78, 2 παρ. 15 ν. 2235/94).
Λήμματα
Ιδιόχρηση, Καταγγελία, Ανάκληση

Κείμενο Αρθρου
1. Στην καταγγελία της μίσθωσης για ιδιόχρηση, ο εκμισθωτής μπορεί, μέχρι την πρώτη συζήτηση της αγωγής για απόδοση του μισθίου, να ανακαλέσει την καταγγελία με μονομερή δήλωσή του προς το μισθωτή. Μεταγενέστερη ανάκληση είναι απαράδεκτη, εφόσον δε συναινεί ο μισθωτής.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης της καταγγελίας, ο εκμισθωτής ή ο διάδοχός τους στη μισθωτική σχέση χάνει το δικαίωμα να καταγγείλει πάλι τη μίσθωση για ιδιόχρηση επί μία τετραετία από την καταγγελία που ανακλήθηκε.


Αρθρο: 22
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Διατηρητέα (άρθρ. 11 παρ. 5 ν. 813/78, 1 παρ. 4 ν. 1930/91).
Λήμματα
Ιδιόχρηση, Καταγγελία, Διατηρητέα κτίρια

Κείμενο Αρθρου
Αν ο εσωτερικός χώρος καταστήματος και ο τυχόν κινητός εξοπλισμός κηρυχθούν διατηρητέοι, ο εκμισθωτής δε χάνει τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά του που προβλέπουν τα άρθρα 16 έως 17, 27 έως 23 παρ. 2 του παρόντος.


Αρθρο: 23
Ημ/νία: 28.02.2014
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Καταγγελία για ανοικοδόμηση - Γενικά - Προϋποθέσεις (άρθρ.
9 παρ. 3, 10 παρ. 4, 28 παρ. 2 ν. 813/78).
Λήμματα
Ανοικοδόμηση, Καταγγελία, προϋποθέσεις, χρόνος
Σχόλια
Η περίπτωση γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 23 καταργήθηκε από την παρ. 7 άρθρου 7 Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α' 199) με έναρξη ισχύος της καταργήσεως από 28.9.1999. Σύμφωνα δε με τις παρ. 8 και 9 άρθρου 7 Ν. 2741/1999 οι διατάξεις της καταργηθείσας ανωτέρω περιπτώσεως γ εφαρμόζεται και στις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 2741/1999 μισθώσεις. Αποφάσεις δε που διατάσσουν την απόδοση του μισθίου για λόγο που προβλέπεται από την καταργηθείσα περίπτωση γ δεν εκτελούνται εκτός από τη διάταξή τους, που αφορά τη δικαστική δαπάνη, οι δε εκκρεμείς δίκες καταργούνται.- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50/28.2.2014).

Κείμενο Αρθρου
Β. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ
«1. Ο εκμισθωτής μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση για ανοικοδόμηση του μισθίου από αυτόν ή τον κύριο του μισθίου: α) Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, εκτός αν ο χρόνος αυτός υπερβαίνει την εξαετία, οπότε η καταγγελία της μίσθωσης μπορεί να γίνει μετά την πάροδο έξι (6) ετών από την έναρξη της μίσθωσης. β) Μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη της μίσθωσης σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης είναι μικρότερος από δεκαοκτώ (18) μήνες ή η μίσθωση έχει αόριστη διάρκεια. γ) Μετά την πάροδο εννέα (9) μηνών από την έναρξη της μίσθωσης, στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος, αν ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης είναι μικρότερος από εννέα (9) μήνες ή η μίσθωση έχει αόριστη διάρκεια.»
2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται αντίθετη συμφωνία κατά την κατάρτιση της σύμβασης.


Αρθρο: 24
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Επίδοση άδειας (άρθρ.
9 παρ. 4 ν. 813/78, 2 παρ. 11 ν. 2235/94).
Λήμματα
Ανοικοδόμηση, Καταγγελία, Οικοδομική άδεια, Επίδοση

Κείμενο Αρθρου
Για να επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας, κατά το άρθρο 28 του παρόντος, εκείνος που καταγγέλλει απαιτείται να επιδώσει στο μισθωτή αντίγραφο της άδειας για ανοικοδόμηση του μισθίου του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου. Η επίδοση αυτή γίνεται μέχρι την πρώτη συζήτηση της σχετικής αγωγής για απόδοση του μισθίου, αλλιώς η καταγγελία είναι ανίσχυρη.


Αρθρο: 25
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Ακάλυπτοι χώροι (άρθρ.
9 παρ. 5 ν. 813/78).
Λήμματα
Ανοικοδόμηση, Καταγγελία, Ακάλυπτοι χώροι

Κείμενο Αρθρου
1. Καταγγελία μίσθωσης ακάλυπτου χώρου για ανοικοδόμηση μπορεί να γίνει
μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου, και σε κάθε περίπτωση, αφού
περάσει έτος από την έναρξη της μίσθωσης, και τα αποτελέσματά της
επέρχονται μετά την πάροδο μήνα από αυτήν.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται σε μισθώσεις
ακάλυπτων χώρων για την εγκατάσταση επιχειρήσεων των οποίων η
λειτουργία, από τη φύση τους, είναι αδύνατη ή ιδιαιτέρως δύσκολη μέσα
σε καλυμμένους χώρους, καθώς και σε μισθώσεις ακάλυπτων χωρων που
χρησιμοποιούνται από το μισθωτή για τη λειτουργία υπαίθριων
κινηματογράφων ή θεάτρων.


Αρθρο: 26
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Προτίμηση (άρθρ. 17 ν. 813/78, 2 παρ. 19 ν. 2235/94).
Λήμματα
Ανοικοδόμηση, Καταγγελία, Προτίμηση, δήλωση μισθωτή, επίδοση

Κείμενο Αρθρου
Στις καταγγελίες για ανοικοδόμηση που γίνονται στο εξής, ο μισθωτής, ύστερα από δήλωσή του, προτιμάται, με ίσους όρους, απέναντι σε κάθε υποψήφιο μισθωτή στη μίσθωση χώρων του ακινήτου που ανοικοδομήθηκε και ανήκει στην κυριότητα του εκμισθωτή ή του κυρίου του, για τους οποίους αυτοί δεν έχουν αναλάβει, μέχρι να επιδοθεί η δήλωση του μισθωτή, υποχρέωση για μεταβίβασή τους με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και εδώ.


Αρθρο: 27
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΥΣΤΡΟΠΙΑ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Διατυπώσεις (άρθρ. 10 παρ. 1-2 ν. 813/78)
Λήμματα
Καταγγελία-διατυπώσεις-έγγραφος τύπος-επίδοση

Κείμενο Αρθρου
Γ. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και επιδίδεται στο μισθωτή.
2. Σε περίπτωση που η καταγγελία κατά τα άρθρα 16 έως 17 και 23 παρ. 1 γίνεται υπέρ του κυρίου, των τέκνων ή συζύγου τους, απαιτείται συναίνεση του κυρίου. Η συναίνεση αυτή δίνεται εγγράφως και επιδίδεται στο μισθωτή.


Αρθρο: 28
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΥΣΤΡΟΠΙΑ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Αποτελέσματα (άρθρ. 10 παρ. 3 ν. 813/78, 5 ν. 1229/82, 2 παρ. 13 ν. 2235/94).
Λήμματα
Καταγγελία, Αποτελέσματα-χρόνος-ειδικές συνθήκες

Κείμενο Αρθρου
1. Τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας κατά τα άρθρα 16 έως 17 και
23 παρ. 1 επέρχονται έξι (6) μήνες από αυτήν. Ειδικά στην καταγγελία
για ιδιόχρηση από κατιόντες του εκμισθωτή ή κυρίου και εφόσον δε
συντρέχει στο πρόσωπό τους η κατά το άρθρο 17 περίπτ. α' προϋπόθεση της
άσκησης επαγγέλματος επί τριάντα (30) μήνες, τα αποτελέσματα επέρχονται
δεκαοκτώ (18) μήνες από αυτή.
2. Το δικαστήριο, με αίτηση του μισθωτή, μπορεί εκτιμώντας τις ειδικές
συνθήκες κάθε περίπτωσης, να παρατείνει μέχρι έξι (6) μήνες σε καθεμία
περίπτωση.


Αρθρο: 29
Ημ/νία: 28.02.2014
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Βασική αποζημίωση (άρθρ. 13 παρ. 1, 15 ν. 813/78, 7 παρ. 1 ν. 1229/82, 2 παρ. 17-18 ν. 2235/94).
Λήμματα
Καταγγελία-ιδιόχρηση-ανοικοδόμηση, Αποζημίωση-βασική, αυξημένη, Περιορισμός αποζημίωσης
Σχόλια
- Οι παρ. 1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50/28.2.2014).

