Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν.4072/2012 - ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4842/2013 , ΕΦΕΤ. ΑΘΗΝΩΝ 7196/2014, ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 22/2014)

Ο ΝΟΜΟΣ 4072/2012 ΕΔΩ

Δικαστήριο:ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθ. Απόφασης:4842
Ετος:2013

Περίληψη

Ομόρρυθμη εταιρία - Λύση με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος - Εκκαθάριση - Αποκλεισμός εταίρου -. Ο σπουδαίος λόγος κρίνεται κατά τις περιστάσεις και σε συνάρτηση με τη γενικότερη οργάνωση της συγκεκριμένης εταιρίας. Η ύπαρξή του θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημαντικές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της εταιρίας. Αυτές οι επιπτώσεις είναι απαραίτητο να παρουσιάζουν το στοιχείο της μονιμότητας και να μην έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Επίσης, ο σπουδαίος λόγος πρέπει κατά βάση να αναφέρεται στις σχέσεις της εταιρίας και όχι στο πρόσωπο των εταίρων, εκτός αν στη συγκεκριμένη περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Περιστατικά που συνιστούν σπουδαίο λόγο. Αν οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, κατά το οποίο εφαρμόζονται, ελλείψει ειδικότερης ρύθμισης, οι διατάξεις των άρθρων 777 επ. ΑΚ για την εταιρία. Αν δεν υπάρχει άλλη συμφωνία των εταίρων, η εκκαθάριση διενεργείται από όλους τους εταίρους, οι οποίοι ενεργούν από κοινού και καλούνται πλέον εκκαθαριστές. Αν οι εταίροι δεν συμφωνούν στο πρόσωπο του εκκαθαριστή, ο κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να ζητήσει από το Δικαστήριο τον διορισμό του εκκαθαριστή. Διατυπώσεις διορισμού δικαστικού εκκαθαριστή. Αν συντρέχει στο πρόσωπο ενός εταίρου περιστατικό που θα δικαιολογούσε τη λύση της εταιρίας κατ' άρθρο 259 παρ. 1 περ. δ' ν. 4072/2012, το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί, ύστερα από αίτηση των λοιπών εταίρων, αντί της λύσης της εταιρίας, να διατάξει τον αποκλεισμό του εταίρου (άρθρο 263 ν. 4072/2012). Οι εταιρικές υποχρεώσεις, η παράβαση των οποίων παρέχει το δικαίωμα αποκλεισμού του εταίρου, εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα ως προς την παράβαση, είναι δυνατόν να επιβάλλονται από την εταιρική σύμβαση ή τον νόμο.
Κείμενο Απόφασης

ΜονΠρΘεσ 4842/2013
Ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου εισάγονται: 1) η με αριθμό κατάθεσης 28180/2012 αίτηση των: 1) ... του ..., 2) ... του ... κατά του ... του ... και 2) η με αριθμό κατάθεσης 21774/2012 αίτηση του ... του ... κατά των: 1) ... του ..., 2) ... του ..., οι οποίες πρέπει να ενωθούν και συνεκδικασθούν λόγω της συνάφειας που υπάρχει μεταξύ τους, λαμβανομένου υπόψη ότι διεξάγονται ανάμεσα στους αυτούς διαδίκους, δικάζονται με την ίδια διαδικασία και με τη συνεκδίκασή τους αφενός μεν διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης, αφετέρου δε επέρχεται μείωση των εξόδων αυτής (άρθρα 31, 246 και 591 παρ. 1 του ΚΠολΔ).
     Από τον συνδυασμό ...

