Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (50.000) ΕΥΡΩ

     Με το άρθρο 20 του Ν. 4321/21.3.2015  "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας" (ΦΕΚ Α/32/21.3.2015) έπαυσε να είναι αξιόποινη η μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο μέχρι το ποσό των 50.000 ευρώ.
   Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Άρθρο 20
Άλλα συναφή θέµατα - ποινική δίωξη

     Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 αντικαθίσταται ως εξής:
   «1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωµένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µηνών τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης:
    α) Ενός (1) τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
    β) Τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω περίπτωση α΄, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
    Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. ή των Ελεγκτικών Κέντρων ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
    Η πράξη µπορεί να κριθεί ατιµώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθµό.»
   Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για χρέη µικρότερα από τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 και δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.
    Εκκρεµείς αιτήσεις Προϊσταµένων Δηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών ή Ελεγκτικών Κέντρων ή Τελωνείων ή ένδικα µέσα κατά αποφάσεων για χρέη κατώτερα αυτών που ορίζονται ανωτέρω, δεν εισάγονται για συζήτηση.
       Η αναστολή της παραγραφής των χρεών, κατώτερων του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση ποινικής δίωξης, λήγει µε τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, η παραγραφή συνεχίζεται και δεν συµπληρώνεται πριν την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής.

   Η παραγραφή του αδικήµατος, του οποίου κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν έχει συµπληρωθεί το µετά την πάροδο τετραµήνου χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3943/2011, αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος...
.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