Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Ή ΟΧΙ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕΙΡΞΕΩΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Δικαστήριο:ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Τόπος:ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:315
Ετος:2017

Όροι θησαυρού:ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΩΝ
Περίληψη
Φοροδιαφυγή - Μετατροπή ποινής - Έλλειψη αιτιολογίας - Έλλειψη νόμιμης βάσης -. Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή. Ο αναιρεσείων αιτιάται την έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και την εσφαλμένη εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης σχετικά με τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική. Το δικαστήριο δεν μετέτρεψε την ποινή κάθειρξης πέντε (5) ετών, η οποία επιβλήθηκε σε βάρος του με την προσβαλλόμενη απόφαση, παραλείποντας να εκφέρει αιτιολογημένη κρίση για την μη μετατροπή, σε συνάρτηση με το ζήτημα αν η μη μετατροπή αυτής ήταν αναγκαία για να αποτρέψει τον κατηγορούμενο από την τέλεση άλλων αξιοποίνων πράξεων. Αντίθετη άποψη, κατά την οποία η δυνατότητα για μετατροπή της ποινής αφορά ποινή φυλάκισης και όχι ποινή κάθειρξης πέντε ετών.

Κείμενο Απόφασης
Αριθμός 315/2017
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χρυσούλα Παρασκευά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου, Δημήτριο Χονδρογιάννη, Γεώργιο Αναστασάκο και Διονυσία Μπιτζούνη - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
    Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημά του στις 18 Νοεμβρίου 2016, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θεοδώρου (γιατί κωλύεται η Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέα Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση αναιρέσεως του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Τ. Ζ. του Γ., κατοίκου ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Κωνσταντίνου Κρεμμύδα, για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 570/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) Πατρών και με πολιτικώς ενάγοντα το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα και το οποίο εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον Πάρεδρο Ν.Σ.Κ. Δημήτριο Φαρμάκη.
    Το Τριμελές Εφετείο Πατρών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος, ζητεί την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 21 Μαρτίου 2016 αίτηση αναιρέσεως, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό ...2016.
    Αφού άκουσε
Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.
    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ο ν.2523/1997 "Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις" τυποποιεί ως εγκλήματα τρεις βασικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής: α) τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δηλώσεως εισοδήματος (άρθρ. 17), β) τη μη απόδοση Φ.Π.Α. και άλλων παρακρατούμενων φόρων ή εισφορών (άρθρ. 18) και γ) την έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, την αποδοχή εικονικών και τη νόθευση τέτοιων στοιχείων (άρθρ. 19). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 19 παρ. 1 του ν.2523/1997, όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασή του από την εφαρμοστέα στην προκείμενη περίπτωση, ενόψει του χρόνου τέλεσης της πράξης, διάταξη του άρθρου 40 παρ. 1 του ν.3220/2004 και πριν από την τροποποίησή του από το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. η’ του ν.3943/201 1, "Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Ειδικά, όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και β) με κάθειρξη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ."
    Κατά δε την παρ. 4 του ίδιου άρθρου 19 του ν.2523/1997, "εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του, ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση, δημόσια οικονομική υπηρεσία. Εικονικό είναι, επίσης, το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας".
    Περαιτέρω, κατά τις παρ.1 α και 6 του άρθρου 20 του ίδιου ν.2523/1997, "1. Στα νομικά πρόσωπα ως αυτουργοί του αδικήματος της φοροδιαφυγής θεωρούνται: α) Στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, οι πρόεδροι των Δ.Σ., οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω ... 6. Οι ανωτέρω αυτουργοί και συνεργοί τιμωρούνται εφόσον κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος είχαν την ιδιότητα αυτή και εφόσον γνώριζαν ή από την ιδιότητά τους και εν όψει των συγκεκριμένων περιστάσεων γίνεται φανερό ότι γνώριζαν για τις πράξεις ή παραλείψεις, με τις οποίες εκπληρώθηκαν οι όροι των αδικημάτων του παρόντος". Από τις πιο πάνω διατάξεις, προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του ανωτέρω εγκλήματος της φοροδιαφυγής, απαιτείται, αντικειμενικώς, η έκδοση από το δράστη πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων (και μάλιστα ανεξαρτήτως αν τα τελευταία είναι και πλαστά, αφού ο νόμος δεν θεωρεί ως εικονικά μόνο τα γνήσια), υποκειμενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαμβάνει τη γνώση, έστω και με την έννοια της αμφιβολίας, της πλαστότητας ή της εικονικότητας των φορολογικών στοιχείων και, επί αποδοχής της εικονικότητας αυτών, τη θέληση ή αποδοχή του δράστη να προβεί στην έκδοση των πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή να αποδεχθεί εικονικά φορολογικά στοιχεία. Σκοπός του δράστη για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης δεν απαιτείται πλέον, ως πρόσθετο στοιχείο για τη θεμελίωση της υποκειμενικής υποστάσεως του εν λόγω εγκλήματος, σε αντίθεση προς το άρθρο 31 παρ. 1 περ. η’ του ν.1591/1986, που απαιτούσε για την υποκειμενική θεμελίωσή του, πλην του βασικού δόλου, αναφορικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής του υποστάσεως, και σκοπό του δράστη να αποκρύψει τη φορολογητέα ύλη.
    Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την, επιβαλλόμενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Ποιν.Δ., ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία,, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ’ του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ’ αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, που αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, τα αποδεικτικά μέσα γενικώς κατά το είδος τους χωρίς να εκτίθεται τί προέκυψε χωριστά από το καθένα και χωρίς να απαιτείται αξιολογική συσχέτιση μεταξύ τους, καθώς και οι συλλογισμοί, με βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, που εφαρμόσθηκαν. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό της αποφάσεως, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση, που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της, όταν αυτό, εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, περιέχει και πραγματικά περιστατικά, τόσο αναλυτικά και με τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι αναγκαίο, κατ’ αρχήν, να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, αφού αυτός ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών, που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος και προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεώς του, διαλαμβάνεται δε αιτιολογία περί αυτού (δόλου) στην κύρια αιτιολογία για την ενοχή, διότι εξυπακούεται ότι υπάρχει με την τέλεση των πραγματικών περιστατικών, που συγκροτούν αντικειμενικώς το έγκλημα, εκτός αν αξιώνονται από το νόμο πρόσθετα στοιχεία για την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, όπως η εν γνώσει ορισμένου περιστατικού τέλεση της πράξεως (άμεσος δόλος) ή ορισμένος περαιτέρω σκοπός (εγκλήματα με υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση), κάτι που δεν συμβαίνει στο εδώ εξεταζόμενο έγκλημα της φοροδιαφυγής με τη μορφή της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων), για τη στοιχειοθέτηση του οποίου ο νόμος αρκείται σε απλό δόλο.
    Τέλος, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 Ε’ του Κ.Ποιν.Δ. λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλμένη δε ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή τέτοιας διάταξης συντρέχει όχι μόνο όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ως αληθινά στη διάταξη που εφαρμόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου για το λόγο ότι στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον ’ρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.
    Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης υπ’ αριθμ. 570/2015 αποφάσεώς του, το Τριμελές Εφετείο (Κακουργημάτων) Πατρών, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των μνημονευομένων, κατά το είδος τους, αποδεικτικών μέσων, ήτοι, των εγγράφων των οποίων έγινε ανάγνωση, των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων κατηγορίας, καθώς και των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης, δέχθηκε, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του, ότι αποδείχθησαν κατά λέξη τα εξής: "Ο κατ/νος με πρόθεση ως διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "..." με αντικείμενο κατασκευή κτιρίων με έδρα την Πάτρα με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία κατά τις κατωτέρω αναφερόμενες διακρίσεις, η καθαρή συνολική αξία των οποίων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 2.677.474,87 ευρώ. Τα τιμολόγια αυτά ήταν εικονικά στο σύνολο τους τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς την αξία και αφορούσαν συναλλαγές που δεν πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ανωτέρω επιχειρήσεων και του παραπάνω νομικού προσώπου, καθόσον, όπως προέκυψε από τον από 29.8.2011 έλεγχο των αρμοδίων υπαλλήλων του ΣΔΟΕ Δ.Ελλάδος, κατά τον κρίσιμο χρόνο έκδοσής τους, οι φερόμενες ως εκδότριες εταιρείες που αναφέρονται στο διατακτικό, με εξαίρεση την ... ΑΕ, δεν λειτουργούσαν, ενώ και η τελευταία λειτουργούσε μεν πλην όμως στα στελέχη δεν είχαν αποτυπωθεί ευκρινώς τα στοιχεία μεταφοράς, δεν βρέθηκαν πρωτότυπες φορτωτικές ενώ και η διευθύνουσα σύμβουλος Σ. Φ. δήλωσε προφορικά στους αρμοδίους ελεγκτές του ΣΔΟΕ ότι δεν έχει καμία σχέση με τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία κατέθεσε ότι αυτά δεν είναι της επιχείρησής της. Τα ανωτέρω προκύπτουν από το πόρισμα της από 29.8.2001 θεωρημένη έκθεσης ελέγχου που αναγνώστηκε και από τη σαφή κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας Χ.Γ. που έκανε έλεγχο στην ανωτέρω επιχείρηση που δεν ανατρέπονται από αντίθετο πειστικό αποδεικτικό στοιχείο. Ειδικότερα αποδείχθηκε από τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα ότι:
    Α) Κατά τη χρήση του έτους 2005, έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) εικονικά στο σύνολο τους φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 1.271.783,73 ευρώ, ήτοι τα παρακάτω εικονικά ως προς τη συναλλαγή (στο σύνολο τους) Δ.Α.-Τιμολόγια και Τ.Π.: I) Από φερόμενη εκδότρια Τ. Τ. δέκα τρία (13), συνολικής καθαρής αξίας 105.045,04 ευρώ: 1) …5.19.2005 καθαρής αξίας 7.100,40 ευρώ, 2) …10.10.2005 καθαρής αξίας 6.596,00 ευρώ, 3) …14.10.2005, καθαρής αξίας 6.906,40 ευρώ, 4) …18.10.2005 καθαρής αξίας 7.022,80 ευρώ, 5) …5.10.2005 καθαρής αξίας 9.376,64 ευρώ, 6) …7.10.2005 καθαρής αξίας 9.506,00 ευρώ, 7) …12.10.2005 καθαρής αξίας 9.800,00 ευρώ, 8) …14.10.2005 καθαρής αξίας 9.917,60 ευρώ, 9) …15.10.2005 καθαρής αξίας 10.192,00 ευρώ, 10) …6.11.2005 καθαρής αξίας 3.060,00 ευρώ, 11) …18.11.2005 καθαρής αξίας 8.482,20 ευρώ, 12) …22.11.2005 καθαρής αξίας 8.241,00 ευρώ, 13) …25.11.2005 καθαρής αξίας 8.844,00 ευρώ,
