Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ , ΕΦΟΣΟΝ Ο ΖΗΜΙΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΝΑΓΩΝ, ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ, ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του  Κανονισμού  (Ε.Κ.), με αριθμό 44/2001 του Συμβουλίου της 22 Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Δικαστήριο:
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Τόπος:
ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:
379
Ετος:
2013Περίληψη
Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων - Διεθνής δικαιοδοσία επί ατυχήματος στην αλλοδαπή, κατά τον Καν (ΕΚ) 44/2001 - Αναιρετικός λόγος για παρά το νόμο απόρριψη αγωγής λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας -. Έλληνας υπήκοος, μόνιμος κάτοικος άλλου Κράτους - Μέλους (ΚΜ) της Ένωσης, που ζημιώθηκε σε τροχαίο σε άλλο ΚΜ από όχημα οδηγούμενο από υπήκοο άλλον ΚΜ με πινακίδες οχήματος άλλου ΚΜ και ασφαλισμένο σε ασφαλιστή επίσης άλλου ΚΜ που δεν κάλυπτε ελληνικό κίνδυνο, δεν μπορεί ν' ασκήσει ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή στην Ελλάδα. Το δικαίωμα να εναγάγει τον ασφαλιστή στην χώρα της υπηκοότητας του που προβλέπει το αρ. 9 του Κανονισμού 44/2001 προϋποθέτει ο ενάγων να είναι μόνιμος κάτοικος της χώρας αυτής. Η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ζημιωθέντα και η εντεύθεν (με την άσκηση της αγωγής) σύναψη σωρευτικής αναδοχής χρέους κατ' αρ. 43 παρ. 6 ν. 2696/1999 δεν καθιδρύει δικαιοδοσία, λόγω του άτι υπερισχύει ο εν λόγω Κανονισμός. Ο αλλοδαπός ασφαλιστής του ζημιογόνου στην αλλοδαπή αυτοκινήτου, για ατύχημα που έγινε εκεί, μπορεί να εναχθεί από τον παθόντα και μόνιμο κάτοικο της Ελλάδος ενώπιον Ελληνικού δικαστηρίου με αίτημα επιδίκαση αποζημιώσεως για τη ζημία την οποία υπέστη από αυτό (βλ. και ΑΠ 37/12, 487/11, 640/10, 2163/09. (ΑΠ 2163/2009, ΑΠ 640/2010, ΑΠ 37/2012). Η εσφαλμένη απόρριψη της αγωγής για έλλειψη δικαιοδοσίας ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως της ΚΠολΔ 559 αρ. 14 (ΟλΑΠ 2/99. Σημ.: Ενώ, η αντίστροφη περίπτ. δηλ. η εκδίκαση της υπόθεσης από το δικαστήριο, παρά την έλλειψη δικαιοδοσίας, ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από την ΚΠολΔ 559 αρ. 4).
Κείμενο Απόφασης
Αριθμός 379/2013
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Δ' Πολιτικό Τμήμα
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Γιαννούλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Κουτσόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή, Δημητρούλα Υφαντή και Βασίλειο Λαμπρόπουλο, Αρεοπαγίτες.
    ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 25 Ιανουαρίου 2013, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Τσιουρή, για να δικάσει μεταξύ:
    Του αναιρεσείοντος: Β. Β., κατοίκου ... ο οποίος εκπροσωπήθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου του Λαμπρινής Κουλούρη η οποία παραστάθηκε με δήλωση κατ'αρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και κατέθεσε προτάσεις.
    Της αναιρεσιβλήτου: Της ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία "Offentliche Versicherungen Sachsen-Anhalt", που εδρεύει στη ... νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία εκπροσωπήθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Εύας Τσελώνη-Παρασκευοπούλου, βάσει δηλώσεως κατ' άρθρο 242 παρ.2 ΚΠολΔ και κατέθεσε προτάσεις.
    Η ένδικη διαφορά άρχισε με την 5-8-2005 αγωγή του ήδη αναιρεσείοντος, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις:4858/2006 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 4976/2010 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί o αναιρεσείων με την από 6-9-2011 αίτησή του.
    Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης, Βασίλειος Λαμπρόπουλος, ανέγνωσε την από 7-4-2012 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως.