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Τα «Αγροτικά Μπλόκα» δεν δίνουν «Λύση»…
Αγκάθι» ο νομικός προσδιορισμός του «κατά κύριο επάγγελμα αγρότης»)
Αναλύει ο Οικονομολόγος και τέως Διοικητής μεγάλου αγροτικού Οργανισμού
 (του Οργανισμού Βάμβακος), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Τάκης) Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ
Η -πολλά υποσχόμενη- αγροτική οικονομία μας, μπορούσε να έχει -αντικειμενικά- τα χαρακτηριστικά, της σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης, με μεγάλο χρονικό ορίζοντα και με συνέργειες, στη διατροφική μας αυτοτέλεια, στην εξωστρέφεια της ελληνικής βιομηχανίας και στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, αποτελώντας πηγή πλούτου και ευδαιμονίας του πληθυσμού. Και στη σημερινή πραγματικότητα των «Μνημονίων», η πρωτογενής παραγωγή θα μπορούσε να συμβάλει -αποφασιστικά- στην έξοδό μας απ’ την κρίση, μέσα και απ’ τη λεγόμενη «παραγωγική ανασυγκρότησή» μας.
Συνεκτιμώντας παράλληλα και τα στοιχεία που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, απ’ τη «Διεθνή Διαφάνεια», η οποία -παρά την πολύ χαμηλή μας ακόμη κατάταξη, σε παγκόσμιο επίπεδο- αναβάθμισε τη σχετική θέση της χώρας μας, στο τομέα της διαφάνειας και της διαφθοράς, έχουμε να παρατηρήσουμε και κάτι θετικό: Η χώρα μας, ...

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

1)    Παραγραφές – προθεσμίες (αστικά, διοικητικά, ποινικά, συμπεριλαμβανομένης και της συμπλήρωσης ορίου προσωρινής κράτησης).
2)    Αναστολές πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και μόνον.
3)    Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.
Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης – αντίκρουσης της τακτικής πολυμελούς.
Αναβολές
Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

       Με λίγα και απλά λόγια: 
   1) Αν κάποιος κινδυνεύει να χάσει σε πλειστηριασμό ένα περιουσιακό στοιχείο του, όπως ένα ακίνητο  , που όμως δεν αποτελεί την  πρώτη κατοικία του, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΑΣΕΙ, γιατί απεργούν οι δικηγόροι!
   2) Αν κάποιος είναι προσωρινά κρατούμενος για δέκα - δώδεκα μήνες και επίκειται να διεξαχθεί η δίκη του, από το αποτέλεσμα της οποίας αναμένει να αποφυλακιστεί, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΚΟΜΗ, γιατί απεργούν οι δικηγόροι! 
     Αγώνας , όχι αστεία και μάλιστα ξεγραβάτωτος.
     Όχι παίζουμε...

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ 2016

Επιτέλους, κατανοήσαμε τον υψηλό πολιτικό συμβολισμό της αποχής των δικηγόρων
..................

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Ν. 2251/1994-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (18.12.2016)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθμός: 2251
Έτος: 1994
ΦΕΚ: Α 191 19941116
Τέθηκε σε ισχύ: 16.11.1994
Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠτΔ
Τίτλος
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Προοίμιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Θέματα
Αθέμιτος - Ελεύθερος Ανταγωνισμός


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 10.07.2007
Ημ/νία Ισχύος: 16.11.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Τίτλος Αρθρου
Γενικές διατάξεις

Λήμματα
Αθέμιτος - Ελεύθερος Ανταγωνισμός

Σχόλια
-Η παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3587/2007 ΦΕΚ Α 152/10.7.2007 -Στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου η φράση «Η Πολιτεία μεριμνά ιδίως για» αντικαθίσταται με τη φράση «Το Κράτος μεριμνά ιδίως για:", η περίπτωση ε της παρ. 2 και οι παρ. 3,4 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το ίδιο άρθρο 1 του ν. 3587/2007 ΦΕΚ Α 152.


Κείμενο Αρθρου
«1. Τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών τελούν υπό την προστασία του Κράτους.»
2. «Το Κράτος μεριμνά ιδίως για:»
α) την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών,
β) τα οικονομικά τους συμφέροντα,
γ) την οργάνωσή τους σε ενώσεις καταναλωτών,
δ) το δικαίωμα ακρόασής τους σε θέματα που τους αφορούν και «ε) την πληροφόρηση και την επιμόρφωσή τους, ιδιαίτερα των ευπρόσβλητων ομάδων καταναλωτών σε θέματα που αφορούν στην αγορά, στον ανταγωνισμό, στον καταναλωτή, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην προαγωγή της βιώσιμης κατανάλωσης.»
«3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε κάθε προμηθευτή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε μορφής, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.»
«4. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος νόμου νοούνται: α) Καταναλωτής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά και τα οποία κάνουν χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών, εφόσον αποτελούν τον τελικό αποδέκτη τους. Καταναλωτής είναι και: αα) κάθε αποδέκτης διαφημιστικού μηνύματος, ββ) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγυάται υπέρ καταναλωτή, εφόσον δεν ενεργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του. β) Προμηθευτής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, κατά την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, προμηθεύει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες στον καταναλωτή. Προμηθευτής νοείται και ο διαφημιζόμενος.»


