ΑΜΟΙΒΗ-ΕΝΤΟΛΗ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΤΛΩΝ- ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ


ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
     Στην Αλεξανδρούπολη  σήμερα ................ μεταξύ των υπογεγραμμένων 1) Εμμανουήλ Τσαλικίδη του Αναστασίου, κατοίκου  Αναβύσσου Αττικής, οδός Β. Όθωνος αρ. 2, δικηγόρου Αθηνών, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ...............και με ΑΦΜ    ..................και  2) Μαρίας ......... του ............, κατοίκου ..............,επαγγέλματος .............., κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ..........και με ΑΦΜ ...................της Δ.Ο.Υ ..............,  συμφωνούνται , συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω: 
    Η δεύτερη συμβαλλόμενη σκοπεύει να προβεί στην αγορά ακινήτου, ήτοι διαμερίσματος εμβαδού .......μ2, που βρίσκεται στον β’ όροφο ........της κειμένης στην Αλεξανδρούπολη και επί της οδού .......οικοδομής, αντί τιμήματος  εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000) ευρώ, στο οποίο ανέρχεται και η αντικειμενική αξία του εν λόγω ακινήτου. 
    Η δεύτερη συμβαλλόμενη   αναθέτει στον πρώτο συμβαλλόμενο δικηγόρο την εργασία για  α) τον  έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησία του πωλητή του παραπάνω ακινήτου , β) την παρά του εν λόγω δικηγόρου σύνταξη εκθέσεως ελέγχου τίτλων και παράδοσή της στην δεύτερη συμβαλλόμενη, γ)  την , για λογαριασμό της, δικηγορική σύμπραξη στην σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου  για την πραγματοποίηση της  μεταβίβασης του παραπάνω αναφερόμενου ακινήτου και δ) την κατά την υπογραφή τού εν λόγω συμβολαίου δικηγορική παράσταση  καθώς επίσης και κάθε άλλη δικηγορική εργασία, που συνδέεται με την πραγματοποίηση της παραπάνω αγοραπωλησίας, υπό τους παρακάτω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες, ήτοι:  
    ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
    Η αμοιβή αναφοράς (άρθρο 161  του Κώδικα Δικηγόρων) της δικηγορικής αμοιβής  μόνον για την σύνταξη του σχεδίου του μεταβιβαστικού συμβολαίου και την δικηγορική παράσταση κατά την υπογραφή του ανέρχεται στο ποσό των χιλίων είκοσι (1.020) ευρώ, πλέον εκ ποσοστού 23 % ΦΠΑ διακοσίων τριάντα τεσσάρων (234) ευρώ, δηλαδή σύμφωνα με την προβλεπόμενη αμοιβή αναφοράς θα πρέπει να καταβληθεί, για την παροχή των παραπάνω δικηγορικών εργασιών,  ποσό χιλίων διακοσίων πενήντα τεσσάρων (1.254)  ευρώ.
   ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΩΣ
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
    Για την παροχή όλων των παραπάνω δικηγορικών υπηρεσιών, δηλαδή α) έλεγχο τίτλων, β) σύνταξη εκθέσεως ελέγχου τίτλων, γ) σύμπραξη στην σύνταξη του συμβολαίου αγοράς και δ) παράσταση κατά την υπογραφή του συμβολαίου,  από τον πρώτο εδώ συμβαλλόμενο δικηγόρο Εμμανουήλ Αν. Τσαλικίδη στην δεύτερη συμβαλλόμενη .................... συμφωνείται δικηγορική αμοιβή ανερχόμενη σε ποσό μειωμένο κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) επί του ανωτέρω ποσού της  αμοιβής αναφοράς και συγκεκριμένα συμφωνείται αμοιβή ποσού επτακοσίων εξήντα πέντε (765) ευρώ , πλέον εκ ποσοστού 23 % ΦΠΑ ποσού εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ευρώ , δηλαδή συμφωνείται η παροχή  των παραπάνω δικηγορικών υπηρεσιών αντί συνολικού ποσού (αμοιβής και ΦΠΑ) εννιακοσίων σαράντα (940) ευρώ. 
