Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

ΛΟΥΜΠΕΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΕΝ ΠΛΗΡΗ ΔΡΑΣΕΙ....

   Έκθετες γι' άλλη μία φορά οι ποντιακές οργανώσεις, που διοργανώνουν εκδηλώσεις μάζωξης φασιστοειδών, χωρίς καν να φροντίζουν να προστατεύουν από τους φασίστες τούς παρισταμένους εκπροσώπους των αρχών  
    Λούμπεν  φασιστοειδή αγεληδόν  κτυπούν έναν , σχεδόν μόνο,  ηλικιωμένο άνθρωπο, τον εκλεγμένο δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη,  και δεν σταματούν , ακόμη και όταν αυτός έχει πέσει κάτω.gre1953760_32670785
Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 665/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ).- ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

      Δέχεται , χωρίς, βέβαια,  καμιά παραπομπή σε θεωρία και νομολογία (γιατί απλούστατα δεν υπάρχει καμία , που να στηρίζει την παρακάτω απίθανη άποψη) , ότι δύο χρηματικές απαιτήσεις, προερχόμενες η μία από "παροχή υπηρεσιών"  και η άλλη από αδικοπραξία , δεν είναι ομοειδείς , έτσι ώστε να μπορούν να συμψηφιστούν σύμφωνα με το άρθρο 440 ΑΚ !!!
       Το Δικαστήριο , ως φαίνεται, δεν έτυχε, ούτε ενδιαφέρθηκε να αναζητήσει για να πληροφορηθεί αυτό που και ο πρωτοετής  φοιτητής της νομικής διδάσκεται, ότι δηλαδή δύο χρηματικές απαιτήσεις είναι μεταξύ τους πάντοτε ομοειδείς  "κατ' αντικείμενο", υποκείμενες σε συμψηφισμό, έστω κι αν προέρχονται από διαφορετικές αιτίες, χωρίς μάλιστα να είναι καν αναγκαίο οι συμψηφιζόμενες απαιτήσεις να απορρέουν και οι δύο από ενοχικά δικαιώματα (η μία μπορεί να απορρέει από ενοχικό δικαίωμα και η άλλη από εμπράγματο δικαίωμα) ή από σχέση του αυτού κλάδου δικαίου (η μία μπορεί να απορρέει από σχέση ιδιωτικού δικαίου και η άλλη από σχέση δημοσίου δικαίου).
   Συγκεκριμένα , γίνεται δεκτό ομόφωνα και αναντίλεκτα ότι: 
  • ΑΠ 435/2015 (ΕΔΩ) : "Ομοειδείς είναι οι απαιτήσεις των οποίων τα αντικείμενα έχουν τα ίδια γνωρίσματα, όπως οφειλή χρημάτων και από τα δύο μέρη, ανεξάρτητα από τις ενοχές από τις οποίες απορρέουν"
  •  Μ. Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Τρίτη Έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1998, σελ. 547) Ομοίως με τα ανωτέρω 
  • Γεωργιάδη- Σταθόπουλου, ΑΚ, Κατ'άρθρο ερμηνεία, κάτω από άρθρο 440 ΑΚ (ΕΔΩ) : "Η συνηθέστερη περίπτωση ομοειδών απαιτήσεων πρόκειται , όταν τόσο η κύρια απαίτηση, όσο και η ανταπαίτηση είναι χρηματικές, έχουν δηλαδή σαν αντικείμενο εγχώριο νόμισμα...α) Εκτός από τις προϋποθέσεις αυτές, δεν είναι απαραίτητη η συνδρομή άλλων όρων για να είναι έγκυρος ο συμψηφισμός. Έτσι π.χ. δεν απαιτείται συνάφεια των απαιτήσεων Μπαλής παρ. 139 αρ. 6 Φραγκίστας , ό.π.π αρ. 1 Βάλληνδας, ό.π.π αρ. 2 Πρβλ. όμως και Εφ. Αθ. 1586/71 ΝοΒ 19"
  • Γεώργιος Μπαλής, Ενοχικό Δίκαιο, Γενικόν Μέρος, σελίδα 444 (ΕΔΩ) :"Ο συμψηφισμός χωρεί μόνον όταν, καθ' ον χρόνον προτείνεται ούτος , αι αμοιβαίαι απαιτήσεις είναι "ομοειδείς κατ' αντικείμενον"....Η συνηθεστέρα περίπτωσις ομοειδών κατ' αντικείμενον απαιτήσεων είναι όταν απαίτησις και ανταπαίτησις είναι χρηματικαί...Ο νόμος δεν απαιτεί ως όρον του συμψηφισμού ταυτότητα του στηρίζοντος τας αμοιβαίας απαιτήσεις νομικού λόγου , ή συνάφειαν της αιτίας τούτων (ως επί του δικαιώματος επισχέσεως, 325 ανωτ. παρ. 43/3...Κατά τα λοιπά υπαρχόντων των όρων είναι δεκτός ο συμψηφισμός αξιώσεων εξ ενοχικού δικαιώματος προς αξίωσιν εξ εμπραγμάτου δικαιώματος ,ως επίσης προς αξίωσιν εκ σχέσεως δημοσίου δικαίου" 
  • Αλέξανδρος Λιτζερόπουλος, Στοιχεία Ενοχικού Δικαίου (ΕΔΩ) :"Απαιτήσεις ομοειδείς. π.χ. εάν η απαίτησις είναι χρηματική, δέον και η εις συμψηφισμόν προτεινόμενη ανταπαίτησις να είναι χρηματική, εάν οφείλεται σίτος, πρέπει και η ανταπαίτησις να έχει ως αντικείμενον σίτον κ.ο.κ ε.".Μάλιστα ο Λιτζερόπουλος παραθέτει και παράδειγμα συμψηφιζομένων απαιτήσεως εκ των οποίων η μία προέρχεται από τίμημα πωλήσεις και η άλλη από δάνειο, γράφοντας: "Π.χ. ο Α δικαιούται λαμβάνειν από τον Β 12.000 δρχ. εξ οφειλομένου τιμήματος δια πράγμα το οποίον του επώλησε ο Α, παραλλήλως δε ο Β δικαιούται να λάβη από τον Α 10.000 δρχ εκ παρασχεθέντος δανείου. ...Δια του συμψηφισμού δεν γίνετι η κατά τα ανωτέρω διπλή κατ' αντίθετον φοράν πραγματική καταβολή εκ μέρους του Α και του Β , αλλ' ο διακανονισμός τω δύο χρεών συντελείται δια λογιστικής πράξεως συνυπολογισμού: αι δύο αντπαιτήσεις θεωρούνται αποσβεσθείσαι καθ' ο μέρος καλύπτονται , ήτοι κατά το μικρότερον εκ των δύο ποσών , εδώ κατά 10.000 δρχ, εις τρόπον ώστε απομένει μόνον υπόλοιπον καταβλητέον υπέρ του Α (εν προκειμένω εκ 2.000 δρχ.)
  • Μον.Πρ.Αθ. 3863/2014 (ΕΔΩ) : "...σαν ομοειδείς χαρακτηρίζονται οι απαιτήσεις που οι παροχές τους έχουν τα ίδια γνωρίσματα. Συνηθέστερη δε περίπτωση ομοειδών απαιτήσεων είναι εκείνη στην οποία η κυρία απαίτηση όσο και η ανταπαίτηση είναι χρηματικές (βλ. για το ανωτέρω ΕφΑθ 9869/1998,ΕλλΔνη 1999, 1195)" 
Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΛΑΚΑΣ    Η διαφορετική - κυριολεκτικά πρωτοφανής- άποψη, που δέχεται το Δικαστήριο, δεν βρίσκεται σε καμία πηγή , ούτε της θεωρίας, ούτε της νομολογίας και αποτελεί μνημείο αυτοσχεδιασμού και εντελώς ρηχής μελέτης  ενός νομικού  θέματος, καθημερινής μάλιστα τριβής για κάθε χειριστή και εφαρμοστή του δικαίου, και φυσικά αντιπροσωπευτικό δείγμα του επιπέδου κάποιων δικαστικών αποφάσεων. 
    Εξάλλου, όλη την απόφαση την διατρέχει μία σύγχυση και τρικυμία εν κρανίω, αφού είναι χαρακτηριστικό ότι το Δικαστήριο σχημάτισε δικανική κρίση χωρίς να λάβει υπ' όψη του κανένα αποδεικτικό μέσο, από αυτά που τού τέθηκαν υπ' όψη (έγγραφα, μαρτυρική κατάθεση κλπ) , τα οποία και δεν μνημονεύει, παρά μόνον από την γενική άρνηση της εναγομένης, την οποία εξέλαβε ως ομολογία! 
    Αφιερωμένη η απόφαση αυτή στην Επιθεώρηση Δικαστηρίων (αν υπάρχει, για τον έλεγχο της επάρκειας των δικαστών) και στον έλληνα φορολογούμενο, που με τους φόρους του πληρώνει τους μισθούς των δικαστών,  έχει ως εξής: 
     

