Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

282/2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΡΟΔΗΛΑ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΙ ΜΕ CE ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ, ΕΦΟΣΟΝ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΔΕΝ ΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 Άλλη μία απόφαση , που κρίνει παράνομη την απόρριψη ιατροτεχνολογικού προϊόντος , η οποία έλαβε χώρα κυριολεκτικά με αστείες αιτιολογίες, παρά το ότι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν τεκμαίρεται ότι είναι κατάλληλο για την χρήση , για την οποία προορίζεται , εφόσον έχει λάβει CE.
  Παρά το ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός δικαστικών αποφάσεων, που κρίνουν παράνομες προδιαγραφές διαγωνισμών νοσοκομείων, που θέτουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, που έχουν λάβει CE ή αποφάσεις , που παρανόμως απορρίπτουν προσφορές τέτοιων προϊόντων με αστείες κάθε φορά αιτιολογίες και , χωρίς βέβαια, αυτοί που απορρίπτουν , να τολμούν να θέσουν την κρίση τους στην βάσανο της διαδικασίας διασφάλισης, που πρέπει να κινείται όταν απορρίπτονται προϊόντα με CE , τέτοιες πρακτικές εξακολουθούν αμείωτες σε πολλά δημόσια νοσοκομεία της χώρας
  Εξυπακούεται ότι οι πρακτικές αυτές έχουν οικονομικό αντίκτυπο, αφού περιορίζουν τον ανταγωνισμό και προωθούν τις αγορές των ακριβότερων προϊόντων
   Το γιατί  οι πρακτικές αυτές εξακολουθούν, μπορεί ο καθένας να το φανταστεί.  


Αριθμός απόφασης: 282/2015


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΟΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΓ'
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συνήλθε στις 9 Ιουνίου 2015 με δικαστές τις Βασιλική Δημητροπούλου, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αγγελική Μίντζια και Ελένη Ποδόλη, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και με γραμματέα την Ευτυχία Καλλιαμττέτσου, δικαστική υπάλληλο,
για να αποφασίσει σχετικά με την από 8 Απριλίου 2015 αίτηση αναστολής (ΑΝ209/9-4-2015)
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.», που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (οδός Καβάφη και Καρκαβίτσα αρ. 1),
κατά του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». Κατά τη συνεδρίασή του άκουσε την εισηγήτρια της υπόθεσης Ελένη Ποδόλη.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκ.έφθηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε παράβολο ύψους 800 ευρώ (σχ. τα 4000371 και 4065775,σειράς Α', ειδικά έντυπα παραβόλου και το 8432728, σειράς Η', διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), ζητείται η αναστολή εκτέλεσης α) της σιωπηρής απόρριψης της από 19-3-2015 ένστασης της αιτούσας κατά της 2/4-3-2015 (θέμα 73ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και β) της τελευταίας απόφασης κατά το μέρος με το οποίο απορρίφθηκε, για τα παρακάτω αναφερόμενα είδη, η τεχνική προσφορά της αιτούσας στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την με α/α 20/12 από 11-7-2014 διακήρυξη του ίδιου Νοσοκομείου.
2. Επειδή, με την ως άνω διακήρυξη, προκηρύχθηκε δημόσιος...
ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια διαφόρων ραμμάτων (με κατάθεση δείγματος) για τις ετήσιες ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 200.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο διαγωνισμό αυτό έλαβαν μέρος έξι συνολικά εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η αιτούσα. Η Επιτροπή του διαγωνισμού, αφού προέβη, όπως διευκρίνισε με τα 6703/11-5-2015 και 8380/8-6-2015 έγγραφά της, σε ενδελεχή μηχανική δοκιμασία όλων των δειγμάτων που κατέθεσαν οι διαγωνιζόμενες εταιρείες και έκρινε ακατάλληλα τα δείγματα της αιτούσας εταιρείας, με το από 20-1-2015 Πρακτικό Τεχνικών Προσφορών, αποφάνθηκε ότι τα παρακάτω προσφερόμενα από την ίδια είδη ραμμάτων δεν πληρούσαν τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης. Και τούτο, γιατί, σχετικά με τα ράμματα α) της Κατηγορίας Γ' (ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ) με α/α 1, 2, 3, 4, 5 και 7, β) της Κατηγορίας Ε' (ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΣΥΝΟΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ τύπου MONOCRYL) με α/α 1, 2 και 3 από τα ζητούμενα «Ράμματα Χειρουργείου» και γ) τα με α/α 5 από τα ζητούμενα «Ράμματα Αιμοδυναμικού Τμήματος», διαπίστωσε ότι «αποσπάται η βελόνα από το ράμμα», ενώ αναφορικά με τα ράμματα της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤ' ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ, ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ με α/α 1 έως και 11 από τα ζητούμενα «Ράμματα Χειρουργείου» ότι «λυγίζει η βελόνα». Με τη 2/4-3-2015 (θέμα 73ο) απόφαση του Δ.Σ. του καθ' ου εγκρίθηκε το ως άνω πρακτικό και η συνέχιση του διαγωνισμού, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων και της αιτούσας εταιρείας για τα λοιπά προσφερόμενα από αυτή είδη, τα οποία σύμφωνα με το ίδιο πρακτικό πληρούσαν τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κατά της απόφασης αυτής η αιτούσα άσκησε, κατ' άρθρο 15 (παρ.2) του π.δ/τος 118/2007, την 4164/19-3-2015 ένσταση, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της απόρριψης της
οσφοράς της ως προς τα προαναφερόμενα είδη, η οποία τεκμαίρεται ότι απορρίφθηκε σιωπηρώς.
