ΑΜΟΙΒΕΣ

                          

        Οι αμοιβές του γραφείου διαμορφώνονται με βάση α) τον χρόνο της απασχόλησης, β) την δυσκολία του χειρισμού και γ) το αντικείμενο της υπόθεσης και συνακόλουθα την έκταση της ευθύνης.
     Πάντοτε της ανάληψης της υπόθεσης προηγείται α)  στάδιο συνεννόησης, έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί, εφόσον το επιθυμεί, και σε άλλα γραφεία και β) συμφωνία για την αμοιβή, η οποία θα είναι εκ των προτέρων προκαθορισμένη και μάλιστα εγγράφως (σύμφωνα με τα αναρτημένα εδώ υποδείγματα ιδιωτικού συμφωνητικού 1, 2, ), εφόσον ζητηθεί.
     Τακτική του γραφείου αποτελεί η τιμολόγηση προς τα κάτω , εφόσον πρόκειται για την ανάληψη υπόθεσης, η οποία διεκπεραιώνεται εκτός Αττικής.
    Η τακτική αυτή  σκοπό έχει, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της δραστηριότητας του γραφείου μου,  την διαμόρφωση ανταγωνιστικών αμοιβών, για την διεκπεραίωση όχι μόνον δικαστικών αλλά και εξωδίκων υποθέσεων (παράσταση κατά την  υπογραφή συμβολαιογραφικών εγγράφων, έλεγχο τίτλων ακινήτων,  κλπ)  εκτός Αττικής,  ακόμη και σε σχέση με τις αμοιβές, οι οποίες διαμορφώνονται σε τοπικό επίπεδο.
    Για περισσότερες πληροφορίες,  επικοινωνήσετε με το γραφείο μου.