Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ,ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ , ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΠοΛΔ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ).


Αποτέλεσμα εικόνας για κατασχεση εισ χειρασ τριτου   Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η συνέπεια είναι όχι ότι ο οφειλέτης του καθ' ου η κατάσχεση  υποχρεούται να εξοφλήσει την οφειλή του στον καθ' ου η κατάσχεση και δανειστή του , αλλά ότι υποχρεούται να κρατήσει το κατασχεθέν ποσό εις χείρας του, ως μεσεγγυούχος , μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της ανακοπής.
   Τα παραπάνω ισχύουν και επί μισθωμάτων, αφού αντικείμενο της κατάσχεσης μπορεί να είναι και χρηματική απαίτηση μέλλουσα, που τελεί  υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία, αρκεί κατά την κατάσχεση να υφίσταται η έννομη σχέση από την οποία απορρέει. 
  Τα παραπάνω γίνονται δεκτά , α) ως προς την αναστολή ,που χορηγείται με βάση τον ΚΠολΔ,  λόγω της απαγόρευσης διάθεσης του ποσού που κατασχέθηκε εις χείρας τρίτου, η οποία δεν επηρεάζεται από την αναστολή και β) ως προς την αναστολή, που χορηγείται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, λόγω του ότι η αναστολή μίας διοικητικής πράξης δεν αναστέλλει την ισχύ της αλλά απλώς αδρανοποιεί προσωρινά την δυνατότητα της διοίκησης προς πραγμάτωση του περιεχομένου της στο πλαίσιο  του διοικητικού καταναγκασμού, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί του κυρίου ενδίκου βοηθήματος (προσφυγής, ανακοπής κλπ).  
    Σχετικές με τα παραπάνω είναι, καθόσον αφορά την εφαρμογή του ΚΠολΔ ,  η  7269/2004 του Εφετείου Αθηνών και καθ' όσον αφορά την εφαρμογή του  ΚΕΔΕ η ΠΟΛ 1175/7.8.2015, με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμό 341/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), που έγινε δεκτή από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, όλα δε τα παραπάνω αναφερόμενα κείμενα παρατίθενται αμέσως παρακάτω.

