Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ


   Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/22.12.2017- ΕΔΩ) ,  με το άρθρο 22  του οποίου τροποποιούνται τα άρθρα 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα και θεσπίζεται η διαδικασία λύσεως του γάμου με την έκδοση συναινετικού διαζυγίου , δι' εγγράφου συμφωνητικού των συζύγων , το οποίο, σε περίπτωση ύπαρξης κοινών ανηλίκων τέκνων τους, πρέπει να περιλαμβάνει , εκτός της συμφωνίας για την λύση του γάμου, επιπλέον και συμφωνία για την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανηλίκων τέκνων.
   Οι παραπάνω συμφωνίες υποβάλλονται στον συμβολαιογράφο, ο οποίος συντάσσει σχετική πράξη και εν συνεχεία  επικυρώνονται από αυτόν , επίσης με  πράξη του , στην οποία ενσωματώνει τις  παραπάνω συμφωνίες και βεβαιώνει την λύση του γάμου. 
   Με βάση την  πράξη αυτή  λύεται ο γάμος, δια της καταχωρήσεώς της στο ληξιαρχείο. Επίσης, με βάση την πράξη αυτή, σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, εκδίδεται και το διαζευκτήριο από την αρμόδια Μητρόπολη , κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Μάλιστα η πνευματική λύση του γάμου ορίζεται υποχρεωτική. 
     Επίσης η πράξη αυτή αποτελεί τίτλο εκτελεστό, καθ' όσον αφορά τα θέματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των ανηλίκων τέκνων.  
   Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου δια δικαστικής απόφασης καταργείται. 
   Επίσης, για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, δεν τίθεται πλέον ως προϋπόθεση ο γάμος να έχει διαρκέσει τουλάχιστον για ένα εξάμηνο. 
   Επιπλέον, για την λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο, όταν οι σύζυγοι έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πλέον υποχρεωτική η συμφωνία όχι μόνον για την επιμέλεια και επικοινωνία των ανηλίκων τέκνων τους , όπως ίσχυε μέχρι τώρα αλλά και για  την διατροφή τους, που μέχρι τώρα ήταν προαιρετική. 
   Ακόμη,   ορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας των συζύγων για λύση του γάμου τους με συναινετικό διαζύγιο μέχρι την υποβολή της στον συμβολαιογράφο, του σχετικού συμφωνητικού αποκτώντος βεβαία χρονολογία με σχετική βεβαίωση , που γίνεται από τον Γραμματέα του Ειρηνοδικείου του τόπου της έδρας του συμβολαιογράφου. 
   Τέλος, με το άρθρο 27  του ίδιου  παραπάνω Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/22.12.2017) , τροποποιείται το άρθρο 358 του Ποινικού Κώδικα ,  που προβλέπει την παραβίαση της υποχρέωσης προς διατροφή , έτσι ώστε να συμπεριλάβει και την περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης, που απορρέει από την παραπάνω συμφωνία, ενώ με το ίδιο άρθρο προστίθεται και παράγραφος 2 στο παραπάνω άρθρο 358 ΠΚ, με την οποία καθίσταται αξιόποινη η  παραβίαση της παραπάνω συμφωνίας και ως προς την επικοινωνία. 
    
Αποτέλεσμα εικόνας για συναινετικο διαζυγιο   Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής: 

Άρθρο 22 Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο 
 1. Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1438 
Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία μεταξύ των συζύγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1441.»
2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
 «Άρθρο 1441 
1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.
 2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον. 
3.α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο. β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.
 4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.
 5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.»
    3. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου 5 δεν καταλαμβάνει τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στα δικαστήρια, οι οποίες εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους. 
  4. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, παραγγέλλεται η λύση αυτού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική....

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Σ.τ.Ε: ΑΦΟΥ "ΚΑΘΑΡΙΣΕ" ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΑΦΗΣΕ ΤΟΥΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΝΑ ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΤΩΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ. ΠΙΟ ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΜΕΤΡΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 15.000 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. ΑΡΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ Ή ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ , ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΑ!


Καμάρωσέ τους Ελληνικέ Λαέ...Ειδικότερα, η Ολομέλεια έκρινε ότι η απόφασή της αφορά όλους τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων καθώς είναι μη νόμιμες οι ρυθμίσεις ή παραλείψεις που αφορούν:
1) Την υποχρέωση δηλώσεως των μετρητών άνω των 15.000 ευρώ, που δεν περιλαμβάνονται σε καταθέσεις, σε τράπεζες, καθώς και των κινητών πραγμάτων αξίας άνω των 30.000 ευρώ.
2) Η μη πρόβλεψη εύλογης προθεσμίας, τόσο για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση του ελέγχου, όσο και για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων των υπόχρεων προς δήλωση πόθεν έσχες.
3) Η υποχρέωση να περιλαμβάνεται στην ετήσια δήλωση το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων, ανεξαρτήτως του αν επήλθε ή όχι κατά το προηγούμενο έτος μεταβολή σε αυτά.
4) Η μη πρόβλεψη, προκειμένου περί περιουσιακών στοιχείων κτηθέντων σε προηγούμενες χρήσεις, για την μη αναγραφή στην πρώτη ηλεκτρονική δήλωση της αξίας κτήσεως.
5) Η υποχρέωση δηλώσεως των περιουσιακών στοιχείων του προσώπου με το οποίο ο/η υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο...