Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2016/343 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 9ης Μαρτίου 2016 για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας

ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2016/343 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 9ης Μαρτίου 2016
για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχείο β),
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)
H αρχή του τεκμηρίου αθωότητας και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη κατοχυρώνονται στα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης), στο άρθρο 6 της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ), στο άρθρο 14 του διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ) και στο άρθρο 11 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
(2)
Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, ιδίως σύμφωνα με το σημείο 33, η ενισχυμένη αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών και η αναγκαία προσέγγιση των νομοθεσιών θα διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών και τη δικαστική προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης θα πρέπει συνεπώς να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις εντός της Ένωσης.
(3)
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ένωση θεμελιώνεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών.
(4)
Η εφαρμογή της εν λόγω αρχής βασίζεται στην αποδοχή ότι τα κράτη μέλη έχουν αμοιβαία εμπιστοσύνη στα συστήματα απονομής ποινικής δικαιοσύνης καθενός από αυτά. Η έκταση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους και περιλαμβάνει μηχανισμούς προστασίας των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορούμενων προσώπων και τον καθορισμό ελάχιστων κοινών κανόνων, αναγκαίων για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της εν λόγω αρχής....

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 2396/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΟΣ.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ,ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ , ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ

Αριθμός Απόφασης
2396/2017
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα 14 ο
Συγκροτήθηκε από το Δικαστή, Διονύσιο Παλλαδινό, Εφέτη που ορίστηκε από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Εφετείου και από τη Γραμματέα, Ιωάννα Ξανθάκη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 16 Φεβρουαρίου 2017, να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ : .............. του ..................., κατοίκου ., οδός.............., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Σπυριδούλα-Αλεξάνδρα Ταπόγλου.
ΤΟΥ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ : ................... του ..............., ο οποίος δεν παραστάθηκε, καθότι απεβίωσε την 19-10-2015 και την δίκη συνεχίζουν οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του, ανήλικοι, α) .................... του ................... και β) ...................... του .........., οι οποίοι εκπροσωπούνται από τους γονείς τους 1)...................... του ...................., 2) ..............., κατοίκων.............., ........................, με την ιδιότητα τους ως νομίμων εκπροσώπων των ανηλίκων τέκνων τους, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Εμμανουήλ Τσαλίκίδη.
Ο ενάγων, .............. του .............., με την από 14-6-2011 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 8807/22-6-2011 αγωνή του, προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται σ' αυτή.
Το Δικαστήριο εκείνο εξέδωσε την υπ' αριθμό 4086/2015 οριστική του απόφαση με την οποία δέχθηκε την αγωγή.
Την απόφαση αυτή προσέβαλε ο τέταρτος εναγόμενος και ήδη εκκαλών, με την από 15-3-2016 και με αριθμό κατάθεσης 723/16-3-2016 έφεσή του.
Στο μεταξύ συνεπεία θανάτου (την 19-10-2015) του ενάγοντος .............. του ......... επήλθε βίαιη διακοπή της δίκης και αυτή συνεχίστηκε με τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του α) .του ............. και β) ................. του ................, όπ.....ως νόμιμα εκπροσωπούνται από τους 1)...........και 2}..................του ..........
Η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκε.
Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αναφέρθηκαν στις προτάσεις που κατέθεσαν.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 286 εδ. α, 287 παρ. 1 και 290 του Κ.Πολ.Δ, προκύπτει ότι η βίαιη διακοπή της δίκης που επέρχεται από το θάνατο του διαδίκου, καθώς και η εκούσια επανάληψη αυτής από τους κληρονόμους του, μπορεί να γνωστοποιηθεί διαδοχικά με ενιαία δήλωση στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης προς συζήτηση, εφόσον δεν υπάρξει αμφισβήτηση της ιδιότητάς τους ως κληρονόμων, οπότε ακολουθεί αμέσως συζήτηση της υπόθεσης (Ολ. ΑΠ 22/2000, δημοσίευση