Aριθμός απόφασης  665/2018
TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Μικροδιαφορών)
Συγκροτήθηκε αττό τον Ειρηνοδίκη Χρήστο Δήμο, τον οποίο όρισε η Πρό­εδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης, και την Γραμματέα Ελένη Δρόσου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 22 Φεβρουαρίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της ενάγουσας: Ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «..................Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «..................», που εδρεύει στο .................και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Σπυρίδωνα Σούλη.
Της εναγομένης: Εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «........................» και τον διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δι­κηγόρο της Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
Η ενάγουσα με την από 1.2.2017 αγωγή της για χρηματική απαίτηση από σύμβαση παροχής υπηρεσιών, που απευθύνεται προς το δικαστήριο αυτό και στρέφεται κατά της εναγομένης, που νόμιμα κατατέθηκε και γράφτηκε στο σχετι­κό βιβλίο με αύξοντα αριθμό 883/17, ζητεί όσα αναφέρονται σε αυτή.
Κατά την δικάσιμο που ορίστηκε και αναφέρεται στην αρχή της παρού­σας, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού εκθέματος και συζητήθηκε.
Το Δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές και στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
 ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ


Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη αγωγή της η ενάγουσα, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των ταχυμεταφορών (courier), εκθετει οτι με σύμβαση που συνήψε το έτος 2014 ανέλαβε για λογαριασμό της εναγομένης την αποστολή δεμάτων προς τρίτους. Από την συνεργασία αυτή προέκυψε οφειλή της εναγομένης συνολικού ποσού 1.880,99 €, για την οποία η ενάγουσα κοινο­ποίησε στις 20.12.2016 εξώδικη όχληση, η οποία είναι συνημμένη αυτούσια στο δικόγραφο της αγωγής μαζί με τα ανεξόφλητα σχετικά τιμολόγια παροχής υπη­ρεσιών, και έταξε προθεσμία 3 ημερών στην εναγομένη για την εξόφλησή της. Με βάση το ιστορικό αυτό η ενάγουσα επιδιώκει να υποχρεωθεί η εναγομένη να της καταβάλει το ως άνω ποσό, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδο­σης εξώδικης όχλησης και να καταδικαστεί αυτή στη δικαστική της δαπάνη.
Η αγωγή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικα­στηρίου το οποίο είναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο για την εκδίκασή της (άρθρο 14 § 1 εδ. α' και 22 του ΚΠολΔ) και θα πρέπει να συζητηθεί κατά την ει­δική διαδικασία των διατάξεων για τις μικροδιαφορές (άρθρα 466-472 του ΚΠολΔ). Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 361,345,346 του ΑΚ, 176 του ΚΠολΔ. Θα πρέπει ως εκ τούτου να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη δικαστικού ενσήμου (βλ. το προσαγόμενο με αριθμό 192678652958 0427 0002 ηλεκτρονικό παράβολο)
Η εναγομένη προβάλλει με τις προτάσεις της ένσταση συμψηφισμού του συνόλου της επίδικης αξίωσης της ενάγουσας με υπέρτερη δική της για την ο­ποία είχε ασκήσει αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασί­α). Επ' αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 6347/2017 απόφαση με την οποία η υπόθε­ση παραπέμφθηκε στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου ως κατά τόπο αρμόδιο και έχει εισαχθεί ήδη σε αυτό με κλήση της εναγομένης που έχει επιδοθεί στην ενάγου­σα.
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 440, 441 ΑΚ και 262 παρ. 1 ΚΠολΔ συνάγεται ότι για να είναι ορισμένη η ένσταση συμψηφισμού πρέπει να διαλαμβάνεται σαφής έκθεση των δικαιοπαραγωγικών της ανταπαίτη- σης γεγονότων, ήτοι πρέπει να αναφέρεται: α) Περιγραφή, χρόνος γέννησης και το ποσό των αμοιβαίων απαιτήσεων που προτείνονται σε συμψηφισμό, γ) ότι οι απαιτήσεις είναι ομοειδείς, γ) ότι οι απαιτήσεις είναι υποστατές και έγκυρες και δ) ότι οι αξιώσεις είναι ληξιπρόθεσμες και αγώγιμες. Εν προκειμένω δεν συντρέχει κατά την κρίση του Δικαστηρίου η προϋπόθεση του ομοειδούς των απαιτήσεων, δεδομένου ότι η απαίτηση της εναγομένης στηρίζεται στις διατάξεις περί αδικο­πραξίας, ενώ η απαίτηση της ενάγουσας στις διατάξεις περί παροχής υπηρε­σιών, ενώ ομοειδείς χαρακτηρίζονται οι απαιτήσεις, τα αντικείμενα των οποίων διαθέτουν τα ίδια γνωρίσματα. Ως εκ τούτου κρίνεται απορριπτέα η ένσταση.
