Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ Ν133/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ): 1) ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΝ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ( ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ν. 3886/2010 , ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36 ΠΑΡ. 1 ΕΔ. Γ' ΤΟΥ ΠΔ 18/1989) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 372 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ 0,1 % ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ, 2) ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ CE ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΛΠ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4412/2016, ΔΙΟΤΙ ΑΝΤΙΒΑΙΝΟΥΝ , ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης N133/2017                                  
το
(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)
Συνεδρίασε στις 19 Οκτωβρίου 2\ 17 με την εξής σύνθεση: Μαρίνα Βάθη, Πρόεδρος Εφετών Διοικητι όν Δικαστηρίων, Γεωργία Ρεξίνη και Αικατερίνη Σταυρίδου, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέας η Αικατερίνη Χρυσοπούλου, δικαστική υπάλληλος.
Για να αποφασίσει σχετικά με την από 18 Ιουλίου 2017 αίτηση: Της ανώνυμης εταιρείας με την επιθυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Καβάφη και Καρκαβίτσα 1), που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Της δικηγόρου Εμμανουήλ Τσαλικίδη,
κατά του ν.π.δ.δ. Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ», που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας του δικηγόρου Μαρίας Αρβανίτη.
Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση της σιωπηρής απόρριψης της ένστασής της κατά της υπ' αριθμ. 33/2017 διακήρυξης του καθ' ου νοσοκομείου
Κατά τη συνεδρίασή του το Δικαστήριο (σε συμβούλιο) άκουσε την Εισηγήτρια, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Αικατερίνη Σταυρίδου.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα Σκέφθηκε κατά το νόμο 1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αίτησης έχει καταβληθεί παράβολο 544 ευρώ (σχετ. το υπ' αριθμ. 1738276, Σειράς Θ' διπλότυπο είσπραξης της Δ.ΟΎ. Παλλήνης), το οποίο αντιστοιχεί στο 1% της Προϋπολογιζόμενης δαπάνης (54.453,811 χωρίς ΦΠΑ).
2. Επειδή, στο άρθρο 36 παρ.1 εδαφ. γ' του π.δ. 18/1989 (φ. 8 Α'), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του ν. 4274/2014 (φ. 147 Α'), ορίζεται ότι: «Ειδικώς, σε περίπτωση αιτήσεως αναστολής κατά πράξεων που εντάσσονται στη διαδικασία αναθέσεως διοικητικών συμβάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των εδαφίων β' γ'  και δ' του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010 (Α 173).................... ». Με την εισηγητική έκθεση της οικείας διατάξεως του ν. 4274/2014 θεωρήθηκε σκόπιμο να επεκταθεί η υποχρέωση καταβολής αυξημένου παραβόλου του ν.3886/2010 και στην περίπτωση αναστολής κατά πράξεων που εντάσσονται στη διαδικασία αναθέσεως διοικητικών συμβάσεων για λόγους ενιαίας και ίσης αντιμετώπισης όλων των δημοσίων συμβάσεων, Ο ν.3886/2010 δεν ισχύει πλέον στις διαφορές που αναφύονται στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που ξεκινά για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών μετά την 26η Ιουνίου 2017 (άρθρο 379 παρ. 7 του ν.4412/2016-φ. 147 Α'). Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η παραπομπή στις διατάξεις των εδαφ. β', γ', δ' της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.3886/2010 γίνεται, αντιστοίχως, στις διατάξεις του ν.4412/2016 και ειδικότερα στην παρ. 4 του άρθρου 372 του νόμου αυτού (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 220, 41/2017). Σύμφωνα με την τελευταία αυτή διάταξη το παράβολο υπολογίζεται σε ποσοστό 0,1% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση, ενόψει του ύψους της προϋπολογισθείσας αξίας πλέον φπα (54.453,811+24% φπα Χ 0,1%=67,52 ευρώ) το νόμιμο παράβολο ανέρχεται στο ελάχιστο προβλεπόμενο από το νόμο ποσό των 500 ευρώ. Συνεπώς, το  υπερβάλλον αυτού καταβληθέν ποσό των σαράντα τεσσάρων (44)ευρώ, πρέπει, ανεξαρτήτως της έκβασης της δίκης, να αποδοθεί στην αιτούσα.
