Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

ΥΠ'ΑΡ. 3804/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΛΟΓΩ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΣ- ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΤΥΠΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΩΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΑΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟ. ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΥ ,ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ. ΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΤΟ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΙΤΗΜΑ -ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ. ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ .ΕΝΟΧΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


Αριθμός απόφασης 
3.804/2017
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Πηγή Τονιόλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Σπυράκο, Πρωτοδίκη και Μαρία Νικητάκη, Πάρεδρο - Εισηγήτρια (λόγω κωλύματος των τακτικών Δικαστών) και από την Γραμματέα Κρυσταλλία Κριμιζά.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 26 Απριλίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΥΣΩΝ: 1. .............., το γένος........., κατοίκου ............., και 2. ................., το γένος ................., κατοίκου Αθηνών, οι οποίες παραστάθηκαν στο ακροατήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Εμμανουήλ Τσαλικίδη (ΑΜ/ΔΣΑ 14925), και προκατέθεσαν προτάσεις.
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ................... του ............., κατοίκου ........., ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το πινάκιο.
    Οι ενάγουσες ζητούν να γίνει δεκτή η από 14.4.2014 αγωγή τους, που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 33535/3545/5.6.2014, για την συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε δικάσιμος αρχικά η 25.2.2015, οπότε η συζήτησή της αναβλήθηκε αρχικά για τις 20.1.2016, ακολούθως για τις 13.4.2016, και ήδη για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας γράφτηκε στο πινάκιο  και εκφωνήθηκε στη σειρά της από αυτό. 
    Κατά την συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος των'εναγουσών ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις κατατεθείσες: προτάσεις τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από την υπ' αριθμ. 137Γ/4.8.014 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του  Πρωτοδικείου Αθηνών Φανής Παπαδοπούλου, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι ενάγουσες, προκύπτει ότι επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 25.2.2015. Κατά την παραπάνω δικάσιμο η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε αρχικά για τις 20.1.2016, ακολούθως για τις 13.4.2016, και ήδη για την παρούσα δικάσιμο με σχετική σημείωση του Προέδρου του Δικαστηρίου στο οικείο πινάκιο και, ως εκ τούτου, δεν απαιτούνταν εκ νέου κλήτευση των διαδίκων (άρθρο 226 παρ.4 ΚΠολΔ). Ωστόσο στην παρούσα δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από την σειρά της στο οικείο πινάκιο, ο εναγόμενος δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, και πρέπει συνεπώς να δικαστεί ερήμην (άρθρο 271 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ).
Κατά το άρθρο 505 ΑΚ ο δωρητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ παράπτωμα αχάριστος απέναντι στο δωρητή, στον σύζυγο ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωση του να διατρέφει το δωρητή.