    Σε περίπτωση που μειωθεί το ποσό της αντικειμενικής αξίας του μεταβιβαζομένου ακινήτου, όπως αυτή θα προσδιοριστεί  από την αρμοδία Δ.Ο.Υ  κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης  ή μειωθεί το τίμημα της μεταβίβασης , που θα δηλωθεί , με αποτέλεσμα να μειωθεί αντίστοιχα η αμοιβή αναφοράς, η αμοιβή, την οποία θα λάβει ο παραπάνω δικηγόρος , συμφωνείται μειωμένη κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %)  επί του ποσού της αμοιβής αναφοράς και σε περίπτωση, που αυξηθεί το ποσό της αντικειμενικής αξίας ,όπως θα προσδιοριστεί από  την αρμοδία Δ.Ο.Υ , η αμοιβή συμφωνείται για το μέχρι το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ  μειωμένη κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %)  επί του ποσού της αμοιβής αναφοράς και άνω του παραπάνω ποσού μειωμένη κατά ποσοστό τριάντα  τοις εκατό (30 %). επί του ποσού της αμοιβής αναφοράς. 
         ΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  
    Εκτός του ανωτέρω ποσού η δεύτερη συμβαλλόμενη ουδέν άλλο ποσό οφείλει να καταβάλει στον πρώτο συμβαλλόμενο για πάσης φύσεως  έξοδα , φόρους, κρατήσεις υπέρ τρίτων και γενικά κάθε άλλη δαπάνη εξόδων, που είναι αναγκαία για την παροχή των παραπάνω δικηγορικών υπηρεσιών, δοθέντος του ότι όλα τα έξοδα για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας (ενδεικτικά αναφέρονται: έκδοση γραμματίου προείσπραξης από τον ΔΣΑ, ένσημα παράστασης, έξοδα μετάβασης του δικηγόρου προς υπογραφή του συμβολαίου)  βαρύνουν  τον πρώτο συμβαλλόμενο δικηγόρο  και γενικά η δεύτερη συμβαλλόμενη κανένα άλλο ποσό δεν οφείλει να καταβάλει για την εκτέλεση της παραπάνω δικηγορικής εργασίας και για οποιαδήποτε αιτία. 
ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ
    Σε περίπτωση, που δεν πραγματοποιηθεί η προαναφερόμενη αγοραπωλησία, πλην όμως ο δικηγόρος διενεργήσει τον έλεγχο τίτλων και συντάξει σχετική έκθεση , η δεύτερη συμβαλλόμενη οφείλει να καταβάλει στον πρώτο συμβαλλόμενο δικηγόρο το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ. 
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
     Η δεύτερη συμβαλλόμενη είναι υποχρεωμένη είτε να παραδώσει είτε να αποστείλει ταχυδρομικά , τηλεομοιοτυπικά ή μέσω e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο είναι δυνατόν στον πρώτο συμβαλλόμενο αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας της, για να χρησιμοποιηθεί αυτό κατά τον έλεγχο τίτλων και  την σύνταξη  του σχεδίου του μεταβιβαστικού συμβολαίου. 
    Αφού συμφωνήθηκαν όλα όσα αναφέρονται παραπάνω, σε πίστωσή τους συντάχθηκε το παρόν σε δύο ίσης πρωτότυπα, από τα οποία, αφού υπογράφτηκαν, ο κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα. 
      ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι  το παραπάνω κείμενο αποτελεί υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού. 
Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ...


ανακοίνωση τιμών δικηγορικών αμοιβών, ούτε είναι δεσμευτικό ως προς τις αναφερόμενες σε αυτό δικηγορικές αμοιβές. Οι αμοιβές αυτές προσδιορίζονται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και συμφωνίας.