3. Επειδή, με την υπ'αριθμ.33/2017 διακήρυξη του καθ' ου νοσοκομείου (ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 30.06.2017) προκηρύχθηκε, κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την προμήθεια χειρουργικών ραμμάτων, για ένα έτος, προϋπολογισμού 54.439,811 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Κατά της διακήρυξης η αιτούσα εταιρεία υπέβαλε την υπ' αριθμ. πρωτ. 13163/07.07.2017 ένσταση, κατ' άρθρο 127 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, προβάλλοντας λόγους κατά των όρων αυτής, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ε'. Ειδικότερα: α) κατά του όρου 20 του Τμήματος I του εν λόγω Παραρτήματος, με τίτλο «Τεχνικά-Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Ραμμάτων», ως προς την κατάθεση εκθέσεων δοκιμών για κάθε κατηγορία ραμμάτων, β) κατά των όρων του Τμήματος II αυτού, με τίτλο «Ειδικά χαρακτηριστικά», ήτοι σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα προς προμήθεια είδη και γ) κατά του όρου του Τμήματος VI αυτού, με τίτλο «Έλεγχος ποιότητας -όροι αποδοχής - Υποχρεώσεις προμηθευτή», σχετικά με την υποχρέωση κατάθεσης με την προσφορά, γνήσιων εργοστασιακών καταλόγων των ραμμάτων στην Ελληνική γλώσσα. Κατά της τεκμαιρόμενης απόρριψης της ένστασης, με την άπρακτη πάροδο, κατ' άρθρο 127 παρ. 2 του Ν.4412/2016, δεκαήμερης προθεσμίας, η αιτούσα άσκησε τη με αριθμό κατάθεσης 362/25-7-2017 αίτηση ακυρώσεως και την υπό κρίση αίτηση αναστολής, με την οποία ζητά την αναστολή εκτελέσεως αυτής. Ήδη, μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 18/27-7-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, με την οποία απορρίφθηκε και ρητώς η ασκηθείσα ένσταση, αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως συμπροσβαλλόμενη με την αίτηση πράξη...
4.      Επειδή, ενόψει του ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη (54.439,811 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), υπολείπεται του κατωτάτου ορίου του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24 EE), η υπό κρίση αίτηση ασκείται παραδεκτώς, κατ' άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ Α' 8).
5.    Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», που διέπει τον ένδικο διαγωνισμό, υπό τον τίτλο «Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», ορίζεται ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό περιορισμό ταυ ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων». Επίσης, στο άρθρο 54 του ίδιου νόμου, που φέρει  τον τίτλο «Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», ορίζεται ότι: «1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα
χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών................... 2. Οι
τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους: α)  ...... β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή - όταν αυτά δεν υπάρχουν - σε εθνικά πρότυπα.................... 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς προσδιορισμένη και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ' εφαρμογή της παρ. 3. Η εν λόγω μνεία συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο      ».
