ΑΜΟΙΒΗ-ΕΝΤΟΛΗ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ


ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
     Στην Αλεξανδρούπολη  σήμερα ................ μεταξύ των υπογεγραμμένων 1) αφενός μεν Εμμανουήλ Τσαλικίδη του Αναστασίου, κατοίκου  Αναβύσσου Αττικής, οδός Β. Όθωνος αρ. 2, δικηγόρου Αθηνών, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ...............και με ΑΦΜ    .................., ο οποίος θα αποκαλείται στην συνέχεια, χάριν συντομίας, «δικηγόρος» και  2) α) ............. ......... του ............, κατοίκου ..............,επαγγέλματος .............., κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ..........και με ΑΦΜ ...................της Δ.Ο.Υ ..............,  β) ............. ......... του ............, κατοίκου ..............,επαγγέλματος .............., κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ..........και με ΑΦΜ ...................της Δ.Ο.Υ .............. και γ) ............. ......... του ............, κατοίκου ..............,επαγγέλματος .............., κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ..........και με ΑΦΜ ...................της Δ.Ο.Υ .............. , οι οποίοι θα αποκαλούνται παρακάτω χάριν συντομίας «εντολείς», συμφωνούνται , συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω: 
     Στις .......απεβίωσε στην Αλεξανδρούπολη, όπου κατοικούσε όσο ζούσε, ο πατέρας των εντολέων .................., ο οποίος άφησε την από ........ιδιόγραφη διαθήκη, δυνάμει της οποίας εγκατέστησε κληρονόμους του τα τέκνα του .  
    Οι εντολείς αναθέτουν στον πρώτο συμβαλλόμενο δικηγόρο την διεκπεραίωση του συνόλου των διατυπώσεων , που απαιτούνται, σε σχέση με την παραπάνω κληρονομιά και συγκεκριμένα  α) τον  έλεγχο και την συγκέντρωση των τίτλων ιδιοκτησίας, που ο αποβιώσας διέθετε σε σχέση με το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του,  β) την παρά του εν λόγω δικηγόρου σύνταξη εκθέσεως ελέγχου τίτλων  και παράδοσή της στους εντολείς, όπου θα περιγράφεται το σύνολο της ακίνητης περιουσίας το αποβιώσαντος και ο τρόπος, που περιήλθε σε αυτόν , γ) την δημοσίευση της παραπάνω ιδιόγραφης διαθήκης και την κήρυξη της ως κυρίας από το αρμόδιο δικαστήριο, δ) την έκδοση πιστοποιητικού κληρονομητηρίου, ε) την σύνταξη και υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς στ) την μεταγραφή του παραπάνω κληρονομητηρίου, με σχετική περίληψη,  σε όλα τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία, έτσι ώστε όλα τα ακίνητα του αποβιώσαντος να εγγραφούν ως ανήκοντα στην κυριότητα των κληρονόμων και ζ) την υποβολή δηλώσεων στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης ή Κτηματολογικό Γραφείο, σε σχέση με την περιέλευση στην  κυριότητα των κληρονόμων της ακινήτων της κληρονομιάς   καθώς επίσης και κάθε άλλη δικηγορική εργασία, που συνδέεται με την τήρηση κάθε εκ του νόμου αναγκαίας διατύπωσης σε σχέση με την προαναφερθείσα κληρονομιά , υπό τους παρακάτω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες, ήτοι:  
    Για την παροχή όλων των παραπάνω δικηγορικών υπηρεσιών  συμφωνείται δικηγορική αμοιβή ανερχόμενη στο ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, ,πλέον εκ ποσοστού 23 % ΦΠΑ 276 ευρώ, ήτοι εν συνόλω αντί ποσού χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα έξι (1.476) ευρώ.  
    Πλην του ανωτέρω ποσού οι εντολείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν τα έξοδα α) για την λήψη αντιγράφων τίτλων ιδιοκτησίας από τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία, εφόσον οι ίδιοι θελήσουν να λάβουν τέτοια αντίγραφα, για το προσωπικό αρχείο τους ή εφόσον χρειαστούν, β) τα έξοδα μεταγραφής του κληρονομητηρίου στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία η κτηματολογικά γραφεία και γ) το τέλος κτηματογράφησης  για την δήλωση στο Γραφείο Κτηματογράφησης όλων των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, που αποτελούν αντικείμενο της κληρονομικής περιουσίας.
         ΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  
    Εκτός των  ανωτέρω ποσών, ήτοι δικηγορικής αμοιβής και εξόδων , που παραπάνω αναφέρονται, οι εντολείς ουδέν άλλο ποσό οφείλουν  να καταβάλουν  στον πρώτο συμβαλλόμενο για πάσης φύσεως  έξοδα , φόρους, κρατήσεις υπέρ τρίτων και γενικά κάθε άλλη δαπάνη εξόδων, που είναι αναγκαία για την παροχή των παραπάνω δικηγορικών υπηρεσιών, δοθέντος του ότι όλα τα υπόλοιπα έξοδα για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας (ενδεικτικά αναφέρονται: έκδοση γραμματίου προείσπραξης από τον ΔΣΑ, ένσημα παράστασης, έξοδα μετάβασης του δικηγόρου για την πραγματοποίηση των πάσης φύσεως εργασιών)  βαρύνουν  τον πρώτο συμβαλλόμενο δικηγόρο  και γενικά οι εντολείς  κανένα άλλο ποσό δεν οφείλουν να καταβάλουν  για την εκτέλεση της παραπάνω δικηγορικής εργασίας και για οποιαδήποτε αιτία. 
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
     Οι εντολείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παραδώσουν είτε να αποστείλουν  ταχυδρομικά , τηλεομοιοτυπικά ή μέσω e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο είναι δυνατόν στον πρώτο συμβαλλόμενο αντίγραφο όλων των τίτλων ιδιοκτησίας του αποβιώσαντα, που βρίσκονται στην κατοχή τους. Επίσης συμφωνείται ότι σε περίπτωση που οι εντολείς  επιθυμήσουν να προβούν και σε συμβολαιογραφική αποδοχή κληρονομιάς (η οποία δεν απαιτείται, εφόσον προβούν σε μεταγραφή του κληρονομητηρίου), αυτή θα μπορεί να γίνει επί τη βάσει της έκθεσης ελέγχου τίτλων, που θα έχει συντάξει ο δικηγόρος και κατόπιν συνεργασίας του με τον συμβολαιογράφο, αλλά η καταβολή των πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών εξόδων θα βαρύνει τους εντολείς. 
    Αφού συμφωνήθηκαν όλα όσα αναφέρονται παραπάνω, σε πίστωσή τους συντάχθηκε το παρόν σε δύο ίσης πρωτότυπα, από τα οποία, αφού υπογράφτηκαν, ο κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα. 
      ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι  το παραπάνω κείμενο αποτελεί υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού. 
Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ...


ανακοίνωση τιμών δικηγορικών αμοιβών, ούτε είναι δεσμευτικό ως προς τις αναφερόμενες σε αυτό δικηγορικές αμοιβές. Οι αμοιβές αυτές προσδιορίζονται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και συμφωνίας.