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 10.07.2007
Ημ/νία Ισχύος: 16.11.1994
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Λήμματα
Αθέμιτος - Ελεύθερος Ανταγωνισμός, Γενικοί όροι συναλλαγών, Καταχρηστικοί γενικοί όροι

Σχόλια
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του παρόντος άρθρου 2, προστέθηκε από το εδάφιο α' της παρ. 24 άρθρου 10 ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α' 199), με έναρξη ισχύος του την 28.9.1999. Η παρ. 6 του παρόντος άρθρου 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από το εδάφιο β' της παρ. 24 του άρθρου 10 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α' 199), με έναρξη ισχύος της την 28.9.1999. Η εντός "" φράση στην αρχή της παρ. 7 του παρόντος άρθρου 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από το εδάφιο γ' της παρ. 24 του άρθρου 10 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α' 199). Η παρ. 9 του παρόντος άρθρου 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από το εδάφιο δ' της παρ. 24 του άρθρου 10 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α' 199), με έναρξη ισχύος της την 28.9.1999. Η παρ. 10 του παρόντος άρθρου 2 προστέθηκε από το εδάφιο ε' της παρ. 24 του άρθρου 10 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α' 199), με έναρξη ισχύος την την 28.9.1999. -Οι παρ. 1-5 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του ν. 3587/2007 ΦΕΚ Α 152/10.7.2007. - Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε, όπως και η περ. 3 της παρ. 7 και η περ. λβ της παρ. 7 όπως προστέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3587/2007 ΦΕΚ Α 152/10.7.2007. Τέλος με το ίδιο ως άνω άρθρο και νόμο καταργήθηκε η παράγραφος 9 του παρόντος άρθρου.


Κείμενο Αρθρου
«1. Όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή, εάν κατά την κατάρτιση της σύμβασης τους αγνοούσε ανυπαιτίως, όπως, ιδίως, όταν ο προμηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξή τους ή του στέρησε τη δυνατότητα να λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους....

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΚΈΨΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑ ΓΙΑ 12/1/2016-14/1/2016 ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

    Οι δικηγόροι  σύρονται σε αποχές, χωρίς προηγουμένως να ερωτώνται.
   Πρέπει να εξηγηθεί από την συνδικαλιστική ηγεσία των δικηγόρων πως συμβιβάζεται το ΝΑΙ της  στο Δημοψήφισμα, με την σημερινή  άρνηση της στο ασφαλιστικό.
   Πρέπει οι συνδικαλιστές δικηγόροι να αναλύσουν με στοιχεία ποια άλλα μέτρα προτείνουν για την καταβολή συντάξεων και παροχών υγείας ή να δηλώσουν αν θέλουν την κατάργησή ή μείωσή τους. 
   Πρέπει να καταργηθούν άμεσα οι υπέρ των δικηγορικών συλλόγων επιβαρύνσεις των δικηγόρων επί των αμοιβών τους καθώς και η έκδοση από τους δικηγορικούς συλλόγους του λεγόμενου γραμματίου προείσπραξης.
         