6. Επειδή, περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1, 2, 3, 4 παρ.1, 5 παρ. 1-3, 8, 10, 11, 14β, 17 παρ. 1, 18, ως και του Παραρτήματος I της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 «περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (L 169), η οποία μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την με αριθ. ΔΥ7/οικ.2480/19.8.1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ Β' 679), όπως η εν λόγω απόφαση αντικαταστάθηκε με την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648/2009 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β' 2198), συνάγονται τα εξής: Οι βασικές απαιτήσεις, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, ρυθμίζονται από την ίδια αυτή Οδηγία. Τα εν λόγω προϊόντα, εφόσον ανταποκρίνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα και έχουν πιστοποιηθεί βάσει των διαδικασιών, που προβλέπει η Οδηγία αυτή, τεκμαίρεται ότι συμφωνούν με τις εν λόγω βασικές απαιτήσεις και, ως εκ τούτου, πρέπει να θεωρούνται κατάλληλα για την χρήση, για την οποία προορίζονται, και να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η σχετική δε υποχρέωση των κρατών μελών, η οποία απορρέει από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαρύνει και την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, η οποία υπόκειται στον έλεγχο δημόσιας αρχής (πρβλ. απόφ. ΔΕΕ της 14.6.2007, C-6/05 Medipac - Καζαντζίδης Α.Ε. κατά Βενιζελείου - Πανανείου ΠΕΣΥ Κρήτης, σκέψεις 42-49). Το ανωτέρω τεκμήριο έχει μαχητό χαρακτήρα, δυνάμενο να ανατραπεί με βάση τις προβλεπόμενες στις διατάξεις αυτές κοινοτικές διαδικασίες. Ειδικότερα, δεν αποκλείεται είτε τα εναρμονισμένα πρότυπα να μην ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 της Οδηγίας 93/42 (άρθρο 5 παρ. 3), είτε ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία φέρουν την σήμανση CE, να είναι, παρά ταύτα, επικίνδυνα για την υγεία ή την ασφάλεια των ασθενών ή άλλων προσώπων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όμως, η ίδια η ανωτέρω Οδηγία καθορίζει την τηρητέα από τα κράτη μέλη διαδικασία διασφαλίσεως (άρθρο 8 παρ. 3). Επομένως, στην περίπτωση κατά την οποία τα προσφερόμενα προϊόντα εμπνέουν μεν ανησυχίες σχετικές με την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών, φέρουν, όμως, την σήμανση CE, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται και οφείλει, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της, να ενημερώσει σχετικώς τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό προκειμένου να κινηθεί η εν λόγω διαδικασία διασφαλίσεως, δεν δικαιούται, όμως, να προβεί στην απόρριψη της σχετικής προσφοράς. Εξάλλου, οι προαναφερόμενοι κανόνες ισχύουν όχι μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κίνδυνοι που τα προσφερόμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, παρά την σήμανσή τους με την ένδειξη CE, εμφανίζουν για την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών και άλλων προσώπων, γίνονται αντιληπτοί κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, αλλά, για την ταυτότητα του λόγου, και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ίδιοι κίνδυνοι είναι ήδη γνωστοί στην αναθέτουσα αρχή κατά την έκδοση της διακήρυξης και υπαγορεύουν την πρόβλεψη επιπρόσθετων έναντι των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών, τις οποίες δεν πληρούν, κατ' ανάγκη, ιατροτεχνολογικά προϊόντα πιστοποιημένα με την ένδειξη CE και σύμφωνα με τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα. Συνεπώς, η πρόβλεψη παρομοίων επιπρόσθετων προδιαγραφών για τα προσφερόμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατά το στάδιο της διακήρυξης δεν είναι, καταρχήν, συμβατή προς τις προαναφερόμενες διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω προϊόντα δεν θα πληρούν τους όρους της διακήρυξης και θα είναι, ως εκ τούτου, εκ προοιμίου αδύνατη η επιλογή τους (πρβλ. απόφ. ΔΕΕ της 22.5.03, Ο­Ι 03/01, Επιτροπή κατά Ο.Δ. Γερμανίας). Επομένως, και στην περίπτωση που το νοσηλευτικό ίδρυμα, προς αποφυγή κινδύνων ασφάλειας και υγείας, επιθυμεί να θέσει με την διακήρυξη επιπρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές, οφείλει να ενημερώσει σχετικώς τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό (Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, βλ. άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 2889/2001, ΦΕΚ Α' 37), προκειμένου να κινηθεί η καθοριζόμενη από την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ (άρθρο 8) τηρητέα από τα κράτη μέλη διαδικασία διασφάλισης (σχ. ΣτΕ 1863/2014, πρβλ. ΔΕΚ απόφαση της 14.6.2007, C-6/05 Medipac - Καζαντζίδης Α.Ε. κατά Βενιζέλειου - Πανάνειου, ΠΕΣΥ Κρήτης, σκέψεις 60-62).
