ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ) ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 6363/2017      
Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών, Κωνσταντίνο Ευαγγελόπουλο, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως Ειρήνης Μπαλοθιάρη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 18/9/2017, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση
μεταξύ :
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΗΣ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «..................», που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου της Νίκης Παπούτση, ως καθολική διάδοχος λόγω συγχωνεύσεως και απορροφήσεως της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «.....................................».
ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ ............ ............του ................., κατοίκου ............ , που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
Η αιτούσα με την από 11-11-2015 και αριθ. κατ. 4404/2015 αίτηση της εκούσιας διαδικασίας , ζήτησε τα κατ αυτήν. Δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην
αρχή της παρούσας.
Για την προκείμενη συζήτηση της αίτησης και μετά την εκφώνηση της υποθέσεως το Δικαστήριο αφού, άκουσε όσα αναπτύχθηκαν στο
ακροατήριο.
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου  11 § 2 ν. 3869/2010, σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τη ρύθμιση οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών ή δυστροπεί επανειλημμένα στην τήρηση της ρύθμισης, το δικαστήριο διατάζει την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση μετά από αίτηση θιγόμενου πιστωτή που κατατίθεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημιουργία του λόγου έκπτωσης. Ειδικότερα , ως προς την προθεσμία άσκησης της αίτησης έκπτωσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάγκη ταχείας εκκαθαρίσεως του ζητήματος των οφειλών επιβάλλει την θέσπιση της ως άνω 4μηνης προθεσμίας . Αφετηρία της προθεσμίας είναι ο χρόνος δημιουργίας του λόγου εκπτώσεως ( πχ παρέλευση του τρίτου μήνα , που ο οφειλέτης παραλείπει την ορισθείσα καταβολή ή από τότε που ολοκληρώνεται η επανειλημμένη δυστροπία. Η προθεσμία κατάθεσης είναι αποκλειστική και χαρακτηρίζεται ως δικονομική προθεσμία ενέργειας διαδικαστικής πράξης , καθώς υποδηλώνει την ανάγκη επιχείρησης μιας διαδικαστικής πράξης (υποβολή αίτησης) εντός συγκεκριμένηςπροθεσμίας (Ιάκωβος Βενιέρης/Θεόδωρος Κατσάς, Εφαρμογή του ν. 869/2010, παρ. 1684 σελ.723 και Α. Κρητικός Ρύθμιση οφειλών άρθρο 1παρ. 49 σελ.487).... 

Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα πιστώτρια ,ζητεί να κηρυχθεί  έκπτωτη η καθ' ης οφειλέτιδά της από την ρύθμιση των οφειλών της, σύμφωνα με τιιν υπ' αριθ. 18/Φ34/2011 απόφαση του παρόντος δικαστηρίου και την επαναφορά των απαιτήσεων της, στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν προ της υποβολής της αιτήσεως της καθ' ης. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουν καταβληθεί, οι επί μία 4ετία δόσεις , που ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει η εδώ καθ ης στην αιτούσα και είχαν οριστεί στο ποσό των 220 ευρώ μηνιαίως, αρχής γενομένης από 1-7-2011 ,ούτε οι επί 20ετια δόσεις για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της καθ' ης από την εκποίηση, που είχαν οριστεί 250 ευρώ, αρχής γενομένης από 1­7-2013. 
Όμως η κατ' αυτό το περιεχόμενο αίτηση ασκείται απαραδέκτως, εκτός της προθεσμίας του άρθρου 11 § 2 ν. 3869/2010, αφού έχει καταφανώς παρέλθει η τετράμηνη προθεσμία που αυτό ορίζει, από το έτος 2011, μέχρι και την 19-11 -2015 ( ημέρα κατάθεσης της αίτησης).

Κατά συνέπεια η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί ως  απαράδεκτη και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ      Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Απορρίπτει την αίτηση. 
Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 9 Νοεμβρίου 2017

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ! ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ 34/2014
Αριθμός απόφασης  261/2017
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου Παναγιώτα Γραμματικάκη και τη Γραμματέα Χαρίκλεια Χριστοδουλίδου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 9 Ιουνίου 2017, για να δικάσει μεταξύ:
Της αιτούσας: ...... συζύγου ........, το γένος .......και ........, κατοίκου ......, οδός ..... αρ. ....., με ΑΦΜ .........., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους [άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.] και παρίστανται ως εξής: 1) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ.40 και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Νικολάου Καραγιάννη, 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA BANK Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αγγελικής Μωυσίδου, 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς αρ.4 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Δημητρίου Παχή, 4) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «GENIKI BANK» στη θέση της οποίας υπεισήλθε ως καθολική της διάδοχος η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 61164/20-11-2014 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, τις διατάξεις του άρθρου 79 και των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 και των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς αρ.4 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Δημητρίου Παχή, 5) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρεία με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», η επωνυμία της  οποίας τροποποιήθηκε σε «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που εδρεύειστην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ.8 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο.
Η αιτούσα με την από 14-01-2014 και με αριθ. κατάθεσης 34/23-01-2014 αίτησή της που απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ζήτησε να γίνει δεκτή για όσους λόγους αναφέρονται σ' αυτήν. Για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής ορίστηκε δικάσιμος η 26-02-2016 και μετά από αναβολές η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Κατά την συζήτηση της άνω αίτησης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.
Ακολούθησε η συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Όπως προκύπτει από την με αριθμό 6.267Γ728-01-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δημητρίου Αράπη, που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της αίτησής της με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 26-02-2016, κατά την οποία η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 24-10-2016, οπότε και αναβλήθηκε εκ νέου για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην 5η των καθών η αίτηση-ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.». Επομένως, εφόσον αυτή δεν παραστάθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικασθεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (αρθρ. 754 παρ. 2 παρ. 1 ΚΠολΔ).
Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών της και την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό τη μερική απαλλαγή της απ' αυτά.
Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθ 3 του Ν 3869/2010 σε συνδυασμό με τα αρθ. 739 επ. ΚΠολΔ) καθόσον από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 του Ν.3869/2010, όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίηση τους από τον Ν 4161/2013 και συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι έχουν κατατεθεί τα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και δεν έχει επιτευχθεί προδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών. Οι παρασταθέντες κατά τη συζήτηση πιστωτές, με προφορικές δηλώσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων τους που καταχωρήθηκαν στα πρακτικά και με τις νομότυπα κατατεθείσες προτάσεις τους, αρνήθηκαν την αίτηση ως αβάσιμη, προς απόκρουσή της δε, πρότειναν παραδεκτά Α) την ένσταση αοριστίας της αίτησης, η οποία είναι απορριπτέα ως αβάσιμη, καθόσον η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα στοιχεία (άρθ. 4 παρ. 1 Ν.3869/2010), και συγκεκριμένα η αιτούσα αναφέρει :1) ότι είναι φυσικό πρόσωπο και βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, 2) έλλειψη στο πρόσωπο της πτωχευτικής ικανότητας, 3) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων της, 4)κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους, 5) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της και 6) αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή της, δεδομένου ότι πέραν των παραπάνω κανένα άλλο στοιχείο δεν απαιτείται για το ορισμένο της αίτησης, τα αναφερόμενα δε από τις πιστώτριες ως ελλείποντα στοιχεία, δεν αποτελούν στοιχεία του ορισμένου της αίτησης και είναι αντικείμενα απόδειξης και ανταπόδειξης κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας και ειδικότερα των όρων της υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του Ν.3869/2010, και Β) δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των οφειλών της, για το λόγο ότι, όταν ανέλαβε τα δάνειά της, τελούσε σε πλήρη γνώση της αδυναμίας αποπληρωμής τους. Επί της ένστασης αυτής σημειώνονται τα ακόλουθα: Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν στον λεγόμενο «υπεύθυνο δανεισμό» των οφειλετών τους και ως εκ τούτου, υποχρεούνται να εξετάζουν την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε υποψήφιου οφειλέτη να ανταπεξέλθει στις συμβατικές του υποχρεώσεις, εξυπηρετώντας τις πληρωμές του. Συνεπώς, αναγνωρίζεται ένα είδος συνευθύνης και συνυπαιτιότητας των δανειστών, καθώς δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές (ΕιρΘηβών 2/2011, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Δολιότητα, επομένως, θα μπορούσε να νοηθεί μόνον εάν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους του πιστωτικού ιδρύματος προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις του που δεν έχουν καταχωρηθεί στις από τις τράπεζες αξιοποιούμενες βάσεις δεδομένων της οικονομικής συμπεριφοράς των πελατών τους (βλ. σχετικά Αθ. Κρητικού Ρύθμιση των: οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων έκδοση 2012 σελ- 57, ΕιρΚαλυμν 1/2012 ΝοΒ 2012.563, ΕΙρΜουδ2/2012, ΕιρΑλμωπ 60/2012, ΕιρΝ. Ιωνίας 4/2011, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ), πραγματικά περιστατικά που, στην προκείμενη περίπτωση, δεν επικαλούνται οι ενιστάμενοι πιστωτές. Επιπλέον, αν κατά την εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψήφιου δανειολήπτη διαπιστωθεί από το πιστωτικό ίδρυμα ότι εκείνος αδυνατεί ν' ανταπεξέλθει στις συμβατικές του υποχρεώσεις, εξυπηρετώντας τις πληρωμές του, πρέπει, στα πλαίσια της ασφάλειας των συναλλαγών, να απέχει (το πιστωτικό ίδρυμα) από το δανεισμό (να μην καταρτιστεί η σύμβαση) σε βάρος, έστω, των οικονομικών του συμφερόντων (ΕιρΛαρ 78/2013 ό.π. με εκεί παραπομπές). Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, η εν λόγω ένσταση είναι απορριπτέα ως αόριστη. Περαιτέρω, το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ προέβαλλαν την ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της αιτούσας, ισχυριζόμενες ειδικότερα ότι η αιτούσα, επικαλούμενη αδυναμία εξόφλησης των οφειλών της, αιτείται την υπαγωγή της τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και την απαλλαγή της από το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών της, καταφανώς σε βάρος των συμφερόντων των πιστωτών της. Με αυτό το περιεχόμενο, η ένσταση αυτή είναι μη νόμιμη, καθόσον η κατάχρηση δικαιώματος ρυθμίζεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 281 Α. Κ. που δεν συντρέχουν στους ισχυρισμούς των εν λόγω πιστωτών.
Από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας που δόθηκε στο ακροατήριο και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης του δικαστηρίου τούτου καθώς και τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι παρασταθέντες κατά τη συζήτηση διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα είναι 58 ετών και είναι έγγαμη και μητέρα δύο ενηλίκων τέκνων. Είναι συνταξιούχος του δημοσίου και η σύνταξή της, κατόπιν περικοπών, ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των 1.106,00 ευρώ (κύρια σύνταξη+επικουρική σύνταξη +μηνιαίο μέρισμα του Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων). Ο σύζυγος της .................., δεν εργάζεται αλλά εισπράττει μισθώματα από δύο διαμερίσματα που διαθέτει, ύψους 400,00 ευρώ μηνιαίως, ποσό το οποίο όμως δεν είναι σταθερό, καθόσον το ένα από τα δύο μίσθια διαμερίσματα είναι σε κακή κατάσταση και οι εκάστοτε μισθωτές του αποχωρούν από αυτό. Κατά συνέπεια, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 1.506,00 ευρώ. Δεν έχει εισόδημα από καμία άλλη πηγή. Έχει σοβαρά προβλήματα υγείας και απαιτείται να δαπανά σημαντικά ποσά για εξετάσεις και φάρμακα. Καταβάλει μηνιαίως για την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων προς τη Δ.Ε.Η. και την Εφορία, τα ποσά των 168,00 ευρώ και 32,84 ευρώ αντίστοιχα. Έλαβε τα κάτωθι αναφερόμενα δάνεια μεταξύ των ετών 2003 και 2008, για την εξυπηρέτηση των οποίων έπρεπε να καταβάλει το ποσό μεγαλύτερο των 1.000,00 ευρώ μηνιαίως. Μέχρι την έκδοση της από 07-05-2014 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκη Λαυρίου, το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ παρακρατούσε από τη σύνταξη της αιτούσας το ποσό των 394,62 ευρώ. Τα εισοδήματά της έχουν μειωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη. Κατά τα οικονομικά έτη 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και κατά τα φορολογικά έτη 2014, 2015 και 2016, τα οικογενειακά της εισοδήματα ανήλθαν στα ποσά των 40.341,18 ευρώ, 34.500,87 ευρώ, 26.300,58 ευρώ, 23.542,27 ευρώ, 32.484,25 ευρώ, 30.857,62 ευρώ, 29.591,39 ευρώ, 17.218,12 ευρώ, 22.465,43 ευρώ, 22.003,97 ευρώ, 20.637,71 ευρώ και 18.708,71 ευρώ αντίστοιχα (βλ. προσκομιζόμενες φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά σημειώματα των ανωτέρω ετών). Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης της είχαν χορηγηθεί τα εξής δάνεια: 1) Από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, α) στεγαστικό δάνειο, για το οποίο τηρείται ο υπ'αριθμ. 1/93863 λογαριασμός, από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται στο ποσό των 129.734,33 ευρώ. Η απαίτηση του εν λόγω πιστωτή από το ανωτέρω στεγαστικό δάνειο είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στην πιο κάτω περιγραφόμενη κατοικία της αιτούσας, και β) δάνειο μικροεπισκευών, για το οποίο τηρείται ο υπ'αριθμ. 21/62255 λογαριασμός, από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται στο ποσό των 3.064,33 ευρώ. Έτσι, η συνολική οφειλή της αιτούσας προς τον πιστωτή αυτόν ανέρχεται το ποσό των 132.798,66 ευρώ, 2) Από την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, τρία δάνεια, με τις με αριθμούς 3552861, 200511252006000 και 885604 συμβάσεις, από τα οποία οι οφειλές της ανέρχονται στα ποσά των 16.116,56 ευρώ, 1.569,98 ευρώ και 21.826,06 ευρώ αντίστοιχα, και συνολικά στο ποσό των 39.512,60 ευρώ, 3) Από τη GENIKI BANK, στη θέση της οποίας υπεισήλθε η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, καταναλωτικό δάνειο, με την με αριθμό σύμβασης 101-000002081-501/101-1215-000, από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται στο ποσό των 6.138,53 ευρώ, 4) Από την MARFIN EGNATIA BANK, ειδική διάδοχος της οποίας είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, α) δάνειο με την με αριθμό 10-PDPD1103100970 σύμβαση, από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται στο ποσό των 12.748,47 ευρώ, και β) πιστωτική κάρτα, με την με αριθμό 4020683415692004 σύμβαση, από την οποία η οφειλή της  ανέρχεται στο ποσό των 111,62 ευρώ. Έτσι, η συνολική οφειλή της αιτούσας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ανέρχεται στο ποσό των 18.998,62 ευρώ, και 5) Από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS, α) στεγαστικό δάνειο, με την με αριθμό 650000135810 σύμβαση, από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται στο ποσό των 71.508,09 ευρώ, και β) καταναλωτικό δάνειο, με την με αριθμό 40522049001 σύμβαση, από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται στο ποσό των 5.492,66 ευρώ. Έτσι, η συνολική οφειλή της αιτούσας προς την πιστώτρια αυτή ανέρχεται στο ποσό των 77.000,75 ευρώ Κατά συνέπεια, οι οφειλές της αιτούσας προς όλους τους ανωτέρω πιστωτές της ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 268.310,63 ευρώ.
Η αιτούσα, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των εισοδημάτων της κατά τα τελευταία έτη, έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ανωτέρω οφειλών της, η δε αδυναμία της αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Εξάλλου, η αδυναμία πληρωμών καθορίζεται με βάση τη σχέση οφειλών και παροντικής ρευστότητας, αφού ληφθεί υπόψη και η προβλεπόμενη για το εγγύς μέλλον εξέλιξη της ρευστότητας του οφειλέτη . Εφόσον η σχέση αυτή είναι αρνητική με την έννοια ότι η ρευστότητά του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του, υπάρχει μόνιμη αδυναμία πληρωμών (Κλ. Ρούσσος, Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα). Στην περίπτωση της αιτούσας υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, έλλειψη δηλαδή χρημάτων ικανών για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα χρέη της.
Η αιτούσα διαθέτει τα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία: 1) Την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% του Α1 διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου οικοδομής, που βρίσκεται στα ...... επί της οδού ............ επιφάνειας 135,31 τ.μ., πλέον βοηθητικού χώρου του υπογείου (αποθήκης) επιφάνειας 9,17 τ.μ. έτους κατασκευής 2003, η οποία (οικοδομή) είναι κτισμένη επί οικοπέδου εμβαδού 417,85 τ.μ., επί του οποίου η αιτούσα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 376 χιλιοστά εξ αδιαιρέτου. Η αντικειμενική αξία του ανωτέρω διαμερίσματος και της αποθήκης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 102.709,75 ευρώ, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα φύλλα υπολογισμού της αξίας τους. Η κατοικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση, και 2) Την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου κείμενου στη θέση «........» της κτηματικής περιφέρειας της ......... του Δήμου ..........., έκτασης 820,22 τ.μ. Η αντικειμενική αξία του ανωτέρω αγροτεμαχίου ανέρχεται στο ποσό των 6.791,42 ευρώ. Το αγροτεμάχιο αυτό, ενόψει της ανωτέρω αξίας του, λόγω και της κρίσης στην αγορά των ακινήτων, δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό  ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ) και ως εκ τούτου κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ' αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίησή του, 3) Την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% ενός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής OPEL, τύπου MERIVA-A, 1598 cc, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2003, η εμπορική αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 ευρώ περίπου. Ενόψει της αξίας του ως άνω οχήματος, αυτό δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι' αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ' αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίησή του.
Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις ρυθμίσεις του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτές των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2....
Επομένως, η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματά της επί τριετία, που θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα, από τις οποίες οι πιστωτές της θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρθρο 8 παρ.2 ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, αφού κρίνεται ότι πρέπει να αρθεί οριστικά η παρακράτηση των μηνιαίων δόσεων από την σύνταξη της αιτούσας από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, το προς διάθεση στις πιστώτριές της ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών, ανέρχεται στο ποσό των 150,00 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες. Το συνολικό ποσό των οφειλών της ανέρχεται σε 268.310,63 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 132.798,66 ευρώ προς το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, 39.512,60 ευρώ προς την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, 18.989,62 ευρώ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 77.000,75 ευρώ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS, σε καθέναν από τους οποίους αναλογεί από το ποσό των 150,00 ευρώ, στο πρώτο το ποσό των 74,24 ευρώ (150,00 Χ 49,49%), από το οποίο το ποσό των 72,53 ευρώ αναλογεί στο εμπραγμάτως εξασφαλισμένο στεγαστικό δάνειο, στη δεύτερη το ποσό των 22,10 ευρώ (150,00 Χ 14,73%), στην τρίτη το ποσό των 10,62 ευρώ (150,00 Χ 7.08%) και στην τέταρτη το ποσό των 43,05 ευρώ (150,00 Χ 28,70%). Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τριετίας, η κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: 1) Το πρώτο (ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ  ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ) το ποσό των 2.672,64 ευρώ (74,24 Χ 36), από το οποίο το ποσό των 2.611,08 ευρώ αντιστοιχεί στην εμπραγμάτως εξασφαλισμένη οφειλή, με υπόλοιπο οφειλής 130.126,02 ευρώ, και υπόλοιπο της εμπραγμάτως εξασφαλισμένης οφειλής * 127.123,25 ευρώ, 2) Η δεύτερη (ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ) το ποσό των 795,60 ευρώ (22,10 Χ 36), με υπόλοιπο οφειλής 38.717,00 ευρώ, 3) Η τρίτη (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) το ποσό των 382,32 ευρώ (10,62 Χ 36), με υπόλοιπο οφειλής 18.616,30 ευρώ, και 4) Η τέταρτη (ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS) το ποσό των 1.549,80 ευρώ, με υπόλοιπο οφειλής 75.450,95 ευρώ.
Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφόσον με τις καταβολές επί 3ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών της αιτούσας και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 82.167,80 ευρώ (102.709,75 ευρώ Χ 80%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια, λαμβανομένων υπόψη του συνόλου του χρέους της αιτούσας, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ από το ανωτέρω στεγαστικό δάνειο, καθόσον, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια. Το υπόλοιπο της απαίτησης του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, που είναι ασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία της αιτούσας, μετά τις καταβολές επί 3ετία ανέρχεται σε 127.123,25 ευρώ. Η προνομιακή ικανοποίηση του πιστωτή αυτού, θα γίνει μέχρι το ποσό των 82.167,80 ευρώ, ήτοι του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της αιτούσας, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών της με την τήρηση και αυτής της ρύθμισης, με μηνιαίες καταβολές επί 20 χρόνια, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος δηλαδή αυτή της 3ετίας από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 342,37 ευρώ το μήνα και επι 240 μήνες (20 χρόνια Χ 12). Ως προς τις υπόλοιπες απαιτήσεις του ανωτέρω πιστωτή αλλά και των λοιπών πιστωτών, κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις 3ετείς καταβολές μετά την εξάντληση του ποσού των 82.167,80 ευρώ του 80% της αξίας της κύριας κατοικίας της αιτούσας, δεν μπορεί να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται η αιτούσα. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.
ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην της 5ης των καθ'ων η αίτηση και κατ' αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
Δέχεται την αίτηση.
Διατάσσει την οριστική άρση της παρακράτησης από την σύνταξη της αιτούσας των μηνιαίων δόσεων από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ.
Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές της επί μία τριετία, οι οποίες θα γίνονται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχήζ γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα, ποσών, στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (74,24 ευρώ), στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτών (22,10 ευρώ), στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ δέκα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (10,62 ευρώ) και στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS σαράντα τριών ευρώ και πέντε λεπτών (43,05 ευρώ).
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, και συγκεκριμένα, το Α1 διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου οικοδομής, που βρίσκεται στα ....... επί της οδού ........, επιφάνειας 135,31 τ.μ., πλέον βοηθητικού χώρου του υπογείου (αποθήκης) επιφάνειας 9,17 τ.μ. έτους κατασκευής 2003, η οποία (οικοδομή) είναι κτισμένη επί οικοπέδου εμβαδού 417,85 τ.μ., επί του οποίου η αιτούσα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 376 χιλιοστά εξ αδιαιρέτου, της πλήρους κυριότητας της αιτούσας κατά ποσοστό 100%.
Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαίως για τη διάσωση της κατοικίας της στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ το ποσό των τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (342,37 ευρώ) το μήνα και επί 240 μήνες. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει εντός του πρώτου πενθημέρου του πρώτου μήνα τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στο Λαύριο στις 13.7.2017.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 3195/2017
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Λούκου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Δέσποινα Ασλανίδου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 24 Ιανουαρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ............ (.....) ........ (.......) του......., κατοίκου ., οδός ........... και ., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Εμμανουήλ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ.
ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ του αιτούντος ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος 8, νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία, μετά την κατ' άρθρο 748 § 3 ΚΠολΔ (σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Ν. 3869/2010) διάταξη του αρμοδίου δικαστού, περί κλητεύσεως αυτής, κατέστη διάδικος και μετέχει στη δίκη, παρισταμένης δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Βασιλικής ΦΡΑΓΚΟΥ.
Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή στο σύνολο της η από 29-4-2013 αίτηση του που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης ..... και της οποίας αρχικά ορίσθηκε δικάσιμος η........, κατά την οποία η συζήτησή της αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, λόγω της αποχής των δικηγόρων.
Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου, ακολούθησε συζήτηση όπως αυτή αναφέρεται στα πρακτικά της παρούσης. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν αυτοί δεκτοί, ενώ η πληρεξούσια δικηγόρος της ανωτέρω πιστώτριας αιτήθηκε την απόρριψή της.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών, ζητεί λόγω μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010, για ρύθμιση και απαλλαγή από απαιτήσεις που διατηρεί σε βάρος του η ανωτέρω πιστώτρια του, κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του. Τέλος, ζητά, την εξαίρεση από την ρευστοποίηση της περιγραφόμενης στην ένδικη αίτηση κύριας κατοικίας του και συγκεκριμένα του ανήκοντος σ'αυτόν ποσοστό των 50% εξ αδιαιρέτου επ αυτής, καθώς και την επιβολή στην καθ ης, της εν γένει δικαστικής του δαπάνης.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινομένη αίτηση, εισάγεται αρμοδίως καθ'ύλην και κατά τόπον ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχουν προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση, η προβλεπόμενη(κατά τον χρόνο κατάθεσης της αιτήσεως), από το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού την 29-4-2013 (βλ. σχετική βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του πληρεξούσιου δικηγόρου του Εμμανουήλ Τσαλικίδη), καθώς και η από 29-4-2013 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων: α) της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του, β) των πιστωτριών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και γ) της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία[σημ. έχει υποβάλει και την από 1-2-2016 Υπεύθυνη Δήλωση (επικαιροποιημένη)]. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου και τα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών (βλ. την υπ'αριθμ. 55/8-2-2017 Βεβαίωση της Γραμματέας του τμήματος Ρύθμισης Οφειλών του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Περαιτέρω, η ένδικη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010, είναι ορισμένη—απορριπτόμενης, επομένως, ως ουσιαστικά αβάσιμης της ένστασης περί αοριστίας αυτής—και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ιδίου νόμου.
Εφόσον λοιπόν δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και της πιστώτριάς του, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, δεδομένου ότι κατεβλήθησαν τα νόμιμα τέλη συζητήσεως.
Από την συνεκτίμηση και την συγκριτική αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας και δη από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος που εξετάστηκε στο ακροατήριο, και η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, από τα έγγραφα που προσκομίζονται μετά επικλήσεως, τα οποία λαμβάνονται υπ'όψιν είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 336 παρ. 4 του ΚΠολΔ το Δικαστήριο λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη του και χωρίς απόδειξη, και τα οποία χρησιμοποιούνται από το Δικαστή για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, ήτοι συμπερασμάτων συναγόμενα από τον δικαστή κατά τους κανόνες της λογικής και της ανθρώπινης εμπειρίας και σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 261 του ΚΠολΔ, αλλά και σε συνάρτηση προς το περιεχόμενο της κρινόμενης αίτησης αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Ο αιτών—ο οποίος στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, αφού δεν έχει εμπορική ιδιότητα— -είναι ηλικίας σήμερα 49 ετών, γεννηθείς την 9-4-1968, έγγαμος με την ............... και πατέρας μίας ενήλικης θυγατέρας(1-11-1995) και μίας ανήλικης(27-2-2000). Εργάζεται ως συντηρητής κτιρίου στην εταιρεία με την επωνυμία «..........» αντί καθαρών μηνιαίων αποδοχών ανερχόμενων σε 952,31 ευρώ, ενώ η σύζυγος του ουδέποτε εργάσθηκε, οι δε μηνιαίες δαπάνες των βασικών βιοτικών αναγκών του αιτούντος και της οικογένειάς του, ανέρχονται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, στο ποσό των 1.334,00 ευρώ (μηνιαίες εύλογες δαπάνες διαβίωσης για δύο ενήλικες με ένα ανήλικο τέκνο και ένα εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο). Αποδείχθηκε, περαιτέρω, ότι τα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος είναι τα κάτωθι περιγραφόμενα: Α) ένα διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας κειμένης στην ..............., επί των οδών ............. και ........., επιφανείας 78,95 τ.μ., έτους κατασκευής 1977, επί του οποίου έχει κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, η δε αντικειμενική αξία του ποσοστού του ανέρχεται σε 35.811,72 ευρώ και το οποίο αποτελεί το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη-αιτούντος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία, της οποίας αιτείται την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση. Επομένως, η αντικειμενική της αξία δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο, όπως ο αιτών, που ανέρχεται σε 250.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, ήτοι 375.000,00 ευρώ, με περαιτέρω προσαύξηση κατά 25.000 ευρώ για το ανήλικο τέκνο, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση ΚΑΙ Β) το υπ'αριθμ. κυκλοφορίας ...........αυτοκίνητο, κυβισμού 1595 cc, έτους πρώτης κυκλοφορίας 1995 και εκτιμώμενης αξίας ανερχομένης σε 2.000,00 ευρώ, του οποίου είναι κύριος σε ποσοστό 100% και το οποίο δεν είναι επιδεκτικό ρευστοποίησης, κατά τρόπο που να παρέχει την προσδοκία απολήψεως αναλόγου ανταλλάγματος, λόγω της μηδαμινής του αξίας, της παλαιότητάς του και του μειωμένου αγοραστικού ενδιαφέροντος εξαιτίας της σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας, που έχει ως αποτέλεσμα την δραματική συρρίκνωση των εισοδημάτων των πολιτών της, ήτοι κατά την κρίση του Δικαστηρίου δεν αξίζει να εκποιηθεί για τον παραπάνω σκοπό, καθόσον, λαμβανομένων υπόψη των διδαγμάτων της κοινής πείρας, δεν υπολογίζεται πως θα μπορέσει να επιτευχθεί τίμημα, που θα επιφέρει κάποια έστω και στοιχειωδώς σοβαρή βελτίωση της θέσης της πιστώτριας του αιτούντος, σε συνδυασμό δε με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, καθώς και με τα έξοδα της όλης διαδικασίας εκποίησης ((αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), καθιστούν μη απαραίτητη την ρευστοποίηση του(βλ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΗ 2012, ΣΕΛ. 207 (παρ.1 και 2), αλλά και την ΕΙΡ ΠΕΙΡ 86/2011(αδημ.) και την ΕΙΡ ΠΕΙΡ 84/2011(αδημ.)). Ο αιτών, λοιπόν λόγω της συρρίκνωσης των εισοδημάτων του, αδυνατούσε να αντεπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις του, εξαιτίας του οποίου γεγονότος και σε συνδυασμό με την σοβαρή οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας και τον υψηλό κόστος ζωής που επιβαρύνει τις ανάγκες διαβίωσής του, οικονομικά προβλήματα που ανατρέπουν οικονομικούς και οικογενειακούς προγραμματισμούς, οδηγήθηκε στο σημείο να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις προς την καθ'ης-πιστώτρια, με αποτέλεσμα να περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη[η αδυναμία πληρωμών καθορίζεται με βάση τη σχέση οφειλών και παροντικής ρευστότητος, αφού  ληφθεί υπόψη και η προβλεπόμενη για το εγγύς μέλλον εξέλιξη της ρευστότητος του οφειλέτη. Εφόσον η σχέση αυτή είναι αρνητική με την έννοια ότι η ρευστότητα του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του, υπάρχει μόνιμη αδυναμία πληρωμών] και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της υπό κρίση αίτησης, θεωρούνται δε με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες. Άλλωστε δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από το δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές, απορριπτομένης, επομένως, ως ουσιαστικά αβάσιμης της ένστασης περί δόλιας περιέλευσης σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών. Περαιτέρω, στην περίπτωση του Ν. 3869/2010, ο νομοθέτης εκκινεί, από την αφετηριακή βάση της προστασίας του οφειλέτη από τον κίνδυνο της κοινωνικής περιθωριοποιήσεώς του. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η περιθωριοποίηση ενός μεγάλου αριθμού υπερχρεωμένων οφειλετών επάγεται μείωση ή και εκμηδένιση της καταναλωτικής τους δυνάμεως με σημαντικές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία μίας οικονομίας που (πλέον) στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην κατανάλωση αγαθών. Επομένως, η μέριμνα για τη διευθέτηση του φαινομένου της υπερχρεώσεως επιτάσσεται τόσο για λόγους δημοσίου συμφέροντος όσο και από την υποχρέωση σεβασμού της αξίας του οφειλέτη ως ανθρώπου. Η τελευταία επιτάσσει τη χορήγηση στον υπερχρεωμένο οφειλέτη μίας δεύτερης ευκαιρίας για την επάνοδο του στην οικονομική και κοινωνική ζωή, ήτοι, στα πλαίσια του γενικότερου πνεύματος του Ν.3869/2010, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα της ρύθμισης για το φυσικό πρόσωπο των χρεών του με απαλλαγή από αυτά, η οποία (ρύθμιση) βρίσκει νομιμοποίηση ευθέως στο ίδιο κράτος δικαίου που επιτάσσει να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μία χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από την οποία, άλλωστε και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος προς την καθ'ης-πιστώτριά του ανέρχονται στα κάτωθι χρηματικά ποσά[δεν λαμβάνεται υπόψη η επικαιροποιημένη ανάλυση οφειλών, καθόσον δεν προκύπτει ότι τα στεγαστικά δάνεια έχουν εκτοκισθεί με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής, όπως απαιτεί το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010)]: 1) στο ποσό των 33.145,09 ευρώ (κεφάλαιο 33.089,02 ευρώ, τόκοι 54,57 ευρώ και έξοδα 1,50 ευρώ), εκ της υπ'αρίθμ. 650000215398 συμβάσεως στεγαστικού δανείου, το οποίο είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης επί της κύριας ως άνω κατοικίας του αιτούντος και 2) στο ποσό των 68.168,00 ευρώ (κεφάλαιο 67.916,83 ευρώ και τόκοι 251,17 ευρώ), εκ της υπ'αρίθμ. 650000218920 συμβάσεως στεγαστικού δανείου, το οποίο είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης επί της κύριας ως άνω κατοικίας του αιτούντος. Υπό τις παραδοχές αυτές, η δυσμενής οικονομική κατάσταση του αιτούντος προφανώς έχει μόνιμο και διαρκή χαρακτήρα, χωρίς να διαφαίνεται αναπλήρωση των εισοδημάτων του από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεδομένου των γενικότερων δυσμενών οικονομικών συνθηκών που διέρχεται η χώρα μας, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ίδιος, αλλά και της ηλικίας του. Κατ'ακολουθίαν των ανωτέρω, οι μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς την καθ'ης πιστώτρια του ορίζονται μηδενικές, καθόσον συντρέχει στο πρόσωπο του αιτούντος εξαιρετική περίσταση και συγκεκριμένα, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του, χωρίς επαναξιολόγηση, αφού δεν πρόκειται να βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση, ενώ η υποχρέωση καταβολής μηνιαίων δόσεων θα οδηγούσε σε εξαθλίωση του οφειλέτη-αιτούντος, γεγονός το οποίο θα παραβίαζε τη γενική αρχή του δικαίου κατά την οποία κανείς δεν υποχρεούται στα αδύνατα (ΑΠ 288/2000 ΔΕΕ 2000, σελ. 743). Άλλωστε, η πιστώτρια του ή ο αιτών δύνανται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3869/2010, να προβούν στην τροποποίηση της παρούσας αποφάσεως, εφόσον τούτο δικαιολογείται από μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του. Περαιτέρω, επειδή προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση και συγκεκριμένα του ποσοστού των 50% εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας επ'αυτής, το οποίο-εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου-είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16), πρέπει η προπεριγραφόμενη κύρια κατοικία του αιτούντος και συγκεκριμένα το ανήκον σ'αυτόν ποσοστό των 50% εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας επ'αυτής, να εξαιρεθεί από την εκποίηση, κατά παραδοχή της σχετικής προτάσεως αυτού. Όπως δε προκύπτει, το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του αιτούντος και συγκεκριμένα του ανήκοντος σ'αυτόν ποσοστού, ανέρχεται στο ποσό των 28.649,38 ευρώ (35.811,72 ευρώ Χ 80%), ενώ το συνολικό του χρέος ανέρχεται σε 101.313,09 ευρώ, ήτοι υπερβαίνει το ποσό του 80% της αντικειμενικής αξίας του ποσοστού του. Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση του μοναδικού ακινήτου του οφειλέτη-αιτούντος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία (άρθρο 9 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν. 3869/2010). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της καταβολής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει μετά παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) έτη, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρέους του αιτούντος, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της ρύθμισης, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως το συνολικό ποσό των 119,37 ευρώ, και ειδικότερα: 1) για την εκ της υπ'αρίθμ. 650000215398 συμβάσεως στεγαστικού δανείου, απαίτηση, το ποσό των 39,05 ευρώ και 2) για την εκ της υπ'αρίθμ. 650000218920 συμβάσεως στεγαστικού δανείου, απαίτηση, το ποσό των 80,32 ευρώ.
Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω εκτιθέμενων, συντρέχει στο πρόσωπο του αιτούντος εξαιρετική περίσταση, γι' αυτό θα πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ" ουσίαν και κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 να οριστούν μηδενικές καταβολές, χωρίς επαναξιολόγηση, κατά τα αναλυτικώς ως άνω αναπτυχθέντα, εξαιρουμένης, κατά τα ως άνω, της εκποίησης της κύριας κατοικίας του και συγκεκριμένα του ποσοστού των 50% εξ αδιαιρέτου κυριότητας επ'αυτής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Η απαλλαγή του αιτούντος από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι του πιστωτή του θα επέλθει, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010.
ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ....
αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΟΡΙΖΕΙ μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς την καθ'ης η αίτηση-πιστώτρια, χωρίς επαναξιολόγηση, για ολόκληρο το διάστημα της τετραετίας.
ΔΕΧΕΤΑΙ την πρόταση του αιτούντος για μη εκποίηση της κυρίας αυτού κατοικίας, ήτοι ενός διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας κειμένης στην ........., επί των οδών ..... και ......., επιφανείας 78,95 τ.μ., έτους κατασκευής 1977, επί του οποίου έχει κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου.
ΟΡΙΖΕΙ το μηνιαίως καταβλητέο από τον αιτούντα στην καθ'ης-πιστώτρια αυτού ποσό, για την αναφερομένη στην αμέσως ανωτέρω διάταξη, αιτία, και για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, ως εξής: 1) για την εκ της υπ'αρίθμ. 650000215398 συμβάσεως στεγαστικού δανείου, απαίτηση, το ποσό των τριάντα εννέα ευρώ και πέντε λεπτών (39,05 ευρώ) και 2) για την εκ της υπ'αρίθμ. 650000218920 συμβάσεως στεγαστικού δανείου, απαίτηση, το ποσό των ογδόντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (80,32 ευρώ). Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως και θα γίνεται εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα την 12-6-2017 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

         Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 3194/2017
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Λούκου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Δέσποινα Ασλανίδου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 24 Ιανουαρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ....... (............) ......... (... ..) κατοίκου ......, οδός ........και ......., η οποία παραστάθηκηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Εμμανουήλ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ..
ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ της αιτούσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος 8, νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία, μετά την κατ' άρθρο 748 § 3 ΚΠολΔ (σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Ν. 3869/2010) διάταξη του αρμοδίου δικαστού, περί κλητεύσεως αυτής, κατέστη διάδικος και μετέχει στη δίκη, παρισταμένης δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Βασιλικής ΦΡΑΓΚΟΥ.
Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή στο σύνολο της η από 29-4-2013 αίτηση της που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης 3121/29-4-2013 και της οποίας αρχικά ορίσθηκε δικάσιμος η 5-2-2016, κατά την οποία η συζήτησή της αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, λόγω της αποχής των δικηγόρων.
Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου, ακολούθησε συζήτηση όπως αυτή αναφέρεται στα πρακτικά της παρούσης. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν αυτοί δεκτοί, ενώ η πληρεξούσια δικηγόρος της ανωτέρω πιστώτριας αιτήθηκε την απόρριψή της.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα, ζητεί λόγω μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010, για ρύθμιση και απαλλαγή από απαιτήσεις που διατηρεί σε βάρος της η ανωτέρω πιστώτρια της, κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της(αιτουμένη μηδενικές καταβολές). Τέλος, ζητά, την εξαίρεση από την ρευστοποίηση της περιγραφόμενης στην ένδικη αίτηση κύριας κατοικίας της και συγκεκριμένα του ανήκοντος σ'αυτήν ποσοστό των 50% εξ αδιαιρέτου επ'αυτής, καθώς και την επιβολή στην καθ ης, της εν γένει δικαστικής της δαπάνης.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινομένη αίτηση, εισάγεται αρμοδίως καθ'ύλην και κατά τόπον ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχουν προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση, η προβλεπόμενη(κατά τον χρόνο κατάθεσης της αιτήσεως), από το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού την 29-4-2013 (βλ. σχετική βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του πληρεξούσιου δικηγόρου της Εμμανουήλ Τσαλικίδη), καθώς και η από 29-4-2013 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων: α) της περιουσίας της και των εισοδημάτων της ίδιας και του συζύγου της, β) των πιστωτριών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και γ) της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία[σημ. έχει υποβάλει και την από 1-2-2016 Υπεύθυνη Δήλωση (επικαιροποιημένη)]. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου και τα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (βλ. την υπ'αριθμ. 55/8-2-2017 Βεβαίωση της Γραμματέας του τμήματος Ρύθμισης Οφειλών του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Περαιτέρω, η ένδικη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ιδίου νόμου. Εφόσον λοιπόν δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της πιστώτριάς της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, δεδομένου ότι κατεβλήθησαν τα νόμιμα τέλη συζητήσεως.
Από την συνεκτίμηση και την συγκριτική αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας και δη από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος της αιτούσας που εξετάστηκε στο ακροατήριο, και η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, από τα έγγραφα που προσκομίζονται μετά επικλήσεως, τα οποία λαμβάνονται υπ'όψιν είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 336 παρ. 4 του ΚΠολΔ το Δικαστήριο λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη του και χωρίς απόδειξη, και τα οποία χρησιμοποιούνται από το Δικαστή για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, ήτοι συμπερασμάτων συναγόμενα από τον δικαστή κατά τους κανόνες της λογικής και της ανθρώπινης εμπειρίας και σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 261 του ΚΠολΔ, αλλά και σε συνάρτηση προς το περιεχόμενο της κρινόμενης αίτησης αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Η αιτούσα—η οποία στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, αφού δεν έχει εμπορική ιδιότητα—είναι ηλικίας σήμερα 41 ετών, γεννηθείσα την 20-9-1976, έγγαμη με τον ......... και μητέρα μίας ενήλικης θυγατέρας(1-11-1995) και μίας ανήλικης(27-2-2000). Ουδέποτε εργάσθηκε, ενώ είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ από 25-2-2015 έως 21-1-2017. Ο σύζυγος της εργάζεται ως συντηρητής στην εταιρεία με την επωνυμία «Μ..........» αντί καθαρών μηνιαίων αποδοχών ανερχόμενων σε 900 ευρώ περίπου, οι δε μηνιαίες δαπάνες των βασικών βιοτικών αναγκών της αιτούσας και της οικογένειάς της, ανέρχονται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, στο ποσό των 1.334,00 ευρώ (μηνιαίες εύλογες δαπάνες διαβίωσης για δύο ενήλικες με ένα ανήλικο τέκνο και ένα εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο). Αποδείχθηκε, περαιτέρω, ότι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της αιτούσας είναι ένα διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας κειμένης στην .........., επί των οδών ..... και ........., επιφανείας 78,95 τ.μ., επί του οποίου έχει κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, η δε αντικειμενική αξία του ποσοστού της ανέρχεται σε 35.811,72 ευρώ και το οποίο αποτελεί το μοναδικό ακίνητο της οφειλέτιδος-αιτούσας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία, της οποίας αιτείται την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση. Επομένως» η αντικειμενική της αξία δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμη φορολογούμενη, όπως η αιτούσα, που ανέρχεται σε 250.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, ήτοι 375.000,00 ευρώ, με περαιτέρω προσαύξηση κατά 25.000 ευρώ για το ανήλικο τέκνο, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση. Η αιτούσα, λοιπόν λόγω της συρρίκνωσης των οικογενειακών της εισοδημάτων, προερχόμενα αποκλειστικά αττό την εργασία του συζύγου της, αδυνατούσε να αντεπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις της, εξαιτίας του οποίου γεγονότος και σε συνδυασμό με την σοβαρή οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας και τον υψηλό κόστος ζωής που επιβαρύνει τις ανάγκες διαβίωσής της, οικονομικά προβλήματα που ανατρέπουν οικονομικούς και οικογενειακούς προγραμματισμούς, οδηγήθηκε στο σημείο να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις προς την καθ'ης-πιστώτρια, με αποτέλεσμα να περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη[η αδυναμία πληρωμών καθορίζεται με βάση τη σχέση οφειλών και παροντικής ρευστότητος, αφού ληφθεί υπόψη και η προβλεπόμενη για το εγγύς μέλλον εξέλιξη της ρευστότητος του οφειλέτη. Εφόσον η σχέση αυτή είναι αρνητική με την έννοια ότι η ρευστότητά του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του, υπάρχει μόνιμη αδυναμία πληρωμών] και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της υπό κρίση αίτησης, θεωρούνται δε με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες. Άλλωστε δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από το δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές, απορριπτομένης, επομένως, ως ουσιαστικά αβάσιμης της ένστασης περί δόλιας περιέλευσης σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών. Περαιτέρω, στην περίπτωση του Ν. 3869/2010, ο νομοθέτης εκκινεί, από την αφετηριακή βάση της προστασίας του οφειλέτη από τον κίνδυνο της κοινωνικής περιθωριοποιήσεώς του. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η περιθωριοποίηση ενός μεγάλου αριθμού υπερχρεωμένων οφειλετών επάγεται μείωση ή και εκμηδένιση της καταναλωτικής τους δυνάμεως με σημαντικές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία μίας οικονομίας που (πλέον) στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην κατανάλωση αγαθών. Επομένως, η μέριμνα για τη διευθέτηση του φαινομένου της υπερχρεώσεως επιτάσσεται τόσο για λόγους δημοσίου συμφέροντος όσο και από την υποχρέωση σεβασμού της αξίας του οφειλέτη ως ανθρώπου. Η τελευταία επιτάσσει τη χορήγηση στον υπερχρεωμένο οφειλέτη μίας δεύτερης ευκαιρίας για την επάνοδο του στην οικονομική και κοινωνική ζωή, ήτοι, στα πλαίσια του γενικότερου πνεύματος του Ν.3869/2010, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα της ρύθμισης για το φυσικό πρόσωπο των χρεών του με απαλλαγή από αυτά, η οποία (ρύθμιση) βρίσκει νομιμοποίηση ευθέως στο ίδιο κράτος δικαίου που επιτάσσει να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μία χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από την οποία, άλλωστε και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος, απορριπτομένης, επομένως, ως ουσιαστικά αβάσιμης της ένστασης περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος της αιτούσας. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της αιτούσας προς την καθ'ης-πιστώτριά της ανέρχονται στα κάτωθι χρηματικά ποσά[δεν λαμβάνεται υπόψη η επικαιροποιημένη ανάλυση οφειλών, καθόσον δεν προκύπτει ότι τα στεγαστικά δάνεια έχουν εκτοκισθεί με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής, όπως απαιτεί το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010)]: 1) στο ποσό των 33.136,23 ευρώ (κεφάλαιο 33.089,02 ευρώ, τόκοι 45,71 ευρώ και έξοδα 1,50 ευρώ), εκ της υπ'αρίθμ. 650000215398 συμβάσεως στεγαστικού δανείου, το οποίο είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης επί της κύριας ως άνω κατοικίας της αιτούσας και 2) στο ποσό των 68.127,49 ευρώ (κεφάλαιο 67.916,83 ευρώ και τόκοι 210,66 ευρώ), εκ της υπ'αρίθμ. 650000218920 συμβάσεως στεγαστικού δανείου, το οποίο είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης επί της κύριας ως άνω κατοικίας της αιτούσας. Υπό τις παραδοχές αυτές, η δυσμενής οικονομική κατάσταση της αιτούσας προφανώς έχει μόνιμο και διαρκή χαρακτήρα, χωρίς να διαφαίνεται αναπλήρωση των εισοδημάτων της από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεδομένου των γενικότερων δυσμενών οικονομικών συνθηκών που διέρχεται η χώρα μας, για τις οποίες δεν ευθύνεται η ίδια. Κατ'ακολουθίαν των ανωτέρω, οι μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς την καθ'ης πιστώτρια της ορίζονται μηδενικές, γενομένου δεκτού ως ουσιαστικά βάσιμου του αιτήματος της, καθόσον συντρέχει στο πρόσωπο της αιτούσας εξαιρετικές περιστάσεις και συγκεκριμένα, μακροχρόνια ανεργία, καθώς και ανεπαρκές οικογενειακό εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της ίδιας και της οικογένειάς της, χωρίς επαναξιολόγηση, αφού δεν διαφαίνεται βελτίωση της οικονομικής της κατάστασης, ενώ η υποχρέωση καταβολής μηνιαίων δόσεων θα οδηγούσε σε εξαθλίωση της οφειλέτιδος-αιτούσας, γεγονός το οποίο θα παραβίαζε τη γενική αρχή του δικαίου κατά την οποία κανείς δεν υποχρεούται στα αδύνατα (ΑΠ 288/2000 ΔΕΕ 2000, σελ. 743). Άλλωστε, η πιστώτρια της ή η αιτούσα δύνανται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3869/2010, να προβούν στην τροποποίηση της παρούσας αποφάσεως, εφόσον τούτο δικαιολογείται από μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων της. Περαιτέρω, επειδή προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας της από την εκποίηση και συγκεκριμένα του ποσοστού των 50% εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας επ"αυτής, το οποίο-εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου-είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16), πρέπει η προπεριγραφόμενη κύρια κατοικία της αιτούσας και συγκεκριμένα το ανήκον σ'αυτήν ποσοστό των 50% εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας επ'αυτής, να εξαιρεθεί από την εκποίηση, κατά παραδοχή της σχετικής προτάσεως αυτής. Όπως δε προκύπτει, το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της αιτούσας και συγκεκριμένα του ανήκοντος σ'αυτήν ποσοστού, ανέρχεται στο ποσό των 28.649,38 ευρώ (35.811,72 ευρώ Χ 80%), ενώ το συνολικό της χρέος ανέρχεται σε 101.263,72 ευρώ, ήτοι υπερβαίνει το ποσό του 80% της αντικειμενικής αξίας του ποσοστού της. Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση του μοναδικού ακινήτου της οφειλέτιδος-αιτούσας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία (άρθρο 9 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν. 3869/2010). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της καταβολής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει μετά παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) έτη, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρέους της αιτούσας, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της ρύθμισης, η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως το συνολικό ποσό των 119,37 ευρώ, και ειδικότερα: 1) για την εκ της υπ'αρίθμ. 650000215398 συμβάσεως στεγαστικού δανείου, απαίτηση, το ποσό των 39,06 ευρώ και 2) για την εκ της υπ'αρίθμ. 650000218920 συμβάσεως στεγαστικού δανείου, απαίτηση, το ποσό των 80,31 ευρώ.
Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω εκτιθέμενων, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας εξαιρετικές περιστάσεις, γι' αυτό θα πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν και κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 να οριστούν μηδενικές καταβολές, χωρίς επαναξιολόγηση, κατά τα αναλυτικώς ως άνω αναπτυχθέντα, εξαιρουμένης, κατά τα ως άνω, της εκποίησης της κύριας κατοικίας της και συγκεκριμένα του ποσοστού των 50% εξ αδιαιρέτου κυριότητας επ'αυτής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Η απαλλαγή της αιτούσας από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι του πιστωτή της θα επέλθει, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010.
ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΟΡΙΖΕΙ μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς την καθ'ης η αίτηση-πιστώτρια, χωρίς επαναξιολόγηση, για ολόκληρο το διάστημα της τετραετίας.
ΔΕΧΕΤΑΙ την πρόταση της αιτούσας για μη εκποίηση της κυρίας αυτής κατοικίας, ήτοι ενός διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας κειμένης στην Αργυρούπολη Αττικής, επί των οδών Πόντου και Σουμελά 10, επιφανείας 78,95 τ.μ., επί του οποίου έχει κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου.
ΟΡΙΖΕΙ το μηνιαίως καταβλητέο από την αιτούσα στην καθ'ης-πιστώτρια αυτής ποσό, για την αναφερομένη στην αμέσως ανωτέρω διάταξη, αιτία, και για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, ως εξής: 1) για την εκ της υπ'αρίθμ. 650000215398 συμβάσεως στεγαστικού δανείου, απαίτηση, το ποσό των τριάντα εννέα ευρώ και έξι λεπτών (39,06 ευρώ) και 2) για την εκ της υπ'αρίθμ. 650000218920 συμβάσεως στεγαστικού δανείου, απαίτηση, το ποσό των ογδόντα ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (80,31 ευρώ). Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως και θα γίνεται εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα την 12-6-2017 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.         Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ  
ΦΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ:  ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ
                                 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Δικαστήριο:
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος:
ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:
18
Ετος:
2011
Περίληψη
Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -. Δεν απαιτείται να στρέφεται η αίτηση κατά των καθ ων πιστωτών, οι οποίοι καθίστανται διάδικοι με μόνη την κλήτευσή τους. Η εξάμηνη προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος του εξώδικου συμβιβασμού αρχίζει από την ημερομηνία της βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα περί αποτυχίας του. Εξαίρεση εκποίησης πρώτης κατοικίας και αυτοκινήτου. Ρύθμιση οφειλών για χρονική διάρκεια τετραετίας και εικοσαετίας.
Κείμενο Απόφασης
Αριθμός 18/Φ34/2011
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία Χρόνη την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως Δέσποινας Μαυρίδου.
    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 17-05-2011, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:
    Της αιτούσας: ...κατοίκου Αργυρουπόλεως Αττικής, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
    Η αιτούσα με την από 31-01-2011 αίτηση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 33/1-2-2011, ζήτησε, όσα αναφέρονται σ' αυτή.
    Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
    Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης η αναφερόμενη στην αίτηση πιστώτρια της αιτούσας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», δήλωσε ότι παρίσταται δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Θεοδώρου Βλάσση.
    Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ' αυτό.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή παρά την κοινή ορολογική εκφορά των υποκειμένων της δίκης σε αμφισβητούμενη και εκούσια δικαιοδοσία, ο όρος «διάδικοι» στην τελευταία, ερμηνεύεται με την ευρύτερη έννοια των τυπικώς μετεχόντων στη διαδικασία προσώπων, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα ενδιαφερόμενα για την υπό έκδοση απόςκκτη πρόσωπα, εφόσον κατέστησαν υποκείμενα της δίκης τυπικά, δηλαδή με έναν από τους προβλεπόμενους στο νόμο τρόπους. Επίσης διάδικοι ιπην εκούσια δικαιοδοσία καθίστανται και ορισμένα πρόσωπα απευθείας από το νόμο, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο για την προστασία του δικαιώματος ακροάσεως τους ή για την προάσπιση του δημοοίου συμφέροντος. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται λόγος για «εκ του νόμου διαδίκους» (βλ. Π. Αρβανιτάκη Οι διάδικοι στην πολιτική και διοικητική δίκη, 2005 σ. 135-136).
    Επειδή κατά το άρθρο 3 του ν. 3869/2010 τo αρμόδιο Ειρηνοδικείο δικάζει την αίτηση για την ρύθμιση των οφειλών με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ενώ στο άρθρο 5 του ιδίου νόμου προβλέπεται η υποχρέωση κοινοποιήσεως της αιτήσεως για τη ρύθμιση των οφειλών εντός μηνός από την κατάθεση της «στους πιστωτές» τον αιτούντος, δηλαδή στα πρόσωπα εκείνα που συμμετείχαν στην υποχρεωτικώς προηγηθείσα διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ο πιστωτές αυτοί εντάσσονται στην κατηγορία των εκ του νόμου διαδίκων, επομένως καθίστανται υποκείμενα της δίκης με μόνη την νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση τους, ανεξαρτήτως αν εν τέλει συμμετείχαν ή όχι στη διαδικασία. Η υποχρέωση κλητεύσεως των συγκεκριμένων πιστωτών και η δι' αυτής απόκτηση της ιδιότητος του διαδίκου καλύπτει και co στοιχείο της αντιδικίας, που εξ ορισμού συνοδεύει την αίτηση για ρύθμιση των οφειλών ως μη γνήσια υπόθεση της εκούσιας δικαιοδοσία. Επομένως, παρέλκει η ανάγκη να στραφεί η αίτηση του άρθρου 4 ν. 3869/2010 εναντίον συγκεκριμένων καθών. Αρκεί η κατάθεση της αιτήσεως μόνον με το όνομα του αιτούντος, η δεδομένη δε αντιδικία θα δημιουργηθεί, αφού έτσι ο νόμος ορίζει, με την κλήτευση τα»ν συμμετεχόντων στην αποτυχημένη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού πιστωτών (Π. Αρβανιτάκης Η Εκουσία Δικαιοδοσία ιός διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Η κλήτευση αυτή τεκμαίρεται εάν οι αναφερόμενοι πιστωτές ενταχθούν και συμμετάσχουν στην υπό του νόμου διαγραφόμενη διαδικασία και παραστούν κατά την επ' ακροατηρίου διαδικασία. Στην προκειμένη περίπτωση η ανωτέρω αναγραφόμενη πιστώτρια καθίσταται υποκείμενο της παρούσας δίκης κέκτηται δε τα υπό του νόμου οριζόμενα δικαιώματα και υπόκειται στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις.
    Επειδή με την κρινόμενη αίτηση της και κατ' ορθήν εκτίμηση της, η αιτούσα, επικαλούμενη ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι της πιστώτριας της, που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινομένη αίτηση, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας: κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθ. 3 ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το αρθ. 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού (βλ. την από 31-1-2011 βεβαίωση του δικηγόρου Αθηνών ...), καθώς και υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων: α) της περιουσίας της και των εισοδημάτων της ιδίας και του συζύγου της, β) της πιστώτριας και των απαιτήσεων της κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (αρθρ. 13 παρ. 2 ν. 3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της πιστώτριας - καθής Τράπεζας.
    Επειδή η καθής, με προφορική δήλωση της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά αλλά και με τις προτάσεις της, πρότεινε την ένσταση απαραδέκτου ασκήσεως της ενδίκου αιτήσεως, για τον λόγο ότι το αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού προς την ίδια δεν υποβλήθηκε κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της κρινομένης αίτησης, αλλά σε προγενέστερο χρόνο. Η ένσταση αυτή τυγχάνει νόμιμη, ερειδόμενη σας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 και πρέπει νο ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
    Επειδή η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού ανάγεται α) ιό τον νομοθέτη σε μία βασική προϋπόθεση της αιτήσεως του οφειλέτη για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή από τα χρέη. Χωρίς τέτοια προηγούμενη προσπάθεια είναι απαράδεκτη η αίτηση που υποβάλλεται στο δικαστήριο για ρύθμιση και απαλλαγή από τα χρέη . Η προσπάθεια αυτή πρέπει να αποτύχει και τούτο να βεβαιώνεται σε γραπτό κείμενο από τον φορέα ή τον δικηγόρο που μεσολάβησε στην προσπάθεια του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Αν η προσπάθεια αυτή αποτύχει, τότε ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης πρέπει να υποβάλει στο αρμόδιο ειρηνοδικείο αίτηση για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή από τα χρέη εντός εξαμήνου από την αποτυχία. Λαμβανομένου υπόψιν ότι δεν υφίσταται συγκεκριμένη ημερομηνία ενάρξεως της οριζόμενης εκ του νόμου εξάμηνης προθεσμίας, θεωρείται ότι το εξάμηνο αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που φέρει η βεβαίωση του αρμόδιου φορέα περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση η βεβαίωση φέρει ημερομηνία 31-1-2011, ενώ η κρινομένη αίτηση ασκήθηκε στις 2-3-2011, εντός της υπό του νόμου τασσομένης προθεσμίας. Ως εκ τούτου, η σχετική ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος.
Επειδή από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας (η καθής δεν εξέτασε μάρτυρα), που δόθηκε ενώπιον του ακροατηρίου cou Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα ..., κάτοικος Αθηνών, είναι έγγαμος και μητέρα επτά (7 ) τέκνων, εκ των οποίων τα τρία (3) ανήλικα, ηλικίας 17, 16, 7 και ένα ενήλικο ηλικίας 21 ετών, διαμένουν μαζί με την ίδια και τον σύζυγο της .... Η αιτούσα δεν εργάζεται ούτε εργάστηκε κατά το παρελθόν, αν και καταβάλΛει εύλογη προσπάθεια για την εξεύρεση εργασίας, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι έχει εγγραφεί στα μητρώα του ΟΑΕΔ (βλ.σχετ. έγγραφο), ενώ το μοναδικό ατομικό της εισόδημα είναι το επίδομα πολυτέκνου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 220,72 ευρώ μηνιαίως (βλ. σχετ. έγγραφο ). Ο σύζυγος της ... εργαζόταν στην Ολυμπιακή Αεροπορία ως προσωπικό εδάφους από τον Ιούνιο του έτους 1995 έως 15-12-2009 οπότε και διεγράφη από τη δύναμη του προσωπικού της εταιρείας σε εφαρμογή του αρ. 14 ΑΝ 3429/05 και τις διατάξεις του Ν. 3717/2008, ενώ ήδη είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και λαμβάνει σύνταξη 1758,78 ευρώ το μήνα και συνεισφέρει με αυτές τις αποδοχές του σιις οικογενειακές ανάγκες, καλύπτοντας το σύνολο τους. Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικον αναγκών της ιδίας της αιτούσας και της οικογενείας της ανέρχεται σε 1400 ευρώ, λαμβανομένου υπόψιν ότι τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας παρακολουθούν δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα, καθότι ανήκουν σε πολύτεκνη οικογένεια. Περί των ανωτέρω, κατέθεσε με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα ο σύζυγος της αιτούσας κατά την εξέταση του ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου (βλ. πρακτικά). Η αιτούσα έλαβε στις 31-5-2007 από την καθής, δυνάμει των με αριθμ. ... δανειακών συμβάσεων, δύο στεγαστικά και ένα καταναλωτικό δάνειο, ύψους 22.000 ευρώ, 110.000 και 55.000 ευρώ αντιστοίχως, τα οποία έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμα, όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες και επικαλούμενες εξώδικες καταγγελίες της καθής. Ήδη το σύνολο της οφειλής της αιτούσας ανέρχεται σε 204.469,06 ευρώ (23.182,05 + 121.717,18 + 59.569,83), συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων. Σημειωτέον ότι και στις τρεις δανειακές συμβάσεις η καθής Τράπεζα έχει εμπράγματη εξασφάλιση, ενώ εγγυητής στο στεγαστικό δάνειο είναι ο σύζυγος της αιτούσας.
    Περαιτέρω, η αιτούσα είναι κυρία ενός διαμερίσματος, το οποίο απέκτησε με γονική παροχή από τον πατέρα της ..., δυνάμει του υπ' αριθμ. .../1980 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ..., νομίμως μεταγεγραμμενο (τ. 159, αρ. 210), εμβαδού 130 τμ, που βρίσκεται στον α' όροφο της κειμένης στην Αργυρούπολη Αττικής και επί της οδού ... οικοδομής, το οποίο και αποτελεί την κύρια κατοικία της ιδίας και της οικογενείας της. Η εμπορική αξία του ακινήτου αυτού, λαμβανομένων υπόψιν των σημερινών συνθηκών, ανέρχεται στο ποσό των 180.000 ευρώ. Η αιτούσα, με την πρόταση εκκαθάρισης που υπέβαλε, ζήτησε να εξαιρεθεί από την εκποίηση η ως άνω κύρια κατοικία της. Από τα ανωτέρω στοιχεία κρίνεται ότι η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της, τα δε εισοδήματα της δεν επαρκούν για την αποπληρωμή των χρεών της. Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψιν τα πάσης φύσεως εισοδήματα της αιτούσας και τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου της, την υποχρεώνει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Ενόψει των ανώτερο στοιχείων, η κάθε μηνιαία καταβολή της πρέπει να ορισθεί στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ, σύμμετρος διανεμόμενο ανάλογα με το ύψος των δανειακών της συμβάσεων. Ειδικότερα για την με αριθμ. ... σύμβαση στεγαστικού δανείου, ύψους 23.182,05 ευρώ, ποσόν το οποίο αντιστοιχεί στο 11,338 % της συνολικής της οφειλής, η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, το ποσό των 24,95 ευρώ μηνιαίως, για την με αριθμ. ... σύμβαση στεγαστικού δανείου, ύψους 121.717,18 ευρώ., ποσόν που αντιστοιχείστο 59,528% της συνολικής οφειλής της αιτούσας, αυτή πρέπει να καταβάλει ποσό 131,38 ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστημα 4 ετών και για την με αριθμ. ... σύμβαση καταναλωτικού δανείου ύψους 59.569,83 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 29,134% της συνολικής απαίτησης, η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 64,31 ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστημα 4 ετών.
    Περαιτέρω, δεν κρίνεται απαραίτητη, προς μερική εξόφληση των οφειλών της αιτούσας, η εκποίηση ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου, τύπου ROVER 414 SI, πρώτης κυκλοφορίας 20-06-1996, 10 ph, που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στην αιτούσα, καθότι αφενός δεν έχει μεγάλη εμπορική αξία και αφετέρου κρίνεται ότι είναι απαραίτητο για τις μετακινήσεις της πολυμελούς οικογένειας της αιτούσας, αφού αποτελεί και το μοναδικό μεταφορικό της μέσον.
    Το διαμέρισμα που χρησιμεύει ως μοναδική κύρια κατοικία της αιτούσας δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% και πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Στο συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμοποιήθηκαν δάνεια που δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη και είναι βεβαρημένο με 2 προσημειώσεις υποθήκης ύψους 132.000 και 22.000 ευρώ, ήτοι σύνολο 154.000, ενώ η συνολική διάρκεια εξόφλησης του είχε καθοριστεί σε 35 έτη, από τα οποία παρήλθαν ήδη τα 4 (31-5-2007 ημερομηνία υπογραφής συμβάσεως στεγαστικού δανείου). Η εμπορική του αξία, ανέρχεται με τις σημερινές συνθήκες ιπο ποσό των 180.000 ευρώ. Αφού συνεκτιμηθεί ότι ένα μικρό μόνο μέρος των οφειλών της αιτούσας θα καλυφθεί από τις μηνιαίες καταβολές της επί τετραετία, η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων της καθής δια περαιτέρω καταβολών προς διάσωση της κύριας κατοικίας της, πρέπει να ανέλθει σε 60.000 ευρώ (δηλαδή στο 1/3 της αποδειχθείσης εμπορικής της αξίας) και η περίοδος τοκοχρεολυτικής εξόφλησης αυτού του ποσού να ορισθεί σε είκοσι (20) έτη. Το ποσό που θα καταβάλει η αιτούσα, στα πλαίσια αυτού του σκέλους της ρύθμισης, θα ανέρχεται σε 250 ευρώ μηνιαίως (60.000 : 240 (20 χ 12 μήνες) =250), οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται την 1-7-2013, δηλαδή μετά την παρέλευση δυο ετών από την δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, καθόσον κρίνεται ότι στην αιτούσα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας δύο ετών.
    Ειδικότερα η αιτούσα υποχρεούται να καταβάλει για το πρώυο δάνειο και για χρονικό διάστημα είκοσι ετών, το ποσό των 28,35 ευρώ (250 χ 23.182,05: 204.469,06 = 28,35) για το δεύτερο δάνειο και για χρονικό διάστημα 20 ετών , το ποσό ίων 148,83 ευρώ (250 χ 121.717,18: 204.469,06=148,83) και για το τρίτο δάνειο και για χρονικό διάστημα 20 ετών το ποσό των 72,84 ευρώ (250 χ 59569,83: 204.469,06 = 72,84).
    Οι οφειλές που θα εξοφληθούν με αυτό τον τρόπο λογίζονται τοκοφόρες, το δε επιτόκιο τους θα ανέρχεται στο επιτόκιο της ενήμερης οφειλής όπως αυτή προσδιορίζεται στην δανειακή σύμβαση που κατήρτισε η αιτούσα με την καθής και χωρίς ανατοκισμό.
    Κατόπιν τούτου, η κρινομένη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσία βάσιμη και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι της δανείστριας - καθής, που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτηση της κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (αρθρ. 11 παρ. 1 ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων της, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία, με την επιφύλαξη όμως της πραγματοποίησης των καθοριζομένων για τη διάσωση της κατοικίας της καταβολών, καθώς και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Το ακίνητο της κύριας κατοικίας της αιτούσας θο συνεχίσει να είναι υπέγγυο έναντι της πιστώτριας τράπεζας - καθής και μετά το πέρας της τετραετίας.
    Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται καιά τις διατάξεις του αρθ. 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.
    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές της αιτούσας προς την καθής στο ποσό των είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εικά (20.447) ευρώ, συνολικώς, διανεμόμενες συμμέτρως μεταξύ των δανειακών συμβάσεων ως εξής: η κάθε μηνιαία καταβολή της πρέπει να ορισθεί στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ, συμμετρίας διανεμόμενο ανάλογα με το ύψος των δανειακών της συμβάσεων. Ειδικότερα για την με αριθμ. ... σύμβαση στεγαστικού δανείου, ύψους είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και πέντε λεπτών (23.182,05), ποσόν το οποίο αντιστοιχεί στο 11,338 % της συνολικής της οφειλής, η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, το ποσό των είκοσι τεσσάρων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (24,95) μηνιαίως, για την με αριθμ. ... σύμβαση στεγαστικού δανείου, ύψους εκατόν είκοσι μία χιλιάδων επτακοσίων δεκαεπτά ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (121.717,18) ευρώ, ποσόν που αντιστοιχεί στο 59,528 % της ουνολικής οφειλής της αιτούσας, αυτή πρέπει να καταβάλει ποσό εκατόν τριάντα ενός ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (131,38) μηνιαίως για χρονικό διάστημα 4 ετών και για την με αριθμ. ... σύμβαση καταναλωτικού δανείου ύψους πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (59.569,83), που αντιστοιχεί στο 29,134 % της συνολικής απαίτησης, η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των εξήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (64,31) μηνιαίως για χρονικό διάστημα 4 ετών, οι οποίες δόσεις θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως.
    ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το ευρισκόμενο στον α' όροφο της κειμένης στην Αργυρούπολη Αττικής και επί της οδού ... οικοδομής ακίνητο, εμβαδού 130 τμ, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της αιτούσας και
    ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ το καταβλητέο από την αιτούσα για την αμέσως παραπάνω αιτία συνολικό ποσό σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, που θα πληρωθεί με μηνιαίες καταβολές ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, οι οποίες θα αρχίσουν από την 1-7-2013 και θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός και θα διαρκέσουν επί μία εικοσαετία και ειδικότερα θα καταβάλει για το πρώτο δάνειο και για χρονικό διάστημα είκοσι ετών, το ποσό των είκοσι οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (28,35), για το δεύτερο δάνειο και για χρονικό διάστημο 20 ετών, το ποσό των εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (148,83) ευρώ και για το τρίτο δάνειο και για χρονικό διάστημα 20 ετών το ποσό των εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (72,84)
    Οι οφειλές που θα εξοφληθούν με αυτό τον τρόπο λογίζονται τοκοφόρες, το δε επιτόκιο τους θα ανέρχεται στο επιτόκιο της ενήμερης οφειλής όπως αυτή προσδιορίζεται στην δανειακή σύμβαση που κατήρτισε η αιτούσα με την πιστώτρια τράπεζα - καθής και χωρίς ανατοκισμό.
    Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια ουνεδρίαση στο ακροατήριο τους στις 1 Ιουλίου 2011.
    Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Πρόεδρος:
Μαρία Χρόνη
Λήμματα:
Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Δημοσίευση:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΛΑΥΡΙΟΥ  
ΦΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ
                                 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Δικαστήριο:
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος:
ΛΑΥΡΙΟ
Αριθ. Απόφασης:
178
Ετος:
2011
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΛΩΝ: 9/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 178/2011