Νόμος). Στην προκείμενη περίπτωση, όπως αποδεικνύεται από το προσκομιζόμενο απόσπασμα της από 23-2-2016 ληξιαρχικής πράξης θανάτου, που συνέταξε ο ληξίαρχος ..................του Δήμου .............., στις 19-10-2015, απεβίωσε στη ..............., ο ................, εκκαλών, ο οποίος, όπως είχε, κατά τον χρόνο του θανάτου του, πλησιέστερους συγγενείς τα τρία τέκνα του .............., ........................, ................ και την σύζυγο του .............. Ολοι οι ανωτέρω αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά με αποτέλεσμα να υπεισέλθουν ως κληρονόμοι του αποβιώσαντος, εφεσιβλήτου, τα ανήλικα τέκνα του υιού του ............... α)....................και β) ................ Οι τελευταίοι, εξ' αδιαθέτου κληρονόμοι του αποβιώσαντος εκκαλούντος, .......................όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, δήλωσαν στο ακροατήριο δια του συνηγόρου τους Εμμανουήλ Τσαλκίδη, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης τον θάνατο του πιο πάνω αιτούντος και την εκούσια στο όνομά τους επανάληψη της δίκης που βιαίως διακόπηκε λόγω του θανάτου αυτού. Ενόψει αυτών, νομίμως επαναλαμβάνεται μεταξύ του εκκαλούντος και των παραπάνω εξ αδιαθέτου κληρονόμων του εφεσιβλήτου η προκείμενη δίκη.
Από την διάταξη του άρθρου 528 του ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 παρ. 2 του Ν. 3994/2011, που ορίζει ότι «Αν ασκηθεί έφεση από διάδικο που δικάσθηκε ερήμην, η εκκαλούμενη απόφαση εξαφανίζεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους, ανεξάρτητα από τη διαδικασία που τηρήθηκε. Ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει όλους τους ισχυρισμούς που μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως», σαφώς συνάγεται ότι αν ασκηθεί έφεση κατά ερήμην απόφασης, η οποία λειτουργεί ως υποκατάστατο αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας, εξαφανίζεται η εκκαλούμενη απόφαση μέσα στα όρια του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης, χωρίς έρευνα των λόγων της έφεσης, με την προϋπόθεση του παραδεκτού της τελευταίας (ΑΠ 1015/2005, ΑΠ 906/2008, δημοσίευση ΤΝΠ Νόμος). Στην προκείμενη περίπτωση, εισάγεται προς συζήτηση η από 15-3-2016 και με αριθμό κατάθεσης 723/16-3-2016 έφεση του εκκαλούντος. Η υπό κρίση έφεση κατά της οριστικής απόφασης 4086/10-7-2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου, το οποίο δίκασε την από 14-6-2011 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 112208/2011 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 8708/2011, αγωγή του ενάγοντος, ήδη εφεσιβλήτου, κατά την τακτική διαδικασία, ερήμην του τέταρτου εναγομένου και ήδη εκκαλούντος, που έγινε δεκτή, ως βάσιμη κατ' ουσίαν, λόγω του τεκμηρίου ομολογίας των περιεχομένων σε αυτήν ισχυρισμών, αρμόδια καθ' ύλην και κατά τόπο (άρθρο 19 του ΚΠολΔ) φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 495, 516, 518 παρ.1 του ΚΠολΔ), καθόσον α) δεν προκύπτει και δεν προβάλλεται κάποιος λόγος απαραδέκτου, β) η εκκαλούμενη απόφαση επιδόθηκε στις 15-2-2016 και η έφεση κατατέθηκε στις 16-3-2016, και γ) καταβλήθηκε το κατά νόμο παράβολο (βλ. σχετική σημείωση της γραμματέα κάτω από το προσκομιζόμενο αντίγραφο της έφεσης). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο εκκαλών δεν γνώριζε κατά την άσκηση της έφεσης των επελθόντα θάνατο του ενάγοντος. Επομένως, πρέπει η υπό κρίση έφεση να γίνει δεκτή τυπικά και κατ' ουσίαν και εφόσον, εκκαλείται για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και κακή εφαρμογή νόμου, να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση ως προς τον τέταρτο εναγόμενο, να κρατηθεί η υπόθεση, να λάβει χώρα αναδίκαση της αγωγής από το Δικαστήριο αυτό και να ερευνηθεί η αγωγή ως προς την νομική και την ουσιαστική της βασιμότητα.
Με την από 14-6-2011 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 8807/22-6-2011 αγωγή, ο ενάγων ισχυρίστηκε ότι η πρώτη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «.............ΟΕ», της οποίας οι δεύτερος και τρίτος των εναγομένων, .............. και ............ , είναι ομόρρυθμα μέλη της, του οφείλει χρηματικό ποσό των 39.000 ευρώ για πωληθέντα και παραδοθέντα εμπορεύματα το χρονικό διάστημα από 14-4-2009 έως και 4-11-2010. Ότι έχει κατά της ομόρρυθμης εταιρείας απαίτηση εξ αναγωγής από την 62382219-7 τραπεζική επιταγή της «Geniki Bank», ποσού 10.000 ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 20-1-2011, από τον ................, σε διαταγή της πρώτης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «.....................», η οποία οπισθογραφήθηκε και του παραδόθηκε από την ομόρρυθμη εταιρεία την 12-11-2010, που αν και εμφανίστηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα την 26-1-2011 δεν πληρώθηκε, λόγω έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων. Ότι οι δεύτερος και τρίτος των εναγομένων, ήταν συγκύριοι κατά ποσοστό 50% ενός διαμερίσματος επιφανείας 107τμ, εμπορικής αξίας 200.000 ευρώ που βρίσκεται στον δεύτερο πάνω από το ισόγειο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού ...............αριθμός ............., στην ...............Αττικής. Ότι το διαμέρισμα αυτό αποτελούσε το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο των δεύτερου και τρίτου των εναγομένων. Ότι την 13-12-2010 οι δεύτερος και τρίτος των εναγομένων μεταβίβασαν λόγω πώλησης το μοναδικό αυτό περιουσιακό τους στοιχείο, με το 28679/13-12-2010 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Νίκαιας, ......................., που μεταγράφηκε νόμιμα, στον τέταρτο ενάγοντα, εκκαλούντα. Ότι ο τέταρτος ενάγων γνώριζε κατά τον χρόνο της μεταβίβασης ότι το διαμέρισμα αυτό αποτελούσε το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο των δεύτερου και τρίτου εναγομένων. Με το ιστορικό αυτό και μετά παραδεκτό περιορισμό του αιτήματος της αγωγής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, που έγινε με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος που καταχωρήθηκε στα πρακτικά του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου (223, 295, 297 του ΚΠολΔ), ζήτησε να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι του οφείλουν εις ολόκηρον το χρηματικό ποσό των 49.700 ευρώ, εκ των οποίων το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο από τις 26-1-2011 και το χρηματικό ποσό των 39.700 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα της παράδοσης κάθε εμπορεύματος, άλλως ολόκληρο το χρηματικό ποσό με το νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα της επίδοσης της αγωγής και να καταδικαστούν στη δικαστική του δαπάνη. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με την εκκαλούμενη απόφαση δέχθηκε την αγωγή ως βάσιμη. Κατά της εκκαλούμενης απόφασης παραπονείται ο ενάγων, ήδη εκκαλών, με την έφεση του, για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και κακή εφαρμογή του νόμου, και ζητεί την εξαφάνισή της, προκειμένου να απορριφθεί η αγωγή.
Με τη διάταξη του άρθρου 479 του ΑΚ, στην οποία ορίζεται ότι "αν με σύμβαση μεταβιβάστηκε περιουσία ή επιχείρηση αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στο δανειστή έως την αξία των μεταβιβαζομένων στοιχείων για χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή στην επιχείρηση. Η ευθύνη αυτού που μεταβιβάζει εξακολουθεί να υπάρχει...", καθιερώνεται αναγκαστική εκ του νόμου σωρευτική αναδοχή των χρεών με την έννοια του άρθρου 477 του ΑΚ και δημιουργείται έτσι παθητική εις ολόκληρον ενοχή μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, από αυτούς δε τους δύο ο μεν πρώτος ευθύνεται απεριόριστα, ο δε δεύτερος περιορισμένα και συγκεκριμένα μέχρι την αξία των μεταβιβαζομένων κατά τον χρόνο της μεταβίβασης. Για την δημιουργία, όμως, της σωρευτικής αυτής αναδοχής απαιτείται να περιλαμβάνει η μεταβίβαση ένα προς ένα όλα τα στοιχεία, που συνιστούν το ενεργητικό της περιουσίας, έστω και αν εξαιρέθηκαν από αυτή αντικείμενα ασήμαντης αξίας. Επί μεταβίωασης μεμονωμένων αντικειμένων, πρέπει αυτά να αποτελούν όλο το ενεργητικό της περιουσίας ή το σημαντικότερο ποσοστό αυτής. Επιπλέον, πρέπει να τελούσε εν γνώσει ο αποκτών, ότι του μεταβιβάστηκε η όλη περιουσία ως σύνολο ή το σημαντικότερο ποσοστό της. Η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει και όταν, ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε η μεταβίβαση, γνώριζε ο αποκτών την εν γένει περιουσιακή κατάσταση του μεταβιβάζοντος και μπορούσε να αντιληφθεί ότι η περιουσία που του μεταβιβάστηκε αποτελούσε το σύνολο αυτής ή το σημαντικότερο ποσοστό της. Ως χρέη της περιουσίας που μεταβιβάστηκε, νοούνται οποιασδήποτε φύσης, είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία (εκτός των προσωποπαγών), αρκεί ο γενεσιουργός αυτών νομικός λόγος να υπήρχε κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, με την έννοια δε αυτή περιλαμβάνονται και εκείνα που, κατά τον χρόνο της μεταβιβαστικής σύμβασης, τελούν υπό προθεσμία ή αίρεση, καθώς και εκείνα που προέρχονται από μεταβολή ή επέκταση της ενοχής, η οποία υπήρχε κατά τον χρόνο τη μεταβίβασης. Για την ευθύνη του αποκτώντος δεν απαιτείται να γνώριζε αυτός την ύπαρξη των χρεών, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, ούτε επίσης απαιτείται αυτά να είχαν αναγνωρισθεί δικαστικώς σε δίκη μεταξύ του μεταβιβάζοντος οφειλέτη και του δανειστή, μέχρι του χρόνου της μεταβίβασης (ΑΠ 1039/2010, ΑΠ 910/2010, δημοσίευση ΤΝΠ Νόμος). Περαιτέρω, η αγωγή του δανειστή, με έρεισμα την ύπαρξη σύμβασης για μεταβίβαση περιουσίας ή ποσοστού αυτής, πρέπει να διαλαμβάνει α) την ύπαρξη τέτοιας σύμβασης, β) τις κατά του μεταβιβάσανΐος απαιτήσεις, του, που είχαν γεννηθεί πριν από τη σύμβαση και γ) σε περίπτωση μεταβίβασης μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων που εξαντλούν την περιουσία ή αποτελούν το πλέον σημαντικό τμήμα αυτής, το γεγονός ότι εκείνος που απέκτησε γνώριζε αυτό ή ήταν σε θέση να το γνωρίζει, κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών (ΑΠ 1486/2014, δημοσίευση ΤΝΠ Νόμος). Ο εναγόμενος που απέκτησε κατά την ανωτέρω διάταξη, δικαιούται ν' αποκρούσει την πληρωμή των χρεών, αν το ενεργητικό της περιουσίας δεν αρκεί για τον σκοπό αυτό προτείνοντας τον ισχυρισμό αυτό με ένσταση (ΑΠ 702/2003, δημοσίευση ΤΝΠ Νόμος). Στην προκείμενη περίπτωση, εκτίθεται στην ένδικη αγωγή η ιδιότητα του δευτέρου και τρίτου των εναγομένων ως ομορρύθμων εταίρων της πρώτης εναγομένης. Η μεταβίβαση από αυτούς, την 13-12-2010, του μοναδικού περιουσιακού τους στοιχείο, του περιγραφόμενου στην αγωνή διαμερίσματος, αξίας 200.000 ευρώ, λόγω πώλησης στον τέταρτο εναγόμενο, η γνώση του τέταρτου εναγομένου περί του ότι το περιουσιακό αυτό στοιχείο αποτελούσε το μοναδικό ενεργητικό της περιουσίας του δεύτερου και τρίτου των εναγόντων και η οφειλή της πρώτης εναγομένης προς τον ενάγοντα, χρηματικού ποσού 39.700 ευρώ, από πώληση και παράδοση εμπορευμάτων το χρονικό διάστημα από 14-4-2009 έως 4-11-2010. Επομένως, η αγωγή ως προς το παραπάνω χρηματικό ποσό και ως προς τους νόμιμους τόκου από την επόμενη ημέρα της επίδοσης αυτής, είναι ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 479, 481, 297, 298, 1710, 1813,α 346 του ΑΚ, 70, 176 του ΚΠολΔ και πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός του τέταρτου εναγομένου, εφεσιβλήτου. Ως προς το κονδύλιο των 10.000 ευρώ, από απαίτηση εξ αναγωγής από την 62382219-7 τραπεζική επιταγή της «Geniki Bank», ποσού 10.000 ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 20-1-2011, από τον ............, σε διαταγή της πρώτης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία....

