Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ 142/Α/3.8.2016) : ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 28.8.2017 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 4322/2015 , ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΜΡΟΦΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΔημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 142/Α/3.8.2016 ο Ν. 4411/2016  (ολόκληρο το ΦΕΚ ΕΔΩ), με τις διατάξεις του οποίου, μεταξύ άλλων, 1)θεσπίζεται η παραγραφή πταισμάτων και πλημμελημάτων, δια της εξαλείψεως του αξιοποίνου τους, τα οποία έχουν τελεστεί μέχρι 31.3.2016 και  για τα οποία απειλείται ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και οι  δύο ποινές, πλην των περιπτώσεων, που προβλέπονται στην διάταξη αυτή (άρθρο όγδοο), δηλαδή των περιπτώσεων α) ως προς τον ποινικό κώδικα, των άρθρων 81Α, 142, 149, 154, 155, 157 παρ. 3 εδάφιο β΄, 158 παράγραφοι 1 και 2, 162, 163, 164 παρ. 1, 165 παράγραφοι 1 και 2, 166, 173 παρ. 1, 175, 177, 178, 181, 182, 192, 193 παρ. 1, 200, 201, 215, 218 παρ. 3, 220, 221 παράγραφοι 1 και 2, 222, 228 παρ. 1, 230, 234, 241, 251 παράγραφοι 1 και 2, 255, 259, 261, 286 παρ. 2, 334 παρ. 1, 337, 345 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και γ΄, 346 παρ. 1, 352Β, 358, 359, 360 παρ. 3, 362 για τις περιπτώσεις που τελείται δια του τύπου, 375 παρ. 1 εδάφιο α΄, 377 για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση, 389 παρ. 1, 397 παράγραφοι 1 και 2, 398 (απλή χρεοκοπία), 399 παράγραφοι 1 και 2, 403 παράγραφοι 1 και 2, 406, β) του άρθρου 2 παρ. 11 περίπτωση β΄ του N. 2168/1993, γ) του άρθρου 28 παρ. 1 του N. 1650/1986, δ) του άρθρου πέμπτου του N. 2803/2000, ε) του άρθρου 45 παρ. 1 περιπτώσεις δ΄ και θ΄ εδάφιο α΄ του N. 3691/2008, στ) του άρθρου 6 παρ. 4 και παρ. 6 του N. 3213/2003, ζ) του άρθρου μόνου παρ. 1 του N. 690/1945, η) του άρθρου 28 του N. 3996/2011, θ) του άρθρου 29 του N. 703/1977 και του άρθρου 44 του N. 3959/2011, ι) του άρθρου 6 του N. 456/1976, ια) του άρθρου 41ΣΤ του N. 2725/1999, ιβ) του άρθρου 59 εδάφιο α΄ του N. 3028/2002, ιγ) του άρθρου 13 του N. 3402/2005, ιδ) του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 3 του N. 3500/2006, ιε) του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 6 του N. 3904/ 2010, ιστ) του άρθρου τρίτου του N. 1788/1988, ιζ) του N. 927/1979  , 2) παραγράφονται , υπό όρο, επιβληθείσες ποινές φυλάκισης μέχρι έξι (6) μηνών , για υποθέσεις, που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες μέχρι την δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι 3.8.2016 ,  πλην των περιπτώσεων, που επίσης προβλέπονται στην διάταξη αυτή (άρθρο ένατο) , δηλαδή αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 81Α, 235, 236, 237, 242, 256, 258, 259, 358 και 390 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και των νόμων 927/1979 (Α΄ 139) και 3304/2005 (Α΄ 16), 3) παρατείνεται μέχρι 28.8.2017 η διάταξη του άρθρου 12 του N. 4322/2015 (Α΄42), που προβλέπει την υπό προϋποθέσεις  απόλυση κρατουμένων (άρθρο δέκατο πέμπτο) , 4) διατάσσεται η απόλυση από κρατουμένων από ειδικά καταστήματα κράτησης νέων, υπό προϋποθέσεις και όρου (άρθρο δέκατο πέμπτο) και 5) χορηγείται η νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό      Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή κοινή απόφαση του ως άνω Υπουργού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών να ρυθμίσουν τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την υλοποίηση του αναμορφωτικού μέτρου της  παροχής κοινωφελούς εργασίας (άρθρο δέκατο έκτο) , γεγονός που προμηνύει ότι θα επέλθουν αλλαγές, όσον αφορά την υλοποίηση του μέτρου αυτού.

  Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4411/2016 έχουν ως εξής: Άρθρο όγδοο


Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης
1. Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των

ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί

μέχρι και τις 31.3.2016: α) των πταισμάτων και β) των
πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή
φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και τις
δύο ποινές.
2. Εάν, ...
στην περίπτωση των πλημμελημάτων της παρα-
γράφου 1, ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε δύο (2) έτη από
τη δημοσίευση του νόμου σε νέα από δόλο αξιόποινη
πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικα-
στεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της
ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών, συνεχίζεται η κατ’
αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στο
χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης
ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι την
αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.
3. Οι δικογραφίες που αφορούν τις παραπάνω αξιόποι-
νες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου
εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου. Για την τύχη των
πειστηρίων αποφαίνονται με αιτιολογημένη διάταξη, επί
πλημμελημάτων ο αρμόδιος εισαγγελέας και επί πται-
σμάτων ο αρμόδιος πταισματοδίκης.
4. Οι αστικές αξιώσεις που απορρέουν από τις πράξεις
που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν
θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραγραφή του αξι-
οποίνου και η παύση της δίωξης δεν κωλύει την επιβολή
των κατά νόμο προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων
στις υποθέσεις αυτές.
5. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και
η παύση της ποινικής δίωξης, δεν ισχύει για τα εγκλή-
ματα:
α) ως προς τον ποινικό κώδικα, των άρθρων 81Α, 142,
149, 154, 155, 157 παρ. 3 εδάφιο β΄, 158 παράγραφοι
1 και 2, 162, 163, 164 παρ. 1, 165 παράγραφοι 1 και 2,
166, 173 παρ. 1, 175, 177, 178, 181, 182, 192, 193 παρ.
1, 200, 201, 215, 218 παρ. 3, 220, 221 παράγραφοι 1 και
2, 222, 228 παρ. 1, 230, 234, 241, 251 παράγραφοι 1 και
2, 255, 259, 261, 286 παρ. 2, 334 παρ. 1, 337, 345 παρ. 1
περιπτώσεις β΄ και γ΄, 346 παρ. 1, 352Β, 358, 359, 360 παρ.
3, 362 για τις περιπτώσεις που τελείται δια του τύπου,
375 παρ. 1 εδάφιο α΄, 377 για τις περιπτώσεις αγοράς
εμπορευμάτων με πίστωση, 389 παρ. 1, 397 παράγραφοι
1 και 2, 398 (απλή χρεοκοπία), 399 παράγραφοι 1 και 2,
403 παράγραφοι 1 και 2, 406,
β) του άρθρου 2 παρ. 11 περίπτωση β΄ του N. 2168/1993,
γ) του άρθρου 28 παρ. 1 του N. 1650/1986,
δ) του άρθρου πέμπτου του N. 2803/2000,
ε) του άρθρου 45 παρ. 1 περιπτώσεις δ΄ και θ΄ εδάφιο
α΄ του N. 3691/2008,
στ) του άρθρου 6 παρ. 4 και παρ. 6 του N. 3213/2003,
ζ) του άρθρου μόνου παρ. 1 του N. 690/1945,
η) του άρθρου 28 του N. 3996/2011,
θ) του άρθρου 29 του N. 703/1977 και του άρθρου 44
του N. 3959/2011,
ι) του άρθρου 6 του N. 456/1976,
ια) του άρθρου 41ΣΤ του N. 2725/1999,
ιβ) του άρθρου 59 εδάφιο α΄ του N. 3028/2002,
ιγ) του άρθρου 13 του N. 3402/2005,
ιδ) του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 3 του N. 3500/2006,
ιε) του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 6 του N. 3904/
2010,
ιστ) του άρθρου τρίτου του N. 1788/1988,
ιζ) του N. 927/1979.
