Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΓΝΩΣΤΟΥ ΩΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ)

Ν. 3869 2010  ΟΠΩΣ ΑΡΧΙΚΑ ΙΣΧΥΣΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 14.6.2013 {ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν. 4161/2013 (Α΄ 143/14.6.2013)}.

Ν. 3869/2010, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 14.6.2013 ΕΩΣ 31.12.2015

Ν. 3869/2010, ΟΠΩΣ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΑΠΟ 1.1.2016

Ν. 4336/2015 (3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ) ΦΕΚ Α/94/14.8.2015, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α4 ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 935 ΕΩΣ ΣΕΛΙΔΑ 941 ή ΕΔΩ
«Συνταξιοδοτικές  διατάξεις – Κύρωση  του  Σχεδίου  Σύμβασης  Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (αφορά τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010, που έχουν ενσωματωθεί στα δύο τελευταία από τα παραπάνω κείμενα, καθώς επίσης και διάφορες μεταβατικές διατάξεις, που αφορούν την εφαρμογή του νόμου αυτού, όπως την επικαιροποίηση των στοιχείων, τον εκ νέου προσδιορισμό παλαιών υποθέσεων κλπ)

KYA 7534/20.8.2015- ΦΕΚ Β/1794/20.8.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ζ1−1398 κοινής υπουργι−
κής απόφασης «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώ−
σεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφει−
λών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου
4 του Ν. 3869/2010» (ΦΕΚ 1/3−1−2011) (Αφορά τα δικαιολο-
γητικά που πρέπει να υποβάλλονται κατά την κατάθεση 
αίτησης για ρύθμιση χρεών). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΧΡΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 7534/20.8.2015

ΚΥΑ  8986/14.10.2015 (ΦΕΚ Β/2208/14.10.2015
Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο−
 νται στις γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ει−
ρηνοδικείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και 4
και του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 της υποπαραγράφου Α4
του  Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) (Αφορά τα δικαιολογητικά
που πρέπει να καταβάλουν όσοι έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις ρύθμισης
των χρεών τους και δεν έχουν εκδικαστεί μέχρι τώρα, εντός προθεσμίας

έξι (6) μηνών από την ισχύ του Ν. 4336/2015)


ΥΑ 130377_15.12.2015 (ΦΕΚ Β/2723/16.12.2015)
 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010

Αριθμ. πράξης 54/15.12.2015 (ΦΕΚ Β/2740/16.12.2015) 
Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας
 αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές
 σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του

άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
Αριθ. πρωτ.: 7698/20.8.2015