Ως αχαριστία κατά την έννοια της άνω διατάξεως, δικαιολογούσα την ανάκληση της δωρεάς, νοείται η έλλειψη συναισθήματος ευγνωμοσύνης του δωρεοδόχου προς το δωρητή, που εκδηλώνεται με βαριά υπαίτια και δυνάμενη να καταλογισθεί αντικοινωνική συμπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου προς το δωρητή ή στενό συγγενή του (τέκνα, εγγόνια κλπ) που αντιβαίνει σε κανόνες δικαίου ή σε κρατούσες στην κοινωνία αντιλήψεις περί ηθικής και ευπρέπειας. Το ζήτημα αν η καταδεικνύουσα την αχαριστία συμπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου συνιστά ή όχι βαρύ παράπτωμα αυτού, κρίνεται από τον δικαστή, ο οποίος και αποφαίνεται, αν η υπ'αυτού γενόμενη δεκτή, ως εμπίπτουσα κατά αντικειμενική κρίση στις νομικές έννοιες του βαρέως παραπτώματος και της αχαριστίας συμπεριφορά του δωρεοδόχου, συνιστά στην συγκεκριμένη περίπτωση βαρύ παράπτωμα και αχαριστία (ΑΠ 982/2004, 905/2002, 605/1998, όλες σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 509 παρ. 1 ΑΚ, η ανάκληση της δωρεάς γίνεται με άτυπη σχετική δήλωση του δωρητή προς τον δωρεοδόχο, τα δε αποτελέσματα της ανάκλησης επέρχονται ευθύς ως περιέλθει η δήλωση περί ανακλήσεως στον τελευταίο, και εφόσον ο λόγος της ανάκλησης είναι αληθινός και δύναται να δικαιολογήσει την ανάκληση. Εξάλλου και ο δωρητής και ο δωρεοδόχος μπορούν να εγείρουν αναγνωριστική αγωγή με αίτημα την διαπίστωση της υπάρξεως ή της μη υπάρξεως παραπτώματος του δωρεοδόχου που να δικαιολογεί την ανάκληση της δωρεάς (ΕφΑΘ 7671/1978 σε ΝοΒ 27, σ. 430, Γεωργιάδη - Σταθόπουλου Αστικός Κώδιξ, άρθρο 509, σελ. 24). Στην τελευταία αυτή περίπτωση η εν λόγω διαφορά δεν έχει περιουσιακό χαρακτήρα και δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα, δεδομένου ότι αντικείμενο της δεν είναι το πράγμα που δωρήθηκε, αλλά η δικαστική αναγνώριση της βασιμότητας των λόγων ανάκλησης της δωρεάς (πρβλ. ΑΠ 686/1976 σε ΝοΒ 25, σε. 43). Επομένως, η αγωγή με την οποία επιδιώκεται η αναγνώριση ότι συντρέχουν οι λόγοι ανάκλησης δωρεάς ακινήτου υπάγεται στην καθ^ ύλην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (άρθρο 18 ΚΠολΔ). Περαιτέρω, από την περιέλευση στον δωρεοδόχο της δηλώσεως του δωρητή για ανάκληση της δωρεάς (άρθρα 509, 167 ΑΚ) η οποία είναι άτυπη, έστω και αν αφορά ακίνητο, η εμπράγματη κατάσταση που υπάρχει κατά το χρόνο της ανάκλησης δεν μεταβάλλεται, δηλαδή ο δωρητής δεν αποκτά την κυριότητα του αντικειμένου της δωρεάς, αλλά ανατρέπονται αυτοδικαίως για το μέλλον τα αποτελέσματα της ενοχικής συμβάσεως της δωρεάς και ο δωρητής δικαιούται, εφόσον έχει εκπληρώσει την παροχή, να ζητήσει το αντικείμενο αυτής κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού (άρθ. 904 επ. ΑΚ) και ειδικότερα, λόγω λήξεως της αιτίας, για την οποία δόθηκε το πράγμα. Η αγωγή αυτή είναι προσωπική (ενοχική) και όχι εμπράγματη και στηρίζεται στην ενοχική υποχρέωση του δωρεοδόχου προς απόδοσή του, ο οποίος το κατέχει χωρίς αιτία μετά την ανάκληση. Ο δωρητής συνεπώς δικαιούται ενοχικώς σε αυτούσια απόδοση του δωρηθέντος πράγματος, ο τρόπος δε της αυτούσιας απόδοσης εξαρτάται από την ιδιαίτερη φύση του συγκεκριμένου κάθε φορά δικαιώματος που απέκτησε ο λήπτης. Έτσι, αν το δωρηθέν είναι πράγμα ακίνητο και μεταβιβάστηκε στον δωρεοδόχο κατά κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), η αναμεταβίβαση της κυριότητας, μετά την νόμιμη ανάκληση της δωρεάς γίνεται, εφόσον αρνείται αυτήν ο δωρεοδόχος, με καταδίκη του σε δήλωση βουλήσεως και μεταγραφή της σχετικής τελεσίδικης απόφασης και της δήλωσης του δωρητή ενώπιον συμβολαιογράφου περί αποδοχής της απόφασης αυτής (άρθρα 949 Κ.Πολ.Δ., 1192 και 1198 ΑΚ, ΑΠ 840/1994 ΕλΔ 37. 100, Εφ.ΑΘ 9719/1997 ΕλΔ 39. 1359). Η περί καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως αγωγή έχει χαρακτήρα ενοχικό και ως καταψηφιστική υπόκειται στην καταβολή δικαστικού ενσήμου (ΕφΘεσ 1342/2001 σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) ενώ δεν υπόκειται σε εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων (ΕφΑθ 3386/2003 σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Με την υπό κρίση αγωγή ...