Κείμενο Αρθρου
Δ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
«1. Στην καταγγελία της μίσθωσης για το λόγο των άρθρων 16 έως 17, ο εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή ως αποζημίωση το κατά το χρόνο της καταγγελίας καταβαλλόμενο μίσθωμα οκτώ (8) μηνών και στην καταγγελία της μίσθωσης για το λόγο του άρθρου 23 παράγραφος 1 το κατά το χρόνο της καταγγελίας μίσθωμα έξι (6) μηνών.
2. Με αίτηση του μισθωτή το δικαστήριο μπορεί να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης, στην καταγγελία για ιδιόχρηση μέχρι δεκαπέντε (15) μηνιαία μισθώματα και στην καταγγελία για ανοικοδόμηση μέχρι εννέα (9) μηνιαία μισθώματα. Η προηγούμενη αύξηση γίνεται, αφού το δικαστήριο εκτιμήσει τις ειδικές συνθήκες και ιδίως τις δαπάνες για τη μεταστέγαση του μισθωτή, το χρόνο που λειτουργεί η επιχείρηση στο μίσθιο, τις τυχόν οφειλόμενες από το μισθωτή αποζημιώσεις στο προσωπικό του από την καταγγελία της εργασιακής σχέσης, καθώς και τον υπολειπόμενο χρόνο που αυτός είχε το δικαίωμα να παραμείνει στο μίσθιο.»
3. Στην καταγγελία για ιδιόχρηση με τους όρους του άρθρου 17 περίπτ. β'
οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις κατά το παρόν άρθρο περιορίζονται στο
μισό.
4. Σε περίπτωση που το μίσθιο είναι υπομισθωμένο, δικαιούχος της
αποζημιώσης είναι σε κάθε περίπτωση ο μισθωτής-υπεκμισθωτής.
5. Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να καταβάλει τις αποζημιώσεις του
παρόντος άρθρου σε κάθε περίπτωση πριν από της απόδοση του μισθίου,
αλλιώς ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την απόδοση.


Αρθρο: 30
Ημ/νία: 28.02.2014
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Ομοια χρήση (άρθρ.
13 παρ. 2 ν. 813/78, 7 παρ. 2 ν. 1229/82).
Λήμματα
Καταγγελία μίσθωσης, ιδιόχρηση, Όμοια χρήση-αποζημίωση, Ειδικές συνθήκες-αύξηση αποζημίωσης
Σχόλια
- Οι παρ. 1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50/28.2.2014).
(Ουσιαστικά δηλαδή τροποποιήθηκε ΟΛΟ το άρθρο!)

Κείμενο Αρθρου
«1. Η αποζημίωση κατά την πρώτη παράγραφο του προηγούμενου άρθρου στην καταγγελία για ιδιόχρηση είναι ίση με δεκαπέντε (15) μηνιαία μισθώματα, αν ασκηθεί στο μίσθιο μέσα σε ένα (1) έτος από την απόδοσή του, επιχείρηση όμοια με την ασκούμενη από τον μισθωτή, εκτός αν το μίσθιο από την κατασκευή είναι προορισμένο για την ίδια χρήση. 2. Το δικαστήριο μπορεί να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης μέχρι είκοσι (20) μηνιαία μισθώματα με τις προϋποθέσεις της δεύτερης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου.»


Αρθρο: 31
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΘΕΑΤΡΑ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Ακάλυπτοι χώροι (άρθρ.
13 παρ. 3 ν. 813/78).
Λήμματα
Εμπορικές μισθώσεις, Ακάλυπτοι χώροι, Καταγγελία αζημίως, Εξαιρέσεις

Κείμενο Αρθρου
1. Στην καταγγελία της μίσθωσης ακάλυπτου χώρου ο εκμισθωτής δεν έχει
υποχρέωση να καταβάλει τις αποζημιώσεις των προηγούμενων άρθρων. Η
ιδιότητα του ακάλυπτου χώρου δεν παύει από το γεγονός ότι υπάρχουν πάνω
σ' αυτόν πρόχειρα ή βοηθητικά κτίσματα ή κατασκευές.
2. Η διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε μισθώσεις ακάλυπτων
χώρων για να εγκατασταθούν επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία, από
τη φύση τους, είναι αδύνατη ή ιδιαιτέρως δύσκολη μέσα σε καλυμμένους
χώρους, καθώς και σε μισθώσεις ακάλυπτων χώρων που χρησιμοποιούνται από
το μισθωτή για να λειτουργούν υπαίθριοι κινηματογράφοι ή θέατρα.


Αρθρο: 32
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Παράλειψη ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης (άρθρ.
13 παρ. 4 ν. 813/78, 8 ν. 1229/82, 10 ν. 1847/1989).
Λήμματα
Παράλειψη ιδιόχρησης, ανοικοδόμησης, Αποζημίωση, Παραχώρηση σε προσωπική εταιρεία, Ε.Π.Ε., Παραχώρηση σε βουλευτή

Κείμενο Αρθρου
1. Ο εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή ως αποζημίωση:
α) Το κατά το χρόνο της καταγγελίας καταβαλλόμενο μίσθωμα τριάντα
(30) μηνών, αν μέσα σε έξι (6) μήνες από την απόδοση του μισθίου στην
καταγγελία για ανοικοδόμηση δεν αρχίσει τις εργασίες για να θεμελιωθεί
η νέα οικοδομή και στην καταγγελία για ιδιόχρηση δε χρησιμοποιήσει το
μίσθιο.
β) Το κατά το χρόνο της καταγγελίας καταβαλλόμενο μίσθωμα πενήντα
(50) μηνών, αν μέσα σε μία διετία από την απόδοση του μισθίου στις πιο
πάνω περιπτώσεις εκμισθώσει αυτό ή παραχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο σε
τρίτον τη χρήση του.
2. Δε θεωρείται παραχώρηση σε τρίτον, κατά την έννοια της προηγούμενης
παραγράφου περίπτ. β', η παραχώρηση από τους συνεκμισθωτές της χρήσης
ακινήτου σε προσωπική εταιρία περιορισμένης ευθύνης, στην οποία
μετέχουν αποκλειστικά αυτοί.
3. Ο περιορισμός της πρώτης παραγράφου περίπτ. β' του παρόντος άρθρου
δεν ισχύει από την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών ή την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου και μέχρι τη μεθεπομένη της διεξαγωγής τους,
εοσον το μίσθιο παραχωρείται σε υποψήφιο βουλευτή της περιφέρειας όπου
βρίσκεται το μίσθιο, για τις εκλογικές του ανάγκες χωρίς αντάλλαγμα. Το
τελευταίο αυτό βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και του
υποψήφιου βουλευτή προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την αρμόδια
οικονομική εφορία του ιδιοκτήτη. Κατά το διάστημα αυτό αναστέλλεται η
εξάμηνη προθεσμία για ιδιόχρηση που προβλέπεται από την περιπτ. α' της
πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.


Αρθρο: 33
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Περαιτέρω αποζημίωση - Επανεγκατάσταση (άρθρ.
13 παρ. 5 ν. 813/78, ν. 1229/82)
Λήμματα
Παράλειψη ιδιόχρησης, ανοικοδόμησης, Περαιτέρω αποζημίωση, Επανεγκατάσταση
Σχόλια
Το άρθ. 23 ν. 813/78 έχει καταργηθεί από το άρθ. 10 παρ. 2 ν. 2041/92. Πάντως η παρ. 4 του άρθ. 23 ν. 813/78 ορίζε: "Εις τας περιπτώσεις της παρ. 1 ο αρχικός μισθωτής δικαιούται εις επανεγκατάστασιν υπό τους όρους της αρχικής μισθώσεως και εις αποκατάστασιν πάσης ζημίας του. Αντίγραφον της περί επανεγκαταστάσεως αγωγής ή αιτήσεις μετά της πράξεως προσδιορισμού δικασίμου και κλήσεως προς συζήτησιν δια την ορισθείσαν δικάσιμον επιδίδεται επιμελεία του αρχικού μισθωτού και εις τον νέον μισθωτήν, η εκδοθησομένη δε απόφασις, η διατάσσουσα την παράδοσιν της χρήσεως του μισθίου, εκτελείται και κατ' αυτού. Εάν χωρήση επανεγκατάστασις, η κατά το άρθρον 18 του παρόντος παράστασις άρχεται από της παραδόσεως της χρήσεως του μισθίου".

Κείμενο Αρθρου
1. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου ο μισθωτής μπορεί να
ζητήσει και την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω αποδεικνυόμενης ζημίας του.
Το δικαστήριο, με αίτηση του μισθωτή, διατάζει και την επανεγκατάστασή
του στομίσθιο με τους όρους της μίσθωσης που καταγγέλθηκε. Σε περίπτωση
επανεγκατάστασης, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να προσλάβει συνέταιρο.
2. Η απόφαση κατά του εκμισθωτή για παράδοση της χρήσης του μισθίου
εκτελείται και κατά του παραχωρησιούχου της χρήσης. Οι διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 23 ν. 813/1978 εφαρμόζονται ανάλογα και εδώ.


