Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

4/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ)


   Άλλη μία απόφαση, η οποία κρίνει παράνομες ειδικές προδιαγραφές διακήρυξης δημόσιου νοσοκομείου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
    Μία  πρόσφατη παρόμοια απόφαση (του ΣτΕ), με ενδιαφέροντα σχολιασμό,  θα βρείτε εδώ  , ενώ ολόκληρη συλλογή τέτοιων αποφάσεων θα βρείτε εδώ
  Παρ' όλα αυτά πολλά δημόσια νοσοκομεία, σαν να μην συμβαίνει τίποτα,  εξακολουθούν να θέτουν τέτοιες προδιαγραφές , οι οποίες, όπως είναι αυτονόητο, βλάπτουν  τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και των Ελλήνων φορολογουμένων , διότι ,συνήθως,  τα προϊόντα με τις ειδικές προδιαγραφές έχουν τιμές πολλαπλάσιες των υπολοίπων.
  Άλλο ένα παράδειγμα για το πως χρεοκόπησε το ελληνικό κράτος....   
    
   

Αριθμός Απόφασης 4/2015
ΤΟ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

(ΤΜΗΜΑ Β' ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
(άρθρο 3 παρ. 2 ν. 3886/2010)
Αποτελούμενο από το Δικαστή Γεώργιο Καθαράκη, Εφέτη Δ.Δ.
Συνεδρίασε δημόσια στην αίθουσα διασκέψεων στις 29 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00', με γραμματέα την Αικατερίνη Μπολιώτη, δικαστική υπάλληλο.
Για να αποφασίσει σχετικά με την με α.κ.β. 24/25-11-2014 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΑΕ» που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Καβάφη και Καρκαβίτσα 1, εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε με το δικηγόρο Εμμανουήλ Τσαλικίδη που τον διόρισε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου - Γ.Ν. Βενιζέλειο», που εδρεύει στο Ηράκλειο, εκπροσωπείται από το Διοικητή του και παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Βασιλεία Χασουράκη.
Με την αίτηση ζητείται να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα σχετικώς με τον προκηρυχθέντα με την 15ΔΙΣ/11 Διακήρυξη του ως άνω Νοσοκομείου ενιαίο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας «ραμμάτων».
Κύρια παρέμβαση άσκησε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΖΟΝΣΟΝ ΚΑΙ ΤΖΟΝΣΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Επιδαύρου 4 και Αιγιαλείας, εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε με τη δικηγόρο Δέσποινα Μπικάκη που τη διόρισε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κατόπιν, το Δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αιτούσας που ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, καθώς και τους πληρεξουσίους δικηγόρους του καθ' ου και της παρεμβαίνουσας που ζήτησαν την απόρριψή της.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί παράβολο συνολικού ποσού 4.720,19 ευρώ (βλ. το σειράς Α’ 368520 ειδικό έντυπο και το σειράς Η 7729809, Α/Α/24-11-2014 διπλότυπο είσπραξης τύπου Α της Δ.Ο.Υ. ' Παλλήνης)
2. Επειδή, με την 15ΔΙΣ/11/26-5-2014 Διακήρυξη του καθ' ου Νοσοκομείου επαναπροκηρύχθηκε ενιαίος διεθνής δημόσιος ανοικτός τακτικός διαγωνισμός προμήθειας «ραμμάτων» για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων της 7ης ΥΠΕ που αναφέρονται σ' αυτήν, συνολικού προϋπολογισμού 462.019 ευρώ με ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή και ημερομηνία διενέργειας την 24-7- 2014. Για συγκεκριμένους όρους της διακηρύξεως και προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, η αιτούσα, η οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό, υποβάλλοντας προσφορά, διετύπωσε επιφύλαξη, στη συνέχεια δε, μετά την εν μέρει απόρριψη της τεχνικής προσφοράς της με την 758/συν. 19/15-10-2014 απόφαση του Ενιαίου ΔΣ του καθ' ου ΝΠΔΔ, άσκησε την από 6-11-2014 προδικαστική προσφυγή, κατά της 
3. Επειδή, ο ανωτέρω διαγωνισμός, ως εκ του αντικειμένου του και της προεκτιμωμένης δαπάνης του, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 134), όπως ισχύει. Συνεπώς, η κρινόμενη διαφορά διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α173).
4. Επειδή, με προφανές έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς παρεμβαίνει, ζητώντας την απόρριψη της κρινόμενης αιτήσεως, η συνυποψήφια της αιτούσας, ανώνυμη εταιρία «ΤΖΟΝΣΟΝ ΚΑΙ ΤΖΟΝΣΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», της οποίας τα προϊόντα ευνοούνται από την απόφαση αξιολόγησης (ΕΑ ΣτΕ 32/2010). Εξάλλου, από το ανωτέρω παράβολο πρέπει να επιστραφεί στην αιτούσα ποσό 100 ευρώ, ανεξαρτήτως της εκβάσεως της δίκης (ΕΑ ΣτΕ 67/2014), ως υπερβαίνον το ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού στο οποίο καθορίζεται το ύψος του παραβόλου με το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. β' του ν. 3886/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ.1 του ν. 4146/2013 (Α' 90/18-4-2013).
5. Επειδή, στην παρ. 4.16 του άρθρου 10 της διακηρύξεως, περιελήφθη το τεκμήριο ότι εφ' όσον ο προσφέρων δεν άσκησε εμπροθέσμως ένσταση κατ' αυτής, ή έχει απορριφθεί τέτοια ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως του όρους της, στο δε παράρτημα II τεχνικών προδιαγραφών, αναφέρεται ότι τα ράμματα θα έπρεπε να φέρουν πιστοποίηση CE, η οποία καταδεικνύει τη συμμόρφωσή τους στις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ. Η αιτούσα εταιρία έλαβε μέρος στο διαγωνισμό, στον οποίο κατέθεσαν προσφορές έξι συνολικά εταιρίες. Στην τεχνική προσφορά της δήλωσε ότι αποδέχεται όλους τους όρους της διακηρύξεως και τις τιθέμενες προδιαγραφές, εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στο επισυναφθέν φύλλο συμμόρφωσης και αφορούν διάφορους κωδικούς ραμμάτων, για τη νομιμότητα των οποίων (προδιαγραφών) διετύπωσε ρητή επιφύλαξη, ήτοι, συγκεκριμένα: α) για την προδιαγραφή του μήκους των ατραυματικών ραμμάτων (ράμματα με προσαρμοσμένη βελόνη) που θα μπορούσε (κατά τη διακήρυξη) να είναι έως και 20% μικρότερο από το ζητούμενο μήκος της διακήρυξης, «διότι το μεγαλύτερο μήκος παρέχει μεγαλύτερες επιλογές στο Νοσοκομείο», β) «να διαθέτει ισχυρή βελόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 455 και περιεκτικότητα νικελίου 8-10%», γ) «ισχυρές για ασβεστοποιημένα αγγεία ... στρογγυλές υψηλής ανθεκτικότητας», δ)...