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 261 του ΚΠολΔ, κάθε διάδικος οφεί­λει να απαντά με σαφήνεια γενικά ή ειδικά για την αλήθεια ή όχι των πραγματι­κών ισχυρισμών του αντιδίκου του. Εφ' όσον δεν αμφισβητήθηκε η αλήθεια κά­ποιου πραγματικού ισχυρισμού, απόκειται στον δικαστή να κρίνει, σε συνδυασμό με την τυχόν γενική άρνηση και το σύνολο των ισχυρισμών των διαδίκων, αν συ­νάγεται ομολογία ή άρνηση. Περαιτέρω, στην διαδικασία των μικροδιαφορών, ο Ειρηνοδίκης μπορεί να αποκλίνει από τις δικονομικές διατάξεις, να λαμβάνει υπ' όψη και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και να ακο­λουθεί κάθε φορά κατά την ελεύθερη κρίση του την μέθοδο εκείνη που ασφαλέ­στερα, γρηγορότερα και με λιγότερες δαπάνες μπορεί να οδηγήσει στην ανεύρε­ση της αλήθειας (άρθρο 469§2 ΚΠολΔ).
Εν προκειμένω η εναγομένη με τις προτάσεις της ουδέν αναφέρει για το κρινόμενο ζήτημα της προκειμένης αντιδικίας, που είναι η παροχή ή μη των α­ναφερομένων στην αγωγή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και των σχετικών κονδυ­λίων με τα οποία χρεώθηκε η εναγομένη, όπως αυτά αναφέρονται στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που είναι συνημμένα στην αγωγή. Συνάγεται ως εκ τούτου από την στάση αυτή της εναγομένης ομολογία της επίδικης αξίωσης και θα πρέ­πει να γίνει δεκτή η κριθείσα αγωγή ως και ουσιαστικά βάσιμη.
Η δικαστική δαπάνη της ενάγουσας θα επιβληθεί σε βάρος της εναγομέ­νης (ΚΠολΔ 176).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
-ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
-ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.
-ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των χιλίων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.880,99 €), με


τον νόμιμο τόκο αττό 21 Δεκεμβρίου 2016, ήτοι την επομένη της επίδοσης εξώ­δικης όχλησης.
-ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας σε βάρος της εναγομένης, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου
2018.
Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    Και εις άλλα με υγεία προς δόξαν του κύρους της ελληνικής δικαιοσύνης....

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

6363/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΩΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3869/2010

ΑΡΙΘΜΟΣ 6363/2017      
Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών, Κωνσταντίνο Ευαγγελόπουλο, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως Ειρήνης Μπαλοθιάρη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 18/9/2017, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση
μεταξύ :
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΗΣ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «..................», που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου της Νίκης Παπούτση, ως καθολική διάδοχος λόγω συγχωνεύσεως και απορροφήσεως της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «.....................................».
ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ ............ ............του ................., κατοίκου ............ , που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
Η αιτούσα με την από 11-11-2015 και αριθ. κατ. 4404/2015 αίτηση της εκούσιας διαδικασίας , ζήτησε τα κατ αυτήν. Δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην
αρχή της παρούσας.
Για την προκείμενη συζήτηση της αίτησης και μετά την εκφώνηση της υποθέσεως το Δικαστήριο αφού, άκουσε όσα αναπτύχθηκαν στο
ακροατήριο.
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου  11 § 2 ν. 3869/2010, σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τη ρύθμιση οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών ή δυστροπεί επανειλημμένα στην τήρηση της ρύθμισης, το δικαστήριο διατάζει την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση μετά από αίτηση θιγόμενου πιστωτή που κατατίθεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημιουργία του λόγου έκπτωσης. Ειδικότερα , ως προς την προθεσμία άσκησης της αίτησης έκπτωσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάγκη ταχείας εκκαθαρίσεως του ζητήματος των οφειλών επιβάλλει την θέσπιση της ως άνω 4μηνης προθεσμίας . Αφετηρία της προθεσμίας είναι ο χρόνος δημιουργίας του λόγου εκπτώσεως ( πχ παρέλευση του τρίτου μήνα , που ο οφειλέτης παραλείπει την ορισθείσα καταβολή ή από τότε που ολοκληρώνεται η επανειλημμένη δυστροπία. Η προθεσμία κατάθεσης είναι αποκλειστική και χαρακτηρίζεται ως δικονομική προθεσμία ενέργειας διαδικαστικής πράξης , καθώς υποδηλώνει την ανάγκη επιχείρησης μιας διαδικαστικής πράξης (υποβολή αίτησης) εντός συγκεκριμένηςπροθεσμίας (Ιάκωβος Βενιέρης/Θεόδωρος Κατσάς, Εφαρμογή του ν. 869/2010, παρ. 1684 σελ.723 και Α. Κρητικός Ρύθμιση οφειλών άρθρο 11 παρ. 49 σελ.487).... 

Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα πιστώτρια ,ζητεί να κηρυχθεί  έκπτωτη η καθ' ης οφειλέτιδά της από την ρύθμιση των οφειλών της, σύμφωνα με τιιν υπ' αριθ. 18/Φ34/2011 απόφαση του παρόντος δικαστηρίου και την επαναφορά των απαιτήσεων της, στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν προ της υποβολής της αιτήσεως της καθ' ης. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουν καταβληθεί, οι επί μία 4ετία δόσεις , που ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει η εδώ καθ ης στην αιτούσα και είχαν οριστεί στο ποσό των 220 ευρώ μηνιαίως, αρχής γενομένης από 1-7-2011 ,ούτε οι επί 20ετια δόσεις για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της καθ' ης από την εκποίηση, που είχαν οριστεί 250 ευρώ, αρχής γενομένης από 1­7-2013. 
Όμως η κατ' αυτό το περιεχόμενο αίτηση ασκείται απαραδέκτως, εκτός της προθεσμίας του άρθρου 11 § 2 ν. 3869/2010, αφού έχει καταφανώς παρέλθει η τετράμηνη προθεσμία που αυτό ορίζει, από το έτος 2011, μέχρι και την 19-11 -2015 ( ημέρα κατάθεσης της αίτησης).

Κατά συνέπεια η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί ως  απαράδεκτη και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ      Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Απορρίπτει την αίτηση. 
Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 9 Νοεμβρίου 2017
Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΔΕΣ....


.....................................

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ!!!

        Όταν η απελπισία τυφλώνει...και ακόμη η υπόθεση της Novartis είναι στην αρχή ! 
  • Ψαριανός: κάποιος σοβαρός άνθρωπος, που όμως θεώρησε ότι είναι και παρανοϊκός , του είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα μας μπλέξει  σε εθνικές περιπέτειες με την Τουρκία , άρα δεν θα φταίει η Τουρκία, αλλά η ελληνική κυβέρνηση! Πάντως, ΘΕΛΕΙ να ΕΛΠΙΖΕΙ ότι ήταν μία χοντράδα (μόνον τι πίνει και δεν μας δίνει, δεν μας είπε). 
  • Κυρανάκης: για την επιθετικότητα της Τουρκίας οφείλεται στην προκλητικότητα του Καμμένου στο Αιγαίο , που παίζει παιχνίδια στο Αιγαίο,  όχι η  Τουρκία!
  • Σταμάτης: πιστεύει τον Ερντογάν, όχι τον έλληνα πρωθυπουργό ....

Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ FYROM, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΎΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ...

Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στην Αθήνα: Στόχος να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο κόσμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 817 (1993) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ (ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΔΩ)
   Με την οποία γίνεται δεκτή η FYROM ως μέλος του ΟΗΕ , με την παραπάνω προσωρινή ονομασία και προτείνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για το θέμα της ονομασίας της

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΔΩ)
  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν το άρθρο 6, που αφορά τα επίμαχα σημεία του συντάγματος της FYROM- προοίμιο και άρθρα 3 και 49- και τον τρόπο, που πρέπει αυτά να ερμηνεύονται (ερμηνεία για την οποία τα σημεία αυτά του συντάγματος έχουν ήδη αναθεωρηθεί) και το άρθρο 11 , που υποχρεώνει την Ελλάδα να μην εμποδίζει την είσοδο της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε διεθνείς κλπ οργανισμούς και βάσει του οποίου η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατόπιν προσφυγής της FYROM, για το βέτο, που πρόβαλε στο Βουκουρέστι κατά της ένταξης της FYROM στο ΝΑΤΟ.  


ΆΡΘΡΟ 6
1. Το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος δια της παρούσης δηλώνει επίσημα ότι τίποτα στο Σύνταγμά του, και ιδιαίτερα στο προοίμιό του, ή στο άρθρο 3 του Συντάγματος, δεν μπορεί ή δεν θα έπρεπε να ερμηνευθεί ότι αποτελεί ή θα αποτελέσει ποτέ τη βάση οποιασδήποτε διεκδικήσεως από το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος οποιασδήποτε περιοχής που δεν συμπεριλαμβάνεται στα σημερινά του σύνορα.
2. Το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος δια της παρούσης δηλώνει επίσημα ότι τίποτα στο Σύνταγμά του, και ιδιαίτερα στο άρθρο 49, όπως τροποποιήθηκε, δεν μπορεί ή δεν θα έπρεπε να ερμηνευθεί ότι αποτελεί ή θα αποτελέσει ποτέ τη βάση για επέμβαση του Δευτέρου Συμβαλλομένου Μέρους στις εσωτερικές υποθέσεις άλλου Κράτους προκειμένου να προστατεύσει το καθεστώς και τα δικαιώματα οποιωνδήποτε προσώπων σε άλλα Κράτη που δεν είναι πολίτες του Δευτέρου Συμβαλλομένου Μέρους.
3. Το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος επιπλέον δηλώνει επίσημα ότι οι ερμηνείες που δίνονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Άρθρου δεν θα υποκατασταθούν από οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία του Συντάγματός του.

ΑΡΘΡΟ 9
1.                Κατά τη διεξαγωγή των υποθέσεων τους, τα Μέρη θα καθοδηγούνται από το πνεύμα και τις αρχές της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και το κράτος δικαίου, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, την Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Τυλετικών Διακρίσεων, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, το Κείμενο της Συνάντησης της Κοπεγχάγης γιά την Ανθρώπινη Διάσταση της ΔΑΣΕ και την Χάρτα των Παρισίων για μια Μέα Ευρώπη.
Καμμία από τις διατάξεις των κειμένων που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο I δεν θα ερμηνευθεί ως παρέχουσα οποιοδήποτε δικαίωμα για δράση αντίθετη στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ή της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας των Κρατών


ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM)  (ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ)
   Ιδιαίτερα ενδιαφέρον έχουν  το προοίμιο καθώς και τα άρθρα 3 και 49, τα οποία είναι επίμαχα και σημειωτέον ότι έχουν ήδη αναθεωρηθεί
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Taking as the points of departure the historical, cultural, spiritual and statehood heritage of the
Macedonian people and their struggle over centuries for national and social freedom as well as for the creation of their own state, and particularly the traditions of statehood and legality of the Krushevo Republic and the historic decisions of the Anti-Fascist Assembly of the People's Liberation of Macedonia, together with the constitutional and legal continuity of the
Macedonian state as a sovereign republic within Federal Yugoslavia and the freely manifested will of the citizens of the Republic of Macedonia in the referendum of September 8th, 1991,
as well as the historical fact that Macedonia is established as a national state of the Macedonian people, in which full equality as citizens and permanent co-existence with the Macedonian people is provided for Albanians, Turks, Vlachs, Romanies and other nationalities living in the Republic of Macedonia, and intent on:
- the establishment of the Republic of Macedonia as a sovereign and independent state, as well as a civil and democratic one;
- the establishment and consolidation of the rule of law as a fundamental system of government;
- the guaranteeing of human rights, citizens, freedoms and ethnic equality;
- the provision of peace and a common home for the Macedonian people with the nationalities living in the Republic of Macedonia; and on
- the provision of social justice, economic wellbeing and prosperity in the life of the individual and the community,
the Assembly of the Republic of Macedonia adopts THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

ΑΡΘΡΟ 3
Article 3 
The territory of the Republic of Macedonia is indivisible and inalienable. The existing borders od the Republic of Macedonia are inviolable.The borders od the Republic of Macedonia may be changed only in accordance with the Constitution.

