Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΦΥΛΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ;

    Αστυνομία αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει στην υπηρεσία της ασφάλειας του πολίτη. 
    Εισαγγελέας δεν υπάρχει για την επιβολή της έννομης τάξης;
    Κυβέρνηση, άραγε, υπάρχει;
    Ένα τσούρμο ένστολοι φωνάζουν , πατάνε και κλωτσάνε ένα -ίσως και άψυχο- σώμα.
    Ντροπή , θλίψη και οργή, οι μόνες λέξεις, που εκφράζουν τα αισθήματα του μέσου πολίτη...
 ....................................................................................................................................................


     

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 8739/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: 1) Η ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ,ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 681Γ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ, ΔΕΝ ΚΩΛΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ 2) ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 681 Β ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ ,ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ


Αριθμός απόφασης  8739/2018
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αποτελούμενο από τη Δικαστή Άννα Χριστοδούλου, Πρωτοδίκη, την ο­ποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδι­κείου και από το Δικαστικό Γραμματέα Τριανταφύλλου Ολύμπιο.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 30 Απριλίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :
Της ενάγουσας: ………… του ……………..ς, κατοίκου ………….., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
Του εναγομένου: …………… του ……………., ήδη αγνώστου διαμονής, ο οποίος δεν εμφανίστηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 30-10-2014 αγωγή της, που κα­τατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αύξοντα αριθμό έκθεσης κατάθεσης …../…… και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 06-06-2016 και μετά από αναβολή για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο η πληρεξούσια δι­κηγόρος της ενάγουσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτι­κά της δίκης και στις έγγραφες προτάσεις της.
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από την υπ' αριθμόν 7515Γ/10-07-2015 έκθεση επίδοσης του δικαστι­κού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών …….., την οποία μετ' ε­πικλήσεως προσκομίζει η ενάγουσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντί­γραφο της υπό κρίση αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς εμφάνιση για την ως άνω ορισθείσα δικάσιμο επιδόθηκε νόμιμα και εμπρό­θεσμα τον εναγόμενο (άρθρα 122 παρ. 1, 128 ΚΠολΔ). Ο τελευταίος, όμως, δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του πινακίου στη δικάσιμο που ανα­φέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 603 ΚΠολΔ, η οποία εφαρμόζεται και στην προκείμενη περίπτωση, αφού πρόκειται για διαφορά που εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 592 παρ. 1 που αφορά στις γαμικές διαφορές (ως ίσχυαν πριν το ν. 4336/ 2015 ΦΕΚ Α 87/23-07-2015 ).
Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα ζητεί, όπως το αίτημά της πα­ραδεκτά περιορίστηκε με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που κα­ταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνε­δρίασης του Δικαστηρίου, τη λύση του γάμου του με τον εναγόμενο διότι βρί­σκονται σε συνεχή διάσταση δύο και πλέον χρόνια, από την οποία τεκμαίρεται αμάχητα ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης τους , και αφετέρου να της ανατεθεί οριστικά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων της …… και ……………, που απέκτησε με τον εναγόμενο σύζυγο της.
Η αγωγή κατά το αίτημά της που αφορά την λύση του γάμου των διαδίκων αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 17 περίπτωση 1 - όπως η περίπτωση 1 προστέθηκε και οι περιπτώσεις 1, 2 και 3 αναριθμήθηκαν σε 2, 3 και 4 αντίστοιχα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4055/2012 - και 22 ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών των άρθρων 592 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438, 1439 παρ.3 ΑΚ, η οποία εφαρμόζεται όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 14 του Ν. 3719/2008 (ΦΕΚ Α', 241/26.11.2008), ως εκ του χρόνου άσκησης της υπό κρίση αγωγής (άρθρα 14 και 29 του Νόμου αυτού) και 176 ΚΠολΔ. Η αγωγή ως προς το αίτημα της ανάθεσης της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων στην ενάγουσα αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπο (άρθρ. 17 αρ. 1 και 681 Β' ΚΠολΔ) εισάγεται προς συζήτηση κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 681 Β', 681 Γ' και 666 παρ. 1, 667, 670, 671 παρ. 1 έως 3 και 672 έως 676 του ΚΠολΔ είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις προπαρατεθείσες διατάξεις καθώς και σε εκείνες των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1518 και 1520 του ΑΚ και 176 του Κ.Πολ.Δικ. Πρέπει επομένως η αγωγή να εξεταστεί περαιτέρω κατ' ουσίαν. Σημειώνεται ότι η μη προσκόμιση της έκθεσης της κοινωνικής έρευνας που να αφορά την υπό κρίση αγωγή όπως απαιτεί το άρθρο 681Γ παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ, δεν κωλύει την πρόοδο της δίκης, καθόσον κατά το άρθρ. 19 παρ. 4 του Ν. 2521/1997, το δικαστήριο δικάζει και χωρίς την υποβολή αυτής, (της έκθεσης), σε κάθε δε περίπτωση, δεν εκδόθηκαν ακόμη τα σχετικά προεδρικά διατάγματα για την κατά τα άρθρα 49 επ. του Ν. 2447/1996 ίδρυση των κατά Πρωτοδικείο, κοινωνικών υπηρεσιών που θα λειτουργήσουν ως αυτοτελείς αποκεντρωμένες υπηρεσίες (ΕΘεσ 564/2008 Αρμ 2008.1836, ΕΑ 2105/2000 Δνη 42.177). Περαιτέρω πρέπει να αναφερθεί ότι η διάταξη του άρθρου 681 Β' παρ. 2 του ΚΠολΔ επιτρέπει την ένωση και συνεκδίκαση των διαφορών της παραγράφου 1, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που αφορούν την άσκηση της γονικής μέριμνας αναφορικά με το τέκνο σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων του, καθώς και τις διαφορές που αφορούν διατροφή που οφείλεται λόγω συγγένειας, με τις διαφορές του άρ­θρου 592 παρ. 1 του ΚΠολΔ, στις οποίες περιλαμβάνεται και το διαζύγιο, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 593 - 612 του ίδιου Κώδικα. Επομένως στην προκειμένη περίπτωση παραδεκτά σωρεύονται αφενός η αγωγή δια­ζυγίου με την αγωγή ανάθεσης της επιμέλειας....