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Ή ΟΧΙ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕΙΡΞΕΩΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 


Δικαστήριο:
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Τόπος:
ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:
130
Ετος:
2017

Όροι θησαυρού:
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ)

Περίληψη
Φοροδιαφυγή - Μετατροπή ποινής - Κάθειρξη - Χρηματική ποινή -. Διαπράττει φοροδιαφυγή όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου. Για τη θεμελίωση της υποκειμενικής υπόστασης του εν λόγω εγκλήματος δεν απαιτείται, ως πρόσθετο στοιχείο, σκοπός του δράστη για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή. Αναιρείται εν μέρει ως προς την απόρριψη του αιτήματος του καταδικασθέντος για μετατροπή της ποινής κάθειρξης σε χρηματική, εφόσον υπόκειται σε μετατροπή και η ποινή κάθειρξης πέντε ετών, καθώς και η συνολική ποινή κάθειρξης, όταν η ποινή βάση αυτής είναι ποινή κάθειρξης πέντε ετών. (Αντίθετη 1586/2016).

Κείμενο Απόφασης
    Αριθμός 130/2017
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σακκά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Καπελούζο, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα και Ιωάννη Μπαλιτσάρη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
    Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 9 Νοεμβρίου 2016, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αθανάσιου Ακριτίδη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Ι. Π. του Γ., κατοίκου ... που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Βασίλειο Κούτα, για αναίρεση της υπ’ αριθ. 127/2015 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαρίσης.
    Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λαρίσης με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 13 Νοεμβρίου 2015 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό .../2015.
    Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης.
    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η κρινόμενη υπ’ αριθμ. ...2015 από 13-11-2015 αίτηση του Ι. Π. του Γ., για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 127/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (κακ/των) ..., η οποία καταχωρήθηκε στο κατά το άρθρο 473 παρ. 3 εδ. α’ του ΚΠΔ βιβλίο την 3-11-2015, έχει ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως κατά το άρθρο 473 παρ. 1 και 3 του ΚΠΔ.
    Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω, ως προς το παραδεκτό και βάσιμο...

Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

Για να προσδιοριστεί αίτηση αναίρεσης μίας πολιτικής υπόθεσης, χρειάζονται τα ακόλουθα δικόγραφα :
1. Αίτηση Αναιρέσεως, δύο{2) επικυρωμένα αντίγραφα, ένα (1) απλό αντίγραφο.
2. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του εντολέα πρωτότυπο και ένα απλό αντίγραφο .
3.. Αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση.
4. Έφεση.
5. Προτάσεις τελευταίου βαθμού και των δύο πλευρών.
6. Πρωτόδικη απόφαση.
7. Αγωγή.
8. Αν προτείνονται λόγοι η απόδειξη των οποίων να προκύπτει από άλλα δικόγραφα, επιπλέον των ανωτέρω, πρέπει να προσκομίζονται και αυτά.
Όλα τα παραπάνω δικόγραφα (από 3 εως 8) πρέπει να προσκομίζονται σε μία σειρά επικυρωμένων αντιγράφων και
μία σειρά απλών αντιγράφων.
Σημειώσεις:
»*r- , -
• Όταν αναιρεσιβάλλεται και η Πρωτόδικη απόφαση προσκομίζεται και ένα αντίγραφο της αναίρεσης επικυρωμένο από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου, όπου κατατέθηκε  και ένα  φάκελο δικογραφίας.
Πληροφορίες για ορισμό δικασίμου και έκδοση απόφασης στα Τηλ-210-6419135
και 210-6419137
....