7. Επειδή, στο Παράρτημα Ε' «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ» της υπ' αριθμ 33/2017 διακήρυξης, που διέπει τον ένδικο διαγωνισμό, ορίζονται τα εξής: «I. ΤΕΧΝΙΚΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ: 1. Τα προσφερόμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση της συσκευής τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τευχ.Β/02-10-09)..................... 20.
Να κατατεθούν για κάθε κατηγορία ραμμάτων εκθέσεις δοκιμών από Οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης (ή ισοδύναμο) ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον Οργανισμό (ή ισοδύναμο) ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 56 του Νόμου 4412/2016). II. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1) Κατηγορία: Συνθετικά απορροφήσιμα πολύκλωνα, μέσης απορρόφησης. (Πολύκλωνα συνθετικά «Χαπορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτινη ή Παρόμοιο). Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό ώστε να μη φθείρεται κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή ισοδύναμο με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη - στρέβλωση. Να παρέχουν στήριξη ιστών για δύο εβδομάδες μετά την εμφύτευση διατηρώντας το 70-80% της τάσεώς τους και το 30- 50% της τάσεώς τους για 18-21 ημέρες μετά την εμφύτευση. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. 2) Κατηγορία: Συνθετικά απορροφήσιμα πολύκλωνα ταχείας απορρόφφησης. (Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτινη ή παρόμοιο). Να παρέχουν στήριξη ιστών για 5-7 περίπου ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας πλέον το 50% της τάσεώς τους. Να απορροφούνται πλήρως μετά από 5-6 εβδομάδες (35-45 ημέρες) περίπου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή ισοδύναμο, με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη - στρέβλωση. 3) Κατηγορία: Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη. (Ράμματα πολύκλωνης πλεκτής και περιελιγμένης μέταξας με και χωρίς βελόνες). Μη απορροφήσιμα πολύκλωνα ράμματα φυσικής μέταξας επικαλυμμένα ή επενδεδυμένα με κατάλληλο υλικό, η σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστο τραυματισμό στους ιστούς και να υφίσταται την λιγότερη φθορά. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή ισοδύναμο, με περιεκτικότητα νικελίου 8- 10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. 4) Κατηγορία: Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. (Μη απορροφήσιμα μονόκλωνα ή πολύκλωνα ράμματα πολυαμιδίου ή συγγενούς χημικής ομάδος). Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή ισοδύναμο, με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη ή στρέβλωση. 5) Κατηγορία: Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης. (Μονόκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από μίγμα πολυμερών τύπου πολυδιοξανόνης ή παρόμοιο). Να παρέχουν στήριξη για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας το 25% της τάσεώς τους περίπου. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-210 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή ισοδύναμο, με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. 6) Κατηγορία: Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα μέσης απορρόφησης. (Μονόκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από διάφορους τύπους πολυμερών του πολυγλυκολικού οξέος (πολυγλακτίνη, πολυγλυκολικό οξύ, πολυγλυκαπρόνη κτλ.). Να παρέχουν στήριξη ιστών για 14 περίπου ημέρες μετά την εμφύτευση, διατηρώντας τουλάχιστον το 60-80% της τάσεώς τους. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 90-120 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή ισοδύναμο, με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη - στρέβλωση. 7) Κατηγορία: Συνθετικό μη απορροφήσιμο πολυπροπυλένιο. (Μη απορροφήσιμα μονόκλωνα ράμματα πολυπροπυλενίου ή συγγενούς χημικής ομάδος). Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή ισοδύναμο, με περιεκτικότητα νικελίου 8- 10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.................... VI. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ. Υποχρεώσεις προμηθευτή: Υποβολή εγγράφων για αξιολόγηση:Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει μαζί με την προσφορά του, τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά: - Πλήρη περιγραφή του προς προμήθεια είδους μαζί με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει ακριβώς το είδος. - Γνήσιοι Εργοστασιακοί Κατάλογοι των ραμμάτων στην Ελληνική γλώσσα (άρθρο 80 παρ. 10 του Νόμου 4412/2016). Έγγραφη δήλωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή ή του νόμιμου
εκπροσώπου αυτού, στην οποία να δηλώνεται: ...................... Η Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει από κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή έγγραφες διευκρινίσεις επί των αναγραφομένων στην προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του υπό προμήθεια είδους».