3. Επειδή, εν όψει του ύψους της δαπάνης του προϋπολογισμού του διαγωνισμού, το κρινόμενο αίτημα παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας παραδεκτώς εισάγεται με αίτηση αναστολής, κατ' άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ Α' 8), δεδομένου και του ότι κατά της προσβαλλόμενης πράξης έχει ασκηθεί η από 8-4-2015 αίτηση ακύρωσης (ΑΚ715/2015), η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί.
4. Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 (παρ. 1-3), 8, 10, 14β, 17 (παρ. 1) και 18 της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 (EEL 169), όπως ισχύει, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στα οποία συγκαταλέγονται και τα χειρουργικά ράμματα, εφόσον ανταποκρίνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα και έχουν πιστοποιηθεί βάσει των διαδικασιών της ίδιας Οδηγίας, τεκμαίρεται ότι συμφωνούν με τις βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται σ' αυτή και, ως εκ τούτου, πρέπει να θεωρούνται κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται και να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την Κοινότητα. Το τεκμήριο αυτό έχει μαχητό χαρακτήρα και μπορεί να ανατραπεί με βάση τις προβλεπόμενες στις ίδιες διατάξεις κοινοτικές διαδικασίες. Ειδικότερα, δεν αποκλείεται ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία φέρουν τη σήμανση CE - η οποία υποδηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά έχουν αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης της πιστότητάς τους και, κατά συνέπεια, τεκμαίρεται ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3 της ως άνω Οδηγίας - να είναι επικίνδυνα για την υγεία ή την ασφάλεια των ασθενών, χρηστών ή άλλων προσώπων, επειδή, μεταξύ άλλων, δεν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου ή διότι τα εναρμονισμένα πρότυπα παρουσιάζουν κενά. Στην περίπτωση αυτή, η ίδια προαναφερόμενη Οδηγία καθορίζει τη διαδικασία διασφάλισης που πρέπει να τηρηθεί από τα κράτη μέλη (άρθρο 8). Επομένως, εφόσον σε διαγωνισμό για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα προσφερόμενα είδη εμπνέουν μεν ανησυχίες σχετικές με την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών κλπ, φέρουν, όμως, την απαιτούμενη από τους όρους του διαγωνισμού σήμανση CE, η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, καθώς και η υποχρέωση διαφάνειας δεν παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή τη δυνατότητα να απορρίψει άνευ ετέρου την υποβληθείσα προσφορά, αλλά της επιβάλλουν την υποχρέωση να ενημερώσει σχετικώς τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό (Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων), προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διασφάλισης, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση και εξέταση των προβαλλόμενων κινδύνων. Περαιτέρω, ενόψει και των οριζόμενων στο άρθρο 14β της ίδιας Οδηγίας και δεδομένου ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί επιτακτικό σκοπό γενικού συμφέροντος, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, ένα νοσηλευτικό ίδρυμα δικαιούται, σε περίπτωση επείγοντος, να λάβει όλα τα απαιτούμενα προσωρινά μέτρα προκειμένου να προμηθευτεί τα αναγκαία για τη λειτουργία του ιατροτεχνολογικά προϊόντα, έστω και κατά παρέκκλιση από την ανωτέρω αρχή του κοινοτικού δικαίου, τηρώντας, σε κάθε περίπτωση, την αρχή της αναλογικότητας, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι το οικείο κράτος μέλος έχει κινήσει τη διαδικασία διασφάλισης (ΔΕΚ απόφαση της 14.6.2007, C-6/05 Medipac - Καζαντζίδης Α.Ε. κατά Βενιζέλειου - Πανάνειου, ΠΕΣΥ Κρήτης, ΣτΕ 1863/2014).