105/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΆΤΩΝ ΤΟΥ (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3869/2010)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ 27/2017


Αριθμός 105 /2017
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου Παναγιώτα Γραμματικάκη και το Γραμματέα Παντελή Πλατανησιώτη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 27 Μαρτίου 2017, για να δικάσει μεταξύ:
Της αιτούσας: …………………………..  ……………., κατοίκου της ………………., θέση ………….., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
Της καθ'ης η αίτηση: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Αμαλίας αρ. 20 και Σουρή αρ.5 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως εξ αρχής καθ'ης η αίτηση επί της οποίας εκδόθηκε η προς μεταρρύθμιση απόφαση και ήδη και ως καθολική διάδοχος των παρακάτω αναφερόμενων ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών, ήτοι: α) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «MILLENIUM BANK» και β) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN EGNATIA BANK», η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ανδριάνας Θεοδώρου.
Η αιτούσα με την από 10-02-2017 και με αριθ. κατάθεσης 27/10-02-2017 αίτησή της που απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ζήτησε να γίνει δεκτή για όσους λόγους αναφέρονται σ' αυτήν. Για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 4 του Ν.3869/2010 και 758 ΚΠολΔ προκύπτει ότι οι εκδοθείσες κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας οριστικές αποφάσεις για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, μπορούν με αίτηση διαδίκου μετά τη δημοσίευση τους να ανακληθούν ή να μεταρρυθμιστούν από το Δικαστήριο που τις εξέδωσε, αν προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά ή' μεταβολές της μετά τη δημοσίευση τους να ανακληθούν ή να μεταρρυθμιστούν από το Δικαστήριο που τις εξέδωσε, αν προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη εξαιτίας των οποίων μετεβλήθησαν και μεταγενέστερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκε η απόφαση. Τούτο διότι στις δίκες της εκούσιας δικαιοδοσίας δεν γίνεται δεσμευτική διάγνωση εννόμων σχέσεων, όπως ισχύει στις διαγνωστικές δίκες της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, αλλά διατάσσονται τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα σε σχέση με τη νομική κατάσταση και λειτουργία φυσικού προσώπου. Συνεπώς ο σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η προσαρμογή των ρυθμιστικών μέτρων στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες πραγματικές καταστάσεις προς πραγμάτωση του σκοπού της, προς επέλευση δηλαδή του ρυθμιστικού αποτελέσματος (βλ.Εφ.ΑΘ. 1639/07 ΑΠ 640/03 ΕλλΔνη45,1347, Κ.Μπέη Πολ.Δ.άρθρο 758 παρ.3 αρ. 16 σελ.326 και 330). Ο Ν.3869/2010 εισάγει μία ειδικότερη διάταξη σε σύγκριση με το άρθρο 758 ΚΠολΔ, χωρίς όμως να αποκλείεται η εφαρμογή του τελευταίου άρθρου (η προβλεπόμενη αυτή ρύθμιση καταλαμβάνει όχι μόνο τις αποφάσεις που εκδίδονται για γνήσιες υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, αλλά και εκείνες που εκδίδονται σε υποθέσεις που από νομική διάταξη γίνεται παραπομπή στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας), δηλαδή ο νόμος επιτρέπει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης εφόσον προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά, ενώ λόγο μεταρρύθμισης μιας απόφασης αποτελεί και η μεταστροφή της νομολογίας, όπως και η νομοθετική μεταβολή/τροποποίηση. Ως μεταβολή των συνθηκών κατά το άρθρο 758 ΚΠολΔ νοείται η μεταγενέστερη επίκληση νέων πραγματικών γεγονότων, τα οποία ανατρέπουν ή διαφοροποιούν σημαντικά τη βάση επί της οποίας στηρίχθηκε η απόφαση, διότι ήδη διαφοροποιείται με το ρυθμιστικό μέτρο που διατάχθηκε, η εξυπηρέτηση είτε του συμφέροντος του αιτούντος είτε του γενικότερου συμφέροντος. Το στοιχείο του νέου δεν έχει την έννοια του μεταγενέστερου από τον χρόνο της αρχικής δίκης και συνεπώς νέα περιστατικά είναι και αυτά που προϋπήρχαν της δίκης, αλλά δεν τέθηκαν για οποιοδήποτε λόγο υπόψη του Δικαστηρίου...