Άρθρο ένατο
Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο
1. Ποινές διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών που έχουν
επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι απο-
φάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές
αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραγράφονται
και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς
δεν θα τελέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση
του νόμου αυτού νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για
την οποία θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε
σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6)
μηνών. Σε περίπτωση νέας καταδίκης ο καταδικασθείς
εκτίει αθροιστικά, μετά την έκτιση της νέας ποινής και τη
μη εκτιθείσα, και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγρα-
φής της μη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από
τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την αμετάκλητη
καταδίκη για τη νέα πράξη.
2. Οι μη εκτελεσθείσες κατά την παράγραφο 1 απο-
φάσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου ει-
σαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου. Η παραγραφή των
ποινών δεν κωλύει την επιβολή των προβλεπόμενων από
το νόμο διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές.
3. Εξαιρούνται των άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που
αφορούν παραβάσεις των άρθρων 81Α, 235, 236, 237,
242, 256, 258, 259, 358 και 390 του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και των νόμων 927/1979 (Α΄ 139) και 3304/2005
(Α΄ 16).
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Παράταση ρυθμίσεων του N. 4322/2015
1. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του N. 4322/2015 (Α΄42)
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
και στους καταδίκους που αποκτούν τις προϋποθέσεις
των προηγούμενων παραγράφων μετά τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου και σε χρονικό διάστημα έως τις 28
Αυγούστου 2017. Εξαιρούνται από την παρούσα ρύθ-
μιση όσοι έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 339 του
Ποινικού Κώδικα».
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 14 του N. 4322/
2015 (Α΄42) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Κρατούμενοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του
παρόντος εκτίουν ποινή περιορισμού σε ειδικό κατάστη-
μα κράτησης νέων που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη
απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών
του τόπου έκτισης της ποινής, εφόσον έχουν εκτίσει με
οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέμπτα της ποινής. Για τη
χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε
θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά, σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα διάταξη
ισχύει και για τους κρατούμενους που θα αποκτήσουν
τις ανωτέρω προϋποθέσεις σε χρονικό διάστημα έως τις
28 Αυγούστου 2017.
4. Κρατούμενοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του
παρόντος εκτίουν ποινή περιορισμού σε ειδικό κατάστη-
μα κράτησης νέων που υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη απο-
λύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του
τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης
χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105
και επόμενα του Ποινικού Κώδικα αν έχουν συμπληρώσει
το ένα τρίτο έκτισης της ποινής που τους επιβλήθηκε. Για
τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτί-
θηκε θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα διάταξη
ισχύει και για τους κρατούμενους που θα αποκτήσουν
τις ανωτέρω προϋποθέσεις σε χρονικό διάστημα μέχρι
τις 28 Αυγούστου 2017. Από τις παραπάνω ρυθμίσεις
εξαιρούνται όσοι έχουν καταδικασθεί για τα αδικήματα
των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 339
του Ποινικού Κώδικα».
Άρθρο δέκατο έκτο
Εξουσιοδοτική διάταξη σχετικά με το
Αναμορφωτικό Μέτρο της Παροχής
Κοινωφελούς Εργασίας
Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή κοινή απόφαση του ως
άνω Υπουργού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων
Υπουργών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφο-
ρούν την υλοποίηση του αναμορφωτικού μέτρου της
παροχής κοινωφελούς εργασίας, το οποίο προβλέπεται
στην περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 122 του Ποι-
νικού Κώδικα.