Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΡΑΓΕ ΤΙ ΛΕΕΙ;

   Ο άνθρωπος κατάργησε με μία φράση όχι τις κοινωνικές αλλαγές που έφεραν τα κομμουνιστικά καθεστώτα (όπως προφανώς αποσκοπούσε να εννοηθεί) αλλά τις διακηρύξεις της ΑΣΤΙΚΗΣ επανάστασης στην Γαλλία το έτος 1789. 
    Πολύ φιλελεύθερος πράγματι....................

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

7539/2017 ΚΑΙ 7540/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: 1)Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ, ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΡΕΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΠΑΡΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ, 2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Ή ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο Ν.2145/1993 , 3) Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3301/2004 ΚΑΙ 3867/2010 ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ , 4) ΕΠΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΥΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΤΌΚΩΝ) ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ. ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΔΙΟΤΙ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠ' ΟΨΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, 5)ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ 166/2003 ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑ ΝΠΔΔ, 6) ΣΤΑ ΝΠΔΔ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ Ν. 3693/1957 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,ΓΙΑΤΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΣΚ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ
Αριθμός απόφασης 7539/2017
Αριθμός κατάθεσης έφεσης 8767/165/2014
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Βασίλειο Παπαθανασίου. Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, και τη Γραμματέα. Αναστασία Παππά.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του. στις 3 Φεβρουαρίου 2017. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Του εκκαλούντος: Του εδρεύοντος στη Χαλκίδα (οδός Γαζέπη αρ. 47) ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Ιωάννη Δρίτσουλα (AM ΔΣΑ 25450) με δήλωση κατ' άρθρο 242§2 ΚΠολΔ.
Της εφεσίβλητης: Της εδρεύουσας στο Γέρακα Αττικής (οδοί Καβάβη και Καρκαβίτσα αρ. 1) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 094284004), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, την  οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της  Εμμανουήλ Τσαλικίδης (AM ΔΣΑ 14925).
Το εκκαλούν με την από 10-12-2012 ανακοπή του  που άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κρωπίας. ζήτησε να γίνει αυτή δεκτή. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την 852/2013 απόφασή του, εκδοθείσα κατά την τακτική διαδικασία, απέρριψε την ανακοπή.
Το εκκαλούν, με την από 10-1-2014 έφεσή του ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (αριθμός έκθεσης κατάθεσης 9/21-1-2014). προσέβαλε την παραπάνω απόφαση. Η ως άνω έφεση προσδιορίστηκε (αριθμός έκθεσης κατάθεσης 8767/165/2014) για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της από και  γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εφεσίβλητης αναφέρθηκε στις προτάσεις της και ζήτησαν να γίνουν αυτές δεκτές, ο δε πληρεξούσιος δικηγόρος του εκκαλούντος δεν εμφανίστηκε, αλλά παραστάθηκε με δήλωση κατ' άρθρο 242§2 ΚΠολΔ και προκατέθεσε προτάσεις.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
    Η κρινόμενη έφεση κατά της 852/2013 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, που εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία (υπό το δίκαιο που ίσχυε προ του Ν. 4335/2015) επί ανακοπής του εκκαλούντος κατά της 1567/2012 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Κρωπίας. έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 495§§1, 2 και 4, 511, 513. 516 ΚΠολΔ). Είναι, επομένως, παραδεκτή και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω από το Δικαστήριο αυτό. που είναι καθ" ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρο 17Α ΚΠολΔ). ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ), κατ' αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου, κατά την προσήκουσα ειδική διαδικασία των άρθρων 643 και 591 παρ. 1 ΚΠολΔ. όπως ίσχυαν πριν το Ν. 4335/2015, δεδομένου ότι η από 10-12-201-2 ανακοπή του εκκαλούντος ασκήθηκε μετά τις 2-4-2012, και όχι κατά την τακτική διαδικασία, την οποία εφάρμοσε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, χωρίς όμως να παρίσταται ανάγκη εξαφάνισης για το λόγο αυτό της εκκαλούμενης απόφασης, καθώς τούτο δεν επιβάλλει η τήρηση της προσήκουσας διαδικασίας (βλ. ΕφΘεσ 2492/2001 ΝΟΜΟΣ. Μ. Μαργαρίτη. ΕρμΚΠολΔ άρθρο 535 αρ. 3).
Το εκκαλούν με την από 10-12-2012 ανακοπή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κρωπίας ζήτησε την ακύρωση της εκδοθείσας σε βάρος του 1567/2012 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Κρωπίας, που εκδόθηκε μετά από αίτηση της εφεσίβλητης, με την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει σ' αυτή το ποσό των 11.134.16 € με τους νόμιμους τόκους, υπολογιζόμενους με το ΠΔ 166/2003, από την 61η ημέρα από την έκδοση των αναφερόμενων σ’ αυτή πρωτοκόλλων παραλαβής των πωλουμένων στο εκκαλούν προιοντων. για τους, για τους λόγους που αναφέρονται στο δικόγραφο της ανακοπής. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την 852/2013 εκκαλούμενη απόφασή του απέρριψε την ανακοπή. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται το εκκαλούν με την κρινόμενη έφεσή του. για τους λόγους που εκτίθενται σ' αυτήν και ανάγονται σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων, ζητώντας να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση και να γίνει δεκτή η ανακοπή του.
   Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 626 παρ. 3 και 632 παρ. 1 ΚΠολΔ. όπως ίσχυαν πριν το Ν. 4335/205. προκύπτει ότι μεταξύ των διαδικαστικών προϋποθέσεων για την έκδοση της διαταγής πληρωμής είναι η επισύναψη στην αίτηση για την έκδοσή της και όλων των εγγράφων, από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το περιεχόμενο της, αντίγραφα των οποίων παραμένουν υποχρεωτικά στη γραμματεία του δικαστηρίου μέχρι την πάροδο της άσκησης της προθεσμίας ανακοπής, ώστε να μπορεί ο καθ' ου να λάβει γνώση αυτών (ΑΠ 376/2002 ΝΟΜΟΣ). Αν ο αιτών δεν άφησε στη γραμματεία του δικαστηρίου αντίγραφα των εγγράφων (και για την ταυτότητα του νομικού λόγου αν από παραδρομή άφησε αντίγραφα άλλων εγγράφων), πράγμα που έπρεπε να επιμεληθεί ο γραμματέας του δικαστή, η διαταγή πληρωμής δεν είναι άκυρη εκ μόνου το λόγου αυτού, αφού στις εν λόγω διατάξεις δεν προβλέπεται σχετική κύρωση, ενδεχομένως όμως να ανακύψουν σοβαρές δυσχέρειες για τον οφειλέτη να ασκήσει ανακοπή που θα αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των ακυροτήτων του άρθρου 159 αρ. 3 ΚΠολΔ. δηλαδή με την επίκληση από τον ανακόπτοντα βλάβης (άρθρο 160 ΚΠολΔ) που δεν μπορεί να αποκατασταθεί αλλιώς παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας, ή των άρθρων 450 επ. ΚΠολΔ για την επίδειξη εγγράφων (Μ. Μαργαρίτης, ΕρμΚΠολΔ. άρθρο 626 αρ. 13 επ.).
Με τον πρώτο λόγο της έφεσής του το εκκαλούν παραπονείται ότι κατ' εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιμο τον πρώτο λόγο της ανακοπή^ του. με τον οποίο επικαλέστηκε ότι η εφεσίβλητη δεν επισύναψε στην αίτηση για την έκδοση της προσβαλλόμενης 1567/2012 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Κρωπίας τα αναφερόμενα στο σώμα της τιμολόγια, που αποδείκνυαν την απαίτησή της. αλλά τα αναφερόμενα στο δικόγραφο της ανακοπής της τιμολόγια, που είναι διαφορετικά από αυτά. στα οποία στηρίζεται η αίτησή της και φέρεται να αποδεικνύουν την απαίτησή της. Ο ως άνω λόγος, ωστόσο, τυγχάνει απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος, καθώς από το σύνολο των επικαλούμενων και προσκομιζόμενων από τους διαδίκους εγγράφων και τις αναφερόμενες στη συνέχεια ειδικά ομολογίες των διαδίκων, αποδεικνύεται ότι η εφεσίβλητη επισύναψε στην αίτηση για την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής τα αναφερόμενα στην αίτησή της 2267/12-3-2009, 2326/18-3-2009, 2370/19-3-2009, 2447/3-4-2009, 2571/5-5-2009, 2601/11-5-2009, 2803/17-6-2009, 2811/19-6-2009, 3146/24-8-2009, 3192/3-9-2009, 3243/18-9-2009, 3291-3292/28-9-2009 και 3760/29-12-2009 τιμολόγια πώλησης, όπως άλλωστε βεβαιώνεται ειδικώς στο σώμα της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής από την Ειρηνοδίκη, που την εξέδωσε, χωρίς δε η ως άνω διαταγή να προσβάλλεται ως προς το προαναφερόμενο περιεχόμενο της από το εκκαλούν ως πλαστή (άρθρο 438 ΚΠολΔ). Εξάλλου, το γεγονός ότι. όπως συνομολογεί και η εφεσίβλητη, από παραδρομή της ιδίας και παράλειψη του γραμματέα της Ειρηνοδίκη αφέθηκαν στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Κρωπίας αντίγραφα διαφορετικών τιμολογίων δεν καθιστά την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής άκυρη, καθώς μάλιστα το εκκαλούν δεν επικαλείται από την παραδρομή και παράλειψη αυτή δικονομική βλάβη, που δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά, παρά μόνο με την απαγγελία της ακυρότητας. Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που έστω διαφορετική αιτιολογία, απέρριψε τον πρώτο λόγο της ανακοπής του ως αβάσιμο, κατέληξε σε ορθό διατακτικό. Συνεπώς, αφού αντικατασταθούν οι αιτιολογίες της προσβαλλόμενης απόφασης ως προς το προαναφερόμενο προσβαλλόμενο κεφάλαιο της εκκαλουμένης για τον προαναφερόμενο λόγο της ανακοπής του εκκαλούντος ...