                                    ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
    Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου Μαρία Κουβαρά , με την
παρουσία του Γραμματέα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στο Λαύριο Αττικής στις 2
Ιουνίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση:
ΤΗΣ ΑΙΤOΥΣΑΣ : ……………….., το γένος .......... και
............, κατοίκου ……………, εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της
Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ: 1) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την Επωνυμία ΑΛΦΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σταδίου αρ. 40 και
εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιο δικηγόρο της
Μαρίνα Γαρυφαλλάκη, 2)  Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την Επωνυμία
''ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα επί της
οδού Σοφοκλέους αρ. 11 και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε από τον
πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Ντζίφα και 3) Ανώνυμης Τραπεζικής
Εταιρείας με την Επωνυμία ''ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ANΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ '' (ΤΡΑΠΕΖΑ Ι ΕΦ ΤΖΙ ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΡΓΚΑΖΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ )
και τον διακριτικό τίτλο ''Eurobank ergasias'' ( ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΡΓΚΑΖΙΑΣ
)  πρώην με την επωνυμία ''ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ''
(ΤΡΑΠΕΖΑ Ι ΕΦ ΤΖΙ ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ) και τον διακριτικό
τίτλο ''Eurobank'' ( ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ  ) , που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος
αρ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιο
δικηγόρο της Παναγιώτα Μπουρλετίδου.
Η αιτούσα  με την με ημερομηνία  15-2-2011  (αριθμός πράξεως
καταθέσεως 9/2011) αίτησή της  και για τους λόγους που αναφέρονται σ'
αυτή ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτησή της.
    Για τη συζήτηση της παραπάνω υπόθεσης, ορίστηκε η δικάσιμος που
αναφέρεται στην αρχή.
Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα  Πρακτικά.
Μελέτησε τη δικογραφία και Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.
      Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010 που αφορά "Ρύθμιση
οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" ορίζεται
ότι "1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν
περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων
χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν
στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη
δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών
που: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης
για την έναρξη διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του
παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με
δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το
Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθμού, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη
του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορεί να γίνει μόνο
μία φορά". Ακολούθως στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ιδίου
νόμου, γίνεται αναφορά στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, το
αρμόδιο δικαστήριο και ακολούθως την κατάθεση των εγγράφων στη
γραμματεία του δικαστηρίου και ιδίως της αίτησης, για την έναρξη της
διαδικασίας ενώπιον αυτού.  H εισοδηματική
2ο φύλλο της 178/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)
στενότητα, τα υψηλά επιτόκια στο χώρο ιδίως της καταναλωτικής πίστης,
οι επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων, ατυχείς
προγραμματισμοί, απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών (απώλεια
εργασίας κ.α.), αποτέλεσαν παράγοντες που, δρώντας υπό την απουσία
θεσμών συμβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών σε θέματα
υπερχρέωσης, συνέβαλαν ανενόχλητα στην αυξανόμενη υπερχρέωση
νοικοκυριών που, αδυνατώντας εν συνεχεία να αποπληρώσουν τα χρέη τους,
υπέστησαν και υφίστανται, τις αλυσιδωτά επερχόμενες καταστροφικές
συνέπειες της, προκειμένου δε να αντιμετωπιστεί το πραγματικό,
ιδιαίτερα μεγάλο και οξυμμένο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας κατά
τρόπο ουσιαστικό, σύγχρονο, θεσμικό, εναρμονισμένο με τις επιταγές
ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου, οδήγησαν στη θέσπιση των
διατάξεων αυτών του νόμου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
θέτει (βλ. Αιτιολογική 'Εκθεση ).
      Περαιτέρω κατά τη διάταξη του αρθρ. 9 του ιδίου νόμου, ορίζεται
η διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας και προστασία κύριας
κατοικίας ειδικότερα "1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η
εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των
πιστωτών ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να
υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την
απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των
πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής. Εκκαθαριστής μπορεί να ορίζεται το
πρόσωπο που προτείνουν πιστωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την
πλειοψηφία των πιστώσεων ή πρόσωπο από τον κατάλογο των
πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 § του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας 2. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση
εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με
εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του,
εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες
διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο
κατά πενήντα τοις εκατό...Η προστασία του ακινήτου σύμφωνα με τα
προηγούμενα, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλή
κυριότητα ή ιδανικό μερίδιο επ' αυτών>>.
      Στην αίτηση, που κρίνεται, εκτίθενται τα παρακάτω: Η αιτούσα, η
οποία δεν έχει εμπορική ιδιότητα και ως εκ τούτου στερείται
πτωχευτικής ικανότητας, έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία
πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών  προς τους πιστωτές της, που
περιλαμβάνει στην αίτηση. Ζητάει, λοιπόν, κατ` εκτίμηση του
περιεχομένου της αιτήσεως, να γίνει δικαστική ρύθμιση των οφειλών της
με σκοπό να απαλλαγεί από αυτές και να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία της
από τη ρευστοποίηση. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο
δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3
ν. 3869/2010) και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι
προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 α) η από
14-2-2011 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, που
υπογράφεται από τον Δικηγόρο Εμμανουήλ Τσαλικίδη και β) υπεύθυνη
δήλωση της αιτούσας με ημερομηνία 2-2011 για την ορθότητα και
πληρότητα της καταστάσεως της περιουσίας της  και των εισοδημάτων της
ίδιας και του συζύγου της, των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους
κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα
του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του
ν. 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσας,
ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές
της. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη και ορισμένη, διότι
στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν.
3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά,
μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε
δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της.
      3ο φύλλο της 178/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)
    Η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας στον οφειλέτη, αποτελεί
ουσιαστική προϋπόθεση για τη δυνατότητα υπαγωγής του στις διατάξεις
του νόμου 3869/2010. Πτωχευτική ικανότητα έχουν τα πρόσωπα, που έχουν
την εμπορική ιδιότητα, την οποία αποκτούν κατά το υποκειμενικό
(ουσιαστικό) σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΕμπΝ, εφόσον ενεργούν
κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις. Περαιτέρω η από τα άρθρα 847
επ. ΑΚ ρυθμιζόμενη σύμβαση εγγύησης είναι καθεαυτή αστικού δικαίου
σύμβαση, αφού κατά κανόνα παρέχεται χαριστικώς προς εξυπηρέτηση
συμφερόντων άλλου. Στην περίπτωση όμως, που η εγγύηση δίνεται από τον
εγγυητή για κερδοσκοπία με αμοιβή ή άλλη χρηματική ωφέλεια, ή έχει
αυτός οικονομικό συμφέρον από την υπόθεση, για την οποία δόθηκε, η
πράξη αυτή είναι αντικειμενικά εμπορική, διότι περιέχει διαμεσολάβηση
στην παροχή πίστης για την ανάληψη κινδύνου και κερδοσκοπία, στοιχεία,
που από κοινού αποτελούν αντικειμενικά γνωρίσματα χαρακτηρισμού της
πράξεως ως εμπορικής κατά το άρθρο 2 του β.β/τος 2/14-5-1835 <<περί της
αρμοδιότητος των Εμποροδικείων>> (Ειρ.Αθ.54/2011 Α΄ δημοσίευση ΝΟΜΟS,
ΔΙΜΕΕ 2011/401). Στην προκειμένη περίπτωση η πιστώτρια τράπεζα
ΕUROBANK ισχυρίζεται ότι η αιτούσα δεν είναι μεν η ίδια έμπορος αλλά
είναι εγγυήτρια υπέρ εμπορικής επιχείρησης και συγκεκριμένα της
ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία <<..................>>,
που έχει την εμπορική ιδιότητα και ανήκει στον γυιό της αιτούσας, όχι
όμως και ότι η αιτούσα προέβη σε κατάρτιση σύμβασης εγγύησης για
κερδοσκοπία, με αμοιβή ή άλλη χρηματική ωφέλεια, δηλαδή ότι η
καταρτισθείσα σύμβαση εγγύησης είναι αντικειμενικά εμπορική πράξη.
Συνεπώς η προβληθείσα ένσταση μη  υπαγωγής της αιτούσας στις ρυθμίσεις
του Ν.5869/2010 δεν είναι νομικά βάσιμη και πρέπει ν'απορριφθεί.
Εξάλλου η αιτούσα επιλέγοντας να ζητήσει την υπαγωγή της στις
ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 δεν επιδιώκει να παρακάμψει πτωχευτική
διαδικασία εμπόρου, αφού για τη διαδικασία αυτή απαιτείται η
περιέλευση του οφειλέτη εμπόρου σε παύση πληρωμών και τέτοια δεν
νοείται για την αιτούσα ούτε τώρα που είναι άνεργη, ούτε πριν
περιέλθει σε ανεργία, όταν εργάζετο ως λαντζέρα σε ξενοδοχείο,
πραγματικά περιστατικά που δεν αμφισβητούν οι καθ'ων, οι οποίες για τα
επίδικα χρέη ουδόλως θα μπορούσαν να ζητήσουν να κηρυχθεί σε πτώχευση
η αιτούσα με την πτωχευτική διαδικασία του Εμπορικού Κώδικα προς
ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, αφού αυτές δεν προκύπτει από
οποιοδήποτε στοιχείο ότι είναι εμπορικές. Και σκοπός του Ν.5869/2010
είναι ακριβώς η ρύθμιση χρεών οφειλετών των οποίων δεν προβλέπετο η
δυνατότητα ρύθμισης με την πτωχευτική διαδικασία του Εμπορικού Κώδικα.
        Η πιστώτρια ALFA BANK ισχυρίζεται ότι δεν περιέχεται στην
αίτηση αίτημα διάσωσης της κύριας κατοικίας της αιτούσας και ότι για
τον λόγο αυτό η αίτηση είναι αόριστη και συνεπώς απαράδεκτη δικαστικής
εκτιμήσεως. Ο ισχυρισμός αυτός στερείται βασιμότητας, καθόσον σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθ. 216 και 747 ΚΠολΔ δεν απαιτείται πανηγυρική
διατύπωση του αιτήματος και μπορεί να περιέχεται οπουδήποτε στο
δικόγραφο, γιατί δεν καθορίζεται από το νόμο η παράθεσή του σε
ορισμένη θέση ή σειρά, αρκεί μόνο να διατυπώνεται σαφώς (βλ. ΑΠ 173/81
Αρχ. Ν. 32-258 και 1293/93 Δνη 35-140,  ΕφΑθ 2212/83 Δνη 24-1417 και
11416/87 Δ. 19-332). Στην προκειμένη περίπτωση στην ένδικη αίτηση
γίνεται σαφής και ειδική αναφορά στο ότι το περιγραφόμενο ακίνητο
αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και της οικογένειάς της,
προσδιορίζεται η αξία του,  από το όλο δε περιεχόμενο της αίτησης
προκύπτει  με σαφήνεια  και χωρίς καμία αμφιβολία το αίτημα εξαίρεσης
της κύριας κατοικίας της αιτούσας από τη ρευστοποίηση της περιουσίας
της. Εκτός αυτού, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθ. 744, 745,
751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο
προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, ο οποίος επιβάλλει
την ενεργό
4ο φύλλο της 178/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)
συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του
πραγματικού υλικού της δίκης, επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με
τις προτάσεις, στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο
ακροατήριο (αρθ. 115 παρ. 3 ΚΠολΔ), εκείνων των στοιχείων της αίτησης
που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ, επομένως και του αιτήματος
αυτής  (βλ. ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36-1601-02 πλειοψηφία, ΕφΑθ 2735/00,
4462/02, 2188/08 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ. Κεραμέα
-Κονδύλη -Νίκα, υπ` άρθρο 747, αριθ. 7).
      Οι πιστώτριες ισχυρίζονται ότι η αίτηση είναι αόριστη, διότι δεν
εξειδικεύεται στο δικόγραφο το κόστος διαβίωσης της αιτούσας και της
οικογένειάς της. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος καθόσον η αίτηση
πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής των
ληξιπρόθεσμων χρεών του οφειλέτη πρέπει να περιέχει  α) κατάσταση της
περιουσίας του και των εισοδημάτων του συζύγου του, β) κατάσταση των
πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα
και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών (Κρητικός, ρύθμιση ν. 3869/2010
σελ.64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1477). Τα στοιχεία
αυτά περιέχονται στην αίτηση και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για
την πληρότητα του περιεχομένου και του αιτήματός της. Τα στοιχεία αυτά
θ' αποτελέσουν αντικείμενο της αποδεικτικής διαδικασίας στην έρευνα
της ουσιαστικής βασιμότητος της αιτήσεως.
      Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης και τα έγγραφα,
που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι,
αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1954, είναι
έγγαμη και από τον γάμο της με τον ..................απέκτησε δύο τέκνα,
ήδη ενήλικα. Εργαζόταν ως λαντζέρα σε ξενοδοχείο μέχρι τις 10 - 10 -
2010, όταν απολύθηκε και έκτοτε είναι άνεργη, τα δε εισοδήματά της
προέρχονται μόνο από το επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Ο σύζυγός της
είναι άνεργος και αυτός από 13-10-2010 και λαμβάνει επίσης επίδομα
ανεργίας. Ήδη όμως κατά την ημεροχρονολογία που συζητήθηκε η παρούσα
αίτηση αμφότεροι έχουν παύσει να είναι δικαιούχοι του επιδόματος
ανεργίας λόγω παρελεύσεως του νόμιμου χρόνου. Αυτά προκύπτουν από τα
προσκομιζόμενα έγγραφα και συγκεκριμένα : την από 10-11-2010 απόφαση
του Ο.Α.Ε.Δ. για χορήγηση του επιδόματος και την από 17-3-2011 σχετική
βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ περί του χρόνου της ανεργίας της αιτούσης.
      Προς την Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS οφείλει η αιτούσα α) λόγω
χορηγηθέντος δανείου από ανακυκλούμενη σύμβαση 128.892,16 ευρώ,
υπολογιζομένου του κεφαλαίου και των τόκων,  το οποίο  είναι
εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης επί ποσοστού
συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου 1/2 ενός ακινήτου εμβαδού 200 τ.μ, που
βρίσκεται στ................., επί της οδού ........ αρ.
..., β) από χορήγηση πίστωσης με την πιστωτική κάρτα με αριθμό
5101551086410197 3.057,26 ευρώ, γ) από χορήγηση πίστωσης με την
πιστωτική κάρτα με αριθμό 6019760901030531 3.642,81 ευρώ, δ) λόγω
χορηγηθέντος καταναλωτικού δανείου βάσει της υπ'αριθμ.200154505401
συμβάσεως 5.705,89 ευρώ και ε) από χορήγηση πίστωσης με την πιστωτική
κάρτα με αριθμό 4792730964082594 2.656,66 ευρώ. Προς την Εμπορική
Τράπεζα οφείλει η αιτούσα από χορήγηση πιστωτικής κάρτας με αριθμό
5430741110127576  3.085,34 ευρώ. Προς την ΑLFA BANK οφείλει η αιτούσα
λόγω χορηγήσεως δύο (2) καταναλωτικών δανείων α) βάσει της
υπ'αριθμ.1675839 συμβάσεως 8.622,19 ευρώ και β) βάσει της υπ'αριθμ.
200502240068000 συμβάσεως 14.943,79 ευρώ.
      Η αιτούσα έχει περιέλθει σε πλήρη αδυναμία ν'αποπληρώσει τις
ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, η αδυναμία της δε επήλθε λόγω
της ανεργίας της και δεν οφείλεται σε δόλο (δεν προβάλλεται δόλια
περιέλευση, ούτε αποδείχθηκε). Λόγω της ηλικίας της, 57 ετών, δεν
προβλέπεται να βρεί άλλη απασχόληση μέχρι τη συνταξιοδότησή της, που
5ο φύλλο της 178/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)
επίκειται και αναμένεται να της αποδώσει 700 ευρώ μηνιαίο εισόδημα. Η
αιτούσα από τον Νοέμβριο 2010 έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις
συνταξιοδοτήσεώς της και έχει καταθέσει σχετική αίτηση στον
ασφαλιστικό φορέα που ανήκει, προσδοκά δε μηνιαία σύνταξη 700 ευρώ,
που δεν της έχει ακόμη απονεμηθεί. Εξάλλου την εισοδηματική κατάσταση
της αιτούσης και του συζύγου της δεν  αμφισβήτησαν οι πιστώτριες
τράπεζες ούτε την εγκυρότητα των προσκομισθέντων εγγράφων. ΄Αλλη πηγή
εισοδήματος δεν διαθέτουν η αιτούσα και ο σύζυγός της.  Σε χρόνο
προγενέστερο του ενός  έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε
αναλάβει τα παραπάνω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο
και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου,
θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και
υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της
αίτησης (βλ. σε Κρητικό <<Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών
προσώπων>> σελ. 98 επ.), με εξαίρεση το παρακάτω εμπραγμάτως
ασφαλισμένο χρέος με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης από δάνειο
ανακυκλούμενης σύμβασης με αριθμό 33047952 από την πιστώτρια EUROBANK
ERGASIAS, τoυ οποίoυ ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης
οφειλής μέχρι  το χρόνο εκδόσεως  της παρούσης αποφάσεως  (αρθ. 6 παρ.
3 ν. 3869/10).
      Από την αίτηση συνάγεται, και οι πιστώτριες δεν αμφισβητούν, ότι
τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσης είναι α) ποσοστό συνιδιοκτησίας 1/2
επί ενός ακινήτου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού …………..στην ………, επιφανείας 135 τμ, χτισμένο επί καθέτου
ιδιοκτησίας 200 τμ ,  και β) ένα αγροτεμάχιο με ελιές εκτάσεως 1.476
τμ , που βρίσκεται …………... Η αιτούσα ζητά να
εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση της περιουσίας της προς ικανοποίηση των
πιστωτριών το υπό στοιχείο α΄ ακίνητο, διότι αυτό αποτελεί την κύρια
και μοναδική κατοικία της. Το έτερο ακίνητο, λόγω της εμπορικής αξίας
του, που ανέρχεται σε 30.000 ευρώ, δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων των πιστωτριών. Η αξία του υπό στοιχ. α΄ακινήτου ανέρχεται
σε 75.000 ευρώ, όπως ισχυρίζεται η αιτούσα και δεν αντιλέγουν οι
καθ'ων. Το ακίνητο αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσης και
της οικογένειάς της και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του
αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο που ανέρχεται σε 200.000
ευρώ προσαυξημένο κατά 50 %, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της
από την εκποίηση.
  Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι
προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και
ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. Έτσι η ρύθμιση των
χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας
στις  πιστώτριες από τα εισοδήματα της επί τετραετία, που  θα αρχίζουν
αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτή της απόφασης. Από τις καταβολές
οι πιστώτριες θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10).
Οι βασικές προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες της αιτούσης δεν
νοούνται σε ποσό κατώτερο του ορίου της φτώχειας ήτοι σε 6.480 ευρώ
ετησίως και 500 ευρώ μηνιαίως , συνεπώς το ποσό της ρύθμισης εκτιμάται
ότι πρέπει να καθορισθεί σε 200 ευρώ μηνιαίως, καθόσον η σύνταξη της
αιτούσας ανέρχεται σε 700 ευρώ και πρέπει να θεωρηθεί απαραίτητο ποσό
για την ελάχιστη εξυπηρέτηση των εξόδων διαβίωσής της το ποσό των 500
ευρώ μηνιαίως.
      Το συνολικό ποσό των οφειλών της αιτούσας ανέρχεται σε
170.606,10 ευρώ και αναλύεται όπως ανωτέρω ανά πιστώτρια τράπεζα. Από
τη μηνιαία καταβολή των 200 ευρώ αναλογεί 1) στο χρέος προς την
EUROBANK από 128.892,16 ευρώ ποσοστό 75,5 % της καταβολής, ήτοι 151
ευρώ, 2) στο χρέος προς τη EUROBANK από 3.057,26 ευρώ ποσοστό 1,8 %
της καταβολής, ήτοι 3,6 ευρώ, 3) στο χρέος προς τη EUROBANK από
3.642,81 ευρώ ποσοστό 2,2 % της καταβολής, ήτοι 4 ευρώ, 4) στο χρέος
προς τη
6ο φύλλο της 178/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)
EUROBANK από 5.705,89 ευρώ ποσοστό 3,4 % της καταβολής, ήτοι 6,8 ευρώ,
5) στο χρέος προς τη EUROBANK από 2.656,66 ευρώ ποσοστό 1,5%  της
καταβολής, ήτοι 3 ευρώ,  6) στο χρέος προς την Εμπορική Τράπεζα από
3.085,34 ευρώ ποσοστό 1,8 % της καταβολής, ήτοι 4 ευρώ, 7) στο χρέος
προς την ALFA BANK από 8.622,19 ποσοστό 5 %  της καταβολής ήτοι 10
ευρώ και 8) στο χρέος προς την ALFA BANK από 14.943,79 ποσοστό 8,8 %
της καταβολής ήτοι 17,6 ευρώ. Μετά από αυτές τις μηνιαίες καταβολές
προς τις πιστώτριες επί τέσσερα (4) χρόνια η αιτούσα θα έχει
αποπληρώσει μέρος του χρέους της από (200 Χ 48)  9600 ευρώ στο τέλος
της τετραετίας.
      Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη  από τη
διάταξη του  αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, εφόσον  με τις καταβολές επί
4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων
των πιστωτών της αιτούσας  και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της
κατοικίας της από την εκποίηση, καθόσον είναι υποχρεωτική για το
Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Έτσι θα πρέπει να
οριστούν  μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της,
για την οποία θα πρέπει να καταβάλει  το 85% της εμπορικής της αξίας,
δηλαδή το ποσό των 63.750 ευρώ (75.000Χ85%). Η αποπληρωμή του ποσού
αυτού θα γίνει  εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο
στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το
χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της
Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας
Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα  ξεκινήσει
τρία ( 3 ) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης,  ο δε
χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 17  χρόνια, λαμβανομένων
υπόψη  α)της απροσδιόριστης διάρκειας των χορηγηθεισών πιστώσεων προς
την αιτούσα  (βλ. τις σχετικές δανειακές συμβάσεις που
προσκομίζονται), β) του συνόλου των χρεών της αιτούσας, γ) της
οικονομικής της δυνατότητας και δ) της ηλικίας της. Από τις καταβολές
αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η
απαίτηση της πιστώτριας EUROBANK,  που είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη
ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση. Εκάστη από τις 204 (12Χ17)
μηνιαίες δόσεις εκτιμάται ότι πρέπει να ορισθεί σε ποσό ( 63.750 /204
)  312,5 ευρώ.
      Ταυτόχρονα, πρέπει να ορισθεί εκκαθαριστής για την εκποίηση του
υπό στοιχ. β΄ακινήτου της αιτούσης και συγκεκριμένα ενός αγροτεμαχίου
με ελιές εκτάσεως 1.476 τμ , που βρίσκεται στην …….. Η αξία του
ακινήτου αυτού ανέρχεται σε 30.000 ευρώ, όπως προσδιορίζει η αιτούσα
και δεν αντιλέγουν οι καθ'ων. Ο εκκαθαριστής εκτιμάται ότι πρέπει να
ορισθεί από τις πιστώτριες, προκειμένου να μην περιπέσει σε αδράνεια η
εκποίηση του ακινήτου από τον ορισμό τέτοιου από τον κατάλογο
πραγματογνωμόνων, λαμβανομένου υπόψη ότι το ακίνητο βρίσκεται εκτός
της περιφέρειας αρμοδιότητας του παρόντος δικαστηρίου και είναι
προσφορότερη η ανάθεση της εκκαθαρίσεως σε έκκαθαριστή εντόπιο για την
πώληση του ακινήτου, οι πιστώτριες δε έχουν καταστήματα και στην
περιοχή του ακινήτου. Η πώληση πρέπει να γίνει αντί τιμήματος ίσου με
την αξία του ακινήτου με μόνη δυνατότητα μειώσεώς της μέχρι 20 % ,
ήτοι όχι μικρότερη των 25.000 ευρώ. Ο εκκαθαριστής πρέπει να φροντίσει
να εγγράψει τον διορισμό του στο αρμόδιο Υποθηκοφυλάκειο και
Κτηματολόγιο, μετά το πέρας της εκκαθάρισης να συντάξει πίνακα και
ν'αποδώσει το τίμημα στις πιστώτριες άνευ οποιουδήποτε προνομίου υπέρ
κάποιας εξ αυτών, καθόσον το περί ου ο λόγος αγροτεμάχιο δεν είναι
επιβαρυμένο με εμπράγματη ασφάλεια. Συνεπώς πρέπει ν'αποδώσει από το
τίμημα που θα εισπραχθεί (75,5 + 1,8 + 2,2 + 3,4 + 1,5) 84,4 % στην
τράπεζα EUROBANK,  1,8 % στην Εμπορική Τράπεζα και (5 + 8,8) 13,8 %
στην τράπεζα ΑLFA BANK.
      7ο φύλλο της 178/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)
Όπως προαναφέρθηκε το υπόλοιπο των απαιτήσεων της πιστώτριας Τράπεζας
EUROBANK που είναι ασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια στην κατοικία,
μετά τις καταβολές επί 4ετία  από ( 151 Χ 12 Χ 4 )  7.248 ευρώ
ανέρχεται σε ( 128.892,16 - 7.248 ) 121.644,16 ευρώ .  Η προνομιακή
ικανοποίηση της πιστώτριας αυτής, θα γίνει μέχρι το ποσό των 63.750
που είναι το 85 % της αξίας του ακινήτου αυτού ( 75.000 ),
απαλασσομένης της αιτούσης από  το υπόλοιπο των χρεών της με την
τήρηση και αυτής της ρυθμίσεως ,με μηνιαίες καταβολές επί 17 χρόνια,
που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος δηλαδή αυτή της
3ετίας από τη δημοσίευση της αποφάσεως, ποσού 312,5 ευρώ το μήνα και
επί 204 μήνες (17 χρόνια Χ 12). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει
χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με
κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής,
σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος
αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας
Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  Ως προς τις
υπόλοιπες παραπάνω απαιτήσεις των πιστωτριών κατά το μέρος που δεν
καλύφθηκαν από τις 4ετείς  καταβολές μετά την  εξάντληση του ποσού των
63.750 ευρώ (του 85% της αξίας της κατοικίας) για την προνομιακή
ικανοποίηση της εμπραγμάτως ασφαλισμένης απαιτήσεως της πιστώτριας
τράπεζας EUROBANK, αυτές δεν μπορεί να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται
η αιτούσα.
      Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει  να γίνει δεκτή η αίτηση ως
βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσης με
σκοπό την απαλλαγή της  με την τήρηση των όρων της ρύθμισης,
εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, ως εξής: Να
καταβάλει η αιτούσα για μία 4ετία μηνιαίως : α) στην τράπεζα EUROBANK
( 151 + 3,6 + 4 + 6,8 + 3 ) 168,40 ευρώ, β) στην Εμπορική Τράπεζα 4
ευρώ και γ) στην ΑLFA BANK  (10 + 17,8)  27,8 ευρώ  Μετά δε την
παρέλευση της 3ετούς περιόδου χάριτος να καταβάλει στην πιστώτρια
EUROBANK 204 μηνιαίες δόσεις ποσού 312,5 ευρώ η καθεμία, όπως
ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Ταυτόχρονα πρέπει να ορισθεί
εκκαθαριστής προκειμένου να επιμεληθεί για την εκποίηση του
αγροτεμαχίου της αιτούσας που περιγράφεται παραπάνω και βρίσκεται στην
………….., όπως
ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.
      Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6
του ν.3869/2010.
                      ΓΙΑ    ΤΟΥΣ    ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ
      Δικάζει κατ' αντιμωλία των  διαδίκων.
      Δέχεται την αίτηση.
      Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσης με μηνιαίες καταβολές προς τις
πιστώτριες τράπεζες, καθ'ων η αίτηση, επί μία τετραετία, οι οποίες θα
αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν
της απόφασης, ποσού : α) στην τράπεζα EUROBANK ( 151 + 3,6 + 4 + 6,8)
168,40 ευρώ, β) στην Εμπορική Τράπεζα 4 ευρώ και γ) στην ΑLFA BANK
(10 + 17,8)  27,8 ευρώ.
      Αναθέτει σε εκκαθαριστή την εκποίηση του υπό στοιχ. β΄ακινήτου
της αιτούσης και συγκεκριμένα ενός αγροτεμαχίου με ελιές εκτάσεως
1.476 τμ , που βρίσκεται στην ……………… Ο εκκαθαριστής να ορισθεί
με συμφωνία των πιστωτριών, η οποία να γνωστοποιηθεί στο παρόν
δικαστήριο εντός δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως της παρούσης
αποφάσεως προς αυτές.
      Εξαιρεί της εκποιήσεως την κύρια κατοικία της αιτούσης, δηλαδή
ποσοστό συνιδιοκτησίας 1/2 εξ αδιαιρέτου επί ενός ακινήτου, το οποίο
βρίσκεται επί της οδού………………στ……………, επιφανείας 135 τμ, χτισμένο επί καθέτου ιδιοκτησίας 200 τμ .
    8ο φύλλο της 178/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)
  Επιβάλλει στην αιτούσα την  υποχρέωση για τη διάσωση της κατοικίας
της να καταβάλει στην τράπεζα EUROBANK 63.750 ευρώ σε 204 δόσεις από
312,5 ευρώ το μήνα. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα  ξεκινήσει
την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της
παρούσας απόφασης και θα γίνει  χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο
στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το
χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της
Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας
Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
    Απαλλάσει την αιτούσα από τα χρέη κατά των πιστωτριών καθ΄ο μέρος
αυτά δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω ρυθμίσεις.
Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του στις
12-Δεκεμβρίου-2011 .
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΛΑΥΡΙΟΥ  
ΦΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ
                                 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Δικαστήριο:
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος:
ΛΑΥΡΙΟ
Αριθ. Απόφασης:
179
Ετος:
2011
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΛΩΝ: 8/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 179/2011