    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.11 περ.γ' ΚΠολΔ προβλεπόμενος λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, αν το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηματισμό της κρίσης του επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ζητήματος, δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικό μέσο, όπως είναι τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν προς απόδειξη ή ανταπόδειξη ισχυρισμών, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με εκείνες των όρθρων 106, 237 παρ.1 στοιχ. β', 453 και 524 παρ.1 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι το δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψη τα νομίμως προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα. Και έχει μεν υποχρέωση το δικαστήριο να αιτιολογήσει την απόφασή του, να αναφέρει δηλαδή τους λόγους που το οδήγησαν στο σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης, επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ισχυρισμού, όχι όμως και να κάνει ειδική μνεία καθενός από τα αποδεικτικό μέσα, τα οποία επικαλέστηκαν και προσκόμισαν οι διάδικοι για άμεση ή έμμεση απόδειξη. Αν όμως από το όλο περιεχόμενο της απόφασης δεν καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο, ότι για το σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ζητήματος, έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε όλα το αποδεικτικά μέσα, τότε ιδρύεται ο από τη διάταξη αυτή λόγος αναιρέσεως. Από την προσβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου προκύπτει, ότι αυτό απέρριψε την έφεση του εκκαλούντος και ήδη αναιρεσείοντος κατά της υπ' αριθμ. 4858/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο είχε απορρίψει την από 5-8-2005 αγωγή του, δεχόμενο ότι δεν θεμελιώνεται διεθνής δικαιοδοσία των "Ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων" επειδή στρέφεται κατά αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας και ο ίδιος (αναιρεσείων-ενάγων) μόνιμος κάτοικος αλλοδαπής, αφού έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε τα επικαλούμενα και νομίμως προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, όπως βεβαιώνεται απ' αυτή. Από τη βεβαίωση αυτή του Εφετείου, το οποίο έκανε δεκτή σχετική ένσταση της εναγόμενης-εφεσίβλητης και ήδη αναιρεσίβλητης αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας αδιστάκτως προκύπτει ότι το δικαστήριο για το σχηματισμό της κρίσης του έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε, μαζί με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα και τα από τον αναιρεσείοντα επικαλούμενα έγγραφα, μερικά εκ των οποίων αντικρούει με ειδική αναφορά. Επομένως, ο πρώτος λόγος αναιρέσεως με τον οποίο ο αναιρεσείων προβάλλει την αιτίαση ότι η προσβαλλόμενη απόφαση υπέπεσε στην πλημμέλεια του άρθρου 559 αριθ. 11 περ.γ' ΚΠολΔ είναι αβάσιμος και απορριπτέος.
    Ο Κανονισμός (Ε.Κ.), με αριθμό 44/2001 του Συμβουλίου της 22 Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στο άρθρο 9 ορίζει τα ακόλουθα: "1.- Ο ασφαλιστής που έχει την κατοικία του στο έδαφος κράτους-μέλους μπορεί να εναχθεί: α) ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους-μέλους όπου έχει την κατοικία του ή β) σε άλλο κράτος-μέλος, εφ' όσον την αγωγή έχει ασκήσει ο αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή, ο ασφαλισμένος, ή ο δικαιούχος, ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου ο ενάγων έχει την κατοικία ή ....., γ)....., 2 .....". Εξ άλλου στο άρθρο 11 του άνω Κανονισμού (άρθρ. 10 Συμβάσεως Βρυξελλών), με τίτλο "προσεπίκληση και ευθεία αγωγή" ορίζονται τα ακόλουθα: 1) Σε υποθέσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης, ο ασφαλιστής μπορεί επίσης να προσεπικληθεί ενώπιον του δικαστηρίου που έχει επιληφθεί της αγωγής του ζημιωθέντος κατά του ασφαλισμένου, αν το δίκαιο του δικαστηρίου το επιτρέπει. 2) Οι διατάξεις των αρθρ. 8, 9 και 10 εφαρμόζονται σε περίπτωση ευθείας αγωγής του ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή, εφ' όσον η ευθεία αγωγή επιτρέπεται". Εν' όψει της παραπομπής της παρ. 2 του άρθρου 11 του άνω Κανονισμού στο αρθρ. 9 του ίδιου Κανονισμού, γεννήθηκε το ζήτημα κατά πόσο ο ζημιωθείς σε αυτοκινητικό ατύχημα δύναται να χαρακτηρισθεί ως δικαιούχος, κατά την έννοια της β' περιπτώσεως της παρ. 1 του αρθρ. 9 του Κανονισμού. Η ερμηνευτική αυτή εκδοχή είναι πρόδηλο, ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ζημιωθέντος, αφού για την περίπτωση που αυτός χρειασθεί να ασκήσει αγωγή για την κατίσχυση των αξιώσεών του έχει τη δυνατότητα να εγείρει αυτή και ενώπιον δικαστηρίου της χώρας κατοικίας του με προφανή τα εντεύθεν γι' αυτόν πλεονεκτήματα. Εν' όψει δε της αμφισβητήσεως που δημιουργήθηκε για το ανωτέρω ζήτημα το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) ύστερα από την αποστολή σχετικού ερωτήματος από το Γερμανικό Ακυρωτικό αποφάνθηκε ως ακολούθως: Η παραπομπή του άρθρου 11 παρ. 2 του Κανονισμού (Ε.