Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ Ο ΑΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ Ν. 3869/2010 (ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)


   Δικαιολογητικά που οφείλει να  καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και θα συνοδεύουν την αίτησή του για την υπαγωγή στον Νόμο 3869/2010: 
    α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
    β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
    γ) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών,
   δ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών,
   ε) πρόσφατο Ε9 
   στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστι−κούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.,
    ζ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων. 
    η) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών 
    θ) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων.
    ι) (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων
 ια)   τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη
 ιβ) αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, 
 ιγ) σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος), 
   ιδ) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
 ιε) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτηι
  στ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.
     Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.