ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ 166/2003


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 


Δικαστήριο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΟΥΣΙΑΣ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης: 331
Ετος: 2011
Κείμενο Απόφασης
ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 18ο Τριμελές

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, με δικαστές τους: Νικόλαο Διακονικολάου, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Νικόλαο Ψαρρό και Κωνσταντίνη Αραχωβίτου-Αδαμοπούλου (Εισηγήτρια), Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα τη Χαρίκλεια Καραγιάννη, δικαστική υπάλληλο,

για να δικάσει την αγωγή με χρονολογία 3 Νοεμβρίου 2008

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : «ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.», που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (οδός Κ. και Καρκαβίτσα αριθ. 1), η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιό της δικηγόρο Ε. Τσαλικίδη μαζί με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Π. Στρατηγόπουλο,

κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μ. Π. αριθμ. 12), το οποίο δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο, αλλά λογίζεται ότι παραστάθηκε μετά την υποβολή της από 2.9.2010 δήλωσης του πληρεξουσίου δικηγόρου Παναγιώτη Γκόνη, βάσει του άρθρου 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ.

Κατά τη συζήτηση, η διάδικος που παραστάθηκε, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

Η κρίση του είναι η εξής:

1.Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή, που ασκήθηκε παραδεκτώς κατατεθέντος και του αναλόγου τέλους δικαστικού ενσήμου (βλ. Σχετικά γραμμάτια 331579, 137484 και 137483, σειρά β΄), ζητείται, όπως το αίτημα αυτής περιορίστηκε με το νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, να υποχρεωθεί το εναγόμενο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ν. Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού» να καταθέσει στην ενάγοντα ανώνυμη εταιρεία το συνολικό ποσόν των 29.384,32 ευρώ, που αφορά αφ΄ενός στην αξία των μη εξοφληθέντων τιμολογίων και του αντίστοιχου τόκου υπερημερίας επ΄αυτής, αφ΄ετέρου στον τόκο υπερημερίας που αντιστοιχεί στην αξία των ήδη εξοφληθέντων από το εναγόμενο τιμολόγια, τα οποία εκδόθηκαν εις εκτέλεσιν συμβάσεων προμηθείας χειρουργικών και εξεταστικών γαντιών, που συνήφθησαν μεταξύ των διαδίκων κατόπιν διενεργείας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών. Η αγωγή αυτή νομίμως επαναφέρεται για συζήτηση και κρίση στο παρόν Δικαστήριο μετά την έκδοση της 2509/2009 προδικαστικής του αποφάσεως και την εν μέρει εκτέλεση όσων διατάχθηκαν με αυτήν.

2. Επειδή, το π.δ.394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (266 Α΄), που εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του ν.2286/1995 (19 Α΄) και ρυθμίζει τα σχετικά με τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών αγαθών που εκτελούνται από το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ., ορίζει στο άρθρο 24, ότι «1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής (...) 3.(....) 4.(.....) 5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν. Α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο, β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, γ. ΄Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση», στο άρθρο 26, ότι: «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.(...)», στο άρθρο 27, ότι. «1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.(...)», στο άρθρο 28, ότι: «1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο (....) 3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή,(....)», και στο άρθρο 35, ότι: «1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους: α. με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την- οριστική παραλαβή των υλικών. β.(...) γ.(...) δ. Με άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.

3. Επειδή, στο άρθρο 7 παρ.2 του ν.δ/τος 496/1974 "Περί Λογιστικού των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου" (φ. 204) ορίζεται ότι: Ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του νομικού προσώπου οφειλής (...) άρχεται (...) από της επιδόσεως της αγωγής..". Εξάλλου, στο άρθρο 4 του π.δ/τος 166/2003 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές." (φ. 138), το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 9 αυτού, καταλαμβάνει τις συμβάσεις που καταρτίζονται από την ημερομηνία ισχύος του (5.6.2003) και στο εξής , ορίζεται ότι: "1. Τόκος υπερημερίας οφείλεται από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το τέλος της περιόδου πληρωμής που ορίζει η σύμβαση. 2. Εάν δεν συμφωνήθηκε ορισμένη ημέρα ή προθεσμία πληρωμής της αμοιβής, ο οφειλέτης γίνεται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται όχληση, και οφείλει τόκους: α. Εάν παρέλαβε το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο μέχρι το χρόνο της παραλαβής των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών ή αν δεν παρέλαβε ή δεν είναι βέβαιο πότε παρέλαβε τέτοιο έγγραφο, μόλις περάσουν 30 ημέρες από την παραλαβή των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών, β. Εάν από το νόμο ή τη σύμβαση προβλέπεται διαδικασία αποδοχής ή ελέγχου για την επαλήθευση της αντιστοιχίας συμφωνημένων και παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών, μόλις περάσουν 30 ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής ή ελέγχου, εφόσον παρέλαβε το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο μέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας, γ. Εάν η παραλαβή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η διαδικασία αποδοχής ή ελέγχου έχει προηγηθεί, μόλις περάσουν 30 ημέρες από το χρόνο παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, δ. Στις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών της παραγράφου 1 α του άρθρου 3 του παρόντος, η προθεσμία καταβολής τόκων σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, ορίζεται αποκλειστικώς σε 60 ημέρες. 3. Ο δανειστής δικαιούται τόκους, εφόσον α) έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις του και β)δεν έχει εισπράξει εγκαίρως το οφειλόμενο ποσό, εκτός, εάν δεν υπάρχει ευθύνη του οφειλέτη για την καθυστέρηση. 4. Το ύψος του τόκου υπερημερίας που είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ο οφειλέτης υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου ("επιτόκιο αναφοράς") προσαυξημένο κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες ("περιθώριο"), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση. Το επιτόκιο αναφοράς το οποίο ισχύει την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου , εφαρμόζεται και για τους επόμενους έξι μήνες (......)».

