Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (N. 3869/2010) ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4336/2015 - ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ,ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΛΠ


Ν. 4336/2015 (3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ) ΦΕΚ Α/94/14.8.2015, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α4 ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 935 ΕΩΣ ΣΕΛΙΔΑ 941 ή ΕΔΩ
«Συνταξιοδοτικές  διατάξεις – Κύρωση  του  Σχεδίου  Σύμβασης  Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»

KYA 7534/20.8.2015- ΦΕΚ Β/1794/20.8.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ζ1−1398 κοινής υπουργι−
κής απόφασης «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώ−
σεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφει−
λών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου
4 του Ν. 3869/2010» (ΦΕΚ 1/3−1−2011).
Τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ζ1−1398 κοινής υπουργι−
κής απόφασης «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώ−
σεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφει−
λών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου
4 του Ν. 3869/2010» (ΦΕΚ 1/3−1−2011) (Αφορά τα δικαιολο-
γητικά που πρέπει να υποβάλλονται κατά την κατάθεση 
αίτησης για ρύθμιση χρεών. 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
Αριθ. πρωτ.: 7698/20.8.2015

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ.πρωτ.: 133969/οικ./22.12.2015

ΕΥΛΟΓΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΚΥΑ  8986/14.10.2015 (ΦΕΚ Β/2208/14.10.2015
Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο−
 νται στις γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ει−
ρηνοδικείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και 4
και του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 της υποπαραγράφου Α4
του  Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) (Αφορά τα δικαιολογητικά
που πρέπει να καταβάλουν όσοι έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις ρύθμισης
των χρεών τους και δεν έχουν εκδικαστεί μέχρι τώρα, εντός προθεσμίας
έξι (6) μηνών από την ισχύ του Ν. 4336/2015

Ν 4384/2016, άρθρο 55, στην σελ. 2011 (ΦΕΚ Α/78/26.4.2016) 
Παράταση προθεσμίας προσκόμισης επικαιροποιημένων στοιχείων του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 (Α 130') μέχρι 30.6.2016

ΥΑ 130377_15.12.2015 (ΦΕΚ Β/2723/16.12.2015)
 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010

Αριθμ. πράξης 54/15.12.2015 (ΦΕΚ Β/2740/16.12.2015) 
Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας
 αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές
 σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του
άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010