Αρθρο: 34
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Απαλλαγή από ευθύνη (άρθρ.
13 παρ. 6 ν. 813/78)
Λήμματα
Παράλειψη ιδιόχρησης, ανοικοδόμησης, Απαλλαγή από υποχρέωση αποζημίωσης, Περιπτώσεις

Κείμενο Αρθρου
Ο εκμισθωτής δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει την αποζημίωση του άρθρου
32 του παρόντος:
α) Αν αποδείξει ότι η καθυστέρηση έναρξης των εργασιών για τη θεμελίωση
της νέας οικοδομής ή η μη χρησιμοποίηση του μισθίου μέσα σε έξι (6)
μήνες από την απόδοση οφείλονται σε γεγονός για το οποίο δεν έχει
ευθύνη.
β) Αν αποδείξει ότι η μίσθωση ή η παραχώρηση σε τρίτον της χρήσης του
μισθίου μέσα στη διετία έγιναν στην περίπτωση ανοικοδόμησης επειδή αυτή
απαγορεύθηκε και στην περίπτωση ιδιόχρησης επειδή ο υπερού η καταγγελία
έγινε μεταγενέστερα ανίκανος σε ποσοστό ανώτερο από 60% να την ασκήσει.


Αρθρο: 35
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
(άρθρ. 14 ν. 813/78).
Λήμματα
Ιδιόχρηση, Ανοικοδόμηση, Απαλλαγή αποζημίωσης, Διατυπώσεις, ειδοποίηση, έγγραφος τύπος

Κείμενο Αρθρου
Ο εκμισθωτής για να απαλλαγεί από την υποχρέωση αποζημίωσης κατά τη
διατάξη του προηγούμενου άρθρου περιπτ. β' έχει υποχρέωση, αμέσως μόλις
μάθει το λόγο που συνεπάγεται αδυναμία να ιδιοχρησιμοποιηθεί ή να
ανοικοδομηθεί το μίσθιο, να ειδοποιήσει γι' αυτό εγγράφως το μισθωτή
στη διεύθυνση κατοικίας που αυτός δήλωσε, καλώντας αυτόν να δηλώσει αν
επιθυμεί να επαναγκατασταθεί στο μίσθιο με τους όρους της μίσθωσης που
λύθηκε. Ο μισθωτής εκπίπτει από το δικαίωμα επανεγκατάστασης, αν δε
δηλώσει εγγράφως μέσε σε τρεις (3) μήνες από την ειδοποίηση ότι
επιθυμεί την επανεγκατάστασή του. Από τη δήλωση αυτή ο μισθωτής έχει
υποχρέωση να καταβάλλει το μίσθωμα.


Αρθρο: 36
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Βιοτεχνική επιχείρηση (άρθρ.
13 παρ. 7 ν. 813/78, 7 παρ. 3 ν. 1229/82).
Λήμματα
Βιοτεχνική επιχείρηση, Δαπάνες νέας εγκατάστασης

Κείμενο Αρθρου
Στην καταγγελία μίσθωσης ακινήτου στο οποίο ασκείται βιοτεχνική επιχείρηση, ο εκμισθωτής πέρα από τις αποζημιώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 29 έως 33, έχει υποχρέωση να καταβάλει στο μισθωτή του και τις δαπάνες του για τη νέα ηλεκτρική εγκατάσταση της ίδιας δύναμης σε άλλο μίσθιο, για να συνεχισθεί η λειτουργία της επιχείρησής του. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την παροχή εγγύησης ότι ο μισθωτής θα καταβάλει τις παραπάνω δαπάνες που αποδεικνύονται με εκκαθαρισμένο λογαριασμό της ΔΕΗ.


Αρθρο: 37
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ-ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Τίτλος Αρθρου
Καταγγελία για ιδιοκατοίκηση (άρθρ.
9 παρ. 9 ν. 813/78, 22 ν. 1868/89, 2 παρ. 29 ν. 2235/94).
Λήμματα
Ιδιοκατοίκηση-καταγγελία-προϋποθέσεις-αποτελέσματα, Αποζημίωση βασική, αυξημένη, Πολύτεκνοι, ανάπηροι, ανιάτως πάσχοντες

Κείμενο Αρθρου
3. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ
1. Σε περίπτωση που ασκείται στο μίσθιο επάγγελμα το οποίο
προστατεύεται από το παρόν διάταγμα ή μικτή χρήση (επαγγελματική στέγη και κατοικία), αν ο εκμισθωτής ή ο κύριος του μισθίου, σύζυγός τους ή ενήλικο τέκνο τους δεν έχει για ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από την άσκηση του δικαιώματός του ιδιόκτητη κατοικία στην ίδια πόλη ή σε προάστιό της που να καλύπτει τις οικογενειακές ή ατομικές ανάγκες στέγασής τους, ο εκμισθωτής, ή, αν κατά τη διάρκεια του μισθωτικού χρόνου έγινε μεταβίβαση της κυριότητας του μισθίου, ο νέος κύριος, μπορεί να ζητήσει την απόδοση του μισθίου για ιδιοκατοίκηση, μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, εφόσον το μίσθιο είναι κατάλληλο για κατοικία.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου:
α) Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέχονται οκτώ (8) μήνες μετά την επίδοσή της στο μισθωτή.
β) Ο εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή ως αποζημίωση το κατά το χρόνο της καταγγελίας καταβαλλόμενο μίσθωμα οκτώ (8) μηνών. Το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, μπορεί να αυξήσει την αποζημίωση μέχρι το ποσό δεκαοκτώ (18) μηνιαίων μισθωμάτων.
γ) Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να ιδιοχρησιμοποιήσει το μίσθιο ως κατοικίας του ίδιου ή των προσώπων που προαναφέρονται για χρονική περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών.
δ) Αν η καταγγελία ασκείται για πολύτεκνη οικογένεια, αναπήρους, άτομα που πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική ασθένεια ή χήρες με ανήλικα τέκαν, το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, έχει το δικαίωμα να μειώσει το ποσό της αποζημίωσης ή το χρόνο που θα επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας.
3. Κατά τα άλλα εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Τα ίδια ισχύουν και για τις αγωγές που ασκήθηκαν με βάση τη διάταξη του άρθρου 3 ν. 1861/1989.
4. Η αληθινή έννοια του άρθρου 4 του ν. 1953/1991 είναι ότι με αυτό δεν έχει καταργηθεί το παρόν άρθρο.


Αρθρο: 38
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ-ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Τίτλος Αρθρου
Καταγγελία για δημιουργία κύριας κατοικίας (άρθρ.
4 ν. 1953/91, 1 παρ. 2 ν. 1962/91, 9 παρ. 1 ν. 2041/92).
Λήμματα
Δημιουργία κύριας κατοικίας-καταγγελία-προϋποθέσεις-αποτελέσματα, Παράλειψη, αποζημίωση, επανεγκατάσταση

Κείμενο Αρθρου
4. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1. Μισθώσεις ακινήτων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, ενώ από την κατασκευή τους προορίζονται για κατοικία, εξαιρούνται από τις διατάξεις για την αναγκαστική παράταση της διάρκειας τους και μπορούν να καταγγελθούν από τον εκμισθωτή, αφού λήξει η συμβατική διάρκειά τους, όχι όμως πριν παρέλθει εξαετία από την έναρξή τους, αν ο εκμισθωτής δηλώσει εγγράφως προς το μισθωτή ότι μέσα σε έξι μήνες από την απόδοση του μισθίου αυτό θα επισκευαστεί, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να εκμισθωθεί ως κύρια κατοικία. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η εκμίσθωση πάλι για επαγγελματική στέγη τουλάχιστον επί μία (1) τριετία. Η μισθωτική σχέση για τις νέες μισθώσεις αυτών των ακινήτων διαμορφώνεται ελεύθερα.
2. Σε περίπτωση που δε θα τηρηθούν οι παραπάνω όροι από τον εκμισθωτή, εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 32 παρ. παρ. 1-2, 33 έως 34 του παρόντος διατάγματος.
3. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας κατά το παρόν άρθρο επέρχονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από αυτήν. Το δικαστήριο μπορεί, με αίτηση του μισθωτή, εκτιμώντας τις ειδικές συνθήκες της κάθε περίπτωσης, να παρατείνει το χρόνο που θα επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελιας μέχρι (3) μήνες. Μέχρι τότε καταβάλλεται το μίσθωμα που προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Καταγγελίες που έχουν γίνει μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 1991 ή μέχρι την 1 Μαΐου 1992 σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθίστανται ανίσχυρες και οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί δεν εκτελούνται, εκτός από τις διατάξεις τους για τα έξοδα.


Αρθρο: 39
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Καταγγελία για κατεδάφιση ετοιμορρόπου (άρθρ.
9 παρ. 1 ν. 813/78).
Λήμματα
Ετοιμόρροπο-κατεδάφιση-καταγγελία, Χρόνος-έγγραφο

Κείμενο Αρθρου
5. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ
Ο εκμισθωτής μπορεί αποτεδήποτε να καταγγείλει εγγράφως πριν από τρεις μήνες τη μίσθωση, εφόσον το μίσθιο κρίθηκε αρμοδίως ετοιμόρροπο και κατεδαφιστέο κατά μεγάλο και ουσιώδες μέρος του.


Αρθρο: 40
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ)

Τίτλος Αρθρου
Καταγγελία για πτώχευση του μισθωτή (άρθρ.
9 παρ. 7 ν. 813/78).
Λήμματα
ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ
Σχόλια
(Αρθρο 9 παρ. 7 Ν. 813/1978).