οι ενάγουσες, μητέρα και αδελφή του εναγομένου, εκθέτουν ότι έχουν μεταβιβάσει σε αυτόν λόγω δωρεάς, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρουν εν προκειμένω στην αγωγή, η πρώτη το 1/4 εξ αδιαιρέτου ψιλής κυριότητας και η δεύτερη το 1/4 εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας ενός διαμερίσματος πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου οικοδομής ευρισκόμενης εντός των ορίων του παραδοσιακού οικισμού ....... Δ.Δ. ............ του Δήμου .............., καθώς και το 1/4 εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας η καθεμία ενός αγροτεμαχίου ευρισκόμενου στην ίδια ως άνω κτηματική περιφέρεια του άνω οικισμού, όπως ειδικότερα τα περιγράφουν στην ένδικη αγωγή, νομίμως μεταγραφέντα. Ότι ο εναγόμενος επιδεικνύει το τελευταίο έτος προ της εγέρσεως της αγωγής αχαριστία απέναντι τους έχοντας υποπέσει στα λεπτομερώς περιγραφόμενα στο αγωγικό τους δικόγραφο παραπτώματα. Ότι σε κάθε περίπτωση ανακαλούν με την ένδικη αγωγή την παραπάνω αναφερόμενη δωρεά λόγω αχαριστίας του εναγόμενου. Συνεπεία των ανωτέρω ζητούν, κατ' εκτίμηση του αιτητικού σε συνδυασμό με το ιστορικό της υπό κρίση αγωγής (σελ. 9 αυτής), να αναγνωριστεί η εγκυρότητα της ανακλήσεως της παραπάνω δωρεάς, και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να τους επιστρέψει την εκπληρωθείσα παροχή, δηλαδή την κυριότητα (ψιλή και πλήρη κατά τις ανωτέρω διακρίσεις) των δωρηθέντων σε αυτόν ακινήτων, όπως αυτά ειδικότερα περιγράφονται στα αναφερόμενα στην ένδικη αγωγή συμβόλαια, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού και ειδικότερα λόγω λήξεως της αιτίας, καταδικαζόμενος σε σχετική δήλωση βούλησης. Τέλος να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική τους δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αρμοδίως και παραδεκτώς (άρθρα 7, 9, 12, 13, 18 παρ. 1, 22 και 31 ΚΠολΔ), φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία. Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 361, 1509 εδ.α, 496, 505, 509, 904, 908 εδ. α' ΑΚ και 70, 176, 191 παρ. 2, και 949 Κ.Πολ.Δ. πλην του αιτήματος για την κήρυξη της εκδοθησομένης αποφάσεως προσωρινώς εκτελεστής διότι η απόφαση περί καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως αναπτύσσει εκ του νόμου τα έννομα αποτελέσματά της, αφότου καταστεί τελεσίδικη (αρθρ. 949 ΚΠολΔ) και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή (βλ. ΠΠρΑΘ 8602/1994 σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Πρέπει επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι όσον αφορά το αίτημα να υποχρεωθεί ο εναγόμενος στην αναμεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων με καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως κατά την διάταξη του άρθρου 949 ΚΠολΔ,αίτημα που έχει ενοχικό και καταψηφιστικό χαρακτήρα, καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων (ΕφΘεσ 1342/2001, Αρμ 2002, σελ. 1458, βλ. τα με κωδικούς παραβόλου 13902486495708140059 και 13905407095708140059 εξοφληθέντα δικαστικά ένσημα για την πρώτη και δεύτερη ενάγουσες αντίστοιχα, και τα με κωδικούς 13902509895708140028 και 13899989195708140061 καταβληθέντα παράβολα χαρτοσήμου επί των άνω δικαστικών ενσήμων αντίστοιχα).
Ο εναγόμενος, εφόσον ερημοδικεί κατά την συζήτηση της υπόθεσης, τεκμαίρεται, σύμφωνα με το άρθρο 271 παρ.3 ΚΠολΔ (όπως η παραπάνω διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 Ν.3994/2011), ότι ομολογεί όλους τους πραγματικούς ισχυρισμούς των εναγουσών, ενώ εξάλλου δεν υπάρχει ένσταση που να ερευνάται αυτεπαγγέλτως, περαιτέρω δε, για τα πραγματικά περιστατικά της αγωγής επιτρέπεται ομολογία. Συνεπώς, θεωρείται ομολογηθείς ο ισχυρισμός των εναγουσών ότι ο εναγόμενος υπέπεσε απέναντι τους σε βαρύ παράπτωμα, επιδεικνύοντας προς αυτές κατά το τελευταίο έτος προ της εγέρσεως της ένδικης αγωγής επιθετική, υβριστική και συκοφαντική συμπεριφορά, ενώ ως προς την πρώτη εξ αυτών επιπροσθέτως και ότι αθέτησε την υποχρέωσή του να την διατρέφει, όπως ειδικότερα την εκθέτουν στην ένδικη αγωγή, που ταυτοχρόνως συνιστά κατά την έννοια του νόμου αχαριστία, και επομένως, νόμιμα έγινε η ανάκληση της δωρεάς με την υπό κρίση αγωγή από τις δωρήτριες - ήδη ενάγουσες. Συνεπώς, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η ανάκληση των από ........ δωρεών εν ζωή, που έκαναν οι ενάγουσες στον εναγόμενο, η πρώτη με το υπ' αριθ. ....., η δε δεύτερη με το υπ' αριθμ. .......συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών ............, η οποία έγινε με την υπό κρίση αγωγή είναι έγκυρη. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, επειδή παρά την δήλωση ανάκλησης που έγινε από τις δωρήτριες και την ανατροπή με αυτήν των ένδικων δωρεών για το μέλλον, η εμπράγματη κατάσταση δεν μεταβάλλεται, ήτοι η κυριότητα του δωρηθέντος πράγματος στην προκείμενη περίπτωση, δεν επανέρχεται αυτοδικαίως στις δωρήτριες, αλλά παραμένει στο δωρεοδόχο, πρέπει να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να επιστρέψει την κυριότητα, νομή και κατοχή των δωρηθέντων με τα προεκτεθέντα συμβόλαια της άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών, ποσοστών εξ αδιαιρέτου κυριότητας των ένδικων ακινήτων, όπως αναφέρονται παρακάτω, στις ενάγουσες - δωρήτριες. Σε περίπτωση δε αρνήσεως του εναγόμενου να αναμεταβιβάσει στις τελευταίες τα παρακάτω αναφερόμενα δωρηθέντα ποσοστά ακινήτων, πρέπει να καταδικαστεί σε δήλωση βουλήσεως με περιεχόμενο την νομότυπη μεταβίβαση σε εκείνες των κατωτέρω, και συγκεκριμένα : α) στην πρώτη εξ αυτών το 1/4 εξ αδιαιρέτου της. ψιλής κυριότητας, και στην δεύτερη εξ αυτών το 1/4 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας; του με στοιχεία άλφα κεφαλαίο αριθμός ένα (Α - 1) διαμερίσματος πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου που εμφαίνεται στο από 20.9.2000 σχεδιάγραμμα κάτοψης 2ης στάθμης (Α' όροφος) και με τα στοιχεία άλφα κεφαλαίο αριθμός ένα στον από 20.9.2000 πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας αμφότερα του διπλωματούχου αρχιτέκτονα μηχανικού ....... τα οποία προσαρτώνται στο υπ' αριθμ. ............. συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών ......................., αποτελείται από ένα δωμάτιο, καθημερινό, κουζίνα, λουτρό, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά σαράντα δύο και πενήντα εκατοστά (42,50 τ.μ.), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά εκατόν τριάντα έξι (136,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο πεντακόσια χιλιοστά (500/000) εξ αδιαιρέτου, και συνορεύει Βόρεια με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και με την εξωτερική κοινόχρηστη κλίμακα, Νότια με ιδιοκτησίες ........... και .............., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και με ιδιοκτησία ..............., και Δυτικά με ιδιοκτησία ..............., αποτελεί δε αυτοτελή και ανεξάρτητη, διαιρεμένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και την υπ' αριθμ. ...... πράξη της ίδιας άνω Συμβολαιογράφου περί σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών και κανονισμού πολυκατοικίας, και ευρίσκεται σε οικοδομή κτισμένη σε οικόπεδο ευρισκόμενο εντός των ορίων του παραδοσιακού και προϋφιστάμενου τυ 1923 οικισμού ....... του Δημοτικού Διαμερίσματος ........ του Δήμου .......ς, το οποίο κατά τον τίτλο κτήσης έχει έκταση εκατόν σαράντα πέντε (145,00) τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει βόρεια με κοινοτικό δρόμο, ανατολικά με κοινοτικό δρόμο, με ιδιωτικό δρόμο που υπήρχε πριν το 1923 και αφέθηκε προς εξυπηρέτηση των ακινήτων και με ιδιοκτησία ........, νότια με ιδιοκτησίες ............και ....... ............, και δυτικά με κοινοτικό δρόμο και ιδιοκτησία ........, και κατά νεότερη μέτρηση σύμφωνα με το από 20.9.2000 άνω τοπογραφικό διάγραμμα έκταση εκατόν τριάντα δύο τετραγωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (132,50), εμφαίνεται με τους αριθμούς 1- 2-3-4-5 -6-7-8-9-1, και συνορεύει ανατολικά εν μέρει σε πλευρά (1-2) μήκους μέτρων πέντε και δεκαπέντε (5,15) με ιδιωτικό δρόμο που υπήρχε πριν το 1922 και αφέθηκε προς εξυπηρέτηση των ακινήτων, εν μέρει σε πλευρά (8-9) μήκους μέτρων τεσσάρων και ενενήντα πέντε (4,95) με ιδιοκτησία .................. και εν μέρει σε πλευρά (6-7) μήκους μέτρων δύο και εξήντα (2,60) με ιδιοκτησία ................., βόρεια εν μέρει σε πλευρά (2-3) μήκους μέτρων οκτώ και τριάντα (8,30) και εν μέρει σε πλευρά (3-4) μήκους μέτρων έξι και εξήντα πέντε (6,65) με ιδιοκτησία ..................., δυτικά σε πλευρά (4 -5) μήκους μέτρων δώδεκα και τριάντα (12,30) με ιδιοκτησία ................, και νότια εν μέρει σε πλευρά (5-6) μήκους μέτρων τριών με ιδιοκτησία ..................