Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

«Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ» και «Commercial Value AAE»- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 18.1.2016

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Καταστάσεις Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και Εκκρεμών Δικαστικών Απαιτήσεων των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείων με τις επωνυμίες «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ» και «Commercial Value AAE (ΠΑΡΑΠΟΜΠΉ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΤΉΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΣΧΕΤΙΚΗ   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΝΔ 400/1970
ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Β.2574/18.12.2009 Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 4α του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει.


Ν 3867/2010 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣτΕ 3783_2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

15273_21.9.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ"

.........................................