Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν.3577/2007, ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" ΓΙΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ-. ΣΗΜΕΡΑ Η ΙΔΙΑ "ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ "ΠΛΑΣΤΑ" ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ,ΠΟΥ Η ΊΔΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥΣ!

 
Δεξιά...μία ιστορία ψέματος και υποκρισίας.


ΑΡΘΡΑ 
Είδος:
ΝΟΜΟΣ
Αριθμός:
3577
Έτος:
2007
ΦΕΚ:
Α 130 20070608
Αρθρο:
24
Ημ/νία:
08.06.2007
Περιγραφή όρου θησαυρού:
ΤΕΕ-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ


Τίτλος Αρθρου
Θέματα ιδιωτικών Τεχνικών – Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων


Κείμενο Αρθρου
1. Τα πτυχία των σχολικών ετών 2004 - 2005, 2005 - 2006, 2006 - 2007 και 2007 - 2008 των μαθητών Α΄ Κύκλου και Β΄ Κύκλου των ιδιωτικών Τεχνικών – Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), στα οποία έχουν επιβληθεί ή θα επιβληθούν οι πειθαρχικές κυρώσεις της αναστολής της άδειας λειτουργίας ή της άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή τουλάχιστον χρηματικού προστίμου ή ποινικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες ή στους διευθυντές ή στο διδακτικό προσωπικό τους για παραβάσεις σχετικές με τους όρους και τις υποχρεώσεις λειτουργίας της ιδιωτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και ιδίως γι’ αυτές που αφορούν στην παράνομη μη λειτουργία του σχολείου, στη μη τήρηση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, στη μη τήρηση και στη μη συμπλήρωση των επίσημων βιβλίων και στη μη πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, χορηγούνται κατόπιν ειδικών πτυχιακών εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργούνται γι’ αυτόν το σκοπό. Για την απονομή των πτυχίων λαμβάνονται υπόψη μόνο οι βαθμοί των γραπτών πτυχιακών εξετάσεων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής και η διαδικασία των πτυχιακών εξετάσεων της προηγούμενης παραγράφου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η αμοιβή των καθηγητών και των λοιπών μελών των εξεταστικών επιτροπών.
3. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ήταν ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολικών μονάδων τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και στα οποία τελεσίδικα έχει επιβληθεί η κύρωση της άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του σχολείου τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν μπορούν να ιδρύσουν ιδιωτικό σχολείο στα επόμενα πέντε χρόνια από την επιβολή της κύρωσης. Το αυτό ισχύει και για νομικά πρόσωπα, εάν στον κύριο μέτοχο ή στον εκπρόσωπό τους έχει επιβληθεί η αναφερόμενη κύρωση.
4. Δεν αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική η προϋπηρεσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι φέρονται ότι απασχολήθηκαν σε ιδιωτικά σχολεία τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, στα οποία έχει επιβληθεί η κύρωση της οριστικής άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της αναστολής της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Η μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ως άνω εκπαιδευτικών, ως εκπαιδευτικής, ισχύει μόνο για το σχολικό έτος κατά το οποίο διαπιστώθηκε η μη εύρυθμη λειτουργία του σχολείου...