7269/2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δικαστήριο:
ΕΦΕΤΕΙΟ
Τόπος:
ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:
7269
Ετος:
2004Περίληψη
Εκτέλεση -. Κατάσχεση μισθωμάτων στα χέρια του τρίτου-μισθωτή. Συνέπεια αναστολής εκτέλεσης. Εφαρμογή άρθ. 281 ΑΚ στην αναγκαστική εκτέλεση.
Κείμενο Απόφασης
(Απόσπασμα) ... Κατά το άρθρο 982 § 1 ΚΠολΔ μπορούν να κατασχεθούν χρηματικές απαιτήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση κατά τρίτων μη εξαρτώμενες από αντιπαροχή, β) κινητά πράγματα που βρίσκονται στα χέρια τρίτου. Γίνεται δεκτό από τη θεωρία και την νομολογία ότι αντικείμενο της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου μπορεί να είναι και απαίτηση μέλλουσα ή υπό αίρεση ή προθεσμία. Απαιτείται, όμως στο χρόνο επιβολής της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου, να υπάρχει η έννομη σχέση (π.χ. εντολή, εταιρεία, μίσθωση, χρησιδάνειο, παρακαταθήκη), από την οποία ως αιτία δικαιογόνο, θα προκύψει η μελλοντική χρηματική απαίτηση, η οποία, ωστόσο, μπορεί κατά τον παραπάνω χρόνο να προσδιορισθεί κατά το είδος της και κατά το πρόσωπο του οφειλέτη, όχι δε απαραιτήτως και κατά το ποσό της (ΕφΑθ 3416/1990 ΕλΔ 32.1026, ΕφΑθ 2883/1979 ΝοΒ 27.1134, ΕφΑθ 6431/1975 Αρμ 35.518, ΕφΑθ 557/1970 Αρμ 24.717, Π. Γέσιου - Φάλτση, Αναγκ. Εκτελ. Ειδ. μέρος έκδ. 2001 σελ. 329, Μπρίνιας, Αναγκ. Εκτελ. τομ. Β΄ 1987 παρ. 183 σελ. 498 επ., ο ίδιος, Αναγκ. Εκτελ. τομ. Γ΄ εκδ. 1980 άρθ. 982 σελ. 1240). Εξάλλου, η αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας, η οποία διατάσσεται, ύστερα από αίτηση του ανακόπτοντος, είτε με δικαστική απόφαση είτε με προσωρινή διαταγή (σημείωμα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 938 §§ 1 και 2 ΚΠολΔ, έχει ως συνέπεια την απαγόρευση ενέργειας οποιασδήποτε πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 939 § 2 ΚΠολΔ). Οι πράξεις εκτελέσεως που επιχειρήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της αναστολής δεν θίγονται, ούτε επηρεάζονται από την αναστολή οι έννομες συνέπειες που αυτές ήδη προκάλεσαν, όπως π.χ. εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση διαθέσεως, οι απαγορεύσεις διαθέσεως των άρθρων 958 και 997 ΚΠολΔ (βλ. Π. Γέσιου - Φάλτση, Αναγκ. εκτελ. γεν. μέρος εκδ. 1998 σελ. 372, Μπρίνια, Αναγκ. εκτελ. τομ. Α΄ εκδ. Β΄ σελ. 541).
Στην προκείμενη περίπτωση, η ανακόπτουσα ισχυρίζεται, με την ένδικη ανακοπή της, ότι στις 19.6.2002 της κοινοποιήθηκε, με την επίσπευση της καθής η ανακοπή, αντίγραφο απογράφου της με αριθμό καταθέσεως 4279/2001 δήλωσης της ως τρίτης στο Ειρηνοδικείο Αθηνών περί υπάρξεως στα χέρια της των απαιτήσεων της εταιρείας με την επωνυμία «MANOS TRAVEL SYSTEM A.E. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (οφειλέτριας της καθής η ανακοπή) από μελλοντικά μισθώματα των μηνών Ιανουαρίου έως Μαΐου 2002 τα οποία όφειλε (η ανακόπτουσα) στην ως άνω εταιρεία από μισθωτική σχέση που τις συνέδεε, με επιταγή κάτω από αντίγραφο του, ως άνω, απογράφου. Ότι με την επιταγή αυτή επιτάχθηκε να της καταβάλει το ποσό των 34.336,01 ευρώ που αντιστοιχεί προς τα παραπάνω μισθώματα και τα μέχρι τότε έξοδα εκτελέσεως και ότι τα μισθώματα είχαν κατασχεθεί στα χέρια της στις 18.12.2001 από την καθής η ανακοπή με βάση την υπ' αριθ. 6317/2001 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είχε εκδοθεί εις βάρος της παραπάνω εκμισθώτριας. Ζήτησε δε να ακυρωθεί η αναγκαστική εκτέλεση που άρχισε με την ως άνω, επιταγή, εκτός άλλων, και για τους λόγους ότι τα ...

