Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

ΥΠ' ΑΡ. 833/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΗ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΜΩΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΟΤΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΚΑΤ' ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ . ΑΛΥΣΙΤΕΛΩΣ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΩΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΤΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.3608/2002, ΔΙΟΤΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ. ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4152/2013. ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ.

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα Κολιλέκα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέα Ευπραξίας Κυριλή.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 10 Μαρτίου 2017, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ :
Too ανακόπτοντος : Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών και από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας, που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα , το οποίο παραστάθηκε δια της δικαστικής πληρεξούσιας Μαγδαληνής Μανωλοπούλου.

Της καθ° ης η ανακοπή : Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «............" και  το διακριτικό τίτλο «....................», που εδρεύει στην ............., οδός ....... -αρ.... και εκπροσωπείται νόμιμα , η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Εμμανουήλ Τσαλικίδη
Το ανακόπτων με την από 3-1-2017 ανακοπή του, ειδικής διαδικασίας περιουσιακών διαφορών , που κατατέθηκε με ΓΑΚ 297/201 7 και ΕΑΚ 10/2017, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτήν. 
Για την προκείμενη συζήτηση της ανακοπής και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ' αυτό το Δικαστήριο
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ MΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την ένδικη ανακοπή και για τους λόγους που ...
αναφέρονται σ1 αυτήν επιδιώκεται από το ανακόπτον η ακύρωση της με αριθμό 15086/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάσσεται να καταβάλλει στην καθ' ης το συνολικό ποσό των 1.771,20 ευρώ , πλέον τόκων και εξόδων, και του υπ" αριθμ. 15514/2016 πρώτου εκτελεστού απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής.
Η ανακοπή ασκήθηκε νομότυπα κι εμπρόθεσμα ( 632 παρ. 2 ΚΠολΔ) , αφού η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στο ανακόπτον στις 21-12-2016(βλ. την σχετική βεβαίωση του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Χρήστου Μάτσου επί του αντιγράφου της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής , που επιδόθηκε στο ανακόπτον) και η ένδικη ανακοπή στην καθής στις 5-1-2017( βλ. την με αριθμό 7069Γ/5-1-2007 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δημητρίου Ψαθά, που προσκομίζεται), αρμοδίως δε φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (632 παρ. 1 ΚΠολΔ) και θα εκδικασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 614 επ.ΚΠολΔ(632 παρ. 2 ΚΠολΔ). Είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 632 παρ. 1 , 633 παρ. 1 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθούν περαιτέρω οι λόγοι που αναφέρονται σ" αυτήν ως προς την νομική και ουσιαστική τους βασιμότητα.
Από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα ( μάρτυρες δεν εξετάστηκαν) και από όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχτηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου τα ακόλουθα: Κατόπιν της από 28-11- 2016 αιτήσεως της καθής η ανακοπή ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου , εκδόθηκε την 15-12-2016 η προσβαλλόμενη με αρ. 15086/2016 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκη Αθηνών , με την οποία υποχρεώθηκε το ανακόπτον να καταβάλει στην καθής το συνολικό ποσό των 1.771,20 ευρώ , πλέον τόκων και εξόδων. Η ως άνω διαταγή πληρωμής εκδόθηκε για απαίτηση της καθής από την πώληση υγειονομικού υλικού στο 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, με βάση τα με αρ. 28/26-1-2015(αριθμός εντολής 1906) και 38/28-2-2016 (αριθμός εντολής 1676) «Υπηρεσιακά Σημειώματα Παραγγελίας Υγειονομικού Υλικού, Φαρμάκων , Αντιδραστηρίων» , νομίμως υπογεγραμμένα από το αρμόδιο προσωπικό του ως άνω Νοσοκομείου , σε συνδυασμό με τα υπ' αριθμ. ΤΔΑ/003755/10-3-2015, ποσού 885,60 ευρώ και ΤΔΑ/003897/6-4-2016, ποσού επίσης 885,60 ευρώ, τιμολόγια πώλησης - δελτία αποστολής της καθής , τα οποία έχει παραλάβει το αρμόδιο προσωπικό του ως άνω Νοσοκομείου.
Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής του το ανακόπτον ισχυρίζεται : α) ότι η απαίτηση της καθής από το με αρ. ΤΔΑ/003897/6-4-2016 τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής, ποσού 885,60 ευρώ έχει εξοφληθεί στις 6-12-2016 με αριθμό εντάλματος 20774/24-11-2016, ήτοι πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής και β) , ότι το έτερο τιμολόγιο με αριθμ. ΤΔΑ 003755/10-3-2015 δεν μπορεί να εξοφληθεί, γιατί η καθής , αν και κλήθηκε να υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 4093/2012 για εξόφληση , δεν προσκόμισε ,κατ"εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4132/2013 ,υπεύθυνη δήλωση περί παραιτήσεώς της από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας σχετικά με την απαίτησή της από το ως άνω τιμολόγιο. Ο ισχυρισμός του αυτός ως προς το πρώτο μέρος του είναι νόμιμος (416ΑΚ) και πρέπει να εξεταστεί, αν είναι βάσιμος και στην ουσία του. Από την ομολογία της καθής που περιέχεται στις προτάσεις της που κατέθεσε στο ακροατήριο , σε συνδυασμό με το υπ'αριθμ. πρωτ. 3321/22-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών /Α'Διαχείρισης Χρηματικού/Διαχείρισης Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251 Γενικού νοσοκομείου Αεροπορίας προκύπτει ότι το ως άνω τιμολόγιο έχει εξοφληθεί την 6-12-2016, ήτοι πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής , με το υπ" αριθμ. 20774/24-11- 2016 ένταλμα πληρωμής . Συνεπώς ο ως άνω λόγος ανακοπής ως προς το πρώτο μέρος του πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος και στην ουσία του και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής ως προς το εξοφληθέν ποσό των 885,60 ευρώ. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος του πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος , καθώς δεν είναι υποχρεωτική η υπαγωγή της καθής στη ρύθμιση του ν. 4093/2012 και ακολούθως η παραίτησή της από την αξίωσή της για τόκους υπερημερίας .
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 και 95 παρ. 1 του συντάγματος και 1 παρ. 2 εδ. ι του ν. 1406/1983(182Α) η σύμβαση είναι διοικητική εάν : α) το ένα τουλάχιστον συμβαλλόμενο μέρος είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή ΝΠΔΔ, β) με τη σύναψη της συμβάσεως επιδιώκεται η ικανοποίηση δημοσίου σκοπού και γ) το Ελληνικό Δημόσιο ή ΝΠΔΔ είτε βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων που διέπουν τη σύμβαση είτε βάσει ρητρών που αποκλίνουν του κοινού δικαίου βρίσκεται σε υπερέχουσα θέση έναντι του αντισυμβαλλόμενου , ήτοι σε θέση μη προσιδιάζουσα στον δυνάμει των διατάξεων του ιδιωτικού δικαίου συναπτόμενο συμβατικό δεσμό, με τη δυνατότητα μονομερούς επεμβάσεως στο συμβατικό δεσμό , με άσκηση ελέγχου και επιβολή κυρώσεων (ΑΕΔ 3/1999). Στο πλαίσιο αυτό, από τις διατάξεις του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ Α'64/16-3-2007), συνάγεται ότι με αυτές θεσπίζεται ιδιαίτερο νομικό καθεστώς υπέρ του δημοσίου, στο πλαίσιο του οποίου αυτό κατέχει υπερέχουσα θέση έναντι των αντισυμβαλλομένων του , δικαιούμενο να επεμβαίνει μονομερώς στο συμβατικό δεσμό.