ΑΡΘΡΟ 49 
Article 49
The Republic cares for the status and rights of those persons belonging to the Macedonian people in neighbouring countries, as well as Macedonian expatriates, assists their cultural development and promotes links with them. The Republic cares for the cultural, economic and social rights of the citizens of the Republic abroad.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 3 ΚΑΙ 49 

AMENDMENT I

1. The Republic of Macedonia has no territorial pretensions towards any neighboring state.
2. The borders of the Republic of Macedonia can only be changed in accordance with the Constitution and on the principle of free will, as well as in accordance with generally accepted international norms.
3. Clause 1. of this Amendment is an Addendum to Article 3 of the Constitution of the
Republic of Macedonia. Clause 2. replaces Paragraph 3 of the same Article.

AMENDMENT II

1. In the exercise of this concern the Republic will not interfere in the sovereign rights of other states or in their internal affairs.
2. This Amendment is an Addendum to Paragraph 1 of Article 49 of the Constitution of the
Republic of Macedonia.
These Amendments are an integral part of the Constitution of the Republic of Macedonia and came into force on the day they were promulgated, on January 6th, 1992.

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ , ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΜΠΟΔΙΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ FYROM ΣΤΟ ΝΑΤΟ  (ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΔΩ)

  ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ
 
170. For these reasons, The Court, (1) By fourteen votes to two, Finds that it has jurisdiction to entertain the Application filed by the former Yugoslav Republic of Macedonia on 17 November 2008 and that this Application is admissible ; in favour: President Owada; Vice-President Tomka; Judges Koroma, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Can‑ çado Trindade, Yusuf, Greenwood, Donoghue ; Judge ad hoc Vukas; against : Judge Xue ; Judge ad hoc Roucounas; (2) By fifteen votes to one, Finds that the Hellenic Republic, by objecting to the admission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to NATO, has breached its obligation under Article 11, paragraph 1, of the Interim Accord of 13 Sep‑ tember 1995; in favour: President Owada ; Vice-President Tomka; Judges Koroma, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Can‑ çado Trindade, Yusuf, Greenwood, Xue, Donoghue ; Judge ad hoc Vukas; against: Judge ad hoc Roucounas; (3) By fifteen votes to one, Rejects all other submissions made by the former Yugoslav Republic of Macedonia. in favour: President Owada; Vice-President Tomka; Judges Koroma, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trin‑ dade, Yusuf, Greenwood, Xue, Donoghue ; ...