Κείμενο Αρθρου
6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ
Ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως τη μίσθωση πριν από τρεις (3) μήνες, αν ο μισθωτής κηρυχθεί σε πτώχευση με τελεσίδικη απόφαση. Ο εκμισθωτής έχει το ίδιο δικαίωμα από τη δημοσίευση της απόφασης που κηρύσσει το μισθωτή σε πτώχευση με αίτησή του.


Αρθρο: 41
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Καταγγελία για εγκατάσταση υπηρεσιών (άρθρ.
9 παρ. 8 ν. 813/78, 10 ν. 1229/82, 2 παρ. 12 ν. 2235/94)
Λήμματα
Ο.Τ.Α., Δήμοι, κοινότητες, Δημοτικά ΝΠΔΔ-ιδρύματα-επιχειρήσεις, Εγκατάσταση υπηρεσιών-καταγγελία, Παράλειψη-αποζημίωση-επανεγκατάσταση

Κείμενο Αρθρου
7. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Δήμος ή κοινότητα και τα εξαρτώμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα, ιδρύματα και επιχειρήσεις μπορουν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης να καταγγείλουν αυτή τη μίσθωση, εφόσον το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν γενικώς οι υπηρεσίες τους. Για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου κάθε δήμος ή κοινότητα λογίζεται σαν ένα ακι το ίδιο πρόσωπο μαζί με τα εξαρτώμενα από αυτόν δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα, ιδρύματα και
επιχειρήσεις είτε η καταγγελία γίνεται από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης είτε από το νομικό πρόσωπο, ίδρυμα ή επιχείρηση.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως και για το δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου.
3. Σε κάθε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η στέγαση των υπηρεσιών μέσα σε ένα (1) χρόνο από την απόδοση του μισθίου, ο μισθωτής έχει δικαίωμα επανεγκατάστασης και αποζημίωσης.


Αρθρο: 42
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τίτλος Αρθρου
(άρθρ. 9 παρ. 6 ν. 813/78).
Λήμματα
Ο.Τ.Α., Ακάλυπτοι χώροι, Καταγγελία-πράσινο-πλατείες-ανοικοδόμηση, Παράλειψη-αποζημίωση-επανεγκατάσταση

Κείμενο Αρθρου
8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΟΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΛΠ.
1. Στις μισθώσεις ακάλυπτων χώρων που ανήκουν κατά κυριότητα σε δήμους ή κοινότητες χωρεί καταγγελία μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, εφόσον με απόφαση του δημοτικού η κοινοτικού συμβουλίου που εγκρίνεται από τον αρμόδιο νομάρχη, κριθούν ως χώροι για να δημιουργηθούν πράσιν, πλατείες ή εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας των κατοίκων των περιοχών των δήμων και κοινοτήτων ή για ανοικοδόμηση.
2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την παρόδο τριών (3) μηνών από αυτή. Στις καταγγελίες αυτές εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των άρθρων 32 παρ. παρ. 1-2 και 33 έως 34 του παρόντος διατάγματος.


Αρθρο: 43
Ημ/νία: 17.06.2010
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ)

Τίτλος Αρθρου
Καταγγελία από το μισθωτή (άρθρ.
12 ν. 813/78, 3 ν. 2041/92).
Σχόλια
To παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3853/2010 ΦΕΚ Α 90/17.6.2010.Επίσης με τις παρ.2,3,4 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι: " 2. Το δικαίωμα καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης σύμφωνα με το άρθρο 43 του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α') έχει ο μισθωτής ακόμη κι αν έχει παραιτηθεί από αυτό σύμφωνα με το άρθρο 45 του π.δ. 34/1995. Καταγγελία που έχει ήδη ασκηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ενώ ο μισθωτής είχε παραιτηθεί νόμιμα από αυτό το δικαίωμα, θεωρείται έγκυρη, τα δε αποτελέσματά της επέρχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, όχι όμως πριν τη δημοσίευση του νόμου. Ο μισθωτής υποχρεούται στην περίπτωση αυτή σε καταβολή αποζημίωσης ίση με το ποσόν ενός μισθώματος όπως αυτό ανερχόταν τρεις μήνες πριν την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας. 3. Το άρθρο 43 του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α') εφαρμόζεται, κατ' απόκλιση από το άρθρο 4 παρ. 1 περίπτωση θ' του π.δ. 34/1995, και για την καταγγελία από τον μισθωτή σύμβασης μίσθωσης ορισμένου χρόνου που έχει συναφθεί για τις δραστηριότητες των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 34/1995 για ακίνητο που έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο. Τα εδάφια 2 και 3 της παραγράφου 2 εφαρμόζονται αναλόγως. 4. Οι παράγραφοι 2 και 3 ισχύουν για καταγγελίες που θα γίνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 και αφορούν μισθώσεις ακινήτων που έχουν συναφθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου."Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3853/10 (Α' 90) παρατάθηκε μέχρι τη 31.12.2013 με το άρθρο 6 της ΠΝΠ της 18.12.2012/ΦΕΚ Α 246/18.12.2012.

Κείμενο Αρθρου
9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗ
«Ο μισθωτής μπορεί μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη της σύμβασης να καταγγείλει τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως τα δε τα αποτελέσματά της επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης.»


Αρθρο: 44
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή Αστικού Κώδικα (άρθρ.
29 ν. 813/78).
Λήμματα
Εμπορικές μισθώσεις, Συμπληρωματική εφαρμογή ΑΚ

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι μισθώσεις του παρόντος διατάγματος, εφόσον δεν ορίζεται κάτι άλλο σ' αυτό, διέπονται από τους συμβατικούς όρους τους και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.


Αρθρο: 45
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τίτλος Αρθρου
Παραίτηση από δικαιώματα (άρθρ.
24 ν. 813/78).
Λήμματα
Παραιτήσεις, συνέπειες-ακυρότητα

Κείμενο Αρθρου
Η παραίτηση οποιουδήποτε από τα μέρη από τα δικαιώματα του παρόντος κατά την κατάρτιση της μίσθωσης είναι άκυρη, εφόσον το παρόν δεν ορίζει διαφορετικά.


Αρθρο: 46
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΙΣΘΙΟΥ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ)

Τίτλος Αρθρου
Ανάρτηση πινακίδων - Επισκέψεις του μισθίου (άρθρ.
16 ν. 813/78).
Λήμματα
Πινακίδες, Επισκέψεις μισθίου

Κείμενο Αρθρου
1. Ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα έξι μήνες πριν από τη λήξη της μίσθωσης
να αναρτά στο μίσθιο πινακίδα για την εκμίσθωση του ακινήτου μετά τη
λήξη της μίσθωσης. Στην πινακίδα πρέπει να ορίζεται από πότε το ακίνητο
προσφέρεται για μίσθωση.
2. Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση έξι μήνες πριν από τη λήξη της
μίσθωσης να επιτρέπει την επίσκεψη του ακινήτου στους ενδιαφερόμενους
για τη μίσθωσή του. Ο χρόνος και οι λοιποί όρι των επισκέψεων
καθορίζονται από τα μέρη και σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία από
το δικαστήριο.
3. Ο μισθωτής έχει δικαίωμα επί έξι (6) μήνες από την αποχώρησή του από
το μίσθιο να αναρτά σ' αυτό πινακίδα με τη νέα εγκατάστασή του.


Αρθρο: 47
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ)

Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή (άρθρ. 27, 33 παρ. 1 ν. 813/78, 2 παρ. 22 ν. 2235/94).
Λήμματα
Εμπορικές μισθώσεις, Αξιώσεις αποζημίωσης, επανεγκατάστασης, Παραγραφή

Κείμενο Αρθρου
1. Οι αξιώσεις για αποζημίωση από το παρόν διάταγμα υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή που αρχίζει από το τέλος του έτους που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της.
2. Η κατά το άρθρο 33 παρ. 1 αξίωση για επανεγκατάσταση υπόκεινται σε ετήσια παραγραφή, που αρχίζει από τότε που γεννήθηκε και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της.
3. Το άρθρο 27 του ν. 813/1978, όπως ίσχυε την 1η Σεπτεμβρίου 1978 εφαρμόζεται και στις αξιώσεις που είχαν γεννηθεί και δεν είχαν παραγραφεί μέχρι τότε.


Αρθρο: 48
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τίτλος Αρθρου
Δικονομικές διατάξεις (άρθρ.
25 ν. 813/78, 9 παρ. 3 ν. 2041/92, 2 παρ. 23 ν. 2235/94).
Λήμματα
Δικονομικά, Αρμοδιότητα, Ειδική διαδικασία, Παρεπόμενες συμβάσεις, Εκτέλεση-δυστροπία

Κείμενο Αρθρου
1. Κάθε διαφορά από τη μίσθωση που ρυθμίζεται από το παρόν διάταγμα υπάγεται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου ή του
ειρηνοδικείου, ανάλογα με το ποσό του καταβαλλόμενου μισθώματος, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 14 παρ. 1 εδ. β' και 16 αριθ. 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην αρμοδιότητα των πιο πάνω δικαστηρίων υπάγονται και οι διαφορές από παρεπόμενες συμβάσεις της μίσθωσης, καθώς και εκείνες από τα άρθρα 601 του Αστικού Κώδικα και 23 του ν. 813/1978. Οι διαφορές από τα προηγούμενα εδάφια εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 647 έως 662 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
2. Το άρθρο 69 του Κ.Πολ.Δ. εφαρμόζεται στις περιπτώσεις απόδοσης του μισθίου για οποιαδήποτε αιτία.
3. Στις μισθώσεις που υπάγονται στο παρόν διάταγμα δεν επιτρέπεται αίτηση ενώπιον του Αρείου Πάγου για να ανασταλεί η εκτέλεση απόφσης στην περίπτωση που έχει διαταχθεί απόδοση του μισθίου για καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος από δυστροπία.