    ΙΙ) Από φερόμενη εκδότρια ... Ε.Π.Ε. είκοσι ένα (21) συνολικής καθαρής αξίας 200.217,70 ευρώ: 1) ...4.1.2005, καθαρής αξίας 10.440,94 ευρώ, 2) ...10.11.2005 καθαρής αξίας 10.120,00 ευρώ, 3) ...15.11.2005, καθαρής αξίας 10.800,00 ευρώ, 4) ...5.12.2005 καθαρής αξίας 9.408,00 ευρώ, 5) .../7.12.2005 καθαρής αξίας 12.320,00 ευρώ, 6) .../9.12.2005 καθαρής αξίας 10.000,00 ευρώ, 7) .../10.12.2005 καθαρής αξίας 12.494,40 ευρώ, 8) .../12.12.2005 καθαρής αξίας 10.040,00 ευρώ, 9) .../15.12.2005 καθαρής αξίας 5.796,00 ευρώ, 10) .../2.8.2005 καθαρής αξίας 9.306,00 ευρώ, 11) .../3.8.2005 καθαρής αξίας 9.279,60 ευρώ, 12) .../4.8.2005 καθαρής αξίας 9.332,40 ευρώ, 13) .../5.8.2005 καθαρής αξίας 9.702,00 ευρώ, 14) .../8.8.2005 καθαρής αξίας 9.817,50 ευρώ, 15) .../10.8.2005 καθαρής αξίας 9.240,00 ευρώ, 16) .../17.8.2005 καθαρής αξίας 8.454,60 ευρώ, 17) .../19.8..2005 καθαρής αξίας 9.124,60 ευρώ, 18) .../22.8.2005 καθαρής αξίας 8.015,70 ευρώ, 19) .../24.8.2005 καθαρής αξίας 9.193,80 ευρώ, 20) .../26.8.2005 καθαρής αξίας 9.748,20 ευρώ, 21) .../2005 καθαρής αξίας 7.623,00 ευρώ. Ill) Από φερόμενο εκδότη Τ. Δ. εβδομήντα οκτώ (78), συνολικής καθαρής αξίας 766.344,99 ευρώ: 1) …12.4.2005, καθαρής αξίας 17.73,99 ευρώ, 2) …15.4.2005 καθαρής αξίας 4.202,10 ευρώ, 3) …1.4.2005, καθαρής αξίας 3.780,00 ευρώ, 4) …8.7.2005 καθαρής αξίας 10.179,00 ευρώ, 5) …11.7.2005 καθαρής αξίας 10.062,00 ευρώ, 6) ….11.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 7) …12.7.2005 καθαρής αξίας 10.101,00 ευρώ, 8) ….12.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 9) …13.7.2005 καθαρής αξίας 10.159,50 ευρώ, 10) …14.7.2005 καθαρής αξίας 10.081,50 ευρώ, 11) …14.7.2005 καθαρής αξίας 10.101,00 ευρώ, 12) …15.7.2005 καθαρής αξίας 9.886,50 ευρώ, 13) …15.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 14) …18.7.2005 καθαρής αξίας 10.042,50 ευρώ, 15) …18.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 16) …19.7.2005 καθαρής αξίας 9.984,00 ευρώ, 17) …19.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 18) …20.7.2005 καθαρής αξίας 10.101,00 ευρώ, 19) …20.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 20) …21.7.2005 καθαρής αξίας 9.964,50 ευρώ, 21) …21.7.2005 καθαρής αξίας 9.750,00 ευρώ, 22) …22.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 23) …22.7.2005 καθαρής αξίας 10.101,00 ευρώ, 24) …23.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 25) …3.10.2005 καθαρής αξίας 10.257,00 ευρώ, 26) …15.12.2005 καθαρής αξίας 11.990,00 ευρώ, 27) …15.12.2005 καθαρής αξίας 10.165,50 ευρώ, 28) …16.12.2005 καθαρής αξίας 10.935,00 ευρώ, 29) …16.12.2005 καθαρής αξίας 11.169,90 ευρώ, 30) …16.12.2005 καθαρής αξίας 12.485,00 ευρώ, 31) …16.12.2005 καθαρής αξίας 10.590,75 ευρώ, 32) …17.12.2005 καθαρής αξίας 10.955,25 ευρώ, 33) …17.12.2005 καθαρής αξίας 10.874,25 ευρώ, 34) …17.12.2005 καθαρής αξίας 12.182,50 ευρώ, 35) …19.12.2005 καθαρής αξίας 11.056,50 ευρώ, 36) …20.12.2005 καθαρής αξίας 10.874,25 ευρώ, 37) …20.12.2005 καθαρής αξίας 10.752,00 ευρώ, 38) …21.12.2005 καθαρής αξίας 10.428,75 ευρώ, 39) …21.12.2005 καθαρής αξίας 12.496,00 ευρώ, 40) …21.12.2005 καθαρής αξίας 11.076,75 ευρώ, 41) …22.12.2005 καθαρής αξίας 10.602,90 ευρώ, 42) …22.12.2005 καθαρής αξίας 10.530,00 ευρώ, 43) …23.12.2005 καθαρής αξίας 12.548,50 ευρώ, 44) …23.12.2005 καθαρής αξίας 10.732,50 ευρώ, 45) …23.12.2005 καθαρής αξίας 10.104,75 ευρώ, 46) …24.12.2005 καθαρής αξίας 10.787,98 ευρώ, 47) …24.12.2005 καθαρής αξίας 1 1.028,15 ευρώ, 48) …24.12.2005 καθαρής αξίας 10.935,00 ευρώ, 49) …27.12.2005 καθαρής αξίας 12.676,50 ευρώ, 50) …27.12.2005 καθαρής αξίας 10.663,65 ευρώ, 51) …28.12.2005 καθαρής αξίας 9.760,50 ευρώ, 52) …28.12.2005 καθαρής αξίας 10.683,90 ευρώ, 53) …21.3.2005 καθαρής αξίας 6.424,00 ευρώ, 54) …18.7.2005 καθαρής αξίας 9.886,50 ευρώ, 55) …21.7.2005 καθαρής αξίας 9.723,48 ευρώ, 56) …26.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 57) …27.7.2005 καθαρής αξίας 9.652,50 ευρώ, 58) …11.8.2005 καθαρής αξίας 9.418,50 ευρώ, 59) …17.8.2005 καθαρής αξίας 9.868,32 ευρώ, 60) …18.8.2005 καθαρής αξίας 9.702,00 ευρώ, 61) …19.8.2005 καθαρής αξίας 9.683,70 ευρώ, 62) …20.8.2005 καθαρής αξίας 9.664,20 ευρώ, 63) …23.8.2005 καθαρής αξίας 9.730,50 ευρώ, 64) …23.8.2005 καθαρής αξίας 5.250,00 ευρώ, 65) …25.8.2005 καθαρής αξίας 4.662,00 ευρώ, 66) …26.8.2005 καθαρής αξίας 5.958,75 ευρώ, 67) …29.8.2005 καθαρής αξίας 5.250,00 ευρώ, 68) …30.8.2005 καθαρής αξίας 5.617,50 ευρώ, 69) …31.8.2005 καθαρής αξίας 6.315,75 ευρώ, 70) …31.8.2005 καθαρής αξίας 6.159,30 ευρώ, 71) …31.8.2005 καθαρής αξίας 4.200,00 ευρώ, 72) …8.10.2005 καθαρής αξίας 10.042,50 ευρώ, 73) …12.10.2005 καθαρής αξίας 10.464,87 ευρώ, 74) …14.10.2005 καθαρής αξίας 10.542,50 ευρώ, 75) …17.10.2005 καθαρής αξίας 10.276,50 ευρώ, 76) …20.10.2005 καθαρής αξίας 11.116,60 ευρώ, 77) …21.10.2005 καθαρής αξίας 10.530,00 ευρώ και 78) …26.10.2005 καθαρής αξίας 10.366,20 ευρώ.
    IV) Από φερόμενη εκδότρια ... Α.Ε. δέκα επτά (17), συνολικής καθαρής αξίας 200.176,00 ευρώ: 1) ...3.10.2005, καθαρής αξίας 12.182,50 ευρώ, 2) ...13.10.2005 καθαρής αξίας 12.870,00 ευρώ, 3) ...18.10.2005, καθαρής αξίας 12.100,00 ευρώ, 4) ...7.10.2005 καθαρής αξίας 12.500,00 ευρώ, 5) ...21.10.2005 καθαρής αξίας 11.112,50 ευρώ, 6) ...26.10.2005 καθαρής άξιας 10.716,00 ευρώ, 7) ...1.11.2005 καθαρής αξίας 12.496,00 ευρώ, 8) ...3.11.2005 καθαρής αξίας 10.125,00 ευρώ, 9) ...7.11.2005 καθαρής αξίας 12.512,50 ευρώ, 10) ...9.11.2005 καθαρής αξίας 10.449,00 ευρώ, 11) ...11.11.2005 καθαρής αξίας 12.017,50 ευρώ, 12) ...14.11.2005 καθαρής αξίας 10.570,50 ευρώ, 13) ...16.11.2005 καθαρής αξίας 12.760,00 ευρώ, 14) ...18.11.2005 καθαρής αξίας 10.530 ευρώ, 15) ...23.11.2005 καθαρής αξίας 12.485,00 ευρώ, 16) ...26.11.2005 καθαρής αξίας 12.265,00 ευρώ, 17) ...19.11.2005 καθαρής αξίας 12.485,00 ευρώ.
    Β) Κατά τη χρήση του έτους 2006, έλαβε πενήντα οκτώ (58) εικονικά στο σύνολο τους φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 605.609,04 ευρώ, ήτοι τα παρακάτω εικονικά ως προς τη συναλλαγή Δ.Α. - Τιμολόγια και Τ.Π.
    Ι) Από φερόμενη εκδότρια ... Ε.Π.Ε. είκοσι τρία ,i23) συνολικής καθαρής αξίας 217.026,20 ευρώ: 1) ...8.11.2006 καθαρής αξίας 9.494,94 ευρώ, 2) ...10.11.2006 καθαρής αξίας 9.560,74 ευρώ, 3) ...11.11.2006 καθαρής αξίας 10.385,50 ευρώ, 4) ...16.11.2006 καθαρής αξίας 10.593,80 ευρώ, 5)...16.11.2006 καθαρής αξίας 9.016,00 ευρώ, 6)...16.11.2006 καθαρής αξίας 10.462,20 ευρώ, 7) ...18.11.2006 καθαρής αξίας 5.336,00 ευρώ, 8)...18.11.2006 καθαρής αξίας 9.613,50 ευρώ, 9)...26.11.2006 καθαρής αξίας 10.725,40 ευρώ, 10) …28.11.2006 καθαρής αξίας 8.083,60 ευρώ, 11) …1.11.2006 καθαρής αξίας 9.494,94 ευρώ, 12) …3.11.2006 καθαρής αξίας 9.189,70 ευρώ, 13) …/2.11.2006.2006 καθαρής αξίας 9.848,40 ευρώ, 14) …8.11.2006 καθαρής αξίας δ.402,66 ευρώ, 15) …9.11.2006 καθαρής αξίας 9848,30 ευρώ, 16) …10.11.2006 καθαρής αξίας 8.343,44 ευρώ, 17) …13.11.2006 καθαρής αξίας 10.495,10 ευρώ, 18) …17.11.2006 καθαρής αξίας 9.100,00 ευρώ, 19) …/18.11.2006 καθαρής αξίας 9.679,58 ευρώ, 20) …/20.11.2006 καθαρής αξίας 9.738,40 ευρώ, 21) …/21.11.2006 καθαρής αξίας 9.576,00 ευρώ, 22) …/22.11.2006 καθαρής αξίας 9.689,00 ευρώ και 23) …/23.11.2006 καθαρής αξίας 10.349,00 ευρώ.
    ΙΙ) Από φερόμενο εκδότη Τ. Δ. δέκα επτά (17), συνολικής καθαρής αξίας 178.082,84 ευρώ: 1) ...2.3.2006 καθαρής αξίας 3.427,20 ευρώ, 2) …6.4.2006 καθαρής αξίας 4.025,00 ευρώ, 3) …10.3.2006 καθαρής αξίας 12.520,00 ευρώ, 4) ...15.3.2006 καθαρής αξίας 12.469,80 ευρώ, 5) ...17.3.2006 καθαρής αξίας 12.404,70 ευρώ, 6) …21.3.2006 καθαρής αξίας 5.250,00 ευρώ, 7) ...3.4.2006 καθαρής αξίας 12.480,00 ευρώ, 8) …3.4.2006 καθαρής αξίας 10.492,00 ευρώ, 9) …5.4.2006 καθαρής αξίας 12.200,00 ευρώ, 10) ...6.4.2006 καθαρής αξίας 12.499,00 ευρώ, 11) …6.4.2006 καθαρής αξίας 12.467,50 ευρώ, 12) ...8.4.2006 καθαρής αξίας 12.450,00 ευρώ, 13) …11.4.2006 καθαρής αξίας 12.566,50 ευρώ, 14) …12.4.2006 καθαρής αξίας 12.531,50 ευρώ, 15) …14.4.2006 καθαρής αξίας 12.480,00 ευρώ, 16) …19.4.2006 καθαρής αξίας 11.683,44 ευρώ και 17) …22.5.2006 καθαρής αξίας 6.156,00 ευρώ.
    ΙΙΙ) Από φερόμενη εκδότρια ... Α.Ε. δέκα οκτώ (18) συνολικής καθαρής αξίας 210.500,00 ευρώ: 1) …1.12.2006 καθαρής αξίας 12.350,00 ευρώ, 2) ....2.12.2006 καθαρής αξίας 11.760,00 ευρώ, 3) …2.12.2006 καθαρής αξίας 11.700,00 ευρώ, 4) …5.12.2006 καθαρής αξίας 12.500,00 ευρώ, 5) …7.12.2006 καθαρής αξίας 12.420,00 ευρώ, 6) …/8.12.2006 καθαρής αξίας 12.600,00 ευρώ, 7)…/9.12.2006 καθαρής αξίας 12.000,00 ευρώ, 8) …/12.12.2006 καθαρής αξίας 12.240,00 ευρώ, 9) …/13.12.2006 καθαρής αξίας 12.350,00 ευρώ, 10) …/14.12.2006 καθαρής αξίας 12.040,00; ευρώ, 11) …/15.12.2006 καθαρής αξίας 12.350,00 ευρώ, 12) …/16.12.2006 καθαρής αξίας 12.120,00 ευρώ, 13) …/18.12.2006 καθαρής αξίας 12.250,00 ευρώ, 14) …/19.12.2006 καθαρής αξίας 12.040,00 ευρώ, 15) …/20.12.2006 καθαρής αξίας 11.700,00 ευρώ, 16) …/21.12.2006 καθαρής αξίας 12.360,00 ευρώ, 17) …/22.12.2006 καθαρής αξίας 12.320,00 ευρώ και 18) …/27.12.2006 καθαρής αξίας 3.400,00 ευρώ. Γ) Κατά τη χρήση του έτους 2007, έλαβε εξήντα εννέα (69) εικονικά και πλαστά στο σύνολο τους φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 800.082,10 ευρώ, ήτοι τα παρακάτω εικονικά ως προς τη συναλλαγή Δ.Α.- Τιμολόγια και Τ.Π.:
    I) Από φερόμενη εκδότρια ..., τριάντα τρία (33) πλαστά, συνολικής καθαρής αξίας 375.573,40 ευρώ: 1)...2.7.2007 καθαρής αξίας 12.488,00 ευρώ, 2) ...4.7.2007, καθαρής αξίας 12.364,50 ευρώ, 3) ...5.7.2007 καθαρής αξίας 12.498,00 ευρώ, 4) ...9.7.2007, καθαρής αξίας 12,488,00 ευρώ, 5) ...10.7.2007, καθαρής αξίας 12.429,00 ευρώ 6) ...11*7.2007, καθαρής αξίας 12.498,00 ευρώ, 7) ...16.7.200, καθαρής αξίας 12.444,40 ευρώ, 8) ...17.7.2007, καθαρής αξίας 12.420,00 ευρώ, 9) ...18.7.2007, καθαρής αξίας 12.376,00 ευρώ, 10) ...19.7.2007, καθαρής αξίας 12.360,00 ευρώ, 11)...20.7.2007, καθαρής αξίας 12.270,00 ευρώ, 12) ...21.7.2007, καθαρής αξίας 12.445,50 ευρώ, 13) ...23.7.007, καθαρής αξίας 12.210,00 ευρώ 14) ...25.7.2007, καθαρής αξίας 10.500,00 ευρώ, 15) ...26.7.2007, καθαρής αξίας 9.390,00 ευρώ, 16) ...27.7.2007, καθαρής αξίας 10.680,00 ευρώ, 17)...28.7.2007, καθαρής αξίας 9.141,00 ευρώ, 18) ...1.6..2007, καθαρής αξίας 12.350,00 ευρώ, 19) ...6.6.2007, καθαρής αξίας 12.540,00 ευρώ, 20) ...8.8.2007, καθαρής αξίας 12587,50 ευρώ, 21)...12.6.2007, καθαρής αξίας 12,587,50 ευρώ, 22) ...13.6.2007, καθαρής αξίας 12.730,00 ευρώ, 23) ...14.6.2007, καθαρής αξίας 12.540,00 ευρώ, 24) ...15.6.2007, καθαρής αξίας 12.730,00 ευρώ, 25)...18.6.2007, καθαρής αξίας 12.445,00 ευρώ, 26) ...19.6.2007, καθαρής αξίας 12.730,00 ευρώ, 27)...21.6.2007, καθαρής αξίας 7.700,00 ευρώ, 28) ...22.6.2007, καθαρής αξίας 7.722,00 ευρώ, 29) ...25.6.2007, καθαρής αξίας 8.160,00 ευρώ, 30) ...26.6.2007, καθαρής αξίας 8.400,00 ευρώ, 31) ...27.6.2007, καθαρής αξίας 8.424,00 ευρώ, 32) …28.6.2007 καθαρής αξίας 8.575,00 ευρώ και 33) ...29.6.2007 καθαρής αξίας 12.350,00 ευρώ.