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 1/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΕΠΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΄ΜΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , Η ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚΑΠΛΆΣΙΟ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ: 4/2017
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ I /2018 
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την δόκιμη Ειρηνοδίκη Λαυρίου Μαρία Μαντζουρανάκη και από τη Γραμματέα Γερασιμούλα Λασκαράτου.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 24 Νοεμβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ............... του ................, κατοίκου ............., ........., με ΑΦΜ ........................, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου, Δήμητρας Κολογιάννη (ΑΜ/ΔΣΑ 31522).
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ................ του ........, κατοίκου ................, ......, με ΑΦΜ ......., ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου, Εμμανουήλ Τσαλικίδη (ΑΜ/ΔΣΑ 14925).
Ο ενάγων ζήτησε να γίνει δεκτή η από 10-4-2017 με αριθμό κατάθεσης 4/11- 4-2017 αγωγή του, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 16- 10-2017, οπότε και αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, κατά την οποία εκφωνήθηκε νόμιμα από τη σειρά του οικείου πινακίου.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν στο ακροατήριο.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των άρθρων 7, 10, 14 §§ 1 στοιχ. & και 2 και 16 αριθ. 2 του ΚΠολΔ σαφώς προκύπτει ότι αγωγές που ασκούνται και αφορούν διαφορές από την παροχή εξαρτημένης εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία από την εφαρμογή αυτής των εργαζομένων ή των διαδόχων τους ή των κατά νόμο δικαιουμένων από την παροχή της εργασίας τους και των εργοδοτών ή των διαδόχων αυτών, υπάγονται στην αρμοδιότητα του μεν Ειρηνοδικείου, όταν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, του δε Μονομελούς Πρωτοδικείου εάν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό αυτό (20.000 ευρώ). Περαιτέρω από το συνδυασμό των άρθρων 7, 9 και 11 αριθ. 7 του αυτού Κώδικα, σαφώς προκύπτει ότι για την εκτίμηση του αντικειμένου της διαφοράς λαμβάνεται υπόψη το αίτημα της αγωγής, ως τέτοιου νοουμένου, κατά την αληθή του πρώτου των άρθρων τούτων έννοια, όχι μόνο του στο αιτητικό της αγωγής αναφερομένου, αλλά και του ...συναγομένου από το ιστορικό αυτής, εκτός αν αντικείμενο της διαφοράς είναι, κατά τα από το ιστορικό και το αιτητικό της αγωγής προκύπτοντα, έννομη σχέση από την οποία πηγάζουν περιοδικές παροχές, ήτοι παροχές, οι οποίες, ανεξαρτήτως αν απορρέουν από σύμβαση ή από αδίκημα ή από το νόμο, έχουν εκ των προτέρων καθορισμένο περιεχόμενο, επαναλαμβάνονται καθ' ορισμένα χρονικά διαστήματα και δεν εξαρτώνται, ως προς τη γένεσή τους και την ύπαρξη τους από αίρεση, αλλά καθίστανται απαιτητές με μόνη την παρέλευση του τεταγμένου από το νόμο ή τη βούληση των συμβληθέντων χρόνου, οπότε η αξία του αντικειμένου καθορίζεται από την αξία του δεκαπλασίου μεν της ετήσιας παροχής, εάν η επέλευση του γεγονότος από το οποίο εξαρτάται η παύση αυτής είναι βέβαιη, αβέβαιος όμως ο χρόνος αυτής, το εικοσαπλάσιο δε της ετήσιας παροχής επί απεριόριστης διάρκειας αυτής. Τέτοιες δε περιοδικές παροχές είναι ο μισθός υπερημερίας, διότι αυτές απορρέουν από την έννομη σχέση της συμβάσεως εργασίας, έχουν εκ των προτέρων καθορισμένο το ύφος τους, οφείλονται σε ορισμένα χρονικά διαστήματα και δεν εξαρτώνται από αίρεση. Απ' αυτά παρέπεται ότι, όταν με την αγωγή ζητούνται μισθοί υπερημερίας και στο ιστορικό αυτής αναφέρεται ότι η αμφισβήτηση των διαδίκων υφίσταται για την εγκυρότητα της γενομένης καταγγελίας της συμβάσεως παροχής εξαρτημένης εργασίας και επομένως και για την διατήρηση ή μη σε ισχύ της έννομης σχέσεως της συμβάσεως εργασίας μετά την καταγγελία αυτή, αντικείμενο της αγωγής αυτής είναι όχι μόνο το αιτούμενο ποσό των μισθών υπερημερίας, αλλά και η παρεμπίπτουσα αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας της συμβάσεως και συνεπώς της διατηρήσεως σε ισχύ της έννομης σχέσης της συμβάσεως μετά την καταγγελία αυτή, έστω και αν, ρητώς, δεν διατυπώνεται στο αιτητικό της αγωγής το αίτημα αυτό. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, αν το δεκαπλάσιο των μισθών υπερημερίας ενός έτους υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο (ΟλΑΠ 5/2001 Α' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/2001, Δ/ΝΗ/2001 (378), ΔΙΚΗ/2001 (698), ΕΔΚΑ/2001 (596), ΕΕΡΓΔ/2001 (315), ΑΠ 1241/1977 ΝοΒ 26.1033, ΑΠ 1173/1976 ΝοΒ 25.707, ΑΠ 204/1977 ΝοΒ 25.1168 ad hoc ΝΟΜΟΣ ΕφΑθ 8164/2005 και ΕιρΡοδ 8/2008 Α' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Επιπροσθέτως, από τη νομολογία γίνεται δεκτό ότι αν με την αγωγή ζητείται η επιδίκαση μισθών υπερημερίας ή επιδομάτων και η αναγνώριση της ύπαρξης της έννομης σχέσης (σύμβασης εργασίας, ακυρότητα καταγγελίας της σύμβασης), η αρμοδιότητα θα κριθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 αριθμ. 7 ΚΠολΔ (βλ. Ντάσιου Εργατ.Δ.σ.268 επ., Στ. Βλαστός, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Εκδοση 2005, σελ 1459 επ.). Εξάλλου, η καθ' ύλην αρμοδιότητα του δικαστηρίου ανήκει στις διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης, αφορά τη δημόσια τάξη και ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης (ΑΠ 51/2004 ΝΟΜΟΣ). Κρίσιμος χρόνος δε για το χαρακτηρισμό του καθ' ύλην αρμόδιου δικαστηρίου είναι αποκλειστικά ο χρόνος άσκησης της αγωγής, ενώ το δικαστήριο που είναι αναρμόδιο προσδιορίζει το καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο και παραπέμπει σε αυτό την υπόθεση (άρθρο 46 ΚΠολΔ). Η απόφαση περί παραπομπής είναι οριστική, αφού απεκδύεται το δικαστήριο που την  εξέδωσε από κάθε εξουσία του σχετική με την υπόθεση (βλ. Κ. Κεραμέα, Αστικό J Δικονομικό Δίκαιο. Εκδοση 1986. παρ. 45, σελ. 82-84).  ...