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 344/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: 1) ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΥΠΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, 2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ , ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΩΣ EKΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΣΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ , ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, ΩΣ ΑΟΡΙΣΤΗ, 3) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΑ. ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΤΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΚΑΙ Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ. Η ΝΕΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΣΙΩΠΗΡΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, 4) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ, 5) ΜΗ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ,ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 6) ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ , 7) ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Αριθμός Απόφασης
344 /2018
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αικατερίνη Κουλούρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Βικτωρία Χελιώτη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 27 Ιανουαρίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της ενάγουσας: ……………………………., κατοίκου ……………, οδός ……………, με ΑΦΜ ……………., η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
Των εναγόμενων: 1) Εταιρείας με την επωνυμία «……………», η οποία βρίσκεται σε εκκαθάριση, εδρεύει σ……….(οδός …………. αρ. ……….) και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) ……………. του ………….. και 3) ……………….., αμφότερων κατοίκων …………………… (περιοχή ………………), από τους οποίους η 1η παραστάθηκε διά και οι λοιποί μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Ανδρέα Μπαζούρου.
Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από …………. αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό καταθ. δικογράφου ……………… και προσδιορίστηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τα άρθρα 574, 612 παρ. 1 και 1710 ΑΚ προκύπτει ότι η μισθωτική σχέση είναι κληρονομητή και κατά συνέπεια σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτή στη μισθωτική σχέση υπεισέρχονται οι κληρονόμοι του (εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου) μόλις αποδεχθούν την κληρονομιά (άρθρα 1846, 1847, 1850, 1857 και 1940 ΑΚ) χωρίς να χρειάζεται και η προηγούμενη μεταγραφή της δήλωσης αποδοχής, αφού πρόκειται για κτήση ενοχικής σχέσης και όχι κυριότητας (άρθρα 1846 σε συνδ. με 1192 και 1198 ΑΚ, ΕφΑθ 2923/2009 ΕΔΙΚΠΟΛΥΚ 2009.383). Περαιτέρω για την κατάρτιση της συμβάσεως μισθώσεως απαιτείται, όπως για κάθε σύμβαση, να συμπέσουν οι βουλήσεις των συμβαλλομένων στα στοιχεία αυτής, και ειδικότερα στο μίσθιο και στο μίσθωμα, αλλά και στα λοιπά στοιχεία - όρους αυτής (άρθρα 185, 189, 192, 193 και 194 ΑΚ). Η μίσθωση συνήθως καταρτίζεται ρητά, δεν αποκλείεται, όμως, και σιωπηρή σύναψη αυτής, εφ' όσον από τον νόμο δεν ορίζονται ορισμένες διατυπώσεις για την κατάρτισή της, όπως όταν πρόκειται για το Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ, γιατί τότε σιωπηρή κατάρτιση της μισθώσεως δεν είναι νόμιμη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα (Χ. Παπαδάκης Αγωγές απόδοσης μισθίου εκδ. 2η παρ. 22 και 26). Περαιτέρω, στο περί μισθώσεων κεφάλαιο του ΑΚ δεν ορίζεται τίποτε σχετικό με τον τύπο της μισθώσεως συμβάσεως και συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 158 ΑΚ η σύμβαση μισθώσεως κινητού ή ακινήτου δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε τύπο. Ο κανόνας του ατύπου επικρατεί και στις προστατευόμενες από  τον ν. 813/1978 μισθώσεις, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ισχύουν ειδικές διατάξεις (Δημόσιο κλπ), οπότε οι διατυπώσεις που προβλέπονται από αυτές τηρούνται και εδώ (Χ. Παπαδάκης ο.π. παρ. 48 και 52, ΕφΠειρ 839/2000 ΕλλΔνη 2001.804). Τέλος για να θεωρηθεί οποιαδήποτε αγωγή σαφής και ορισμένη κατά το άρθρο 216 ΚΠολΔ, πρέπει να περιέχει, εκτός από τα τυπικό στοιχεία που ορίζουν τα άρθρα 117-118 του ιδίου Κώδικα, έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν την αγωγή και δικαιολογούν την άσκηση της από τον ενάγοντα κατά του εναγόμενου, ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και ορισμένο αίτημα, χωρίς την χρήση πανηγυρικών ή τυποποιημένων εκφράσεων που απαιτεί ο νόμος για την πληρότητα του δικογράφου (ΑΠ 548/2000 ΕλλΔνη 41.1616). Ειδικά, για τη θεμελίωση και το ορισμένο της αγωγής με την οποία ο εκμισθωτής ζητεί την καταβολή του μισθώματος (άρθρα. 574 και 595 ΑΚ), πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφο α) η σύμβαση μισθώσεως πράγματος και ειδικότερα ο τόπος και ο χρόνος συνάψεως αυτής, οι συμβαλλόμενοι, το μίσθιο, το μίσθωμα και ο χρόνος καταβολής αυτού, καθώς και ο χρόνος διάρκειας της μισθώσεως, β) η γενομένη εκ μέρους του μισθωτή χρήση του μισθίου και γ) η υπερημερία του μισθωτή περί την καταβολή του μισθώματος (ΕφΠατρ 445/2002 ΑΧΑΝΟΜ 2003.51, Ζέππος, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο σελ. 175-178, Ραψομα νίκης, στον ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, άρθρο. 574 αρ. 1,6-21 και άρθρο. 595-596 αρ. 1).
Με την υπό κρίση αγωγή, ...

