Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 91/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ): ΠΡΟΔΗΛΩΣ ΒΑΣΙΜΗ, ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 , Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ,ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΣΗΜΑΣΜΕΝΑ ΜΕ CE ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΙ , ΕΦΟΣΟΝ ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ,ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE, ΕΜΠΝΕΟΥΝ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ,ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αριθμός απόφασης:91/2017

Με μέλη τους: Μαρίνα Βάθη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Φωτεινή Χρηστίδου και Γεώργιο Βαρούνα, Εφέτες Δ.Δ..
Συνήλθε σε συμβούλιο στις 31 Ιουλίου 2017, με γραμματέα τον Μιχαήλ Κοτανίδη, δικαστικό υπάλληλο, για να αποφασίσει σχετικά με την από 12-7- 2017 αίτηση αναστολής (αρ. κατ/σης: ΑΝ 102/13-7-2017):
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "EYPOMART Ανώνυμη Εταιρία-Εμπορικές Επιχειρήσεις, Αντιπροσωπείες, Εισαγωγές-Εξαγωγές", και τον διακριτικό τίτλο ΈΥΡΟΜΑΡΤ Α. Ε.", που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής (οδός Καβάφη και Καρκαβίτσα αρ. 1),
κατά των: 1) Υπουργού Εθνικής Άμυνας και 2) ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης».
Αντίγραφο της αίτησης αναστολής κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την από 14-7-2017 πράξη της Προέδρου του Α* Τμήματος Διακοπών του Δικαστηρίου αυτού στους καθ' ων, για να διαβιβάσουν το φάκελο και τις απόψεις της Διοίκησης μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών, στοιχεία που διαβιβάστηκαν στις 19-7-2017.
Ύστερα από αυτά, το Δικαστήριο ως Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισηγήτρια της υπόθεσης, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Φωτεινή Χρηστίδου, που εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν και,
αφού μελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει τα εξής:


Επειδή, για την άσκηση και τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε παράβολο συνολικού ύψους 581,42 ευρώ (βλ. το με αριθ. αύξ.αριθ. 5168/11-7-2017 και σειράς Θ 1738038 δπτλότυπο είσπραξης τύπου Α'\ της Δ.ΟΎ- Παλλήνης), το οποίο υπερκαλύπτει τα δύο τρίτα (2/3) του οφειλόμενου παράβολου, που προβλέπεται σπό τη διάταξη του άρθρου 5 (παρ. 1 εδ. β') του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173), όπως ισχύει, η οποία εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση αίτησης αναστολής κατά πράξεων που εντάσσονται στη διαδικασία ανάθεσης διοικητικών συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 του π.δ/τος 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α' 147). Η δε κατάπτωση ή απόδοση του επιπλέον καταβληθέντος ποσού 143,42 ευρώ [= 581,42 μείον 438 δηλαδή: 65.700 ευρώ η προϋπολογιζόμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ Χ 1% = 657 Χ 2/3= 438] εξαρτάται από την απόρριψη ή την αποδοχή της κρινόμενης αίτησης. Περαιτέρω, έχουν καταβληθεί και οι προβλεπόμενες στο άρθρο 61 του ν. 4194/2013, όπως ισχύει, εισφορές (γραμμάτια υπ* αρ. Π0830946 και Π0845191/2017 του Δ.Σ. Αθηνών).
2. Επειδή, με την υπ[1] αρ. 60/2017 διακήρυξη του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης (αναθέτουσα αρχή), που αναρτήθηκε στον ιστότοπο "Διαύγεια'' στις 29-6-2017, προκηρύχθηκε συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγκπες προσφορές για την προμήθεια Υλικά για χειρουργικά ράμματα τραυμάτων CPV: 33141125-2", για τις ανάγκες του χειρουργείου του εν λόγω Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισθείσα δαπάνη 52.983,87 ευρώ (και με Φ.Π.Α 65.700 ευρώ). Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε η 17-7-2017 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών των υποψηφίων η 14-7-2017, ημέρα Παρασκευή. Κατά ορισμένης τεχνικής προδιαγραφής της διακήρυξης, που αφορούσε ειδικότερα το υλικό κατασκευής των βελονών, η αιτούσα άσκησε τη με αρ. πρωτ. 11713/4-7-2017 ένσταση του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), καταθέτοντας ηλεκτρονικό παράβολο ποσού 582 ευρώ και ζητώντας την απάλειψη αυτής ως μη νόμιμης, προβάλλοντας ότι τέθηκε κατά παράβαση του άρθρου 4 της Οδηγίας 93/42 του Συμβουλίου Ε. Ε. και καθ' υπέρβαση των  προβλεπόμενων σπό πιν ευρωπαϊκή φαρμακοποιία προδιαγραφών, κατά τρόπο, μάλιστα, ώστε να ευνοούνται συγκεκριμένες προμηθεύτριες εταιρίες. Η εν λόγω ένσταση απορρίφθηκε ως αβάσιμη με την υπ* αρ. Φ.600.163/86/12064/Σ.3657/10-7-2017 απόφαση της αναθέτουσας αρχής, κατ' αποδοχή σχετικής γνωμοδότησης (πρακτικό της 10-7-2017) της Επιτροπής Ενστάσεων του διαγωνισμού. Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα ζητεί την αναστολή εκτέλεσης της ως άνω απορριπτικής απόφασης και της υπ* αρ. 60/2017 διακήρυξης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επανσττροκήρυξη του διαγωνισμού, αφού προηγουμένως απαλειφθεί ή μεταρρυθμιστεί η παράνομη, κατά τα υποστηριζόμενα, τεχνική προδιαγραφή, ώστε να δυνηθεί να συμμετάσχει και η ίδια στο διαγωνισμό. Κατά της προσβαλλόμενης πράξης έχει ασκηθεί η από 13-7-2017 αίτηση ακύρωσης (ΑΚ 352713-7-2017), για τη συζήτηση της οποίας δεν έχει οριστεί ακόμη δικάσιμος.
3.      Επειδή, ενόψει του ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη (52.983,87 ευρώ πλέον Φ ΠΑ) υπολείπεται του κατώτατου ορίου της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (L 94) και κατά συνέπεια δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3886/2010, το υπό κρίση αίτημα παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας παραδεκτώς εισάγεται με αίτηση αναστολής, κατ' άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ Α* 8). 
4.    Επειδή, στο άρθρο 52 παρ. 7 του π.δ/τος 18/1989, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ Α' 112), ορίζεται όπ: «Εάν η Επιτροπή εκτιμά όπ η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Αντίθετα, η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως απαράδεκτη...».

5.       Επειδή, η αιτούσα προβάλλει  ότι η συναφής αίτηση ακύρωσης παρίσταται προδήλως βάσιμη, δεδομένου ότι οι προβαλλόμενες αιτιάσεις έχουν κριθεί ως βάσιμες από το ΔΕΚ, λόγος για τον σποίο πρέπει να ανασταλεί η πρόοδος της ένδικης διαγωνιστικής διαδικασίας βάσει της προσβαλλόμενης διακήρυξης, ενώ αν δεν της χορηγηθεί η αιτούμενη αναστολή θα χάσει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και θα υποστεί εξ αυτού ανεπανόρθωτη ζημία.


6.     Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", που διέπει τον ένδικο διαγωνισμό, υπό τον τίτλο «Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», ορίζεται ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας ταυ περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων». Εξάλλου, στο άρθρο 46 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: "Πριν από την έναρξη μίας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις με την αγορά, προκειμένου να προετοιμάσουν τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και να ενημερώνουν τους οικονομικούς φορείς για τα σχέδια και τις απαιτήσεις τους όσον αφορά τις συμβάσεις. Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, επί παραδείγματι, να ζητούν ή να δέχονται συμβουλές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ή αρχών, όπως η Αρχή και η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟ.ΠΑ.Δι.Σ.), του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.ΟΛ.) ή συμμετεχόντων της αγοράς. Οι εν λόγω συμβουλές μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διαδικασίας-σύναψης σύμβασης, εφόσον οι εν λόγω συμβουλές δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και την παραβίαση των αρχών της αποφυγής των διακρίσεων και. της διαφάνειας.", και στο άρθρο 47 ότι: "1. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται βάσει ειδικής πρόσκλησης για ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, που αναρτάται στο Ε.Σ.Η.Δ.ΗΧ..Λ
7. Επειδή, περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1, 2, 3, 4 παρ.1, 5 παρ. 1-3, 8, 10, 11, 14β, 17 παρ. 1, 18, ως και του Παραρτήματος I της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14-6-1993 «περί των κχτροτεχνολογικών προϊόντων» (L 169), η οποία μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την υπ1 αρ. ΔΥ7/οικ.2480/1994 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 679), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υπ' σρ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β' 2198), συνάγονται τα εξής: Οι βασικές απαιτήσεις, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, ρυθμίζονται από την ίδια αυτή Οδηγία. Τα εν λόγω προϊόντα, εφόσον ανταποκρίνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα και έχουν πιστοποιηθεί βάσει των διαδικασιών, που προβλέπει η Οδηγία αυτή, τεκμαίρεται ότι συμφωνούν με τις εν λόγω βασικές απαιτήσεις και, ως εκ τούτου, πρέπει να θεωρούνται κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται, και να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η σχετική δε υποχρέωση των κρατών μελών, η οποία απορρέει από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαρύνει και την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, η οποία υπόκειται στον έλεγχο δημόσιας αρχής (πρβλ. σπόφ. ΔΕΕ της 14-6-2007, C-6/05 Medipac - Καζαντζίδης Α.Ε. κατά Βενιζελείου - Πανανείου ΠΕΣΥ Κρήτης, σκέψεις 42-49). Το ανωτέρω τεκμήριο έχει μαχητό χαρακτήρα, δυνάμενο να ανατραπεί με βάση τις προβλεπόμενες στις διατάξεις αυτές κοινοτικές διαδικασίες. Ειδικότερα, δεν αποκλείεται είτε τα εναρμονισμένα πρότυπα να μην ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 της Οδηγίας 93/42 (άρθρο 5 παρ. 3) είτε ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία φέρουν την σήμανση CE, να είναι, παρά ταύτα, επικίνδυνα για την υγεία ή την ασφάλεια των ασθενών ή άλλων προσώπων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όμως, η ίδια η ανωτέρω Οδηγία καθορίζει την τηρητέα από τα κράτη μέλη διαδικασία διασφάλισης (άρθρο 8 παρ. 3). Επομένως, στην περίπτωση κατά την οποία τα προσφερόμενα προϊόντα εμπνέουν μεν ανησυχίες σχετικές με την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών, φέρουν, όμως, τη σήμανση CE, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται και οφείλει, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της, να ενημερώσει σχετικώς τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό προκειμένου να κινηθεί η εν λόγω διαδικασία διασφάλισης, δεν δικαιούται, όμως, να προβεί στην απόρριψη της σχετικής προσφοράς. Εξάλλου, οι προαναφερόμενοι κανόνες ισχύουν όχι μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κίνδυνοι που τα προσφερόμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, παρά τη σήμανσή τους με την ένδειξη CE, εμφανίζουν για την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών και άλλων προσώπων, γίνονται αντιληπτοί κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, αλλά, για την ταυτότητα του λόγου, και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ίδιοι κίνδυνοι είναι ήδη γνωστοί στην αναθέτουσα αρχή κατά την έκδοση της διακήρυξης και υπαγορεύουν την πρόβλεψη επιπρόσθετων έναντι των προτύπων τεχνικών προδιαγραφών, τις οποίες δεν πληρούν, κατ' ανάγκη, ιατροτεχνολογικά προϊόντα πιστοποιημένα με την ένδειξη CE και σύμφωνα με τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα. Συνεπώς, η πρόβλεψη παρόμοιων επιτρόσθετων προδιαγραφών για τα προσφερόμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατά το στάδιο της διακήρυξης δεν είναι, καταρχήν, συμβατή προς τις προαναφερόμενες διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω προϊόντα δεν θα πληρούν τους όρους της διακήρυξης και θα είναι, ως εκ τούτου, εκ προοιμίου αδύνατη η επιλογή τους (πρβλ. απόφ. ΔΕΕ της 22.5.03, C-103/01, Εππροπή κατά Ο.Δ. Γερμανίας). Επομένως, και στην περίπτωση που το νοσηλευτικό ίδρυμα, προς αποφυγή κινδύνων ασφάλειας και υγείας, επιθυμεί να θέσει με την διακήρυξη επιπτρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές, οφείλει να ενημερώσει σχετικώς τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό (Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, βλ. άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 2889/2001, ΦΕΚ Α' 37), προκειμένου να κινηθεί η καθοριζόμενη από την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ (άρθρο 8) τηρητέα από τα κράτη μέλη διαδικασία διασφάλισης (οχ. ΣτΕ 1863/2014, πρβλ. ΔΕΚ απόφαση της 14-6-2007, C-6/05 Medipac - Καζαντζίδης Α Ε. κατά Βενιζέλειου - Πανάνειου, ΠΕΣΥ Κρήτης, σκέψεις 60-62).