    ΙΙ) Από φερόμενη εκδότρια ... Ε.Π.Ε. δέκα οκτώ (18) εικονικά, συνολικής καθαρής αξίας 212.611,60 ευρώ: 1) ...4.5.2007 καθαρής αξίας 11.970,00 ευρώ, 2) ...15.5.2007, καθαρής αξίας 12.084,00 ευρώ, 3) ...15.5.2007 καθαρής αξίας 11.200,00 ευρώ, 4) ...18.5.2007, καθαρής αξίας 11.286,00 ευρώ, 5) ...18.5.2007, καθαρής αξίας 12.075,00 ευρώ, 6) ...21.5.2007, καθαρής αξίας 11.400,00 ευρώ, 7) ...21.5.2007, καθαρής αξίας 11.200,00 ευρώ, 8) ...22.5.2007, καθαρής αξίας 12.255,00 ευρώ, 9) ...22.5.2007, καθαρής αξίας 12.160,00 ευρώ, 10) ...23.5.2007, καθαρής αξίας 10.560,00 ευρώ, 11) ...23.5.2007, καθαρής αξίας 12.426,00 ευρώ, 12) ...24.5.2007, καθαρής αξίας 12.540,60 ευρώ, 13) ...24.5.007, καθαρής αξίας 12.540,00 ευρώ 14) ...26.5.2007, καθαρής αξίας 10.560,00 ευρώ, 15) 5...28.5.2007, καθαρής αξίας 11.200,00 ευρώ, 16) ...28.5.2007, καθαρής αξίας 12.540,00 ευρώ, 17) ...29.5.2007, καθαρής αξίας 12.540,00 ευρώ και 18)...30.5.2007, καθαρής αξίας 12.075,00 ευρώ.
    ΙΙΙ) Από φερόμενη εκδότρια ... Α.Ε., τέσσερα (4) εικονικά συνολικής καθαρής αξίας 42.250,00 ευρώ: 1) ...11.1.2007 καθαρής αξίας 10.400,00 ευρώ, 2) ...19.1.2007 καθαρής αξίας 11.050,00 ευρώ, 3) ...24.1.2007 καθαρής αξίας 9.750,00 ευρώ και 4) ...29.1.2007 καθαρής αξίας 11.050,00 ευρώ.
    ΙV) Από φερόμενη εκδότρια ... Α.Ε., δέκα τέσσερα (14) εικονικά, συνολικής καθαρής αξίας 169.647,10 ευρώ: 1) ...1.11.2007, καθαρής αξίας 12.441 ευρώ, 2) ...2,11.2007, καθαρής αξίας 12.412,00 ευρώ, 3) ...5.11.2007, καθαρής αξίας 12.412,00 ευρώ, 4) ...6.11.2007, καθαρής αξίας 12.412,00 ευρώ, 5) ...10.11.2007, καθαρής αξίας 12.412,00 ευρώ, 6) ...14.11.2007, καθαρής αξίας 12.383,00 ευρώ, 7) ...17.11.2007, καθαρής αξίας 12.383,00 ευρώ, 8) ...23.11.2007, καθαρής αξίας 12.441,00 ευρώ, 9) ...20.11.2007, καθαρής αξίας 12.441,00 ευρώ, 10) ...21.11.2007, καθαρής αξίας 12.441,00 ευρώ, 11) ...26.11.2007, καθαρής αξίας 10.914,15 ευρώ, 12) ...27.11.2007, καθαρής αξίας 12.441,00 ευρώ, 13) ...28.11.2007 καθαρής αξίας 9.672,95 ευρώ και 14) ...29.11.2007 καθαρής αξίας 12.441,00 ευρώ. Ενόψει των ανωτέρω πρέπει να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος για την πράξη, για την οποία κατηγορείται. Το Δικαστήριο ωστόσο δέχεται ότι συντρέχει στο πρόσωπο του κατηγορουμένου η ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2α’ ΠΚ, όπως και πρωτοδίκως." Στη συνέχεια, το παραπάνω Δικαστήριο της ουσίας κήρυξε τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα ένοχο, για την αξιόποινη πράξη της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ’ εξακολούθηση, αναγνωρίζοντας σ’ αυτόν το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου και του επέβαλε ποινή φυλακίσεως τριών (3) ετών, μετατραπείσα προς πέντε ευρώ την ημέρα, με το ακόλουθο διατακτικό:
    "ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον κατηγορούμενο ένοχο του ότι: Στην Πάτρα, κατά τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007, με πρόθεση, ως διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "....", με αντικείμενο κατασκευή κτηρίων κ.λ.π., με έδρα την Πάτρα, οδός ..., με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, έλαβε εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία, κατά τις κατωτέρω διακρίσεις, η καθαρή συνολική των οποίων υπερβαίνει για κάθε χρήση το ποσό των 150.000 ευρώ και συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 2.677.474,87 ευρώ. Ειδικότερα, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε αρμοδίως από εφοριακούς υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε. Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος και σύμφωνα με το πόρισμα της από 29.8.2011 θεωρημένης έκθεσης ελέγχου διαπιστώθηκε ότι: Α) Κατά τη χρήση του έτους 2005, έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) εικονικά στο σύνολο τους φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 1.271.783,73 ευρώ, ήτοι τα παρακάτω εικονικά ως προς τη συναλλαγή (στο σύνολο τους) Δ.Α.-Τιμολόγια και Τ.Π.:
    I) Από φερόμενη εκδότρια Τ. Τ. δέκα τρία (13), συνολικής καθαρής αξίας 105.045,04 ευρώ: 1) …5.19.2005 καθαρής αξίας 7.100,40 ευρώ, 2) …10.10.2005 καθαρής αξίας 6.596,00 ευρώ, 3) …14.10.2005, καθαρής αξίας 6.906,40 ευρώ, 4) …18.10.2005 καθαρής αξίας 7.022,80 ευρώ, 5) …5.10.2005 καθαρής αξίας 9.376,64 ευρώ, 6) …7.10.2005 καθαρής αξίας 9.506,00 ευρώ, 7) …12.10.2005 καθαρής αξίας 9.800,00 ευρώ, 8) …14.10.2005 καθαρής αξίας 9.917,60 ευρώ, 9) …15.10.2005 καθαρής αξίας 10.192,00 ευρώ, 10) …6.11.2005 καθαρής αξίας 3.060,00 ευρώ, 11) …18.11.2005 καθαρής αξίας 8.482,20 ευρώ, 12) …22.11.2005 καθαρής αξίας 8.241,00 ευρώ, 13) …25.11.2005 καθαρής αξίας 8.844,00 ευρώ,
    ΙΙ) Από φερόμενη εκδότρια ... Ε.Π.Ε. είκοσι ένα (21) συνολικής καθαρής αξίας 200.217,70 ευρώ: 1) ...4.1.2005, καθαρής αξίας 10.440,94 ευρώ, 2) ...10.11.2005 καθαρής αξίας 10.120,00 ευρώ, 3) ...15.11.2005, καθαρής αξίας 10.800,00 ευρώ, 4) ...5.12.2005 καθαρής αξίας 9.408,00 ευρώ, 5) .../7.12.2005 καθαρής αξίας 12.320,00 ευρώ, 6) .../9.12.2005 καθαρής αξίας 10.000,00 ευρώ, 7) .../10.12.2005 καθαρής αξίας 12.494,40 ευρώ, 8) .../12.12.2005 καθαρής αξίας 10.040,00 ευρώ, 9) .../15.12.2005 καθαρής αξίας 5.796,00 ευρώ, 10) .../2.8.2005 καθαρής αξίας 9.306,00 ευρώ, 11) .../3.8.2005 καθαρής αξίας 9.279,60 ευρώ, 12) .../4.8.2005 καθαρής αξίας 9.332,40 ευρώ, 13) .../5.8.2005 καθαρής αξίας 9.702,00 ευρώ, 14) .../8.8.2005 καθαρής αξίας 9.817,50 ευρώ, 15) .../10.8.2005 καθαρής αξίας 9.240,00 ευρώ, 16) .../17.8.2005 καθαρής αξίας 8.454,60 ευρώ, 17) .../19.8..2005 καθαρής αξίας 9.124,60 ευρώ, 18) .../22.8.2005 καθαρής αξίας 8.015,70 ευρώ, 19) .../24.8.2005 καθαρής αξίας 9.193,80 ευρώ, 20) .../26.8.2005 καθαρής αξίας 9.748,20 ευρώ, 21) .../2005 καθαρής αξίας 7.623,00 ευρώ. Ill) Από φερόμενο εκδότη Τ. Δ. εβδομήντα οκτώ (78), συνολικής καθαρής αξίας 766.344,99 ευρώ: 1) …12.4.2005, καθαρής αξίας 17.73,99 ευρώ, 2) …15.4.2005 καθαρής αξίας 4.202,10 ευρώ, 3) …1.4.2005, καθαρής αξίας 3.780,00 ευρώ, 4) …8.7.2005 καθαρής αξίας 10.179,00 ευρώ, 5) …11.7.2005 καθαρής αξίας 10.062,00 ευρώ, 6) …11.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 7) …12.7.2005 καθαρής αξίας 10.101,00 ευρώ, 8) …12.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 9) …13.7.2005 καθαρής αξίας 10.159,50 ευρώ, 10) …14.7.2005 καθαρής αξίας 10.081,50 ευρώ, 11) …14.7.2005 καθαρής αξίας 10.101,00 ευρώ, 12) …15.7.2005 καθαρής αξίας 9.886,50 ευρώ, 13) …15.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 14) …18.7.2005 καθαρής αξίας 10.042,50 ευρώ, 15) …18.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 16) …19.7.2005 καθαρής αξίας 9.984,00 ευρώ, 17) …19.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 18) …20.7.2005 καθαρής αξίας 10.101,00 ευρώ, 19) …20.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 20) …21.7.2005 καθαρής αξίας 9.964,50 ευρώ, 21) …21.7.2005 καθαρής αξίας 9.750,00 ευρώ, 22) …22.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 23) …22.7.2005 καθαρής αξίας 10.101,00 ευρώ, 24) …23.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 25) …3.10.2005 καθαρής αξίας 10.257,00 ευρώ, 26) …15.12.2005 καθαρής αξίας 11.990,00 ευρώ, 27) ..15.12.2005 καθαρής αξίας 10.165,50 ευρώ, 28) …16.12.2005 καθαρής αξίας 10.935,00 ευρώ, 29) …16.12.2005 καθαρής αξίας 11.169,90 ευρώ, 30) …16.12.2005 καθαρής αξίας 12.485,00 ευρώ, 31) …16.12.2005 καθαρής αξίας 10.590,75 ευρώ, 32) …17.12.2005 καθαρής αξίας 10.955,25 ευρώ, 33) ...17.12.2005 καθαρής αξίας 10.874,25 ευρώ, 34) ...17.12.2005 καθαρής αξίας 12.182,50 ευρώ, 35) …19.12.2005 καθαρής αξίας 11.056,50 ευρώ, 36) …20.12.2005 καθαρής αξίας 10.874,25 ευρώ, 37) ...20.12.2005 καθαρής αξίας 10.752,00 ευρώ, 38) …21.12.2005 καθαρής αξίας 10.428,75 ευρώ, 39) ...21.12.2005 καθαρής αξίας 12.496,00 ευρώ, 40) ...21.12.2005 καθαρής αξίας 11.076,75 ευρώ, 41) …22.12.2005 καθαρής αξίας 10.602,90 ευρώ, 42) …22.12.2005 καθαρής αξίας 10.530,00 ευρώ, 43) ...23.12.2005 καθαρής αξίας 12.548,50 ευρώ, 44) …23.12.2005 καθαρής αξίας 10.732,50 ευρώ, 45) …23.12.2005 καθαρής αξίας 10.104,75 ευρώ, 46) …24.12.2005 καθαρής αξίας 10.787,98 ευρώ, 47) …24.12.2005 καθαρής αξίας 1 1.028,15 ευρώ, 48) ...24.12.2005 καθαρής αξίας 10.935,00 ευρώ, 49) ...27.12.2005 καθαρής αξίας 12.676,50 ευρώ, 50) ...27.12.2005 καθαρής αξίας 10.663,65 ευρώ, 51) ...28.12.2005 καθαρής αξίας 9.760,50 ευρώ, 52) ...28.12.2005 καθαρής αξίας 10.683,90 ευρώ, 53) …21.3.2005 καθαρής αξίας 6.424,00 ευρώ, 54) …18.7.2005 καθαρής αξίας 9.886,50 ευρώ, 55) …21.7.2005 καθαρής αξίας 9.723,48 ευρώ, 56) …26.7.2005 καθαρής αξίας 10.140,00 ευρώ, 57) …27.7.2005 καθαρής αξίας 9.652,50 ευρώ, 58) …11.8.2005 καθαρής αξίας 9.418,50 ευρώ, 59) …17.8.2005 καθαρής αξίας 9.868,32 ευρώ, 60) …18.8.2005 καθαρής αξίας 9.702,00 ευρώ, 61) …19.8.2005 καθαρής αξίας 9.683,70 ευρώ, 62) …20.8.2005 καθαρής αξίας 9.664,20 ευρώ, 63) …23.8.2005 καθαρής αξίας 9.730,50 ευρώ, 64) …23.8.2005 καθαρής αξίας 5.250,00 ευρώ, 65) …25.8.2005 καθαρής αξίας 4.662,00 ευρώ, 66) …26.8.2005 καθαρής αξίας 5.958,75 ευρώ, 67) …29.8.2005 καθαρής αξίας 5.250,00 ευρώ, 68) …30.8.2005 καθαρής αξίας 5.617,50 ευρώ, 69) …31.8.2005 καθαρής αξίας 6.315,75 ευρώ, 70) …31.8.2005 καθαρής αξίας 6.159,30 ευρώ, 71) …31.8.2005 καθαρής αξίας 4.200,00 ευρώ, 72) …8.10.2005 καθαρής αξίας 10.042,50 ευρώ, 73)…12.10.2005 καθαρής αξίας 10.464,87 ευρώ, 74) …14.10.2005 καθαρής αξίας 10.542,50 ευρώ, 75) …17.10.2005 καθαρής αξίας 10.276,50 ευρώ, 76) …20.10.2005 καθαρής αξίας 11.116,60 ευρώ, 77) …21.10.2005 καθαρής αξίας 10.530,00 ευρώ και 78) …26.10.2005 καθαρής αξίας 10.366,20 ευρώ.
