Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 1311/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ , ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΝΑΚΟΠΗ, ΕΑΝ Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ, ΚΑΤ' ΑΚΡΟΤΑΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για εξωση ενοικιαστη
 1311/2017 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Χριστίνα Δημητρακοπούλου, Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.
Συνεδρίασε δημόσια ατο ακρατήριό του, στις  2 Οκτωβρίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
TOT ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ………….του ………, κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
ΤΗΣ ΚΑΘ* ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ………… ……….του ……….., κατοίκου Ιταλίας, κατοίκου Αθηνών, η παραστάθηκε  δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου, Δημητρίου Νικολόπουλου.
Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από  21-9-2017 (αρ. έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 48494/1801/2017) αίτησή του, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παροούσας.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και  ζήτησαν να γίνουν δεκτα όσα αναφέρσνται στα σημειώματά τους.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρον 632 παρ. 3 και 643 ΚΠολΔ, προκύπτει η για το παραδεκτό της αίτησης αναστολής της εκτελεστότητας  διαταγής πληρωμής ή διαταγής απόδοσης μισθίου προηγούμενη ή τουλάχιστον ταυτόχρονη άσκηση ανακοπής του άρθρου 632 παρ. 1 ή 642 ΚΠολΔ, ως άσκηση δε της ανακοπής νοείται η κατάθεσή της  και η επίδοση  της στον αντίδικο,με την οποία ολοκληρώνεται η οικεία  σύνθετη διαδικαστική πράξη. Η προϋπόθεση αυτή αποτελεί λογική συνέπεια του δικαιολογητικού λόγου του θεσμού της αναστολής, δηλαδή του κινδύνου της μετέπειτα  ανατροπής του  εκτελεστού τίτλου (διαταγής πληρωμής ή απόδοσης μισθίου) και κατά συνέπεια του  ενδεχομένου να υποστεί  ο καθ ου η διαταγή μια αδικαιολόγητη εκτέλεση Η άποψη , η οποία υποστηρίζει με αφετηρία την υποχρέωση κτήσης  του δικαιώματος που εισάγεται στο δικαστήριο κατά την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο-,τη  δυνατότητα άσκησης της ανακοπής μετά την κατάθεση της αίτησης αναστολής, εφόσον βέβαια η ανακοπή θα έχει επιδοθεί κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης αναστολής δεν θεμελιώνεται στις ισχύουσες διατάξεις και συνεπώς δεν ευρίσκει δικαιολογητικό λόγο σε αυτές. Στηρίζεται  άλλως στην επίκληση  του γενικού κανόνα που επιλέγει τη συζήτηση (και όχι την άοκηση) ως κρίσιμο χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να κρίνεται η ύπαρξη των προϋποθέσεων για  το παραδεκτό της αίτησης. Δεδομένου ότι, κατά την ορθότερη άποψη, η χορήγηση της αναστολής συνδέεται με την πιθανολόγηση της νομικής και  ουσιαστικής βασιμότητας ενός τουλάχιστον στον λόγου της ανακοπής (ΜΠρθβσ 32922/2003 Αρμ 2004.1142, ΜΠρΑλεζ 19/2005 Αρμ 2005.1406, ΜΠρθεσ 45447/2006 ΕΤρΑξΧρΔ 2007.171, ΜΠρΞανθ 10/2009 Αρμ 2009.889), η παραπάνω λύση δεν φαίνεται να είναι ορθή. Διότι ανέχεται ουσιαστικά την επίδοση της ανακοπής  ακόμη και κατά την ημέρα της συζήτησης της αίτησης αναστολής Έτσι , όμως,  στερεί από τον καθ’ ου (η ανακοπή και η  αίτηση αναστολής) τον επαρκή χρόνο για να προετοιμάσει την άμυνά του σε ό,τι αφορά ιδίως την πιθανολόγηση για την ευδοκίμηση των λόγων της ανακοπής. Τελολογικά ορθή  είναι, για το λόγο αυτό, η ερμηνεία που απαιτεί να επιδίδεται η ανακοπή τσυλάχιστον συγχρόνως με την κλήση για τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή με την επίδοση του αντιγράφου αυτής της αίτησης (βλ. άρθρ. 938 παρ3 εδ. α, 686 παρ3,4 Πελαγία Φάλτση Δίκαιο Αναγκαστική εκτέλεσης Γενικό Μέρος σελ. 797-8110 και ΜΠρΚαβ 2246/2002 ΑΡΜ 2004.886 και  ΜΠρΚαβ 67/2005 α' Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ που δέχονται την προηγούμενη ή σύγχρονη άσκηση ανακοπής αατά πράξης αναγκαστικής  εκτέλεσης ως προϋπόθεση του  παραδεκτού αίτησης αναστολής της οικείας εκτελεστικής διαδικασίας, καθώς ο δικαιολογητικός λόγος της ως άνω ερμηνευτικής εκδοχής συντρέχει  και επί αίτησης αναστολής της εκτελεστότητας  διαταγής πληρωμής ή διαταγής απόδοσης μισθίου σε σχέση με την άσκηση ανακοπής κατά της τελευταίας.
      Ο αιτών, με την κρινόμενη αίτησή του, κατ ορθή εκτίμησή  της, ζητεί να διαταχθεί η αναστολή της υπ’  αριθμ. 13453/2017 Διαταγής Απόδοσης Μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων του Ειρηνοδικείου Αθηνών μέχρι την έκδοση απόφασης επί της από 21-9-2017 ανακοπής του, την οποία ισχυρίζεται ότι άσκησε νόμιμα και  εμπρόθεσμα ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, διότι αφενός  πιθανολογείται η ευδοκίμηση των λόγων της και αφετέρου θα υποστεί ανεπανόρθωτη  βλάβη από την εκτέλεση της ανακσπτόμενης διαταγής, ενώ, τέλος, ζητεί  να καταδικασθει η καθ' ης στη δικαστική του δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αίττση αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου  τούτου (ο Δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή, κατ' άρθρο 643 ΚΠολΔ), κατά την προκείμενη διαδικασία το ιων άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 643 ΚΠοΔ. Πλην όμως, ενώ επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης μετά πράξεως προσδιορισμού  δικασίμου και κλήσης προς συζήτηση για την παρούσα δικάσιμο επιδόθηκε στην καθ' ης την 22-9-2017 (βλ. Υπ αριθμ. 670Ε'/22-9- 2017 έκθεση επίδοσης της δικαστικής  επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, ……………), η άσκηση της ανακοπής κατά της επίμαχης διαταγής πληρωμής  ολοκληρώθηκε από τον αιτούντα  με επίδοση «ακυρωμένοι; αντιγράφου του δικογράφου της στην καθ' ης, την 26-9-2017_{βλ. υπ? αριθμ. 689B726-S-2017 έκθεση επίδοσης της ίδιας ως άνω δικαστικής επιμελήτριας). Επομένως, σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στην ανωτέρω νομική σκέψη, καθόσον η ανακοπή κατά της διατι γής απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων –της οποίας ζητείται η αναστολή εκτέλεσης  δεν ασκήθηκε πρότερον ή τουλάχιστον συγχρόνως  με την κλήση για συζήτηση της ένδικης  αίτησης , η τελευταία πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Τα δικαστικά  έξοδα της  καθ' ης κατόπιν αιτήματός της, πρέπει να επιβληθούν εις βάρος του αιτούντος (άρθρο 84 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4194/2013, το  οποίο προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 4236/2014), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.
                     ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
          ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντων των διαδίκων
          ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθ' ης» τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στην  Αθήνα στις 20  Οκτωβρίου 2017.
Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                               (Για την δημοσίευση)