5. Επειδή, στο Παράρτημα Δ' της διακήρυξης 20/12 που διέπει τον ένδικο διαγωνισμό με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» προβλέπεται :1. ΡΑΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ: 1) No 4/0 με δύο βελόνες στρογγυλές 1/2 κύκλου 20X75 cm ... 2) No 4/0 με δύο βελόνες στρογγυλές 1/2 κύκλου 25X75 cm... 3) No 4/0 με δύο βελόνες στρογγυλές 1/2 κύκλου 17X75 cm... 4) No 3/0 με δύο βελόνες 1/2 κύκλου στρογγυλές, 25X75 cm... 5) No 3/0 με δύο βελόνες 1/2 κύκλου στρογγυλές... 6) ... 7) No 5/0 με δύο βελόνες 1/2 κύκλου στρογγυλές, 17X75 cm ... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε' ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ (τύπου MONOCRYL): 1) No 3/0 1/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα, 30X75 cm ... 2) No 0 1/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα, 30X75
3) No 2/0 1/2 κύκλου στρογγυλή βελόνα, 30X75 cm ... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ' ,^ΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ, ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ^ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ, ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ: 1) No 2 V2 κύκλου βελόνα στρογγυλή 48X75 cm ... 2) No 2 1/2 κύκλου βελόνα στρογγυλή 40X75 cm ... 3) No 1 1/2 κύκλου βελόνα στρογγυλή 48X75 cm ... 4) No 1 1/2 κύκλου βελόνα στρογγυλή 40X75 cm ... 5) No 1 1/2 κύκλου βελόνα στρογγυλή 30X75 cm ... 6) No 0 1/2 κύκλου βελόνα στρογγυλή 40X75 cm ... 7) No 0 1/2 κύκλου βελόνα στρογγυλή 30X75 cm ... 8) No 2/0 1/2 κύκλου βελόνα στρογγυλή 40X75 cm ... 9) No 2/0 1/2 κύκλου βελόνα στρογγυλή 30X75 cm ... 10) No 3/0 1/2 κύκλου βελόνα στρογγυλή 30X75 cm ... 11) No 4/0 1/2 κύκλου βελόνα στρογγυλή 17X75 cm ... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ' ... 2. ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ ... 3. ΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ... 4. ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 1)... 2)... 3)... 4)... 5) Μονόκλωνο πολυπροπυλένιο μη απορροφήσιμο με δύο βελόνες 3/8 κύκλου στρογγυλές, μήκος ράμματος 75 εκ μήκος βελόνας 13 χι λ... (τεχνικές προδιαγραφές-κατηγορία Γ '). ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΑΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 1.Τα προσφερόμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 2. Τα προσφερόμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των σχετικών μονογραφιών της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. 3... 4... 17... ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ: Α... Β... Γ. ΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ: Τα ράμματα να έχουν απαλή και λεία επιφάνεια, να έχουν εύκολο χειρισμό στο χειρουργικό πεδίο για να επιτυγχάνεται το ασφαλές κλείδωμα των κόμβων με το λιγότερο δυνατό όγκο του κόμπου. Παράλληλα τα ράμματα να διαθέτουν ελαστικότητα ώστε να γίνεται αντιληπτό από το χρήστη πότε φθάνουν στα όρια της αντοχής του κατά τη δημιουργία κόμβων. Δ... Ε. ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ (ΜΕΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ): Ελάχιστη αντοχή στην τάση 21 έως τις 28 ημέρες. Να διαθέτει το βέλτιστο της δύναμής του τις πρώτες 7 ημέρες που είναι και η κρίσιμη περίοδος επούλωσης των ιστών. Τα ράμματα να διαθέτουν λεία και απαλή επιφάνεια στην αφή τους ώστε να είναι ατραυματικά και αδρανή. ΣΤ. ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ: Να διατηρεί το βέλτιστο της αρχικής τους αντοχής στην τάση στις 21 ημέρες μετά την εμφύτευσή τους, χρονική περίοδος κρίσιμη για την επούλωση των περισσοτέρων ιστών. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι φτιαγμένη από το ίδιο ή παρόμοιο υλικό ώστε να μη φθείρεται και να έχει καλύτερη συμπεριφορά. Να έχουν μέσο όρο χρόνου απορρόφησης τις 63 ημέρες. Τα ράμματα στη χρήση τους να είναι εύχρηστα ώστε ο κόμβος τους να μην κλειδώνει πρόωρα, να κατεβαίνει με ευκολία και να μη σχίζονται τα χειρουργικά γάντια. Ζ... Η... Θ... I...».