4. Επειδή, εξ άλλου, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α΄45) ορίζει στο άρθρο 23 ότι : «H διοικητική σύμβαση, που συνάπτεται ύστερα από διαγωνισμό ή με απ΄ευθείας ανάθεση, καταρτίζεται από και με της επίδοσης στον ενδιαφερόμενο της πράξης με την οποία τελειούται ο διαγωνισμός ή της πράξης ανάθεσης, αντιστοίχως, εκτός αν στο νόμο ορίζεται διαφορετικά, το δε π.δ. 284/1989 «Προμήθειες - έργα Ενόπλων Δυνάμεων», που περιλαμβάνεται, κατά τα οριζόμενα στην ένδικη διακήρυξη, μεταξύ των νομοθετημάτων που διέπουν τον ένδικο διαγωνισμό, προβλέπει στο άρθρο 53 παρ. 7 τα ακόλουθα : «To πρακτικό του διαγωνισμού, που φέρει τις υπογραφές των προμηθευτών, αφού χαρτοσημανθεί, όπως επιβάλλεται, επειδή επέχει θέση σύμβασης, κλείνεται από την Επιτροπή με αναγραφή επαρκώς αιτιολογημένης πρότασης για κατακύρωση ή μη των υπό προμήθεια υλικών, υπογράφεται απ΄αυτήν και του συμβουλευτικού μέλους που τυχόν συμμετέχει, από τον Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών, εφ όσον υπάρχει στη μονάδα ή στην Υπηρεσία, και θεωρείται από τον Διοικητή ή Διευθυντή της Υπηρεσίας που διεξήγαγε τον διαγωνισμό».

5. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Κατόπιν ανοικτών πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών, που προκήρυξε το εναγόμενο για την προμήθεια σ' αυτό χειρουργικών και εξεταστικών γαντιών, το αποτέλεσμα των οποίων κατακυρώθηκε στην ενάγουσα εταιρεία, αυτή συνήψε, όπως ισχυρίζεται, μετά του εναγομένου συμβάσεις προμήθειας των παραπάνω υλικών, τα οποία παρέδωσε στο εναγόμενο εκδίδοντας τα σχετικά τιμολόγια. Εκ των τιμολογίων αυτών ορισμένα εξόφλησε το εναγόμενο πριν από την άσκηση της αγωγής (τα αναφερόμενα στον πίνακα 1 του δικογράφου της αγωγής), ορισμένα εξόφλησε στις 12/5/2009, ήτοι μετά την άσκηση της αγωγής, καταβάλλοντος το ποσό των 52.663,81 ευρώ και επτά (7) εξ αυτών αξίας 10.170,97 ευρώ παραμένουν ακόμη ανεξόφλητα και συγκεκριμένα τα 10376/22-1-2007, 10529/12-2-2007, 467/13-3-2008, 468/13-3-2008, 530/26-3-2008, 28/30-5-2008 και 1142/7-7-2008, που περιλαμβάνονται στον πίνακα 3 του δικογράφου της αγωγής. Με την κρινόμενη αγωγή, όπως το αίτημα αυτής περιορίσθηκε με το νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, η ενάγουσα εταιρεία ζήτησε να υποχρεωθεί το εναγόμενο να της καταβάλει α) το ποσό των 10.317,53 ευρώ, που αντιστοιχεί στους τόκους υπερημερίας των εξοφληθέντων πριν από την άσκηση της αγωγής τιμολογίων, β) το ποσό των 10.170,82 ευρώ, που αντιστοιχεί στην αξία των ανωτέρω 7 απλήρωτων τιμολογίων μετά του νομίμου τόκου υπερημερίας, της τοκογονίας αρχομένης την 70η ημέρα από την έκδοση κάθε τιμολογίου και γ) το ποσόν των 8.995,82 ευρώ, που αντιστοιχεί στους τόκους των εξοφληθέντων στις 12/5/2009, δηλαδή μετά την άσκηση της αγωγής, τιμολογίων, υπολογιζόμενων από την 70η ημέρα της εκδόσεως των τιμολογίων έως την εξόφλησή τους (12-5-2009). Το Δικαστήριο, επειδή στην δικογραφία δεν περιλαμβάνονται οι σχετικές συμβάσεις, προκειμένου να διαγνωσθεί ο χρόνος παραδόσεως των υλικών και πληρωμής του προμηθευτή και κατά συνέπεια και ο χρόνος έναρξης της τοκογονίας, εξέδωσε την 2009/2009 προδικαστική απόφαση, προκειμένου οι διάδικοι να προσκομίσουν στοιχεία σχετικά με τα θέματα αυτά. Συγκεκριμένα, υποχρέωσε τον ενάγοντα να προσκομίσει τις επικαλούμενες από αυτόν συμβάσεις, και το εναγόμενο νοσοκομείο τις Διακηρύξεις των σχετικών διαγωνισμών. Σε εκτέλεση της ανωτέρω προδικαστικής αποφάσεως η ενάγουσα προσκόμισε αντίγραφο της 44Α/2004 συμβάσεως, η οποία όμως ουδεμία σχέση έχει με την κρινόμενη υπόθεση, καθ΄όσον αφορά προμήθεια ραμμάτων και έχει καταρτισθεί μεταξύ της ενάγουσας και του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου και όχι του εναγομένου.

6. Επειδή, εξ άλλου το εναγόμενο Ν. προσεκόμισε την 65/2005 Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για γάντια ελαστικά μιάς χρήσεως μη αποστειρωμένα, ενώ με το από 5/10/2010 υπόμνημά του υποστηρίζει ότι δεν οφείλονται τόκοι για τα εξοφλημένα τιμολόγια, εφ΄όσον η κύρια απαίτηση έχει αποσβεσθεί, καθώς και ότι εκ του ανωτέρω ποσού των 10.170,82 ευρώ της αξίας των (7) ανεξόφλητων τιμολογίων, παραμένει απλήρωτο μόνο το ποσό των 5.414,57 ευρώ, που αντιστοιχεί στην αξία των 5 τελευταίων ανεξόφλητων τιμολογίων, καθώς, όπως προκύπτει από την από 27/9/2010 βεβαίωση του Προϊσταμένου Λογιστηρίου Ζ. Α., όλα τα υπόλοιπα τιμολόγια που αναφέρονται στη σελ.8 της αγωγής ως ανεξόφλητα, έχουν εξοφληθεί.

7. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις αναφερόμενες στη σκέψη 4 της παρούσας διατάξεως του άρθρου 23 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του άρθρου 53 παρ.7 του π.δ.284/1989 ‘'Προμήθειας έργα Ενόπλων Δυνάμεων'', σύμφωνα με τις οποίες το πρακτικό διαγωνισμού που υπογράφεται από τους προμηθευτές επέχει θέση συμβάσεως, το Δικαστήριο κρίνει ότι με τα προσκομιζόμενα 3 πρακτικά (εκ των οποίων το ένα δεν φέρει ημερομηνία, ενώ τα άλλα δύο έχουν ημερομηνία 3/11/2006 και 19/9/2007 αντίστοιχα), τα οποία υπογράφονται από την ενάγουσα, τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής, τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και τον Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας και με τα οποία εγκρίνεται και κατακυρώνεται ο διαγωνισμός, θεωρείται ότι έχουν καταρτισθεί οι σχετικές συμβάσεις με βάση την Διακήρυξη (ΣτΕ 1855/2008).

8. Επειδή, περαιτέρω, όσον αφορά τα επτά (7) απλήρωτα τιμολόγια, την αξία των οποίων εκ 10.170,82 ευρώ ζητά η ενάγουσα, τα πέντε εξ αυτών, δηλ. τα 10 376/22-1-2007, 467/13-3-2008, 468/13-3-2008, 928/30-5-2008 και 1142/7-7-2008 αφορούν την προμήθεια ραμμάτων και συνεπώς, δεν αποτελούν αντικείμενο της ένδικης αγωγής, η οποία αφορά αξιώσεις της ενάγουσας από συμβάσεις για την προμήθεια γαντιών. Συνεπώς, εκ του ανωτέρω ποσού η ενάγουσα δικαιούται να λάβει το ποσόν των 8.659,63 ευρώ, που αντιστοιχεί στην αξία των λοιπών δύο (2) απλήρωτων τιμολογίων, που αφορούν στην προμήθεια γαντιών, ήτοι των 10529/12-2-2007 και 530/26-3-2008 αξίας 4.403,οο και 4.256,63 ευρώ αντιστοίχως, εφ΄όσον το εναγόμενο επικαλείται μεν αλλά δεν αποδεικνύει την πληρωμή αυτών. Το ποσόν αυτό πρέπει να λάβει η ενάγουσα εντόκως και με επιτόκιο υπερημερίας το οριζόμενο στο άρθρο 4 παρ.4 του π.δ. 166/2003 πλην όμως της τοκογονίας αρχομένης από την επίδοση της αγωγής και όχι από την πάροδο των ημερών από την έκδοση κάθε τιμολογίου, όπως ζητά η ενάγουσα. Και τούτο, διότι δεν αποδεικνύεται η τήρηση της διαδικασίας παραλαβής και ελέγχου του άρθρου 4 παρ.2 του π.δ. 166/2003, καθ΄όσον τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα πρωτόκολλα παραλαβής είναι ανυπόγραφα.

9. Επειδή, εξ άλλου, όσον αφορά τα 25 τιμολόγια συνολικής αξίας 52.663,81 ευρώ τα οποία εξοφλήθηκαν στις 12/5/2009, δηλαδή μετά την άσκηση της αγωγής, τα 17 εξ αυτών, ήτοι τα 10854/3-4-2007, 10875/4-4-2007, 10876/4-4-2007, 10902/18-4-2007, 11012/2-5-2007, 11102/14-5-2007, 11103/14-5-2007, 11205/30-5-2007, 11206/30-5-2007,

11883/19-9-2007,12035/11-10-2007,12236/7-11-2007, 12436/5-12-2007, 196/6-2-2008, 197/6-2-2008, 203/7-2-2008 και 314/22-2-2008 αφορούν ομοίως την προμήθεια ραμμάτων και συνεπώς δεν αποτελούν αντικείμενο της ένδικης αγωγής, η οποία αφορά αξιώσεις της ενάγουσας από συμβάσεις για την προμήθεια γαντιών. Ως εκ τούτου απορριπτέα τυγχάνει η αξίωση για τόκους υπερημερίας επί της αξίας των ανωτέρω 17 τιμολογίων. ΄Ομως, επί της αξίας των λοιπών 8 τιμολογίων, τα οποία αφορούν στην προμήθεια γαντιών, η ενάγουσα δικαιούται τόκους υπερημερίας με επιτόκιο το οριζόμενο στην παρ.4 του άρθρου 4 του π.δ.166/2003,όχι όμως από την πάροδο 70 ημερών από την έκδοση εκάστου τιμολογίου, όπως ζητά, αλλά από την έκδοση της αγωγής έως την εξόφλησή τους, δηλ. τη 12/5/2009. Και τούτο, διότι δεν αποδεικνύεται ότι έλαβε χώρα η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου του άρθρου 4 παρ.2 του π.δ.166/2003, καθ΄όσον τα προσκομιζόμενα κι επικαλούμενα πρωτόκολλα παραλαβής είναι ανυπόγραφα. Ειδικώτερα, τα 8 τιμολόγια, επί της αξίας των οποίων οφείλεται τόκος υπερημερίας ως ανωτέρω, είναι οι εξής: 1) το 11028/2-5-2007 αξίας 4.403,00 ευρώ, 2) το 11142/21-5-2007 αξίας 3.855,60 ευρώ, 3) το 11207/30-5-2007 αξίας 4.403,00 ευρώ, 4) το 11377/26-6-2007 αξίας 5.459,72 ευρώ, 5) το 11397/3-7-2007 αξίας 4.455,36 ευρώ, 6) το 11939/27-9-2007 αξίας 4.343,50 ευρώ, 7) το 12034/11-10-2007 αξίας 3.855,60 ευρώ και 8) το 12530/19-12-2007 αξίας 5.646,55 ευρώ. Η συνολική αξία των ανωτέρω τιμολογίων ανέρχεται σε 36.422,33 ευρώ και επ αυτής θα πρέπει να υπολογισθεί ο τόκος υπερημερίας από την έκδοση της αγωγής έως την εξόφληση στις 12/5/2009 με το οριζόμενο στην παρ.4 του άρθρου 4 του π.δ.166/2003 επιτόκιο.