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Για Ασπρόπυργο, Μάνδρα, Ίλιον,  Πετρούπολη,  Χαϊδάρι, Άλιμο, Ελληνικό,  Μοσχάτο,  Ταύρο, Δάφνη και  ΥμηττόΑρχίζει τη Δευτέρα 27 Απριλίου η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων
Ξεκινά τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015, η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων σε έντεκα δήμους της Αττικής, στον Ασπρόπυργο, στη Μάνδρα, στο Ίλιον, στην Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι, στον Άλιμο, στο...
Ελληνικό, στο Μοσχάτο, στον Ταύρο, στη Δάφνη και στον Υμηττό.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε πολίτη....

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Η άλλη όψη του «facebook»…

του οικονομολόγου, Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά


Η χρήση του «facebook» στις μέρες μας είναι πλέον τόσο διαδεδομένη στην διαπροσωπική επικοινωνία όλων μας ώστε να θεωρείται -και να είναι πια- ένα -κυρίως- λαϊκό «σπορ». Αλλά όπως κι ο «λαϊκισμός», έτσι και η λαϊκότητα του «facebook», δεν είναι καθόλου αυθεντική.
Τόσο ο «λαϊκισμός», όσο και το «facebook», έχουν μια κατ’ επίφαση λαϊκότητα (Άλλωστε, ο«λαϊκισμός», ως μορφή πολιτικής ιδεολογίας, αντιπαραβάλλει τα συμφέροντα της μάζας του Λαού, ενάντια σε αυτά των «ελίτ». Ωστόσο, καταλήγει πάντοτε, στην ψευδολογία, στην κολακεία των αδυναμιών και των ελαττωμάτων του Λαού, που ικανοποιούν όμως το πρόσκαιρο συναίσθημά του, ενώ τον βλάπτουν μακροπρόθεσμα. Αντικειμενικός δε σκοπός του είναι η εξαπάτηση του Λαού και η υποταγή του στους επιτήδειους και πονηρούς εξουσιαστές του. Γι’ αυτό και έχει αναγνωριστεί ως μια πολιτική μέθοδος η οποία, υιοθετήθηκε ιστορικά από όλους τους δημαγωγούς και στην σύγχρονη ιστορία, αναβαθμίσθηκε σε «επιστήμη», από τους φασίστες).
Με την υπερβολική χρήση...

Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.Οι Έλληνες πιστεύουν:
74,2%  στον Θεό
 62,5% στο μάτι 
41,4% στα θαύματα 
43,8% στον Σατανά
 37,8% στην ύπαρξη εξωγήινων 
31,8% στη Δευτέρα Παρουσία...

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

LOGO Square Red
ΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, από την Ιδρυτική του Διακήρυξη, απαίτησε να μάθουν οι Έλληνες όλη την αλήθεια για το πως φτάσαμε στην κρίση και η χώρα στον αναγκαστικό δανεισμό.
Ξέρουμε καλά ότι,
η κρίση διακυβέρνησης,
ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός,
η απάτη της Κυβέρνησης της ΝΔ για το πραγματικό έλλειμμα,
η έλλειψη διαφάνειας παντού,
έπληξαν βαριά την αξιοπιστία της πατρίδας μας.
Αυτή η κρίση αξιοπιστίας έφερε τα μνημόνια και όχι τα μνημόνια την κρίση.
Με τους όρους που ψηφίστηκε η Εξεταστική Επιτροπή από την κυβερνητική πλειοψηφία, φαίνεται ξεκάθαρα η πρόθεσή τους να κρύψουν αλήθειες και να συγκαλύψουν δικές τους άστοχες επιλογές...

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΚΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟ ΤΗΣ. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ,ΟΎΤΕ Η ΔΙΠΛΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 


Δικαστήριο:ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθ. Απόφασης:5383
Ετος:2014

Περίληψη


Διανομή κοινού πράγματος - Συγκυριότητα διαδίκων - Σύσταση οροφοκτησίας - Αοριστία αγωγής -. Βάση της περί διανομής κοινού πράγματος αγωγής είναι η συγκυριότητα των διαδίκων επί του διανεμητέου πράγματος, εναγόμενοι δε πρέπει να είναι οι λοιποί συγκοινωνοί (συγκύριοι) με τον ενάγοντα. Ειδικότερα, κατ' άρθρο 478 ΚΠολΔ, επί αγωγής διανομής υφίσταται αναγκαστική ομοδικία και είναι αναγκαία η εναγωγή όλων των κοινωνών σύσταση ή μεταβίβαση χωριστής ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ή διαμερίσματα ορόφου μπορεί μεν να γίνει μόνο με ρητή σύμβαση του κυρίου ή των κυρίων του όλου ακινήτου, δεν απαιτείται όμως γι' αυτήν χρήση πανηγυρικών εκφράσεων, περιβαλλόμενη τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υποκείμενη σε μεταγραφή, ή με διάταξη τελευταίας βουλήσεως, αλλά δημιουργείται και αυτομάτως, όταν ο ιδιοκτήτης ολόκληρης οικίας ή οι συγκύριοι του όλου ακινήτου εκποιούν ορόφους ή διαμερίσματα ορόφων, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή κατάρτιση ιδιαίτερης σύμβασης γι' αυτήν και (ιδιαίτερη) μεταγραφή ή διπλή μεταγραφή, αφού δεν πρόκειται για δύο διαφορετικές συμβάσεις που περιέχονται στο ίδιο έγγραφο, ώστε να απαιτείται ιδιαίτερη μεταγραφή της κάθε μιας.
Κείμενο Απόφασης


Αριθμός απόφασης 5383/2014

Αριθ. κατάθεσης κλήσης 27065/2010

Αριθ. κατάθεσης αγωγής 10559/2009
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τακτική Διαδικασία
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Χρυσή Γκουντουλάκη, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τoν Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (50.000) ΕΥΡΩ

     Με το άρθρο 20 του Ν. 4321/21.3.2015  "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας" (ΦΕΚ Α/32/21.3.2015) έπαυσε να είναι αξιόποινη η μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο μέχρι το ποσό των 50.000 ευρώ.
   Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Άρθρο 20
Άλλα συναφή θέµατα - ποινική δίωξη

     Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 αντικαθίσταται ως εξής:
   «1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωµένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µηνών τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης:
    α) Ενός (1) τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
    β) Τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω περίπτωση α΄, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
    Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. ή των Ελεγκτικών Κέντρων ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
    Η πράξη µπορεί να κριθεί ατιµώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθµό.»
   Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για χρέη µικρότερα από τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 και δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.
    Εκκρεµείς αιτήσεις Προϊσταµένων Δηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών ή Ελεγκτικών Κέντρων ή Τελωνείων ή ένδικα µέσα κατά αποφάσεων για χρέη κατώτερα αυτών που ορίζονται ανωτέρω, δεν εισάγονται για συζήτηση.
       Η αναστολή της παραγραφής των χρεών, κατώτερων του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση ποινικής δίωξης, λήγει µε τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, η παραγραφή συνεχίζεται και δεν συµπληρώνεται πριν την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής.

   Η παραγραφή του αδικήµατος, του οποίου κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν έχει συµπληρωθεί το µετά την πάροδο τετραµήνου χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3943/2011, αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος...

ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΑΑ


   Με το άρθρο 30 του Ν. 4321/21.3.2015  "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας" (ΦΕΚ Α/32/21.3.2015) έπαυσε να είναι αξιόποινη η μη καταβολή από εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες των ατομικών ασφαλιστικών εισφορών τους στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ.
   Η σχετική διάταξη έχει ως εξής: 

"Άρθρο 30
Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατοµικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ

    Η διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) όπως ισχύει, δεν εφαρµόζεται όσον αφορά τις ατοµικές ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ)"...