Κ) 44/2001 του Συμβουλίου της 22-12-2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στο άρθρο 9 παρ.1 στοιχείο β' του Κανονισμού αυτού πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια, ότι ο ζημιωθείς μπορεί να ασκήσει ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου της κατοικίας του σε κράτος-μέλος ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή, εφόσον το οικείο δίκαιο επιτρέπει την άσκηση τέτοιας αγωγής και ο ασφαλιστής έχει την έδρα του στο έδαφος κράτους-μέλους. Ήδη τέτοια ρύθμιση εισάγεται με το άρθρο 5 της Πέμπτης Κοινοτικής Οδηγίας της 11-5-2005, η οποία θα έπρεπε να καταστεί εσωτερικό δίκαιο μέχρι 11-6-2007. Με βάση τα όσα προεκτέθηκαν ο αλλοδαπός ασφαλιστής του ζημιογόνου στην αλλοδαπή αυτοκινήτου μπορεί να εναχθεί από τον παθόντα και μόνιμο κάτοικο της Ελλάδος ενώπιον Ελληνικού δικαστηρίου με αίτημα επιδίκαση αποζημιώσεως για τη ζημία την οποία υπέστη από αυτό (ΑΠ 2163/2009, ΑΠ 640/2010, ΑΠ 37/2012).
    Εξ' άλλου, κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 περ. α' ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και αν το δικαστήριο παρά το νόμο κήρυξε απαράδεκτο. Κατά συνέπεια η εσφαλμένη απόρριψη της αγωγής για έλλειψη δικαιοδοσίας ιδρύει τον ως άνω λόγο αναιρέσεως (ΑΠ (Ολ.) 2/1999). Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφασή του δέχθηκε τα ακόλουθα: "...... Στην προκείμενη περίπτωση, με την υπό κρίση από 5-8-2005 (αριθμ. έκθ. κατάθ…/ 6864/5-8-2005) αγωγή ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου (Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), ιστορείται ότι από υπαιτιότητα του οδηγού του, με Γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας, ... φορτηγού οχήματος, το οποίο ήταν ασφαλισμένο στην πρώτη εναγομένη, εδρεύουσα στο ... ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία "Offntliche Versicherungen Sachsen-Anhalt", προκλήθηκαν φθορές και βλάβες, σε ατύχημα που συνέβη στην … και κάτω από τις ιστορούμενες συνθήκες, στον επίσης με Γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας ... ελκυστήρα, ιδιοκτησίας του ενάγοντος, Β. Β., ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας .... Ζήτησε δε ο ενάγων, όπως το αγωγικό αίτημα παραδεκτώς περιορίστηκε σε εν μέρει αναγνωριστικό, με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του καταχωρηθείσα στα πρακτικά συνεδρίασης του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, α) να υποχρεωθούν οι εναγόμενες εταιρείες μεν πρώτη ως ασφαλίζουσα το ζημιογόνο όχημα, αλλά και με βάση τις διατάξεις περί σωρευτικής αναδοχής χρέους, λόγω της, κατ' άρθρον 43 παρ. 6 του Ν. 2696/1999, κατοχής από τον ζημιώσαντα οδηγό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η οποία ενέχει πρόταση της ασφαλιστικής εταιρείας για τη σύναψη σωρευτικής αναδοχής χρέους, την οποία αποδέχθηκε ο ενάγων με την έγερση της υπό κρίση αγωγής, η δε δεύτερη ως ειδική αντιπρόσωπος και διακανονίστρια ζημιών της πρώτης εναγομένης αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, άλλως με βάση τις διατάξεις περί σωρευτικής αναδοχής χρέους κατά τα προεκτεθέντα, να του καταβάλουν, καθεμία σε ολόκληρο και νομιμοτόκως, το συνολικό ποσόν των 14.135,16 €, ως αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και β) να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενες, με τις ίδιες ως άνω ιδιότητες, είναι υποχρεωμένες να του καταβάλουν, καθεμία σε ολόκληρο και νομιμοτόκως, το ποσόν των 70.550 €, ως αποζημίωση. Με τα παραπάνω εκτιθέμενα: α) Όσον αφορά στην πρώτη εναγομένη αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία "Offntliche Versicherungen Sachsen-Anhalt", πρέπει να λεχθούν τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις προεκτεθείσες σκέψεις (υπό στοιχείο Π.Α.), ο αλλοδαπός ασφαλιστής του ζημιογόνου στην αλλοδαπή αυτοκινήτου μπορεί να εναχθεί από τον παθόντα σε αυτοκινητικό ατύχημα ενώπιον Ελληνικού δικαστηρίου, με αίτημα την επιδίκαση αποζημίωσης για τη ζημία την οποία αυτός υπέστη, εφόσον όμως ο τελευταίος είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, γεγονός, όμως, που αμφισβητείται από την πρώτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία η οποία παραδεκτώς πρόβαλε πρωτοδίκως και επαναφέρει ένσταση έλλειψης δικαιοδοσίας των Ελληνικών δικαστηρίων για την υπό κρίση υπόθεση ως προς αυτήν. Έτσι, από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα, Μ. Β., που εξετάστηκε στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά συνεδρίασης του ίδιου Δικαστηρίου και από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα ...