Εξάλλου στο άρθρο 22 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ορίζεται ότι: «η διοικητική σύμβαση υποβάλλεται στον έγγραφο τύπο, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Για την κατάρτισή της , η πρόταση και αποδοχή είναι δυνατόν να γίνονται με χωριστά έγγραφα». Επομένως, συμβάσεις που συνάπτονται από ΝΠΔΔ, κατά τη νομοθεσία περί προμηθειών του δημοσίου, με αντικείμενο την άσκηση δημόσιας υπηρεσίας υπό λειτουργική έννοια, δηλαδή αφορούν σε δραστηριότητα με αντικείμενο την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών προς τους διοικουμένους, για την ικανοποίηση βασικών αναγκών τους , όπως για παράδειγμα η προμήθεια ιατροφαρμακευτικών ειδών από τα δημόσια νοσοκομεία , που αποσκοπούν στην επίτευξη δημοσίου σκοπού και δη τη δημόσια υγεία , με την άμεση παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς διοικουμένους, φέρουν το χαρακτήρα διοικητικής συμβάσεως και οι εξ αυτών διαφορές επιλύονται από το αρμόδιο διοικητικό εφετείο(ΕπΑνΣτΕ 44/2002 αδημ. ,Σπηλιωτόπουλος Εγχειρίδιο Διοικητικό Δικαίου , έκδ. 2001, σελ. 197 επ.), ενώ , αντιθέτως, συμβάσεις με αντικείμενο την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων σε νοσοκομεία και άλλες μονάδες του ΕΣΥ, εφόσον δεν υποβλήθηκαν στον έγγραφο τύπο και δεν τελούν , όσον αφορά τη σύναψη και εκτέλεση αυτών υπό νομικό καθεστώς που να εξασφαλίζει στο αντισυμβαλλόμενο ΝΠΔΔ την άσκηση δημόσιας εξουσίας , κυρίως με την παροχή σε αυτό από τη σχετική νομοθεσία ή τους όρους της σύμβασης της δυνατότητας να επεμβαίνει μονομερώς σε αυτή και να επιβάλλει κυρώσεις , αποτελούν , παρά τον εξυπηρετούμενο με αυτές δημόσιο σκοπό , συνιστάμενο στην παροχή ιατρικής περίθαλψης προς τους πολίτες , συμβάσεις πώλησης διεπόμενες από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου ( 513ΑΚ) και ως εκ τούτου η εκδίκαση των διαφορών που γεννώνται κατά την εκτέλεσή τους υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ( ΔΕφΑΘΙ694/2007,2842/2007,ΔΕφΠειρ 2191/2007 αδημ. ).


     Με τον δεύτερο λόγο της ανακοπής του το ανακόπτον ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε για απαιτήσεις της καθής που πηγάζουν από καταρτισθείσες μεταξύ αυτής και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συμβάσεις προμήθειας αναλώσιμων νοσοκομειακών ολικών και ιατρικών ειδών, όπως η ίδια ισχυρίζεται στην αίτησή της επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής , εκ των οποίων οι απορρέουσες αξιώσεις υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων και όχι των πολιτικών. Ο ισχυρισμός του αυτός είναι νόμιμος , σύμφωνα με όσα παραπάνω αναφέρονται και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ' ουσίαν. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής ( η αίτηση επί της οποίας αυτή εκδόθηκε δεν προσκομίζεται), αυτή εκδόθηκε με βάση τα με αρ. 28/26-1 -2015(αριθμός εντολής 1906) και 38/28-2-2016 (αριθμός εντολής 1676) «Υπηρεσιακά Σημειώματα Παραγγελίας Υγειονομικού Υλικού, Φαρμάκων , Αντιδραστηρίων» , νομίμως υπογεγραμμένα από το αρμόδιο προσωπικό του ως άνω Νοσοκομείου , σε συνδυασμό με τα υπ' αριθμ. ΤΔΑ/003755/10-3-2015, ποσού 885,60 ευρώ και ΤΔΑ/003897/6-4-2016, ποσού επίσης 885,60 ευρώ, τιμολόγια πώλησης - δελτία αποστολής της καθής , τα οποία έχει παραλάβει το αρμόδιο προσωπικό του ως άνω Νοσοκομείου, ουδόλως δε αναφέρεται σε αυτήν η σύναψη σύμβασης προμήθειας μεταξύ της καθής και του 251ΓΝΑ. Συνεπώς , αυτή εκδόθηκε για απαιτήσεις από μη εξοφληθέντα τιμολόγια πώλησης που εξέδωσε η καθής σε εκτέλεση διαδοχικών συμβάσεων πώλησης που καταρτίσθηκαν μεταξύ αυτής και του 251 ΓΝΑ, οι οποίες , όσον αφορά τη σύναψη και την εκτέλεσή τους δεν τελούσαν υπό νομικό καθεστώς που να εξασφαλίζει στο ανακόπτον την άσκηση δημόσιας εξουσίας , κυρίως με την παροχή σε αυτό από τη σχετική νομοθεσία ή τους όρους της σύμβασης της δυνατότητας να επεμβαίνει μονομερώς σε αυτή και να επιβάλλει κυρώσεις, δεδομένου ότι το ανακόπτον δεν προσκομίζει ούτε επικαλείται ότι προσκομίζει κάποιο έγγραφο, που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό του περί καταρτίσεως συμβάσεως προμήθειας , στα πλαίσια της οποίας υπήρχαν ρήτρες που προσέδιδαν σε αυτό εξουσιαστική θέση έναντι της καθής. Κατόπιν των ανωτέρω, αφού αποδείχτηκε ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε για απαιτήσεις προερχόμενες από συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, ο δεύτερος λόγος ανακοπής πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος στην ουσία του.
Με τον τρίτο λόγο της ανακοπής του το ανακόπτον ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής πρέπει να ακυρωθεί λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου , διότι δεν αποδεικνύεται από τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα αφενός μεν η απαίτηση της καθής αφετέρου δε η πληρεξουσιότητα του υπογράφοντος για λογαριασμό του την παραλαβή των επίδικων τιμολογίων - δελτίων αποστολής υπαλλήλου. Ο ισχυρισμός του αυτός κρίνεται απορριπτέος ως μη νόμιμος και αβάσιμος στην ουσία του, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση οι επίδικες πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν όπως το ΠΔ 108/1993 προβλέπει (άρθρο 4 παρ. 1 και 9), κατόπιν δηλαδή αποστολής τηλεμοιοτυπικά των έγγραφων παραγγελιών του αρμοδίου προσωπικού του ανακόπτοντος και την παραλαβή απ' αυτό των πωληθέντων υλικών. Έχουν επισυναφθεί δηλαδή στην προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και οι έγγραφες παραγγελίες και τα αντίστοιχα τιμολόγια - δελτία αποστολής , υπογεγραμμένα από το αρμόδιο προσωπικό του ανακόπτοντος, το οποίο επιπλέον δεν χρειαζόταν ειδική εξουσιοδότηση προς τούτο , καθώς ενεργούσε στα πλαίσια άσκησης των υπηρεσιακών του καθηκόντων (άρθρο 9 του ΠΔ 108/1993).
Με τον τέταρτο λόγο της ανακοπής του το ανακόπτων ισχυρίζεται αφενός μεν ότι από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3068/2002 και 904 παρ. 2 εδ. γ ΚΠολΔ προκύπτει ότι οι διαταγές πληρωμής δεν είναι δικαστικές αποφάσεις και δεν εκτελούνται κατά του Δημοσίου και αφετέρου ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 1715/1915 η αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου είναι δυνατή μόνο δυνάμει αμετάκλητων αποφάσεων. Ο ισχυρισμός του αυτός κρίνεται απορριπτέος ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος, καθώς αίτημα της κρινόμενης ανακοπής είναι η ακύρωση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής και όχι κάποιας πράξης της  διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του ανακόπτοντος με τίτλος την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής , η οποία σε κάθε περίπτωση , όπως παραπάνω αναφέρθηκε έχει βασιστεί σε συναφθείσα μεταξύ των διαδίκων μερών σύμβαση ιδιωτικού και όχι δημοσίου δικαίου .
Ακολούθως σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ5 του ν. 4152/2013 , ο οποίος εφαρμόζεται εν προκειμένω ως ειδικότερος των Κώδικα νόμων περί δικών του Δημοσίου «1. Κατά τις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή , ο δανειστής δικαιούται κατά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζουν οι περιπτώσεις 3,4 ή 6 , νόμιμο τόκο υπερημερίας , χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις και δεν έχει λάβει το οφειλόμενο ποσό εμπρόθεσμα , εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση............ 3. Στις εμπορικές συναλλαγές , στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή , η προθεσμία πληρωμής δεν υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα όρια: α) τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου ...Α. Οι προθεσμίες της περίπτωσης 3 υποπερίπτωση α της παρούσας υποπαραγράφου ορίζονται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες για ...β) Νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα , όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1β του ν. 2362/1995(Α247), που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α* 141), όπως ισχύει, που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και είναι κατάλληλα αναγνωρισμένα για το σκοπό αυτόν , καθώς και ο ΕΟΠΥΥ( άρθρο 18 του ν. 3918/20110», ενώ σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ3 «Κατά την έννοια του νόμου αυτού : 1) «Εμπορική συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών , η οποία συνεπάγεται την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής . 2) «Δημόσια αρχή»: κάθε αναθέτουσα αρχή , όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α'του π.δ. 59/2007(α'63/άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α'της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και του άρθρου 2 παράγραφος 9  του π.δ. 60/2007 (α' 64/άρθρο 1 παράγραφος 9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ανεξαρτήτως του αντικειμένου ή της αξίας της σύμβασης». Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 346ΑΚ «...Το ποσοστό του τόκου επιδικίας είναι δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες ανώτερο του τόκου υπερημερίας , όπως ο τελευταίος ορίζεται εκάστοτε από το νόμο ή με δικαιοπραξία. Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει , εάν πριν από τη συζήτηση της αγωγής ο οφειλέτης αναγνωρίσει εγγράφως την οφειλή ή συμβιβαστεί εξωδίκως , ή εάν δεν ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής αντιστοίχως....»