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , Η ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004.

Αποτέλεσμα εικόνας για κτηματολογικο γραφειοΚαι συνακόλουθα παρατείνεται και η προθεσμία, για την άσκηση αιτήσεων και αγωγών για την διόρθωση τυχόν εσφαλμένων κτηματολογικών εγγραφών.

    Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 116/Α/2.7.2018) ο νόμος 4551/2018 , το άρθρο 18 του οποίου ορίζει:

"Άρθρο 18 Παράταση προθεσμίας οριστικοποίησης πρώτων εγγραφών Κτηματολογίου Η προθεσμία της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) παρατείνεται για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών αποκλειστικά για τις περιοχές στις οποίες λήγει εντός του έτους 2018. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από τις 3.1.2018."
     Κατόπιν αυτού , η προθεσμία για την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών των  Κτηματολογικών Γραφείων, η λειτουργία των οποίων έχει αρχίσει  το έτος 2004  και η προθεσμία οριστικοποίησης των πρώτων εγγραφών τους, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 περ. β του Ν. 2664/1998, όπως ισχύει σήμερα,  λήγει εντός του έτους 2018, με την συμπλήρωση 14 ετών  από την έναρξη λειτουργίας καθ' ενός από αυτά τα  Κτηματολογικά  Γραφεία ,  παρατείνεται επί εννέα (9) μήνες, εξυπακούεται από τον χρόνο της προβλεπόμενης λήξεως της προθεσμίας  αυτής για κάθε Κτηματολογικό Γραφείο και όχι από την 3.1.2018, που ορίζεται αναδρομικά ως χρόνος έναρξης της παραπάνω διάταξης. 
Κατάλογο των λειτουργούντων Κτηματολογικών Γραφείων θα βρείτε ΕΔΩ , όπου παρατίθεται και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΤΗΣ FYROM ΣΤΟ ΝΑΤΟ , ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Άλλο ένα ψέμα της  μαύρης προπαγάνδας αποκαλύπτεται
    "Full implementation of all prescribed internal procedures with respect to the agreement on the solution of the name issue is a condition for succesful conclusion of the accession process"
ΠΗΓΗ:ΕΔΩ 

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΛΈΞΗ NATIONALITY; ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ , ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ή ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΝΔ;

Το παπατζηλίκι σε όλο το μεγαλείο του...

