Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΔ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗΣ ΖΟΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 125Δ/1998)


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος:
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθμός:
17.2.1998
Έτος:
1998
ΦΕΚ:
Δ 125 19980227
Τέθηκε σε ισχύ:
27.02.1998
Ημ.Υπογραφής:
17.02.1998
Τίτλος:
Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή της χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής).
Προοίμιο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παρ. 1) του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33}, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων Ταμείου Νομικών» (Α'4). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997(Α'38). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 (παρ. 1 και 2) του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος». (Α 60). 4. Τις διατάξεις του Ν. 1515/85 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας» (Α'18) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2052/92 (Α'94). 5. Τα 5277/22.7.1993 6109/14.9.1993 6195/20.9.93 3951/5.8.1994 3952/5.8.1994 και 3953/5.8.1994 έγγραφα του Οργανισμού Αθήνας. 6. Το 87151/22.12.1993 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος με το συνημμένο σ' αυτό από 21.9.93 πρακτικού της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής. 7. Το 2471/30.5.1994 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού. 8. Τα Α1/Φ02/23833/1340/ 10.6.1994 Α1/Φ02/ 46463/2444/ 10.10.1994 Α1/Φ02/51697/2732/2.11.94 και Α1/Φ02/ 59209/ 3115/ 20.12.1994, έγγραφα της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Τμήμα Αρχαιολογικών χω ρω ν του Υπουργείου Πολιτισμού. 9. Το 2319/27.6.1994 έγγραφο της1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. 10. Τις 179/1993, 49/1994 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 11. Τις 1/1994, και 10/1994 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Κωνσταντίνου. 12. Την 97/1993, γνωμοδότηση της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας. 13. Την 91/1994 γνωμοδότηση και το 3425/19.12.1995 έγγραφο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναβύσσου. 14. Την 214/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας. 15. Τα 1459/21.4.1994, 3789/24.8.1994, 4025/7.9.1994 4121/13.3.1994 και 798/21.2.1995 και 1107/7.3.96 και 3140/28.6.1995 (απόφαση 109/95) έγγραφα του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας. 16. Τα 2969/18.8.1994 3239/9.9.1994 3653/11.10.1994 και 4276/25.11.1994 έγγραφα της Κοινότητας Καλυβιών Θορικού και το 757/21.2.1995 έγγραφο του Δήμου Καλυβιών- Θορικού. 17. Τα 683/26.8.1994 και 156/29.2.1996 έγγραφα της κοινότητας Κουβαρά. 18. Τα 463/30.5.1995 και 483/5.6.1995 έγγραφα της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. 19. Το 1445/2.11.1993 έγγραφο της Κοινότητας Σαρωνίδος. 20. Τα 3362/29.5.1995 και 4312/29.6.1995 έγγραφα του Δήμου Λαυρεωτικής. 21. Το γεγονός ότι για το Δήμο Καλυβιών Θορικού και την Κοινότητα Κουβαρά, πέρασε άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 31 παρ. 3 του Π. Δ/τος 323/1989 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου» με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν» (Α' 146). 22. Το 20011/3564/12.12.1995 έγγραφο του ΕΚΘΕ. 23. Την 1/συν. 48η/9.3.195 γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. 24. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των οικείων Ο.Τ.Α. 25. την 265/1997 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝΑρθρο:
1
Ημ/νία:
27.02.1998

Κείμενο Αρθρου
Στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής) και ειδικότερα των Δήμων Καλυβιών Θορικού, Κερατέας, Λαυρεωτικής και των Κοινοτήτων Αγίου Κωνσταντίνου, Αναβύσσου, Κουβαρά, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας, η οποία περιοχή εμπίπτει εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου του νομού Αττικής, που εγκρίθηκε με το από 22.6.1983 Π.Δ/γμα (Δ'284), καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης κατά περιοχές Α, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι1, Ι2, και περιοχές τουριστικών εγκαταστάσεων Ε.Ο.Τ,, απασχολησιοθεραπευτικού κέντρου παιδιών με ειδικές ανάγκες και τουρισμού -αναψυχής Λαγονησίου, που φαίνονται στα δεκατέσσερα (14) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:10.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 20874/1997 πράξη του και που αντίτυπα τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα, όπως στα επόμενα άρθρα.Αρθρο:
2
Ημ/νία:
27.02.1998

Κείμενο Αρθρου
Α. Περιοχές με στοιχείο Α. 1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις: - Αναψυκτήρια και καθιστικά - Εγκαταστάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων - Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας με τα απαραίτητα για τη λειτουργία του βοηθητικά κτίσματα (γραφεία, αποδυτήρια, ντους, W.C.) - Κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις Ο3σιρίη9δ) χωρίς οικίσκους και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους. ...