10. Επειδή, τέλος, όσον αφορά το αίτημα της ενάγουσας για την καταβολή ποσού 10.317,53 ευρώ, που αντιστοιχεί στους τόκους υπερημερίας επί της αξίας των εξοφληθέντων πριν από την άσκηση, της αγωγής 59 τιμολογίων, λεκτέα τα εξής. Η ενάγουσα κατ΄αρχάς δεν προσκομίζει τα σχετικά τιμολόγια, έτσι ώστε να δύναται να διαπιστωθεί το είδος των αγαθών, στα οποία αφορούν την αξία αυτών, καθώς και ο χρόνος έκδοσής τους. Πέραν δε τούτου, δεν προσκομίζονται ούτε τα οικεία πρωτόκολλα παραλαβής αυτών, η σύνταξη των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της τοκογονίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.2 του π.δ.166/2003. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, ακόμη και αν ήθελε γίνει δεκτό ότι υφίστανται τα εν λόγω τιμολόγια, όπως περιγράφονται στον πίνακα 1 του δικογράφου της αγωγής, η ενάγουσα που δεν αποδεικνύει με την προσκόμιση των οικείων πρωτοκόλλων την συγκεκριμένη οριστική παραλαβή των ειδών, θα είχε δικαίωμα για νόμιμους τόκους υπερημερίας μόνο από την έκδοση της αγωγής της. Εν όψη όμως του γεγονότος ότι τα εν λόγω τιμολόγια, όπως ανωτέρω περιγράφονται, εξοφλήθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος από 17/7/2006 έως 10/10/2008,δηλαδή πρίν από την άσκηση της αγωγής, που έλαβε χώρα στις 3/11/2008, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχει νόμιμη περίπτωση επιβολής τόκων υπερημερίας για την καθυστερημένη εξόφληση των εν λόγω τιμολογίων.

10. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή και να υποχρεωθεί το εναγόμενο Ν. να καταβάλει στην ενάγουσα 1) το ποσόν των 8.659,63 ευρώ, που αντιστοιχούν στην αξία των 10529/12-2-2007 και 530/26-3-2008 ανεξόφλητων τιμολογίων νομιμοτόκως από την έκδοση της αγωγής έως την εξόφληση και με επιτόκιο υπερημερίας το οριζόμενο στην παρ.4 του άρθρου 4 του π.δ.166/2003 και 2) το ποσό των τόκων που αντιστοιχεί στην αξία εκ 36.422,33 ευρώ των οκτώ (8) εξοφληθέντων στις 12/5/2009 τιμολογίων που περιγράφονται στη σκέψη 9 της παρούσας, υπολογιζομένων από την έκδοση της αγωγής (18-12-03) έως την εξόφλησή τους στις 12/5/2009 και με το ίδιο ή ανωτέρω επιτόκιο. Περαιτέρω, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας αυτών, κατ΄άρθρο 275 παρ.1γ΄ του Κ.Δ.Δ.

Δια ταύτα

-Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

-Υποχρεώνει το εναγόμενο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ν. ΄Ιδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού» (Ν.) να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρεία α) το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (8.659,63) εντόκως από την έκδοση της αγωγής έως την εξόφληση και με επιτόκιο υπερημερίας το οριζόμενο στην παρ.4 του άρθρου 4 του π.δ.166/2003 και β) τους τόκους που αναλογούν στην εκ τριάντα έξη χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (36.422,33) συνολική αξία των 11028/2-5-2007, 11142/21-5-2007, 11207/30-5-2007, 11377/26-6-2007, 11397/3-7-2007, 11939/27-9-2007,12034/11-10-2007 και 12530/19-12-2007 εξοφληθέντων στις 12/5/2009 τιμολογίων, υπολογιζομένων από την έκδοση της αγωγής (18-12-2008) έως την εξόφλησή τους στις 12/5/2009 και με το αυτό, ως ανωτέρω, επιτόκιο υπερημερίας.

-Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 31 Ιανουαρίου 2011 και δημοσιεύθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2011 σε έκτακτη δημόσια επ΄ ακροατηρίου συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΗ ΑΡΑΧΩΒΙΤΟΥ-ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Β.Γ.Δ/ΔικΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 


Δικαστήριο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΟΥΣΙΑΣ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης: 332
Ετος: 2011
Κείμενο Απόφασης
ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 18ο Τριμελές

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Οκτωβρίου 2010, με δικαστές τους: Νικόλαο Διακονικολάου, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Νικόλαο Ψαρρό και Κωνσταντίνη Αραχωβίτου - Αδαμοπούλου (Εισηγήτρια), Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα τη Χαρίκλεια Καραγιάννη, δικαστική υπάλληλο

Γ ι α να δικάσει την με χρονολογία 8 Ιανουαρίου 2010 (αριθμ. Κ. ΑΒΕΜ 5/8-1-2010) αγωγή.

Τ η ς Ανώνυμης Εταιρίας, με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΑΕ», που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Κ. και Καρκαβίτσα, αριθμός 1, η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιό της δικηγόρο Εμμανουήλ Τσαλικίδη.

Κ α τ ά τ ο υ ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Παίδων - Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Θ. και και Λειβαδιάς - Γουδί) κι εκπροσωπείται νόμιμα από το Διοικητή του, ο οποίος δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο, αλλά λογίζεται ότι παραστάθηκε μετά την υποβολή της από 8-10-2010 δήλωσης του πληρεξουσίου δικηγόρου Στρατή Σημαντήρη, βάσει του άρθρου 133 παρ. 2 του ΚΔΔ.