    IV) Από φερόμενη εκδότρια ... Α.Ε. δέκα επτά (17), συνολικής καθαρής αξίας 200.176,00 ευρώ: 1) ...3.10.2005, καθαρής αξίας 12.182,50 ευρώ, 2) ...13.10.2005 καθαρής αξίας 12.870,00 ευρώ, 3) ...18.10.2005, καθαρής αξίας 12.100,00 ευρώ, 4) ...7.10.2005 καθαρής αξίας 12.500,00 ευρώ, 5) ...21.10.2005 καθαρής αξίας 11.112,50 ευρώ, 6) ...26.10.2005 καθαρής άξιας 10.716,00 ευρώ, 7) ...1.11.2005 καθαρής αξίας 12.496,00 ευρώ, 8) ...3.11.2005 καθαρής αξίας 10.125,00 ευρώ, 9) ...7.11.2005 καθαρής αξίας 12.512,50 ευρώ, 10) ...9.11.2005 καθαρής αξίας 10.449,00 ευρώ, 11) ...11.11.2005 καθαρής αξίας 12.017,50 ευρώ, 12) ...14.11.2005 καθαρής αξίας 10.570,50 ευρώ, 13) ...16.11.2005 καθαρής αξίας 12.760,00 ευρώ, 14) ...18.11.2005 καθαρής αξίας 10.530 ευρώ, 15) ...23.11.2005 καθαρής αξίας 12.485,00 ευρώ, 16) ...26.11.2005 καθαρής αξίας 12.265,00 ευρώ, 17) ...19.11.2005 καθαρής αξίας 12.485,00 ευρώ.
    Β) Κατά τη χρήση του έτους 2006, έλαβε πενήντα οκτώ (58) εικονικά στο σύνολο τους φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 605.609,04 ευρώ, ήτοι τα παρακάτω εικονικά ως προς τη συναλλαγή Δ.Α. - Τιμολόγια και Τ.Π.
    Ι) Από φερόμενη εκδότρια ... Ε.Π.Ε. είκοσι τρία ,i23) συνολικής καθαρής αξίας 217.026,20 ευρώ: 1) ...8.11.2006 καθαρής αξίας 9.494,94 ευρώ, 2) ...10.11.2006 καθαρής αξίας 9.560,74 ευρώ, 3) ...11.11.2006 καθαρής αξίας 10.385,50 ευρώ, 4) ...16.11.2006 καθαρής αξίας 10.593,80 ευρώ, 5) 8...16.11.2006 καθαρής αξίας 9.016,00 ευρώ, 6) 8...16.11.2006 καθαρής αξίας 10.462,20 ευρώ, 7) ...18.11.2006 καθαρής αξίας 5.336,00 ευρώ, 8) 8...18.11.2006 καθαρής αξίας 9.613,50 ευρώ, 9) ...26.11.2006 καθαρής αξίας 10.725,40 ευρώ, 10) ...28.11.2006 καθαρής αξίας 8.083,60 ευρώ, 11) ...1.11.2006 καθαρής αξίας 9.494,94 ευρώ, 12) ...3.11.2006 καθαρής αξίας 9.189,70 ευρώ, 13) ...2.11.2006.2006 καθαρής αξίας 9.848,40 ευρώ, 14) ...8.11.2006 καθαρής αξίας δ.402,66 ευρώ, 15) ...9.11.2006 καθαρής αξίας 9848,30 ευρώ, 16) ...10.11.2006 καθαρής αξίας 8.343,44 ευρώ, 17) ...13.11.2006 καθαρής αξίας 10.495,10 ευρώ, 18) ...17.11.2006 καθαρής αξίας 9.100,00 ευρώ, 19) ...18.11.2006 καθαρής αξίας 9.679,58 ευρώ, 20) ...20.11.2006 καθαρής αξίας 9.738,40 ευρώ, 21) ...21.11.2006 καθαρής αξίας 9.576,00 ευρώ, 22) ...22.11.2006 καθαρής αξίας 9.689,00 ευρώ και 23) ...23.11.2006 καθαρής αξίας 10.349,00 ευρώ.
    ΙΙ) Από φερόμενο εκδότη Τ. Δ. δέκα επτά (17), συνολικής καθαρής αξίας 178.082,84 ευρώ: 1) ...2.3.2006 καθαρής αξίας 3.427,20 ευρώ, 2) ...6.4.2006 καθαρής αξίας 4.025,00 ευρώ, 3) …10.3.2006 καθαρής αξίας 12.520,00 ευρώ, 4) ...15.3.2006 καθαρής αξίας 12.469,80 ευρώ, 5) ...17.3.2006 καθαρής αξίας 12.404,70 ευρώ, 6) …21.3.2006 καθαρής αξίας 5.250,00 ευρώ, 7) ...3.4.2006 καθαρής αξίας 12.480,00 ευρώ, 8) …3.4.2006 καθαρής αξίας 10.492,00 ευρώ, 9) …5.4.2006 καθαρής αξίας 12.200,00 ευρώ, 10) ...6.4.2006 καθαρής αξίας 12.499,00 ευρώ, 11) …6.4.2006 καθαρής αξίας 12.467,50 ευρώ, 12) ...8.4.2006 καθαρής αξίας 12.450,00 ευρώ, 13) …11.4.2006 καθαρής αξίας 12.566,50 ευρώ, 14) …12.4.2006 καθαρής αξίας 12.531,50 ευρώ, 15) …14.4.2006 καθαρής αξίας 12.480,00 ευρώ, 16) …19.4.2006 καθαρής αξίας 11.683,44 ευρώ και 17) …22.5.2006 καθαρής αξίας 6.156,00 ευρώ.
    ΙΙΙ) Από φερόμενη εκδότρια ... Α.Ε. δέκα οκτώ (18) συνολικής καθαρής αξίας 210.500,00 ευρώ: 1) ...1.12.2006 καθαρής αξίας 12.350,00 ευρώ, 2) ...2.12.2006 καθαρής αξίας 11.760,00 ευρώ, 3) ...2.12.2006 καθαρής αξίας 11.700,00 ευρώ, 4) ...5.12.2006 καθαρής αξίας 12.500,00 ευρώ, 5) ...7.12.2006 καθαρής αξίας 12.420,00 ευρώ, 6) ...8.12.2006 καθαρής αξίας 12.600,00 ευρώ, 7) ...9.12.2006 καθαρής αξίας 12.000,00 ευρώ, 8) ...12.12.2006 καθαρής αξίας 12.240,00 ευρώ, 9) ...13.12.2006 καθαρής αξίας 12.350,00 ευρώ, 10) ...14.12.2006 καθαρής αξίας 12.040,00; ευρώ, 11) ...15.12.2006 καθαρής αξίας 12.350,00 ευρώ, 12) ...16.12.2006 καθαρής αξίας 12.120,00 ευρώ, 13) ...18.12.2006 καθαρής αξίας 12.250,00 ευρώ, 14) ...19.12.2006 καθαρής αξίας 12.040,00 ευρώ, 15) ...20.12.2006 καθαρής αξίας 11.700,00 ευρώ, 16) ...21.12.2006 καθαρής αξίας 12.360,00 ευρώ, 17) ...22.12.2006 καθαρής αξίας 12.320,00 ευρώ και 18) ...27.12.2006 καθαρής αξίας 3.400,00 ευρώ. Γ) Κατά τη χρήση του έτους 2007, έλαβε εξήντα εννέα (69) εικονικά και πλαστά στο σύνολο τους φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 800.082,10 ευρώ, ήτοι τα παρακάτω εικονικά ως προς τη συναλλαγή Δ.Α.- Τιμολόγια και Τ.Π.:
    I) Από φερόμενη εκδότρια ..., τριάντα τρία (33) πλαστά, συνολικής καθαρής αξίας 375.573,40 ευρώ: 1)...2.7.2007 καθαρής αξίας 12.488,00 ευρώ, 2) ...4.7.2007, καθαρής αξίας 12.364,50 ευρώ, 3) ...5.7.2007 καθαρής αξίας 12.498,00 ευρώ, 4) ...9.7.2007, καθαρής αξίας 12,488,00 ευρώ, 5) ...10.7.2007, καθαρής αξίας 12.429,00 ευρώ 6) ...11*7.2007, καθαρής αξίας 12.498,00 ευρώ, 7) ...16.7.200, καθαρής αξίας 12.444,40 ευρώ, 8) ...17.7.2007, καθαρής αξίας 12.420,00 ευρώ, 9) ...18.7.2007, καθαρής αξίας 12.376,00 ευρώ, 10) ...19.7.2007, καθαρής αξίας 12.360,00 ευρώ, 11) 1...20.7.2007, καθαρής αξίας 12.270,00 ευρώ, 12) ...21.7.2007, καθαρής αξίας 12.445,50 ευρώ, 13) ...23.7.007, καθαρής αξίας 12.210,00 ευρώ 14) 1...25.7.2007, καθαρής αξίας 10.500,00 ευρώ, 15) ...26.7.2007, καθαρής αξίας 9.390,00 ευρώ, 16) ...27.7.2007, καθαρής αξίας 10.680,00 ευρώ, 17) ...28.7.2007, καθαρής αξίας 9.141,00 ευρώ, 18) ...1.6..2007, καθαρής αξίας 12.350,00 ευρώ, 19) ...6.6.2007, καθαρής αξίας 12.540,00 ευρώ, 20) ...8.8.2007, καθαρής αξίας 12587,50 ευρώ, 21) ...12.6.2007, καθαρής αξίας 12,587,50 ευρώ, 22) ...13.6.2007, καθαρής αξίας 12.730,00 ευρώ, 23) ...14.6.2007, καθαρής αξίας 12.540,00 ευρώ, 24) ...15.6.2007, καθαρής αξίας 12.730,00 ευρώ, 25) ...18.6.2007, καθαρής αξίας 12.445,00 ευρώ, 26) ...19.6.2007, καθαρής αξίας 12.730,00 ευρώ, 27) ...21.6.2007, καθαρής αξίας 7.700,00 ευρώ, 28) ...22.6.2007, καθαρής αξίας 7.722,00 ευρώ, 29) ...25.6.2007, καθαρής αξίας 8.160,00 ευρώ, 30) ...26.6.2007, καθαρής αξίας 8.400,00 ευρώ, 31) ...27.6.2007, καθαρής αξίας 8.424,00 ευρώ, 32) ...28.6.2007 καθαρής αξίας 8.575,00 ευρώ και 33) ...29.6.2007 καθαρής αξίας 12.350,00 ευρώ.