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ Ν133/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ): 1) ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΝ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ( ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ν. 3886/2010 , ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36 ΠΑΡ. 1 ΕΔ. Γ' ΤΟΥ ΠΔ 18/1989) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 372 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ 0,1 % ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ, 2) ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ CE ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΛΠ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4412/2016, ΔΙΟΤΙ ΑΝΤΙΒΑΙΝΟΥΝ , ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης N133/2017                                  
το
(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)
Συνεδρίασε στις 19 Οκτωβρίου 2\ 17 με την εξής σύνθεση: Μαρίνα Βάθη, Πρόεδρος Εφετών Διοικητι όν Δικαστηρίων, Γεωργία Ρεξίνη και Αικατερίνη Σταυρίδου, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέας η Αικατερίνη Χρυσοπούλου, δικαστική υπάλληλος.
Για να αποφασίσει σχετικά με την από 18 Ιουλίου 2017 αίτηση: Της ανώνυμης εταιρείας με την επιθυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Καβάφη και Καρκαβίτσα 1), που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Της δικηγόρου Εμμανουήλ Τσαλικίδη,
κατά του ν.π.δ.δ. Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ», που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας του δικηγόρου Μαρίας Αρβανίτη.
Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση της σιωπηρής απόρριψης της ένστασής της κατά της υπ' αριθμ. 33/2017 διακήρυξης του καθ' ου νοσοκομείου
Κατά τη συνεδρίασή του το Δικαστήριο (σε συμβούλιο) άκουσε την Εισηγήτρια, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Αικατερίνη Σταυρίδου.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα Σκέφθηκε κατά το νόμο 1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αίτησης έχει καταβληθεί παράβολο 544 ευρώ (σχετ. το υπ' αριθμ. 1738276, Σειράς Θ' διπλότυπο είσπραξης της Δ.ΟΎ. Παλλήνης), το οποίο αντιστοιχεί στο 1% της Προϋπολογιζόμενης δαπάνης (54.453,811 χωρίς ΦΠΑ).
2. Επειδή, στο άρθρο 36 παρ.1 εδαφ. γ' του π.δ. 18/1989 (φ. 8 Α'), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του ν. 4274/2014 (φ. 147 Α'), ορίζεται ότι: «Ειδικώς, σε περίπτωση αιτήσεως αναστολής κατά πράξεων που εντάσσονται στη διαδικασία αναθέσεως διοικητικών συμβάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των εδαφίων β' γ'  και δ' του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010 (Α 173).................... ». Με την εισηγητική έκθεση της οικείας διατάξεως του ν. 4274/2014 θεωρήθηκε σκόπιμο να επεκταθεί η υποχρέωση καταβολής αυξημένου παραβόλου του ν.3886/2010 και στην περίπτωση αναστολής κατά πράξεων που εντάσσονται στη διαδικασία αναθέσεως διοικητικών συμβάσεων για λόγους ενιαίας και ίσης αντιμετώπισης όλων των δημοσίων συμβάσεων, Ο ν.3886/2010 δεν ισχύει πλέον στις διαφορές που αναφύονται στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που ξεκινά για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών μετά την 26η Ιουνίου 2017 (άρθρο 379 παρ. 7 του ν.4412/2016-φ. 147 Α'). Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η παραπομπή στις διατάξεις των εδαφ. β', γ', δ' της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.3886/2010 γίνεται, αντιστοίχως, στις διατάξεις του ν.4412/2016 και ειδικότερα στην παρ. 4 του άρθρου 372 του νόμου αυτού (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 220, 41/2017). Σύμφωνα με την τελευταία αυτή διάταξη το παράβολο υπολογίζεται σε ποσοστό 0,1% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση, ενόψει του ύψους της προϋπολογισθείσας αξίας πλέον φπα (54.453,811+24% φπα Χ 0,1%=67,52 ευρώ) το νόμιμο παράβολο ανέρχεται στο ελάχιστο προβλεπόμενο από το νόμο ποσό των 500 ευρώ. Συνεπώς, το  υπερβάλλον αυτού καταβληθέν ποσό των σαράντα τεσσάρων (44)ευρώ, πρέπει, ανεξαρτήτως της έκβασης της δίκης, να αποδοθεί στην αιτούσα.
3. Επειδή, με την υπ'αριθμ.33/2017 διακήρυξη του καθ' ου νοσοκομείου (ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 30.06.2017) προκηρύχθηκε, κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την προμήθεια χειρουργικών ραμμάτων, για ένα έτος, προϋπολογισμού 54.439,811 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Κατά της διακήρυξης η αιτούσα εταιρεία υπέβαλε την υπ' αριθμ. πρωτ. 13163/07.07.2017 ένσταση, κατ' άρθρο 127 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, προβάλλοντας λόγους κατά των όρων αυτής, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ε'. Ειδικότερα: α) κατά του όρου 20 του Τμήματος I του εν λόγω Παραρτήματος, με τίτλο «Τεχνικά-Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Ραμμάτων», ως προς την κατάθεση εκθέσεων δοκιμών για κάθε κατηγορία ραμμάτων, β) κατά των όρων του Τμήματος II αυτού, με τίτλο «Ειδικά χαρακτηριστικά», ήτοι σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα προς προμήθεια είδη και γ) κατά του όρου του Τμήματος VI αυτού, με τίτλο «Έλεγχος ποιότητας -όροι αποδοχής - Υποχρεώσεις προμηθευτή», σχετικά με την υποχρέωση κατάθεσης με την προσφορά, γνήσιων εργοστασιακών καταλόγων των ραμμάτων στην Ελληνική γλώσσα. Κατά της τεκμαιρόμενης απόρριψης της ένστασης, με την άπρακτη πάροδο, κατ' άρθρο 127 παρ. 2 του Ν.4412/2016, δεκαήμερης προθεσμίας, η αιτούσα άσκησε τη με αριθμό κατάθεσης 362/25-7-2017 αίτηση ακυρώσεως και την υπό κρίση αίτηση αναστολής, με την οποία ζητά την αναστολή εκτελέσεως αυτής. Ήδη, μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 18/27-7-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, με την οποία απορρίφθηκε και ρητώς η ασκηθείσα ένσταση, αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως συμπροσβαλλόμενη με την αίτηση πράξη...

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 516/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: 1) ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤ' ΑΥΤΗΣ, 2) ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΑ- ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, 3) ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή Η ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ. Ο ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ , ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, 4) ΝΟΜΙΜΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟ 1.1.2016 Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 623 ΚΠΟΛΔ), 5) ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΤΟΥΣ, 6) ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΕ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΣΗΣ ΝΟΜΙΜΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
516/2018
   ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ελένη Κατσαδήμα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου, και από τον Γραμματέα Ολύμπιο Τριαντάφυλλου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 27 Ιανουαρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Του καλούντος - εκκαλούντος - ανακόπτοντος: Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, λεωφόρος Μεσογείων αριθμός 154, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή αυτού και το οποίο εκπροσώπησε με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ η πληρεξούσια Δικηγόρος του Μαρία Αντωνοπούλου.
Της καθ' ης η κλήση - εφεσίβλητης - καθ' ης η ανακοπή: ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, οδός Καβάφη και Καρκαβίτσα αριθμός 01, η οποία εκπροσωπείται νομίμως, με Α.Φ.Μ. 094284004, και η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου Δικηγόρου της Εμμανουήλ Τσαλικίδη.


Το ανακόπτον και ήδη εκκαλούν άσκησε κατά της καθ' ης η ανακοπή και ήδη εφεσίβλητης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κρωπίας την από 17.09.2012 ανακοπή του, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του προαναφερόμενου Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 215/18.09.2012 κατά της υπ' αριθμόν 1115/2012 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Κρωπίας. Επί της ανακοπής αυτής εκδόθηκε κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων η υπ' αριθμόν 457/2013 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, με την οποία απορρίφθηκε η ανακοπή και επικυρώθηκε η προαναφερόμενη διαταγή πληρωμής. Κατά της προρρηθείσης απόφασης το ανακόπτον και ήδη εκκαλούν κατέθεσε στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Κρωπίας την από 08.08.2013 και υπ' αριθμόν κατάθεσης 71/09.08.2013 ένδικη έφεσή του, αντίγραφο της οποίας κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με την επιμέλεια του ιδίου στις 09.08.2013 με γενικό αριθμό κατάθεσης 110668/09.08.2013 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1738/09.08.2013 καί η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 13.05.2016, οπότε και ματαιώθηκε. Ήδη, η ανωτέρω έφεση εισάγεται προς συζήτηση με την ένδικη από 23.09.2016 και υπ' αριθμούς κατάθεσης 57996/2621/28.09.2016 κλήση του καλούντος - εκκαλούντος, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσης δικάσιμο και η οποία ενεγράφη στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης μετά από την εκφώνησή της με τη σειρά της από το πινάκιο παραστάθηκε στο ακροατήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εφεσίβλητης και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις κατατεθείσες προτάσεις του. Η πληρεξούσια δικηγόρος του εκκαλούντος κατέθεσε μονομερή δήλωση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και προκατέθεσε προτάσεις.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
 ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

