ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΑ


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΦΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ:  ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:– ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Δικαστήριο:
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος:
ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:
160
Ετος:
2004

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 160/2004 [Ζ. Κωστόγιαννη]
(Σύνθεση: Θ. Κουτσουμπέλα, Μ. Δανιήλ· δικαστικοί παραστάτες: Εμμανουήλ Τσαλικίδης, Αθηνά Αναστασίου)
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις * για να δικάσει την αίτηση εξαιρέσεως της ειρηνοδίκου Λ. **, που υπέβαλε η αιτούσα την εξαίρεση εναγομένη - καθής η πρόσθετη παρέμβαση Α.Μ. στις υποθέσεις που έχουν ανοιχθεί στο ως άνω ειρηνοδικείο και δη: Ο ενάγων-ανακοινών δίκη μετά προσεπικλήσεως εις αναγκαστική παρέμβαση - υπέρ ου η πρόσθετη παρέμβαση Χ.Π. ζήτησε να γίνουν δεκτές: α) η από 5.3.2003 αγωγή του και β) η από 11.3.2003 ανακοίνωση δίκης που απηύθυνε στο ειρηνοδικείο Λ. Οι προσθέτως παρεμβαίνουσες 1) Α.Κ. και 2) Ε.Κ. ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 12.9.2003 παρέμβαση τους.
Ήδη η αιτούσα Α.Μ. (…) ζήτησε την εξαίρεση της ως άνω ειρηνοδίκου για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν (…) Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως η αιτούσα παρέστη στο δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ε.Τ., οι προσθέτως παρεμβαίνουσες εκπροσωπήθηκαν από την Α.Α., η δε καθ' ης η αίτηση ειρηνοδίκης δεν παραστάθηκε. Οι ως άνω πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί (…)
Σύμφωνα με τα άρθρα 52, 57 § 1 και 58 ΚΠολΔ η από διάδικο προτεινόμενη εξαίρεση δικαστή, εισαγγελέα ή υπαλλήλου της γραμματείας δικαστηρίου, γίνεται με κατάθεση εγγράφου στη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου, πέντε ημέρες πριν από την ορισμένη για συζήτηση στο ακροατήριο της υπόθεσης, την οποία αφορά, εκτός εάν η περίπτωση ή ο λόγος εξαίρεσης προέκυψε ή περιήλθε σε γνώση του διαδίκου μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, οπότε μπορεί να προταθεί και αργότερα, μέχρι του πέρατος της συζητήσεως της υποθέσεως στο ακροατήριο. Για το παραδεκτό της η αίτηση πρέπει να περιέχει τους λόγους εξαιρέσεως, να ανακοινώνεται αμελλητί σε εκείνον, του οποίου ζητείται η εξαίρεση για να λάβει θέση και συζητείται έως την εκδίκαση της κυρίας υπόθεσης το βραδύτερο (ΑΠ 911/1997 ΕλΔ 39, 319. 1809/1990 ΕλΔ 33, 147). Περαιτέρω η ευαισθησία του κοινού για αμερόληπτη, αντικειμενική και ορθή δικαιοσύνη και η εξασφάλιση της αντικειμενικής κρίσης των δικαστηρίων αποτελούν τον δικαιολογητικό λόγο της καθιέρωσης του λόγου εξαίρεσης του δικαστή με απλές υπόνοιες μεροληψίας, οι οποίες κρίνονται ικανές για να δικαιολογούν δυσπιστία του διαδίκου ως προς τη μεροληψία του, χωρίς να απαιτείται ούτε καν πιθανολόγηση αυτής. Και ναι μεν υπάρχει ο κίνδυνος της υποβολής καταχρηστικής αιτήσεως προς παρέλκυση της δίκης ή μείωση του γοήτρου του δικάζοντος δικαστού, πλην όμως βαρύνει πολύ περισσότερο η μείωση της αυθεντίας της εκδοθησομένης αποφάσεως με την σκιά και μόνο των ψιθύρων (Κ. Μπέη, Πολ. Δικ. στο άρθρο 52 σελ. 303. Βασ. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ στο ίδιο άρθρο, σελ. 326, βλ. και Ι. Κοροτζή, Η εξαίρεση των δικαστών και των υπαλλήλων της γραμματείας στην Πολιτική Δικονομία, ΕλΔ 29, 443).
Στην προκειμένη περίπτωση, ενόψει της εκδικάσεως της α) από 5.3.2003 αγωγής του Χ.Π. κατά της Α.Μ., β) της από 11.3.2003 ανακοινώσεως δίκης - προσεπικλήσεως του Χ.Π.έ κατά της Α.Κ. και της Ε.Κ. και γ) της από 12.9.2003 προσθέτου παρεμβάσεως των τελευταίων υπέρ του ενάγοντος Χ.Π. και κατά της Α.Μ., κατά τη δικάσιμο της 8.11.2004, η εναγομένη Α.Μ. κατέθεσε την από 1.11.2004 αίτηση εξαιρέσεως της ειρηνοδίκου στο ειρηνοδικείο Λ. **, επικαλούμενων την ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει μεταξύ της ειρηνοδίκου και της πληρεξουσίου δικηγόρου των προσεπικαλουμένων-παρεμβαινουσών και την εξ αυτής της σχέσεως υπόνοια μεροληψίας προς το πρόσωπο αυτών.
Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση παραδεκτά φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρο 54 ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη διαδικασία (άρθρο 60 ΚΠολΔ), απορριπτόμενων των περί απαραδέκτου ισχυρισμών των προσεπικαλουμένων - παρεμβαινουσών, αφού η εξαίρεση μπορεί να προταθεί από κάθε διάδικο, μεταξύ των οποίων είναι και ο προσθέτως παρεμβαίνων, αν σιωπά ο υπέρου η παρέμβαση, λόγω του στενού συμφέροντος μεταξύ του κυρίως διαδίκου και του προσθέτως υπέρ αυτού παρεμβαίνοντος (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη ό.π. σελ. 323- Ι. Κοροτζή ο.π. ΕλΔ 29, 439) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις προδιαληφθείσες διατάξεις, απορριπτόμενων των περί αοριστίας ισχυρισμών των προσεπικαλουμένων -παρεμβαινουσών, αφού για την πληρότητα της αιτήσεως αναφέρονται τα προς θεμελίωση αυτής πραγματικά περιστατικά, πρέπει δε να ερευνηθεί περαιτέρω κι από ουσιαστικής απόψεως. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αίτηση εξαιρέσεως έχει ανακοινωθεί στη δικαστή, της οποίας ζητείται η εξαίρεση, και ο ενάγων της κυρίας δίκης, που δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο του δικαστηρίου, έχει κληθεί, με την επιμέλεια του δικαστηρίου, όπως τούτο προκύπτει από την σχετική από 17.11.2004 επισημείωση του τμήματος τηλεφ. τηλ/των του Τηλεπ. Υποκ. Άρεως επί της από 16.11.2004 κλήσεως.
Από την κατάθεση του ενόρκως στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου εξετασθέντος μάρτυρος Θ.Μ., που περιέχεται στα ταυτάριθμα προς την παρούσα πρακτικά και τα έγγραφα που οι παριστάμενοι εκ των διαδίκων της κυρίας δίκης επικαλούνται και προσκομίζουν, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Ο Χ.Π. είχε ασκήσει σε βάρος της Α.Μ. την από 5.3.2003 αγωγή ενώπιον του ειρηνοδικείου Λ. Δυνάμει της από 11.3.2003 ανακοίνωσης δίκης και προσεπίκλησης σε αναγκαστική παρέμβαση ο ενάγων Χ.Π. προσεπικάλεσε την Α.Κ. και την Ε.Κ. να παρέμβουν στην ως άνω εκκρεμή δίκη και να αναγνωρισθεί η υποχρέωση τους να αποκαταστήσουν οποιαδήποτε ζημία ήθελε υποστεί ο ενάγων σε περίπτωση ήττας. Δυνάμει του από 12.9.2003 δικογράφου οι προσεπικληθείσες άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ενάγοντος της κυρίας αγωγής Χ.Π. και κατά της εναγομένης Α.Μ., πληρεξούσια δε δικηγόρος των παρεμβαινουσών ήταν και εξακολουθεί να είναι η δικηγόρος Αθηνών Α.Α. Η συζήτηση της αγωγής, της προσεπίκλησης και της κυρίας παρέμβασης που εφέροντο προς συζήτηση με την από 3.8.2004 κλήση του ενάγοντος ορίσθηκε για την 8.11.2004, ενώπιον του ειρηνοδικείου Λ. Κατά την ορισθείσα ως άνω δικάσιμο στην σύνθεση του ειρηνοδικείου Λ. είχε ορισθεί να μετάσχει η ειρηνοδίκης Λ. Μ.Λ. Η εν λόγω ειρηνοδίκης όμως είχε παραστεί ως παράνυμφος κατά τον τελεσθέντα θρησκευτικό γάμο της πληρεξουσίου δικηγόρου των προσεπικαλουμένων-παρεμβαινουσών Α.Α. (σχετική η προσκομιζόμενη δήλωση τελέσεως θρησκευτικού γάμου και η υπ' αριθμ. 7/24.5.2001 ληξιαρχική πράξη γάμου). Μόλις η εναγομένη της κυρίας αγωγής έλαβε γνώση της σχέσεως αυτής της δικαστού, που είχε ορισθεί στην σύνθεση του δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της ως άνω υποθέσεως, υπέβαλε, εμπρόθεσμα την από 1.11.2001 υπό κρίση αίτηση εξαίρεσης. Κατά την δικάσιμο της 8.11.2004, που πράγματι στην σύνθεση του ειρηνοδικείου Λ. κατά την εκφώνηση των ως άνω υποθέσεων, ήταν η ειρηνοδίκης Μ.Λ. και πληρεξούσια δικηγόρος των προσεπικαλουμένων και προσθέτως παρεμβαινουσών υπέρ του ενάγοντος η προμνησθείσα δικηγόρος Α.Α., το δικαστήριο, ενόψει της υποβληθείσας αιτήσεως, ανέβαλε αορίστως την υπόθεση και παρέπεμψε την αίτηση εξαίρεσης ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου.
Ενόψει της ως άνω σχέσεως μεταξύ της ως άνω ειρηνοδίκου και της πληρεξουσίου δικηγόρου των προσεπικαλουμένων-προσθέτως παρεμβαινουσών, και σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες σκέψεις κρίνεται ότι πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση, εφόσον στην προκειμένη περίπτωση έχουν δημιουργηθεί στην εναγομένη της κυρίας αγωγής υπόνοιες μεροληψίας, που κρίνονται ικανές να δικαιολογήσουν δυσπιστία αυτής (εναγομένης), ως προς την μεροληψία της δικαστού.