Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΌ 261/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ- ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ -ΕΝΝΟΙΑ ΔΟΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ- ΕΝΝΟΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΣΥΜΦΟΡΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ! ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ 34/2014
Αριθμός απόφασης  261/2017
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου Παναγιώτα Γραμματικάκη και τη Γραμματέα Χαρίκλεια Χριστοδουλίδου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 9 Ιουνίου 2017, για να δικάσει μεταξύ:
Της αιτούσας: ...... συζύγου ........, το γένος .......και ........, κατοίκου ......, οδός ..... αρ. ....., με ΑΦΜ .........., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους [άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.] και παρίστανται ως εξής: 1) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ.40 και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Νικολάου Καραγιάννη, 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA BANK Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αγγελικής Μωυσίδου, 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς αρ.4 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Δημητρίου Παχή, 4) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «GENIKI BANK» στη θέση της οποίας υπεισήλθε ως καθολική της διάδοχος η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 61164/20-11-2014 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, τις διατάξεις του άρθρου 79 και των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 και των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς αρ.4 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Δημητρίου Παχή, 5) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρεία με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», η επωνυμία της  οποίας τροποποιήθηκε σε «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που εδρεύειστην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ.8 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο.
Η αιτούσα με την από 14-01-2014 και με αριθ. κατάθεσης 34/23-01-2014 αίτησή της που απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ζήτησε να γίνει δεκτή για όσους λόγους αναφέρονται σ' αυτήν. Για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής ορίστηκε δικάσιμος η 26-02-2016 και μετά από αναβολές η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Κατά την συζήτηση της άνω αίτησης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.
Ακολούθησε η συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Όπως προκύπτει από την με αριθμό 6.267Γ728-01-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δημητρίου Αράπη, που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της αίτησής της με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 26-02-2016, κατά την οποία η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 24-10-2016, οπότε και αναβλήθηκε εκ νέου για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην 5η των καθών η αίτηση-ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.». Επομένως, εφόσον αυτή δεν παραστάθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικασθεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (αρθρ. 754 παρ. 2 παρ. 1 ΚΠολΔ).
Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών της και την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό τη μερική απαλλαγή της απ' αυτά.
Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθ 3 του Ν 3869/2010 σε συνδυασμό με τα αρθ. 739 επ. ΚΠολΔ) καθόσον από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 του Ν.3869/2010, όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίηση τους από τον Ν 4161/2013 και συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι έχουν κατατεθεί τα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και δεν έχει επιτευχθεί προδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών. Οι παρασταθέντες κατά τη συζήτηση πιστωτές, με προφορικές δηλώσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων τους που καταχωρήθηκαν στα πρακτικά και με τις νομότυπα κατατεθείσες προτάσεις τους, αρνήθηκαν την αίτηση ως αβάσιμη, προς απόκρουσή της δε, πρότειναν παραδεκτά Α) την ένσταση αοριστίας της αίτησης, η οποία είναι απορριπτέα ως αβάσιμη, καθόσον η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα στοιχεία (άρθ. 4 παρ. 1 Ν.3869/2010), και συγκεκριμένα η αιτούσα αναφέρει :1) ότι είναι φυσικό πρόσωπο και βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, 2) έλλειψη στο πρόσωπο της πτωχευτικής ικανότητας, 3) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων της, 4)κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους, 5) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της και 6) αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή της, δεδομένου ότι πέραν των παραπάνω κανένα άλλο στοιχείο δεν απαιτείται για το ορισμένο της αίτησης, τα αναφερόμενα δε από τις πιστώτριες ως ελλείποντα στοιχεία, δεν αποτελούν στοιχεία του ορισμένου της αίτησης και είναι αντικείμενα απόδειξης και ανταπόδειξης κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας και ειδικότερα των όρων της υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του Ν.3869/2010, και Β) δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των οφειλών της, για το λόγο ότι, όταν ανέλαβε τα δάνειά της, τελούσε σε πλήρη γνώση της αδυναμίας αποπληρωμής τους. Επί της ένστασης αυτής σημειώνονται τα ακόλουθα: Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν στον λεγόμενο «υπεύθυνο δανεισμό» των οφειλετών τους και ως εκ τούτου, υποχρεούνται να εξετάζουν την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε υποψήφιου οφειλέτη να ανταπεξέλθει στις συμβατικές του υποχρεώσεις, εξυπηρετώντας τις πληρωμές του. Συνεπώς, αναγνωρίζεται ένα είδος συνευθύνης και συνυπαιτιότητας των δανειστών, καθώς δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές (ΕιρΘηβών 2/2011, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Δολιότητα, επομένως, θα μπορούσε να νοηθεί μόνον εάν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους του πιστωτικού ιδρύματος προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις του που δεν έχουν καταχωρηθεί στις από τις τράπεζες αξιοποιούμενες βάσεις δεδομένων της οικονομικής συμπεριφοράς των πελατών τους (βλ. σχετικά Αθ. Κρητικού Ρύθμιση των: οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων έκδοση 2012 σελ- 57, ΕιρΚαλυμν 1/2012 ΝοΒ 2012.563, ΕΙρΜουδ2/2012, ΕιρΑλμωπ 60/2012, ΕιρΝ. Ιωνίας 4/2011, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ), πραγματικά περιστατικά που, στην προκείμενη περίπτωση, δεν επικαλούνται οι ενιστάμενοι πιστωτές. Επιπλέον, αν κατά την εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψήφιου δανειολήπτη διαπιστωθεί από το πιστωτικό ίδρυμα ότι εκείνος αδυνατεί ν' ανταπεξέλθει στις συμβατικές του υποχρεώσεις, εξυπηρετώντας τις πληρωμές του, πρέπει, στα πλαίσια της ασφάλειας των συναλλαγών, να απέχει (το πιστωτικό ίδρυμα) από το δανεισμό (να μην καταρτιστεί η σύμβαση) σε βάρος, έστω, των οικονομικών του συμφερόντων (ΕιρΛαρ 78/2013 ό.π. με εκεί παραπομπές). Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, η εν λόγω ένσταση είναι απορριπτέα ως αόριστη. Περαιτέρω, το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ προέβαλλαν την ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της αιτούσας, ισχυριζόμενες ειδικότερα ότι η αιτούσα, επικαλούμενη αδυναμία εξόφλησης των οφειλών της, αιτείται την υπαγωγή της τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και την απαλλαγή της από το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών της, καταφανώς σε βάρος των συμφερόντων των πιστωτών της. Με αυτό το περιεχόμενο, η ένσταση αυτή είναι μη νόμιμη, καθόσον η κατάχρηση δικαιώματος ρυθμίζεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 281 Α. Κ. που δεν συντρέχουν στους ισχυρισμούς των εν λόγω πιστωτών....