Αρθρο: 49
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τίτλος Αρθρου
Συνέχιση εκκρεμών υποθέσεων (άρθρ.
34 ν. 813/78).
Λήμματα
Εκκρεμείς υποθέσεις, Εφαρμοστέες διατάξεις

Κείμενο Αρθρου
1. Υποθέσεις που ήσαν εκκρεμείς και δεν είχαν συζητηθεί κατά την 1η Σεπτεμβρίου 1978 συνεχίζονται ενώπιον των δικαστηρίων στα οποία είχαν εισαχθεί η παραπεμφθεί και εκδικάζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 48 παρ. 1 του παρόντος.
2. Οι υποθέσεις που είχαν συζητηθεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1978 εξακολουθούν να δικάζονται με βάση τις δικονομικές διατάξεις που ίσχυαν μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση.


Αρθρο: 50
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τίτλος Αρθρου
Κατάργηση εκκρεμών δικών, μη εκτέλεση αποφάσεων
Λήμματα
Εκκρεμείς δίκες-κατάργηση, Εξωστικές αποφάσεις-μη εκτέλεση

Κείμενο Αρθρου
Εκκρεμείς δίκες για απόδοση μισθίων έχουν καταργηθεί και δικαστικές αποφάσεις που διατάζουν έξωση δεν εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθων 31 παρ. 2 ν. 813/1978, 13 ν. 1229/1982, 1 παρ. 3 ν.
1930/1991, 3 παρ. 2 ν. 1962/1991, 9 παρ. 4 εδ. γ' ν. 2041/1992.


Αρθρο: 51
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τίτλος Αρθρου
Αναστολή εκτέλεσης εξωστικής απόφασης δημόσιων εκπαιδευτηρίων (άρθρ.
1 ν.δ. 516/70).
Λήμματα
Δημόσια εκπαιδευτήρια, σχολεία, νηπιαγωγεία, Σχολικό έτος-Εξωστικές αποφάσεις-αναστολή εκτέλεσης

Κείμενο Αρθρου
1. Δικαστικές αποφάσεις που διατάζουν το Ελληνικό Δημόσιο να αποδώσει ή παραδώσει το μίσθιο ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται απ' αυτό ως εκπαιδευτήριο, σχολείο ή νηπιαγωγείο, δεν εκτελούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους κατά το οποίο επιδόθηκε η σχετική επιταγή προς εκτέλεση, εκτός αν η απόδοση διατάζεται για καθυστέρηση του μισθώματος. Η διάρκεια του σχολικού έτους καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
2. Το μονομελές πρωτοδικείο του τόπου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο, ύστερα από αίτηση του δημοσίου, δικάζοντας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί να αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση των διακστικών αποφάσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και μετά τη λήξη του σχολικού έτους και μέχρι το τέλος του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, εφόσον κατά την κρίση του καθίσταται αδύνατη ή άκρως δυσχερής η μίσθωση από το δημόσιο άλλου ακινήτου που να πληροί τις ανάγκες της εξωσούμενης υπηρεσίας.
3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου είναι οριστική και δεν υπόκεινται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.


Αρθρο: 52
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΞΙΑ ΜΙΣΘΙΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ)

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις Δ.Ο.Υ. (άρθρ.
26 ν. 813/78, 2 παρ. 21 ν. 2235/94).
Λήμματα
Αντικειμενική αξία ακινήτων, Βεβαιώσεις Δ.Ο.Υ.

Κείμενο Αρθρου
Σε δίκες επί διαφόρων του παρόντος νόμου, οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να χορηγούν στους έχοντες έννομο συμφέρον, αποκλειστικά για δικαστική χρήση, αντίγραφο συμβάσεων μίσθωσης και βεβαιώσεις για το ύψος της αντικειμενικής αξίας μισθίων ακινήτων, όπου δε δεν ισχύει το σύστημα αυτό, συγκριτικά στοιχεία της αγοραίας αξίας τους, δικαιούμενοι να ζητήσουν υπεύθυνη δήλωση για την αποκλειστικότητα της δικαστικής χρήσης.


Αρθρο: 53
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΜΑ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Τίτλος Αρθρου
Ειδικές περιπτώσεις αναπροσαρμογής μισθώματος (άρθρ.
7, 8 παρ. 6 ν. 2041/92, 71 παρ. 2 ν. 2065/92).
Λήμματα
Μίσθωμα, Αναπροσαρμογή-υπερδιπλάσια αύξηση-καταβολή

Κείμενο Αρθρου
1. Στις περιπτώσεις που το αναπροσαρμοζόμενο μίσθωμα υπερβαίνει το διπλάσιο του καταβαλλόμενου, το πέρα του διπλασίου οφείλεται κατά 50% μετά πάροδο εξαμήνου από την κοινοποίηση της έγγραφης όχλησης του εκμισθωτή και το υπόλοιπο μετά παρέλευση έτους από αυτήν. Επί αναπροσαρμογής που έγινε με βάση το άρθρο 2 του ν. 1962/1991 το πέραν του διπλασίου ποσό και μέχρι του τετραπλασίου οφείλεται από 1ης Μαΐου 1992 και το υπόλοιπο από 1ης Νοεμβρίου 1992.
2. Μισθώσεις που παρατείνονται κατά το άρθρο 58 παρ. 12 του παρόντος όπως και κάθε ισχύουσα σύμβαση αν δεν υπάρχει ειδική συμφωνία των μερών, υπόκεινται σε αναπροσαρμογή του μισθώματος σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 7 του παρόντος και μέσα στο όρια της προηγούμενης παραγράφου.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις δίκες που ήταν εκκρεμείς την 1η Μαΐου 1992.
4. Τα μισθώματα αναπροσαρμόσθηκαν εκτάκτως με τα άρθρα 30 παρ. 2 ν.
813/1978, 2 ν. 1962/1991, 15 ν. 2018/1992 και Α.Υ.Δ. 81775/16.9.1991.


Αρθρο: 54
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΜΑ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Τίτλος Αρθρου
Ειδικές περιπτώσεις αναστολής αναπροσαρμογής (άρθρ.
2 παρ. 24, 25 εδ. 3 και 26 ν. 2235/94).
Λήμματα
Μίσθωμα, Αναπροσαρμογή, Μείωση αντικειμενικής αξίας-αναστολή αναπροσαρμογής, Κτίρια ειδικών χρήσεων

Κείμενο Αρθρου
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αντικειμενική αξία του μισθίου, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος, έχει μειωθεί πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1994, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του παρόντος για ετήσια αύξηση του μισθώματος μέχρις ότου το μίσθωμα που προκύπτει από τη νέα αντικειμενική αξία μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις της ίδιας παραγράφου υπερβεί το κατά την 1η Σεπτεμβρίου 1994 διαμορφωμένο ήδη μίσθωμα.
2. Αν το μίσθωμα των ακινήτων του άρθρου 9 του παρόντος (κτίρια ειδικών χρήσεων) που έχει διαμορφωθεί κατά την 1η Σεπτεμβρίου 1994 με εφαρμογή του ποσοστού 6% της αντικειμενικής αξίας σύμφωνα με το άρθρο 8 ν.
2041/92, είναι σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον τρόπο υπόλογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 9 του παρόντος, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του παρόντος για ετήσια αύξηση του μισθώματος μέχρις ότου το μίσθωμα της παρούσας παραγράφου μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος, υπερβεί το κατά την 1η Σεπτεμβρίου 1994 διαμορφωμένου ήδη μίσθωμα.
3. Δικαστικές αποφάσεις, που διατάζουν την απόδοση μισθίου για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου λόγω μη καταβολής του μισθώματος και δεν έχουν εκτελεσθεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1994, δεν εκτελούνται αν ο μισθωτής μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αυτή καταβάλει όλα τα οφειλόμενα μισθώματα και τη δικαστική δαπάνη.