                                    ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
    Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου Μαρία Κουβαρά , με την
παρουσία του Γραμματέα Νικολάου Σταμούλου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στο Λαύριο Αττικής στις 2
Ιουνίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ :…………………., κατοίκου
………….., εμφανίστηκε με τον
πληρεξούσιο δικηγόρο της Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ: 1)Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την Επωνυμία ''ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού
Μεσογείων αρ. 109-111 και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε από την
πληρεξούσιο δικηγόρο της Μαρία Καλογεροπούλου, 2) Ανώνυμης Τραπεζικής
Εταιρείας με την Επωνυμία ''ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που
εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται
νόμιμα, εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη
Χατζηαντωνίου, 3)Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την Επωνυμία
''ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αμερικής
αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο
δικηγόρο της Κωνσταντίνο Λιάπη, 4) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με
την Επωνυμία ''ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ''
(ΤΡΑΠΕΖΑ Ι ΕΦ ΤΖΙ ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΡΓΚΑΖΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ) και τον
διακριτικό τίτλο ''Eurobank ergasias'' ( ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΡΓΚΑΖΙΑΣ )
πρώην με την επωνυμία ''ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ''
(ΤΡΑΠΕΖΑ Ι ΕΦ ΤΖΙ ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ) και τον διακριτικό
τίτλο ''Eurobank'' ( ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ  ) , που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος
αρ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιο
δικηγόρο της Παναγιώτα Μπουρλετίδου, 5) Κυπριακής Δημόσιας Εταιρίας
Περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ''MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO
LTD'' που εδρεύει στην Λευκοσία Κύπρου και έχει εγκαταστήσει
υποκατάστημα στην Ελλάδα (με την εμπορική επωνυμία διακριτικό τίτλο
''MARFIN EGNATIA TΡAΠEZA'' και ''MARFIN EGNATIA BANK'' με διεύθυνση
φορολογικής εγκατάστασης επί της οδού Μητροπόλεως 20 και Κομνηνών
Θεσσαλονίκη με διεύθυνση αλληλογραφίας Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24 Μαρούσι ,
ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία
''MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' κατόπιν της διασυνοριακής
συγχώνευσης δι΄απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη και
εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιο δικηγόρο της
Ελένη Κοντονίκα, 6) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την Επωνυμία
CITIBANK INTERNATIONAL plc, που έχει έδρα στο Λονδίνο , Ηνωμένο
Βασίλειο, Citigroup Centre, Canada Sguare, Canary Wharf, Lonton E 14
5LB UK και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, οδός Όθωνος αρ. 8 Αθήνα ,
ως ειδικής διαδόχου της CITIBANK N.A., κατάστημα Ελλάδος και
εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιο δικηγόρο της
Αθανασία Σταυροπούλου και 7) Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Πιστώσεων με
την επωνυμία ''HELLENIC POST CREDIT A.E.Π.Π.'' που εδρεύει στην
Παιανία Αττικής 40,2ο χλμ της Αττικής Οδού , ΣΕΑ 1 Μεσογείων και
εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιο δικηγόρο της
Μαρία Χασαποπούλου.
Ο αιτών  με την με ημερομηνία  17-2-2011  (αριθμός πράξεως καταθέσεως
8/2011) αίτησή του  και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή ζήτησε
να γίνει δεκτή η αίτησή του.
2ο φύλλο της 179/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)
Για τη συζήτηση της παραπάνω υπόθεσης, ορίστηκε η δικάσιμος που
αναφέρεται στην αρχή.
Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα  Πρακτικά.
Μελέτησε τη δικογραφία και Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.
      Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010 που αφορά "Ρύθμιση
οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" ορίζεται
ότι "1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν
περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων
χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν
στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη
δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών
που: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης
για την έναρξη διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του
παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με
δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το
Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθμού, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη
του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορεί να γίνει μόνο
μία φορά". Ακολούθως στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ιδίου
νόμου, γίνεται αναφορά στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, το
αρμόδιο δικαστήριο και ακολούθως την κατάθεση των εγγράφων στη
γραμματεία του δικαστηρίου και ιδίως της αίτησης, για την έναρξη της
διαδικασίας ενώπιον αυτού.  H εισοδηματική στενότητα, τα υψηλά
επιτόκια στο χώρο ιδίως της καταναλωτικής πίστης, οι επιθετικές
πρακτικές προώθησης των πιστώσεων, ατυχείς προγραμματισμοί, απρόβλεπτα
γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών (απώλεια εργασίας κ.α.), αποτέλεσαν
παράγοντες που, δρώντας υπό την απουσία θεσμών συμβουλευτικής
υποστήριξης των καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης, συνέβαλαν
ανενόχλητα στην αυξανόμενη υπερχρέωση νοικοκυριών που, αδυνατώντας εν
συνεχεία να αποπληρώσουν τα χρέη τους, υπέστησαν και υφίστανται, τις
αλυσιδωτά επερχόμενες καταστροφικές συνέπειες της, προκειμένου δε να
αντιμετωπιστεί το πραγματικό, ιδιαίτερα μεγάλο και οξυμμένο πρόβλημα
της ελληνικής κοινωνίας κατά τρόπο ουσιαστικό, σύγχρονο, θεσμικό,
εναρμονισμένο με τις επιταγές ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους
δικαίου, οδήγησαν στη θέσπιση των διατάξεων αυτών του νόμου, με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει (βλ. Αιτιολογική 'Εκθεση ).
      Περαιτέρω κατά τη διάταξη του αρθρ. 9 του ιδίου νόμου, ορίζεται
η διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας και προστασία κύριας
κατοικίας ειδικότερα "1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η
εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των
πιστωτών ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να
υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την
απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των
πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής. Εκκαθαριστής μπορεί να ορίζεται το
πρόσωπο που προτείνουν πιστωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την
πλειοψηφία των πιστώσεων ή πρόσωπο από τον κατάλογο των
πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 § του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας 2. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση
εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με
εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του,
εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες
διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο
κατά πενήντα τοις εκατό...Η προστασία του ακινήτου σύμφωνα με τα
προηγούμενα, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλή
κυριότητα ή ιδανικό μερίδιο επ' αυτών>>.
    3ο φύλλο της 179/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)
    Στην αίτηση, που κρίνεται, εκτίθενται τα παρακάτω: Ο αιτών, ο
οποίος δεν έχει εμπορική ιδιότητα και ως εκ τούτου στερείται
πτωχευτικής ικανότητας, έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία
πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών  προς τους πιστωτές του, που
περιλαμβάνει στην αίτηση. Ζητάει, λοιπόν, κατ` εκτίμηση του
περιεχομένου της αιτήσεως, να γίνει δικαστική ρύθμιση των οφειλών του
με σκοπό να απαλλαγεί από αυτές και να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του
από τη ρευστοποίηση. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο
δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3
ν. 3869/2010) και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι
προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 α) η από
14-2-2011 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, που
υπογράφεται από τον Δικηγόρο Εμμανουήλ Τσαλικίδη και β) υπεύθυνη
δήλωση του αιτούντα με ημερομηνία 2-2011 για την ορθότητα και
πληρότητα της καταστάσεως της περιουσίας του  και των εισοδημάτων του
ίδιου και της συζύγου του, των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους
κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα
του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του
ν. 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση του αιτούντα,
ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές
του. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη και ορισμένη, διότι
στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν.
3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά,
μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε
δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντα και των πιστωτών του.
      Η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας στον οφειλέτη, αποτελεί
ουσιαστική προϋπόθεση για τη δυνατότητα υπαγωγής του στις διατάξεις
του νόμου 3869/2010. Πτωχευτική ικανότητα έχουν τα πρόσωπα, που έχουν
την εμπορική ιδιότητα, την οποία αποκτούν κατά το υποκειμενικό
(ουσιαστικό) σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΕμπΝ, εφόσον ενεργούν
κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις. Περαιτέρω η από τα άρθρα 847
επ. ΑΚ ρυθμιζόμενη σύμβαση εγγύησης είναι καθεαυτή αστικού δικαίου
σύμβαση, αφού κατά κανόνα παρέχεται χαριστικώς προς εξυπηρέτηση
συμφερόντων άλλου. Στην περίπτωση όμως, που η εγγύηση δίνεται από τον
εγγυητή για κερδοσκοπία με αμοιβή ή άλλη χρηματική ωφέλεια, ή έχει
αυτός οικονομικό συμφέρον από την υπόθεση, για την οποία δόθηκε, η
πράξη αυτή είναι αντικειμενικά εμπορική, διότι περιέχει διαμεσολάβηση
στην παροχή πίστης για την ανάληψη κινδύνου και κερδοσκοπία, στοιχεία,
που από κοινού αποτελούν αντικειμενικά γνωρίσματα χαρακτηρισμού της
πράξεως ως εμπορικής κατά το άρθρο 2 του β.β/τος 2/14-5-1835 <<περί της
αρμοδιότητος των Εμποροδικείων>> (Ειρ.Αθ.54/2011 Α΄ δημοσίευση ΝΟΜΟS,
ΔΙΜΕΕ 2011/401). Στην προκειμένη περίπτωση η πιστώτρια τράπεζα
ΕUROBANK ισχυρίζεται ότι ο αιτών δεν είναι μεν ο ίδιος έμπορος αλλά
είναι εγγυητής υπέρ εμπορικής επιχείρησης και συγκεκριμένα της
ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία <<.................>>,
που έχει την εμπορική ιδιότητα και ανήκει στον γυιό του, όχι όμως και
ότι ο αιτών προέβη σε κατάρτιση σύμβασης εγγύησης για κερδοσκοπία, με
αμοιβή ή άλλη χρηματική ωφέλεια, δηλαδή ότι η καταρτισθείσα σύμβαση
εγγύησης είναι αντικειμενικά εμπορική πράξη. Συνεπώς η προβληθείσα
ένσταση μη  υπαγωγής του αιτούντα στις ρυθμίσεις του Ν.5869/2010 δεν
είναι νομικά βάσιμη και πρέπει ν'απορριφθεί. Εξάλλου ο αιτών
επιλέγοντας να ζητήσει την υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010
δεν επιδιώκει να παρακάμψει πτωχευτική διαδικασία εμπόρου, αφού για τη
διαδικασία αυτή απαιτείται η περιέλευση του οφειλέτη εμπόρου σε παύση
πληρωμών και τέτοια δεν νοείται για τον αιτούντα ούτε τώρα που είναι
άνεργος, ούτε πριν περιέλθει σε ανεργία, όταν εργάζετο ως οδηγός
μπετονιέρας, πραγματικά περιστατικά που δεν αμφισβητούν οι καθ'ων, οι
οποίες για τα επίδικα χρέη
4ο φύλλο της 179/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)
ουδόλως θα μπορούσαν να ζητήσουν να κηρυχθεί σε πτώχευση ο αιτών με
την πτωχευτική διαδικασία του Εμπορικού Κώδικα προς ικανοποίηση των
απαιτήσεών τους, αφού αυτές δεν προκύπτει από οποιοδήποτε στοιχείο ότι
είναι εμπορικές. Και σκοπός του Ν.5869/2010 είναι ακριβώς η ρύθμιση
χρεών οφειλετών των οποίων δεν προβλέπετο η δυνατότητα ρύθμισης με την
πτωχευτικη διαδικασία του Εμπορικού Κώδικα.
        Οι πιστώτριες ισχυρίζονται ότι δεν περιέχεται στην αίτηση
αίτημα διάσωσης της κύριας κατοικίας του αιτούντα και ότι για τον λόγο
αυτό η αίτηση είναι αόριστη και συνεπώς απαράδεκτη δικαστικής
εκτιμήσεως. Ο ισχυρισμός αυτός στερείται βασιμότητας, καθόσον σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθ. 216 και 747 ΚΠολΔ δεν απαιτείται πανηγυρική
διατύπωση του αιτήματος και μπορεί να περιέχεται οπουδήποτε στο
δικόγραφο, γιατί δεν καθορίζεται από το νόμο η παράθεσή του σε
ορισμένη θέση ή σειρά, αρκεί μόνο να διατυπώνεται σαφώς (βλ. ΑΠ 173/81
Αρχ. Ν. 32-258 και 1293/93 Δνη 35-140,  ΕφΑθ 2212/83 Δνη 24-1417 και
11416/87 Δ. 19-332). Στην προκειμένη περίπτωση στην ένδικη αίτηση
γίνεται σαφής και ειδική αναφορά στο ότι το περιγραφόμενο ακίνητο
αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και της οικογένειάς της,
προσδιορίζεται η αξία του,  από το όλο δε περιεχόμενο της αίτησης
προκύπτει  με σαφήνεια  και χωρίς καμία αμφιβολία το αίτημα εξαίρεσης
της κύριας κατοικίας του αιτούντα από τη ρευστοποίηση της περιουσίας
του. Εκτός αυτού, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθ. 744, 745,
751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο
προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, ο οποίος επιβάλλει
την ενεργό συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και
αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης, επιτρέπει τη δυνατότητα
συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά
τη συζήτηση στο ακροατήριο (αρθ. 115 παρ. 3 ΚΠολΔ), εκείνων των
στοιχείων της αίτησης  που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ,
επομένως και του αιτήματος αυτής  (βλ. ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36-1601-02
πλειοψηφία, ΕφΑθ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, και Π.
Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ. Κεραμέα -Κονδύλη -Νίκα, υπ` άρθρο 747, αριθ.
7).
      Οι πιστώτριες ισχυρίζονται ότι η αίτηση είναι αόριστη, διότι δεν
εξειδικεύεται στο δικόγραφο το κόστος διαβίωσης του αιτούντα και της
οικογένειάς του. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος καθόσον η αίτηση
πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής των
ληξιπρόθεσμων χρεών του οφειλέτη πρέπει να περιέχει  α) κατάσταση της
περιουσίας του και των εισοδημάτων του συζύγου του, β) κατάσταση των
πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα
και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών (Κρητικός, ρύθμιση ν. 3869/2010
σελ.64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1477). Τα στοιχεία
αυτά περιέχονται στην αίτηση και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για
την πληρότητα του περιεχομένου και του αιτήματός της. Τα στοιχεία αυτά
θ' αποτελέσουν αντικείμενο της αποδεικτικής διαδικασίας στην έρευνα
της ουσιαστικής βασιμότητος της αιτήσεως.
        Ο ισχυρισμός της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας ότι ο αιτών δεν
της επέδωσε κατάσταση της περιουσίας του και των εισοδημάτων του
απαράδεκτα    προβάλλεται, καθόσον στην κοινοποιηθείσα προς αυτές
αίτηση τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται.
        Ο ισχυρισμός της τράπεζας HELLENIC POST CREDIT ότι η αίτηση
δεν είναι νόμιμη επειδή o αιτών δεν της απηύθυνε πρόσκληση να
υποβάλλει στη  γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις
της και να δηλώσει αν συμφωνεί με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης
των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή
της αίτησης, όπως απαιτείται από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.1
περ.γ΄Ν.3869/2010 στερείται βασιμότητας, καθόσον η μη νομότυπη κατ'
αρθ. 5 παρ. 1 ν. 3839/10 επίδοση των αναφερομένων στη διάταξη αυτή
5ο φύλλο της 179/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)
εγγράφων δεν καθιστά απαράδεκτη ή μη νόμιμη την αίτηση ρύθμισης, απλώς
δεν επέρχονται οι έννομες συνέπειες που ορίζονται από τη διάταξη αυτή
και συνδέονται με τη νομότυπη επίδοση, δηλαδή αυτή της τεκμαιρόμενης
συναίνεσης του πιστωτή στο σχέδιο διευθέτησης από την παράλειψή του να
απαντήσει μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των 2 μηνών. Τέτοιο όμως
ζήτημα δεν τίθεται στην προκειμένη περίπτωση, καθόσον η συγκεκριμένη
πιστώτρια απάντησε αρνητικά στο σχέδιο με παρατηρήσεις και προτάσεις
που υπέβαλε εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού (βλ. το
έγγραφο της απάντησής της ).
        Η πιστώτρια Τράπεζα Πειραιώς ισχυρίζεται ότι ο αιτών δόλια
περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, και ότι ο δόλος του συνίσταται στην
ενσυνείδητη από μέρους του ανάληψη πολλών χρεών χωρίς να έχει την
απαιτούμενη οικονομική - εισοδηματική δυνατότητα ν'ανταποκριθεί στην
αποπληρωμή αυτών. Η ένσταση αυτή πρέπει ν'απορριφθεί ως νομικά
αβάσιμη, καθόσον δεν νοείται δολιότητα κατά την ανάληψη δανείου αλλά
μόνο κατά το διάστημα μετά την ανάληψή του (Κρητικός σελ.44, παρ. 14).
Ο δανειολήπτης που αιτείται τη λήψη δανείου και αναλαμβάνει την
υποχρέωση της αποπληρωμής του με τον κίνδυνο ν' απωλέσει κάθε
περιουσιακό του στοιχείο απαραίτητο για την στοιχειώδη επιβίωσή του,
δεν δύναται να θεωρηθεί ότι το πράττει δόλια. Εξάλλου δεν έχει τη
δυνατότητα να υποχρεώσει τον πιστωτή του ν'αποδεχθεί την πρότασή του.
Τα πιστωτικά ιδρύματα όμως έχουν το εξαιρετικό προνόμιο να ερευνήσουν
τις οικονομικές δυνατότητες του αιτουμένου το δάνειο (μέσω του
εκκαθαριστικού σημειώματος και βεβαίωσης αποδοχών) καθώς και τις
λοιπές προηγούμενες δανειακές του υποχρεώσεις ή την εν γένει
οικονομική του συμπεριφορά (ύπαρξη ακάλυπτων επιταγών, απλήρωτων
συναλλαγματικών, κατασχέσεων κλπ) μέσω του συστήματος <<Τειρεσίας>>
(σύστημα οικονομικής συμπεριφοράς και σύστημα συγκέντρωσης κινδύνων).
Δολιότητα νοείται μόνο όταν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους
της τράπεζας προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας
υποχρεώσεις του που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καταχωρηθεί στις
βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν οι τράπεζες για την οικονομική
συμπεριφορά των υποψήφιων πελατών τους (Δημητρίου Μακρή Ερμηνεία
Ν.3869/2010 παρ.17, σελ.37)  και τέτοιου είδους εξαπάτηση δεν
επικαλείται η ενισταμένη πιστώτρια τράπεζα.
      Από την αποδεικτική διαδικασία προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο αιτών
γεννήθηκε το έτος 1953, είναι έγγαμος και από τον γάμο του με την
......................απέκτησε δύο τέκνα, ήδη ενήλικα. Εργαζόταν ως οδηγός
μπετονιέρας μέχρι τις 12 - 10 - 2010, όταν απολύθηκε και έκτοτε είναι
άνεργος, όπως προκύπτει από την υπ'αριθμ. πρωτ. 2405/17-3-2011 σχετική
βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ, τα δε εισοδήματά του πλέον  προέρχονται μόνο από
το επίδομα ανεργίας που ανέρχεται σε 454,25 ευρώ. Η σύζυγός του είναι
επίσης άνεργη και έχει ήδη παύσει να είναι δικαιούχος του επιδόματος
ανεργίας λόγω παρελεύσεως του νόμιμου χρόνου.
      Ο αιτών οφείλει συνολικά στις πιστώτριες καθ'ων η αίτηση
146.158,76 ευρώ και αναλυτικά : α) στη Γενική Τράπεζα από πιστωτική
κάρτα 1.229,76 ευρώ 0,448 % του χρέους,  β) στη EUROBANK από την
υπ'αριθμ. 33047952 σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης 128.892 ευρώ 46,862
% του χρέους, η απαίτηση αυτή είναι εξασφαλισμένη με εμπράγματη
ασφάλεια, προσημείωση υποθήκης γ) στη EUROBANK από πιστωτική κάρτα με
αριθμό 6019760820711500 2.666,60 ευρώ 0,969 % του χρέους, δ) στη
EUROBANK από την υπ'αριθμ. 002691109605163797 σύμβαση καταναλωτικού
δανείου 11.798,53 ευρώ 4,289 % του χρέους, ε) στη EUROBANK από την υπ'
αριθμ. 31142039703 σύμβαση καταναλωτικού δανείου 16.754,75 ευρώ 6,092
% του χρέους, στ) στην ΑΤΤΙCA BANK από το υπ'αριθμ. 0602700017
καταναλωτικό δάνειο 5.232,48 ευρώ 1,903 % του χρέους, ζ)στην ATTICA
BANK από την υπ'αριθμ. 4137560131274004 πιστωτική καρτα 966,25 ευρώ
0,352 % του
6ο φύλλο της 179/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)
χρέους, η) στην Εθνική Τράπεζα από την υπ'αριθμ. 4223147846 σύμβαση
καταναλωτικής πίστης και από τον υπ'αριθμ.0000004223147846 λογαριασμό
16.732,02 ευρώ 6,083 % του χρέους, θ) στη CITYBANK από το υπ'αριθμ.
            6005213489       προσωπικό δάνειο 15.730,37 ευρώ 5,719 % του χρέους, η) στη
CITYBANK από την υπ'αριθμ. 4556449200184595 πιστωτική κάρτα VISA
262,85 ευρώ 0,095 % του χρέους, ι) στην DINERS CLUB από την υπ'αριθμ.
36131005411237 πιστωτική κάρτα 15.688,94 ευρώ 5,704 % του χρέους, ια)
στην MARFIN EGNATIA BANK από το υπ'αριθμ. 0806000036 καταναλωτικό
δάνειο 20.965 ευρω 7,622 % του χρέους, ιβ) στη MARFIN EGNATIA BANK από
το υπ'αριθμ. 0606000039 καταναλωτικό δάνειο 31.859 ευρώ 11,582  % του
χρέους, ιγ) στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ από την υπ'αριθμ. 4908450384058006
πιστωτική κάρτα 2.682,21 ευρώ 0,975 % του χρέους, ιδ) στην ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ από την υπ'αριθμ.510053034060004 πιστωτική κάρτα 2.319 ευρώ
0,843 % του χρέους και ιε) στην POSTCREDIT BANK από την υπ'αριθμ.
4232940171653008 πιστωτική κάρτα 1.270,80 ευρώ 0,462 % του χρέους.
      Ο αιτών έχει περιέλθει σε πλήρη αδυναμία ν'αποπληρώσει τις
παραπάνω ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η αδυναμία  δε αυτή
οφείλεται στην ανεργία του ίδιου και της συζύγου του και όχι σε δόλο.
Λόγω της ηλικίας του, 58 ετών, δεν προβλέπεται να βρεί άλλη απασχόληση
μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Εξάλλου την εισοδηματική κατάσταση του
αιτούντα και της συζύγου του δεν  αμφισβήτησαν οι πιστώτριες τράπεζες
ούτε την εγκυρότητα των προσκομισθέντων εγγράφων. ΄Αλλη πηγή
εισοδήματος δεν διαθέτουν ο αιτών και η σύζυγός του.  Σε χρόνο
προγενέστερο του ενός  έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε
αναλάβει τα παραπάνω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο
και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου,
θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και
υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της
αίτησης (βλ. σε Κρητικό <<Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών
προσώπων>> σελ. 98 επ.), με εξαίρεση το παρακάτω εμπραγμάτως
ασφαλισμένο χρέος με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης από δάνειο
ανακυκλούμενης σύμβασης με αριθμό 33047952 από την πιστώτρια EUROBANK
ERGASIAS, τoυ οποίoυ ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης
οφειλής μέχρι  το χρόνο εκδόσεως  της παρούσης αποφάσεως  (αρθ. 6 παρ.
3 ν. 3869/10).
      Τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα είναι α) ποσοστό
συνιδιοκτησίας 1/2  επί ενός ακινήτου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού
..................... στ...................., επιφανείας 135 τμ,
χτισμένο επί καθέτου ιδιοκτησίας 200 τμ, β) το υπ'αριθμ. κυκλ. ΖΥΖ
8022 ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας CITROEN XSARA, 9 ίππων έτους πρώτης
κυκλοφορίας 2000 και γ) αξίωση αποζημίωσης από την εταιρεία <<Δ.ΔΗΜΑΣ
και ΣΙΑ Ο.Ε>> 19.178 ευρώ. Ο αιτών ζητά να εξαιρεθεί από τη
ρευστοποίηση η περιουσία του το υπό στοιχ. α΄ακίνητο, το οποίο
αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του,  καθώς και το όχημα υπό
στοιχ. β΄, το οποίο λόγω της παλαιότητάς του δεν δύναται ν'αποφέρει
κάποιο τίμημα από την πώλησή του. Η αξία του υπό στοιχ. α΄ακινήτου
ανέρχεται σε 75.000 ευρώ, όπως ισχυρίζεται ο αιτών και δεν αντιλέγουν
οι καθ'ων. Το ακίνητο αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντα
και της οικογένειάς του και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του
αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο που ανέρχεται σε 200.000
ευρώ προσαυξημένο κατά 50 %, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της
από την εκποίηση. Το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο λόγω της παλαιότητάς του δεν
δύναται ν'αποφέρει αξιόλογο τίμημα και πρέπει να εξαιρεθεί από τη
ρευστοποίηση της περιουσίας του αιτούντα.
      Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντα οι
προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και
ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. Έτσι η ρύθμιση των
χρεών
7ο φύλλο της 179/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)
του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με τη διάθεση 15.000 ευρώ από  το ποσό
της αποζημίωσης (βλ. το υπό στοιχ. γ΄ περιουσιακό στοιχείο του
αιτούντα). Από τις καταβολές οι πιστώτριες θα ικανοποιηθούν συμμέτρως
(αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10) κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω ποσοστά
αναλογίας των χρεών προς εκάστη πιστώτρια επί του συνόλου του χρέους.
      Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη  από τη
διάταξη του  αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, εφόσον  με τις καταβολές της
πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των
πιστωτριών  και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του
αιτούντα από την εκποίηση, καθόσον αυτή είναι υποχρεωτική για το
Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Έτσι θα πρέπει να
οριστούν  μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του
αιτούντα, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει  το 85% της εμπορικής
της αξίας, δηλαδή το ποσό των 63.750 ευρώ (75.000Χ85%). Η αποπληρωμή
του ποσού αυτού θα γίνει  εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο
επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει
κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της
Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των
Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα
ξεκινήσει τέσσερα ( 4 ) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας
απόφασης (περίοδος χάριτος)  ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να
οριστεί σε 16  χρόνια, λαμβανομένων υπόψη  α)της απροσδιόριστης
διάρκειας των χορηγηθεισών πιστώσεων προς τον αιτούντα  (βλ. τις
σχετικές δανειακές συμβάσεις που προσκομίζονται), β) του συνόλου των
χρεών του αιτούντα, γ) της οικονομικής του δυνατότητας και δ) της
ηλικίας του. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας
κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της πιστώτριας
EUROBANK,  που είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και
συγκεκριμένα με προσημείωση. Εκάστη από τις 192 (12Χ16) μηνιαίες
δόσεις εκτιμάται ότι πρέπει να ορισθεί σε ποσό ( 63.750 : 192 ) 332
ευρώ. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει  χωρίς ανατοκισμό με το
μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα
ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο
της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό
των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.  Από τις υπόλοιπες παραπάνω απαιτήσεις των πιστωτριών κατά
το μέρος που δεν καλύφθηκαν μετά την  εξάντληση του ποσού των 63.750
ευρώ (του 85% της αξίας της κατοικίας) αυτές δεν μπορεί να
ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται  ο αιτών.
      Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει  να γίνει δεκτή η αίτηση ως
βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντα με
σκοπό την απαλλαγή του  με την τήρηση των όρων της ρύθμισης,
εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, όπως ειδικότερα
ορίζεται στο διατακτικό.
      Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6
του ν.3869/2010.
                            ΓΙΑ    ΤΟΥΣ    ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ
      Δικάζει κατ' αντιμωλία των  διαδίκων.
      Δέχεται την αίτηση.
      Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντα με την άμεση καταβολή προς τις
πιστώτριες τράπεζες, καθ'ων η αίτηση, του ποσού των 15.000 ευρώ κατά
την αναλογία του χρέους εκάστης όπως τα ποσοστά αυτά αναφέρονται
αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσης.
      Εξαιρεί της εκποιήσεως την κύρια κατοικία τoυ αιτούντα, δηλαδή
ποσοστό συνιδιοκτησίας 1/2 εξ αδιαιρέτου επί ενός ακινήτου, το οποίο
βρίσκεται επί της οδού .....................στην .................., επιφανείας 135 τμ, χτισμένο επί καθέτου ιδιοκτησίας 200 τμ .
      Επιβάλλει στον αιτούντα την  υποχρέωση για τη διάσωση της
8ο φύλλο της 179/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)
κατοικίας του να καταβάλει στην τράπεζα EUROBANK 63.750 ευρώ σε 192
δόσεις από  332 ευρώ το μήνα. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα
ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τέσσερα (4) χρόνια μετά τη
δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει  χωρίς ανατοκισμό με το
μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα
ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο
της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό
των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.
    Απαλλάσσει τον αιτούντα από το επιπλέον τα χρέη του προς τις
πιστώτριες καθ'ων η αίτηση, που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω δύο
ρυθμίσεις.
Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του στις
12-Δεκεμβρίου-2011 .
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΦΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Δικαστήριο:
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος:
ΛΑΥΡΙΟ
Αριθ. Απόφασης:
234
Ετος:
2012
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ: 12/2012

                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:234/2012
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
 Ειρηνοδίκης η Μαρία Κουβαρά. Γραμματέας ο Παντελής Πλατανησιώτης.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 31 Μαίου 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Π Π….. του Ι……, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας …………, οδός Ρ………. αρ. ………., που στο δικαστήριο εμφανίστηκε με τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο της Εμμανουήλ Τσαλικίδη. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ: 1) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την Επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20 και Σουρή αρ.5, και εκπροσωπείται νόμιμα, δεν εκπροσωπήθηκε, και 2) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ALPHA BANK που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ελένη-Έλλη Γιαβή.
Η αιτούσα με την με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2012 (αριθμ. πράξεως καταθέσεως 12/2012) αίτησή της και για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν ζήτησε να γίνει αυτή δεκτή.
Για τη συζήτηση της παραπάνω υπόθεσης, ορίστηκε η
Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.
Μελέτησε τη δικογραφία-Σκέφτηκε κατά το Νόμο Από την με αριθμό 7856 β/ 8-2-2012 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Φανής Παπαδοπούλου, που προσκομίζεται, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από την αιτούσα κατάσταση πιστωτών της ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς. Η τελευταία, όμως, δεν εμφανίσθηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι παρόντες (άρθρο 754 παρ.2 ΚΠολΔ).
     Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010 που αφορά "Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" ορίζεται ότΓΊ. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.
Περαιτέρω κατά τη διάταξη του αρθρ. 9 του ιδίου νόμου, ορίζεται η διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας και προστασία κύριας κατοικίας ειδικότερα "1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής. 2. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό...Η προστασία του ακινήτου σύμφωνα με τα προηγούμενα, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό μερίδιο επ' αυτών». Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια ικανοποιούνται προνομιακά.
Στην αίτηση εκτίθενται τα παρακάτω: Η αιτούσα, η οποία δεν έχει εμπορική ιδιότητα και ως εκ τούτου στερείται πτωχευτικής ικανότητας, έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία ν' αποπληρώσει τις οφειλές της, που ανέρχονται συνολικά σε 26.200,07 ευρώ, με μηνιαίες δόσεις όπως αυτές καθορίζονται από τις σχετικές δανειακές συμβάσεις. Ζητάει, λοιπόν, κατ' εκτίμηση του περιεχομένου της αίτησης, να γίνει δικαστική ρύθμιση των οφειλών της με σκοπό να απαλλαγεί από αυτές καταβάλλοντος μηνιαίες δόσεις μικρότερες από τις συμφωνηθείσες με τις πιστώτριες τράπεζες και να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία της από τη ρευστοποίηση της περιουσίας της. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010) - και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα 1) η υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα και 2) η βεβαίωση περί αποτυχίας του επιχειρηθέντος εξωδικαστικού συμβιβασμού. Από την αυτεπάγγελτη δε έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση του αιτούντα, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του. Συνεπώς, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτριών, η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη και νόμιμη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, αφού καταβλήθηκαν και τα νόμιμα τέλη για το παραδεκτό της συζήτησής της.
     Η αιτούσα είναι ηλικίας 48 ετών, είναι ιδιωτική υπάλληλος σε γηροκομείο, όπου εργάζεται ως θεραπενίδα. Είναι παντρεμένη και έχει δύο (2) ανήλικα τέκνα. Ο σύζυγος της ήτο οικοδόμος και είναι ήδη άνεργος. Λόγω της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης που διέρχεται η χώρα, η απώλεια θέσεων εργασίας ιδιαίτερα από τον κατασκευαστικό τομέα καθιστά δυσχερέστατη την απασχόληση του συζύγου της και την συνεισφορά του στο οικογενειακό εισόδημα. Η αιτούσα κατά το χρονικό διάστημα πλέον του ενός έτους πριν από την κατάθεση της αίτησης είχε δανεισθεί από τις καθ'ων, και τους οφείλει 1) Στην Τράπεζα Πειραιώς 880 ευρώ και 2) στην ALFA BANK 25.320 ευρώ. Ο μηνιαίος μισθός της είναι 1.000 ευρώ και οι μηνιαίες δαπάνες για την οικογένειά της είναι 850 ευρώ. Έχει περιέλθει λοιπόν σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των χρεών της κατά τους όρους των δανειακών συμβάσεων.
Μηνιαίες καταβολές εκτιμάται από το δικαστήριο ότι η αιτούσα δύναται να καταβάλει 150 ευρώ για μία 4ετία, δηλαδή 48 μηνιαίες δόσεις εντασσόμενη στη ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 8 του Νόμου, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, τηρουμένων των άρθρων του Συντάγματος: 21 περί της υποχρέωσης ειδικής μέριμνας του κράτους για προστασία της οικογένειας, 2 παρ. 1 που καθορίζει ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, 1 παρ. 1 και 2 περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας υπό συνθήκες απόλυτης προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας, και 25 που καθιερώνει την αρχή του κοινωνικού κράτους. Με τη ρύθμιση αυτή η αιτούσα στο τέλος της 4ετίας θα έχει καταβάλει στις καθ’ ων συνολικά (150 Χ 48) 7.200 ευρώ.
Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί μ' αυτή του άρθρ. 9 παρ. 2, προκειμένου να μην εκποιηθεί η κύρια κατοικία της αιτούσας. Το προβαλλόμενο αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση της κατοικίας της αιτούσας είναι υποχρεωτικό για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις σελ. 148, αριθ. 16 και I. Βενιέρη-Θ.Κατσα, σελ. 301). Η αιτούσα ζητά να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της. Το ακίνητο αυτό είναι μία ισόγεια οικία εμβαδού 60 τ.μ χτισμένη εντός οικοπέδου 485 τμ, που βρίσκεται εντός του οικισμού «…………..» του Δημοτικού Διαμερίσματος …………..του Δήμου …………, εμπορικής αξίας 200.000 ευρώ. Για την εξαίρεση αυτού του ακινήτου από την εκποίηση η αιτούσα πρέπει να καταβάλει στις πιστώτριες ποσό μέχρι το 85 % της αξίας του. Λόγω του ύψους του χρέους της αιτούσας που θα έχει απομείνει μετά την παρέλευση της 4ετίας ( 26.200 - 7.200 ) εκτιμάται ότι πρέπει η αιτούσα να καταβάλει για 14 χρόνια ποσοστό 10 % της αξίας του ακινήτου της από 20.000 ευρώ. Δηλαδή μετά την παρέλευση 4ετίας να καταβάλει επί 14 έτη σε 168 δόσεις 120 ευρώ μηνιαία. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης. Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί στις καθ' ων κατά το ποσοστό της απαίτησης εκάστης επί του συνολικού χρέους και συγκεκριμένα : 3 % στην Τράπεζα Πειραιώς και 97 % στην ALFA BANK.
Μετά απ'αυτά η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.
Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
           Δικάζει ερήμην της πρώτης των καθ'ων, και αντιμωλία των λοιπών.
          Δέχεται την αίτηση.
          Υπάγει την αιτούσα στη ρύθμιση του Ν.3869/2010. Εξαιρεί από την εκποίηση την κατοικία της αιτούσας και συγκεκριμένα : μία ισόγεια οικία εμβαδού 60 τμ κτισμένη εντός οικοπέδου επιφάνειας 485,2 τμ, που βρίσκεται εντός του οικισμού «» του Δημοτικού Διαμερίσματος ……….. του Δήμου …... Ορίζει καταβολές από την αιτούσα στις καθ' ων η αίτηση για τέσσερα (4) χρόνια, σε 48 δόσεις, εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαία και συγκεκριμένα πέντε (5) ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς και εκατόν σαράντα πέντε (145) ευρώ στην ALFA BANK. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί μετά την πάροδο ενός μηνός από τη δημοσίευση αυτής της αποφάσεως. Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης μηνιαία δόση στις καθ'ων από εκατόν είκοσι (120) ευρώ, και συγκεκριμένα 116 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς και 4 ευρώ στην ALFA BANK, επί 14 χρόνια, δηλαδή σε 168 μηνιαίες δόσεις. Η καταβολή των μηνιαίων δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τέσσερα (4) χρόνια μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του στις 30 Οκτωβρίου 2012.
 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ                                    ΠΑNΤΕΛΗΣ ΑΗΜ. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΦΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Δικαστήριο:
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος:
ΛΑΥΡΙΟ
Αριθ. Απόφασης:
235
Ετος:
2012

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ: 13/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:235/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Ειρηνοδίκης η Μαρία Κουβαρά. Γραμματέας ο Παντελής Πλατανησιώτης.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 31 Μαίου 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ : · '

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Ε…. Β….. του Σ….. και της Κ….., κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Π.Φ.  Δήμου Σ……, θέση «Α……..» περιοχή ………, που στο δικαστήριο εμφανίστηκε με τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο της Εμμανουήλ Τσαλικίδη.

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ: 1) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την Επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20 και Σουρή αρ.5, και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Αργυρώ Παναγοπούλου, 2) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την Επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εδρεύει στην Καλλιθέα επί της οδού Λεωφ. Συγγρού αρ. 182 και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρία Σταματογιάννη, 3) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρία Άρχου, 4) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "MARFIN EGNATIA BANK"  που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα δεν εκπροσωπήθηκε και 5) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την Επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αρ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Νικόλαο Κοροβέση.

Η αιτούσα με την με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2012 (αριθμ. πράξεως καταθέσεως 13/2012) αίτησή της και για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν ζήτησε να γίνει αυτή δεκτή.

Για τη συζήτηση της παραπάνω υπόθεσης, ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή.

Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

Μελέτησε τη δικογραφία-

Σκέφτηκε κατά το Νόμο

     Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010 που αφορά "Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" ορίζεται ότι "1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 τού παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν οπό αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

Περαιτέρω κατά τη διάταξη του αρθρ. 9 του ιδίου νόμου, ορίζεται η διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας και η προστασία της κύριας κατοικίας ειδικότερα "1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής. 2. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό...Η προστασία του ακινήτου σύμφωνα με τα προηγούμενα, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό μερίδιο επ' αυτών». Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια ικανοποιούνται προνομιακά.

Στην αίτηση, που κρίνεται, εκτίθενται τα παρακάτω: Η αιτούσα δεν έχει εμπορική ιδιότητα και ως εκ τούτου στερείται πτωχευτικής ικανότητας, έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία ν' αποπληρώσει τις οφειλές της με μηνιαίες δόσεις όπως αυτές καθορίζονται από τις σχετικές δανειακές συμβάσεις. Ζητάει, λοιπόν, κατ' εκτίμηση του περιεχομένου της αίτησης, να γίνει δικαστική ρύθμιση των οφειλών της με σκοπό να απαλλαγεί από αυτές καταβάλλοντος μηνιαίες δόσεις μικρότερες από τις συμφωνηθείσες με τις πιστώτριες τράπεζες και να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία της από τη ρευστοποίηση της περιουσίας της, διότι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός που επιχείρησε να κάνει με τις καθ' ων απέτυχε.

Οι περί αοριστίας ενστάσεις των καθ'· ων πρέπει ν' απορριφθούν, καθόσον η αίτηση περιέχει τα στοιχεία που, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, είναι απαραίτητα κατά το άρθρο 1 του Ν. 3869/2010 για τον έλεγχο της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας της αίτησης. Εξάλλου τα ελλείποντα στοιχεία που επικαλούνται οι καθ' ων είναι αντικείμενα αυτεπάγγελτου ελέγχου από τον δικαστή κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας και ειδικότερα της συνδρομής των όρων της υπαγωγής του αιτούντα στη ρύθμιση του Ν.3869/2010, καθόσον; όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθ. 744, 745, 751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργή συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (αρθ. 115 παρ. 3 ΚΠολΔ), εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ, επομένως και του αιτήματος αυτής (βλ. ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36-1601-02 πλειοψηφία, ΕφΑΘ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ. Κεραμέα -Κονδύλη -Νίκα, υπ' άρθρο 747, αριθ. 7).

Η κρινόμενη αίτηση εισάγεται αρμόδια ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν 3869/2010). Για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3869/2010 α) Βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και β) υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντα, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του (άρθρο 13 παρ. 2 Ν 38769/2010).

Στην αίτηση περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 Ν 3869/2010, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενων των αντίθετων ισχυρισμών των καθ' ων και είναι νόμιμη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ιδίου ως άνω νόμου. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική

Στη δίκη εμφανίσθηκε και άσκησε κύρια παρέμβαση η CYPRUS POPULAR BANK, ζητώντας να υποκατασταθεί στα δικαιώματα της 5ης των καθ' ων, MARFIN POPULAR BANK, λόγω συγχωνεύσεώς της με την τελευταία. Η παρέμβαση αυτή ασκήθηκε νομότυπα κι εμπρόθεσμα, περί της νομιμότητας της προβαλλομένης αξιώσεώς της δεν αντέλεξε η αιτούσα.

Από την αποδεικτική διαδικασία, την κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης, τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, τα πραγματικά περιστατικά που συνομολογούν, μετά από συνεκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων προέκυψε κατά την· κρίση του δικαστηρίου ότι : Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος …... Είναι διαζευγμένη. Πήρε διαζύγιο από τον σύζυγο της κατά το προηγούμενο έτος, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη σχετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Είναι καθηγήτρια ………………. Οι εργασίες της έχουν μειωθεί κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της οικονομικής κρίσης και της οικονομικής ύφεσης, που διέρχεται η χώρα και έχει ως αποτέλεσμα να έχει μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ξένων γλωσσών γενικά αλλά και το ύψος της αμοιβής για τα παρεχόμενα μαθήματα. Το εισόδημά της δεν υπερβαίνει το ποσό των 700 ευρώ και, όπως ισχυρίζεται η ίδια, το κόστος διαβίωσής της είναι 500 ευρω, δεν τάχθηκε δε γι αυτό θέμα αποδείξεως, αφού το εν λόγω ποσό δεν υπερβαίνει το όριο της φτώχειας, όπως αυτό αντικειμενικά καθορίζεται για την περιοχή της ευρωζώνης, όπου είναι ενταγμένη η χώρα μας.

Η αιτούσα είναι ιδιοκτήτρια ενός ακινήτου, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία της και είναι μία κάθετη ιδιοκτησία αποτελούμενη από υπόγειο και έναν ισόγειο όροφο συνολικού εμβαδού 158 τμ κτισμένη εντός τμήματος από 1885,82 τμ αγροτεμαχίου συνολικής εκτάσεως 10 στρεμμάτων, που βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Π. Φ. του Δήμου Σ.. Η πραγματική αγοραστική αξία αυτού του ακινήτου είναι 220.000 ευρώ, όπως ισχυρίζεται η αιτούσα και δεν αντέλεξαν οι καθ' ων. Το ακίνητο αυτό ζητά η αιτούσα να μην εκποιηθεί διότι είναι η μόνη κατοικία της. Επίσης είναι ιδιοκτήτρια ενός αυτοκινήτου τύπου NISSAN MICRA, κυβισμού 1295 κ.ε, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2006, το οποίο, όμως παρότι έχει αγοραστική αξία περίπου 6.000 ευρώ, είναι απαραίτητο για την αιτούσα, προκειμένου ν' ανταποκριθεί στις ανάγκες της άσκησης του επαγγέλματος της, παράδοση μαθημάτων ξένης γλώσσας σε μαθητές, διότι χρειάζεται να μετακινείται σε διαφορετικούς τόπους εντός της ίδιας ημέρας.

Σε χρόνο προγενέστερο του ενός έτους από την κατάθεση της αίτησης η αιτούσα δανείσθηκε από τις καθ' ων και οφείλει σ' αυτές ακόμη σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ίδιας και των σχετικών βεβαιώσεων οφειλών που της χορήγησαν οι πιστώτριες κατά το χρόνο καταθέσεως της αιτήσεως : 1) στην Τράπεζα Πειραιώς από δύο (2) συμβάσεις στεγαστικού δανείου 323.159 ευρώ και από μία πιστωτική κάρτα 7.265 ευρώ, 330.424 ευρώ 2) στην Τράπεζα MILLENIUM 3.968 ευρώ, 3) στην Εθνική Τράπεζα 4.964 ευρώ, 4) στην MARFIN EGNATIA BANK η οποία υποκαταστάθηκε στα δικαιώματά της από την κυρίως παρεμβαίνουσα Τράπεζα με την επωνυμία CYPRUS POPULAR BANK, από καταναλωτικό δάνειο 3.312 ευρώ και 5) στη

EUROBANK ως εγγυήτρια από στεγαστικό δάνειο τρίτου 115.967 ευρώ. Το σύνολο των χρεών της αιτούσας προς τις καθ' ων είναι 458.635 ευρώ, από το οποίο 72% στην Τράπεζα Πειραιώς, 0,8 % στην MILLENIUM BANK, 1,1 % στην Εθνική Τράπεζα, 0,8 % στην CYPRUS POPULAR BANK και 25,3 % στη EUROBANK.

Ο νόμος 3869/2010 έχει ως σκοπό να διευκολύνει την έστω και μερική εξόφληση των χρεών, στην οποία δεν θα μπορούσαν να προβούν οι οφειλέτες χωρίς τη ρύθμιση, όπως και να τους ανακουφίσει κατά το δυνατόν από τη διαρκή πίεση των ατομικών καταδιώξεων. Δεν περιλαμβάνεται όμως στις επιδιώξεις του νομοθέτη η απαλλαγή από χρέη ή από υπόλοιπα τους, όταν είναι δυνατή ή σε όποιο βαθμό είναι δυνατή η ικανοποίηση τους βάσει της υπάρχουσας περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη. Αυτός είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωμένος να εξυπηρετήσει τις οφειλές του και με τα εισοδήματα από την εργασία του, αλλά και με την περιουσία του. Το δικαστήριο, δε εάν συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παραδοχή της αίτησης, λαμβάνει υπόψη του, για τη μορφή της ρύθμισης που θα διατάξει, όλα τα υποβαλλόμενα ενώπιον του στοιχεία και πρέπει βάσει των διατάξεων του νόμου: α) Να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του οφειλέτη επί μία τετραετία, ώστε να επέλθει από αυτή την πηγή, μερική τουλάχιστον, εξόφληση των χρεών του, αν αυτός δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία, β) Να διατάξει την εκποίηση της τυχόν υφιστάμενης ρευστοποιήσιμης περιουσίας του οφειλέτη διορίζοντας και εκκαθαριστή, και τέλος γ) να προβεί σε περαιτέρω ρύθμιση σταδιακών καταβολών του οφειλέτη προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση ακίνητο που χρησιμεύει ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του. Οι τρεις προαναφερόμενες ρυθμίσεις δεν αποκλείουν η μία την άλλη και συχνά θα πρέπει να διαταχθούν σωρευτικά. (Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1486). Επομένως, οι επιμέρους δυνατότητες ρυθμίσεων που προσδιορίζονται από το νόμο και ο τρόπος με τον οποίο θα τα καθορίσει το Δικαστήριο συμπλέκονται μεταξύ τους, ενώ με την απόφαση μπορεί να οριστεί ότι το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται ανά διαστήματα που ορίζονται σε αυτή με βάση αντικειμενικό δείκτη αναφοράς.

Οι καθ' ων ισχυρίζονται ότι η αιτούσα δόλια περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, και ότι ο δόλος του συνίσταται στην ενσυνείδητη από μέρους του ανάληψη πολλών χρεών χωρίς να έχει την απαιτούμενη οικονομική -εισοδηματική δυνατότητα ν' ανταποκριθεί στην αποπληρωμή αυτών. Η ένσταση αυτή πρέπει ν' απορριφθεί ως νομικά αβάσιμη για τους εξής λόγους: Η αρχή της καλόπιστης εκτέλεσης των ενοχών, που καθιερώνεται από τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, στοχεύει στην οριοθέτηση της παροχής και στην επαναφορά της ισορροπίας των παροχών, που διαταράχθηκε από διάφορα περιστατικά - προβλεπτά ή απρόβλεπτα - με κριτήρια αντικειμενικά, για την ασφάλεια των συναλλαγών και γενικότερα του δικαίου ( βλ. σχετ, Β. Βαθρακοκοίλης - «Αναλυτική ερμηνεία - νομολογία του ΑΚ», τ. I, έκδοση 1994, άρ. 288, σελ. 423 ). Με το Ν.3869/2010 παρέχεται στο φυσικό πρόσωπο η δυνατότητα της ρύθμισης των χρεών του, με απαλλαγή από αυτά και βρίσκει νομιμοποίηση ευθέως στο ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου, που επιτάσσει να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μία - χωρίς διέξοδο και προοπτική - κατάσταση, από την οποία - άλλωστε - και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος. Μία τέτοια απαλλαγή χρεών δεν παύει όμως να εξυπηρετεί κι ευρύτερα το γενικό συμφέρον, καθώς οι πολίτες επανακτούν μέσω των εν λόγω διαδικασιών την αγοραστική τους δύναμη, προάγοντας την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Ν. 3869/2010 εξειδικεύοντας τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ στοχεύει στην οριοθέτηση της παροχής του οφειλέτη, καθότι καθορίζει τις προϋποθέσεις ρύθμισης των χρεών και απαλλαγής του από αυτά και έχει σκοπό να επαναφέρει την ισορροπία των παροχών μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών, που - κατά κύριο λόγο - είναι οι τράπεζες (βλ. σχετ. Ειρ. Θεσ. 5105/2011, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ), γι αυτό και η αλόγιστη περιέλευση του οφειλέτη σε υπερχρέωση δυσανάλογη με την επάρκεια των εισοδημάτων του για την αποπληρωμή των αναληφθέντων χρεών δεν συνιστά λόγο μη νομιμότητας του αιτήματος του να υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου. Η δολιότητα που προβλέπει ο νόμος αναφέρεται στην αδυναμία πληρωμής και όχι στον τρόπο περιέλευσης του οφειλέτη σε αδυναμία. Δεν νοείται δολιότητα κατά την ανάληψη δανείου αλλά μόνο κατά το διάστημα μετά την ανάληψή του (Κρητικός σελ.44, παρ. 14). Εξάλλου ο δανειολήπτης που αιτείται τη λήψη δανείου δεν έχει τη δυνατότητα να υποχρεώσει τον πιστωτή του ν' αποδεχθεί την πρότασή του. Τα πιστωτικά ιδρύματα όμως έχουν το εξαιρετικό προνόμιο να ερευνήσουν τις οικονομικές δυνατότητες του αιτουμένου το δάνειο (μέσω του εκκαθαριστικού σημειώματος και βεβαίωσης αποδοχών) καθώς και τις λοιπές προηγούμενες δανειακές του υποχρεώσεις ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά (ύπαρξη ακάλυπτων επιταγών, απλήρωτων συναλλαγματικών, κατασχέσεων κλπ) μέσω του συστήματος «Τειρεσίας» (σύστημα οικονομικής συμπεριφοράς και σύστημα συγκέντρωσης κινδύνων). Γι αυτό στην υπ' αριθ. Ζ1-699 απόφαση περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τη οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-04-2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (ΦΕΚ 917/2010) θεσπίζεται ρητά στο άρθρο 8 η υποχρέωση από τα πιστωτικά ιδρύματα της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή, δηλαδή το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα υποχρεώνεται, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά ,"πριν από τη σύναψη σύμβασης πίστωσης να ερευνά και να αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα του καταναλωτή, βάσει επαρκών στοιχείων κατά το προσυμβατικό στάδιο και κατόπιν έρευνας στην κατάλληλη βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις για την εποπτεία των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων." Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δολιότητα νοείται μόνο όταν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους της τράπεζας προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις του που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν οι τράπεζες για την οικονομική συμπεριφορά των υποψήφιων πελατών τους (Δημητρίου Μακρή Ερμηνεία Ν.3869/2010 παρ. 17, σελ.37) και τέτοιου είδους εξαπάτηση δεν επικαλούνται οι ενιστάμενες.

    Οι καθ'ων ισχυρίζονται ακόμη ότι η αιτούσα καταχρηστικά ασκεί το δικαίωμά της, διότι το ποσοστό του χρέους από το οποίο ζητά ν' απαλλαγεί είναι υπερβολικό, σε συνδυασμό με τη μη μόνιμη περιέλευση του σε αδυναμία αποπληρωμής των χρεών του και τη μη συνδρομή έκτακτων περιστάσεων που έφεραν αυτόν σε κατάσταση αδυναμίας αποπληρωμής αυτών. Η ένσταση αυτή πρέπει ν' απορριφθεί καθόσον στόχος των διατάξεων του ν.3869/2010 είναι να δοθεί μία δεύτερη ευκαιρία στον υπερχρεωμένο οφειλέτη να επανενταχθεί στην οικονομική και κοινωνική ζωή με την επανάκτηση της οικονομικής ελευθερίας που συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει. Αδυναμία, άλλωστε, συνιστά όχι απαραίτητα κάποιο έκτακτο γεγονός, αλλά και άλλοι παράγοντες όπως αστοχία σχετικά με τις οικονομικές δυνατότητες του δανειολήπτη, ατυχείς προγραμματισμοί, επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων, εισοδηματική στενότητα, υψηλά επιτόκια κλπ, στοιχεία δηλαδή που θα αποτελέσουν αντικείμενο της αποδεικτικής διαδικασίας.

Με βάση τα παραπάνω συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 και ειδικότερα αυτές των άρθρων 8 και 9. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει συνδυασμός των ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του άρθρου 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές επί 4ετία και αυτής του άρθρου 9 παρ. 2 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της αιτούσας.

Μηνιαίες καταβολές από 200 ευρώ εκάστη επί μία 4ετία, δηλαδή 48 δόσεις και συνολικά (48 Χ 200) 9.600 ευρώ δύναται και πρέπει η αιτούσα να καταβάλει. Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί στις καθ' ων κατά το ποσοστό συμμετοχής της αξίωσης εκάστης στο συνολικό χρέος της αιτούσας και συγκεκριμένα : 144 ευρώ (72%) στην Τράπεζα Πειραιώς, 1,40 ευρώ (0,8 %) στην MILLENIUM BANK, 2 ευρώ (1,1 %) στην Εθνική Τράπεζα, 1,60 ευρώ (0,8 %) στην CYPRUS POPULAR BANK και 51 ευρώ (25,3 %)στη EUROBANK.

Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2012, καθόσον το προβαλλόμενο αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση της κατοικίας της αιτούσας είναι υποχρεωτικό για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις σελ. 148, αριθ. 16 και I. Βενιέρη-Θ.Κατσα, σελ. 301). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 85 % της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των (220.000 Χ 85%) 187.000 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τέσσερα (4) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) χρόνια δηλαδή σε 240 μηνιαίες δόσεις από 780 ευρώ εκάστη, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των χρεών της αιτούσας, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της (43 ετών). Το ποσό από αυτή τη ρύθμιση (άρ.9 παρ.2) πρέπει να καταβληθεί προς την Τράπεζα

Πειραιώς, προς αποπληρωμή των δύο (2) συμβάσεων στεγαστικού δανείου, με αριθμούς 0010-2020-00002173724, 0010-2020-00002197728 και χρήση μιάς πιστωτικής κάρτας με αριθμό σύμβασης 4908450351252012, διότι μόνο οι απαιτήσεις είναι εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης. Το ύψος της απαίτησης της Τράπεζας Πειραιώς αμφισβητείται από την τελευταία, καθόσον ισχυρίζεται ότι η αιτούσα της οφείλει 302.423,70 ευρώ από την υπό στοιχ. α'σύμβαση και 99.370 ευρώ από την υπό στοιχ. β', αντί των ποσών 242.988,54 και 80.170,60 ευρώ που εισφέρει προς ρύθμιση η αιτούσα, βάσει των σχετικών βεβαιώσεων οφειλών που της είχε χορηγήσει η εν λόγω πιστώτρια κατά το χρόνο καταθέσεως της αιτήσεως. Η πιστώτρια αυτή προσκομίζει την από 9 - 5 - 2012 αναλυτική βεβαίωση οφειλών της αιτούσας με τα αυξημένα ποσά οφειλών. Σε κάθε περίπτωση όμως, αφού η αιτούσα εισφέρει προς ρύθμιση το σύνολο των οφειλών της προς την εν λογω πιστώτρια, όπως η ίδια το βεβαίωσε με προηγούμενη σχετική βεβαίωση, όσο και αν είναι αυτό, η δε καταβλητέα δόση, εφοσον αφορά μόνο τα προς την Τράπεζα αυτή χρέη της αιτούσας και συνεπώς δεν τίθεται θέμα καταμερισμού της δόσης σε περισσότερους δικαιούχους, με την καταβολή 240 δόσεων από 780 ευρώ εκάστη, θα εξοφληθεί το σύνολο των χρεών της αιτούσας και των αντίστοιχων απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς από τα δύο ανωτέρω στεγαστικά και το ένα καταναλωτικό δάνειο (πιστωτική κάρτα), χωρίς ν' απομένει υπόλοιπο χρέους της αιτούσας προς την Τράπεζα αυτή.

Μετά απ' αυτά πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται την αίτηση.

Υπάγει την αιτούσα στις ρυθμίσεις του ν.3869/2010.

Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας ως εξής : 1) Ορίζει καταβολές προς τις καθ'ων για μία τετραετία σαράντα οκτώ (48) δόσεις από 200 ευρώ εκάστη, 144 ευρώ (72%) στην Τράπεζα Πειραιώς, 1,40 ευρώ (0,8 %) στην MILLENIUM BANK, 2 ευρώ (1,1 %) στην Εθνική Τράπεζα, 1,60 ευρώ (0,8 %) στην CYPRUS POPULAR BANK και 51 ευρώ (25,3 %)στη EUROBANK. Η καταβολή των δόσεων αρχίζει μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της αποφάσεως.

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας και συγκεκριμένα : είναι μία κάθετη ιδιοκτησία αποτελούμενη από υπόγειο και έναν ισόγειο όροφο συνολικού εμβαδού 158 τμ κτισμένη εντός τμήματος από 1885,82 τμ αγροτεμαχίου συνολικής εκτάσεως 10 στρεμμάτων, που βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Π. Φ. του Δήμου Σ…., υπό τον όρο καταβολής από την αιτούσα προς την Τράπεζα Πειραιώς 240 δόσεων από 780 ευρώ εκάστη. Η καταβολή των μηνιαίων δόσεων στην Τράπεζα Πειραιώς θα ξεκινήσει το πρώτο πενθήμερο του πρώτου μήνα τέσσερα (4) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Απαλλάσσει την αιτούσα από το υπόλοιπο των χρεών της προς τις καθ'ων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του στις 30 Οκτωβρίου 2012.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                           ΠΑΝΤ. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΟΤΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΦΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Δικαστήριο:
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος:
ΛΑΥΡΙΟ
Αριθ. Απόφασης:
349
Ετος:
2014
EΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡIOY
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ :221/2013
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:349/2014
                          ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ        
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία του Γραμματέα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο της έδρας του Ειρηνοδικείου Λαυρίου , στις 3 Απριλίου 2014 για να δικάσει   την   υπόθεση   μεταξύ:
TΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ............ του Ευαγγέλου, κάτοικος ....... Αττικής (συνοικία Καβοδόκανο ), εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ‘’EFG Eurobank Ergasias AE’’ που εδρεύει στην Αθήνα ( Όθωνος αρ.8) και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Μιλτιάδη Οικονόμου.
Η αιτούσα με την με ημερομηνία 2 Μαΐου 2013  (αριθμός πράξεως καταθέσεως 221/2013  ) αίτησή της και για τους λόγους που αναφέρονται σ΄αυτήν ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτησή της αυτή.
Για    τη   συζήτηση   της  παραπάνω   υπόθεσης , ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή .
Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.
Μελέτησε τη δικογραφία και Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010, που αφορά τη «Ρύθμιση οφειλών  υπερχρεωμένων  φυσικών  προσώπων  και άλλες διατάξεις», ορίζεται ότι : «1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα κι έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων   χρηματικών   οφειλών τους δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή.   Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής.  2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που : α ) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος  νόμου και β)  που προέκυψαν  από  αδικοπραξία  που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.  3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορεί να γίνει μόνο μία φορά». 
Η αιτούσα επικαλείται ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα και έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής της ληξιπρόθεσμης οφειλής της προς την μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια τράπεζα, ζητά δε να ρυθμιστεί το χρέος της από το δικαστήριο, και να εξαιρεθεί από εκποίηση η κύρια κατοικία της, διότι η απόπειρα εξωδικαστικής διευθέτησης του χρέους απέτυχε και η ίδια βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να το αποπληρώσει  με τους όρους της δανειακής σύμβασης. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση, εισάγεται παραδεκτά και αρμόδια ενώπιον του δικαστηρίου τούτου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας, για να κριθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ. 3 ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της αίτησης έχει προσκομισθεί η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το αρθρ. 2 § 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από 13/9/2011 σχετική βεβαίωση του εκπροσώπου της Ένωσης Καταναλωτών Δανειοληπτών που προσκομίζεται). Η βεβαίωση αυτή αφορούσε προηγούμενη προσπάθεια εξωδικαστικής διευθέτησης του χρέους της αιτούσας, επί του ιδίου αιτήματός της, η δικαστική ρύθμιση όμως των χρεών της δεν έγινε λόγω απόρριψης της αίτησης διότι ήταν αόριστη. Η πιστώτρια τράπεζα ισχυρίζεται ότι δεν έγινε νέα προσπάθεια εξωδικαστικής διευθέτησης του χρέους της αιτούσας και αυτό καθιστά απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης. Η ένσταση αυτή από την καθ’ ης καταχρηστικά προβάλλεται, καθόσον η τελευταία εμπρόθεσμα με τις παρατηρήσεις που κατέθεσε στο παρόν δικαστήριο αρνήθηκε οποιαδήποτε εξωδικαστική ρύθμιση του χρέους της αιτούσας, και πρέπει ν΄απορριφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 281 ΑΚ. Επίσης έχει προσκομισθεί η υπεύθυνη  δήλωση  της  αιτούσας για  την ορθότητα  και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των απαιτήσεων της καθ’ ης κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη ύπαρξης μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερα απόφαση για τη διευθέτηση οφειλών της αιτούσας  με απαλλαγή της από χρέη (αρθρ. 13 § 2 ν. 3869/2010). Στην αίτηση περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 § 1 ν. 3869/2010, συνεπώς αυτή είναι ορισμένη και νόμιμη, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 7, 8 και 11 του ιδίου νόμου και πρέπει να εξετασθεί από ουσιαστική άποψη, αφού δεν επιτεύχθηκε ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, όπως συνομολογούν  οι πιστώτριες τράπεζες και προκύπτει από την προσκομιζόμενη σχετική από 3/1/2013  βεβαίωση της δικηγόρου Αθηνών Όλγας Φωτά, που τον επιχείρησε. 
Οι περί αοριστίας ενστάσεις της πιστώτριας τράπεζας, που μετέχει στη δίκη πρέπει ν’ απορριφθούν, καθόσον η αίτηση περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται για την πληρότητα και τη νομιμότητά της, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω,  προκειμένου να κριθεί η δυνατότητα υπαγωγής του αιτούντα στη ρύθμιση του Ν.3869/2010. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθ. 744, 745, 751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, ο οποίος επιβάλλει την ενεργή συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης, επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (αρθ. 115 παρ. 3 ΚΠολΔ), εκείνων των στοιχείων της αίτησης  που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ, καθώς και του αιτήματος αυτής  (βλ. ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36-1601-02 πλειοψηφία, ΕφΑθ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ. Κεραμέα -Κονδύλη -Νίκα, υπ` άρθρο 747, αριθ. 7). 
Από την αποδεικτική διαδικασία, την κατάθεση της αιτούσας στο ακροατήριο, τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, τα πραγματικά περιστατικά που συνομολογούν, μετά από συνεκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων, προέκυψε κατά την κρίση του δικαστηρίου ότι : Η αιτούσα από το έτος 2010 είναι άνεργη, έχει μόνο περιστασιακά απασχοληθεί με αποδοχές 300 έως 400 ευρώ μηνιαία. Είναι διαζευγμένη και μητέρα δύο ενηλίκων τέκνων, από τα οποία το ένα μόλις κατατάχθηκε στο στρατό και το άλλο (η θυγατέρα της) είναι φοιτήτρια σε ΤΕΙ ....... Τα έξοδα σπουδών της θυγατέρας της έχει αναλάβει ο πατέρας της. Η αιτούσα συντηρείται από την σύνταξη της 84χρονης μητέρας της, από 600 ευρώ. Σε χρόνο προγενέστερο πλέον του ενός έτους η αιτούσα είχε συνάψει δανειακές συμβάσεις με την καθ’ ης πιστώτρια τράπεζα, η οποία της είχε χορηγήσει δύο στεγαστικά δάνεια, τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και το υπόλοιπο των οφειλών της αιτούσας από αυτά είναι (57.253,23 + 18.066) 75.319,23 ευρώ. Η αιτούσα έχει ακόμη μία οφειλή από την αγορά ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου, τη μηνιαία δόση όμως γι αυτό έχει αναλάβει και προσπαθεί ν’ αποπληρώσει ο σύντροφός της που την ενισχύει και οικονομικά. Η καθ’ ης ισχυρίζεται ότι η μη εισφορά και αυτού του χρέους σε ρύθμιση καθιστά μη νόμιμο το αίτημα για δικαστική ρύθμιση των χρεών της αιτούσας, λόγω της αρχής της συλλογικότητας των οφειλών που επιβάλλει ο Ν.3869/2010. Η αρχή της συλλογικότητας έχει νομοθετηθεί προκειμένου αφενός μεν να μην γίνεται επιλεκτική ρύθμιση χρεών από τον οφειλέτη, αλλά και για να μην κινδυνεύει από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης η διαθέσιμη περιουσία του οφειλέτη, όταν αυτή έχει διατεθεί και αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής ρύθμισης. Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα βρίσκεται σε αδυναμία καταβολής οποιουδήποτε ποσού για την αποπληρωμή των χρεών της εισφερομένων και μη εισφερομένων σε ρύθμιση, συνεπώς η καταβολή δόσεων έναντι ενός εκ των χρεών της από τρίτο πρόσωπο, δεν γίνεται σε βάρος της ικανοποίησης των απαιτήσεων της καθ’ ης, η οποία ούτως ή άλλως δεν δύναται να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό, αφού ο τρίτος που συνδράμει την αιτούσα, δεν μπορεί να υποχρεωθεί ν’ αποπληρώσει άλλο χρέος μη επιλογής του ή μέρος τέτοιου χρέους. Γι αυτό η εν λόγω ένσταση της καθ’ ης προβάλλεται χωρίς έννομο συμφέρον και πρέπει ν’ απορριφθεί κατ’ άρθρο 68 Κ.Πολ.Δ.
Λόγω παντελούς έλλειψης εισοδήματος η αιτούσα  έχει περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας αποπληρωμής του χρέους της κατά τους όρους των δανειακών συμβάσεων.  Η αδυναμία της κρίνεται μόνιμη, αφού η ανεύρεση εργασίας είναι ιδιαίτερα δυσχερής λόγω του υψηλού ποσοστού ανεργίας, 28%, και της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα, καθώς και του χαμηλού μισθού που σε περίπτωση ανεύρεσης εργασίας θα λάβει η αιτούσα, λόγω της σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης περί κατώτατου ορίου αποδοχών, γεγονότων γνωστών σε όλους, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, κατ’ άρθρο 336 Κ.Πολ.Δ. Συνεπώς αφού η αιτούσα στερείται πτωχευτικής ικανότητας, έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των χρεών της και η απόπειρα εξωδικαστικής διευθέτησης του χρέους της απέτυχε, πρέπει να γίνει δικαστική ρύθμιση των χρεών της κατά τον Ν.3869/2010.
Η αιτούσα είναι ιδιοκτήτρια μιάς μονοκατοικίας εμβαδού 90 τμ, κτισμένης εντός οικοπέδου έκτασης 100 τμ, στην περιοχή . του Δήμου ........ς. Το ακίνητο αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία της. Είναι επίσης συνιδιοκτήτρια εξ αδιαιρέτου κατά ποσοστό 37,50% σε ένα αγροτεμάχιο εμβαδού 1.416,76 τμ. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας της είναι 34.000 ευρώ. Το αγροτεμάχιο δεν κρίνεται εκποιήσιμο, λόγω του εξ αδιαιρέτου δικαιώματος της αιτούσας επ’ αυτού, που συνιστά λόγω απαξίωσής του.
Η καθ’ης ισχυρίζεται  ότι η αιτούσα καταχρηστικά ασκεί το δικαίωμα του Ν. 3869/2010, διότι ζητά απαλλαγή από τα χρέη του χωρίς να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό έναντι αυτών των χρεών, ότι η αδυναμία της δεν είναι μόνιμη και ότι δεν συνέτρεξαν έκτακτα περιστατικά, που την έφεραν σε κατάσταση αδυναμίας αποπληρωμής αυτών. Η ένσταση αυτή πρέπει ν’ απορριφθεί καθόσον στόχος των διατάξεων του ν.3869/2010 είναι να δοθεί μία δεύτερη ευκαιρία στον υπερχρεωμένο οφειλέτη να επανενταχθεί στην οικονομική και κοινωνική ζωή με την επανάκτηση της οικονομικής ελευθερίας που συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει. Αδυναμία, άλλωστε, συνιστά όχι απαραίτητα κάποιο έκτακτο γεγονός, αλλά και άλλοι παράγοντες όπως αστοχία σχετικά με τις οικονομικές δυνατότητες του δανειολήπτη, ατυχείς προγραμματισμοί, επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων, εισοδηματική στενότητα, υψηλά επιτόκια κλπ.
Ο νόμος 3869/2010 έχει ως σκοπό να διευκολύνει την έστω και μερική εξόφληση των χρεών, στην οποία δεν θα μπορούσαν να προβούν οι οφειλέτες χωρίς τη ρύθμιση. Ακολούθως σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 ν. 3869/2010, δεν αποκλείεται η εμφάνιση στην πράξη ακραίων ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών και ελάχιστου ακόμη ποσού. Σ' αυτή την περίπτωση, δεν τηρείται ο κανόνας που επιβάλλεται με την παρ. 2 αλλά επιτρέπεται στο δικαστήριο να καθορίζει και μηδενικές ακόμη καταβολές κατά τη διατύπωση του νόμου (αρθρ. 8 παρ. 5), εφόσον διατυπώνεται σχετικό αίτημα από τον οφειλέτη. H διατύπωση τέτοιου αιτήματος δεν συνιστά καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της αιτούσας, και η σχετική ένσταση της καθ’ης πρέπει ν’ απορριφθεί. Το δικαστήριο προβαίνοντας σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο που απέχει από την προηγούμενη όχι λιγότερο από πέντε (5) μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφαση του, είτε προσδιορίζει εκ νέου καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση. Για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτες-πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια. Δηλαδή από τη διάταξη της §5 του άρθρου 8 του νόμου προκύπτει ότι με τον καθορισμό μηδενικών καταβολών από το δικαστήριο δεν εκκαθαρίζεται «οριστικά» το θέμα της απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη αλλά αναμένεται παρέλευση (μέχρι) των πέντε (5) ετών και έλεγχος μήπως μέσα στο διάστημα αυτό αλλάζουν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα τυχόν εισοδήματα του, που θα δικαιολογήσουν νέο προσδιορισμό των καταβολών, (βλ. Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σελ. 138-139). Η αναβολή αυτή και ο ορισμός με την ίδια απόφαση νέας δικάσιμου, δίνει εν τέλει στην εκδιδομένη απόφαση το χαρακτήρα της εν μέρει οριστικής απόφασης, με προσωρινή ισχύ, αφού η έκδοση της οριστικής απόφασης, θα είναι αυτή που θα αποφανθεί τελικά για την οριστική ρύθμιση του χρέους.
Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται ότι συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010.  Μηνιαίες καταβολές η αιτούσα δεν δύναται να καταβάλει. Προκειμένου όμως να μην εκποιηθεί η κύρια κατοικία της που περιγράφεται παραπάνω πρέπει, όπως ορίζει το άρθρο 9 του Ν.3869/2010 να καταβάλει στην καθ’ ης ποσό ίσο με ποσοστό 80% επί της αντικειμενικής αξίας αυτού του ακινήτου. Η αντικειμενική αξία αυτού του ακινήτου είναι 34.000, όπως προκύπτει από το σχετικό εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ που προσκομίζει. 80% της αξίας αυτής είναι 27.200 ευρώ. Το ποσό αυτό πρέπει η αιτούσα να καταβάλει εντός 10 ετών σε 120 μηνιαίες δόσεις από (27.200 : 120) από 227 ευρώ εκάστη.
Μετά απ’ αυτά, λαμβανομένου υπόψη ότι η αιτούσα αδυνατεί να προβεί σε μηνιαίες καταβολές, πρέπει κατά τ’ ανωτέρω να ορισθεί με την παρούσα απόφαση νέα δικάσιμος για να ελεγχθεί εάν μέσα στο μεσολαβούν χρονικό διάστημα προέκυψε αλλαγή της περιουσίας ή του εισοδήματός της.  Η αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, να υπαχθεί η αιτούσα στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 με μηδενικές καταβολές για μία 3ετία, μετά την παρέλευση της οποίας να καταβάλει 120 μηνιαίες δόσεις από 227 ευρώ εκάστη, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.
Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.
                                    Για τους λόγους αυτούς                                             
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται την αίτηση για υπαγωγή της αιτούσας στη ρύθμιση του Ν.3869/2010.
Ορίζει μηδενικές καταβολές από την αιτούσα προς την καθ’ ης για μία 3ετία, αρχομένη από τη δημοσίευση της απόφασης.
Ορίζει νέα δικάσιμο την 29  Ιουνίου 2015 για συζήτηση και έκδοση απόφασης περί του ύψους των καταβλητέων δόσεων σε περίπτωση αλλαγής της εισοδηματικής δυνατότητας της αιτούσας.
 Ορίζει την καταβολή μηνιαίας δόσης από διακόσια είκοσι επτά (227) ευρώ για 120 μήνες. Η καταβολή αυτών των δόσεων αρχίζει μετά την πάροδο της ανωτέρω τριετίας και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζό­μενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 Απαγορεύει την εκποίηση της κύριας κατοικίας της αιτούσας και συγκεκριμένα: μιάς μονοκατοικίας εμβαδού 90 τμ, κτισμένης εντός οικοπέδου έκτασης 100 τμ, στην περιοχή ...... του Δήμου ..........
Απαλλάσσει την αιτούσα από το υπόλοιπο των χρεών της προς την καθ’ ης, εάν τηρήσει τις παραπάνω ρυθμίσεις.
Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του στις 8 Σεπτεμβρίου 2014.
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΦΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ
Αριθμός Απόφασης 167/2015


Με την υπ' αρ.κατ. 27/2013 αίτηση του ……………. και την 28/2013 αίτηση της συζύγου του ………… οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα καθ' ων εκάστη αίτηση. Γι αυτό ζητούν, επειδή δεν έγιναν δεκτά τα προτεινόμενα σχέδια αποπληρωμής των χρεών τους, να ρυθμιστούν τα χρέη τους, ώστε ν'απαλλαγούν απ' αυτά, και να διασώσουν από εκποίηση την κύρια κατοικία τους, λαμβανομένων υπόψη της περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασης, που εκθέτουν αναλυτικά στην αίτηση, καθώς και της δυνατότητας αμοιβαίας συνεισφοράς.
Οι περί αοριστίας ενστάσεις των καθ' ων , πρέπει ν' απορριφθούν, καθόσον οι αιτήσεις περιέχουν τα στοιχεία που, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, είναι απαραίτητα κατά το άρθρο 1 του Ν. 3869/2010 για τον έλεγχο της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητάς τους. Τα ελλείποντα στοιχεία που επικαλούνται οι καθ' ων είναι αντικείμενα απόδειξης και ανταπόδειξης κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας των αιτήσεων και ειδικότερα των όρων της υπαγωγής των αιτούντων στη ρύθμιση του Ν.3869/2010, καθόσον, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθ. 744, 745, 751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργή συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (αρθ. 115 παρ. 3 ΚΠολΔ), εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ, ακόμη και του αιτήματος αυτής (βλ. ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36-1601-02 πλειοψηφία, ΕφΑΘ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ. Κεραμέα -Κονδύλη -Νίκα, υπ' άρθρο 747, αριθ. 7).
Οι κρινόμενες αιτήσεις, εισάγονται παραδεκτά .και αρμόδια ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, της περιφέρειας της κατοικίας των αιτούντων, κατά τη διαδικασία της εκούσιΓ/ς δικαιοδοσίας (αρθρ. 3 ν. 3869/2010), εφόσον: α) επιδόθηκαν εντός δε καπέντε (15) ημερών από την κατάθεσή τους στο παρόν δικαστήριο, β) έγινε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ' αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 ν. 3869/2010), απέτυχε αυτή η απόπειρα, όπως ισχυρίζονται οι αιτούντες και συνομολογούν οι καθ' ων, και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων για ρύθμιση των χρεών τους στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή τους για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο, κατ' άρθρο 13 παρ. 2. Παραδεκτά εισάγονται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των πιστωτών, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαιώσεων αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνων δηλώσεων για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ.) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού. Συνεπώς οι αιτήσεις είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ.3, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής των αιτούντων στις ρυθμίσεις του νόμου, αφού, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη τους δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχουν ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους. Γι αυτό πρέπει οι αιτήσεις να εξεταστούν περαιτέρω ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα. Οι αιτούντες είναι σύζυγοι, επειδή δε τα εισοδήματά τους χρησιμοποιούνται για την αλληλοκάλυψη των χρεών τους, το διαθέσιμο εισόδημα προς αποπληρωμή των οφειλών πρέπει να κριθεί από το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος και η κύρια κατοικία τους νοείται μόνον ως κοινή κατοικία, προκειμένου αυτή μόνη να εξαιρεθεί από εκποίηση, εκτιμάται ότι πρέπει να συνεκδικασθούν κατά την εξέταση της ουσιαστικής βασιμότητας τους κατ' εφαρμογή των άρθρων 31 και 246 Κ.Πολ.Δ. Εξάλλου για έκαστο των αιτούντων θα κριθεί χωριστά η περιέλευσή του ή μη σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, χωριστά η υπαγωγή του ή μη στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 και σε θετική περίπτωση θα ορισθεί ατομική ρύθμιση χρεών ξεχωριστά για έκαστο των αιτούντων. Τυχόν αλληλέγγυα εις ολόκληρο ευθύνη εκάστου αιτούντα προς καταβολή των δόσεων των ρυθμίσεων δεν αναιρεί την ατομικότητα εκάστης ρύθμισης.
Από την αποδεικτική διαδικασία, την κατάθεση του αιτούντα στο ακροατήριο, τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, τα πραγματικά περιστατικά που συνομολογούν αποδείχθηκε κατά την κρίση του δικαστηρίου ότι: Οι αιτούντες είναι σύζυγοι. 0 αιτών είναι ηλικίας 58 ετών και η σύζυγος του 61 ετών. Είναι γονείς δύο ενήλικων τέκνων ηλικίας 26 του ενός και 20 ετών του άλλου. Το δεύτερο τέκνο των αιτούντων είναι φοιτητής στο Τμήμα Η/Υ Συστημάτων των Τ.Ε…………….. Ο αιτών είναι εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εργάζεται στο …..° Λύκειο ………………... Η σύζυγος του είναι συνταξιούχος ΙΚΑ. Ο μηνιαίος καθαρός μισθός του αιτούντα είναι 1.468,35 ευρώ. Η μηνιαία σύνταξη της αιτούσας είναι 500 ευρώ.
Σε χρόνο προγενέστερο πλέον του ενός έτους πριν από την κατάθεση της αίτησης οι αιτούντες είχαν συνάψει με τις καθ' ων εκάστη αίτηση δανειακές συμβάσεις, από τις οποίες προέκυψαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ως εξής :
Α) ο αιτών ……………. οφείλει α) στην Τράπεζα Πειραιώς ως ειδική διάδοχο της Αγροτικής Τράπεζας από τρία καταναλωτικά δάνεια με αρ.συμβ. 390-2006-00121-000, 390-2007-00187-000 και 390-2010-00064-000 66.77575, 13.123,64 και 8.508,99 ευρώ αντίστοιχα και συνολικά 88.410,38 ευρώ, και στην ίδια Τράπεζα ως ειδική διάδοχο της Τράπεζας MARFIN BANK από ένα καταναλωτικό δάνειο με αρ. λογ. MG 1124900047 12.190,80 ευρώ, δηλαδή συνολικά (88.410,38 + 12.190,80) 100.601,18 ευρώ, β) στην Τράπεζα EUROBANK από ένα καταναλωτικό δάνειο με αρ. σύμβ. 2068415946 19.994,91 ευρώ και γ) στην Τράπεζα HELLENIC POST CREDIT από μία πιστωτική κάρτα με αρ. λογ. 4329400100651008 5.885,59 ευρώ. Στο συνολικό χρέος του αιτούντα από (100.601,18 + 19.994,91 + 5.885,59) 126.481,68 ευρώ μετέχουν οι απαιτήσεις της Τράπεζας Πειραιώς κατά 80%, της Τράπεζας EUROBANK κατά 16% και της Τράπεζας HELLENIC POST CREDIT κατά 4%.
Β) η αιτούσα ………………. οφείλει : α) στην Τράπεζα Πειραιώς ως ειδική διάδοχο της Αγροτικής Τράπεζας από δύο πιστωτικές κάρτες με αρ. λογ. 51001503376837002 και 4940410372997003 (4.376,11 + 3.526,68) 7.902,79 ευρώ β) στην Τράπεζα CREDICOM CONSUMER FINANCE από ένα καταναλωτικό δάνειο με αρ. λογ. 400012989502 3.477,16 ευρώ, γ) στην Τράπεζα HELLENIC POST CREDIT από μία πιστωτική κάρτα με αρ. λογ.4232940184499001 2.526,71 ευρώ, δ) στην Τράπεζα EUROBANK από ένα καταναλωτικό δάνειο με αρ. σύμβ. 20691148367.662,82 ευρώ και ε) στη CITIBANK από μία πιστωτική κάρτα με αρ. λογ. 5467160000305174 3.034,24 ευρώ. Στο συνολικό χρέος της αιτούσας από (7.902,79 + 3.477,16 +2.526,71 + 7.662,82 + 3.034,24) 24.603,72 ευρώ μετέχουν οι απαιτήσεις της Τράπεζας Πειραιώς κατά 32%, της Τράπεζα CREDICOM CONSUMER FINANCE κατά 14%, Τράπεζας HELLENIC POST CREDIT κατά 10%, της Τράπεζας EUROBANK κατά 31% και της Τράπεζας CITIBANK κατά 13%.
Για την αποπληρωμή των οφειλών τους με βάση τους όρους των δανειακών συμβάσεων όφειλαν να καταβάλουν μηνιαία δόση ο μεν αιτών 1300 - 1400 ευρώ, η δε αιτούσα περίπου 500 ευρώ. Το οικογενειακό τους εισόδημα από 2.000 ευρώ περίπου, προφανώς δεν επαρκεί για την αποπληρωμή των ανωτέρω χρεών με τους όρους των δανειακών συμβάσεων, αφού πρέπει να διατεθεί σχεδόν ολόκληρο για το σκοπό αυτό. Συνεπώς οι αιτούντες έχουν περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας αποπληρωμής των οφειλών τους με τους όρους των δανειακών συμβάσεων.
Η κύρια κατοικία των αιτούντων είναι μία μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 78,63 τμ, κτισμένη επί αγροτεμαχίου εμβαδού 1.145 τμ, και βρίσκεται επί της οδού ………….., στη θέση ……………………… του …………….. Η αντικειμενική αξία αυτού του ακινήτου είναι 88.000 ευρώ. Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα του αιτούντα.
Η αιτούσα είναι κυρία ενός διαμερίσματος επιφάνειας 52,87 τμ, το οποίο βρίσκεται στην ………. του Δήμου ………. επί της οδού ……….. Η αντικειμενική αξία αυτού του ακινήτου είναι 44.000 ευρώ.
Μετά απ' αυτά κρίνεται ότι για τους αιτούντες ισχύουν οι προϋποθέσεις υπαγώγής τους στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 και δικαστικής ρύθμισης των χρεών τους. Το αίτημά τους για ρύθμιση των χρεών τους δεν ασκείται καταχρηστικά, συνεπώς η σχετική ένσταση των καθ' ων πρέπει ν' απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Επίσης πρέπει ν' απορριφθεί η ένσταση των καθ' ων περί δόλιας περιέλευσης των αιτούντων στην κατάσταση της αδυναμίας αποπληρωμής των οφειλών τους, καθόσον αποδείχθηκε ότι η αδυναμία τους οφείλεται αποκλειστικά στην ανατροπή του εισοδήματος τους, το οποίο μειώθηκε tou μεν αιτούντα κατά περίπου 30% λόγω των γνωστών σε όλους περικοπών των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, γεγονός που λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα κατ' εφαρμογή του άρθρου 336 Κ.Πολ.Δ, της δε αιτούσας διότι έως το έτος 2010 εργάζετο στο ..........., όπου παρείχε υπηρεσίες .......... με επιπλέον της σύνταξης της εισόδημα από 500 ευρώ, τον Σεπτέμβριο 2010 όμως την απέλυσαν λόγω της γενικότερης περικοπής των δαπανών που επέφερε η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα.
Πρέπει λοιπόν κατ' άρθρο 8 παρ. 2 του νόμου αυτού οι αιτούντες να καταβάλουν : Α) ο αιτών μηνιαία δόση από πεντακόσια (500) ευρώ για τρία χρόνια σε 36 μηνιαίες δόσεις, εκάστης κατανεμομένης στην Τράπεζα Πειραιώς κατά 80% (400 ευρώ), στην Τράπεζα EUROBANK κατά 16% (80 ευρώ) και στην Τράπεζα HELLENIC POST CREDIT κατά 4% (20 ευρώ. Στο τέλος της 3ετίας θα έχει καταβάλει στις καθ' ων (36 Χ 500) 18.000 ευρώ και δεν θα έχει αποπληρώσει τις οφειλές του, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του. Προκειμένου να μην εκποιηθεί η κύρια κατοικία της οικογένειας του πρέπει να καταβάλει ποσοστό 80% της αντικειμενικής αξίας της από (88.000 Χ 80) 70.400 ευρώ. Το ποσό αυτό πρέπει να καταβάλει σε εκατόν ογδόντα (180) μηνιαίες δόσεις από (70.400 : 180) 390 ευρώ εκάστη κατανεμομένη στην Τράπεζα Πειραιώς κατά 80% (312 ευρώ), στην Τράπεζα EUROBANK κατά 16% (62 ευρώ) και στην Τράπεζα HELLENIC POST CREDIT κατά 4% (16 ευρώ). Β) Η αιτούσα επιθυμεί να διασώσει το διαμέρισμα ιδιοκτησίας της, το οποίο βρίσκεται στην …….., προκειμένου να διαμείνει σ' αυτό προσωρινά ο γιός της, ο οποίος είναι φοιτητής, προκειμένου να μην μετακινείται προς την Αθήνα από την οικογενειακή οικία που είναι στο … του Δήμου ………… Επειδή όμως το ακίνητο δεν αποτελεί την κύρια κατοικία της, δεν μπορεί να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Γι αυτό πρέπει να ορισθεί εκκαθαριστής, ο οττοίος να επιμεληθεί για την εκποίηση του διαμερίσματος, μετά από περίοδο χάριτος δύο ετών. Η πώληση αυτού του ακινήτου πρέπει να γίνει αντί τιμήματος τουλάχιστον 2/3 της αντικειμενικής αξίας του. Η αντικειμενική αξία αυτού του ακινήτου είναι 44.000 ευρώ, και πρέπει να εκποιηθεί αντί τιμήματος τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Με το ποσό αυτό υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις των καθ' ων η με αρ. κατ. 28/2013 αίτηση, συνεπώς με την εκποίηση του ακινήτου της αιτούσας αυτή απαλλάσσεται από το σύνολο των οφειλών της.
Μετά απ' αυτά οι κρινόμενες αγωγές πρέπει να γίνουν δεκτές, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.
Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3869/2010.
Για τους λόγους αυτούς
Συνεκδικάζει τις υπ' αρ. κατ. 27 και 28/2013 αιτήσεις ως να ήσαν παρόντες όλοι οι διάδικοι.
Δέχεται τις αιτήσεις.
Υπάγει τους αιτούντες στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 ως εξής :
Α) Για τον αιτούντα ………………ορίζει : α) να καταβάλει τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις στις καθ' ων από πεντακόσια (500) ευρώ εκάστη, κατανεμομένη κατά ποσοστό 80% στην Τράπεζα Πειραιώς (400 ευρώ), 16% στην Τράπεζα EUROBANK (80 ευρώ) και_ 4% στην Τράπεζα HELLENIC POST CREDIT (20 ευρώ), με καταβολή της πρώτης δόσης μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης, β) να καταβάλει εκατόν ογδόντα (180) μηνιαίες δόσεις από τριακόσια ενενήντα (390) ευρώ εκάστη κατανεμομένη στην Τράπεζα Πειραιώς κατά 80% (312 ευρώ), στην Τράπεζα EUROBANK κατά 16% (62 ευρώ) και στην Τράπεζα HELLENIC POST CREDIT κατά 4% (16 ευρώ), με καταβολή της πρώτης δόσης μετά την παρέλευση της τριετίας της υπό στοιχ. Αα ρύθμισης.
Β) Εξαιρεί από εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων και συγκεκριμένα ; μία μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 78,63 τμ, κτισμένη επί αγροτεμαχίου εμβαδού 1.145 τμ, και βρίσκεται επί της οδού …………, στη θέση ……………………. του Δήμου …...
Β) Για την αιτούσα …………………. ορίζει να διορισθεί εκκαθαριστής ο
..... ο οποίος να  επιμεληθεί για την πώληση του διαμερίσματος της αιτούσας που βρίσκεται στην ………… του Δήμου …………. επί της οδού ………, αντί τιμήματος τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από τη δημοσίευοη της απόφασης. Το τίμημα θα κατανεμηθεί στις καθ' ων κατά ποσοστό 32% στην Τράπεζα Πειραιώς, 14% στην Τράπεζα CREDICOM CONSUMER FINANCE, 10% στην Τράπεζα HELLENIC POST CREDIT, 31% στην Τράπεζα EUROBANK και 13% στην Τράπεζα CITIBANK.

Απαλλάσσει τους αιτούντες από το υπόλοιπο των οφειλών τους μετά την τήρηση των ανωτέρω ρυθμίσεων.