   Τριήμερη αποχή  (12 έως και 14 Ιανουαρίου 2016)  αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος  το Σάββατο ,9 .1.2016, με προοπτική να μετατραπεί σε αορίστου διαρκείας (η σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ).
     Αιτία το προτεινόμενο σχέδιο  Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό ( το οποίο θα βρείτε ΕΔΩ) , με το οποίο προβλέπονται σοβαρές και αισθητές αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων με εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ.
     Μία πρώτη απορία είναι γιατί η αποφασισθείσα το Σάββατο , 9.1.2016, αποχή ξεκινάει από τις 12.1.2016, δηλαδή από την Τρίτη  και όχι από την Δευτέρα, 11.1.2016, όπως θα ήταν το λογικό;
      Μία πιθανή απάντηση είναι ότι σκοπός της εξαίρεσης από την αποχή της 11.1.2016, είναι να λειτουργήσουν τα εκδοτήρια γραμματίων των δικηγορικών συλλόγων (εξυπακούεται με τεράστιες και εξευτελιστικές για τους δικηγόρους ουρές) , έτσι ώστε οι μεν δικηγόροι να προλάβουν να εκδώσουν γραμμάτια για να καλύψουν τις ανάγκες τους για κατάθεση δικογράφων ,μήπως έτσι κατορθώσουν να εξασφαλίσουν κάποια χρήματα, για να τα πάνε στις οικογένειές τους και - κατά το κοινώς λεγόμενο-  να την βγάλουν στην περίοδο των αποχών,  οι δε δικηγορικοί σύλλογοι να εισπράξουν χρήματα στα Ταμεία τους, αφού, ως  γνωστόν , οι δικηγορικοί σύλλογοι  , μέσω των γραμματίων προείσπραξης , εισπράττουν από τους δικηγόρους μεγάλα χρηματικά ποσά, με τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες τους.
     Γιατί  οι δικηγορικοί σύλλογοι, εκτός των άλλων , είναι και α) εργοδότες εργαζομένων, που πρέπει να λάβουν τους μισθούς τους  και β) παροχείς διαφόρων υπηρεσιών προς τους δικηγόρους, για τις οποίες οι δικηγόροι πληρώνουν αδρά τους συλλόγους και μάλιστα χωρίς ποτέ να έχει υπάρξει συμφωνία για τις υπηρεσίες αυτές και τις τιμές τους  ανάμεσα στον πάροχο και στον  λήπτη τους.
    Μια δεύτερη απορία , που γεννάται , είναι γιατί η απόφαση για αποχή λαμβάνεται από την Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και όχι από τις Γενικές Συνελεύσεις των Δικηγορικών Συλλόγων, έτσι ώστε να ακουστεί η άποψη του κάθε δικηγόρου;
   Η απάντηση, στο ερώτημα αυτό, προφανώς  είναι  ότι οι δικηγόροι, για τους συνδικαλιστικούς ταγούς τους, είναι άξιοι και ώριμοι για  να τους ψηφίζουν κάθε τρία ή  τέσσερα χρόνια, όμως η προσφυγή στην γνώμη τους, για μείζονος σημασίας ζητήματα, όπως είναι η αποχή τους, κρίνεται μία περιττή πολυτέλεια. 
   Και αφού τελειώσουμε με τις απορίες, ως προς τα διαδικαστικά ζητήματα, ας έλθουμε στην ουσία του ζητήματος.
    Κατ' αρχήν το ΔΣ του  ΔΣΑ, του συλλόγου  με τα συντριπτικά περισσότερα μέλη ανάμεσα σε όλους τους δικηγορικούς  συλλόγους , πριν από το Δημοψήφισμα, και πάλι από την κορυφή , χωρίς να ρωτήσει τα μέλη του, με σκοπό ...να μείνουμε στην Ευρώπη, τάχθηκε υπέρ του ΝΑΙ, δηλαδή υπέρ της πρότασης Γιουνκέρ, που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, η οποία, στην κατάληξή της, δεν μπορεί να είναι τίποτε διαφορετικό, από αύξηση των εισφορών και μείωση των συντάξεων.
   Τότε ήθελαν Ευρώπη. 
   Τώρα τι θέλουν;
   Να μην πληρώνουν εισφορές οι δικηγόροι και ταυτόχρονα να μην μειωθούν οι συντάξεις τους;
  Επίσης, θα πρέπει κάποιος να εξηγήσει ότι τα ,προβλεπόμενα από το προτεινόμενο σχέδιο Κατρούγκαλου , ποσά ασφαλιστικά εισφορών , δεν αποσκοπούν στο "να δουλεύουν οι δικηγόροι για το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία", όπως ακούγεται στους διαδρόμους των δικαστηρίων, αλλά  για  να συμβάλουν οι ίδιοι  έτσι  ώστε να έχουν , ως εργαζόμενοι,  σύνταξη και παροχές υγείας και, ως πολίτες,  ένα κράτος, που να τους παρέχει όλα όσα απολαμβάνουν από το κράτος οι πολίτες του.
    Ας εξηγηθεί, λοιπόν, από τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των δικηγόρων: 
   Θέλουν ή δεν θέλουν να παίρνουν οι δικηγόροι  συντάξεις και άρα πρέπει ή δεν πρέπει  να πληρώνουν  εισφορές; 
  Θέλουν ή δεν θέλουν  να έχουν οι δικηγόροι παροχές υγείας; 
 Θέλουν ή δεν θέλουν  να λειτουργεί το κράτος και άρα πρέπει ή δεν πρέπει οι δικηγόροι  να πληρώνουν  φόρους;  
    Μήπως έχουν κάποια άλλη- εξυπακούεται σοβαρή- πρόταση , για το που  θα εξευρεθούν οι πόροι, για την χρηματοδότηση των συντάξεων και των παροχών υγείας; 
    Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε μία τέτοια πρόταση. 
    Και τέλος πρέπει να ρωτήσει κάποιος:
   Η εισφορά 6,95 % επί του φορολογητέου εισοδήματος των δικηγόρων για τις παροχές υγείας θεωρείται υπερβολική. 
   Η ίδια περίπου εισφορά ,δηλαδή περίπου 4 % , επί των ακαθαρίστων εσόδων από δίκες,  υπέρ του ΔΣΑ , θεωρείται μικρό ποσό;
    Γιατί , ως γνωστόν, ο ΔΣΑ εισπράττει από τα μέλη του , για κάθε  δίκη, επί του ποσού της αμοιβής αναφοράς ( που τα τελευταία χρόνια , και κατά μέσο όρο, είναι ίσο με το ποσό της πραγματικής αμοιβής, που εισπράττει ο μέσος δικηγόρος) περίπου 4 %, ποσοστό το οποίο, επειδή είναι επί των ακαθαρίστων εσόδων, είναι περίπου ίσο με το 6,95 % των εισφορών υγείας , που υπολογίζονται  επί των φορολογητέων (και άρα, αφαιρουμένων των εξόδων, πολύ μικρότερο των ακαθάριστων) εσόδων.
    Γιατί ο ΔΣΑ δεν απαλλάσσει τα μέλη του από το 4 % επί του γραμματίου;
   Και γιατί, τελικά, ο ΔΣΑ δεν απαλλάσσει εαυτόν και τα μέλη του από την έκδοση του συγκεκριμένου γραμματίου, και οι δικηγόροι να καταβάλουν τις προ της δίκης καταβλητέες εισφορές  και φόρους τους απευθείας στους δικαιούχους τους, μέσω ...