Κατά τη συζήτηση, ο διάδικος που παραστάθηκε ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

Η κ ρ ί σ η τ ο υ ε ί ν α ι η ε ξ ή ς:

1. Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή, που ασκήθηκε παραδεκτώς κατατεθέντος και του αναλόγου τέλους δικαστικού ενσήμου (βλ. σχ. 309190 και 449641 γραμμάτια, σειρά Α΄), ζητείται να υποχρεωθεί το εναγόμενο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» να καταβάλει στην ενάγουσα ανώνυμη εταιρεία το ποσό των 3.202,51 ευρώ. Το ποσόν αυτό αφορά στους τόκους υπερημερίας, κατά το π. δ. 166/2003, επί της αξίας των εμπροθέσμως εξοφληθέντων από το εναγόμενο τιμολογίων συνολικής αξίας 23.651,95 ευρώ, για την προμήθεια σ' αυτό από την ενάγουσα χειρουργικών και εξεταστικών γαντιών κατά το διάστημα από τον Ιούλιο του 2005 έως τον Δεκέμβριο του 2008, με βάση τις από 21/7/2005 και από Ιανουάριο του 2007 σχετικές συμβάσεις.

2. Επειδή, στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. δ/τος 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (φ. 204) ορίζεται ότι: ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του νομικού προσώπου οφειλής (...) άρχεται (...) από της επιδόσεως της αγωγής.». Εξάλλου, στο άρθρο 4 του π. δ/τος 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.» (φ. 138), το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 9 αυτού καταλαμβάνει τις συμβάσεις που καταρτίζονται από την ημερομηνία ισχύος του (5.6.2003) και στο εξής, ορίζεται ότι: «1. Τόκος υπερημερίας οφείλεται από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το τέλος της περιόδου πληρωμής που ορίζει η σύμβαση. 2. Εάν δεν συμφωνήθηκε ορισμένη ημέρα ή προθεσμία πληρωμής της αμοιβής, ο οφειλέτης γίνεται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται όχληση, και οφείλει τόκους: α. Εάν παρέλαβε το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο μέχρι το χρόνο της παραλαβής των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών ή αν δεν παρέλαβε ή δεν είναι βέβαιο πότε παρέλαβε τέτοιο έγγραφο, μόλις περάσουν 30 ημέρες από την παραλαβή των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών, β. Εάν από το νόμο ή τη σύμβαση προβλέπεται διαδικασία αποδοχής ή ελέγχου για την επαλήθευση της αντιστοιχίας συμφωνημένων και παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών, μόλις περάσουν 30 ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής ή ελέγχου, εφόσον παρέλαβε το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο μέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας, γ. Εάν η παραλαβή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η διαδικασία αποδοχής ή ελέγχου έχει προηγηθεί, μόλις περάσουν 30 ημέρες από το χρόνο παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, δ. Στις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών της παραγράφου 1α του άρθρου 3 του παρόντος, η προθεσμία καταβολής τόκων σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, ορίζεται αποκλειστικώς σε 60 ημέρες. 3. Ο δανειστής δικαιούται τόκους, εφόσον α) έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις του και β) δεν έχει εισπράξει εγκαίρως το οφειλόμενο ποσό, εκτός, εάν δεν υπάρχει ευθύνη του οφειλέτη για την καθυστέρηση. 4. Το ύψος του τόκου υπερημερίας που είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ο οφειλέτης υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου ("επιτόκιο αναφοράς") προσαυξημένο κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες ("περιθώριο"), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση. Το επιτόκιο αναφοράς το οποίο ισχύει την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, εφαρμόζεται και για τους επόμενους έξι μήνες (.....)».

3. Επειδή, τέλος, στο άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι: «εάν το χρέος αποτελείται από κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, η παροχή καταλογίζεται πρώτα στα έξοδα, έπειτα στους τόκους και τελευταία στο κεφάλαιο. Ο δανειστής μπορεί να αρνηθεί την αποδοχή της παροχής, εάν ο οφειλέτης όρισε διαφορετικά τον καταλογισμό». Από τις διατάξεις αυτές, που είναι ενδοτικού δικαίου, σαφώς προκύπτει ότι εάν ο δανειστής κατά την καταβολή ορίζει άλλη σειρά διαφορετική από την οριζόμενη στο εδ. α΄ του ως άνω άρθρου και ο δανειστής έλαβε και κράτησε την παροχή, όπως όρισε τον καταλογισμό της ο οφειλέτης, είναι υποχρεωμένος ο δανειστής να την καταλογίσει σύμφωνα με τη θέληση του οφειλέτη. Αυτό σημαίνει ότι, εάν το χρέος αποτελείται από κεφάλαιο, επέρχεται από το νόμο απόσβεση του κεφαλαίου, οπότε οφείλονται στο εξής μόνο οι μέχρι της αποσβέσεως του κεφαλαίου τόκοι και τα έξοδα. Ειδική ρητή συμφωνία των μερών για τον καταλογισμό της παροχής διαφορετικά από ότι ορίζει η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 423 Α.Κ. δεν απαιτείται, όπως δεν απαιτείται ο καταλογισμός της παροχής από τον οφειλέτη στο κεφάλαιο να γίνει ρητώς αλλά αρκεί να προκύπτει σαφώς από τις περιστάσεις, κατά τρόπο που δεν δημιουργείται αμφιβολία στο δανειστή (Α.Π. 535/94, 150/2000, Εφ. Αθ. 446/2002).