Κατ' εξαίρεση στην περιοχή αυτή επιτρέπονται ύστερα από προέγκριση χωρoθέτησης σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α 69269/5387/24.10.90 (Β' 678). - Εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας. - Εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών. Όλες οι παραπάνω χρήσεις είναι επιτρεπτές μετά από έγκριση των αρμόδιων δασικών αρχών μόνο στα μη δασικά τμήματα των περιοχών Α καθώς και στις δασικές εκτάσεις των περιοχών αυτών εφόσον αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του Έκτου Κεφαλαίου του Ν. 998/1979 και με τις προϋποθέσεις που αυτός ορίζει. Στις παραπάνω περιοχές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29του Ν. 1947/91 (Α' 70) καθώς επίσης και οι διατάξεις του Π.Δ/τος 93/87 (Α'52). 2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής: α. Για τα αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων και τις αθλητικές εγκαταστάσεις: - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: τρία τοις εκατό (3%). - Συντελεστής δόμησης: 0,02. - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια αυτών: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: τέσσερα (4) μέτρα. β. Για τις κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους (κτίσματα απαραίτητα για τη λειτουργία τους): - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: επτά τοις εκατό (7%). - Συντελεστής δόμησης: 0,05. - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: τετρακόσια (400) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: τέσσερα (4) μέτρα. γ. Για τις εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας και εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που ισχύουν κατά την ημέρα δημοσίευσής του παρόντος δ/τος. δ. Επιτρέπεται επί του αυτού γηπέδου η ανέγερση αναψυκτηρίων, εγκαταστάσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας, των οποίων η συνολική δομήσιμη επιφάνεια δεν δύναται να υπερβαίνει τα 200 τετραγωνικά μέτρα. 3. Στα τμήματα των περιοχών με στοιχείο Ατά οποία δεν χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές εκτάσεις από το δασικό κτηματολόγιο επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας με τους εξής όρους δόμησης: - Μέγιστη συνολική κάλυψη και επιτρεπόμενη επιφάνεια ορόφων κτιρίου διακόσια (200) τ.μ. - Μέγιστα επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου 7,50 μ. - Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. Β. Περιοχές με στοιχείο Β1. Περιοχές απολύτου προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων. Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται κάθε δόμηση. Γ. Περιοχές με στοιχείο Β2. Περιοχές μέσης προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων. 1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις: - κατοικία - αγροτικές αποθήκες - δημόσια και δημοτικά καθιστικά και αναψυκτήρια. 2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής: α. Για τα κτίρια κατοικίας: - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη κάλυψη και επιφάνεια του κτιρίου εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: τέσσερα (4) μέτρα. - Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. β. Για τις αγροτικές αποθήκες: - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου: τριάντα (30) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: δύο και μισό (2,50) μέτρα. γ. Πα τα δημόσια και δημοτικά καθιστικά και αναψυκτήρια: - Μέγιστο ποσοστά κάλυψης: τρία τοις εκατό (3%). - Συντελεστής δόμησης: 0,02 - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: τέσσερα (4) μέτρα. - Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. δ. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κεραμίδια βυζαντινού ή ελληνορωμαϊκού τύπου το ύψος της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο (2) μέτρα. Δ. Στις παραπάνω περιοχές δεν εφαρμόζονται ο; διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 1947/1991 (Α'70) καθώς επίσης και οι διατάξεις του Π.Δ/τος 93/87 (Α' 52). Δ. Περιοχές με στοιχείο Β3. 1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται διαμορφώσεις εδάφους και κατασκευές εξοπλισμού υπαίθριας αναψυχής και χώροι υγιεινής. Ε. Περιοχή με στοιχείο Γ. 1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις: - αγροτικές αποθήκες που εξυπηρετούν τη ν πρωτογενή παραγωγή. - κτηνοτροφικές και σταυλικές εγκαταστάσεις. - θερμοκήπια. - κατοικία κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings) χωρίς οικίσκους και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους. Κατ' εξαίρεση στην περιοχή επιτρέπονται ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 69269/5387/24.10.90 (Β 678). - εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών. - εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας - εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών. Στην παραπάνω περιοχή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων περιοχή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 1947/1991 (Α 70) καθώς επίσης και οι διατάξεις του Π. Δ/τος 93/1987 (Α' 52). 