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

«Stress Test»: Στα αποτελέσματα της πολιτικής εξόδου από την κρίση…
του οικονομολόγου Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά
 
Τα «Stress Test» (οι ασκήσεις αντοχής ή πίεσης ή έντασης ή έμφασης ή/και τονισμού προς κάτι), είναι οι γνωστές «δοκιμασίες» κι «εξετάσεις πιστοποίησης» της Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), προς Τράπεζες, προκειμένου να διαγνωστεί -με εμπεριστατωμένη διαγνωστική μελέτη- η υγεία των δανειακών χαρτοφυλακίων τους. Στη συνέχεια -η Ε.Κ.Τ.- έχει ως στόχο να αναλάβει τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό τους, που θα εκκαθαρίσει, θα αναδιαρθρώσει και θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα των μη βιώσιμων τραπεζών, υπό το πλέγμα θεσμικών και νομικών παρεμβάσεων που έχει στη διάθεσή της. Με άλλα λόγια, αυτά τα «Stress Test», αποσκοπούν στην αξιολόγηση των τραπεζών, μέσω του ελέγχου της ποιότητας του ενεργητικού τους, με διεξαγωγή «Stress Test», στα πραγματικά και στα υποθετικά σενάρια της οικονομικής συγκυρίας.
Όμως, ποιά μπορεί να είναι τα «Stress Test» της οικονομικής μας συγκυρίας, ύστερα από τα τέσσερα και πλέον χρόνια των αιματηρών -για τη χώρα μας- «Μνημονίων»;
Α) Μόλις πρόσφατα και το -μεγάλης κυκλοφορίας- γερμανικό δημοσιογραφικό έντυπο, «Der Spiegel» ...