εν μέρει σε πλευρά (7-8) μήκους μέτρων έξι και ογδόντα πέντε (6,85) με ιδιοκτησία ................και εν μέρει σε πλευρά (9-1) μήκους μέτρων τεσσάρων (4,00) με ιδιοκτησία ................, και β) στην πρώτη εξ αυτών το 1/2 του 1/4 (ήτοι το 1/8) εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας, και στην δεύτερη εξ αυτών επίσης το 1/2 του 1/4 (ήτοι το 1/8) εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας [ποσοστά τα οποία αληθώς έχουν δωρήσει οι ενάγουσες στον εναγόμενο, όπως αποδεικνύεται από τα προσκομισθέντα μετ' επικλήσεως προπαρατεθέντα δύο συμβόλαια της άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών, και όχι ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου, που προδήλως εκ παραδρομής έχει τεθεί στην ένδικη αγωγή], του αγροτεμαχίου που ευρίσκεται στην θέση " ......" και "........" της άνω κτηματικής περιφέρειας του οικισμού ...... του Δημοτικού Διαμερίσματος ...... του Δήμου .........., και έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες (4.000) περίπου, μέσα στο οποίο υπάρχουν εξήντα πέντε (65) ελαιόδεντρα, και συνορεύει ανατολικά με ιδιοκτησίες ........ και κληρονόμων ..............., βόρεια με ιδιοκτησίες κληρονόμων ................ και .........., δυτικά με ιδιοκτησίες ..........και κληρονόμων ....... και νότια με ιδιοκτησίες ...... και ......... Πρέπει επίσης να οριστεί παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους του εναγομένου κατά της παρούσας απόφασης (άρθρα 501, 502 παρ.1, 505 παρ.2 ΚΠολΔ). Τέλος τα δικαστικά έξοδα των εναγουσών, ύστερα από σχετικό τους αίτημα, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του εναγομένου, λόγω της ήττας του (άρθρα 176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως αυτά ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας απόφασης.
ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου.
ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η ανάκληση των από 6.2.2002 δωρεών εν ζωή, που έκαναν οι ενάγουσες στον εναγόμενο, η πρώτη με το υπ' αριθ. ......., η δε δεύτερη με το υπ' αριθμ. ........ συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών ........., έχει χωρήσει νομίμως και εγκύρως.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να αναμεταβιβάσει συμβολαιογραφικώς στις ενάγουσες, και συγκεκριμένα: α) στην πρώτη εξ αυτών το 1/4 εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας και στην δεύτερη εξ αυτών το 1/4 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας του με στοιχεία άλφα κεφαλαίο αριθμός ένα (Α-1) διαμερίσματος πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, το οποίο περιγράφεται λεπτομερώς στο σκεπτικό της παρούσας και στα ανωτέρω δωρητήρια συμβόλαια της ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών, και β) στην πρώτη εξ αυτών το 1/8 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας, και στην δεύτερη εξ αυτών το 1/8 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας, του αγροτεμαχίου που ευρίσκεται στην θέση "..........." και "........" της άνω κτηματικής περιφέρειας του οικισμού ....... του Δημοτικού Διαμερίσματος ......... του Δήμου ........ εκτάσεως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) περίπου τετραγωνικών μέτρων, όπως αυτό περιγράφεται ομοίως λεπτομερώς στο σκεπτικό της παρούσας και στα προεκτεθέντα συμβόλαια της ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών, και σε περίπτωση αρνήσεως του, καταδικάζει αυτόν σε δήλωση βούλησης προς αναμεταβίβαση συμβολαιογραφικώς των αμέσως παραπάνω αναφερομένων δωρηθέντων σε αυτόν ποσοστών ακινήτων.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα των εναγουσών, τα οποία ορίζει

στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα (470) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 22 Ιουνίου 2017.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στον Πειραιά, στις 10 Αυγούστου 2017, χωρίς να παρίσταται ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εναγουσών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