Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

2466/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΜΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ- ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 933 ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ (ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΑΠΟ 1.1.2016) ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ: 2466/2016

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝΣυγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ευαγγελία Καχσακιώρη, που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης ίου Ειρηνοδικείου, και χωρίς ιη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια οίο ακροατήριο του την 13-6-2016 για να δικάσει την υπόθεση :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, (ΝΠΔΔ), με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 49 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του, το οποίο παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Αναστασίας Σκουλά (AM 2400).

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Γέρακα, Αττικής οδός Καβάφη & Καρκαβίτσα 1 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου της, του ΔΣ Αθηνών, Εμμανουήλ Τσαλικίδη (AM ΔΣΑ 14925) .

Το αιτούν με την από 3-6-2016 (αριθμ.έκθ. καταθ. 4081/3-6-2016) αίτησή του, που απευθύνεται στο παρόν Δικαστήριο, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ'αυτή.

Για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίσθηκε δικάσιμος, με την ως άνω με αριθμ. 4081/3-6-2016 πράξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, η αναφερόμενη

στην αρχή της παρούσας. Ακολούθησε η συζήτηση της υπόθεσης όπως αυτή σημειώνεται στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση το αιτούν ΝΠΔΔ, επικαλούμενο επικείμενο κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης του, ζητεί να ανασταλεί η αναγκαστική εκτέλεση της υπ'αριθμ. 506/2012 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδίκη Κορωπίου, η οποία άρχισε με την επίδοση σας 19-5-2016 της από 18-5-2016 επιταγής προς εκτέλεση μαζί με αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της ως άνω Διαταγής Πληρωμής, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της ανακοπής που άσκησε κατά της παραπάνω αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα άρθρο 933 και 584 ΚΠολΔ και η οποία ανακοπή, για τους λόγους που αναφέρει σ'αυτήν, πρόκειται να ευδοκιμήσει. Με αυτό το περιεχόμενο ωστόσο η υπό κρίση αίτηση αναστολής εκτελέσεως μετά από άσκηση ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, τυγχάνει απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη, αφού με το Ν. 4335/2015 καταργήθηκε το άρθρο 938 ΚΠολΔ, δεδομένης μάλιστα, κατά τα εκτιθέμενα στην αίτηση, της έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης προς ικανοποίηση χρηματικής απαιτήσεως (έμμεση εκτέλεση), (βλ. σχετ. Χ.Φραγκίστα-Π.Γέσιου/ΦΑλτσή, Αναγκαστική Εκτέλεση, Γενικό Μέρος Τ.Ι, εκδ. 1984, σελ. 29) με επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση μετά την 1-1-2016 και ειδικότερα γενομένης αυτής στις 19-5-2016 (βλ. παρ. 1 άρθ. 8ου του άρθ.1, και παρ. 3 άρθρου 9ου του Ν. 4335/2015). Τα δικαστικά έξοδα της καθής, κατόπιν σχετικού της αιτήματος, θα επιβληθούν εις βάρος του αιτούντος λόγω της ήττας του (176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Επιβάλει τα δικαστικά έξοδα της καθ'ής, τα οποία ορίζει σε εκατόν τριάντα ευρώ (130 €), εις βάρος του αιτούντος.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη οτις 30-6-2016 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, παρουσία του Γραμματέως Παντελή Μάρκου.

η ειρηνοδίκης...
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