Η κρινόμενη από 08.08.2013 έφεση, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Κρωπίας στις 09.08.2013 με αριθμό κατάθεσης 71/09.08.2013, αντίγραφο της οποίας κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με την επιμέλεια του εκκαλούντος στις 09.08.2013 με γενικό αριθμό κατάθεσης 110668/09.08.2013 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1738/09.08.2013, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 13.05.2016, οπότε και ματαιώθηκε και η οποία εισάγεται προς συζήτηση με την επιμέλεια του εκκαλούντος με την ένδικη από 23.09.2016 και υπ' αριθμούς κατάθεσης 57996/2621/28.09.2016 κλήση του, κατά της υπ' αριθμόν 457/2013 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, η οποία εκδόθηκε κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων κατά τη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων (άρθρα 637 επ. ΚΠολΔ), έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις από το εκκαλούν, το οποίο με την ιδιότητα του ανακόπτοντος ηττήθηκε στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας (άρθρα 495, 499, 511, 513 παρ. 1 β, 516, 517, 520 παρ. 1 ΚΠολΔ) και εμπρόθεσμα εντός της καταχρηστικής προθεσμίας των τριών ετών από τη δημοσίευση της απόφασης (άρθρο 518 παρ. 2 ΚΠολΔ), δεδομένου ότι οι διάδικοι δεν επικαλούνται επίδοση της εκκαλουμένης απόφασης σε αυτούς, ούτε προκύπτει το αντίθετο από την επισκόπηση του φακέλου της δικογραφίας. Ως εκ τούτου, η υπό κρίση έφεση φέρεται νόμιμα προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο (άρθρα 17 Α, 511, 513 παρ. 2, 518 παρ. 2), πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή (άρθρο 532 ΚΠολΔ) και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ) εφαρμοζόμενης της προσήκουσας τακτικής διαδικασίας, η οποία κρίνεται από το παρόν Δικαστήριο, ως δευτεροβάθμιο, αυτεπαγγέλτως, χωρίς να έχει επίδραση η διαδικασία που εφαρμόσθηκε εσφαλμένα από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο (ΟλΑΠ 1482/1977 ΝοΒ 26.1195, ΑΠ 146/1995 Ε.Ε.Ν. 1996.154, ΕφΠειρ 192/2010, ΕφΠατρ 318/2004, δημοσιευμένες στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Νόμος).
Με την από 17.09.2012 και με αριθμό κατάθεσης 215/18.09.2012 ανακοπή ...

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 2/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ , ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ


Αριθμός 2 /20l8 
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Συγκροτήθηκε από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη Λαυρίου Μαρία Μαντζουρανάκη και τη Γραμματέα Γερασιμούλα Λασκαράτου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 20 Νοεμβρίου 2017, για να δικάσει την αίτηση:
Των αιτούντων: 1) ..... .... του ..... και της ........, με ΑΦΜ ........ και 2) ............ ........... του ............. και της ..........., με ΑΦΜ ..........., κατοίκων αμφοτέρων ..............., που παραστάθηκαν ο πρώτος μετά και η δεύτερη δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
Οι αιτούντες με την από 3-7-2017 και με αριθμό κατάθεσης 42/3-07-2017 αίτησή τους που απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ζήτησαν να γίνει δεκτή για όσους λόγους αναφέρονται σ' αυτήν.
Για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής ορίστηκε αρχικά η δικάσιμος της 16-10- 2017 και μετ' αναβολήν η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Ακολούθησε η συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  Οι αιτούντες, για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους, ................., γεννηθείσης την .......... και ..........., γεννηθείσης την 2......., ως ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών, κατ' ορθή εκτίμηση του δικογράφου, καθώς δεν αναφέρεται ρητώς αυτό στην προμετωπίδα του δικογράφου αλλά ούτε και στο περιεχόμενο αυτού, ωστόσο μνημονεύεται στο περιεχόμενο της αίτησης ότι ζητούν για λογαριασμό τους να επιχειρήσουν τις εν λόγω πράξεις, τούτο δε λόγω του ότι αυτοί ασκούν τη γονική μέριμνα αυτής κατά τις διατάξεις των άρθρων 128 και 1510 ΑΚ, με την υπό κρίση αίτησή τους, ζητούν, να τους δοθεί η άδεια να επιχειρήσουν στο όνομά τους την εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων (εξ αδιαιρέτου και κατ' ισομοιρία) από την κληρονομιά του κατάτην 19-10-2015 αποβιώσαντος παππούς  τους ..................του ............ και της ..........., πατέρα του πρώτου των  αιτούντων, και συγκεκριμένα: α) ένα δίκαννο, κατηγορίας Β, εργοστασίου κατασκευής BERETTA, διαμετρήματος 12 cal. με αριθμό όπλου και ανταλ. Κάννης Ρ 55910 Β και μήκους κάννης 71 cm, συνολικής αξίας 400€ και αξίας ενός εκάστου κληρονομικού μεριδίου 200€, β) ένα δίκαννο εργοστασίου κατασκευής B.R.N.O. διαμετρήματος 12 και με αριθμό όπλου 1.029773.95, αξίας 50 ευρώ και αξίας ενός εκάστου κληρονομικού μεριδίου 25€, γ) 50% εξ αδιαιρέτου στο με αριθμό κυκλοφορίας ..............ΙΧΕ αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής ............, τύπου ....., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2010, το οποίο ανήκει δηλαδή κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου σε κάθε ανήλικο τέκνο, αξίας εκάστου μεριδίου 125€, δ) 50% εξ αδιαιρέτου στο με αριθμό κυκλοφορίας ..............ΙΧΕ αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής ............., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2001, το οποίο ανήκει δηλαδή κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου σε κάθε ανήλικο τέκνο, αξίας εκάστου μεριδίου 75€, ε) ένα τρίκυκλο με αριθμό κυκλοφορίας........., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2004, τύπου ..............
      Αιτούνται δε την παροχή αδείας για την εκποίηση αυτών, για το λόγο ότι η  εκποίηση αυτή επιβάλλεται από προφανή ωφέλεια και για το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων τους, γιατί αφενός τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία στερούνται οιασδήποτε χρησιμότητας για αυτά, αφετέρου από μια τέτοια πώληση θα πορισθούν μόνο όφελος, καθώς θα εισπραχθούν χρήματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και των σπουδών τους ενώ ταυτόχρονα θα αποφύγουν τα έξοδα συντήρησής τους, όπως τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα για τα οχήματα κλπ. ...