Με τον πέμπτο λόγο της ανακοπής του το ανακόπτον ισχυρίζεται αφενός μεν ότι η καθής δεν νομιμοποιείται στη λήψη τόκων , διότι δεν της έχει επιδώσει σχετική αγωγή , όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του Κώδικα περί δικών του Δημοσίου και η ένδικη σύμβαση δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4152/2013 γιατί δεν αφορά εμπορική συναλλαγή , αφετέρου δε ότι είναι αόριστη η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής , γιατί δεν αναφέρεται σε αυτή με ακρίβεια το αιτούμενο ποσό τόκων και δεν προβλέπεται πουθενά η προσαύξηση του τόκου υπερημερίας κατά δύο μονάδες σε περίπτωση άσκησης ανακοπής . Ο ισχυρισμός του αυτός κρίνεται απορριπτέος ως μη νόμιμος ,αφενός μεν ως προς το πρώτο σκέλος του, σύμφωνα με όσα παραπάνω αναφέρονται, καθώς η απαίτηση της καθής αφορά εμπορική συναλλαγή με το 251ΓΝΑ (Δημόσιο), που συνεπάγεται την παράδοση αγαθών έναντι αμοιβής αφετέρου δεν ως προς το δεύτερο σκέλος του , γιατί η διαταγή πληρωμής δεν απαιτείται να περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία , αλλά το αναφερόμενο στο άρθρο 630ΚΠολΔ περιεχόμενο. Έτσι σε περίπτωση που με αυτή διατάσσεται η πληρωμή ορισμένο χρηματικού ποσού , αρκεί να αναφέρεται σε αυτήν η αιτία της επιδικαζόμενης απαίτησης , δηλαδή το είδος της δικαιοπραξίας από την οποία γεννήθηκε ,και το ποσό που πρέπει να καταβληθεί, χωρίς να είναι αναγκαία η αναφορά του ακριβούς ποσού των τόκων , αλλά αρκεί η προσθήκη της λέξης νομιμότοκα και ο προσδιορισμός του χρόνου έναρξης αυτών, το δε ορισμένο ποσό τους προκύπτει με μαθηματικούς υπολογισμούς.

Κατόπιν των ανωτέρω , πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη ανακοπή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής ως προς το ποσό των 885,60 ευρώ που αφορά το με αρ. ΤΔΑ/003897/6-4- 201 6 τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής, να επικυρωθεί δε ως προς το υπόλοιπο ποσό των 885,60 ευρώ , που αφορά το με αριθμ. ΤΔΑ 003755/10-3-2015 τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής. Τέλος , η δικαστική δαπάνη θα συμψηφιστεί μεταξύ των διαδίκων (179ΚΠολΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την ανακοπή
ΑΚΥΡΩΝΕΙ τη με αριθμό 15086/2016 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκη Αθηνών ως προς το ποσό των 885,60 ευρώ που αφορά το με αρ. ΤΔΑ/003897/6-4-2016 τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής.
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ αυτή ως προς το υπόλοιπο ποσό των 885,60 ευρώ , που αφορά το με αριθμ. ΤΔΑ 003755/10-3-2015 τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής.
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων .
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις Σεπτεμβρίου 2017, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