8. Επειδή, η αιτούσα προέβαλε με την ένστασή της και επαναλαμβάνει με την ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως και την κρινόμενη αίτηση, ότι δεν υπάρχει αναφορά των σχετικών προδιαγραφών στην Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία. Ειδικότερα, ότι η απαίτηση περί εκθέσεων δοκιμών είναι παράνομη, διότι αυτές εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία πιστοποιημένων με CE ραμμάτων. Περαιτέρω, ότι οι χρόνοι απορρόφησης καθώς και η δύναμη τάσης των ραμμάτων συμφωνούν με τις επικλήσεις συγκεκριμένης πολυεθνικής εταιρείας, δεν συμφωνούν όμως με τη φαρμακοποιία ή και τη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ δεν αναφέρεται με ποιο τρόπο η Επιτροπή θα ελέγξει τις ιδιότητες αυτές. Σχετικά με τις βελόνες από χάλυβα 440 και άνω, ο αριθμός 440 ή 455 (που αποτελεί πατέντα συγκεκριμένης πολυεθνικής εταιρείας) είναι ο κωδικός που χρησιμοποιείται από το AISI/ASTM (Αμερικανικό Ινστιτούτο Σιδήρου και Χάλυβα/Οργανισμός Αμερικανικών Προτύπων), η Ευρώπη, όμως, έχει το δικό της οργανισμό, που ονομάζεται Euro/lnox και εφόσον υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα, αυτά υπερτερούν των αμερικανικών, σύμφωνα με την οδηγία 93/42ΕΕ. Στη λίστα των κωδικών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού αναφέρονται οι ευρωπαϊκοί κωδικοί και αντίστοιχοι αμερικανικοί, δεν υπάρχει όμως κωδικός 440 ή 455. Επίσης, η προδιαγραφή επικάλυψης του ράμματος από το ίδιο υλικό, αποτελεί παράλογη απαίτηση, καθόσον δεν υπάρχει ούτε ένα ράμμα της κατηγορίας στην αγορά, με ίδια επικάλυψη με τον πυρήνα, ενώ η φαρμακοποιία προσδιορίζει το υλικό της επικάλυψης, να είναι από παρόμοιο υλικό με τον πυρήνα. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή είναι, κατά τα προβαλλόμενα πάντα από την αιτούσα, επινόηση συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία καλύπτει τα ράμματά της με παρόμοιο υλικό. Ως προς την προδιαγραφή «ράμμα συνθετικό απορροφήσιμο πολυγλακτινη, βιολετί», ενώ στις γενικές προδιαγραφές της διακήρυξης στη συγκεκριμένη κατηγορία επιτρέπονται ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ και πολυγλακτινη, στην περιγραφή κάθε ράμματος αποκλείονται τα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ και επιτρέπονται μόνο από πολυγλακτινη. Σύμφωνα όμως με τη φαρμακοποιία και τις κοινές προδιαγραφές του Υπουργείου, τα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ και πολυγλακτινη είναι ισοδύναμα. Η πολυγλακτινη αποτελείται από πολυγλυκολικό οξύ, συνεπώς η μη συμμετοχή των ραμμάτων από πολυγλυκολικό οξύ συνιστά παραβίαση του άρθρου 4 της Οδηγίας 93/42 EE. Ως προς την απαίτηση της διακήρυξης για «ράμματα με ισχυρές μαύρες βελόνες», αυτή αντίκειται στην ίδια τη διακήρυξη (12 των τεχνικών προδιαγραφών), η θεωρία δε των μαύρων βελονών, ως ικανών να μειώνουν την αντανάκλαση, βασίζεται σε κάποια μελέτη και ουδέποτε η φαρμακοποιία ασχολήθηκε μ' αυτήν. Τέλος, με τον όρο της προσκόμισης γνησίων εργοστασιακών καταλόγων των ραμμάτων στην ελληνική γλώσσα, παραβιάζεται το άρθρο 4 της Οδηγίας 93/42 EE, διότι τίθεται εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία πιστοποιημένων με CE ραμμάτων. Η ένσταση απορρίφθηκε και ρητά με το υπ' αριθμ. 