Αρθρο: 55
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΥΣΤΡΟΠΙΑ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Καταγγελίες (άρθρ. 31 παρ. 3, 32, 33 παρ. 2-3 ν. 813/78, 12ν.
1229/82, 1 παρ. 3 ν. 1930/91).
Λήμματα
ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Καταγγελίες-εξώσεις-διαχρονικό δίκαιο

Κείμενο Αρθρου
1. Καταγγελίες που έγιναν μέχρι την 21 Ιουλίου 1978, διέπονται ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και τα έννομα αποτελέσματά τους από τις διατάξεις οι οποίες ίσχυαν κατά το χρόνο που έγιναν.
2. Στις καταγγελίες για ιδιόχρηση, οι οποίες ανακλήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 813/1978, δε χωρεί νέα καταγγελία για τον ίδιο λόγο απέναντι στον ίδιο μισθωτή επί μία τετραετία από την έναρξη ισχύος του ν. 813/1978.
3. Στις μισθώσεις που υπάρχουν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 813/1978 χωρεί καταγγελία από τον δικαιούμενο σ' αυτήν, για ανοικοδόμηση ή ιδιόχρηση του μισθίου, εφόσον πέρασε ο συμβατικός χρόνος.
4. Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1979 αναστέλλεται η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για έξωση, που εκδόθηκαν με βάση την παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 52/1975 και δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.
813/1978.
5. Οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 9 καθώς και των παρ. παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 13 ν. 813/1978, όπως
τροποποιούνται με το άρθρο 12 ν. 1229/1982, εφαρμόζονται και στις καταγγελίες για ιδιόχρηση που έγιναν μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 12 ν. 1229/1982, εφόσον ο μισθωτής βρίσκεται στη χρήση του μισθίου.
6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 813/1978, όπως ίσχυε την 1η Σεπτεμβρίου 1978, εφαρμόζονται και στις καταγγελίες που έγιναν μέχρι τότε.
7. Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του ν. 813/1978 εφαρμόζεται και στις πτωχεύσεις που ήταν εκκρεμείς την 1η Σεπτεμβρίου 1978.
8. Καταγγελίες μισθώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 31 παρ. παρ. 1 έως 2 του ν. 813/1978 για λήξη του χρόνου των μισθώσεων, οι οποίες έγιναν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1978 είναι ανίσχυρες, εφόσον ο μισθωτής βρίσκεται στη χρήση του μισθίου την 1η Σεπτεμβρίου 1978.
9. Οι καταγγελίες μισθώσεων διατηρητέων κτιρίων που ασκήθηκαν με βάση τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 1898/1990 είναι ανίσχυρες.


Αρθρο: 56
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΩΦΕΛΕΙΑ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ)

Τίτλος Αρθρου
Καταγγελίες για δημόσια ωφέλεια (άρθρ.
33-34 ν. 1406/83, 33 παρ. 4 ν. 1473/84, 4 ν. 1861/89).
Λήμματα
Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσια ωφέλεια, Καταγγελία, Αποζημίωση, Απόδοση μισθίου

Κείμενο Αρθρου
1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν. 813/1978, όπως κατά την έναρξη του ν. 1406/1983 έχει συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί, το δημόσιο, οι διαχειριστές δημόσιων κτημάτων, τα ν.π.δ.δ. και οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1989 να καταγγείλουν, εφόσον έχει λήξει η συμβατική τους διάρκεια, τις μισθώσεις των ακινήτων που τους ανήκουν κατά κυριότητα ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση από το δημόσιο ή άλλο ν.π.δ.δ. με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ο όλος χώρος για να δημιουργηθεί άλσος ή πλατεία ή για ανάλογη χρήση στη διάθεση του κοινού ή για να αξιοποιηθεί ο χώρος στα πλαίσια χρήσης γης που έχει εγκριθεί από το αρμόδιο υπουργείο ή για άλλη δημόσια ωφέλεια. Για το κύρος της καταγγελίας αρκεί να αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο ο λόγος που τη δικαιολογεί κατά το προηγούμενο εδάφιο.
2. Οι εκμισθωτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο οφείλουν να καταβάλουν ως αποζημίωση στους μισθωτές ποσό ίσο με τα μισθώματα δώδεκα (12) μηνών. Η λύση της μίσθωσης επέρχεται τρεις (3) μήνες μετά την επίδοση της καταγγελίας και την πραγματική προσφορά της αποζημίωσης στον κάθε μισθωτή.
3. Αν ο μισθωτής αρνείται να αποδώσει το μίσθιο, διατάζεται η αποβολή του από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των άρθρων 648 έως 662 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
4. Στην περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αν οι εργασίες κατεδάφισης δεν έχουν αρχίσει μέσα σε ένα χρόνο από την απόδοση όλων των μίσθιων χώρων στο δημόσιο ή τα ν.π.δ.δ. η καταγγελία ανατρέπεται και ο μισθωτής έχει δικαίωμα επανεγκατάστασης με τους όρους της μίσθωσης που καταγγέλθηκε.
5. Οι αγωγές για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο εκδικάζονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 48 παρ. 1 του παρόντος διατάγματος.


Αρθρο: 57
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τίτλος Αρθρου
Προστασία υπομισθώσεων (άρθρ.
35 ν. 813/78).
Λήμματα
Υπομισθώσεις, Προστασία

Κείμενο Αρθρου
Υπομισθώσεις που υφίσταται νομίμως κατά την 1η Σεπτεμβρίου 1978, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.


Αρθρο: 58
Ημ/νία: 18.10.2002
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ)

Τίτλος Αρθρου
Αναγκαστικές παρατάσεις της διάρκειας των μισθώσεων (άρθρ.
28 παρ. 3 ν. 813/78).
Λήμματα
Διάρκεια μισθώσεων, Αναγκαστικές παρατάσεις, Υπομισθώσεις
Σχόλια
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του παρόντος άρθρου 58 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 εδάφιο α άρθρου 7 Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α' 199) με έναρξη ισχύος αυτού 28.9.1999. Τα εντός παρενθέσεως άρθρα και Νόμοι του δευτέρου εδαφίου της παρ. 11 ως και τα άρθρα και Νόμοι της παρ. 12 του παρόντος, της παρ. 13 και 14 του παρόντος άρθρου τέθηκαν σε αντικατάσταση προγενεστέρων, από την παρ. 13 άρθρου 7 Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α 199).Η παρ. 15 προστέθηκε με το άρθρο 46 Ν.3066/2002 (ΦΕΚ Α 252)με ισχύ 18.10.2002.

Κείμενο Αρθρου
1. Μισθώσεις του άρθρου 2 του ν. 813/78 που έληγαν μέχρι 31.8.1978 ή έληγαν οπωσδήποτε μέχρι 31.8.1981, παρατείνονται μέχρι 31.8.1981.
2. Μισθώσεις ακινήτων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά, οι οποίες αναφέρονται στο ν. 1219/1981, παρατείνονται και ρυθμίζονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος αυτός.
3. Μισθώσεις υπαγόμενες στο ν. 813/1978 (ΦΕΚ 137 Α) που έληγαν μέχρι 31.8.1978 ή έληγαν οπωσδήποτε μέχρι 31.8.1984, παρατείνονται μέχρι 31.8.1984.
4. Μισθώσεις υπαγόμενες στο ν. 813/1978 (ΦΕΚ 137 Α) που έληγαν σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο μέχρι 31.8.1986 παρατείνονται μέχρι την ημερομηνία αυτή.
5. Μισθώσεις υπαγόμενες στο ν. 813/1978 (ΦΕΚ 137 Α) που έληγαν σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο μέχρι 31.12.1987 παρατείνονται μέχρι την ημερομηνία αυτή.
6. Μισθώσεις υπαγόμενες στο ν. 813/1978 (ΦΕΚ 137 Α) που έληγαν σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο μέχρι 31.8.1989 παρατείνονται μέχρι την ημερομηνία αυτή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 813/78.
7. Μισθώσεις υπαγόμενες στο ν. 813/1978 (ΦΕΚ 137 Α) που έληγαν σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο μέχρι 31.8.1990 παρατείνονται μέχρι την ημερομηνία αυτή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 813/78.
8. Μισθώσεις υπαγόμενες στο ν. 813/1978 (ΦΕΚ 137 Α) που έληγαν σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο μέχρι 31.8.1991 παρατείνονται μέχρι την ημερομηνία αυτή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 813/78.
9. Μισθώσεις υπαγόμενες στο ν. 813/1978 (ΦΕΚ 137 Α) και στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 1953/1991 (ΦΕΚ 96 Α) που έληγαν σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο μέχρι 30.4.1992 παρατείνονται μέχρι την ημερομηνία αυτή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 813/78.
10. Μισθώσεις αναφερόμενς στα άρθρα 1 και 2 του ν. 813/1978, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1962/1991 και την 13992/1992 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 132 Β) έληγαν στις 30.4.92, παρατείνονται αυτοδικαίως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 59 του παρόντος ως ακολούθως:
α. μέχρι την 31 Αυγούστου 1995, αν ο μισθωτής έχει συμπληρώσει στη χρήση του μισθίου χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ετών,
β. μέχρι την 31 Αυτούστου 1996, αν ο μισθωτής έχει συμπληρώσει στη χρήση του μισθίου χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών,
γ. μέχρι την 31 Αυγούστου 1997, αν ο μισθωτής έχει συμπληρώσει στη χρήση του μισθίου χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών.
11. "Ως χρόνος παραμονής στη χρήση του μισθίου, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου νοείται ο συνολικός χρόνος που συμπληρώνεται στο πρόσωπο του κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2041/1992 μισθωτή, ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασης".
Στο χρόνο αυτό συνυπολογίζεται και ο χρόνος των τυχόν δικαιοπαρόχων.
12. Μισθώσεις που κατά τη σύμβαση και το άρθρο 5 του παρόντος λήγουν από 1.5.1992 έως 31.8.1997 παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την ημερομηνία αυτή.
(Αρθρο 5 παρ. 3 Ν. 2041/1992, 2 παρ. 3 Ν. 2235/1994).
13. Οι μισθώσεις των παραγραφών 10 και 12 του άρθρου αυτού διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος. Ειδικές συμφωνίες για λύση της μίσθωσης ή για σύντμηση του χρόνου της, που έχουν καταρτισθεί εγκύρως μέχρι 1.5.1992, διατηρούνται σε ισχύ.
(Αρθρο 4 Ν. 2041/1992).
14. Οι διατάξεις των παραγράφων 10 έως 13 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις υπομισθώσεις που υφίσταντο νομίμως κατά την 1.5.1992.
(Αρθρο 5 παρ. 5 Ν. 2041/1992).
"15. Μισθώσεις καταστημάτων που καταρτίστηκαν μέχρι 31.8.1990, εφόσον έχουν παραταθεί μετά από έγγραφη συμφωνία παράτασης και αφορούν διατηρητέα κτίρια, που έχουν αναπαλαιωθεί αποκλειστικά με δαπάνες του μισθωτή, παρατείνονται για οκτώ (8) χρόνια από την ημερομηνία λήξεως της συμφωνημένης παράτασης και αν, ακόμα, έχει λήξει ο χρόνος παράτασης της μίσθωσης."