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

ΧΟΥΝΤΑ ΕΙΝΑΙ , ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ;

Ζούμε σε ένα αυταρχικό καθεστώς υπό κοινοβουλευτικό μανδύα; 
   Στη φυλακή μετά την απολογία του ο Ηλίας Κασιδιάρης
    Ένας βουλευτής,  πράγματι ενοχλητικός για την κυβέρνηση αλλά και για καταγγελλόμενους από τον ίδιο,  ως επίορκους , δικαστές , κρίθηκε προφυλακιστέος , με αστείες κυριολεκτικά αιτιολογίες και ειδικότερα κατ' επίκληση της τέλεσης από αυτόν , κατά το παρελθόν,  ελαφρών πλημμελημάτων , για άλλα από τα οποία σημειωτέον ΔΕΝ έχει καν κριθεί δικαστικά  , όπως το συμβάν με το  χαστούκι στην  βουλευτή Κανέλλη  και  γι' άλλα , για τα οποία είναι άγνωστο εάν του έχει ασκηθεί ποτέ δίωξη , όπως οι άσκοποι πυροβολισμοί , που φαίνεται να προκύπτουν από βίντεο , ληφθέν προφανώς από τον υπολογιστή του και  η φράση του  προς αστυνομικούς  ότι "θα υπάρξουν και νεκροί ", που ελέχθη με  αφορμή αντισυγκέντρωση ακροαριστερών για την παρεμπόδιση εκδήλωσης της Χρυσής Αυγής, για την οποία ο βουλευτής διαμαρτυρόταν στους αστυνομικούς, προφανώς επισείοντας τον παραπάνω κίνδυνο και όχι διατυπώνοντας απειλή!!!.
     Για την απίθανη αυτή αιτιολογία, που για ορισμένους προκαλεί τον καγχασμό, μπορείτε να  βρείτε εδώ 
    Ευτυχώς, πάντως, η παραπάνω προσωρινή κράτηση δεν φαίνεται να αιτιολογείται στην τέλεση αδικημάτων όπως αντιποίησης αρχής, βασανισμού κρατουμένου και άλλων αδικημάτων, που προκύπτουν από βίντεο, που επίσης βρέθηκε στον υπολογιστή του Ηλία Κασιδιάρη, με σκηνές από το γνωστό σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, στις οποίες  υποδύεται  έναν αστυνομικό, που μαζί με άλλους , βασάνιζε έναν ανακρινόμενο κρατούμενο.
    Ευτυχώς....και τούτο δεν λέγεται τυχαία αλλά για να καταδειχθεί το πόσο σχετική είναι η αποδεικτική αξία όλου αυτού του τάχα επιβαρυντικού για τους κατηγορουμένους ανακριτικού υλικού,  στο οποίο θα πρέπει να προστεθούν βίντεο και φωτογραφίες από καθ' όλα νόμιμη σκοποβολή σε σκοπευτήριο ή από εκδρομές στην φύση του Ηλία Κασιδιάρη με άλλους , κατά πάσα πιθανότητα ,ομοϊδεάτες του,  ή από παιχνίδια με όπλα paintball, τα οποία αναγορεύονται σε αποδείξεις  στρατιωτικής εκπαίδευσης, υλικό το οποίο το παρακράτος έχει διοχετεύσει μέσω του τύπου και του ίντερνετ και έτσι έχει γίνει γνωστό σε όλους μας.
   Γιατί πρέπει να επισημανθεί κι αυτό: ό,τι μπορεί να θεωρηθεί επιβαρυντικό για τους κατηγορουμένους της Χρυσής Αυγής , το έχει πληροφορηθεί ο μέσος έλληνας και στην τελευταία λεπτομέρειά του
   Και φυσικά, εκτός από την αιτιολόγηση της προσωρινής κράτησης του βουλευτή,  εντελώς αστήρικτη είναι και η κατηγορία , που του απαγγέλθηκε συμπληρωματικά, η οποία , μπορεί κάποιος να πει ότι μόνον σκοπό έχει να μεθοδευτεί η προσωρινή κράτησή του και συγκεκριμένα   ότι  με δύο καραμπίνες, έστω και μετασκευασμένες και για τις οποίες , όπως φαίνεται,  διέθεταν άδεια αυτός και ο πατέρας του  , ήθελε να προμηθεύσει όπλα σε εγκληματική οργάνωση!!!, δηλαδή μιλάμε για το απόγειο της γελοιότητας, στην προσπάθεια να μεθοδευτεί ο εγκλεισμός ενός ανθρώπου στην φυλακή. 
   Η , εκ του αποτελέσματος, ουσία , βέβαια, της προφυλάκισης αυτής , είναι μία: ένας ακόμη επικίνδυνος για την κυβέρνηση πολιτικός αφοπλίζεται δια του εγκλεισμού του στις φυλακές
     Και ένας πολιτικός, που στα ίσια κατήγγειλε τους Κλάπα, Δημητροπούλου και Ντογιάκο ως επίορκους, οδηγείται στην φυλακή με απόφαση των παραπάνω δικαστικών.
    Είναι ο πολιτικός, που επίσης στα ίσια , μέσα στην βουλή, έριξε κατάμουτρα στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπο Αθανασίου , τα όσα εναντίον του καταγγέλλονται από το περιοδικό HOT DOC και επί της ουσίας των οποίων ο Υπουργός δεν άρθρωσε ούτε μία λέξη, ενώ είναι άγνωστο εάν έχει καταμηνύσει τον εκδότη του περιοδικού, όπως είπε ότι θα πράξει. 
    Ένας πολιτικός, που πριν από λίγες μόνον ημέρες , είχε εκτεθεί στην λαϊκή κρίση κατά τις δημοτικές εκλογές στην πρωτεύουσα της χώρας και είχε λάβει ποσοστό 16 % ενώ μέχρι και σήμερα ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τού - με βάση το αποτέλεσμα των  τελευταίων , πρόσφατων, ευρωεκλογών- τρίτου σε δύναμη κόμματος της χώρας. 
   Κι όλα αυτά, όταν με την προφυλάκιση αυτή ουσιαστικά πλήττεται ακόμη περισσότερο η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του  κόμματος του , το οποίο ήδη έχει καίρια πληγεί λόγω της προφυλάκισης του αρχηγού και αρκετών βουλευτών του καθώς  και του κατ' οίκον περιορισμού ή της απαγόρευσης να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του,  άλλων βουλευτών του  ,  ιδίως  αυτές τις ημέρες, που οι διαδικασίες στην βουλή έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και κρίνονται στις ψήφους ελαχίστων βουλευτών.  
    Τι να πει κανείς;
    Χούντα είναι, θα περάσει...

Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

Γονιδιακή ή επίκτητη η φτωχοποίηση του λαού;
(Αντενδεικνύεται η «θεωρία της αναπτυξιακής λιτότητας»)
του οικονομολόγου Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά

Είναι γεγονός πως, το μοντέλο του «κομπραδόρικου» παρασιτικού καπιταλισμού, που με το όνομα της «αναπτυξιακής λιτότητας» -για το Νότο της Ευρώπης- επανέφερε -ως κυρίαρχη πολιτική για την Ε.Ε.- τοECOFINτου 2010 στη Μαδρίτη, δεν βοηθάει στο ξεπέρασμα της ανυπέρβλητης κρίσης, που μας συγκλονίζει συνθέμελα, πέντε και πλέον χρόνια τώρα. Και η κρίση αυτή, παρατείνεται επ’ αόριστον, χωρίς να παύει να μας απειλεί -ανά πάσα στιγμήν- ακόμα και με τον κυριολεκτικό αφανισμό μας.
Στο ένθετο «Τέχνες & Γράμματα» της «Καθημερινής - Κυριακή 29 Ιουνίου 2014», υπάρχει κι έναάρθρο του Νίκου Ξυδάκη, με τίτλο: «Τα γονίδια της κρίσης», με το οποίο σχολιάζει όσα ειπώθηκαν κατά την παρουσίαση ενός βιβλίου, των κ.κ. Θ. Πελαγίδη και Μ. Μητσόπουλου. Κι όπου, δυο παρευρισκόμενοι ξένοι επιφανείς πολιτικοί και οικονομολόγοι, συμπαρουσιαστές του βιβλίου -ο ένας Ισπανός, ο Ζοσέπ Μπορέλ (που έχει χρηματίσει Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου) και ο άλλος Τούρκος, ο Κεμάλ Ντερβίς (που ήταν υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας,

Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

ΙΣΤΟΡΙΚΑ «ΑΝΑΛΕΚΤΑ» …ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
«ΔΥΟ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ»
 (ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 150ΧΡΟΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ)
του οικονομολόγου Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά

Η 2Η ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΗ: Απ’ τη σκοπιά του κέντρου της «Ψωροκώσταινας».

Στο δεύτερο αυτό μέρος του αφιερώματος, βασιστήκαμε στον 1ο τόμο, της 3τομης «ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», του Ιστορικού, Δημοσιογράφου και Συγγραφέα, Τάσου Βουρνά (Εκδόσεις, Α/φών ΤΟΛΙΔΗ Ο.Ε), η οποία αναφέρεται στην περίοδο: από την Επανάσταση του 1821, ως το κίνημα του Γουδί (1909).  Μια ιστορική καταγραφή της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας η οποία περιλαμβάνει το χρονικό, αλλά και το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο των γεγονότων της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα, γύρω από το 1864, έτος πραγματοποίησή της. Εκεί αλιεύσαμε τα αντιπροσωπευτικά -κατά τη γνώμη μας- αποσπάσματα, με χαρακτηριστικά στοιχεία και σχόλια -σε συνοπτική και σχετικά ελεύθερη απόδοση- από την ματιά του ιστορικού Τάσου Βουρνά και με οπτική: απ’ το κέντρο της χώρας, της «Ψωροκώσταινας».
Ο ιστορικός Βουρνάς, ωστόσο, δεν περιγράφει μόνο το ιστορικό πλαίσιο, αλλά επεκτείνεται...
ΙΣΤΟΡΙΚΑ «ΑΝΑΛΕΚΤΑ» …ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
«ΔΥΟ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ»
(ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 150ΧΡΟΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ)
του οικονομολόγου Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά

Η 1Η ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΗ: Απ’ τη σκοπιά των νερών του Ιονίου.


Ακόμα κι ένα επιγραμματικό αφήγημα -ενός ανειδίκευτου στο είδος, όπως εγώ- αφιερωμένο στα 150χρονα της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα -κι αφού το «αίμα νερό δεν γίνεται»- δεν μπορεί να μην ξεκινά από τη συμβολή των επτανήσιων στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.
{Υποχρεωτικά σημειώνω πως: τα στοιχεία που παραθέτω -ως υπεύθυνος για την αυθαιρεσία της συνοπτικής εξιστόρησης- βασίζονται στο βιβλίο της -συμπατριώτισσάς μας- ιστορικού και αρχαιολόγου Αδαμαντίας Ι. Σπαθάτου, με τίτλο: «ΕΠΤΑΝΗΣΑ» (εκδόσεις ΖΑΘΕΟΝ ΠΥΡ, ΑΘΗΝΑ 2012). Οι δε πηγές της, προέρχονται -κυρίως- από την έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου, των «Επίσημων Εγγράφων» του Υπ. Εξωτερικών, για «ΤΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΖΗΤΉΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΞΕΙΣ» (Υποσημειώνεται -υποχρεωτικά επίσης- ότι, η προαναφερθείσα έκδοση -κυκλοφόρησε το Μάιο του 2001, από τη Βουλή των Ελλήνων, επί Προεδρίας του Απόστολου Κακλαμάνη και μετά από πρόταση του τ. Βουλευτή Διονύση Γκούσκου- αφορά την εκτύπωση 154 εγγράφων υπομνημάτων, σχεδίων συνθηκών και της σχετικής οικονομικής σύμβασης, που κυκλοφόρησαν, για πρώτη φορά σε τόμο, το 1864)}.
Τα νησιά μας λοιπόν, κατά την επανάσταση του 1821, έγιναν τα καταφύγια και τα στρατόπεδα ...