    ΙΙ) Από φερόμενη εκδότρια ... Ε.Π.Ε. δέκα οκτώ (18) εικονικά, συνολικής καθαρής αξίας 212.611,60 ευρώ: 1) ...4.5.2007 καθαρής αξίας 11.970,00 ευρώ, 2) ...15.5.2007, καθαρής αξίας 12.084,00 ευρώ, 3) ...15.5.2007 καθαρής αξίας 11.200,00 ευρώ, 4) ...18.5.2007, καθαρής αξίας 11.286,00 ευρώ, 5) ...18.5.2007, καθαρής αξίας 12.075,00 ευρώ, 6) ...21.5.2007, καθαρής αξίας 11.400,00 ευρώ, 7) ...21.5.2007, καθαρής αξίας 11.200,00 ευρώ, 8) ...22.5.2007, καθαρής αξίας 12.255,00 ευρώ, 9) ...22.5.2007, καθαρής αξίας 12.160,00 ευρώ, 10) ...23.5.2007, καθαρής αξίας 10.560,00 ευρώ, 11) ...23.5.2007, καθαρής αξίας 12.426,00 ευρώ, 12) ...24.5.2007, καθαρής αξίας 12.540,60 ευρώ, 13) ...24.5.007, καθαρής αξίας 12.540,00 ευρώ 14) ...26.5.2007, καθαρής αξίας 10.560,00 ευρώ, 15) 5...28.5.2007, καθαρής αξίας 11.200,00 ευρώ, 16) ...28.5.2007, καθαρής αξίας 12.540,00 ευρώ, 17) ...29.5.2007, καθαρής αξίας 12.540,00 ευρώ και 18) 5...30.5.2007, καθαρής αξίας 12.075,00 ευρώ.
    ΙΙΙ) Από φερόμενη εκδότρια ... Α.Ε., τέσσερα (4) εικονικά συνολικής καθαρής αξίας 42.250,00 ευρώ: 1) ...11.1.2007 καθαρής αξίας 10.400,00 ευρώ, 2) ...19.1.2007 καθαρής αξίας 11.050,00 ευρώ, 3) ...24.1.2007 καθαρής αξίας 9.750,00 ευρώ και 4) ...29.1.2007 καθαρής αξίας 11.050,00 ευρώ.
    ΙV) Από φερόμενη εκδότρια ... Α.Ε., δέκα τέσσερα (14) εικονικά, συνολικής καθαρής αξίας 169.647,10 ευρώ: 1) ...1.11.2007, καθαρής αξίας 12.441 ευρώ, 2) ...2,11.2007, καθαρής αξίας 12.412,00 ευρώ, 3) ...5.11.2007, καθαρής αξίας 12.412,00 ευρώ, 4) ...6.11.2007, καθαρής αξίας 12.412,00 ευρώ, 5) ...10.11.2007, καθαρής αξίας 12.412,00 ευρώ, 6) ...14.11.2007, καθαρής αξίας 12.383,00 ευρώ, 7) ...17.11.2007, καθαρής αξίας 12.383,00 ευρώ, 8) ...23.11.2007, καθαρής αξίας 12.441,00 ευρώ, 9) ...20.11.2007, καθαρής αξίας 12.441,00 ευρώ, 10) ...21.11.2007, καθαρής αξίας 12.441,00 ευρώ, 11) ...26.11.2007, καθαρής αξίας 10.914,15 ευρώ, 12) ...27.11.2007, καθαρής αξίας 12.441,00 ευρώ, 13) ...28.11.2007 καθαρής αξίας 9.672,95 ευρώ και 14) ...29.11.2007 καθαρής αξίας 12.441,00 ευρώ. Όλα δε τα ανωτέρω τιμολόγια ήταν εικονικά στο σύνολο τους, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και προς την αξία και ειδικότερα αφορούσαν σε συναλλαγές, που ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ανωτέρω επιχειρήσεων και του παραπάνω νομικού προσώπου, καθόσον όπως προέκυψε από τον έλεγχο των αρμοδίων υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τον κρίσιμο χρόνο έκδοσης τους οι φερόμενες ως εκδότριες εταιρείες, με εξαίρεση την ... δεν λειτουργούσαν, ενώ και η τελευταία λειτουργούσε μεν, πλην όμως στα στελέχη δεν έχουν αποτυπωθεί ευκρινώς τα στοιχεία μεταφοράς, δεν βρέθηκαν πρωτότυπες φορτωτικές, ενώ και η διευθύνουσα σύμβουλος της ανωτέρω εταιρείας δήλωσε προφορικά ότι δεν έχει καμία σχέση με τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία. ΔΕΧΕΤΑΙ ότι ο υπαίτιος έζησε ως το χρόνο που έγινε το έγκλημα έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή."
    Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, η προκύπτουσα από το συνδυασμό του ανωτέρω αιτιολογικού και του διατακτικού της προσβαλλόμενης αποφάσεως αιτιολογία του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, είναι η απαιτούμενη από τις προαναφερθείσες διατάξεις του Συντάγματος και του Κ.Ποιν.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται σε αυτή, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την αποδεικτική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης της λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση, η καθαρή αξία των οποίων υπερβαίνει για κάθε χρήση το συνολικό ποσό των 150.000 ευρώ, για την οποία καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26 παρ.1 α, 27 παρ 1, 98 παρ. 1 ΠΚ και 19 παρ. 1 περ. β’ του ν.2523/1997, όπως τροπ. με το αρ. 2 του ν. 3943/2011 σε συνδ. με το άρθρ. 21 παρ. 10 ν.2523/1997 όπως τροπ. με άρθρ. 2 ν.2954/2001, τις οποίες διατάξεις ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου και δε στερείται η απόφαση νόμιμης βάσης. Ειδικότερα, όσον αφορά τις επί μέρους αιτιάσεις και λόγους αναιρέσεως του αναιρεσείοντος: α) αναφέρονται με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την αποδεικτική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση, β) από το παραπάνω αιτιολογικό προκύπτει με βεβαιότητα η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος και επίσης προκύπτει ότι το δικαστήριο συνεκτίμησε όλα τα αποδεικτικά μέσα, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και μνεία του τι προκύπτει από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση μεταξύ τους ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική βαρύτητα εκάστου αποδεικτικού στοιχείου, γ) το εκτεθέν αιτιολογικό δεν εξαντλείται σε τυπική επανάληψη και αντιγραφή του διατακτικού της αποφάσεως, με το οποίο ταυτίζεται μεν σε πολλά σημεία, αλλ’ όμως, εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου περιέχει και πραγματικά περιστατικά τόσο αναλυτικά και με τόση πληρότητα ώστε να καθίσταται περιττή η οποιαδήποτε διαφοροποίηση του αιτιολογικού της αποφάσεως, δ) ως προς το δόλο του κατηγορουμένου αιτιολογείται επαρκώς η κρίση του δικαστηρίου ότι πρόκειται για εικονικότητα ως προς τη συναλλαγή όλων των αναφερομένων τιμολογίων, πλην της περίπτωσης των τριάντα τριών (33) (τιμολογίων), συνολικής αξίας 375.573,40 Ευρώ με φερόμενη εκδότρια την εταιρεία "...", τα οποία χαρακτηρίζονται ως πλαστά και αναφέρονται στη χρήση του έτους 2007, που αποδέχθηκε ο κατηγορούμενος (νυν αναιρεσείων), ως διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "...", έδρα την Πάτρα και αντικείμενο την κατασκευή κτιρίων, και καταχώρησε στα βιβλία της προαναφερομένης εταιρείας, δεχθέν, όπως προκύπτει σαφώς από το σύνολο των άνω παραδοχών, ότι αυτός τελούσε σε γνώση της άνω εικονικότητας ως προς το πρόσωπο του εκδότη και ως προς το ύψος της συναλλαγής, με τις αναφερόμενες εταιρείες, αφού τα τιμολόγια αφορούσαν ανύπαρκτες συναλλαγές του με τις εταιρείες αυτές, πέραν του ότι το δικαστήριο δεν ήταν υποχρεωμένο να αιτιολογήσει ιδιαίτερα το δόλο του τελευταίου, διότι αυτός (δόλος) ενυπάρχει, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, στη θέληση παραγωγής των περιστατικών, που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 2523/1997 και προκύπτει από τις αναφερόμενες ειδικότερες συνθήκες τέλεσής του, αφού από το νόμο δεν αξιώνονται πρόσθετα στοιχεία για τη θεμελίωση της υποκειμενικής του υπόστασης, ε) η απόφαση δέχεται ότι τα εν λόγω φορολογικά στοιχεία που αποδέχθηκε ο κατηγορούμενος ήταν εικονικά, αναλύοντας επαρκώς γιατί αυτά ήταν εικονικά, αφορώντα ανύπαρκτες συναλλαγές της επιχείρησής του με τις εταιρείες, ("...κατά το κρίσιμο χρόνο έκδοσής τους, οι φερόμενες ως εκδότριες εταιρείες δεν λειτουργούσαν, εκτός της "... ΑΕ", η οποία λειτουργούσε μεν πλην όμως στα στελέχη δεν είχαν αποτυπωθεί ευκρινώς τα στοιχεία μεταφοράς, δεν βρέθηκαν πρωτότυπες φορτωτικές ενώ και η διευθύνουσα σύμβουλος Σ. Φ. δήλωσε προφορικά στους αρμοδίους ελεγκτές του ΣΔΟΕ ότι δεν έχει καμία σχέση με τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία κατέθεσε ότι αυτά δεν είναι της επιχείρησής της..."), στ) στο εκτεθέν αιτιολογικό ουδεμία ασάφεια δημιουργείται από την παραδοχή στην υπό στοιχ. Γ κατηγορία ότι κατά τη χρήση του έτους 2007 αποδέχθηκε ο αναιρεσείων εξήντα εννέα (69) εικονικά στο σύνολο τους φορολογικά στοιχεία χωρίς να διευκρινίζεται ποια είναι τα εικονικά και ποια τα πλαστά, αφού αμέσως παρακάτω γίνεται διαχωρισμός αυτών (σελ. 10 και 11 της προσβαλλόμενης αποφάσεως). Εξάλλου, ουδεμία αμφιβολία καταλείπεται περί του ότι το σύνολο των φορολογικών στοιχείων ήταν εικονικά, γεγονός το οποίο αρκεί για την κατάφαση του εγκλήματος, για το οποίο κρίθηκε ένοχος ο αναιρεσείων, ανεξάρτητα από το ότι ορισμένα από αυτά ήταν επί πλέον και πλαστά, και ζ) Τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως γίνεται σαφής αναφορά του συνολικού ποσού που ανέρχεται σε 2.677.474,87 ευρώ, και αυτού που αναφέρεται σε κάθε χρήση και υπερβαίνει, για κάθε μία, το ποσό των 150.000 ευρώ.
    Επομένως, οι σχετικοί από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ και Ε’ του Κ.Ποιν.Δ., λόγοι (πρώτος και τρίτος) του δικογράφου της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής διατάξεως, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Όλες οι λοιπές αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, σε σχέση με τους ανωτέρω λόγους, που με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου πλήττουν την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, είναι απαράδεκτες, αφού συνιστούν αμφισβήτηση των εις βάρος αυτού (αναιρεσείοντος) ουσιαστικών παραδοχών της προσβαλλόμενης καταδικαστικής αποφάσεως.
    Στο άρθρο 82 παρ. 1 και 3 ΠΚ, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις περ. 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ’ του πρώτου άρθρου ν. 4093/2012 (ΚΝοΒ σελ. 2437, 2584) ορίζονται τα εξής : "1. ... Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα πέντε μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν το δικαστήριο με απόφαση του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων...3. Κάθε ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ ... Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών μπορεί να αυξομειώνονται τα προβλεπόμενα ποσά μετατροπής των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών". Κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης, ως περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που είναι ανώτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, η οποία μετατρέπεται σε χρηματική, εκτός αν το δικαστήριο με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του κρίνει ότι απαιτείται η μετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιοποίνων πράξεων, νοείται τόσο η ποινή φυλάκισης όσο και η ποινή κάθειρξης. Η ερμηνευτική εκδοχή αυτή συμπορεύεται με το γράμμα του νόμου, όπου προκρίνεται η διατύπωση "περιοριστική της ελευθερίας ποινή", και όχι ο όρος "φυλάκιση", αλλά και με τον σκοπό του νόμου, ο οποίος συνίσταται στην αποσυμφόρηση των φυλακών με πνεύμα σύγχρονης σωφρονιστικής αντίληψης (βλ. σχετική αιτιολογική έκθεση ν. 4093/2012 σε ΚΝοΒσελ. 2484). Παρόμοιος ήταν και ο σκοπός των νόμων 3727/2008 στο άρθρο 16 αυτού, 3772/2009 στο άρθρο η παρ. 3 αυτού και 3811/2009 στο άρθρο 26 αυτού, οι οποίοι προβλέπουν τη δυνατότητα μετατροπής για περιορισμένο χρονικό διάστημα και ποινής κάθειρξης πέντε ετών, συμπεριλαμβάνοντάς την στη φραστική διατύπωση "στερητική της ελευθερίας ποινή" και αναφέροντας ρητά τov όρο "πενταετής κάθειρξη" (βλ. ιδίως αιτιολ. έκθεση ν. 3811/2009 σε ΚΝοΒ σελ. 2923). Εξάλλου, ως βαρύνον κριτήριο για τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ποινή δεν τάσσεται ο κακουργηματικός ή πλημμεληματικός χαρακτήρας της πράξης αλλά η φύση και η χρονική διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής, η οποία και σε κακουργήματα, όταν συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις ή άλλοι γενικοί λόγοι μείωσης της ποινής, έχει ως ελάχιστα όρια φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών ή ενός έτους (άρθρο 83 στοιχ. β’ -γ’ ΠΚ). Από όσα προαναφέρθηκαν παρέπεται ότι το δικαστήριο της ουσίας εφόσον η επιβληθείσα στον κατηγορούμενο ποινή είναι πέντε ετών (αδιακρίτως εάν είναι ποινή φυλακίσεως ή καθείρξεως), έχει υποχρέωση να ελέγξει, ακόμη και χωρίς αίτημα, τη συνδρομή των προϋποθέσεων μετατροπής της ποινής και να αιτιολογήσει ειδικώς την τυχόν αρνητική κρίση του, διαφορετικά ιδρύεται, από την έλλειψη τέτοιας αιτιολογίας, ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ του Κ.Ποιν.Δ. λόγος αναιρέσεως.
    Με τον δεύτερο λόγο αναίρεσης ο αναιρεσείων αιτιάται την έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και την εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 82 παρ. 1 ΠΚ, όπως αντικ. με τον ν. 4093/2012, καθόσον δεν μετέτρεψε την ποινή κάθειρξης πέντε (5) ετών, η οποία επιβλήθηκε σε βάρος του με την προσβαλλόμενη απόφαση, παρέλειψε δε να αιτιολογήσει την απόρριψη. Στην προκείμενη περίπτωση σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομική σκέψη και αφού η ποινή που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο με την προσβαλλόμενη απόφαση είναι ποινή στερητική της ελευθερίας (κάθειρξη) πέντε (5) ετών, υπόκειται (καταρχήν) σε μετατροπή. Επομένως, το άνω Τριμελές Εφετείο παραβίασε την ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 82 παρ. 1 ΠΚ, όπως αυτή αντικ. με το πρώτο άρθρο υπό παρ. ΙΓ’ περ. 1-2 ν. 4093/2012 και υπέπεσε σε σφάλμα, παραλείποντας να εκφέρει αιτιολογημένη κρίση για την μη μετατροπή της ποινής, σε συνάρτηση με το ζήτημα αν η μη μετατροπή αυτής ήταν αναγκαία για να αποτρέψει τον κατηγορούμενο από την τέλεση άλλων αξιοποίνων πράξεων.
    Συνακολούθως είναι βάσιμος ο σχετικός δεύτερος λόγος αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε’ Κ.Ποιν.Δ., ο οποίος πλήττει μόνο την απορριπτική διάταξη του αιτήματος μετατροπής της ποινής.
    Κατά τη γνώμη όμως ενός μέλους του δικαστηρίου, της Αρεοπαγίτου Μαρίας Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου, το δικάσαν δικαστήριο, που δεν μετέτρεψε σε χρηματική ποινή, την επιβληθείσα ποινή καθείρξεως των πέντε (5) ετών, ορθώς ερμήνευσε και εφήρμοσε τις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις του άρθρου 82 Π.Κ., τις οποίες ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου παραβίασε, και επομένως ο δεύτερος συτός λόγος αναιρέσεως, κατά το σκέλος του, που πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ανωτέρω ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, ιδρυόμενος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε’ Κ.Ποιν.Δ., πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, παρελκούσης της έρευνας του ετέρου σκέλους αυτού, περί ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας σε σχέση με τους λόγους της μη μετατροπής της ποινής.
    Και τούτο διότι, αν ο νομοθέτης ήθελε και την μετατροπή σε χρηματική, της ποινής καθείρξεως των πέντε ετών, (που οπωσδήποτε διαφοροποιείται, έχοντας βαρύτερες συνέπειες, από την ποινή φυλακίσεως των πέντε ετών, για τις οποίες θα αναφερθούμε ειδικότερα), θα το όριζε ρητά, όπως έκανε σε ανάλογες περιπτώσεις, όπως εκείνες των άρθρων: α) 14 παρ. 2 του ν. 37...2009, (ΦΕΚ τ. Α* 112/10.7.2009), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3727/2008 από τότε που ίσχυσε, και κατά το οποίο η στερητική της ελευθερίας ποινή, η οποία έχει καταγνωσθεί ή καταγιγνώσκεται εντός εννέα μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης και της ποινής καθείρξεως, μετατρέπεται σε χρηματική και από την υποβολή της περί της οποίας αιτήσεως αναστέλλεται μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως του δικαστηρίου περί της μετατροπής ή μη της ποινής, η προθεσμία για την άσκηση τυχόν προβλεπομένων κατά της καταδικαστικής αποφάσεως ενδίκων μέσων και, β) 26 παρ. 1 του Ν. 3811/2009, που άρχισε να ισχύει κατά το άρθρο 27 αυτού από τη δημοσίευση του στις 18/12/2009 στο τεύχος Α" αριθμός φύλλου 231 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και κατά το οποίο η στερητική της ελευθερίας ποινή, η οποία έχει καταγνωσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, εφόσον δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης και της πενταετούς καθείρξεως, μετατρέπεται σε χρηματική με αίτηση του καταδικασθέντος που υποβάλλεται παραδεκτά εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, και γίνεται δεκτή εκτός εάν με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση το δικαστήριο κρίνει, από την εν γένει συμπεριφορά του καταδικασθέντος, τη βαρύτητα του εγκλήματος και την προσωπικότητα του, ότι η μετατροπή δεν αρκεί για να αποτρέψει τον δράστη από την τέλεση άλλων ανάλογης βαρύτητας αξιοποίνων πράξεων, αφού προϋπόθεση για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής ήταν να έχει καταγνωσθεί η στερητική της ελευθερίας ποινή για την οποία γίνεται λόγος σ’ αυτήν μέχρι της 18.12.2009, και η σχετική αίτηση για την μετατροπή της σε χρηματική για να είναι παραδεκτή έπρεπε να είχε υποβληθεί μέχρι 18.2.2010. Επίσης, ο νομοθέτης εκφράσθηκε ρητά και συσταλτικά στην παρ. 3 της ανωτέρω διατάξεως, που όρισε το ποσό μετατροπής ημερησίως ότι, "κάθε ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από πέντε ευρώ έως εκατό (100) ευρώ", χωρίς καμία αναφορά σε μετατροπή για κάθε ημέρα κάθειρξης.
    Η ρητή και συσταλτική αυτή αναφορά, περιορίζει την ερμηνεία της παρ. 1 αυτής, ότι η περιοριστική της ελευθερίας ποινή μετατρέπεται μόνο για την ποινή της φυλακίσεως, αφού για την ποινή της καθείρξεως καθίσταται κενό γράμμα νόμου, δεδομένου ότι για αυτήν δεν ορίσθηκε ποσό μετατροπής. Επιχείρημα υπέρ της ανωτέρω απόψεως αποτελεί και η σχετικά πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση που έγινε με το ν.4264/2014, (ΦΕΚ Α 118/15.5.2014), στο άρθρο 41 παράγραφος 3 του οποίου ορίζεται ότι: "Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζεται και στην περίπτωση μετατροπής ποινών φυλάκισης από τρία έως και πέντε έτη που επιβλήθηκαν αμετάκλητα μέχρι τη δημοσίευση του ν.4093/2012. Για τη μετατροπή αποφασίζει αμετάκλητα το Δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, ύστερα από κλήτευση του αιτούντος. Κατά τη μετατροπή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα", αφού ρητά γίνεται λόγος σ’ αυτή για μετατροπή "ποινών φυλάκισης από τρία έως και πέντε έτη" και όχι και για μετατροπή ποινών καθείρξεως πέντε (5) 1 ετών. Και ναι μεν στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 4093/2012, διατυπώνεται ως σκοπός αυτού η αποσυμφόρηση των φυλακών, με πνεύμα σύγχρονης σωφρονιστικής αντίληψης, δεν έπεται όμως από το λόγο αυτόν ότι διέλαθε από τον νομοθέτη, η ποιοτική διαφορά του ενός είδους ποινής από την άλλη.
    Η ετερότητα αυτή, διακρίνεται στο νόμο από τις συνέπειες που επιφέρει η ποινή καθείρξεως πέντε (5) ετών από την ποινή φυλακίσεως πέντε (5) ετών. Ειδικότερα, στην κάθειρξη των πέντε (5) ετών επιβάλλεται πάντοτε και υποχρεωτικά, αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρο 60) ΠΚ, ενώ στη φυλάκιση πέντε (5) ετών, υπό προϋποθέσεις και δυνητικά μερική, (άρθρα 61 και 64 ΠΚ), η αποκατάσταση στην απόλαυση τους, (πολιτικών δικαιωμάτων), συντελείται μετά την πάροδο διαφορετικού χρόνου για την κάθε μία ποινή, (άρθρ. 66 ΠΚ), στην κάθειρξη η απόλυση υπό όρο προϋποθέτει έκτιση των 3/5 της ποινής, ενώ στη φυλάκιση των 2/5 (άρθρο 105 της παρ. α! και β! ΠΚ), η κάθειρξη παραγράφεται μετά από είκοσι έτη, ενώ η φυλάκιση μετά από δέκα έτη (άρθρο 114 στοιχ. β! και γ! ΠΚ). Περαιτέρω σε περίπτωση παραδοχής μετατροπής της ποινής κάθειρξης των πέντε (5) ετών, επί συνολικής ποινής κάθειρξης είκοσι πέντε (25) ετών κατόπιν συγχωνεύσεως ποινών, με ποινή βάση κάθειρξη πέντε (5 ετών), μετατρέπεται το σύνολο της ποινής και η μόνη πλέον αμετάτρεπτη ποινή καθίσταται αυτή της ισόβιας κάθειρξης, κάτι που οπωσδήποτε δεν ήθελε ο νομοθέτης, διότι αυτό, ως πραγματικό γεγονός, οδηγεί στην αύξηση της εγκληματικότητας ευπόρων εγκληματιών, οι οποίοι θα εξαγοράζουν τις ποινές τους, και υποβαθμίζει τόσο την γενική όσο και την ειδική πρόληψη των εγκλημάτων. Κατόπιν αυτών και αφού δεν υπάρχει άλλος λόγος αναίρεσης για έρευνα, πρέπει να γίνει, κατά πλειοψηφία, εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης μόνο καθό μέρος αφορά τη μη μετατροπή της ποινής, να απορριφθεί δε ομόφωνα κατά τα λοιπά η αίτηση και να παραπεμφθεί η υπόθεση στο ίδιο δικαστήριο, του οποίου είναι δυνατή η συγκρότηση με διαφορετική σύνθεση, προκειμένου αυτό να αποφανθεί για τη μετατροπή ή μη της ποινής της πενταετούς (5) κάθειρξης που επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα με την προσβαλλόμενη απόφαση (άρθρο 519 Κ.Ποιν.Δ.).
    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί κατά πλειοψηφία εν μέρει την απόφαση 570/2015 του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, μόνο ως προς τη διάταξη που απορρίπτει το αίτημα του αναιρεσείοντος για μετατροπή της ποινής της πενταετούς κάθειρξης, που επιβλήθηκε σε βάρος του.
    Παραπέμπει την υπόθεση, κατά το αναιρούμενο μέρος της, στο ίδιο δικαστήριο που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως, προκειμένου αυτό να αποφανθεί για τη μετατροπή ή μη της ποινής.
    Απορρίπτει κατά τα λοιπά την αίτηση αναίρεσης.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 27 Ιανουαρίου 2017.
    Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 21 Φεβρουαρίου 2017.
    Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πρόεδρος:Χρυσούλα Παρασκευά, Αντιπρόεδρος
Δικηγόροι:Κωνσταντίνος Κρεμμύδας, Δημήτριος Φαρμάκης (ΝΣΚ)
Εισηγητές:Αντεισαγγελέας ΑΠ: Βασιλική Θεοδώρου, Εισηγήτρια: Διονυσία Μπιτζούνη, Αρεοπαγίτης
Μέλη:Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου, Δημήτριος Χονδρογιάννης, Γεώργιος Αναστασάκος, Διονυσία Μπιτζούνη
Λήμματα:Φοροδιαφυγή ,Μετατροπή ποινής ,Έλλειψη αιτιολογίας ,Έλλειψη νόμιμης βάσης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 
Δημοσίευση:ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Δικαστήριο:ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Τόπος:ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:94
Ετος:2017

Όροι θησαυρού:ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ)
Περίληψη
Φοροδιαφυγή - Δόλος - Μετατροπή ποινής κάθειρξης σε χρήμα -Έλλειψη αιτιολογίας -. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή. Ο κατηγορούμενος, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, δεν υπέβαλε δηλώσεις στο Ελληνικό Δημόσιο για τον αναλογούντα φόρο συγκεκριμένων διαχειριστικών περιόδων. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, ο κατηγορούμενος είχε την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της οφειλέτριας ομόρρυθμης εταιρείας. Υπόκειται σε μετατροπή και η ποινή κάθειρξης πέντε ετών, καθώς και η συνολική ποινή κάθειρξης, όταν η ποινή βάση αυτής είναι ποινή κάθειρξης. Κριτήριο για τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ποινή δεν τάσσεται ο κακουργηματικός ή πλημμεληματικός χαρακτήρας της πράξης αλλά η φύση και η χρονική διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής. Αναιρείται για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 82 παρ. 1 ΠΚ και για αρνητική υπέρβαση εξουσίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση, διότι το δικάσαν Δικαστήριο παρέλειψε να εκφέρει αιτιολογημένη κρίση για τη μετατροπή ή μη της επιβληθείσας ποινής κάθειρξης πέντε ετών σε συνάρτηση με το ζήτημα αν η μη μετατροπή αυτής ήταν αναγκαία για να αποτρέψει τον κατηγορούμενο από την τέλεση άλλων αξιοποίνων πράξεων.