103/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΆΤΩΝ ΤΟΥ (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3869/2010)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ 46/2016
Αριθμός 103/2017
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου Παναγιώτα Γραμματικάκη και τη Γραμματέα Χαρίκλεια Χριστοδουλίδου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 3 Μαρτίου 2017, για να δικάσει μεταξύ:
Των αιτούντων: 1) …………….. …………….. του …………… και της ……….., κατοίκου ………. Αττικής, …………….., με ΑΦΜ …………………, και 2) ……………… ……………. του ………………..και της ………………, συζύγου …………… …………, κατοίκου ομοίως, με ΑΦΜ ………………, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
Των καθ'ων η αίτηση: 1) Του εδρεύοντος στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αρ. 40) Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», το οποίο δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο, 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος αρ.8) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Νικολάου Λένη, 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA BANK Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ.40) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Κων/νου Κωφού, και 4) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Αιόλου αρ.86) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο.
Οι αιτούντες με την από 20-05-2016 και με αριθ. κατάθεσης 46/23-05-2016 αίτησή τους που απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ζήτησαν να γίνει δεκτή για όσους λόγους αναφέρονται σ' αυτήν. Για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής ορίστηκε δικάσιμος η 29-09-2016 και μετά από αναβολή η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 4 του Ν.3869/2010 και 758 ΚΠολΔ προκύπτει ότι οι εκδοθείσες κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας οριστικές αποφάσεις για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, μπορούν με αίτηση διαδίκου μετά τη δημοσίευση τους να ανακληθούν ή να μεταρρυθμιστούν από το Δικαστήριο που τις εξέδωσε, αν προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη εξαιτίας των οποίων μετεβλήθησαν και μεταγενέστερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκε η απόφαση. Τούτο διότι στις δίκες της εκούσιας δικαιοδοσίας δεν γίνεται δεσμευτική διάγνωση εννόμων σχέσεων, όπως ισχύει στις διαγνωστικές δίκες της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, αλλά διατάσσονται τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα σε σχέση με τη νομική κατάσταση και λειτουργία φυσικού προσώπου. Συνεπώς ο σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η προσαρμογή των ρυθμιστικών μέτρων στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες πραγματικές καταστάσεις προς πραγμάτωση του σκοπού της, προς επέλευση δηλαδή του ρυθμιστικού αποτελέσματος (βλ.Εφ.ΑΘ. 1639/07 ΑΠ 640/03 ΕλλΔνη45,1347, Κ.Μπέη Πολ.Δ.άρθρο 758 παρ.3 αρ. 16 σελ.326 και 330). Ο Ν.3869/2010 εισάγει μία ειδικότερη διάταξη σε σύγκριση με το άρθρο 758 ΚΠολΔ, χωρίς όμως να αποκλείεται η εφαρμογή του τελευταίου άρθρου (η προβλεπόμενη αυτή ρύθμιση καταλαμβάνει όχι μόνο τις αποφάσεις που εκδίδονται για γνήσιες υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, αλλά και εκείνες που εκδίδονται σε υποθέσεις που από νομική διάταξη γίνεται παραπομπή στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας), δηλαδή ο νόμος επιτρέπει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης εφόσον προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά. Ως μεταβολή των συνθηκών κατά το άρθρο 758 ΚΠολΔ νοείται η μεταγενέστερη επίκληση νέων πραγματικών γεγονότων, τα οποία ανατρέπουν ή διαφοροποιούν σημαντικά τη βάση επί της οποίας στηρίχθηκε η απόφαση, διότι ήδη διαφοροποιείται με το ρυθμιστικό μέτρο που διατάχθηκε, η εξυπηρέτηση είτε του συμφέροντος του αιτούντος είτε του γενικότερου συμφέροντος. Την αίτηση τροποποίησης νομιμοποιείται ενεργητικά να υποβάλει ο ίδιος ο οφειλέτης, ή οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες στη ρύθμιση πιστωτής.
Με την κρινόμενη αίτηση,...

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Η 95/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ-


Ληφθείσα με ισχυρή μειοψηφία αλλά και με σκέψεις ακόμη κι αυτής της πλειοψηφίας , που καταδεικνύουν ότι η αντιπολίτευση, με προεξέρχουσα την ΝΔ, έπαιξε με τους θεσμούς, προς χάριν των ιδιοκτητών καναλιών και της παράνομης συνέχισης της λειτουργίας τους. 
Τηλεοπτικές άδειες – Ιδιοκτήτες καναλιών: Στον «αέρα» ο διαγωνισμός

Κείμενο Απόφασης


Αριθμός 95/2017

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Ιουλίου 2016, με την εξής σύνθεση: Ν. Σακελλαρίου, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Αν. Γκότσης, Ε. Σαρπ, Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ. Μαρινάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Αλεξανδρής, Δ. Σκαλτσούνης, Α.-Γ. Βώρος, Γ. Ποταμιάς, Ε. Αντωνόπουλος, Σπ. Μαρκάτης, Σπ. Χρυσικοπούλου, Μ. Παπαδοπούλου, Δ. Κυριλλόπουλος, ʼ. Καλογεροπούλου, Εμμ. Κουσιουρής, Θ. Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, Α. Χλαμπέα, Δ. Μακρής, Τ. Κόμβου, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Σ. Βιτάλη, Η. Μάζος, Α.-Μ. Παπαδημητρίου, Σύμβουλοι, Ρ. Γιαννουλάτου, Μ. Τριπολιτσιώτη, Α. Σδράκα, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Σπ. Μαρκάτης και Κ. Πισπιρίγκος καθώς και η Πάρεδρος Α. Σδράκα μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.

