Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ , ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ Ή ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης 1057/2016

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Νικολακοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεωργία Πολύδερα, Πρωτοδίκη και Δέσποινα Ταβούτη, Πάρεδρο -Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Ελένη Δόγια.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, την 13η Νοεμβρίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Της ενάγουσας : εταιρείας με την επωνυμία «.............................", όπως εκπροσωπείται νομίμως, που έχει έδρα στη Λευκωσία Κύπρου, στην οδό ...................., η οποία

παραστάθηκε στο ακροατήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Σταύρου Κατσούλη, που κατέθεσε προτάσεις.

Του εναγομένου : ................ του ......................και της .............., κατοίκου .................., ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Εμμανουήλ Τσαλικίδη, που κατέθεσε προτάσεις.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 22.10.2014 αγωγή της, που κατατέθηκε με γενικό αριθμό κατάθεσης 39110/2014 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 6603/22.10.2014, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 24.04.2015, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της

LH παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, παραστάθηκαν στο ακροατήριο

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

    Από τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 216 ΚπολΔ, συνάγεται ότι το δικόγραφο της αγωγής   πρέπει να περιέχει, εκτός άλλων, που δεν αφορούν την ένδικη περίπτωση, σαφή έκθεση των γεγονότων, που θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκηση της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου, ήτοι έκθεση με σαφήνεια και πληρότητα των κατά νόμο αναγκαίων πραγματικών περιστατικών για τη στοιχειοθέτηση του εις δίκη καταγομένου δικαιώματος. Η αναγραφή αυτή των πραγματικών περιστατικών είναι απαραίτητη προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον εναγόμενο να αμυνθεί και στο Δικαστήριο να κρίνει τη νομιμότητα της αγωγής και να τάξει τις προσήκουσες αποδείξεις. Η έλλειψη κάποιου από τα στοιχεία αυτά, που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, καθιστά την αγωγή αόριστη και απορριπτέα, ως απαράδεκτη, η αοριστία δε αυτή δεν μπορεί να θεραπευθεί με συμπλήρωση στις προτάσεις ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα. Εξάλλου από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 798, 799, 1113 ΑΚ και 478 ΚπολΔ προκύπτει ότι για το ορισμένο της περί διανομής κοινού ακινήτου αγωγής, αρκεί να εκτίθενται σ'αυτή η επί του διανεμητέου συγκυριότητα του ενάγοντος, η μεταξύ τούτου και του εναγομένου υφιστάμενη κοινωνία του δικαιώματος κυριότητας και η άρνηση του τελευταίου να προσέλθει σε διανομή του κοινού. Ειδικότερα, στην αγωγή διανομής ακινήτου την συγκυριότητα επί του οποίου ο ενάγων στηρίζει σε παράγωγο τρόπο και συγκεκριμένα σε κληρονομική διαδοχή, πρέπει να εκτίθενται τα θεμελιωτικά του δικαιώματος τούτου περιστατικά, τα απαιτούμενα από τα άρθρα 1846, 1193 και 1198 ΑΚ για την κτήση της κυριότητας, ήτοι να γίνεται επίκληση του γεγονότος της αποδοχής της κληρονομιάς και περαιτέρω της μεταγραφής αυτής ή του κληρονομητηρίου. (ΑΠ 970/2004 ΕλλΔνη 2005, 418, ΑΠ 579/1996 ΕλλΔνη 1998, 349, ΑΠ 3339/1993 ΝοΒ 42, 826, ΑΠ 412/1982 ΝοΒ 30, 1478, ΑΠ 915/1980 ΝοΒ29, 296, ΑΠ 1148/80 ΝοΒ 29, 527, ΕφΘεσ 2277/1991 Αρμ.45, 1098). 

    Στην προκειμένη περίπτωση...
, με την κρινόμενη αγωγή της, η ενάγουσα εκθέτει ότι είναι συγκυρία κατά ποσοστό 85 % εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου μετά των εντός αυτού δύο οικιών, όπως αυτό λεπτομερώς περιγράφεται κατ' έκταση και όρια στην αγωγή, ευρισκομένου στο Νέο Φάληρο Αττικής, συνολικής αντικειμενικής αξίας 660.000 ευρώ και ότι απέκτησε το δικαίωμα αυτό με παράγωγο τρόπο και ειδικότερα με το υπ'αριθμ. 2671/21.05.2014 συμβόλαιο αγοραπωλησίας, της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Λεοντοπούλου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά. Ότι ο εναγόμενος έχει εμπράγματη προσδοκία κτήσης κυριότητας, λόγω κληρονομιάς, κατά ποσοστό 15% εξ αδιαιρέτου επί του ως άνω ακινήτου, πλην όμως δεν έχει προβεί σε πράξη αποδοχής της ως άνω κληρονομιάς και αρνείται, κατ'εκτίμηση του δικογράφου της αγωγής, να συναινέσει στην εξώδικη διανομή του επίκοινου. Ότι το επίκοινο ακίνητο δεν είναι δεκτικό αυτούσιας διανομής, γιατί από τη φύση του δεν είναι δυνατόν, χωρίς μείωση της αξίας του, να διαιρεθεί σε περισσότερα μέρη, ανάλογα με τα εξ αδιαιρέτου ποσοστά των μερίδων εκάστου αυτών. Με βάση το ιστορικό αυτό η ενάγουσα ζητεί, επειδή η αυτούσια διανομή του ως άνω ακινήτου είναι αδύνατη, να διαταχθεί η πώληση του με πλειστηριασμό, ώστε κάθε διάδικος να λάβει από το πλείστη ρ ίασμα, που θα επιτευχθεί, το ποσό που αναλογεί στη μερίδα του, καθώς και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, που είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (7, 9, 11 αρ .5, 18αρ,1, 29παρ.1 ΚπολΔ) να τη δικάσει κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία, δεδομένου ότι περίληψη της έχει εγγραφεί νόμιμα και εμπρόθεσμα στα οικεία βιβλία διεκδικήσεων (220παρ.1ΚπολΔ), όπως προκύπτει από το υπ'αριθμ. 3444/21.11.2014 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά, νομίμως επικαλούμενο και προσκομιζόμενο, πλην  όμως, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη, τυγχάνει απαράδεκτη, λόγω αοριστίας, καθόσον ο ενάγων δεν επικαλείται στην υπό κρίση αγωγή την πράξη αποδοχής της κληρονομιάς και τη μεταγραφή της ή το γεγονός της μεταγραφής κληρονομητηρίου και ως εκ τούτου, δε θεμελιώνεται κτήση συγκυριότητας του εναγομένου επί του επικοίνου παρά μόνο της ιδιότητας του κληρονόμου ιδανικού μεριδίου επ'αυτού.

Κατ' ακολουθίαν, πρέπει να απορριφθεί η αγωγή, ως απαράδεκτη, λόγω αοριστίας και να καταδικαστεί η ενάγουσα, λόγω της ήττας της, στην πληρωμή των δικαστικών εξόδοον του εναγομένου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του (άρθρα 106, 176, 189 παρ. 1 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. 
Απορρίπτει την αγωγή.

Επιβάλλει στην ενάγουσα την πληρωμή των δικαστικών εξόδων του εναγομένου, το ύψος των οποίων καθορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 08.04.216

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΔημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του, στον Πειραιά, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους,στις 15.04.2016
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