Κείμενο Απόφασης
    Αριθμός 94/2017
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤʼ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χρυσούλα Παρασκευά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (σύμφωνα με την υπʼ αριθμ.148/2016 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Αριστείδη Πελεκάνο, Αρτεμισία Παναγιώτου - Εισηγήτρια, Χρήστο Βρυνιώτη και Ιωάννη Μαγγίνα, Αρεοπαγίτες .
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 15 Νοεμβρίου 2016, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Κωνσταντινόπουλου (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Κ. Κ. του Γ., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ευστάθιο Φίλη, για αναίρεση της υπʼ αριθ. 708/2014 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών.
    Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σʼ αυτή, και o αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 13 Αυγούστου 2015 αίτησή του αναιρέσεως και στους από 21 Οκτωβρίου 2016 προσθέτους λόγους, τα οποία καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό .../15.
    Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως και οι πρόσθετοι λόγοι αυτής.
    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η κρινόμενη από 13-8-2015 (αριθμ. ...2015) αίτηση του Κ. Κ. του Γ. για αναίρεση της υπʼ αριθμ. 708/2014 καταδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, περιέχει δε έναν τουλάχιστον ορισμένο και επομένως παραδεκτό λόγο αναίρεσης και δη αυτόν της παντελούς έλλειψης αιτιολογίας της προσβαλλομένης απόφασης. Επομένως, είναι παραδεκτή και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω, συνεκδικαζόμενη με τους από 21-10-16 πρόσθετους λόγους, που κατατέθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα με χωριστό δικόγραφο στις 21-10-16.
    Κατά την διάταξη του αρθ. 18 παρ. 1 του Ν. 2523/1997, υπό την ισχύ του οποίου φέρεται τελεσθείσα η προκειμένη φοροδιαφυγή, όπως ίσχυε μετά την αντικατάσταση του με το αρθρ. 21 παρ. 1θʼ του ν. 2948/2001 και πριν από την τροποποίηση του με τα άρθρα 16 παρ. 1 του ν. 3888/2010 και 2 του ν. 3943/2011,"αδίκημα μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών διαπράττει ο φορολογούμενος ο οποίος, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή αυτών, δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς τους άνω φόρους, τέλη ή εισφορές ή συμψήφισε ή εξαπατώντας τη φορολογική αρχή έλαβε επιστροφή Φ.Π.Α, τιμωρούμενος: α) με φυλάκιση εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του Φ.Π.Α. που συμψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε ετήσια βάση έως το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, β) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του Φ.Π.Α. που συμψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε ετήσια βάση από το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ μέχρι το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και γ) με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ". Από τη χρήση της λέξης "προκειμένου" στο κείμενο του νόμου, συνάγεται ότι στην περιπτώσεις αυτές διαπλάθεται έγκλημα υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης (έγκλημα σκοπού) και ο φορολογούμενος πρέπει να ενεργεί με υπερχειλή δόλο (άρθρο 27 παρ. 2 ΠΚ) και συγκεκριμένα, θα πρέπει με τη μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας, να αποκρύπτει καθαρά εισοδήματα, γνωρίζοντας και επιδιώκοντας να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας. Αν δεν υπάρχει ο ανωτέρω εγκληματικός σκοπός στο πρόσωπο του φορολογουμένου, δεν πληρούται η υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος και δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα του άρθρου 18 του ανωτέρω νόμου. Επομένως, θα πρέπει στην καταδικαστική απόφαση για την ανωτέρω πράξη να περιέχεται πλήρης και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφενός της αντικειμενικής υπόστασης που θεμελιώνει το άνω αδίκημα, κυρίως όμως, να αιτιολογείται ο συγκεκριμένος σκοπός (αποφυγής πληρωμής φόρου προστιθέμενης αξίας), ο οποίος πρέπει να αναφέρεται και να εξειδικεύεται ρητά και με σαφήνεια, αφού πρόκειται για στοιχείο της υποκειμενικής υποστάσεως του αδικήματος του άρθρου 18 του ως άνω ν. 2523/1997 (Α.Π. 225/2015, 267/2013, 1231/2011). Περαιτέρω, με το υπό τον τίτλο Εγκλήματα φοροδιαφυγής -Ποινικές Κυρώσεις του αρθ 8 ν.4337/2015, η ισχύς του οποίου άρχισε στις 17-10-2015, ήτοι μετά την έκδοση της προσβαλλομένης εδώ αποφάσεως, τα άρθρα 66 και 67 του Δωδέκατου Κεφαλαίου του Μέρους Αʼ του ν. 4174/2013 αναριθμούνται σε 72 και 73, το Κεφάλαιο Δωδέκατο αναριθμείται σε Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο, τα άρθρα 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 και 76 αναριθμούνται σε 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 και 82 και προστίθεται νέο Κεφάλαιο Δωδέκατο υπό τον τίτλο ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ και με το αρθ. 66 καταργούνται οι διατάξεις των αρθ. 17, 18 και 19 παρ. 1 εδ. α 20 και 21 τον ν. 2523/1997 και ειδικότερα για τα αδικήματα των αρθ. 17 και 18 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση α) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ) αποκρύπτει από τα όργανα της φορολογικής διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείπει να υποβάλλει δήλωση, ή, υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές, (ολικά ή μερικά), δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες ώστε να μη εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη β) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς καθώς και όποιος παραπλανά τη φορολογική διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή καθώς και όποιος διακρατεί φόρους τέλη ή εισφορές γ) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο τον φόρο αυτόν. Και στην παράγραφο 3 του άνω άρθρου του ίδιου νόμου όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρύβει υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου ή β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος αα) τις 50.000 ευρώ εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας ή ββ) τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση. Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας ή τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή εισφοράς.
    Τέλος, το κατʼ εξακολούθηση έγκλημα απαρτίζεται από περισσότερες ομοειδείς πράξεις, που κάθε μία περιέχει πλήρη στοιχεία ενός και του αυτού εγκλήματος, αλλά όλες συνδέονται με την ταυτότητα της αποφάσεως για την εκτέλεση τους. Κατά την παρ. 2 του άρθρου 98 ΠΚ (όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 2721/1999), η αξία του αντικειμένου της πράξης και η περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατʼ εξακολούθηση τέλεση του εγκλήματος λαμβάνται συνολικά υπόψη αν ο δράστης απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσμα αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως προσδιορίζεται με βάση τη συνολική αξία του αντικειμένου και την συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος που ανάλογα με το έγκλημα επήλθε ή σκοπήθηκε. Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δʼ του ΚΠΔ, όταν αναφέρονται σʼ αυτή, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όμως, εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, περιέχει και πραγματικά περιστατικά τόσο αναλυτικά και με τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της. Ως προς τα αποδεικτικά μέσα, που λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο για την καταδικαστική του κρίση, για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατʼ είδος προσδιορισμός τους, χωρίς να απαιτείται και αναλυτική παράθεση τους και μνεία του τι προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει όμως να προκύπτει, ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίμησε όλα και όχι μόνο μερικά από αυτά. Ακόμη, δεν είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο για το σχηματισμό της δικανικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται ορισμένα από τα αποδεικτικά μέσα, δεν σημαίνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται αυτά. Δεν αποτελεί, όμως, λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση των μαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αξιολογήσεως και αναφοράς κάθε αποδεικτικού μέσου χωριστά και η παράλειψη συσχετίσεως των αποδεικτικών μέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Εʼ του ΚΠΔ, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως, υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ" αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, εσφαλμένη δε εφαρμογή συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρμοσε. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγμα που συμβαίνει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού με το σκεπτικό αυτής και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση (Ολ,ΑΠ 3/2008).
    Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα, επισκοπούμενα παραδεκτώς για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, πρακτικά της προσβαλλομένης απόφασης, το Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πατρών, που, δικάζοντας κατ" έφεση, την εξέδωσε, δέχθηκε, κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, με επιτρεπτή αλληλοσυμπλήρωση σκεπτικού και διατακτικού, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατʼ είδος αναφερομένων στην εν λόγω απόφαση αποδεικτικών μέσων (πρακτικά πρωτοβάθμιας δίκης και αναγνωσθέντα έγγραφα), ότι αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Ο κατηγορούμενος στην ... στους κατωτέρω αναφερόμενους χρόνους υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "... Ο.Ε.", με αντικείμενο εργασιών κέντρου διασκέδασης, που εδρεύει στην ... και τηρεί βιβλία ΚΒΣ δεύτερης κατηγορίας, δεν απέδωσε στο Ελληνικό Δημόσιο Φόρο Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των κατωτέρω αναφερόμενων διαχειριστικών περιόδων, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του, ο οποίος σε ορισμένες από τις κάτωθι διαχειριστικές περιόδους υπερβαίνει ετησίων το ποσό των 3.000 ευρώ., ενώ σε άλλη διαχειριστική περίοδο υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των 75.000 ευρώ, η δε οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής έγινε στις 13-03-2011. Ειδικότερα, στην ... κατά το χρονικό διάστημα από 20-04-2009 έως 20-10-2010, ενεργώντας με πρόθεση, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, διέπραξε το αδίκημα της φοροδιαφυγής, διότι δεν υπέβαλε δηλώσεις στο Ελληνικό Δημόσιο για τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), που αφορά διαχειριστικές περιόδους από 1-1-2009 Έως 31-12-2009 και από 1-1-2010 Έως 30-09-2010, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν αρμοδίως γενομένου φορολογικού ελέγχου από ελεγκτές της ..., για τον οποίο συντάχθηκαν οι υπʼ αριθμ. .../14-12-2010 δύο (2) πράξεις προσδιορισμού Φ.Π.Α. , κατά τις οποίες περιόδους το συνολικό ποσό τούτου που είχε υποχρέωση να δηλώσει και να αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο υπό την ως άνω ιδιότητα του, υπερβαίνει κατά την πρώτη ως άνω περίοδο το ποσό των 3.000 ευρώ και συγκεκριμένα στο ποσό των 57.207,58 ευρώ και κατά την δεύτερη ως αν περίοδο υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ και συγκεκριμένα ανέρχεται στο ποσό των 93.842,57 ευρώ. Τα ως άνω οφειλόμενα ποσά Φ.Π.Α έπρεπε να καταβάλει άμεσα με την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α για τις ως άνω χρήσεις, δηλαδή μέχρι και την 20Π ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, δηλαδή για τα τέσσερα τρίμηνα της χρήσης του έτους 2009 στις 20-04-2009 ποσό 14.965,18 ευρώ, στις 20-07-2009 ποσό 8.175,46 ευρώ, στις 20-10-2009 ποσό 7.751,03 ευρώ, και στις 20-01-2010 ποσό 26.315,91 ευρώ και για τα τρία πρώτα τρίμηνα της χρήσης του έτους 2010 στις 20-04-2010 ποσό 54.783,44 ευρώ, στις 20-07-2010 ποσό 23.435,16 ευρώ και στις 20-10-2010 ποσό 15.623,97 ευρώ. Η δε οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής έγινε στις 12-03-2011 με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των 60 ημερών για την άσκηση προσφυγής ή επίλυσης με διοικητικό συμβιβασμό για το ανωτέρω χρέος, δεδομένου ότι οι ως άνω πράξεις προσδιορισμού Φ.Π.Α κοινοποιήθηκαν σʼ αυτόν (κατ/νο) υπό την ως άνω ιδιότητα του στις 10-+01-2011. Επομένως, πρέπει ο κατηγορούμενος να κηρυχθεί ένοχος του αδικήματος της φοροδιαφυγής κατʼ εξακολούθηση, όπως σωστά εκτιμώντας τις αποδείξεις έκρινε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, απορριπτόμενης κατʼ ουσίας της έφεσής του." Στη συνέχεια, το Δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσειοντα του ότι: "Στην …, στους ακολούθως αναφερόμενους χρόνους, με περισσότερες πράξεις τέλεσε περισσότερα εγκλήματα που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος και ειδικότερα αυτό της φοροδιαφυγής. Ειδικότερα, ενεργώντας ως υπόχρεος υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "... Ο.Ε.", με αντικείμενο εργασιών κέντρου διασκέδασης, που εδρεύει στην ... και τηρεί βιβλία Κ.Β.Σ. δεύτερης κατηγορίας, δεν απέδωσε στο Ελληνικό Δημόσιο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των κατωτέρω αναφερόμενων διαχειριστικών περιόδων, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του, ο οποίος σε ορισμένες από τις κάτωθι διαχειριστικές περιόδους υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 3.000 ευρώ, ενώ σε άλλη διαχειριστική περίοδο υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των 75.000 ευρώ, η δε οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής έγινε στις 12-3-2011. Ειδικότερα, στην ... κατά το χρονικό διάστημα από 20-4-2009 έως 20-10-2010, ενεργώντας με πρόθεση, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, διέπραξε το αδίκημα της φοροδιαφυγής, διότι δεν υπέβαλε δηλώσεις στο Ελληνικό Δημόσιο για τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), που αφορά στις διαχειριστικές περιόδους από 1-1-2009 έως 31-12-2009 και από 1-1-2010 έως 30-9-2010, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν αρμοδίως γενομένου φορολογικού ελέγχου από ελεγκτές της ..., για τον οποίο συντάχθηκαν οι υπʼ αριθμ. .../14-12-2010 δύο (2) πράξεις προσδιορισμού Φ.Π.Α., κατά τις οποίες περιόδους το συνολικό ποσό τούτου που είχε υποχρέωση να δηλώσει και να αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο υπό την ως άνω ιδιότητα του, υπερβαίνει κατά την πρώτη ως άνω περίοδο το ποσό των 3.000 ευρώ και συγκεκριμένα ανέρχεται στο ποσό των 57.207,58 ευρώ και κατά τη δεύτερη ως άνω περίοδο υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ και συγκεκριμένα ανέρχεται στο ποσό των 93.842,57 ευρώ. Τα ως άνω οφειλόμενα ποσά Φ.Π.Α. έπρεπε να καταβάλει άμεσα με την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις ως άνω χρήσεις, δηλαδή μέχρι και την 20° ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, δηλαδή για τα τέσσερα τρίμηνα της χρήσης του έτους 2009 στις 20-4-2009 ποσό14.965,18 ευρώ, στις 20-7-2009 ποσό 8.175,46 ευρώ, στις 20-10-2009 ποσό ευρώ και στις 20-1-2010 ποσό 26.375,91 ευρώ και για τα τρία πρώτα τρίμηνα της χρήσης του έτους 2010 στις 20-4-2010 ποσό 54.783,44 ευρώ, στις 20-7-2010 ποσό 23.435,16 ευρώ: και στις 20-10-2010 ποσό 15.623,97 ευρώ! Η δε οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής έγινε στις 12-3-2011 με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των 60 ημερών για την άσκηση προσφυγής ή επίλυσης με διοικητικό συμβιβασμό για το ανωτέρω χρέος, δεδομένου ότι οι ως άνω πράξεις προσδιορισμού Φ.Π.Α. του κοινοποιήθηκαν υπό την ως άνω ιδιότητα του στις 10-1-2011.
