Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ: ΠΟΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΗ (14.9.2012) ΤΟ ΘΕΜΑ ΡΥΘΜΊΣΤΗΚΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΙΑ 12 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΑ ΤΟΥ Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α/222/12.11.2012 (ΕΔΩ)  
Η απόλυση ενός μισθωτού  κατ' αρχάς διέπεται από το άρθρο 74 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α'/115/15.7.2010), όπως αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 17 παρ. 5 α του Ν. 3899/17.12.2010, το οποίο προβλέπει ότι η σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου , δύναται να καταγγελθεί (δηλαδή να συντελεστεί η απόλυση του εργαζομένου) μόνον κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προειδοποίησης του μισθωτού από τον εργοδότη, για τις οποίες τάσσονται προθεσμίες,...

οι  οποίες έχουν ως εξής:       Προθεσμία ενός (1) μηνός για υπηρεσία από  ένα (1) (συμπληρωμένο) έτος  έως δύο (2) χρόνια.
 •      Προθεσμία δύο (2) μηνών για υπηρεσία από δύο (2) έτη  (συμπληρωμένα) έως πέντε (5) έτη
 •       Προθεσμία τριών (3) μηνών για υπηρεσία από  πέντε (5) έτη  (συμπληρωμένα) έως δέκα (10) έτη
 •       Προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για υπηρεσία από  δέκα (10) έτη  (συμπληρωμένα) έως δέκα πέντε (15) έτη
 •       Προθεσμία πέντε (5) μηνών για υπηρεσία από  δέκα πέντε (15) έτη  (συμπληρωμένα) έως είκοσι (20) έτη
 •       Προθεσμία έξι (6) μηνών για υπηρεσία από είκοσι (20) έτη (συμπληρωμένα) και άνω.
  Εφόσον τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες έγγραφης προειδοποίησης (εξυπακούεται ότι από την προειδοποίηση μέχρι την συμπλήρωση της προθεσμίας και άρα την απόλυση ο εργαζόμενος θα εξακολουθεί να παρέχει την εργασία του και να εισπράττει τον μισθό του)  , ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στον μισθωτό αποζημίωση ίση με το μισό της αποζημίωσης , που θα λάμβανε, σε περίπτωση, που δεν είχε τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία, σύμφωνα με τις διατάξεις  των νόμων 2112/1920 και 3198/1955 για τα χρόνια εργασίας που έχει συμπληρώσει ο απολυόμενος, δηλαδή:


 •           Για χρόνο υπηρεσίας από ένα (1) έτος (συμπληρωμένο) έως τέσσερα (4) έτη αποζημίωση  ίση με τις τακτικές αποδοχές του χρόνου της καταγγελίας ενός (1) μηνός.     
 •     Για χρόνο υπηρεσίας από τέσσερα (4) έτη (συμπληρωμένα)  έως έξι  (6) έτη αποζημίωση ίση με τις τακτικές αποδοχές του χρόνου της καταγγελίας ενός και ημίσεος (1,5) μηνός.
 •     Για χρόνο υπηρεσίας από έξι  (6) έτη (συμπληρωμένα) έως οκτώ (8) έτη αποζημίωση ίση με τις τακτικές αποδοχές του χρόνου της καταγγελίας δύο  (2) μηνών.
 •     Για χρόνο υπηρεσίας από οκτώ (8) έτη (συμπληρωμένα) έως δέκα (10) έτη αποζημίωση ίση με τις τακτικές αποδοχές του χρόνου της καταγγελίας δύο και ημίσεος   (2,5) μηνών.
 •      Για χρόνο υπηρεσίας  δέκα (10) έτη (συμπληρωμένα)  αποζημίωση ίση με τις τακτικές αποδοχές του χρόνου της καταγγελίας τριών   (3) μηνών.
 •     Για χρόνο υπηρεσία άνω των δέκα (10) ετών προστίθεται για κάθε έτος αποζημίωση ίση με τις τακτικές αποδοχές του χρόνου της καταγγελίας δέκα πέντε (15) ημερών και μέχρι το πολύ ενός (1) έτους.