Για να δικάσει την από 3 Μαΐου 2016 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…...», που εδρεύει στο … (…...), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Γεώργιο Δελλή (Α.Μ. 15582), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Επικρατείας, ο οποίος παρέστη με τους: α) Ευστράτιο Συνοίκη, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και β) Αλεξάνδρα Δημητρακοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Για το Δημόσιο παρέστησαν επίσης οι δικηγόροι: α) Ιωάννης Δρόσος (Α.Μ. 7760) και β) Ιωάννης Μαντζουράνης (Α.Μ. 7349), που τους διόρισε με υπουργική απόφαση.
Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 7 Ιουνίου 2016 πράξης του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδάφ. α, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989.
Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ' αριθμ. 4297/1.3.2016 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Γ. Παπαγεωργίου.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσας εταιρείας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, και τους πληρεξούσιους και τους αντιπροσώπους του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι
Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο
1. Επειδή, λόγω κωλύματος, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008 (Α' 241), των Συμβούλων Δ. Αλεξανδρή και Α.-Γ. Βώρου, τακτικών μελών της συνθέσεως που εκδίκασε την υπόθεση, έλαβαν μέρος αντʼ αυτών στη διάσκεψη και στις ψηφοφορίες, ως τακτικά μέλη, οι Σύμβουλοι Σπ. Μαρκάτης και Κ. Πισπιρίγκος, αναπληρωματικά έως τότε μέλη της συνθέσεως (βλ. Πρακτικά Διασκέψεως της Ολομελείας 156/12.10.2016, 156A/14.10.2016, 159/18.10.2016, 169A/24.10.2016 και 172/26.10.2016).
2. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (../28.4.2016 διπλότυπο είσπραξης τύπου Α' της Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών).
3. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της 4297/1.3.2016 αποφάσεως του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση επιμέρους αρμοδιοτήτων της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας» (Β' 518/1.3.2016). Συμπροσβαλλόμενη με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει να θεωρηθεί και η, εκδοθείσα μετά την άσκηση αυτής, 10214/20.5.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας περί «συστάσεως-συγκροτήσεως» Πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού, ως συναφής με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση (πρβλ. ΣτΕ 380/2014 κ.ά.).
4. Επειδή, το Σύνταγμα του 1975 όρισε στο άρθρο 15 παρ. 2 ότι «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους και έχουν σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, πρέπει πάντως να εξασφαλίζεται η ποιοτική στάθμη των εκπομπών που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή τους και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας». Με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (Α' 84) η ανωτέρω παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως εξής: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την υποχρεωτική και δωρεάν μετάδοση των εργασιών της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα». Εξ άλλου, ως προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και τις λοιπές συνταγματικώς κατοχυρωμένες αρχές, με το άρθρο 101Α του Συντάγματος, το οποίο προστέθηκε με το προαναφερθέν Ψήφισμα της 6.4.2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής, ορίσθηκαν τα εξής: «1. Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα μέλη της διορίζονται με ορισμένη θητεία και διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόμος ορίζει. 2. ... Τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσόντα, όπως νόμος ορίζει. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και με επιδίωξη ομοφωνίας ή πάντως με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής. 3. _».
5. Επειδή, ...

H ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για μανωλαδα φραουλες
Πρώτα παρατίθεται η απόφαση στην γαλλική γλώσσα, 
όπως εκδόθηκε από το Δικαστήριο και βρίσκεται αναρτημένη 
στην επίσημη σελίδα του (ΕΔΩ)  και στην 
συνέχεια στην αγγλική γλώσσα, στην οποία 
μεταφράστηκε με την χρήση του μεταφραστή της GOOGLE. PREMIÈRE SECTIONAFFAIRE CHOWDURY ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 21884/15)

ARRÊT


STRASBOURG

30 mars 2017

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Chowdury et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Kristina Pardalos, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan,
Tim Eicke,
Jovan Ilievski, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21884/15) dirigée contre la République hellénique et dont quarante-deux ressortissants bangladais (« les requérants »), dont les noms figurent en annexe, ont saisi la Cour le 27 avril 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes V. Kerasiotis (membre du Greek Council for Refugees), M. Karavias et M. Papamina, avocats à Athènes, et MM. J. Goldston et S. Cox, respectivement directeur et avocat de la Open Society Justice Initiative. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georghiadis et Mme K. Nasopoulou, assesseurs au Conseil juridique de l’État. Des observations ont également été reçues de la faculté de droit de l’université de Lund en Suède, la Confédération syndicale internationale, l’organisation Anti-Slavery International, le AIRE Centre (Advice for Individual Rights in Europe) et la PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), que la présidente avait autorisés à intervenir dans la procédure écrite en tant que tierces parties (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 a) du règlement).
3. Les requérants alléguaient que leur travail dans les champs de fraises à Manolada s’analysait en un travail forcé et que leur situation relevait de la traite des êtres humains (article 4 de la Convention).
4. Le 9 septembre 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants, des migrants bangladais vivant en Grèce sans permis de travail, furent...

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

78/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ: ΑΔΙΚΗΜΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Δικαστήριο:ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Τόπος:ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:78
Ετος:2016

Όροι θησαυρού:ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)
Περίληψη

Αδίκημα καθυστέρησης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών - Νομικό πρόσωπο - Ανώνυμη εταιρεία - Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης -. Για τη στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων της μη έγκαιρης καταβολής των εργοδοτικών εισφορών και απόδοσης των εργατικών εισφορών απαιτείται να προσδιορίζεται η συγκεκριμένη οφειλή του εργοδότη για τις ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον ίδιο και τους εργαζόμενους σ' αυτόν, καθώς και η μη καταβολή των σχετικών ποσών μέσα σε έναν μήνα από τότε που τα σχετικά ποσά έγιναν απαιτητά από τον δικαιούχο ασφαλιστικό οργανισμό. Για ασφαλιστικές εισφορές που γεννήθηκαν μέχρι τις 11-4-2012 και οφείλονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, υπόχρεος για την καταβολή τους είναι μόνο ο διευθύνων σύμβουλος αυτής. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης και κηρύσσονται αθώοι οι κατηγορούμενοι για τις πράξεις της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών, διότι οι ασφαλιστικές εισφορές γεννήθηκαν πριν από την ισχύ του δυσμενέστερου ν. 4075/11.4.2012 εφόσον η πράξη φέρεται να τελέστηκε μέχρι τις 11-4-2012 και οι αναιρεσείοντες μη έχοντες την απαιτούμενη ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου, αλλά αυτή του αντιπροέδρου Α.Ε. και μέλους του Δ.Σ.αυτής, δεν υπείχαν σχετική ποινική ευθύνη.