18/27-7- 2017 πρακτικό (απόφαση) του Δ.Σ του καθ' ου νοσοκομείου, κατόπιν εγκρίσεως του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων. Ειδικότερα: α) Ως προς τις εκθέσεις δοκιμών (γενική προδιαγραφή της διακήρυξης με αριθμό 20), κρίθηκε ότι δεν συνιστούν «νέα ορολογία» για τις κλινικές μελέτες, αντιθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4412/2016, αποτελούν αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης, το οποίο μπορούν να απαιτούν οι αναθέτουσες αρχές από τους οικονομικούς φορείς, β) όσον αφορά στους «χρόνους απορρόφησης και δύναμη τάσης», είναι όροι ενδεικτικοί και προκύπτουν από την κλινική εμπειρία και τις κλινικές μελέτες, οι οποίες αποδεικνύουν ότι όσο πιο ισχυρό και ανθεκτικό στην τάση είναι ένα απορροφήσιμο ράμμα για την κρίσιμη περίοδο επούλωσης (12-14 ημέρες), τόσο πιο αποτελεσματικό και ασφαλές είναι. Επισημάνθηκε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο εταιρείες, οι οποίες καλύπτουν τη συγκεκριμένη προδιαγραφή (Demtech και Covidien), συνεπώς δεν τίθεται θέμα μειωμένης ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισμού, γ) ως προς τις βελόνες από κράμα χάλυβα 440 και άνω, κρίθηκε ότι το εν λόγω κράμα αφορά στο βαθμό ανθεκτικότητας στη διάβρωση και δεν χρησιμοποιείται για διάβρωση, όπως λανθασμένα εκλαμβάνει η αιτούσα. Τα χειρουργικά εργαλεία κοπής κατασκευάζονται από χάλυβα 440, λόγω της υψηλής σκληρότητας (αντοχή στην κάμψη/στρέβλωση), που συνδυάζεται με αποδεκτή αντοχή στη διάβρωση. Επιπροσθέτως, στη διακήρυξη ζητείται κράμα χάλυβα 440 και άνω ή ισοδύναμο, οπότε δεν περιορίζεται ο ανταγωνισμός, δ) ως προς την «επικάλυψη του ράμματος από το ίδιο υλικό», κρίθηκε ότι η απαίτηση αυτή της διακήρυξης είναι βάσιμη, διότι πολλά χειρουργικά ράμματα φέρουν επικάλυψη διαφορετική από τον πυρήνα τους. Η απαίτηση αυτή είναι αποτέλεσμα επιστημονικών μελετών, από τις οποίες προέκυψε ότι τα διαδοχικά περάσματα των χειρουργικών ραμμάτων ανάμεσα από τους ιστούς αποτελούν λόγο φθοράς του υλικού και ως εκ τούτου εναπόθεσης της επικάλυψης αυτών στους ιστούς ως ανεπιθύμητα ξένα σώματα. Ως προς το «ράμμα συνθετικό απορροφήσιμο πολυγλακτινη, βιολετί», παρατηρήθηκε ότι στις προδιαγραφές της διακήρυξης δεν ζητείται τέτοιο ράμμα και ειδικά ως προς το χρώμα, αναφέρεται ότι αυτό δεν αποτελεί κριτήριο κατακύρωσης. Ζητούνται ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτινη ή παρόμοιο και δεν αποκλείεται το πολυγλυκολικό οξύ ως υλικό. Τέλος, η προδιαγραφή «ράμματα με ισχυρές μαύρες βελόνες» δεν ζητείται από τη διακήρυξη.