2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής: α. Αγροτικές αποθήκες: - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: τριάντα (30) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: τέσσερα (4) μέτρα. Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων εδαφίων δύναται να ορίζεται κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 2 του από 24.5.1985 Π. Δ/τος: - συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια μέχρι εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα. - μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μέχρι πέντε (5) μέτρα. β. Για τις κτηνοτροφικές ή σταυλικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργιών: - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: δέκα τέσσερα τοις εκατό (14%). - Συντελεστής δόμησης: 0,1 - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: πέντε (5) μέτρα. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου δύναται να ορίζεται μέγιστο ύψος 7,5 μέτρα κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 2 του από 24.5.1985 Π. Δ/τος. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. γ. Για θερμοκήπια: - Οι αποστάσεις των θερμοκηπίων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 2,5 μέτρα ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής. - Τα θερμοκήπια κατασκευάζονται μόνο σε γήπεδα των οποίων ο ιδιοκτήτης είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και μετά από βεβαίωση του Υπουργείου Γεωργίας. - Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του από 24.5.1985 Π. Δ/τος. δ. Για κατοικία: - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη κάλυψη και επιφάνεια ορόφων των κτιρίων: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τω ν κτιρίων: 7,50 μέτρα. - Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. ε. Για τις κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings) χωρίς οικίσκους και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους. - Μέγιστα ποσοστό κάλυψης: επτά τοις εκατό (7%). - Συντελεστής δόμησης: 0,05. - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: τετρακόσια (400) τ.μ. - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: τέσσερα (4) μέτρα. στ. Για τις εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας και εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που ισχύουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος δ/τος. 3. Για τις αγροτικές, κτηνοτροφικές και σταυλικές εγκαταστάσεις και υδατοκαλλιέργειες, εκτός των αγροτικών αποθηκών επιφανείας τριάντα (30) τετραγωνικά μέτρα απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Γεωργίας. ΣΤ. Περιοχή με στοιχεία Δ. (Περιοχή Παραθεριστικής Κατοικίας). 1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις: - κατοικία - εστιατόρια - αναψυκτήρια - υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις μετά απαραίτητα για τη λειτουργία τους βοηθητικά κτίσματα (γραφεία αποδυτήρια, ντους, W.C.) - εγκαταστάσεις λουομένων (αποδυτήρια, ντους, W.C. αναψυκτήρια, υπαίθρια καθιστικά, εγκαταστάσεις για θαλάσσια παιχνίδια). 2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής: α. Για κατοικία: - Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. - Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του από 24.5.1985 Π. Δ/τος (Δ' 270), πλην της παρ. 4, όπως ισχύουν και χωρίς τις αντίστοιχες παρεκκλίσεις. β. Για εστιατόρια - αναψυκτήρια: - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: επτά τοις εκατό (7%) - Συντελεστής δόμησης: 0,05 - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: τετρακόσια (400) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: πέντε (5,00) μέτρα. - Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. γ. Για υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα βοηθητικά κτίσματα: - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: τρία τοις εκατό (3%) - Συντελεστής δόμησης: 0,02. - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: ένας (1} με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: τέσσερα (4) μέτρα. - Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. δ. Για τις εγκαταστάσεις λουομένων: - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: επτά τοις εκατό (7%). - Συντελεστής δόμησης: 0,05. - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: πέντε (5) μέτρα. - Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. Ζ. Περιοχή με στοιχείο Ε. Περιοχή δεύτερης κατοικίας και τουριστικών εγκαταστάσεων. 1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις: - κατοικία - εστιατόρια - αναψυκτήρια - υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις μετά απαραίτητα για τη λειτουργία τους βοηθητικά κτίσματα (γραφεία, αποδυτήρια, ντους, W.C.) - εγκαταστάσεις λουομένων (αποδυτήρια, ντους, W.C. αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις για θαλάσσια παιχνίδια). - ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις(campings)και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις. - χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του ναυταθλητισμού. Οι ως άνω εγκαταστάσεις επιτρέπονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής: α. Για κατοικία: - Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. - Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του από 24.5.1985 Π. Δ/τος (Δ' 270) πλην της παρ. 4, όπως ισχύουν και χωρίς τις αντίστοιχες παρεκκλίσεις. β. Για εστιατόρια - αναψυκτήρια: - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: επτά τοις εκατό (7%) - Συντελεστής δόμησης 0,05 - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: τετρακόσια (400) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: πέντε (5,00) μέτρα. - Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. γ. Για υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα βοηθητικά κτίσματα: - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: τρία τοις εκατό (3%) - Συντελεστής δόμησης: 0,02. - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: τέσσερα (4) μέτρα. - Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. δ. Για τις εγκαταστάσεις λουομένων: - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: επτά τοις εκατό (7%). - Συντελεστής δόμησης: 0,05. - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: πέντε (5) μέτρα. - Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. ε. Για τα ξενοδοχεία οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings) και τις λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του από 6.10.1978 Π. Δ/τος (Δ' 538) όπως ισχύει. Η. Περιοχή με στοιχεία Ζ. 1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις: - εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης. - πολιτιστικές εγκαταστάσεις. - αθλητικές εγκαταστάσεις. - εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, θαλάσσιου αθλητισμού και χώροι εξυπηρέτησης τους. - κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings) χωρίς οικίσκους και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους. - κατοικία. Στην παραπάνω περιοχή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 1947/1991 (Α' 70) καθώς επίσης και οι διατάξεις του Π. Δ/τος 93/1987 (Α' 52). 2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής: α. Για εστιατόρια - αναψυκτήρια - καφενεία -ζαχαροπλαστεία - ταβέρνες - κέντρα διασκέδασης. - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: επτά τοις εκατό (7%). - Συντελεστής δόμησης 0,05. - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: τετρακόσια (400) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: πέντε (5.00) μέτρα. - Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. β. Για πολιτιστικές εγκαταστάσεις. - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: επτά τοις εκατό (7%). - Συντελεστής δόμησης: 0.05. - Μέγιστη συνολική επιτρέπεται επιφάνεια ορόφων: τετρακόσια (400) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: επτά και μισό (7,50) μέτρα. - Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. Γ. Για τις εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, θαλάσσιου αθλητισμού και χώρων εξυπηρέτησης τους: - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: τρία τοις εκατό (3%). - Συντελεστής δόμησης: 0.02. - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: τετρακόσια (400) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: πέντε (5) μέτρα. - Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. δ Για τις κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings) χωρίς οικίσκους και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους: - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: επτά τοις εκατό (7%). - Συντελεστής δόμησης: 0.05. - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: τετρακόσια (400) μέτρα. - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: τέσσερα (4) μέτρα. ε Για κατοικία: - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη κάλυψη και επιφάνεια ορόφων των κτιρίων: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: επτά και μισό (7,50) μέτρα. - Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. στ. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις:Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του 6.10.1978 (Δ' 538) Π. Δ/τος. θ. Περιοχή με στοιχείο Η. 1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις: - Εγκαταστάσεις λουσμένων (αποδυτήρια, ντους, W.C. αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις για θαλάσσια παιγνίδια). - Εγκαταστάσεις χερσαίες και θαλάσσιες για την εξυπηρέτηση του ναυταθλητισμού. - Στην παραπάνω περιοχή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 1947/1991 (Α'70) καθώς επίσης και οι διατάξεις του Π. Δ/τος 93/1987 (Α' 52). 2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής: α Για εγκαταστάσεις λουσμένων. - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: επτά τοις εκατό (7%). - Συντελεστής δόμησης: 0.05. - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: πέντε (5) μέτρα. - Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. Β. Για εγκαταστάσεις ναυταθλητισμού: Οι ως άνω εγκαταστάσεις επιτρέπονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ι. Περιοχή με στοιχείο Ι1. (βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων). 1. Είναι περιοχή βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, όπου επιτρέπονται μη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, όπως ορίζονται από τον πίνακα του άρθρου 2 του Π.Δ/τος84/1984 (Α' 33). 2. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 31.3.1987 Π. Δ/τος (Δ' 303). Κ. Περιοχές με στοιχείο Ι2. (βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ΔΕΗ). 1. Είναι περιοχή βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, όπου επιτρέπονται μη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, όπως ορίζονται από τον πίνακα του άρθρου 2 του Π. Δ/τος 84/1984 (Α'33). 2. Επιτρέπονται εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η. 3. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 31.1.1987 Π. Δ/τος (Δ' 303). Δ. Περιοχή τουριστικών εγκαταστάσεων Ε.Ο.Τ. Είναι έκταση ιδιοκτησίας Δημοσίου ή Δημόσιων Φορέων στις Αλυκές Αναβύσσου. 1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις: - Ξενοδοχεία. - Συνεδριακά κέντρα. - Αθλητικές εγκαταστάσεις. - Καζίνο. - Εγκαταστάσεις γκολφ. 2. Για τις εγκαταστάσεις γκολφ ορίζονται: - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: δύο τοις εκατό (2%). Συντελεστής δόμησης: 0.02. - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: δέκα και μισό (10,50) μέτρα με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της επιφανείας του κτιρίου ύψους μεγαλύτερου των επτά και μισού (7,50) μέτρων δεν θα υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της πραγματοποιούμενης κάλυψης του κτιρίου και 1100 τετρ. μέτρα. - Η απόσταση των εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου ορίζεται σε είκοσι (20) μέτρα. 3. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης του ξενοδοχείου συνεδριακού κέντρου, αθλητικών εγκαταστάσεων και καζίνο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του από 6.10.1978 Π. Δ/τος {Δ' 538), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 20.1.1988 Π. Δ/τος (Δ 61). 4. Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του καζίνο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2206/1994. Μ. Περιοχή απασχολησιοθεραπευτικού κέντρου παιδιών με ειδικές ανάγκες. 1. Στην έκταση που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας στο Σωματείο Γονέων Προβληματικών Παιδιών Ναυτικών, εξαιρουμένων τυχόν δασικών τμημάτων, επιτρέπεται η ανέγερση απασχολησιοθεραπευτικού κέντρου παιδιών με ειδικές ανάγκες. 2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής: - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: δέκα τοις εκατό (10%). - Συντελεστής δόμησης: 0.2 - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων επτά και μισό (7,50) μέτρα. - Ν. Περιοχή Τουρισμού και αναψυχής Λαγονησίου. Οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με το Ν. 2160/1993 (118/Α). Ξ. Πάρκο θαλάσσιας Έρευνας και Τεχνολογίας. Καθορίζεται χώρος για την εγκατάσταση του πάρκου θαλάσσιας Έρευνας και Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) της Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στην περιοχή της Αναβύσσου. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν οι ήδη υφιστάμενες στο χώρο κτιριακές εγκαταστάσεις. Τυχόν απαιτούμενη κτιριακή επέκταση μπορεί να γίνει με την διαδικασία του άρθρου 29 του Ν. 1337/1983. Επίσης επιτρέπεται η κατασκευή των απαιτούμενων παράκτιων εγκαταστάσεων το υ πάρκου.Αρθρο:
3
Ημ/νία:
27.02.1998
Τίτλος Αρθρου:
Γενικές διατάξεις:

Κείμενο Αρθρου