4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Η ενάγουσα εταιρεία μετά την κατακύρωση υπέρ αυτής δύο ανοικτών δημόσιων διαγωνισμών, που προκήρυξε η Α΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών για τις ανάγκες των νοσοκομείων της, συνήψε με αυτήν τις από 21/7/2005 και από Ιανουάριο του 2007 συμβάσεις προμήθειας ετήσιας διάρκειας με μονομερές δικαίωμα των νοσοκομείων για δίμηνη παράταση και με περαιτέρω δυνατότητα για δωδεκάμηνη παράταση κατόπιν εγγράφου αποδοχής του προμηθευτή. Σε εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων η ενάγουσα παρέδωσε στο εναγόμενο νοσοκομείο τα παραγγελθέντα είδη εντός του χρονικού διαστήματος Νοεμβρίου 2005 έως Οκτωβρίου του 2008 εκδίδοντας τα σχετικά (65) τιμολόγια συνολικής αξίας 23.651,95 ευρώ και αυτό τα παρέλαβε εκδίδοντας τα σχετικά πρωτόκολλα 1 έως 3 ημέρες μετά την ημερομηνία εκδόσεως των τιμολογίων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 των σχετικών συμβάσεων «Η δαπάνη της αξίας των υπό προμήθεια γαντιών βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της κάθε αποκεντρωμένης μονάδας. Η πληρωμή της αξίας των γαντιών στον προμηθευτή με τον αναλογούντα ΦΠΑ θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών (κάθε τμηματικής παράδοσης) (...)», ενώ στο άρθρο 3 των ίδιων συμβάσεων ορίζεται ότι «(...) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται εντός δύο (2) ημερών από την παράδοση στις αποθήκες του κατά περίπτωση παραλήπτη, με αποκλειστική ευθύνη και με τη διαδικασία που ορίζεται από αυτόν». Το ανωτέρω ποσόν εξοφλήθηκε εκπρόθεσμα σε διάφορες ημερομηνίες εντός των ετών 2006 έως 2009, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην επισυναφθείσα στο δικόγραφο της αγωγής σχετική κατάσταση, και πάντως πολύ μετά την 60ήμερη προθεσμία του άρθρου 4 παρ. 2 δ΄ του π.δ. 166/2003. Για τον λόγο αυτό η ενάγουσα εταιρεία με την κρινόμενη αγωγή της ζητά να υποχρεωθεί το εναγόμενο να της καταβάλει τους αναλογούντες τόκους υπερημερίας επί του ανωτέρω ποσού, όπως αναλυτικά υπολογίζονται ανά τιμολόγιο στην προαναφερόμενη σχετική κατάσταση και δεν αμφισβητούνται από το εναγόμενο, της τοκογονίας αρχομένης 70 ημέρες μετά την έκδοση εκάστου πρωτοκόλλου παραλαβής και με επιτόκιο το εφαρμοζόμενο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π. δ. 166/2003, οι οποίοι ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 3.202,51 ευρώ.

5. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες διατάξεις και την ερμηνεία τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι, εφόσον τα ένδικα τιμολόγια εξοφλήθηκαν εκπρόθεσμα, η ενάγουσα δικαιούται και το εναγόμενο οφείλει τους αιτούμενους τόκους υπερημερίας, ύψους 3.202,51 ευρώ απορριπτομένου ως αβασίμου του ισχυρισμού του τελευταίου περί καταχρηστικής ασκήσεως της αγωγής. Το επιτόκιο των εν λόγω τόκων ορθώς υπολογίστηκε από την ενάγουσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4 του π. δ. 166/2003, καθ' όσον η διάταξη αυτή, ως μεταγενέστερη αλλά και ειδικότερη έναντι αυτής της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. δ. 496/1974, κατισχύει αφού, όπως συνάγεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ως άνω π. δ/τος, στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, δημοσίων έργων και προμηθειών, όπως είναι και οι προκείμενες, απορριπτόμενου ως νόμω αβάσιμου του αντιθέτου ισχυρισμού του εναγομένου. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις προαναφερόμενες στη σκέψη 3 διατάξεις, η κρίση του Δικαστηρίου σχετικά με τον ισχυρισμό του εναγομένου ότι η αγωγή είναι αόριστη διότι, η ενάγουσα αντί τόκων υπερημερίας έπρεπε να ζητά το άθροισμα ανεξόφλητων ποσών σε κάθε τιμολόγιο, εφ' όσον κατά το άρθρο 423 ΑΚ η καταβολή εκ μέρους του οφειλέτη καλύπτει πρώτα τα έξοδα και τους τόκους και μετά το κεφάλαιο, είναι η εξής: Εφ' όσον από τα χρηματικά εντάλματα, με τα οποία επληρώθηκε η ενάγουσα προκύπτει ότι η καταβολή του ποσού αυτού έγινε εις εξόφλησιν των ένδικων τιμολογίων, παρέπεται, σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 423 ΑΚ, όπως εκτίθεται στη σκέψη 3 της παρούσας, ότι ο οφειλέτης, δηλ. το εναγόμενο νοσοκομείο, όρισε τον καταλογισμό του εν λόγω ποσού πρώτα στο κεφάλαιο του χρέους, κατά τρόπο που δεν δημιουργούσε αμφιβολία στην δανειστή ενάγουσα, η οποία και αποδέχτηκε αυτόν, εφ' όσον κράτησε την παροχή. Συνεπώς, σύμφωνα με την ως άνω ερμηνεία του άρθρου 423 ΑΚ, η ενάγουσα ορθώς καταλόγισε την παροχή πρώτα στο κεφάλαιο.

6. Επειδή, κατόπιν αυτών η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή και να υποχρεωθεί το εναγόμενο να, καταβάλει στην ενάγουσα το ποσόν των 3.202,51 ευρώ αλλά ν' απαλλαγεί από τα δικαστικά έξοδα αυτής κατ' άρθρο 275 παρ. 1 γ΄ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αγωγή.

Υποχρεώνει το εναγόμενο ν.π.δ.δ. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρεία το συνολικό ποσόν των τριών χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (3.202,51).

Απαλλάσσει το εναγόμενο από τα δικαστικά έξοδα.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 31 Ιανουαρίου 2011 και δημοσιεύθηκε στην ίδια πόλη σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 4 Φεβρουαρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ ΑΡΑΧΩΒΙΤΟΥ-

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Ε. ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 


Δικαστήριο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΟΥΣΙΑΣ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης: 2335
Ετος: 2011
Κείμενο Απόφασης
ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 14ο Τριμελές

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 13 Απριλίου 2011, με δικαστές τους: Φώτιο Κατσίγιαννη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Φωτεινή Βούξινου, (Εισηγήτρια) και Γεωργία Ανδριοπούλου, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα τη Χριστίνα Μυριδάκη, δικαστική υπάλληλο,

για να δικάσει την αγωγή με χρονολογία 3 Φεβρουαρίου 2010

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : «ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.», που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (οδός Κ. και Καρκαβίτσα αριθ. 1), η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιό της δικηγόρο Εμμανουήλ Τσαλικίδη,

κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του ΔΣ και παραστάθηκε με την πληρεξούσιά του δικηγόρο Αικατερίνη Μπουρνάζου σύμφωνα με την έγγραφη δήλωσή της (άρθρου 133 παρ. 2 του ΚΔΔ), που κατέθεσε στη γραμματεία του Δικαστηρίου ότι επιθυμεί να συζητηθεί η υπόθεση χωρίς να εμφανισθεί στο ακροατήριο κατά την εκφώνησή της.

