Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ: ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;

    Όπως είναι γνωστό , και ήδη υπάρχει σχετική ανάρτηση στο blog αυτό, ο ΔΣΑ, αν και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και άρα εκ του νόμου υπόχρεος να δημοσιοποιεί μέσω του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" πολλά κρίσιμα στοιχεία σε σχέση με την λειτουργία του, για κάποιον άγνωστο λόγο δεν τηρεί την υποχρέωσή του αυτή.
   Έτσι το σύνολο σχεδόν των δικηγόρων, που είναι μέλη του, δεν γνωρίζουν τίποτε ούτε για τον προϋπολογισμό του, ούτε για την εκ μέρους του ανάληψη υποχρεώσεων, ούτε για τις συμβάσεις , που συνάπτει, ούτε για τους μισθούς προσωπικού , που καταβάλει, ούτε για τυχόν αμοιβές των προσώπων, που συμμετέχουν στα όργανα του (Προέδρου , μελών Διοικητικού Συμβουλίου, μελών πειθαρχικών συμβουλίων κλπ)  και γενικά υπάρχει μία πλήρης άγνοια των μελών του σε σχέση με την λειτουργία του.
    Ένα σοβαρό ζητούμενο, εδώ και πολλά χρόνια, ήταν η ηλεκτρονική δίκη , επιμέρους πτυχή της οποίας αποτελεί η ηλεκτρονική κατάθεση των δικογράφων. 
     Ένα έργο, το οποίο θα διευκόλυνε αφάνταστα...
το έργο των δικηγόρων αλλά και θα είχε και άλλες θετικές κοινωνικές επιπτώσεις (π.χ. μείωση περιττών εργασιών και αντίστοιχη ελάφρυνση δικηγορικών αμοιβών προς όφελος των διαδίκων, περιορισμός μετακινήσεων, με αντίστοιχη οικονομική ωφέλεια δικηγόρων και διαδίκων) και το οποίο όφειλε να υλοποιήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , δοθέντος του ότι αφορά υποδομές των δικαστηρίων, κατά την απονομή της δικαιοσύνης,  η οποία αποτελεί βασική υποχρέωση του κράτους.
    Όμως αντί να γίνουν  τα παραπάνω, στο πλαίσιο της πολιτικής που θέλει την δημιουργία ενός δεύτερου κράτους παράλληλα προς  το κράτος, το έργο αυτό ανατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον ΔΣΑ, βάσει "Μνημονίου Συνεργασίας", που υπογράφηκε ανάμεσά τους.
    Έτσι, αναζητώντας να βρω στο διαδίκτυο κάτι σχετικό με τον ΔΣΑ και την ΔΙΑΥΓΕΙΑ, τελικά "έπεσα" πάνω στην διακήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση  του παραπάνω έργου , το οποίο τιτλοφορείται «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ‐ON LINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» , από την οποία πληροφορούμαστε ότι ήδη από το 2010 έχει προκηρυχθεί το έργο αυτό (που εκτός από την ηλεκτρονική κατάθεση περιλαμβάνει και άλλες  ήσσονος σημασίας λειτουργίες , ήδη εφαρμοζόμενες ίσως από πολλά έτη,  όπως η από πολλών ετών εφαρμοζόμενη ηλεκτρονική ευρετηρίαση των δημοσιευομένων αποφάσεων, στις οποίες πρόσφατα προστέθηκε και η τεχνολογικά ασήμαντης δυσκολίας ειδοποίηση με SMS, η παρακολούθηση της ροής μήνυσης, που επίσης ήδη από αρκετό χρόνο υφίσταται , η υποβολή αιτήσεων προτίμησης και εξαίρεσης για τον διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων, έργο το οποίο  έχει υλοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα  και η  τεχνολογικά απλούστατη  ηλεκτρονική ανάρτηση των εκθεμάτων των δικαστηρίων) ,  με προϋπολογισμό  3.830.132,45 € , χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" , στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  2007-2013 , με μέγιστο χρόνο υλοποίησης του έργου τους 18 μήνες.
    Αν και από το παραπάνω έγγραφο δεν προκύπτει ο χρόνος έναρξης υλοποίησής του έργου , έτσι ώστε να γνωρίζουμε πότε θα πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση η υλοποίησή του θα έπρεπε να αρχίσει εντός του 2011 και να ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε  18 μήνες. 
   Με αφορμή τα παραπάνω αισθάνομαι την ανάγκη να θέσω τα παρακάτω πολύ απλά ερωτήματα: 
   1) Ο μέσος δικηγόρος ξέρει κάτι σε σχέση με το παραπάνω έργο, σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίησή του και πότε επιτέλους θα ολοκληρωθεί; 
   2) Υπήρχε κάποιος λόγος το έργο αυτό να αναληφθεί από τον ΔΣΑ αντί να αναληφθεί από το κράτος, δια του αρμοδίου Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
   3) Όταν ο ΔΣΑ αναλαμβάνει την διεκπεραίωση έργων , όπως αυτό, προϋπολογισμού 3.830.132,45 € , δεν θα έπρεπε ο ίδιος να επιδιώκει την ενημέρωση όχι μόνον των μελών του αλλά και του συνόλου των πολιτών για τις δραστηριότητές του , εντός των ορίων, που προδιαγράφει το πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ";
   Απλά ερωτήματα, που περιμένουν απλές απαντήσεις....   
     ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