Από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας που δόθηκε στο ακροατήριο και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης του δικαστηρίου τούτου καθώς και τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι παρασταθέντες κατά τη συζήτηση διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα είναι 58 ετών και είναι έγγαμη και μητέρα δύο ενηλίκων τέκνων. Είναι συνταξιούχος του δημοσίου και η σύνταξή της, κατόπιν περικοπών, ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των 1.106,00 ευρώ (κύρια σύνταξη+επικουρική σύνταξη +μηνιαίο μέρισμα του Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων). Ο σύζυγος της .................., δεν εργάζεται αλλά εισπράττει μισθώματα από δύο διαμερίσματα που διαθέτει, ύψους 400,00 ευρώ μηνιαίως, ποσό το οποίο όμως δεν είναι σταθερό, καθόσον το ένα από τα δύο μίσθια διαμερίσματα είναι σε κακή κατάσταση και οι εκάστοτε μισθωτές του αποχωρούν από αυτό. Κατά συνέπεια, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 1.506,00 ευρώ. Δεν έχει εισόδημα από καμία άλλη πηγή. Έχει σοβαρά προβλήματα υγείας και απαιτείται να δαπανά σημαντικά ποσά για εξετάσεις και φάρμακα. Καταβάλει μηνιαίως για την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων προς τη Δ.Ε.Η. και την Εφορία, τα ποσά των 168,00 ευρώ και 32,84 ευρώ αντίστοιχα. Έλαβε τα κάτωθι αναφερόμενα δάνεια μεταξύ των ετών 2003 και 2008, για την εξυπηρέτηση των οποίων έπρεπε να καταβάλει το ποσό μεγαλύτερο των 1.000,00 ευρώ μηνιαίως. Μέχρι την έκδοση της από 07-05-2014 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκη Λαυρίου, το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ παρακρατούσε από τη σύνταξη της αιτούσας το ποσό των 394,62 ευρώ. Τα εισοδήματά της έχουν μειωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη. Κατά τα οικονομικά έτη 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και κατά τα φορολογικά έτη 2014, 2015 και 2016, τα οικογενειακά της εισοδήματα ανήλθαν στα ποσά των 40.341,18 ευρώ, 34.500,87 ευρώ, 26.300,58 ευρώ, 23.542,27 ευρώ, 32.484,25 ευρώ, 30.857,62 ευρώ, 29.591,39 ευρώ, 17.218,12 ευρώ, 22.465,43 ευρώ, 22.003,97 ευρώ, 20.637,71 ευρώ και 18.708,71 ευρώ αντίστοιχα (βλ. προσκομιζόμενες φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά σημειώματα των ανωτέρω ετών). Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης της είχαν χορηγηθεί τα εξής δάνεια: 1) Από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, α) στεγαστικό δάνειο, για το οποίο τηρείται ο υπ'αριθμ. 1/93863 λογαριασμός, από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται στο ποσό των 129.734,33 ευρώ. Η απαίτηση του εν λόγω πιστωτή από το ανωτέρω στεγαστικό δάνειο είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στην πιο κάτω περιγραφόμενη κατοικία της αιτούσας, και β) δάνειο μικροεπισκευών, για το οποίο τηρείται ο υπ'αριθμ. 21/62255 λογαριασμός, από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται στο ποσό των 3.064,33 ευρώ. Έτσι, η συνολική οφειλή της αιτούσας προς τον πιστωτή αυτόν ανέρχεται το ποσό των 132.798,66 ευρώ, 2) Από την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, τρία δάνεια, με τις με αριθμούς 3552861, 200511252006000 και 885604 συμβάσεις, από τα οποία οι οφειλές της ανέρχονται στα ποσά των 16.116,56 ευρώ, 1.569,98 ευρώ και 21.826,06 ευρώ αντίστοιχα, και συνολικά στο ποσό των 39.512,60 ευρώ, 3) Από τη GENIKI BANK, στη θέση της οποίας υπεισήλθε η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, καταναλωτικό δάνειο, με την με αριθμό σύμβασης 101-000002081-501/101-1215-000, από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται στο ποσό των 6.138,53 ευρώ, 4) Από την MARFIN EGNATIA BANK, ειδική διάδοχος της οποίας είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, α) δάνειο με την με αριθμό 10-PDPD1103100970 σύμβαση, από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται στο ποσό των 12.748,47 ευρώ, και β) πιστωτική κάρτα, με την με αριθμό 4020683415692004 σύμβαση, από την οποία η οφειλή της  ανέρχεται στο ποσό των 111,62 ευρώ. Έτσι, η συνολική οφειλή της αιτούσας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ανέρχεται στο ποσό των 18.998,62 ευρώ, και 5) Από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS, α) στεγαστικό δάνειο, με την με αριθμό 650000135810 σύμβαση, από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται στο ποσό των 71.508,09 ευρώ, και β) καταναλωτικό δάνειο, με την με αριθμό 40522049001 σύμβαση, από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται στο ποσό των 5.492,66 ευρώ. Έτσι, η συνολική οφειλή της αιτούσας προς την πιστώτρια αυτή ανέρχεται στο ποσό των 77.000,75 ευρώ Κατά συνέπεια, οι οφειλές της αιτούσας προς όλους τους ανωτέρω πιστωτές της ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 268.310,63 ευρώ.
