Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

ΣΤΙΣ 17.1.2017 ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣτΕ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ 1) Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ 27397/122/19.8.2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ [ΦΕΚ Β΄ 2062/13] ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ Ν. 3996/2011 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΑΝ , ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ . 2 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 2) ΕΑΝ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ,ΥΨΟΥΣ 10.549,44 ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
ΑΘΗΝΑ 105-64
Δ΄ΤΜΗΜΑ
---------------
Αριθ. καταθέσεως: Ε 2978/2016 
Βοηθός Εισηγητής: Ελένη Κουλεντιανού
Ο Πρόεδρος του Δ' Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας
Αφού έλαβε υπ’ όψη:
α) Το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010 και τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του π.δ. 18/1989,
β) την από 16.6.2014 προσφυγή της Λαμπρινής Μπακογιάννη του Νικολάου κατά των: 1. υπ' αριθμ. πρωτ. 567/29.4.2014 πράξης επιβολής προστίμου του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ν. Φθιώτιδος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Στερεάς Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και 2. υπ' αριθμ. πρωτ. 83/28.4.2014 Δελτίου Ελέγχου του ως άνω οργάνου
και γ) την επί της ανωτέρω προσφυγής απόφαση με αριθμό 293/2016 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία διατυπώνονται τα εξής ερωτήματα: «α) Εάν η διάταξη του άρθρου 1 της 27397/122/19.8.2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας [ΦΕΚ Β΄ 2062/13] έχει εκδοθεί εντός των ορίων της παρασχεθείσας με το άρθρο 24 παρ. 4 και 5 του ν. 3996/2011 νομοθετικής εξουσιοδότησης και εάν, σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις είναι ειδικές και ορισμένες, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος, β) Εάν (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα) η πρόβλεψη στο άρθρο 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης προστίμου, ύψους 10.549,44 ευρώ, για την παράβαση της μη αναγραφής κάθε εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας.». 
Εισάγει την ανωτέρω προσφυγή στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος, λόγω σπουδαιότητας.
Ορίζει δικάσιμο την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, ώρα 9.30 π.μ. και εισηγητή τον Σύμβουλο Διομήδη Κυριλλόπουλο. 
Παραγγέλλει να ανακοινωθεί στον εισηγητή η δικογραφία και να κοινοποιηθούν αντίγραφα της πράξης αυτής: 1) στον ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ο οποίος οφείλει να διαβιβάσει, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο, στον εισηγητή απευθείας όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα και 2) στον δικηγόρο Λαμίας ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΑ, ως πληρεξούσιο της ως άνω προσφεύγουσας.
Παραγγέλλει τη δημοσίευση της πράξης αυτής στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Η πράξη αυτή συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων στις οποίες τίθενται τα ίδια ζητήματα. 
Αθήνα, 14/10/2016
Ο Πρόεδρος                                                                                      Η Γραμματέας
Δημοσθένης Π. Πετρούλιας                                                       Ι. Παπαχαραλάμπους
Κοινοποίηση: 
1. Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για τη γνωστοποίηση της πράξης αυτής στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)
2. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας...