Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
1037 /2016
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)
Αποτελούμενο από τη Δικαστή Παναγιώτα Ντζούφα, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Πειραιά και το Γραμματέα Αριστομένη Μερμίγκη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 5 Νοεμβρίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση:
ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Σταματίνας Κουρούκλη του Κυριάκου, δικηγόρου Πειραιώς, επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 69, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως υπό την ιδιότητά της ως δικηγόρου.
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Θωμά Ερημίτη του Νικολάου, κατοίκου Αγίου Στεφάνου Αττικής, επί της οδού Ξενοφώντος αρ. 11 - , ο οποίος δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.
Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 28-9-2015 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 9843/5471/29-9-2015, προσδιορίστηκε για την δικάσιμου που; αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.
   Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο ενάγων με την ιδιότητά του ως δικηγόρου, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις γραπτές προτάσεις του.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
    Από την υπ' αριθμ. 2.334β729-9-2015 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αναστασίας Ανδρικοπούλου, που, μετά από επίκληση, νομίμως προσκομίζει η ενάγουσα, αποδεικνύεται ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της ως άνω αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο (στη σύνοικο σύζυγο του................. κατ' άρ. 128 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.). Επομένως, ο ως άνω εναγόμενος, που δεν παρέστη κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στη σειρά που ήταν εγγεγραμμένη στο πινάκιο και δεν έλαβε μέρος στη συζήτηση, πρέπει να δικασθεί ερήμην (άρθρο 271 παρ. 1 ΚΠολΔ). Το Δικαστήριο , ωστόσο, θα προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως σαν να ήταν αυτός παρόν  (άρθρο 672 ΚΠολΔ).
     Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 α', 2 και 16 αριθ. 2 ΚΠολΔ, στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα και η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, ενώ στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα και η αξία του αντικειμένου τους είναι άνω των 20.000 ευρώ και δεν υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ. Κατ' εξαίρεση, στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται, μεταξύ άλλων, ακόμη και εάν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημιώσεις και τα έξοδα δικηγόρων, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 15 αρ. 11 (άρθρο 16 περ. 7 ΚΠολΔ). Η εξαιρετική αυτή αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου καθιερώνεται σε βάρος του πολυμελούς πρωτοδικείου και όχι σε βάρος του ειρηνοδικείου (ΕφΑΘ 7783/1983, ΕλλΔνη 1984, 361). Εάν, συνεπώς, η αξία του αντικειμένου των ως άνω διαφορών υπολείπεται του ποσού των 20.000 ευρώ, αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο (Κεραμέως/Κονδύλη/Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ, έκδ. 2000, τόμος I, άρθρο 16, αριθ. 1, σελ. 54). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 46 ΚΠολΔ, εάν το δικαστήριο δεν είναι καθ' ύλην ή κατά τόπον αρμόδιο, αποφαίνεται γι" αυτό αυτεπαγγέλτως και προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο, στο οποίο παραπέμπει την υπόθεση, ενώ η έρευνα της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου, επειδή αυτή αποτελεί διαδικαστική'"! προϋπόθεση της διεξαγωγής της δίκης (άρθρο 73 ΚΠολΔ), προηγείται από την έρευνα οποιασδήποτε δικονομικής και ουσιαστικής ενστάσεως, όπως και από την έρευνα για την νομιμότητα της αγωγής (βλ. ΠΠΑΘ 1288/2011, ΤΝΠ Νόμος, ΠΠΘ 1602/2001, ΕλλΔικ 2002, 847). Η δε διάταξη του άρθρου 47, κατά την οποία απόφαση πολυμελούς ή μονομελούς δικαστηρίου δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο για το λόγο ότι η υπόθεση ανήκει στην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου, λειτουργεί μόνον ex post, καθώς το δικαστήριο που κρίνει τη διαφορά δεν επιτρέπεται να παραβεί τους κανόνες της καθ' ύλην αρμοδιότητας και να δικάσει διαφορά υπαγόμενη σε κατώτερο δικαστήριο (Κεραμέως/Κονδύλη/Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ, έκδ. 2000, τόμος I, άρθρο 47, αριθ. 2, σελ. 111).
     Με την ένδικη αγωγή της....
, η ενάγουσα ιστορεί ότι είναι δικηγόρος Πειραιώς και της ανετέθη από τον εναγόμενο η διεκπεραίωση εξωδικαστικών εργασιών προς το σκοπό λήψεως από αυτόν συντάξεως γήρατος. Ότι κατά το επίδικο χρονικό διάστημα (2012-2014), παρέσχε εις τον εναγόμενο δικηγορικές υπηρεσίες, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η χορήγηση εις αυτόν συντάξεως, κύριας και επικουρικής. Ότι για τις εξωδικαστικές ενέργειές της έχει κατά του εναγομένου αξιώσεις απόληψης αμοιβής ίσης προς τα κατώτατα όρια που ορίζουν οι διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 1.152,00 ευρώ. Ότι ο εναγόμενος δεν της έχει καταβάλει κανένα ποσό για αμοιβή της, καίτοι έχει οχληθεί επανειλημμένως προς τούτο. Με βάση τα προαναφερόμενα, ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό των 1.152 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Τέλος, ζητεί να καταδικασθεί ο τελευταίος στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της.
     Υπό τα ως άνω εξιστορούμενα, η υπό κρίση αγωγή, ως αφορώσα σε αξίωση από δικηγορική αμοιβή, απαραδέκτως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο, μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα και σύμφωνα με τη νομική σκέψη που προηγήθηκε, είναι καθ’ ύλην αναρμόδιο για την εκδίκασή της, και για το λόγο τούτο, πρέπει αυτή, κατ' άρθρο 46 ΚΠολΔ -εφαρμοζόμενο και στη διαδικασία των εργατικών διαφορών (591 παρ. 1 ΚΠολΔ), με την οποία εκδικάζονται και οι σχετικές με τις ως άνω απαιτήσεις διαφορές, σύμφωνα με το άρθρο 677 περ. 1 ΚΠολΔ- να παραπεμφθεί, στο αρμόδιο καθ' ύλη ν Ειρηνοδικείο Πειραιώς. Παράβολο ερημοδικίας δεν θα ορισθεί δια της παρούσης, καθόσον, κατά την κρατούσα γνώμη, αποκλείεται η κατ' αυτής άσκηση ανακοπής ερημοδικίας, λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος (ΜΠΑμφ 75/92 ΑρχΝ 1993, 44), ενώ δεν θα περιληφθεί και διάταξη περί δικαστικών εξόδων, αφού ο νικήσας διάδικος - εναγόμενος, λόγω της απουσίας του, δεν υπεβλήθη σε δικαστική δαπάνη.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου. ΚΗΡΥΣΣΕΙ εαυτό αναρμόδιο.
ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση προς εκδίκαση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο Πειραιώς.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στον Πειραιά χωρίς την παρουσία των διαδίκων στις 12 Απριλίου 2016.


                Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