    Τέλος, σε περίπτωση , που δεν τηρηθεί ο παραπάνω  χρόνος προειδοποίησης , που ορίζει το άρθρο  74 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α'/115/15.7.2010), τότε οφείλεται ολόκληρη η αποζημίωση , που προβλέπουν  για την απροειδοποίητη καταγγελία οι διατάξεις των νόμων 2112/1920 και 3198/1955 για τα χρόνια εργασίας που έχει συμπληρώσει ο απολυόμενος, δηλαδή: •     Για χρόνο υπηρεσίας από ένα (1) έτος (συμπληρωμένο)  έως τέσσερα (4) έτη αποζημίωση ίση με τις τακτικές αποδοχές του χρόνου της καταγγελίας δύο  (2) μηνών.
 • Για χρόνο υπηρεσίας από τέσσερα (4) έτη (συμπληρωμένα)   έως έξι (6) έτη αποζημίωση ίση με τις τακτικές αποδοχές του χρόνου της καταγγελίας τριών (3) μηνών.
 • Για χρόνο υπηρεσίας από έξι (6) έτη (συμπληρωμένα) έως οκτώ (8) έτη αποζημίωση ίση με τις τακτικές αποδοχές του χρόνου της καταγγελίας τεσσάρων  (4) μηνών.
 • Για χρόνο υπηρεσίας από οκτώ (8) έτη (συμπληρωμένα)  έως δέκα (10) έτη αποζημίωση ίση με τις τακτικές αποδοχές του χρόνου της καταγγελίας πέντε   (5) μηνών.
 • Για χρόνο υπηρεσίας δέκα (10) ετών (συμπληρωμένων) αποζημίωση ίση με τις τακτικές αποδοχές του χρόνου της καταγγελίας έξι  (6) μηνών.
 • Για χρόνο υπηρεσία άνω των δέκα (10) ετών προστίθεται για κάθε έτος αποζημίωση ίση με τις τακτικές αποδοχές του χρόνου της καταγγελίας δέκα πέντε (15) ημερών και μέχρι το πολύ δύο  (2) ετών.
     Διευκρινίζεται ότι α) τα παραπάνω ισχύουν για εργασιακές σχέσεις, που έχουν διαρκέσει άνω του ενός (1) έτους  και β) το ποσό της αποζημίωσης, που θα υπολογιστεί με τις καταβαλλόμενες αποδοχές του χρόνου της καταγγελίας, προσαυξημένου κατά το 1/6 αυτού, το οποίο αντιστοιχεί στα δώρα εορτών και το επίδομα άδειας, που υπολογίζονται στις τακτικές αποδοχές.
    Όλα τα παραπάνω (προθεσμία προειδοποίησης, ποσά αποζημίωσης )  υπάρχουν σε πίνακα του ΚΕ.Π.Ε.Α της ΓΣΕΕ, ο οποίος έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τους Ν.2112/1920, Ν.3198/1955 και τον νέο Νόμο 3863/2010

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(στον ίδιο εργοδότη)
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
(Τακτικές αποδοχές)
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρόνος
προειδοποίησης
Ποσόν
αποζημίωσης
1 έτος συμπληρωμένο 2 μηνών 1 μήνας 1 μηνός
2 έτη συμπληρωμένα 2 μηνών 2 μήνες 1 μηνός
3 έτη συμπληρωμένα 2 μηνών 2 μήνες 1 μηνός
4 έτη συμπληρωμένα 3 μηνών 2 μήνες 1 1/2 μηνών
5 έτη συμπληρωμένα 3 μηνών 3 μήνες 1 1/2 μηνών
6 έτη συμπληρωμένα
4 μηνών 3 μήνες 2 μηνών
7 έτη συμπληρωμένα 4 μηνών 3 μήνες 2 μηνών
8 έτη συμπληρωμένα 5 μηνών 3 μήνες 2 1/2 μηνών
9 έτη συμπληρωμένα 5 μηνών 3 μήνες 2 1/2 μηνών
10 έτη συμπληρωμένα 6 μηνών 4 μήνες 3 μηνών
11 έτη συμπληρωμένα 7 μηνών 4 μήνες 3 1/2 μηνών
12 έτη συμπληρωμένα 8 μηνών 4 μήνες 4 μηνών
13 έτη συμπληρωμένα 9 μηνών 4 μήνες 4 1/2 μηνών
14 έτη συμπληρωμένα 10 μηνών 4 μήνες 5 μηνών
15 έτη συμπληρωμένα 11 μηνών 5 μήνες 5 1/2 μηνών
16 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών 5 μήνες 6 μηνών
17 έτη συμπληρωμένα 13 μηνών 5 μήνες 6 1/2 μηνών
18 έτη συμπληρωμένα 14 μηνών 5 μήνες 7 μηνών
19 έτη συμπληρωμένα 15 μηνών 5 μήνες 7 1/2 μηνών
20 έτη συμπληρωμένα 16 μηνών 6 μήνες 8 μηνών
21 έτη συμπληρωμένα 17 μηνών 6 μήνες 8 1/2 μηνών
22 έτη συμπληρωμένα 18 μηνών 6 μήνες 9 μηνών
23 έτη συμπληρωμένα 19 μηνών 6 μήνες 9 1/2 μηνών
24 έτη συμπληρωμένα 20 μηνών 6 μήνες 10 μηνών
25 έτη συμπληρωμένα 21 μηνών 6 μήνες 10 1/2 μηνών
26 έτη συμπληρωμένα 22 μηνών 6 μήνες 11 μηνών
27 έτη συμπληρωμένα 23 μηνών 6 μήνες 11 1/2 μηνών
28 έτη συμπληρωμένα 24 μηνών 6 μήνες 12 μηνών
  

    Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.