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣΆρθρο 17 Εφάπαξ παροχή
 1. Στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών υπάγονται τα πρόσωπα που είχαν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπαχθεί στην ασφάλιση των φορέων, τομέων – κλάδων του άρθρου 20 περ. β, καθώς και όσοι αναλαμβάνουν εργασία ή απασχόληση ή αποκτούν ιδιότητα, η οποία σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των ως άνω τομέων – κλάδων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημιουργούσαν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση των εν λόγω φορέων, τομέων – κλάδων. 
2. Πόροι του κλάδου εφάπαξ παροχών αποτελούν: α) Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των φορέων, τομέων – κλάδων πρόνοιας που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις. β) Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων. Η συνολική εισφορά ασφάλισης για εφάπαξ παροχή ορίζεται σε ποσοστό 4%, βαρύνει αποκλειστικά τους ασφαλισμένους και υπολογίζεται για τους μισθωτούς επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους για τους ελεύθερους επαγγελματίες - αυταπασχολούμενους – αγρότες επί του εισοδήματός τους, κατ’ αναλογία των ειδικότερα προβλεπόμενων στα άρθρα 53 και 54 του παρόντος. 
3. Χρόνος ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχών είναι: α) Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εφεξής. β) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους εντασσόμενους φορείς - τομείς και κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία.
 4. α) Από τον κλάδο εφάπαξ παροχών απονέμεται η εφάπαξ παροχή,...