Κατά τη συζήτηση, η διάδικος που παραστάθηκε, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

Η κρίση του είναι η εξής:

1. Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή, για την οποία καταβλήθηκε το αναλογούν δικαστικό ένσημο και λοιπά υπέρ τρίτων δικαιώματα (186760-1, 186721-2, 133786,133788 Σειράς Α΄αγωγόσημα και επικολληθέντα υπέρ Τ.Ν. και ΤΠΔΑ ένσημα), η ενάγουσα εταιρία επιδιώκει, να υποχρεωθεί το εναγόμενο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών - Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» να της καταβάλει το ποσό 48912,43 ευρώ, που αντιστοιχεί στους νόμιμους τόκους υπερημερίας, κατ΄εφαρμογήν του άρθρου 4 παρ. 4 του π.δ. 166/2003, για την καθυστερημένη εξόφληση, πέραν των εβδομήντα (70) ημερών από την έκδοση των αναλυτικά αναφερομένων σ' αυτήν τιμολογίων - δελτίων αποστολής και την παραλαβή των ειδών που το προμήθευσε σε εκτέλεση των από Μαϊου 2005, Ιουλίου 2005, Ιανουαρίου 2007 και Απριλίου 2008 δημόσιων συμβάσεων, το οποίο ποσό αρνείται να της καταβάλει το εναγόμενο.

2. Επειδή, η ένδικη διαφορά, ανέκυψε κατά την εκτέλεση των προαναφερόμενων συμβάσεων προμηθειών. Οι συμβάσεις αυτές είναι διοικητικές, καθόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ν.π.δ.δ., εξυπηρετούν δημόσιο σκοπό (προμήθεια ειδών για την επιτέλεση του έργου του) και διέπονται από τις διατάξεις δημοσίου δικαίου του ν. 2286/1995 και του π.δ/τος 394/1996, κατ' εφαρμογή των οποίων καταρτίστηκε, οι οποίες εξασφαλίζουν στο εναγόμενο ν.π.δ.δ. υπερέχουσα θέση έναντι της αντισυμβαλλομένης του ενάγουσας εταιρείας. Κατά συνέπεια, η επίλυση της διαφοράς αυτής, ανήκει στη δικαιοδοσία και την καθ ύλην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου τούτου (βλ.. ΣτΕ 1107/2003, 3763/1999), παραδεκτώς δε επιδιώκεται με την άσκηση αγωγής, κατ' άρθρο 71 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, εφόσον από τις διατάξεις από τις οποίες διέπεται η παραπάνω διοικητική σύμβαση δεν προβλέπεται, κατά το στάδιο της εκτέλεσής της, η έκδοση από τη Διοίκηση εκτελεστών διοικητικών πράξεων (βλ. ΣτΕ 1083/2004, 1127/03, 2606/98 κ.ά.). Επομένως, η κρινόμενη αγωγή είναι τυπικά δεκτή.

3. Επειδή, στο άρθρο 26 του Π Δ 394/1996 (Α 266) ορίζεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση (παρ.1) και ότι μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε (παρ.4), στο άρθρο 27, ότι η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές (παρ. 1) και ότι τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους προμηθευτές (παρ.6) και στο άρθρο 35 ορίζονται τα του τρόπου πληρωμής της αξίας των υλικών του προμηθευτή, ειδικώς δε για προμήθειες εσωτερικού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι : α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» (παρ.4). Επίσης στο άρθρο 18 παρ. 9 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38) ορίζεται ότι: «Η εξόφληση των προμηθευτών θα γίνεται κατά μέγιστο εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τις υπηρεσίες του νοσηλευτικού ιδρύματος....».

4. Επειδή, περαιτέρω, στο π.δ. 116/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Α΄138/5-6-2003), ορίζεται στο άρθρο 4 ότι « 1. Τόκος υπερημερίας οφείλεται από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το τέλος της περιόδου πληρωμής που ορίζει η σύμβαση. 2. Εάν δεν συμφωνήθηκε ορισμένη ημέρα ή προθεσμία πληρωμής της αμοιβής, ο οφειλέτης γίνεται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται όχληση, και οφείλει τόκους: α. Εάν παρέλαβε το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο μέχρι το χρόνο της παραλαβής των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών ή αν δεν παρέλαβε ή δεν είναι βέβαιο πότε παρέλαβε τέτοιο έγγραφο, μόλις περάσουν 30 ημέρες από την παραλαβή των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. β. Εάν από το νόμο ή τη σύμβαση προβλέπεται διαδικασία αποδοχής ή ελέγχου για την επαλήθευση της αντιστοιχίας συμφωνημένων και παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών, μόλις περάσουν 30 ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής ή ελέγχου, εφόσον παρέλαβε το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο μέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας. γ. Εάν η παραλαβή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η διαδικασία αποδοχής ή ελέγχου έχει προηγηθεί, μόλις περάσουν 30 ημέρες από το χρόνο παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου. δ. Στις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών της παραγράφου 1α του άρθρου 3 του παρόντος, η προθεσμία καταβολής τόκων σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, ορίζεται αποκλειστικώς σε 60 ημέρες. 3. Ο δανειστής δικαιούται τόκους, εφόσον α) έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις του και β) δεν έχει εισπράξει εγκαίρως το οφειλόμενο ποσό, εκτός, εάν δεν υπάρχει ευθύνη του οφειλέτη για την καθυστέρηση. 4. Το ύψος του τόκου υπερημερίας που είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ο οφειλέτης υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου ["επιτόκιο αναφοράς"] προσαυξημένο κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες ["περιθώριο"], εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση. Το επιτόκιο αναφοράς το οποίο ισχύει την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, εφαρμόζεται και για τους επόμενους έξι μήνες».