Αρθρο: 59
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ)

Τίτλος Αρθρου
(άρθρ. 6 ν. 2041/92).
Λήμματα
Εκμισθωτής-άρνηση παράτασης-προϋποθέσεις-έγγραφη δήλωση, Μισθωτής-έγγραφη προσφορά-ύψος μισθώματος

Κείμενο Αρθρου
1. Στις μισθώσεις των παραγράφων 10 και 12 του προηγούμενου άρθρου ο εκμισθωτής δικαιούται να αρνηθεί την παράταση, εφόσον ο μισθωτής κατά την 4η Μαΐου 1992 έχει συμπληρώσει στη χρήση του μισθίου διάρκεια δέκα (10) ετών. Η άρνηση γίνεται με έγγραφη δήλωση που επιδίδεται στο μισθωτή εντός έξι (6) μηνών από την 1η Μαΐου 1992. Στην περίπτωση αυτή η μίσθωση λήγει την 30 Απριλίου 1993.
2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο εκμισθωτής οφείλει ως αποζημίωση το τριπλάσιο ποσό που ορίζεται στο άρθρο 29 παρ. 1 για την καταγγελία για ιδιόχρηση. Οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 5 έχουν ανάλογη εφαρμογή.
3. Αν ο εκμισθωτής δεν ασκήσει την αγωγή απόδοσης εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη, η άρνηση της παράτασης θεωρείται ότι δεν επέφερε αποτελέσματα.
4. Στην περίπτωση άρνησης της παράτασης, αν ο μισθωτής δηλώσει εγγράφως εντός μηνός από την επίδοση της άρνησης ότι προσφέρει μίσθωμα τουλάχιστον 10% της αντικειμενικής αξίας του μισθίου ετησίως και ο εκμισθωτής αποδεχθεί την προσφορά, καταρτίζεται νέα μίσθωση που αρχίζει την 1η Μαΐου 1993 και διέπεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του παρόντος. Αν ο εκμισθωτής ανταπαντήσει εντός μηνός αρνούμενος την προσφορά, η μίσθωση λήγει κατά την παρ. 1 και ο εκμισθωτής οφείλει ως αποζημίωση το διπλάσιο της οριζόμενης στην παρ. 2. Η παράλειψη ανταπάντησης θεωρείται ως αποδοχή.
5. Η άρνηση του εκμισθωτή να παραταθεί περαιτέρω η μίσθωση, καθώς και η προσφορά μισθώματος τουλάχιστον 10% της αντικειμενικής αξίας εκ μέρους του μισθωτή, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 αυτού του άρθρου, γίνεται εγγράφως και δεν ανακαλείται.
6. Αν το καταβαλλόμενο μίσθωμα είναι τουλάχιστον το 10% της
αντικειμενικής αξίας, η διάταξη αυτού του άρθρου δεν έχει εφαρμογή.
7. Στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα της αντικειμενικής αξίας ισχύει η αγοραία αξία.


Αρθρο: 60
Ημ/νία: 28.02.2014
Ημ/νία Ισχύος: 28.09.1999

Τίτλος Αρθρου
Αποκατάσταση άυλης εμπορικής αξίας (άρθρ.
5 παρ. 6 ν. 2041/92, 2 παρ. 4 ν. 2235/94).
Λήμματα
Λήξη μίσθωσης (μακροχρόνιας), ύλη εμπορική αξία-αποκατάσταση-υπόχρεος, Ύψος αποζημίωσης-βασική, αυξημένη
Σχόλια
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: το παρόν άρθρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το πρώτο εδ. της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50/28.2.2014).

Κείμενο Αρθρου
[παραλείπεται ως μη ισχύον]*** (βλ. σχόλια)


Αρθρο: 61
Ημ/νία: 28.02.2014
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995

Τίτλος Αρθρου
Περιορισμός χρήσης μισθίου (άρθρ.
5 παρ. 7 ν. 2041/92, 2 παρ. 4 ν. 2235/94).
Λήμματα
Όμοια χρήση, περιορισμός, Παράβαση, αποζημίωση
Σχόλια
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: το παρόν άρθρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το πρώτο εδ. της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α΄50/28.2.2014) και σύμφωνα με το δεύτερο εδ. της ιδίας παρ., ειδικά σε περίπτωση ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ από τον εκμισθωτή μέχρι 31.8.2014 μίσθωσης, η οποία πρόκειται να λήξει μέχρι 31.8.2014 λόγω συμπλήρωσης της ΔΩΔΕΚΑΕΤΟΥΣ διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 34/1995 (βλ. οικεία διάταξη) ή μίσθωσης που έληξε ήδη για τον ίδιο λόγο αλλά ΔΕΝ έχουν παρέλθει μέχρι τις 31.8.2014 ΕΝΝΕΣ (9) μήνες από τη λήξη της ή μίσθωσης που τελεί υπό ΤΕΤΡΑΕΤΗ παράταση σύμφωνα με την περίπτωση δ' του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου (βλ. προγενέστερη μορφή του παρόντος), ο εκμισθωτής ΟΦΕΙΛΕΙ στον μισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο λήξης της μίσθωσης έξι (6) μηνών.

Κείμενο Αρθρου
[παραλείπεται ως μη ισχύον]*** (βλ. σχόλια)


Αρθρο: 62
Ημ/νία: 28.09.1999
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995

Τίτλος Αρθρου
(άρθρ. 2 παρ. 16 ν. 2235/94)
Λήμματα
Λήξη μίσθωσης (μακροχρόνιας), Συνενωμένη χρήση, Αποκατάσταση άυλης εμπορικής αξίας, περιορισμός όμοιας χρήσης
Σχόλια
Το παρόν άρθρο 62 καταργήθηκε από την παρ. 17 του άρθρου 7 Ν. 2741/1999 με έναρξη καταργήσεώς του 28.9.1999.

Κείμενο Αρθρου
(Παραλείπεται ως μη ισχύον).


Αρθρο: 63
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τίτλος Αρθρου
Μισθώσεις Ε.Ο.Τ. (άρθρ.
6 ν. 2206/94, 2 παρ. 31 ν. 2235/94).
Λήμματα
Μισθώσεις Ε.Ο.Τ., Παράταση, Ακυρότητες

Κείμενο Αρθρου
Οι παραστάσεις μισθώσεων ακινήτων ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Τ. οι οποίες αποφασίσθηκαν και υπογράφησαν απο τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατά τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 1993, χωρίς να έχει λήξει η συμβατική διάρκεια των αρχικών μισθώσεων, είναι άκυρες και οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν για την έγκριση και τη σύναψή τους ανακαλούνται αυτοδικαίως με απόφαση του οργάνου που τις έχει εκδώσει. Η αληθινή έννοια της προηγούμενης παραγράφου είναι ότι στη διάρκεια των μισθώσεων που ρυθμίζει περιλαμβάνεται και η αναγκαστική παράταση του συμβατικού χρόνου.


Αρθρο: 64
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητα Υπουργείου Εμπορίου (άρθρ.
2 παρ. 1 ν. 2235/94)
Λήμματα
Εμπορικές-επαγγελματικές μισθώσεις, Υπουργείο Εμπορίου, Αρμοδιότητα

Κείμενο Αρθρου
Από 1ης Σεπτεμβρίου 1994 η αρμοδιότητα για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ανήκει στο Υπουργείο Εμπορίου.


Αρθρο: 65
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τίτλος Αρθρου
Κωδικοποίηση διατάξεων (άρθρ.
3 ν. 2235/94).
Λήμματα
Εμπορικές, επαγγελματικές μισθώσεις, Κωδικοποίηση-νομοθετική εξουσιοδότηση

Κείμενο Αρθρου
1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων για τις εμπορικές μισθώσεις και των μεταγενέστερων διατάξεων που άμεσα ή έμμεσα τροποποιούν ή συμπληρώνουν αυτές.
2. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η διαγραφή, σύμπτυξη ή προσθήκη νέων άρθρων, ως και οποιαδήποτε αναγκαία φραστική μεταβολή χωρίς αλλοίωση της έννοιας του ισχύοντος κειμένου.