6. Επειδή, όπως προεκτέθηκε, με τη 2/4-3-2015 (θέμα 73ο) απόφαση του Δ.Σ. του καθ1 ου απορρίφθηκε για ορισμένα είδη η προσφορά της αιτούσας εταιρείας, κατ' έγκριση του από 20-1-2015 Πρακτικού Τεχνικών Προσφορών, με την αιτιολογία ότι «αποσπάται η βελόνα από το ράμμα» όσον αφορά τα ράμματα της Κατηγορία Γ' (ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ) με α/α 1, 2, 3, 4, 5 και 7, της Κατηγορίας Ε' (ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ τύπου MONOCRYL) με α/α 1, 2 και 3 και τα με α/α 5 ράμματα του Αιμοδυναμικού Τμήματος και με την αιτιολογία ότι «λυγίζει η βελόνα» αναφορικά με τα ράμματα της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤ' (ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ, ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ) με α/α 1 έως και 11. Η αιτιολογία, όμως, αυτή η οποία αποτελεί και την αιτιολογία της σιωπηρής απόρριψης της ως άνω ένστασης της αιτούσας είναι προδήλως μη νόμιμη, οι δε προβαλλόμενοι από την ίδια αντίστοιχοι λόγοι ακύρωσης παρίστανται προδήλως βάσιμοι. Και τούτο, γιατί οι διαπιστώσεις της Επιτροπής του διαγωνισμού ότι «αποσπάται η βελόνα από το ράμμα» και ότι «λυγίζει η βελόνα», στις οποίες στηρίχθηκε η απόρριψη της προσφοράς της απούσας για τα προαναφερόμενα είδη δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο όρο ή τεχνική προδιαγραφή ρητώς προβλεπόμενη από τη διακήρυξη. Συνεπώς, εφόσον η  αιτούσα ισχυρίζεται ότι τα προσφερόμενα από αυτή ράμματα έφεραν τη σήμανση CE - γεγονός το οποίο δεν αμφισβητείται από την Αναθέτουσα Αρχή -η τελευταία δεν είχε ευχέρεια κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, να κρίνει, έπειτα από ποιοτικό έλεγχο των δειγμάτων τεχνικά μη αποδεκτά τα προαναφερόμενα ράμματα, αλλά όφειλε, εφόσον είχε αμφιβολίες ως προς την καταλληλότητά τους, να ενημερώσει τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό, δηλαδή τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (πρβλ. ΣτΕ 2967/2011, 1523/2010, Ε.Α. ΣτΕ 765, 591/2010).
7. Επειδή, κατ' ακολουθία πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση, χωρίς να εξεταστεί, ως αλυσιτελής ο περί ανεπανόρθωτης βλάβης της αιτούσας προβαλλόμενος λόγος αναστολής και περαιτέρω, να ανασταλεί, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης, η εκτέλεση της σιωπηρής απόρριψης της 4164/19-3-2015 ένστασης της ίδιας κατά της 2/4-3-2015 (θέμα 73ο) απόφασης του Δ.Σ. του καθ' ου η αίτηση Νοσοκομείου, καθώς και της τελευταίας απόφασης κατά το μέρος που αφορά τον αποκλεισμό της για τα ανωτέρω είδη . Περαιτέρω, πρέπει να αποδοθεί στην αιτούσα το παράβολο που κατέβαλε για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης αναστολής (σχ. τα 4000371 και 4065775, σειράς Α', ειδικά έντυπα παραβόλου και το 8432728, σειράς Η', διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών), η, δε, δικαστική δαπάνη αυτής, ανερχόμενη στο ποσό των 117 να επιδικαστεί σε βάρος του καθ' ου.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Δέχεται την αίτηση.
Αναστέλλει, κατά το αιτιολογικό, την εκτέλεση της σιωπηρής απόρριψης της 4164/19-3-2015 ένστασης της αιτούσας κατά της 2/4-3-2015 (θέμα 73ο) απόφασης του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», καθώς και της τελευταίας απόφασης κατά το μέρος που αφορά τον αποκλεισμό της από το διαγωνισμό ως προς τα ράμματα των Κατηγοριών
Γ' (με α/α 1, 2, 3, 4, 5 και 7), Ε' (με α/α 1, 2 και 3) και ΣΤ' (με α/α 1 έως και 11), καθώς και τα με α/α 5 «Ράμματα Αιμοδυναμικού Τμήματος».
Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου.
Επιβάλλει στο ίδιο Νοσοκομείο τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, ποσού εκατόν δέκα επτά (117) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 9-6-2015 και η απόφαση εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 25-6-2015.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ                                 ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