    Με αυτά που δέχθηκε το δίκασαν Δικαστήριο, διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφαση του, την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σʼ αυτήν, κατά την παραδεκτή ως άνω αλληλοσυμπλήρωση σκεπτικού και διατακτικού, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την αποδεικτική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του ως άνω εγκλήματος, για το οποίο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26 παρ. Ια, 27 παρ. 2, 98 ΠΚ και 18 παρ.1 περ,. βʼ , γʼ του Ν. 2523/1997, τις οποίες, κατά την προεκτεθείσα έννοια τους, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω παραδοχές της προσβαλλομένης, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο δέχθηκε αιτιολογημένα τη συνδρομή όλων των ανωτέρω υποκειμενικών και αντικειμενικών στοιχείων της πράξεως για την οποία κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα.
    Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο σκεπτικό της προσβαλλομένης απόφασης ότι ο κατηγορούμενος, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, είχε την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "... Ο.Ε", η οποία είχε υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και στη συνέχεια απόδοσης αυτού στο Δημόσιο και ότι, προκειμένου να αποφύγει την απόδοση του, με πρόθεση δεν υπέβαλλε περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις διαχειριστικές περιόδους από 1-1-2009 έως 31-12-2009 και από 1-1-2010 έως 30-9-2010 και δεν απέδωσε ΦΠΑ συνολικού ποσού 151.050,15 ευρώ. Ωσαύτως, υπάρχει πλήρης αιτιολογία ως προς το υποκειμενικό στοιχείο του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος, με την παραδοχή του Δικαστηρίου της ουσίας τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, ότι τα ανωτέρω έπραξε με πρόθεση και σκοπός του ήταν να αποφύγει την καταβολή του οφειλομένου ΦΠΑ. Σημειωτέον ότι η πράξη για την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων τόσο υπό την ισχύ του ν. 2523/1997, ως ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, όσο και υπό την ισχύ του επιεικέστερου ν. 4337/17-10-15, που ίσχυσε μετά την έκδοση της προσβαλλομένης απόφασης και πριν αυτή καταστεί αμετάκλητη, φέρει τον χαρακτήρα κακουργήματος (ολ ΑΠ 5/2002, ΑΠ 1154/2010) , αφού πρόκειται για φοροδιαφυγή κατʼ εξακολούθηση, συνολικού ποσού υπερβαίνοντος αθροιστικά τις 100.000 ευρώ και συγκεκριμένα για φοροδιαφυγή συνολικού ποσού 151.050,15 ευρώ, στην αποφυγή πληρωμής του οποίου, ως σαφώς συνάγεται από τις παραδοχές της προσβαλλομένης, εξ αρχής απέβλεπε ο αναιρεσείων, (αρθρ. 98 παρ. 2 ΠΚ), απορριπτόμενων των, περιλαμβανομένων στους πρόσθετους λόγους αναίρεσης, περί του αντιθέτου ισχυρισμών αυτού. Επομένως, οι σχετικοί, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δʼ και Εʼ ΚΠΔ, λόγοι αναίρεσης, με τους οποίους πλήττεται η προσβαλλομένη απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και έλλειψη νόμιμης βάσης τυγχάνουν απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
    Στο άρθρο 82 παρ. 1 και 3 ΠΚ, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις περ. 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓʼ του πρώτου άρθρου ν. 4093/2012 (ΚΝοΒ σελ. 2437, 2584) ορίζονται τα εξής : "1. ... Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα πέντε μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν το δικαστήριο με απόφαση του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων...3. Κάθε ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ ... Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών μπορεί να αυξομειώνονται τα προβλεπόμενα ποσά μετατροπής των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών". Κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης, ως περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που είναι ανώτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, η οποία μετατρέπεται σε χρηματική, εκτός αν το δικαστήριο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του κρίνει ότι απαιτείται η μετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιοποίνων πράξεων, νοείται τόσο η ποινή φυλάκισης όσο και η ποινή κάθειρξης. Η ερμηνευτική εκδοχή αυτή συμπορεύεται με το γράμμα του νόμου, όπου προκρίνεται η διατύπωση "περιοριστική της ελευθερίας ποινή", και όχι ο όρος "φυλάκιση", αλλά και με τον σκοπό του νόμου, ο οποίος συνίσταται στην αποσυμφόρηση των φυλακών με πνεύμα σύγχρονης σωφρονιστικής αντίληψης (βλ. σχετική αιτιολογική έκθεση ν. 4093/2012 σε ΚΝοΒ σελ. 2484). Παρόμοιος ήταν και ο σκοπός των νόμων 3727/2008, 3772/2009 και 3811/2009,οι οποίοι προβλέπουν τη δυνατότητα μετατροπής για περιορισμένο χρονικό διάστημα και ποινής κάθειρξης πέντε ετών, συμπεριλαμβάνοντας την στη φραστική διατύπωση "στερητική της ελευθερίας ποινή" και αναφέροντας ρητά τον όρο "πενταετής κάθειρξη" (βλ. ιδίως αιτιολ. έκθεση ν. 3811/2009 σε ΚΝοΒ σελ. 2923). Εξάλλου, ως βαρύνον κριτήριο για τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ποινή δεν τάσσεται ο κακουργηματικός ή πλημμεληματικός χαρακτήρας της πράξης αλλά η φύση και η χρονική διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής, η οποία και σε κακουργήματα, όταν συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις ή άλλοι γενικοί λόγοι μείωσης της ποινής, έχει ως ελάχιστα όρια φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών ή ενός έτους (άρθρο 83 στοιχ. βʼ -γʼ ΠΚ). Από όσα προαναφέρθηκαν παρέπεται ότι υπόκειται σε μετατροπή και η ποινή κάθειρξης πέντε ετών, καθώς και η συνολική ποινή κάθειρξης, όταν η ποινή βάσης αυτής είναι ποινή κάθειρξης πέντε ετών (ΑΠ 454/2016).
    Στην προκείμενη περίπτωση ο κατηγορούμενος και ήδη αναιρεσείων καταδικάστηκε με την προσβαλλομένη απόφαση σε ποινή κάθειρξης πέντε (5) ετών. Επομένως, σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομική σκέψη, η ως άνω ποινή που του επιβλήθηκε, υπόκειται (καταρχήν) σε μετατροπή. Επομένως, το άνω Τριμελές Εφετείο παραβίασε την ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 82 παρ. 1 ΠΚ, όπως αυτή αντικ. με το πρώτο άρθρο υπό παρ. ΙΓʼ περ. 1-2 ν. 4093/2012 και υπέπεσε σε αρνητική υπέρβαση εξουσίας, παραλείποντας να εκφέρει αιτιολογημένη κρίση για την μετατροπή της προαναφερθείσας ποινής, σε συνάρτηση με το ζήτημα αν η μη μετατροπή αυτής ήταν αναγκαία για να αποτρέψει τον κατηγορούμενο από την τέλεση άλλων αξιοποίνων πράξεων. Συνακολούθως είναι βάσιμος ο σχετικός, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Εʼ και Ηʼ ΚΠΔ, πρώτος πρόσθετος λόγος αναίρεσης, ο οποίος πλήττει την προσβαλλομένη απόφαση για τις ως άνω πλημμέλειες.
    Κατόπιν αυτών και αφού δεν υπάρχει άλλος λόγος, κύριος ή πρόσθετος, αναίρεσης για έρευνα, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης και δη μόνο ως προς το κεφάλαιο της περί μη μετατροπής της επιβληθείσας στον αναιρεσείοντα ποινής, να απορριφθεί κατά τα λοιπά η αίτηση και οι πρόσθετοι λόγοι αυτής και να παραπεμφθεί η υπόθεση στο ίδιο Δικαστήριο, του οποίου είναι δυνατή η συγκρότηση με διαφορετική σύνθεση, προκειμένου αυτό να αποφανθεί για τη μετατροπή ή μη της ποινής της πενταετούς κάθειρξης που επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα με την προσβαλλόμενη απόφαση (άρθρο 519 ΚΠΔ).
    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί εν μέρει την υπʼ αριθμ. 708 /2014 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών και δη μόνο ως προς το κεφάλαιο της περί μη μετατροπής της επιβληθείσας στον αναιρεσείοντα ποινής της πενταετούς κάθειρξης.
    Παραπέμπει την υπόθεση, κατά το αναιρούμενο μέρος της, στο ίδιο Δικαστήριο που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως, προκειμένου αυτό να αποφανθεί για τη μετατροπή ή μη της ανωτέρω ποινής, που επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα.
    Απορρίπτει κατά τα λοιπά την από 13-8-2015 (αριθμ. ...2015) αίτηση του Κ. Κ. του Γ., κατοίκου ..., οδός ..., για αναίρεση της υπʼ αριθμ. 708/2014 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών καθώς και τους από 21-10-16 πρόσθετους λόγους, που κατατέθηκαν με χωριστό δικόγραφο στις 21-10-16.
    Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Ιανουαρίου 2017.
    Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 23 Ιανουαρίου 2017.
    Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πρόεδρος:Χρυσούλα Παρασκευά, Αντιπρόεδρος
Δικηγόροι:Ευστάθιος Φίλης
Εισηγητές:Αντεισαγγελέας ΑΠ: Ιωάννης Κωνσταντινόπουλος, Εισηγήτρια: Αρτεμισία Παναγιώτου, Αρεοπαγίτης
Μέλη:Αριστείδης Πελεκάνος, Αρτεμισία Παναγιώτου, Χρήστος Βρυνιώτης, Ιωάννης Μαγγίνας
Λήμματα:Φοροδιαφυγή ,Δόλος ,Μετατροπή ποινής κάθειρξης σε χρήμα ,Έλλειψη αιτιολογίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 
Δημοσίευση:ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ
ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ετος:2017
Τόμος:71
Σελ.:441ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 


Δικαστήριο:
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Τόπος:
ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:
130
Ετος:
2017

Όροι θησαυρού:
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ)

Περίληψη
Φοροδιαφυγή - Μετατροπή ποινής - Κάθειρξη - Χρηματική ποινή -. Διαπράττει φοροδιαφυγή όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου. Για τη θεμελίωση της υποκειμενικής υπόστασης του εν λόγω εγκλήματος δεν απαιτείται, ως πρόσθετο στοιχείο, σκοπός του δράστη για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή. Αναιρείται εν μέρει ως προς την απόρριψη του αιτήματος του καταδικασθέντος για μετατροπή της ποινής κάθειρξης σε χρηματική, εφόσον υπόκειται σε μετατροπή και η ποινή κάθειρξης πέντε ετών, καθώς και η συνολική ποινή κάθειρξης, όταν η ποινή βάση αυτής είναι ποινή κάθειρξης πέντε ετών. (Αντίθετη 1586/2016).

Κείμενο Απόφασης
    Αριθμός 130/2017
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σακκά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Καπελούζο, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα και Ιωάννη Μπαλιτσάρη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
    Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 9 Νοεμβρίου 2016, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αθανάσιου Ακριτίδη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Ι. Π. του Γ., κατοίκου ... που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Βασίλειο Κούτα, για αναίρεση της υπ’ αριθ. 127/2015 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαρίσης.
    Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λαρίσης με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 13 Νοεμβρίου 2015 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό .../2015.
    Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης.
    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η κρινόμενη υπ’ αριθμ. ...2015 από 13-11-2015 αίτηση του Ι. Π. του Γ., για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 127/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (κακ/των) ..., η οποία καταχωρήθηκε στο κατά το άρθρο 473 παρ. 3 εδ. α’ του ΚΠΔ βιβλίο την 3-11-2015, έχει ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως κατά το άρθρο 473 παρ. 1 και 3 του ΚΠΔ.
    Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω, ως προς το παραδεκτό και βάσιμο...