Αρθρο: 66
Ημ/νία: 10.02.1995
Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1995

Τίτλος Αρθρου
Καταργούμενες διατάξεις (άρθρ.
36 ν. 813/78).
Λήμματα
Κατάργηση διατάξεων Ν.Δ. 1230/1972, Ν. 52/1975, Ν. 406/1976 και αρθρ.
1 παρ. 3, 6 ΝΔ 159/1969

Κείμενο Αρθρου
Από την έναρξη ισχύος του ν. 813/1978 (1.9.1978) καταργούνται:
α) το ν.δ. 1230/1972 "περί εμπορικών μισθώσεων", β) ο ν. 52/1975 "περί
τροποποιήσεως και αναστολής της ισχύος διατάξεων του ν.δ. 1230/1972
"περί εμπορικών μισθώσεων", γ) ο ν. 406/1976 "περί αναστολής λήξεως
εμπορικών μισθώσεων και τροποποιήσεως διατάξεων του ν.δ. 1230/1972
"περί εμπορικών μισθώσεων και του ν.δ. 52/1975 κ.λ.π." και δ) οι παρ.
παρ. 3 και 6 του άρθρου 1 του ν.δ. 159/1969 "περί ρυθμίσεως θεμάτων
αφορώντων τας Κεντρικάς Λαχαναγοράς Αθηνών και Θεσσαλονίκης και περί
κυρώσεως πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου".


Αρθρο: 67
Ημ/νία: 28.09.1999
Ημ/νία Ισχύος: 04.02.1995

Τίτλος Αρθρου
'Εναρξη ισχύος
Λήμματα
Έναρξη ισχύος, Κατ' ιδία διατάξεις, Νοηματικές διαφορές, Δημοσίευση
Σχόλια
Η παρ. 4 προστέθηκε από την παρ. 18 άρθρου 7 Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α 199), η δε παλαιά εντός () παράγραφος 4 αναριθμήθηκε σε παρ. 5.

Κείμενο Αρθρου
1. Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Οι κατ' ιδία διατάξεις ισχύουν από την έναρξη ισχύος τους, όπως αυτή
αναφέρεται στα νομοθετήματα που κωδικοποιούνται με το παρόν.
3. Σε περίπτωση νοηματικής διαφοράς επικρατεί το αρχικό κείμενο της
διάταξης που κωδικοποιήθηκε.
"4. Οπου στο παρόν αναφέρεται οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης νοούνται
και οι δύο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης".
(4) 5. Τη δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως
αναθέτουμε στον Υπουργό Εμπορίου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΡΘΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν. 813/78 Π.Δ. 34/1995
άρθρο 1 άρθρο 1
2 2
3 1,4
4 5
5 7
5 παρ.2, εδ. β-ε 9
6 παρ.παρ. 1-2 11
6 παρ.παρ. 3-4 12
6 παρ. 5 13
7 παρ.2 14
8 15
9 παρ.1 39
9 παρ.2 εδ. 1-3 16
9 παρ.2 εδ. 4 17
9 παρ.3 23
9 παρ.4 24
9 παρ.5 25
9 παρ.6 42
9 παρ.7 40
9 παρ.8 41
9 παρ.9 37
10 παρ.1-2 27
10 παρ.3 28
10 παρ.4 23
11 παρ.1 18
11 παρ.2 19
11 παρ.3 20
11 παρ.4 21
11 παρ.5 22
12 43
13 παρ.1 29
13 παρ.2 30
13 παρ.3 31
13 παρ.4 32
13 παρ.5 33
13 παρ.6 34
13 παρ.7 36
14 35
15 29
16 46
17 26
18 6 παρ. 1-2
19 6 παρ. 3-4
20 παρ.1 6 παρ. 5
22 6 παρ. 6
24 45
25 48 παρ. 1
26 52
27 47 παρ. 1-2
28 παρ.1 εδ. 1 5
28 παρ.1 εδ. 2 6
28 παρ.2 16, 23
28 παρ.3 58 παρ. 1
29 44
30 παρ.1 58 παρ. 3
30 παρ.2 53 παρ. 4
30 παρ.3 58 παρ. 4
31 παρ.1 1, 58 παρ. 3
31 παρ.2 50
31 παρ.3 55
32 55 παρ. 1-4
33 παρ.1 47 παρ. 3
33 παρ.2 50, 55
33 παρ.3 55
34 49
35 57
36 66
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Π.Δ.
άρθρο 1 ν.δ. 516/70 άρθρο 51
8 παρ.3 ν. 52/75 1 παρ. 1
13 ν. 834/78 2
ν. 1219/81 58 παρ. 2
7 ν. 1219/81 6, 58 παρ. 3
1 ν. 1229/82 1
4 ν. 1229/82 16 παρ. 3, 17
5 ν. 1229/82 28
6 ν. 1229/82 18
7 παρ. 1 ν. 1229/82 29
7 παρ. 2 ν. 1229/82 30
7 παρ. 3 ν. 1229/82 36
8 ν. 1229/82 32, 33
9 παρ. 1 ν. 1229/82 5
9 παρ. 2-4 ν. 1229/82 3
10 ν. 1229/82 41
11 ν. 1229/82 2
12 ν. 1229/82 55
13 ν. 1229/82 50
1 παρ.1 ν. 1279/82 4
36 παρ.2 ν. 1316/83 1
33-34 ν. 1406/83 56
1 ν. 1417/84 58 παρ. 4
33 παρ.4 ν. 1473/84 56
44 παρ.7 περ.δ ν. 1566/85 4
4 ν. 1598/86 58 παρ. 5
21 ν. 1646/86 4
16 ν. 1738/87 58 παρ. 6
34 ν. 1759/88 4
10 ν. 1847/89 32 παρ. 3
1 ν. 1861/89 58 παρ. 7
2 ν. 1861/89 2
4 ν. 1861/89 56
22 ν. 1868/89 37
6 παρ.1 ν. 1898/90 58 παρ. 8
6 παρ.2 ν. 1898/90 2
7 ν. 1898/90 4
5 παρ.4 ν. 1900/90 4
1 παρ.1 ν. 1930/91 4
1 παρ.3 ν. 1930/91 50, 55 παρ. 9
1 παρ.4 ν. 1930/91 22
4 ν. 1953/91 38 παρ. 1-3
1 παρ.1 ν. 1962/91 58 παρ. 9
1 παρ.2 ν. 1962/91 38
2 ν. 1962/91 53 παρ. 4
Α.Υ.Δ. 81775/91 άρθρο 53 παρ. 4
άρθρο 3 παρ. 2 ν. 1962/91 50
55 ν. 1969/91 4
40 ν. 2008/92 4
27 παρ.7 ν. 2009/92 4
Α.Υ.Δ. 13992/92 58 παρ. 9
15 ν. 2018/92 53 παρ. 4
1 ν. 2041/92 7
2 παρ. 1 ν. 2041/92 11
2 παρ. 2 ν. 2041/92 13
3 ν. 2041/92 43
4 ν. 2041/92 6
5 παρ. 1 ν. 2041/92 58 παρ. 10
5 παρ. 2 ν. 2041/92 58 παρ. 11
5 παρ. 3 ν. 2041/92 58 παρ. 12
5 παρ. 4 ν. 2041/92 58 παρ. 13
5 παρ. 5 ν. 2041/92 58 παρ. 14
5 παρ. 6 ν. 2041/92 60
5 παρ. 7 ν. 2041/92 61
6 ν. 2041/92 59
7 ν. 2041/92 53
8 παρ. 1-4 ν. 2041/92 8
8 παρ. 5 ν. 2041/92 9
8 παρ. 6 ν. 2041/92 8, 9, 53
9 παρ. 1 ν. 2041/92 38 παρ. 4
9 παρ. 3 ν. 2041/92 48 παρ. 2
9 παρ. 4 εδ. α-β ν. 2041/92 11 παρ. 3
9 παρ. 4 εδ. γ ν. 2041/92 50
10 παρ. 1 ν. 2041/92 6 παρ. 5
10 παρ. 3 ν. 2041/92 4
13 ν. 2041/92 11 παρ. 3
71 παρ. 1 ν. 2065/92 7, 9
71 παρ. 2 ν. 2065/92 8, 9, 53
6 ν. 2206/94 63
άρθρο 2 ν. 2235/94
παρ. 1 άρθρο 64
2 58 παρ. 10
3 58 παρ. 12
4 60, 61
5 4
6-7 4 παρ. 1, ιη
8 5
9 7
10 17
11 24
12 41 παρ. 2-3
13 28 παρ. 1
14 18
15 19, 20, 21
16 62
17 29 παρ. 4
18 29 παρ. 5
19 26
20 6
21 52
22 47 παρ. 2
23 48 παρ. 3
24 54 παρ. 1
25 εδ. 1-2 10
25 εδ. 3 54 παρ. 2
26 54 παρ. 3
27 7
28 7
29 37 παρ. 4
30 17
31 63
άρθρο 3 ν. 2235/94 65