5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Η ενάγουσα εταιρία, συνήψε με την Α' Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, για λογαριασμό του εναγομένου νοσοκομείου τις από Μαϊου 2005, Ιουλίου 2005, Ιανουαρίου 2007 και Απριλίου 2008 συμβάσεις, μετά από ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό το αποτέλεσμα του οποίου κατακυρώθηκε υπέρ αυτής, για την προμήθεια σε «ιατρικά γάντια» και «ράμματα διάφορα», ετήσιας διάρκειας, αρχομένης από της υπογραφής της κάθε μιας συμβάσεως, με δικαίωμα μονομερούς δίμηνης παράτασης. Στο άρθρο 5 της σύμβασης αυτής ορίζεται ότι «η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται κατόπιν εκδόσεως χρηματικού εντάλματος πληρωμής από το Νοσοκομείο στο όνομα του προμηθευτή ......μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών.: ..... Σχετικά με τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του π.δ. 394/1996....». Στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, η ενάγουσα παρέδωσε και το εναγόμενο παρέλαβε τα αναφερόμενα στα παρακάτω τιμολόγια -δελτία αποστολής συμβατικά είδη, για τα οποία η ενάγουσα εξοφλήθηκε μεν ολοσχερώς , όπως αναφέρει στην αγωγή της, αλλά καθυστερημένα. Έτσι με την κρινόμενη αγωγή η ενάγουσα ζητεί την επιδίκαση τόκων υπερημερίας βάσει του π.δ. 116/2003 για όσο διάστημα καθυστέρησε το εναγόμενο την εξόφληση, ισχυριζόμενη ότι το διάστημα της καθυστέρησης εξόφλησης είναι προσδιοριστέο σε 60 ημέρες από την παραλαβή των ειδών βάσει του π.δ. 116/2003.

6. Επειδή, η ενάγουσα προσκομίζει τα ροζ αντίτυπα των 7018, 7042,-3,-4,-5/2005, 7130,-17304,-5, -7/2005, 7394,-5,-6,-7/2005, 7475,-6,-7/2005,7609/2005, 7736,-7, -8, -9/2005,7907,-8/2005, 8147, -8/2006, 8293, -4/2006, 8361/2006,8454, -5/2006, 8609, -10/2006, 8668/2006, 8785, -6/2006, 8852/2006, 9044-5/2006, 9098, -9/2006, 9153/2006, 9323/2006, 9469/2006, 9493, -4/2006, 9742/2006, 9855/2006, 9929/2006, 10021-10240/2006, και 552/2007 τιμολογίων-δελτίων αποστολής που εξέδωσε σε εκτέλεση των άνω συμβάσεων, όπως παρακάτω, πλην όμως δεν προσκομίζει κανένα πρωτόκολλο ποσοτικής παραλαβής. ΄Ηδη, με το υπόμνημα ισχυρίζεται ότι το Νοσοκομείο δεν της χορήγησε αντίγραφα των πρωτόκολλων ποσοτικής παραλαβής, τα οποία έχουν συνταχθεί και προσκομίζει κατάσταση τιμολογίων του διαδίκου Νοσοκομείου των ετών 2005-2009, ανάμεσα στα οποία αναφέρονται και τα ένδικα.

7. Επειδή, περαιτέρω, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 166/2003, προϋπόθεση για την έναρξη της υποχρέωσης καταβολής τόκων υπερημερίας από το χρόνο που ορίζεται στις διατάξεις αυτές είναι η τήρηση της διαδικασίας αποδοχής ή ελέγχου για την επαλήθευση της αντιστοιχίας συμφωνημένων και παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών, όταν από το νόμο ή τη σύμβαση προβλέπεται τέτοια διαδικασία, όπως εν προκειμένω (άρθρο 27 π.δ. 394/1996),. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, δεν προσκομίσθηκαν αντίγραφα των πρωτοκόλλων παραλαβής των ειδών των αναφερόμενων στα τιμολόγια υλικών, ενώ η προσκομιζόμενη κατάσταση τιμολογίων του Νοσοκομείου δεν υποκαθιστά την παραπάνω έλλειψη. Ενόψει και των προσκομιζομένων τιμολογίων, που αποτελούν αρχή εγγράφου αποδείξεως και δεδομένου ότι τα αντίγραφα των πρωτοκόλλων παραλαβής των ειδών των αναφερόμενων στα τιμολόγια υλικών είναι αναγκαία προκειμένου το δικαστήριο να αχθεί σε ασφαλή κρίση σχετικά με την υποχρέωση του εναγόμενου για την καταβολή του ανωτέρω ποσού, αλλά και προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος της παραλαβής των υλικών στα οποία αναφέρονται όλα τα τιμολόγια - δελτία αποστολής , που εκδόθηκαν για την πληρωμή τους, για να καταστεί δυνατό να προσδιορισθεί ο χρόνος έναρξης της τοκοδοσίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου 4 του Π.Δ. 166/2003. Για το λόγο αυτό, πρέπει να αναβληθεί η έκδοση οριστικής αποφάσεως και να υποχρεωθούν και οι δύο διάδικοι, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, να συμπληρώσουν το φάκελο της υπόθεσης με αντίγραφα των συνταγέντων πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών που αναφέρονται στα 41 ένδικα τιμολόγια. Εν συνεχεία, η υπόθεση θα επανεισαχθεί για συζήτηση σε νέα δικάσιμο.

Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α

Αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης για τη δικάσιμο της 9.11.2011 (10:00 π.μ.), κατά την οποία θα συζητηθεί η υπόθεση χωρίς κλήτευση των διαδίκων.

Υποχρεώνει τους διαδίκους, δέκα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, να προσκομίσουν στο Δικαστήριο αυτό (Τμήμα 14ο) αντίγραφα από τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών που αναφέρονται στα περιλαμβανόμενα στην αγωγή τιμολόγια - δελτία αποστολής της ενάγουσας προς το εναγόμενο Νοσοκομείο.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Ιουλίου 2011 και δημοσιεύθηκε στην ίδια πόλη σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 18 Ιουλίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΟΥΞΙΝΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΥΡΙΔΑΚΗ