Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2014 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤ' ΕΦΕΣΗ ΔΙΚΗ ΕΠΙ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΔΙΚΗ

   Όταν στην πρωτόδικη δίκη ο εκκαλών  ήταν απών, στο Εφετείο η συζήτηση , σύμφωνα με το άρθρο 524 παρ. 2 του ΚΠολΔ, είναι υποχρεωτικά προφορική , εφαρμοζομένου του άρθρου 270 παρ. 1, το οποίο επιβάλει την εμφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο και σε περίπτωση που οι διάδικοι δεν παραστούν,  παρά οι δικηγόροι τους υποβάλουν δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ , η συζήτηση ματαιώνεται
    "Κατά το άρθρο 528 του ΚΠολΔ αν ασκηθεί έφεση από τον διάδικο που δικάσθηκε ερήμην , η εκκαλουμένη απόφαση εξαφανίζεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους, ανεξάρτητα από τη διαδικασία που τηρήθηκε. Ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει όλους τους ισχυρισμούς που μπορούσε να προτείνει πρωτόδικα. Κατά το άρθρο 524 παρ. 2 ΚΠολΔ η προφορική συζήτηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 270 είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση του ως άνω άρθρου 528 , στην οποία εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του άρθρου 270. Εξάλλου κατά το άρθρο 94 παρ. 1 ΚΠολΔ στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο, κατά δε το άρθρο 242 αριθμ. 2 του ίδιου Κώδικα στις περιπτώσεις που η προφορική συζήτηση δεν είναι υποχρεωτική , οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν με κοινή δήλωση, που υπογράφεται από τους πληρεξούσιος δικηγόρους τους, ότι δεν θα παραστούν κατά την εκφώνηση. Τέτοια δήλωση μπορεί να γίνει και από έναν ή ορισμένους μόνο πληρεξουσίους. Η δήλωση αυτή παραδίδεται στην περίπτωση κοινής δηλώσεως από έναν τουλάχιστον πληρεξούσιο δικηγόρο και στην περίπτωση μονομερούς δηλώσεως από τον πληρεξούσιο δικηγόρο , στον αρμόδιο γραμματέα το αργότερο τη παραμονή της δικασίμου και σημειώνεται αμέσως στο πινάκιο. Στις παραπάνω περιπτώσεις η συζήτηση περατώνεται με μόνη την εκφώνηση της υποθέσεως. Τέλος κατά το άρθρο 260 αριθμ. 1 ΚΠολΔ, το οποίο εφαρμόζεται και στη διαδικασία της  δευτεροβάθμιας δίκης (άρθρο 524αριθμ. 1 ΚΠολΔ) , αν κατά την εκφώνηση της υποθέσεως δεν εμφανίζονται όλοι οι διάδικοι ή εμφανίζονται , αλλά δεν μετέχουν κανονικά στη συζήτηση , η συζήτηση ματαιώνεται. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι ενώπιον των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων η συζήτηση είναι προφορική. Επίσης προφορική είναι η συζήτηση και ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου όταν ασκείται έφεση από διάδικο που δικάσθηκε ερήμην στον πρώτο βαθμό. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατόν να παραλειφθεί η προφορική συζήτηση της υποθέσεως και συνεπώς δεν ισχύει η ευχέρεια των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων να προκαταθέσουν δήλωση ότι δεν θα παραστούν κατά την εκφώνηση της , αν δε πράξουν τούτο , οι διάδικοι δεν μετέχουν κανονικά στην συζήτηση. Η απαγόρευση της παραστάσεως των διαδίκων στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο με δήλωση ισχύει όχι μόνο για τον διάδικο που δικάσθηκε ερήμην πρωτοδίκως, αλλά και για τον αντίδικό του που είχε κανονικά παραστεί στον πρώτο βαθμό. Την απαγόρευση της κοινής ή μονομερούς δηλώσεως των διαδίκων περί μη παραστάσεως τους κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο επιβάλλουν για αμφότερους τους διαδίκους η αρχή της ισότητας των όπλων των διαδίκων και η αρχή της δίκαιης δίκης, διότι, διαφορετικά , χωρίς πραγματική παράσταση όλων των διαδίκων δεν νοείται προφορική συζήτηση της υποθέσεως (ΑΠ 280/2012, ΑΠ 652/2011, ΑΠ 251/2009, Εφ Πειρ. 668/2009, Εφ. Θεσ. 1190/2009 Δημοσ. ΝΟΜΟΣ). Αν η μη εμφάνιση ή η μη προσήκουσα εμφάνιση των διαδίκων διαπιστωθεί μετά τη συζήτηση της υποθέσεως, κατά τη μελέτη της υποθέσεως ή την διάσκεψη , η ματαίωση της συζήτησης κηρύσσεται με δικαστική απόφαση (ΕφΑθ 8862/2000 ΕλλΔνη 42.846).
    Στην προκείμενη περίπτωση φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου η από 17-4-2013 έφεση του ανακόπτοντος και ήδη εκκαλούντος κατά της καθ’ ης η ανακοπή και της 1046/2013 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δίκασε τη διαφορά των διαδίκων κατά τη τακτική διαδικασία, ερήμην του ανακόπτοντος και απέρριψε την ανακοπή ως ουσιαστικά αβάσιμη. Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του πινακίου οι διάδικοι δεν παραστάθηκαν. Από τον φάκελο της δικογραφία προκύπτει ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων έχουν προκαταθέσει τις από 25-902013 και 21-11-2013 δηλώσεις τους, με τις οποίες συμφωνούν να συζητηθεί η έφεση χωρίς να παραστούν αυτοί κατά την εκφώνηση της υποθέσεως. Όμως στην παρούσα δίκη είναι υποχρεωτική η προφορική συζήτηση , αφού η έφεση ασκήθηκε από το ανακόπτον που δικάσθηκε ερήμην από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και συνεπώς , σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην μείζονα σκέψη , δεν εφαρμόζεται στην προκείμενη περίπτωση η διάταξη του άρθρου 242, παρ. 2 του ΚΠολΔ περί δυνατότητας των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων να καταθέσουν δηλώσεις ότι δεν θα παραστούν κατά την εκφώνηση της  υποθέσεως. Κατόπιν τούτων, οι διάδικοι (εκκαλούν και εφεσίβλητη) δεν μετέχουν κανονικά στη συζήτηση και θεωρούνται δικονομικά απόντες. Πρέπει, επομένως, λόγω της ερημοδικίας των διαδίκων, να κηρυχθεί ματαιωμένη η συζήτησης της ως άνω εφέσεως.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥ
   Κηρύσσει ματαιωμένη τη συζήτηση της από 17-4-2013 εφέσεως.