Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 2/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ , ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ


Αριθμός 2 /20l8 
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Συγκροτήθηκε από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη Λαυρίου Μαρία Μαντζουρανάκη και τη Γραμματέα Γερασιμούλα Λασκαράτου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 20 Νοεμβρίου 2017, για να δικάσει την αίτηση:
Των αιτούντων: 1) ..... .... του ..... και της ........, με ΑΦΜ ........ και 2) ............ ........... του ............. και της ..........., με ΑΦΜ ..........., κατοίκων αμφοτέρων ..............., που παραστάθηκαν ο πρώτος μετά και η δεύτερη δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
Οι αιτούντες με την από 3-7-2017 και με αριθμό κατάθεσης 42/3-07-2017 αίτησή τους που απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ζήτησαν να γίνει δεκτή για όσους λόγους αναφέρονται σ' αυτήν.
Για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής ορίστηκε αρχικά η δικάσιμος της 16-10- 2017 και μετ' αναβολήν η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Ακολούθησε η συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  Οι αιτούντες, για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους, ................., γεννηθείσης την .......... και ..........., γεννηθείσης την 2......., ως ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών, κατ' ορθή εκτίμηση του δικογράφου, καθώς δεν αναφέρεται ρητώς αυτό στην προμετωπίδα του δικογράφου αλλά ούτε και στο περιεχόμενο αυτού, ωστόσο μνημονεύεται στο περιεχόμενο της αίτησης ότι ζητούν για λογαριασμό τους να επιχειρήσουν τις εν λόγω πράξεις, τούτο δε λόγω του ότι αυτοί ασκούν τη γονική μέριμνα αυτής κατά τις διατάξεις των άρθρων 128 και 1510 ΑΚ, με την υπό κρίση αίτησή τους, ζητούν, να τους δοθεί η άδεια να επιχειρήσουν στο όνομά τους την εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων (εξ αδιαιρέτου και κατ' ισομοιρία) από την κληρονομιά του κατάτην 19-10-2015 αποβιώσαντος παππούς  τους ..................του ............ και της ..........., πατέρα του πρώτου των  αιτούντων, και συγκεκριμένα: α) ένα δίκαννο, κατηγορίας Β, εργοστασίου κατασκευής BERETTA, διαμετρήματος 12 cal. με αριθμό όπλου και ανταλ. Κάννης Ρ 55910 Β και μήκους κάννης 71 cm, συνολικής αξίας 400€ και αξίας ενός εκάστου κληρονομικού μεριδίου 200€, β) ένα δίκαννο εργοστασίου κατασκευής B.R.N.O. διαμετρήματος 12 και με αριθμό όπλου 1.029773.95, αξίας 50 ευρώ και αξίας ενός εκάστου κληρονομικού μεριδίου 25€, γ) 50% εξ αδιαιρέτου στο με αριθμό κυκλοφορίας ..............ΙΧΕ αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής ............, τύπου ....., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2010, το οποίο ανήκει δηλαδή κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου σε κάθε ανήλικο τέκνο, αξίας εκάστου μεριδίου 125€, δ) 50% εξ αδιαιρέτου στο με αριθμό κυκλοφορίας ..............ΙΧΕ αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής ............., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2001, το οποίο ανήκει δηλαδή κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου σε κάθε ανήλικο τέκνο, αξίας εκάστου μεριδίου 75€, ε) ένα τρίκυκλο με αριθμό κυκλοφορίας........., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2004, τύπου ..............
      Αιτούνται δε την παροχή αδείας για την εκποίηση αυτών, για το λόγο ότι η  εκποίηση αυτή επιβάλλεται από προφανή ωφέλεια και για το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων τους, γιατί αφενός τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία στερούνται οιασδήποτε χρησιμότητας για αυτά, αφετέρου από μια τέτοια πώληση θα πορισθούν μόνο όφελος, καθώς θα εισπραχθούν χρήματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και των σπουδών τους ενώ ταυτόχρονα θα αποφύγουν τα έξοδα συντήρησής τους, όπως τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα για τα οχήματα κλπ. ...
  Η αίτηση μ' αυτό το περιεχόμενο αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ.1, 797 ΚΠολΔ), δεδομένου ότι έχει τηρηθεί για το παραδεκτό της συζήτησής της η προβλεπόμενη από το άρθρο 748 παρ. 2 ΚΠολΔ προδικασία, αφού αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. την υπ' αριθμ. 4329β/12.07.2017 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών Αναστασίας Ανδρικοπούλου, που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι αιτούντες), και είναι νόμιμη στηριζόμενη    στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1526 και 1624 παρ.1 αριθ. 1 ΑΚ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς τη βασιμότητά της και από ουσιαστική άποψη. 
     Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα των αιτούντων, που εξετάσθηκε κατά τη  συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως αυτού, καθώς και από τα προσκομιζόμενα από τους αιτούντες έγγραφα αποδεικνύονται κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 19-10-2015 απεβίωσε στην ιδιωτική του κατοικία στην .......Αττικής, ο ............ του ............, πατέρας του πρώτου των αιτούντων και παππούς των ανηλίκων τέκνων τους (βλ. από 22-11-2017 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου της Ληξιάρχου ..............), χωρίς να αφήσει διαθήκη (βλ. υπ' αριθμ. 1154/23-11-2017 πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Λαυρίου) και άφησε τη σύζυγο του .......... και τα τέκνα του ............., .................και .............. ως μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς αυτού (βλ. το με αριθμό πρωτ. 112801104/112 πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών της Πρεσβείας Κυπριακής Δημοκρατίας), οι οποίο τον κληρονόμησαν κατά ποσοστό 1/4 η μεν σύζυγος του και κατά ποσοστό 1/4 έκαστο εκ των τέκνων του. Ακολούθως τόσο ο πρώτος των αιτούντων όσο και τα αδέρφια του και η μητέρα του, αποποιήθηκαν την σε αυτούς ως άνω αναφερόμενη επαχθείσα κληρονομιά (βλ. υπ' αριθμ. 21 και 22/26-1-2016 εκθέσεις αποποίησης κληρονομιάς), με αποτέλεσμα να επέλθει διαδοχή κατά ρίζες και να επεισέλθουν στην κληρονομιά τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων, καθώς τα λοιπά τέκνα του θανόντος δεν είχαν κατιόντες.

     Τα περιουσιακά στοιχεία του θανόντος ήταν: α) ένα δίκαννο, κατηγορίας Β, εργοστασίου κατασκευής BERETTA, διαμετρήματος 12 cal. με αριθμό όπλου και ανταλ. Κάννης Ρ 55910 Β και μήκους κάννης 71 cm, συνολικής αξίας 400€, β) ένα δίκαννο εργοστασίου κατασκευής B.R.N.O. διαμετρήματος 12 και με αριθμό όπλου 1.029773.95, γ) 50% εξ αδιαιρέτου στο με αριθμό κυκλοφορίας ............. αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής ....., τύπου ....., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2010, δ) 50% εξ αδιαιρέτου στο με αριθμό κυκλοφορίας....... ΙΧΕ   αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής ......., έτους πρώτης        κυκλοφορίας 2001, και ε) ένα τρίκυκλο με αριθμό κυκλοφορίας......., έτους  πρώτης κυκλοφορίας 2004, τύπου .............
  Η εκποίηση των προαναφερόμενων κινητών πραγμάτων, παρίσταται μόνο επωφελής για τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων, αφού αφενός μεν δεν είναι προσοδοφόρα και χρήσιμα σε αυτά, αφετέρου από την πώληση θα εισπραχθούν χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και των σπουδών τους, ενώ ταυτόχρονα θα αποφύγουν τα έξοδα συντήρησής τους. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων των αιτούντων, δεν παραβλάπτεται από την  αιτούμενη επιχείρηση πράξεων στο όνομάτους. Επομένως, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας. 
                                ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται την αίτηση.     
Παρέχει την άδεια στους αιτούντες, ..........και ........, ως ασκούντων τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους, ......., γεννηθείσης την ..... και ....... γεννηθείσης την ......., υπό την ιδιότητά τους αυτή, να επιχειρήσουν για λογαριασμό τους την εκποίηση των ακολούθων περιουσιακών τους στοιχείων: α) ενός δίκαννου, κατηγορίας Β, εργοστασίου κατασκευής BERETTA, διαμετρήματος 12 cal. με αριθμό όπλου και ανταλ. Κάννης Ρ 55910 Β και μήκους κάννης 71 cm, συνολικής αξίας 400€ και αξίας ενός εκάστου κληρονομικού μεριδίου 200€, β) ενός δίκαννου εργοστασίου κατασκευής B.R.N.O. διαμετρήματος 12 και με αριθμό όπλου 1.029773.95, αξίας 50 ευρώ και αξίας ενός εκάστου κληρονομικού μεριδίου 25€, γ) 50% εξ αδιαιρέτου στο με αριθμό κυκλοφορίας .........ΙΧΕ αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής ....., τύπου ....., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2010, το οποίο ανήκει δηλαδή κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου σε κάθε ανήλικο τέκνο, αξίας εκάστου μεριδίου 125€, δ) 50% εξ αδιαιρέτου στο με αριθμό κυκλοφορίας........... ΙΧΕ αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής ............, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2001, το οποίο ανήκει δηλαδή κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου σε κάθε ανήλικο τέκνο, αξίας εκάστου μεριδίου 75€, ε) ενός τρικύκλου με αριθμό κυκλοφορίας........, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2004, τύπου ........, υπό τον όρο ότι το τίμημα που θα εισπραχθεί θα διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης και σπουδών των ανηλίκων και αναφορικά με τα δίκαννα - κυνηγετικά όπλα με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων και διατυπώσεων που ισχύουν για τη μεταβίβαση τους.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο Λαύριο, στις  8 Ιανουαρίου 2018.