9. Επειδή, ο λόγος ακυρώσεως ότι μη νομίμως επιβάλλονται επιπλέον προδιαγραφές ως προς το χρόνο απορρόφησης, τη δύναμη τάσης, την επικάλυψη των ραμμάτων και τη σύσταση των βελονών (από κράμα χάλυβα 440 και άνω ή ισοδύναμο με περιεκτικότητα νικελίου 8- 10%), είναι προδήλως βάσιμος. Και τούτο, διότι, αφού η διακήρυξη ορίζει ότι τα ένδικα είδη πρέπει να πιστοποιούνται με την σήμανση CE, μη νομίμως θεσπίζονται, με τους ως άνω όρους, επί πλέον προδιαγραφές, οι οποίες βαίνουν πέραν των προτύπων αυτών και δη, εφόσον δεν προκύπτει ότι η καθ' ης αναθέτουσα αρχή έθεσε αυτές για την αποφυγή κινδύνων ασφάλειας και υγείας, ενημερώνοντας σχετικώς τον αρμόδιο εθν κό οργανισμό (Ε.Ο.Φ.), προκειμένου να κινηθεί και ολοκληρωθεί η καθοριζόμενη από την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ (άρθρο 8) διαδικασία διασφάλισης (ΣτΕ 1863/2014, 1654/2011 επτ., 491/2012, ΕΑ ΣτΕ 208/2011). Όσον αφορά στους λόγους, σχετικά με τις προδιαγραφές «ράμμα συνθετικό απορροφήσιμο πολυγλακτινη, βιολετί» και «ράμματα με ισχυρές μαύρες βελόνες», αυτοί είναι απορριπτέοι, ως στηριζόμενοι σε εσφαλμένη προϋπόθεση, καθόσον με τη διακήρυξη δεν τίθενται τέτοιες προδιαγραφές.
10. Επειδή, περαιτέρω, ο λόγος ακυρώσεως ότι ο όρος της διακήρυξης, ο οποίος επιβάλλει την κατάθεση για κάθε κατηγορία ραμμάτων εκθέσεων δοκιμών, είναι μη νόμιμος, καθόσον εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία πιστοποιημένων με CE ραμμάτων, είναι επίσης προδήλως βάσιμος. Και τούτο διότι, σε περίπτωση που η έννοια του επίμαχου όρου της διακήρυξης είναι ότι απαιτείται η προσκομιδή των


l^y-i* -
προαναφερθεισών εκθέσεων δοκιμών, προς απόδειξη προδιαγραφών, ήδη καλυπτομένων από την σήμανση CE, η οποία υποδηλώνει ότι τα προϊόντα που τη φέρουν έχουν αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης της πιστότητάς τους και, επομένως, πληρούν τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, κατά τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, ο όρος αυτός δεν είναι νόμιμος. Εάν δε η έννοια του ανωτέρω όρου είναι ότι με την επιβολή της υποχρέωσης προσκομιδής των ανωτέρω εκθέσεων θεσπίζονται συμπληρωματικές, έναντι των καλυπτομένων με τη σήμανση CE προδιαγραφών, τότε και στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος όρος δεν είναι νόμιμος. Και τούτο διότι, στην περίπτωση αυτή, το καθ' ου η κρινόμενη αίτηση νοσοκομείο θα έπρεπε, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν σε προηγούμενη σκέψη, να είχε ενημερώσει τον αρμόδιο Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, προκειμένου να κινηθεί η καθοριζόμενη στο άρθρο 8 της ανωτέρω Οδηγίας τηρητέα από τα κράτη - μέλη διαδικασία διασφαλίσεως (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 961/2010, 503/2010, 32/2010, 1102 -1103/2009 144/2008), η οποία στην προκειμένη περίπτωση δεν προκύπτει ότι ακολουθήθηκε.
11.   Επειδή, τέλος, στο άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4421/2016 (ΦΕΚ Α') ορίζεται ότι: «Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α* 188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική».