      Είναι πραγματικά εξωφρενικός ο τρόπος, με τον οποίο λειτουργεί η διαστρέβλωση στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. 
  Πολιτικοί, υποτίθεται σοβαροί, όπως οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Κωστής Χατζηδάκης, επιχειρώντας να πείσουν τους Έλληνες ότι η συμφωνία των Πρεσπών αναγνωρίζει μακεδονικό έθνος, συστηματικά ισχυρίζονται ότι ο όρος nationality, που υπάρχει στην συμφωνία αυτή και που ορίζει ότι κάθε πολίτης  της FYROM θα έχει nationality, δηλαδή "ιθαγένεια" ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ/ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  , σημαίνει τάχα "εθνικότητα" και όχι "ιθαγένεια"  ή "υπηκοότητα", που αποτελούν ταυτόσημους όρους και δεν έχουν καμία σχέση με την εθνική καταγωγή και εθνική συνείδηση ενός ανθρώπου , δηλαδή με την εθνικότητά του, αλλά με τον νομικό δεσμό του με το κράτους, του οποίου είναι υπήκοος ( για αποσαφήνιση των εννοιών βλ. ΕΔΩ ). 
     Και σε αυτό βοηθιούνται, για να είμαστε ειλικρινείς, μιας και ο γράφων τελούσε στην ίδια πλάνη  , γιατί το πρώτο συνθετικό της λέξης nationality είναι η λέξη nation , που όλοι γνωρίζουμε ότι σημαίνει έθνος , με αποτέλεσμα να λειτουργεί ο συνειρμός ότι αφού  nation σημαίνει έθνος άρα nationality σημαίνει εθνικότητα.
    Μάλιστα, για να δημιουργήσουν πλήρη σύγχυση, επικαλούνται ότι η λέξη υπηκοότητα στα αγγλικά είναι citizenship , που είναι, όπως προαναφέρθηκε, ταυτόσημη με την ιθαγένεια , που στα αγγλικά είναι nationality , δηλαδή εκμεταλλεύονται ότι και στα αγγλικά, όπως και στα ελληνικά, για την ίδια έννοια υπάρχουν δύο λέξεις ,και έτσι προκαλούν την απόλυτη παραπλάνηση σε ανθρώπους, που όχι μόνον δεν γνωρίζουν (αυτό συμβαίνει σχεδόν με όλους μας) αλλά και δεν μπαίνουν στον κόπο να πληροφορηθούν. 
    Κι όμως, ο παραπάνω ισχυρισμός είναι το ΑΠΟΛΥΤΟ ΨΕΜΑ , διακινούμενο από κυνικούς ψεύτες. 
   Και είναι εύκολο να διαπιστωθεί. 
   Κατ' αρχήν μπορεί κάποιος να ανατρέξει στο διαβατήριό του, οπότε θα διαβάσει ότι έχει "Ιθαγένεια/ Nationality: ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ HELLENIC", δηλαδή θα διαπιστώσει  ιδίοις όμμασι ότι η λέξη "nationality" στα ελληνικά μεταφράζεται "ιθαγένεια".
      Στην συνέχεια μπορεί να ανατρέξει στην αστυνομική ταυτότητα του, όπου στην πρώτη όψη θα διαβάσει "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ /HELLENIC NATIONALITY", δηλαδή και πάλι θα διαπιστώσει ότι η ελληνική λέξη για το "nationality" είναι η "ιθαγένεια".

     Και τέλος, μπορεί να ανατρέξει και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Ιθαγένεια (European Convention on Nationality Strasbourg, 6.XI.1997- ΕΔΩ) , όπου δίνεται ο ορισμός της λέξεως  "Nationality", σύμφωνα με τον οποίο "nationality" means the legal bond between a person and a State and does not indicate the person's ethnic  origin;", δηλαδή "nationality σημαίνει ο δεσμός μεταξύ ενός προσώπου και του κράτους και δεν δηλώνει  την εθνική καταγωγή του προσώπου" , δηλαδή αναφέρεται ξεκάθαρα ότι nationality είναι η ιθαγένεια , που μάλιστα ρητώς διαχωρίζεται από την εθνική καταγωγή και ταυτότητα του προσώπου.
   Και φυσικά το ίδιο μπορεί να διαπιστώσει κανείς αν ανατρέξει στην ίδια της συμφωνία,αντιπαραβάλλοντας το αγγλικό με το ελληνικό κείμενο, οπότε θα δει ότι η αναφερόμενη στο αγγλικό κείμενο λέξη "nationality"  αποδίδεται στο ελληνικό κείμενο ως "ιθαγένεια"...
     Οι άνθρωποι, λοιπόν,  είναι ψεύτες και δεν τους ενδιαφέρει που  το δείχνουν....