8. Επειδή, ...
στο Παράρτημα «Α» της ένδικης διακήρυξης «Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Υγειονομικού Υλικού", ορίζεται όπ τα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων ΠΕΔ-Α- 00323/16-3-2017 (κωδικός CPV 33141125-2, που περιλαμβάνει χειρουργικά ράμματα, όλων των τύπων, ειδών - μεγεθών, με ή χωρίς βελόνα), όπως έχει αναρτηθεί στον κπότοπο "prodiagrafes.army.gr". Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, οι βελόνες (κόπτουσες και στρογγυλές) για όλους τους τύπους ραμμάτων [ράμματα μη απορροφήσιμα, μονόκλωνα μη απορροφήσιμα, πλεκτά μη απορροφήσιμα, μονόκλωνα απορροφήσιμα βαρείας απορρόφησης, κλπ] πρέπει να είναι από "κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο, με περιεκτικότητα 8-10-5 σε νικέλιο ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη- στρέβλωση". Εξάλλου, με το άρθρο 7 της διακήρυξης, που αφορά το περιεχόμενο του φακέλου "τεχνικής προσφοράς" των υποψηφίων, απαιτείται όπως τα προσφερόμενα υλικά συνοδεύονται από πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO:9001 ή αντίστοιχο ισχύον, καθώς και από πιστοποιητικό σήμανσης "CE" (η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις πις προαναφερόμενης Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και τεκμηριώνει τη συμμόρφωση των προϊόντων προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν δυνάμει των κοινοτικών διατάξεων).
9. Επειδή, η απούσα προέβαλε με την ένστασή της και υποστηρίζει και τώρα με την ένδικη αίτηση ακύρωσης και την κρινόμενη αίτηση αναστολής, ότι η απαίτηση της διακήρυξης να αποτελούνται οι βελόνες των ραμμάτων από κράμα χάλυβα 440 και άνω με περιεκτικότητα 8-10% σε νικέλιο, έχει τεθεί μη νομίμως, καθ' υπέρβαση των προδιαγραφών που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή φαρμακοποιία και τα εναρμονισμένα πρότυπα, με αποτέλεσμα να αντίκειται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ. Τούτο διότι ο κωδικός 440 χρησιμοποιείται από τον Οργανισμό Αμερικανικών Προτύπων και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Σιδήρου και Χάλυβα (ANSI/ASTM) και είναι άγνωστος στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Οργανισμό EURO/IN ΟΧ, έχει δε τεθεί, σύμφωνα με την αιτούσα, προκειμένου να ευνοηθούν δύο συγκεκριμένες πολυεθνικές εταιρίες, ενώ ο όρος "ή άλλο ισοδύναμο" είναι παντελώς αόριστος. Ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε από την Επιτροπή Ενστάσεων, με την αιτιολογία ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αποτυπώνονται στο Παράρτημα "Α" της διακήρυξης είναι σύμφωνες με την "προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων ΠΕΔ-Α-00323" έκδοση 1η της 16-3-2017, που καλύπτει τις προμήθειες χειρουργικών ραμμάτων, η οποία αναφέρεται στη διακήρυξη και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, προέκυψε δε ύστερα από τεχνικό διάλογο, που διενεργήθηκε επί μακρόν από την Υπηρεσία με τις ενδιαφερόμενες εταιρίες και είναι υποχρεωτική για όλες τις αναθέτουσες αρχές. Η αιτιολογία, όμως, αυτή απόρριψης της ένστασης της αιτούσας είναι προδήλως μη νόμιμη, εφόσον η αναθέτουσα αρχή ουδόλως απάντησε στον προβαλλόμενο ανωτέρω λόγο, κατά τον οποίο η τεθείσα με τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή των βελονών δεν ανταποκρίνεται σε εθνικό ή ευρωπαϊκό πρότυπο και ότι αρκεί η σήμανση αυτών με την ένδειξη CE, εφόσον μάλιστα η κατ* εφαρμογή των άρθρων 46 και 47 του ν. 4412/2016 διεξαγωγή διαβούλευσης, η οποία άλλωστε δεν είναι δεσμευτική ούτε για «τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν σε αυτή, δεν αποστερεί τον | ενδιαφερόμενο να του ανατεθεί η σχετική σύμβαση από το δικαίωμα να αμφισβητήσει απαίτηση της διακήρυξης που αποτέλεσε αντικείμενο της διαβούλευσης, όταν θεωρεί ότι παραβιάζονται οι αρχές της ισότιμης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού. Συνεπώς, ο προβαλλόμενος λόγος ένστασης, που αποτελεί και λόγο ακύρωσης, παρίσταται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου (σε Συμβούλιο) προδήλως βάσιμος. Τούτο διότι, αφού η διακήρυξη ορίζει όπ τα ένδικα προϊόντα, τα οποία ως εκ του είδους τους εμπίπτουν στην Οδηγία 93/42, πρέπει να πιστοποιούνται με τη σήμανση CE, μη νομίμως θεσπίζεται με τον ως άνω όρο πρόσθετη ειδική προδιαγραφή, η οποία, όπως δεν αμφισβητείται, βαίνει πέραν των ευρωπαϊκών προτύπων, εφόσον δεν προκύπτει ότι η αναθέτουσα αρχή την έθεσε προς αποφυγή κινδύνων ασφαλείας και υγείας, ενημερώνοντας σχετικώς τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό (Ε.Ο.Φ.) προκειμένου να κινηθεί και ολοκληρωθεί η οικεία διαδικασία διασφάλισης (ad hoc ΔΕΑ 210/2017, βλ. και ΣτΕ 1863/2014, 1654/2011 επτ„ 491/2012, ΕΑ ΣτΕ 208/2011, 32,961/2010 ως προς τις κλινικές μελέτες και ΕΑ ΣτΕ 503/2010 ως προς τις βελόνες των ραμμάτων). Ενόψει τούτων, η κρινόμενη αίτηση αναστολής πρέπει, κατά τα εκτεθέντα στην σκέψη 4, να γίνει δεκτή, λόγω πρόδηλης βασιμότητας του σχετικού λόγου ακύρωσης.
10. Επειδή, κατ* ακολουθία, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ανασταλεί η προσβαλλόμενη διακήρυξη ως προς τον προαναφερόμενο όρο αυτής, καθώς και η απόρριψη της ασκηθείσας κατ' αυτής ένστασης της απούσας, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας κατ" αυτών αίτησης ακύρωσης. Τέλος, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση στην αιτούσα του καταβληθέντος παραβόλου (άρθρο 36 παρ. 4 π.δ/τος 18/1989) και να επιβληθεί σε βάρος των καθ' ων συμμέτρως η δικαστική δαπάνη της απούσας (άρθρα 50 ν. 3659/2008 και 275 παρ. 1 εδ. α' ΚΔΔ), ποσού 160 ευρώ.
Δέχεται την αίτηση.
Αναστέλλει την εκτέλεση της υπ' αριθ. 60/2017 διακήρυξης του 424 Γενικού Στρατιωπκού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης, καθώς και της απορριπτικής της ένστασης της απούσας Φ.600.163/86/12064/Σ.3657/10-7-2014 απόφασης της αναθέτουσας αρχής, ως προς τον όρο του Παραρτήματος Α' της διακήρυξης που αφορά την τεχνική προδιαγραφή των βελονών "από κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο, με περιεκτικότητα 8-10% σε νικέλιο", μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας κατ' αυτών αίτησης ακύρωσης.
Διατάσσει την επιστροφή στην αιτούσα του καταβληθέντος παραβόλου. Επιβάλλει σε βάρος των καθ* ων συμμέτρως τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, ποσού εκατόν εξήντα (160) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 31 Ιουλίου 2017 και εκδόθηκε στην ίδια πόλη στις 3 Αυγούστου 2017.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