1. Το κατώτατο όριο αρτιότητας των γηπέδων για όλες τις περιοχές ορίζεται σε 20.000 τετραγωνικά μέτρα. 2.1. Κατά παρέκκλιση τη ς προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, τα γήπεδα τα οποία υφίστανται στις 7.7.1983, ημερομηνία δημοσίευσης του από 22.6.1983 Π. Δ/τος (Δ' 284). α. βρίσκονται εντός των ορίων των ζωνών Α και Β που καθορίστηκαν με το από 5.12.1979 Π. Δ/γμα (Δ' 707/79) και είχαν κατά την 13.12.1979 ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω π. δ/τος ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τετραγωνικά μέτρα. β. βρίσκονται στην υπόλοιπη περιοχή της καθοριζομένης με το παρόν διάταγμα Ζ.Ο.Ε. και είχαν κατά την 7.7.1983 ημερομηνία δημοσίευσης του από 22.6.1983 Π. Δ/τος {Δ' 284) ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τετραγωνικά μέτρα. γ. προορίζονται για την ανέγερση ι) κτηνοτροφικών και σταυλικών εγκαταστάσεων ιι) οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (campings) και παιδικών κατασκηνώσεων ιιι) θερμοκηπίων και είχαν κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες των προηγουμένων περιπτώσεων α και β, ελάχιστο εμβαδόν 12.000 τετραγωνικά μέτρα, 8.000 τετραγωνικά μέτρα και 2.000 τετραγωνικά μέτρα αντίστοιχα. 3. Τα γήπεδα που περιλαμβάνονται στις περιοχές του προηγουμένου άρθρου 1 και έχουν πρόσωπο επί διεθνών εθνικών και επαρχιακών οδών απαιτείται για να είναι οικοδομήσιμα και έχουν ελάχιστο πρόσωπο 45 μέτρα και ελάχιστο βάθος 50 μέτρα. 4. Σε όλες τις παραπάνω περιοχές πλην των περιοχών με στοιχεία Α, Β1, Β2 και Β3 επιτρέπεται η κατασκευή πρατηρίων βενζίνης σε γήπεδα που έχουν πρόσωπο στο βασικό και στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο με τους εξής όρους δόμησης: - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: επτά τοις εκατό (7%). - Συντελεστής δόμησης: 0.05. - Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια των κτιρίων: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. - Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών πέντε (5) μέτρα. - Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. 5. Σε όλες τις παραπάνω περιοχές πλην των περιοχών με στοιχείο Β1, Β3 και Η, επιτρέπεται η κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών και φρεάτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 24,5.1985 Π. Δ/τος (Δ' 270). Στις περιοχές με στοιχεία Α και Β2, δεν επιτρέπεται η κατασκευή υδατοδεξαμενών σε υποστηλώματα. 6. Σε όλες τις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι απαραίτητες εγκαταστάσεις του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 3του Ν. 2052/1992 (Α' 94). 7. α) Επίσης επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε όλες τις παραπάνω περιοχές, πλην των περιοχών με στοιχείο Β1, Β3 και Η πυλώνες των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης, ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 69269/5387/24.10.1990 (Β'678). β) Όπου στις παραπάνω περιοχές διέρχεται γραμμή μεταφοράς 150 Κν και 400 Κν της ΔΕΗ σε ζώνη 25 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα κάθε γραμμής και των πυλώνων απαγορεύεται κάθε δόμηση, υπό την προϋπόθεση ότι σύμφωνα με τους εγκρινόμενους κατά περίπτωση περιβαλλοντικούς όρους δεν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση. 8. Σε όλες τις περιοχές εκτός των περιοχών με στοιχεία Α, Β και Η, επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτραμηχανολογικές εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, οι εγκαταστάσεις μηχανολογικού εξοπλισμού Ο.Τ.Ε., καθώς και τα αναγκαία έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του από 24.5.1985 Π. Δ/τος (Δ' 270) και ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 69269/5387/24.10.1990 (Β'678). 9. Στην περιοχή Γ επιτρέπεται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1337/1983, όπως ισχύει, για τον καθορισμό χώρων νεκροταφείων, καθώς και η χωροθέτηση εγκαταστάσεων υγιειονομικής ταφής απορριμμάτων και σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 8 της ΚΥΑ69269/5387/24.10.1990 (Β / 678). 10. Σε όλες τις περιοχές, πλην των περιοχών Α, Β1, Β2, Β3 και Η επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 11. Στις περιοχές που εκτείνονται σε απόσταση 50 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα των ρεμάτων και έχουν χαρακτηρισθεί ως ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με την 9173 /1642/3.3.1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ 7281) επιτρέπονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφελείας, καθώς και οι κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ). Επίσης επιτρέπεται η κατασκευή έργων προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης των ρεμάτων καθώς και δημόσια έργα κάθετα στον άξονα των ρεμάτων. 12. Στις βραχονησίδες απαγορεύεται κάθε δόμηση. 13. Δεν επιτρέπεται η ανέγερση στο ίδιο γήπεδο κτιρίων διαφορετικών χρήσεων, εκτός αν άλλως ορίζεται κατά περίπτωση. 14. Δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται η σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήση του κτιρίου ή μέρους αυτού, χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και πάντως η μεταβολή αυτή δεν είναι δυνατή στην περίπτωση που οι όροι δόμησης με τους οποίους έχει εκδοθεί η άδεια για την αρχική χρήση είναι ευμενέστεροι από τους προβλεπόμενους για τη νέα χρήση. 15. Οι ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας ζώνες δομούνται σύμφωνα με τις διατάξεις μιας εκ των ζωνών αυτών και το κτίσμα κατασκευάζεται στη τμήμα του γηπέδου που εμπίπτει στην ζώνη αυτή. Στην περίπτωση που το τμήμα αυτό δεν έχει την προβλεπόμενη από τη ζώνη και για την αιτούμενη χρήση αρτιότητα, θεωρείται ότι εντός της ζώνης αυτής περιλαμβάνεται τμήμα της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί: α. στην κατά κανόνα αρτιότητα, στην περίπτωση που η ιδιοκτησία στο σύνολο της είναι κατά κανόνα άρτια. β. στην κατά περέκκλιση αρτιότητα κατά χρήση και περιοχή, στην περίπτωση που το οικόπεδο είναι κατά παρέκκλιση άρτιο. 16. Άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα που απομειούνται συνεπεία απαλλοτριώσεων ή διανοίξεως διεθνών εθνικών ή επαρχιακών οδών, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μετά την απομείωση αυτή έχουν ελάχιστον εμβαδόν 4.000 τετρ. μέτρα ελάχιστο πρόσωπο 45 μέτρα και ελάχιστο βάθος 50 μέτρα. 17 Για την ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου, όπου επιτρέπεται, απαιτείται γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). 18. α. Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τα όρια του γηπέδου 15 μέτρα τουλάχιστον, εκτός αν άλλως ορίζεται κατά περίπτωση. - Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου προκειμένου για ανέγερση κτιρίου κατοικίας σε κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα, οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 7,5 μέτρα εφόσον, τηρούμενης της αποστάσεως των 15 μέτρων, δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση. Το μέγιστο πλάτος του κτιρίου στην περίπτωση αυτή πρέπει να μην υπερβαίνει τα 10 μέτρα. β. Στα γήπεδα που βρίσκονται επί βασικού εθνικού οδικού δικτύου, τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν 60 μέτρα από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 40 μέτρων από το όριο αυτής. γ. Στα γήπεδα που βρίσκονται επί δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν 45 μέτρα από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 30 μέτρων από το όριο αυτής. δ. Στα γήπεδα που βρίσκονται επί τμημάτων του εθνικού οδικού δικτύου που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν σαν αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας με κατασκευασμένους παράπλευρους δρόμους (service road) σε επαφή με την κύρια οδό ή σε απόσταση από αυτήν, τα κτίρια τοποθετούνται στην οριζόμενη απόσταση από τον άξονα της κύριας οδού και 20 μέτρα από τον άξονα του παράπλευρου δρόμου (S.R.). ε. Στα γήπεδα που βρίσκονται επί του επαρχιακού οδικού δικτύου και παράπλευρους δρόμους (S.R.) του εθνικού δικτύου, τα κτίρια τοποθετούνται τουλάχιστον 20 μέτρα από τον άξονα της οδού. Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων β, γ, δ και ε το όριο της οδού, εφόσον τούτο δεν είναι καθορισμένο με απαλλοτρίωση, λαμβάνεται σε απόσταση 5 μέτρων και 3 μέτρων αντίστοιχα για το εθνικό και λοιπό οδικό δίκτυο, από το σημείο συνάντησης του εξωτερικού άκρου της τάφρου, ή του πρανούς του εκχώματος ή επιχώματος με το φυσικό έδαφος. στ. Επίσης τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν: - Από το κτίριο της ζώνης απαλλοτρίωσης για τη σιδηροδρομική γραμμή 15 μέτρα τουλάχιστον. - Από την όχθη ρέματος 10 μέτρα τουλάχιστον εκτός αν έχει οριστεί ευρύτερη ζώνη προστασίας. - Από το όριο δασικής έκτασης δέκα (10) μέτρα τουλάχιστον. - Από τη γραμμή του αιγιαλού πενήντα (50) μέτρα τουλάχιστον εκτός αν άλλως ορίζεται από ειδική διάταξη. 19. Το ύψος του κτιρίου μετράται από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο κατά την παράγραφο 23 του παρόντος άρθρου, έδαφος. 20. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους κανένα σημείο του κτιρίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος. 21. Στην περίπτωση κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωση του γηπέδου με αναλημματικούς τοίχους ή πρανή μεγίστου ύψους 1,50 μέτρου και επίπεδα ελαχίστου πλάτους 5 μέτρων. Σε περίπτωση που οι κλίσεις του εδάφους απαιτούν την κατασκευή τοίχων υψηλότερων του 1,5 μέτρου ή επιπέδων πλάτους μικρότερου των 5 μέτρων απαιτείται η γνώμη της ΕΠΑΕ. 22. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου επιτρέπεται μόνον η κατασκευή στέγης μεγίστου ύψους 2,00 μέτρων στηθαίου και τυχόν φωταγωγών ύψους μέχρι τριάντα εκατοστών του μέτρου (0,30) και καπνοδόχων, εκτός αν άλλως ορίζεται κατά περίπτωση. 23. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (ΡΙLΟΤΙS). 24. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών μέσα σε υψηλές αίθουσες συγκεντρώσεως κοινού για αναψυχή ή εργασία. Οι εξώστες αυτού προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και τη συνολική επιφάνεια των ορόφων. 25. Ο χώρος του υπογείου και ο στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων προσμετρώνται στο σ.δ. και τη συνολική επιφάνεια των ορόφων. 26. Για την περίφραξη των αρτίων γηπέδων σε μόνιμη κατασκευή επιβάλλεται η έκδοση άδειας. 27. Σε ζώνη πλάτους 200 μέτρων από το όριο εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή από το εγκεκριμένο όριο οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται τα κτίρια να τοποθετούνται εντός του πλάτους των ιδεατών επεκτάσεων των εγκεκριμένων οδών του οικισμού. 28. Για όλες τις εγκαταστάσεις που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των επί των οδών κινουμένων ή λόγω της λειτουργίας τους προκαλούν αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή της οικείας Νομαρχίας, απαιτείται εξασφάλιση της κυκλοφοριακής σύνδεσης με την οδό σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 465/25.6.1970 (Α7150) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 143/1989 (Α769). 29. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τα προηγούμενα απαιτείται έκδοση απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. 30. Ειδικές διατάξεις προστασίας, όπως αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους αυστηρότερες των προβλεπομένων από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν. 31. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε όλες τις παραπάνω περιοχές, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία επιβλέπει τις εκτελούμενες εργασίες. 32. Νομίμως υφιστάμενες βιομηχανίες μπορούν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 84/84 (Α'/33) και του από 31.3.1987 Π. Δ/τος (Δ 303). Για τις μονάδες που βρίσκονται σε περιοχές με στοιχείο Β, δεν επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός όταν αυτός συνεπάγεται και αύξηση του κτιριακού όγκου, η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή η ανέγερση νέων. 33. Νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις που η χρήση τους δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δύναται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί και να επισκευάζονται μόνο για λόγους χρήσεως και υγιεινής. 34. Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των νομίμως υφισταμένων τουριστικών εγκαταστάσεων, έστω και αν η χρήση τους δεν προβλέπεται για την περιοχή, από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, με δυνατότητα αύξησης του κτιριακού τους όγκου εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται αύξηση της δυναμικότητας τους. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π. Δ/τος της 20.1.1988 (Δ'/61). Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις μονάδες που βρίσκονται σε περιοχές με στοιχείο Β, για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου. 35. Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), καθώς και των εγκαταστάσεων Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) σύμφωνα με τις διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ7538) και από 24.5.1985 (Δ7270) Π. Δ/των, όπως ισχύουν. 36. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή: α. Στις περιοχές με εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. β. Στις περιοχές μη ιδιαιτέρως οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων (ΕΜ), όπως προσδιορίζονται στο Π.Δ/γμα 84/84. γ. Στους οικισμούς προ του 1923 Πλάκα, Θορικό, Καλύβια Ολύμπου, Φέριζα, Κουβαράς, Νέος Κουβαράς, Αγ. Κωνσταντίνος. 37. Κατά την πολεοδόμηση περιοχών με στοιχεία Δ και Ε τυχόν δασικά τμήματα θα εξαιρούνται από την ένταξη στο σχέδιο πόλεως.Αρθρο:
4
Ημ/νία:
27.02.1998

Κείμενο Αρθρου
1. Οικοδομικές άδειες, που έχουν εκδοθεί ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές δεν αναθεωρούνται για παράταση της ισχύος τους. 2. Προκειμένου για την ανέγερση κατοικίας στις περιοχές όπου αυτό επιτρέπεται, πλην των περιοχών Β2, σε γήπεδα μικρότερα των 4.000 τ.μ. που ήταν κατά παρέκκλιση άρτια με τις προϊσχύουσες διατάξεις οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος μπορεί να αναθεωρηθούν άπαξ για παράταση της ισχύος τους η οποία δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών από της δημοσίευσης της παρόντος.Αρθρο:
5
Ημ/νία:
27.02.1998

Κείμενο Αρθρου
1. Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.