Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΣΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ν. 3869/2010) , Η ΟΠΟΙΑ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ       Σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) , οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση για ρύθμιση των χρεών τους, σύμφωνα με τον ν. 3869/2010  εκκρεμεί κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παραπάνω  νόμου,  υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010.
        Η υπαίτια παράλειψη  του οφειλέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου θεωρείται παράβαση του καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του ν. 3869/2010.
    Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσοι εντός μηνών δεν προσκομίσουν στις γραμματείες των δικαστηρίων τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, θα χάνουν τη ρύθμιση αλλά και το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης υπαγωγής για τουλάχιστον δύο χρόνια. 


      Τα δικαιολογητικά που προβλέπει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφασης (ΚΥΑ  8986/14.10.2015 (ΦΕΚ Β/2208/14.10.2015 ) είναι τα εξής:

      α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
      β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
      γ) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015 
      δ) εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015
      ε) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
   στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015 
     ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015 
   η) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων 
    θ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη. 
     Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.
     Συναφείς αναρτήσεις: ΕΔΩ και ΕΔΩ
...