Κείμενο Απόφασης

Αριθμός 78/2016
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βιολέττα Κυτέα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά, Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αριστείδη Πελεκάνο - Εισηγητή και Δημήτριο Χονδρογιάννη, Αρεοπαγίτες.
    Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Φεβρουαρίου 2015, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευσταθίας Σπυροπούλου (γιατί κωλύεται η Εισαγγελεύς) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων 1. Ι. Θ. του Β. και 2. Ε. Θ. του Β., κάτοικοι ..., που εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο τους Κυριακή Ιωαννίδου - Κουδρόγλου, για αναίρεση της υπ’ αριθ. 375/2014 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.
    Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 25 Αυγούστου 2014 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 849/2014.
    Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκειμένη αίτηση αναίρεσης.
    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 86/1967, όποιος υπέχει νόμιμη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον ίδιο (εργοδοτικών) προς τους υπαγόμενους στο Υπουργείο Εργασίας κάθε φύσεως οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής ή κοινωνικής ασφάλισης ή ειδικούς λογαριασμούς και δεν καταβάλλει αυτές μέσα σε έναν μήνα αφότου έγιναν απαιτητές προς τους παραπάνω οργανισμούς τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000 δρχ. Επίσης, κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, όποιος παρακρατεί ασφαλιστικές εισφορές αυτών που εργάζονται σ’ αυτόν (εργατικών) με σκοπό να τις αποδώσει στους παραπάνω οργανισμούς και δεν τις καταβάλει ή δεν τις αποδίδει στους οργανισμούς αυτούς μέσα σε έναν μήνα αφότου είχαν γίνει απαιτητές, τιμωρείται για υπεξαίρεση με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000 δραχμών. Εξάλλου, κατά το άρθρο 16 του Κανονισμού Ασφαλίσεως ΙΚΑ, ως χρόνος καταβολής των εισφορών ορίζεται το ημερολογιακό τέλος του μήνα, μέσα στον οποίο παρασχέθηκε η εργασία ή υπηρεσία, ενώ, κατά το άρθρο 26 παρ. 3 του α.ν. 1846/1951, ορίζεται ότι ο υπόχρεος πρέπει να καταβάλει τις εισφορές στο ΙΚΑ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον χρόνο που έχει οριστεί (για την καταβολή τους)...

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 1484/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) : ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ-ΕΥΡΩ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ
Αριθμός απόφασης 1484 /2017
Αριθμός κατάθεσης αίτησης: 72.696/7.11.2016
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ AΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Αποτελούμενο από το Δικαστή Χαράλαμπο Σεβαστίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε κατόπιν κλήρωσης.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 1η Φεβρουαρίου 2017, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Των αιτούντων: 1) ……. του ……. και ) ……… του ………, κατοίκων αμφοτέρων ………. Αττικής (οδός …… αριθ. ……….), που παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου τους δικηγόρου Εμμανουήλ Τσαλικίδη, ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.
Της καθ' ης η αίτηση ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος, αριθ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Γεωργίου Παπαστύλου, ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.
Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 3.11.2016 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με γενικό αριθμό κατάθεσης 72.696/7.11.2016, προσδιορίστηκε για τη σημερινή δικάσιμο (της 1.2.2017), οπότε και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
I. Από τη διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ προκύπτει ότι ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης δανείου είναι: α) χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, β) μεταβίβαση της κυριότητας αυτών από το δανειστή στον οφειλέτη, γ) συμφωνία των μερών περί αποδόσεως άλλων πραγμάτων της ίδιας ποιότητας και ποσότητας, δ) η μεταβίβαση κυριότητας των αντικαταστατών πραγμάτων να γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη χρησιμοποίηση τους από τον δανειζόμενο και δη στην ανάλωση τους απ' αυτόν. Δηλαδή, αναγκαίο στοιχείο του δανείου είναι, εκτός του να υπάρχει καταρτισμένη σύμβαση κατά τους όρους των άρθρων 185-195 ΑΚ, η παράδοση και μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων (ΑΠ 1802/2007, ΑΠ 1417/2007, ΕφΑΘ 3706/2008, NOMOS). Ωστόσο, όπως γίνεται δεκτό, για την κατάρτιση του δανείου δεν απαιτείται οπωσδήποτε μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων, που αποτελούν το αντικείμενο του δανείου, όπως ρητά αναφέρει η ΑΚ 806, αλλά αρκεί το δάνεισμα να περιέρχεται από την περιουσία του δανειοδότη στην περιουσία του δανειολήπτη. Το οικονομικό αυτό αποτέλεσμα επέρχεται π.χ. με συμφωνία των μερών, ότι το οφειλόμενο χρέος από άλλη αιτία, θα οφείλεται εφεξής, λόγω δανείου, με επιταγή, γραμμάτιο εις διαταγήν ή συναλλαγματική, που εκδίδεται ή οπισθογραφείται υπέρ του δανειολήπτη, με εκχώρηση απαίτησης, με πράξη γύρου (πίστωση τραπεζικού λογαριασμού του λήπτη) κ.α. (βλ. και Απ.Γεωργιάδη, Ενοχικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος τόμος I (2004), σελ. 577)....