Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ 31.12.2013, ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

     Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου , που εκδόθηκε στις 18.12.2012 και την ίδια  ημέρα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α/246/18.12.2012- εδώ) και  ακόμη πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής, αναστέλλονται μέχρι τις 31.12.2013 οι πλειστηριασμοί α) οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου  οφειλέτη, για ποσό οφειλής μέχρι 200.000 €, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών κα β) της κύριας κατοικίας του οφειλέτη , ανεξάρτητα του προσώπου του δανειστή και του ύψους της οφειλής, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ποσού για την αγορά πρώτης κατοικίας , προσαυξημένου κατά 50 %, δηλαδή το ποσό  των 300.000 €.*
    Το άρθρο 5 της εν λόγω πράξης νομοθετικού περιεχομένου...


έχει ως εξής:
Άρθρο 5
Αναστολή πλειστηριασμών
1. Η προθεσμία της αναστολής των πλειστηριασμών, οι
οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων
που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες
παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των
απαιτήσεων αυτών, όπως περιγράφεται στην παράγρα.
φο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ.
νου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 ( Α΄ 262) και όπως η Πράξη
αυτή κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4047/2012
(Α΄ 31), παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν.3869/2010
(Α΄ 130), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012»
 αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2013».
* Για την έκταση της εφαρμογής της απαγόρευσης της περίπτωσης β'  υπάρχουν διιστάμενες απόψεις στην νομολογία των δικαστηρίων, για τις οποίες θα γίνει αναφορά σε επόμενη ανάρτηση