12.     Επειδή, η απαίτηση της διακήρυξης, βάσει της οποίας οι προμηθευτές οφείλουν να προσκομίσουν γνήσιους εργοστασιακούς
καταλόγους των ραμμάτων στην ελληνική γλώσσα (άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4412/2016), δεν αποτελεί επιπρόσθετη προδιαγραφή, που αντιβαίνει στην Οδηγία 93/42/ΕΕ, καθόσον οι εν λόγω κατάλογοι περιέχουν τα είδη των προς προμήθεια ραμμάτων, παρέχοντας πληροφορίες γι' αυτά, στοιχεία απαραίτητα του ένδικου διαγωνισμού. Συνεπώς, ο λόγος ακυρώσεως ότι ο σχετικός όρος της διακήρυξης παραβιάζει το άρθρο 4 της Οδηγίας 93/42 EE, διότι θέτει εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία πιστοποιημένων με CE ραμμάτων, δεν παρίσταται προδήλως βάσιμος.
13. Επειδή, ενόψει της απορρίψεως του κατά τα ανωτέρω λόγου, το ενδεχόμενο να μην ανατεθεί στην αιτούσα εταιρεία, αλλά σε ανταγωνιστή της, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, είναι συμφυές με τον επιχειρηματικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν όλες οι ομοειδείς επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες, η δε βλάβη που υφίστανται οι επιχειρήσεις αυτές από την επέλευση του εν λόγω κινδύνου έχει οικονομικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή δηλαδή να δικαιολογήσει, κατ' άρθρο 52 παρ.6 του π.δ 18/1989, τη χορήγηση αναστολής εκτελέσεως (ΣτΕ ΕΑ 249/2010, 808/2010, 1200/2010, 733/2007, 974/2006, κ.α). Ο περί του αντιθέτου, συνεπώς, λόγος προβαλλόμενος με την αίτηση αναστολής, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
14. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να ανασταλεί η προσβαλλόμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του καθ' ου νοσοκομείου καθώς και η διακήρυξη αυτού, μόνον ως προς τους όρους αυτής: Α) υπό τον τίτλο «I. ΤΕΧΝΙΚΑ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ» του Παραρτήματος Ε' αυτής και ειδικότερα ως προς τον όρο 20 αυτής, Β) υπό τον τίτλο «II. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» του ίδιου Παραρτήματος και ειδικότερα, ως ν |
προς τους όρους αυτής: 1) Κατηγορία: Συνθετικά απορροφήσιμα πολύκλωνα, μέσης απορρόφησης, 2) Κατηγορία: Συνθετικά απορροφήσιμα πολύκλωνα ταχείας απορρόφησης, 3) Κατηγορία: Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη, 4) Κατηγορία: Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο, 5) Κατηγορία: Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης, 6) Κατηγορία: Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα μέσης απορρόφησης, 7) Κατηγορία: Συνθετικό μη απορροφήσιμο πολυπροπυλένιο, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως. Ενόψει δε του κατά ανωτέρω αποτελέσματος της δίκης, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση στην αιτούσα του συνόλου του καταβληθέντος παραβόλου (544 ευρώ) και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Αναστέλλει την εκτέλεση της υπ' αριθμ. 18/27-7-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του καθ' ου νοσοκομείου καθώς και της υπ' αριθμ. 33/2017 διακήρυξης αυτού, μόνον ως προς τους όρους αυτής: Α) υπό τον τίτλο «I. ΤΕΧΝΙΚΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ» του Παραρτήματος Ε' αυτής και ειδικότερα ως προς τον όρο 20 αυτής, Β) υπό τον τίτλο «II. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ», του ίδιου Παραρτήματος και ειδικότερα, ως προς τους όρους: 1) Κατηγορία: Συνθετικά απορροφήσιμα πολύκλωνα, μέσης απορρόφησης, 2) Κατηγορία: Συνθετικά απορροφήσιμα πολύκλωνα ταχείας απορρόφησης, 3) Κατηγορία: Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη, 4) Κατηγορία: Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο, 5) Κατηγορία: Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης, 6) Κατηγορία: Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα
μέσης απορρόφησης, 7) Κατηγορία: Συνθετικό μη απορροφήσιμο πολυπροπυλένιο, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως.
Διατάσσει την απόδοση στην αιτούσα του συνόλου του καταβληθέντος παραβόλου.
Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 19 Οκτωβρίου
2017.
Εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 16 Νοεμβρίου 2017.