Η αιτούσα, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των εισοδημάτων της κατά τα τελευταία έτη, έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ανωτέρω οφειλών της, η δε αδυναμία της αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Εξάλλου, η αδυναμία πληρωμών καθορίζεται με βάση τη σχέση οφειλών και παροντικής ρευστότητας, αφού ληφθεί υπόψη και η προβλεπόμενη για το εγγύς μέλλον εξέλιξη της ρευστότητας του οφειλέτη . Εφόσον η σχέση αυτή είναι αρνητική με την έννοια ότι η ρευστότητά του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του, υπάρχει μόνιμη αδυναμία πληρωμών (Κλ. Ρούσσος, Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα). Στην περίπτωση της αιτούσας υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, έλλειψη δηλαδή χρημάτων ικανών για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα χρέη της.
Η αιτούσα διαθέτει τα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία: 1) Την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% του Α1 διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου οικοδομής, που βρίσκεται στα ...... επί της οδού ............ επιφάνειας 135,31 τ.μ., πλέον βοηθητικού χώρου του υπογείου (αποθήκης) επιφάνειας 9,17 τ.μ. έτους κατασκευής 2003, η οποία (οικοδομή) είναι κτισμένη επί οικοπέδου εμβαδού 417,85 τ.μ., επί του οποίου η αιτούσα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 376 χιλιοστά εξ αδιαιρέτου. Η αντικειμενική αξία του ανωτέρω διαμερίσματος και της αποθήκης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 102.709,75 ευρώ, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα φύλλα υπολογισμού της αξίας τους. Η κατοικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση, και 2) Την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου κείμενου στη θέση «........» της κτηματικής περιφέρειας της ......... του Δήμου ..........., έκτασης 820,22 τ.μ. Η αντικειμενική αξία του ανωτέρω αγροτεμαχίου ανέρχεται στο ποσό των 6.791,42 ευρώ. Το αγροτεμάχιο αυτό, ενόψει της ανωτέρω αξίας του, λόγω και της κρίσης στην αγορά των ακινήτων, δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό  ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ) και ως εκ τούτου κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ' αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίησή του, 3) Την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% ενός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής OPEL, τύπου MERIVA-A, 1598 cc, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2003, η εμπορική αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 ευρώ περίπου. Ενόψει της αξίας του ως άνω οχήματος, αυτό δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι' αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ' αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίησή του.
Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις ρυθμίσεις του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτές των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2....
Επομένως, η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματά της επί τριετία, που θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα, από τις οποίες οι πιστωτές της θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρθρο 8 παρ.2 ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, αφού κρίνεται ότι πρέπει να αρθεί οριστικά η παρακράτηση των μηνιαίων δόσεων από την σύνταξη της αιτούσας από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, το προς διάθεση στις πιστώτριές της ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών, ανέρχεται στο ποσό των 150,00 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες. Το συνολικό ποσό των οφειλών της ανέρχεται σε 268.310,63 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 132.798,66 ευρώ προς το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, 39.512,60 ευρώ προς την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, 18.989,62 ευρώ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 77.000,75 ευρώ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS, σε καθέναν από τους οποίους αναλογεί από το ποσό των 150,00 ευρώ, στο πρώτο το ποσό των 74,24 ευρώ (150,00 Χ 49,49%), από το οποίο το ποσό των 72,53 ευρώ αναλογεί στο εμπραγμάτως εξασφαλισμένο στεγαστικό δάνειο, στη δεύτερη το ποσό των 22,10 ευρώ (150,00 Χ 14,73%), στην τρίτη το ποσό των 10,62 ευρώ (150,00 Χ 7.08%) και στην τέταρτη το ποσό των 43,05 ευρώ (150,00 Χ 28,70%). Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τριετίας, η κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: 1) Το πρώτο (ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ  ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ) το ποσό των 2.672,64 ευρώ (74,24 Χ 36), από το οποίο το ποσό των 2.611,08 ευρώ αντιστοιχεί στην εμπραγμάτως εξασφαλισμένη οφειλή, με υπόλοιπο οφειλής 130.126,02 ευρώ, και υπόλοιπο της εμπραγμάτως εξασφαλισμένης οφειλής * 127.123,25 ευρώ, 2) Η δεύτερη (ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ) το ποσό των 795,60 ευρώ (22,10 Χ 36), με υπόλοιπο οφειλής 38.717,00 ευρώ, 3) Η τρίτη (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) το ποσό των 382,32 ευρώ (10,62 Χ 36), με υπόλοιπο οφειλής 18.616,30 ευρώ, και 4) Η τέταρτη (ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS) το ποσό των 1.549,80 ευρώ, με υπόλοιπο οφειλής 75.450,95 ευρώ.
Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφόσον με τις καταβολές επί 3ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών της αιτούσας και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 82.167,80 ευρώ (102.709,75 ευρώ Χ 80%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια, λαμβανομένων υπόψη του συνόλου του χρέους της αιτούσας, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ από το ανωτέρω στεγαστικό δάνειο, καθόσον, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια. Το υπόλοιπο της απαίτησης του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, που είναι ασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία της αιτούσας, μετά τις καταβολές επί 3ετία ανέρχεται σε 127.123,25 ευρώ. Η προνομιακή ικανοποίηση του πιστωτή αυτού, θα γίνει μέχρι το ποσό των 82.167,80 ευρώ, ήτοι του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της αιτούσας, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών της με την τήρηση και αυτής της ρύθμισης, με μηνιαίες καταβολές επί 20 χρόνια, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος δηλαδή αυτή της 3ετίας από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 342,37 ευρώ το μήνα και επι 240 μήνες (20 χρόνια Χ 12). Ως προς τις υπόλοιπες απαιτήσεις του ανωτέρω πιστωτή αλλά και των λοιπών πιστωτών, κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις 3ετείς καταβολές μετά την εξάντληση του ποσού των 82.167,80 ευρώ του 80% της αξίας της κύριας κατοικίας της αιτούσας, δεν μπορεί να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται η αιτούσα. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.
ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην της 5ης των καθ'ων η αίτηση και κατ' αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
Δέχεται την αίτηση.
Διατάσσει την οριστική άρση της παρακράτησης από την σύνταξη της αιτούσας των μηνιαίων δόσεων από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ.
Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές της επί μία τριετία, οι οποίες θα γίνονται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχήζ γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα, ποσών, στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (74,24 ευρώ), στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτών (22,10 ευρώ), στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ δέκα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (10,62 ευρώ) και στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS σαράντα τριών ευρώ και πέντε λεπτών (43,05 ευρώ).
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, και συγκεκριμένα, το Α1 διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου οικοδομής, που βρίσκεται στα ....... επί της οδού ........, επιφάνειας 135,31 τ.μ., πλέον βοηθητικού χώρου του υπογείου (αποθήκης) επιφάνειας 9,17 τ.μ. έτους κατασκευής 2003, η οποία (οικοδομή) είναι κτισμένη επί οικοπέδου εμβαδού 417,85 τ.μ., επί του οποίου η αιτούσα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 376 χιλιοστά εξ αδιαιρέτου, της πλήρους κυριότητας της αιτούσας κατά ποσοστό 100%.
Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαίως για τη διάσωση της κατοικίας της στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ το ποσό των τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (342,37 ευρώ) το μήνα και επί 240 μήνες. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει εντός του πρώτου πενθημέρου του πρώτου μήνα τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στο Λαύριο στις 13.7.2017.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