Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

103/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΆΤΩΝ ΤΟΥ (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3869/2010)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ 46/2016
Αριθμός 103/2017
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου Παναγιώτα Γραμματικάκη και τη Γραμματέα Χαρίκλεια Χριστοδουλίδου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 3 Μαρτίου 2017, για να δικάσει μεταξύ:
Των αιτούντων: 1) …………….. …………….. του …………… και της ……….., κατοίκου ………. Αττικής, …………….., με ΑΦΜ …………………, και 2) ……………… ……………. του ………………..και της ………………, συζύγου …………… …………, κατοίκου ομοίως, με ΑΦΜ ………………, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Εμμανουήλ Τσαλικίδη.
Των καθ'ων η αίτηση: 1) Του εδρεύοντος στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αρ. 40) Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», το οποίο δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο, 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος αρ.8) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Νικολάου Λένη, 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA BANK Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ.40) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Κων/νου Κωφού, και 4) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Αιόλου αρ.86) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο.
Οι αιτούντες με την από 20-05-2016 και με αριθ. κατάθεσης 46/23-05-2016 αίτησή τους που απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ζήτησαν να γίνει δεκτή για όσους λόγους αναφέρονται σ' αυτήν. Για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής ορίστηκε δικάσιμος η 29-09-2016 και μετά από αναβολή η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 4 του Ν.3869/2010 και 758 ΚΠολΔ προκύπτει ότι οι εκδοθείσες κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας οριστικές αποφάσεις για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, μπορούν με αίτηση διαδίκου μετά τη δημοσίευση τους να ανακληθούν ή να μεταρρυθμιστούν από το Δικαστήριο που τις εξέδωσε, αν προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη εξαιτίας των οποίων μετεβλήθησαν και μεταγενέστερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκε η απόφαση. Τούτο διότι στις δίκες της εκούσιας δικαιοδοσίας δεν γίνεται δεσμευτική διάγνωση εννόμων σχέσεων, όπως ισχύει στις διαγνωστικές δίκες της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, αλλά διατάσσονται τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα σε σχέση με τη νομική κατάσταση και λειτουργία φυσικού προσώπου. Συνεπώς ο σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η προσαρμογή των ρυθμιστικών μέτρων στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες πραγματικές καταστάσεις προς πραγμάτωση του σκοπού της, προς επέλευση δηλαδή του ρυθμιστικού αποτελέσματος (βλ.Εφ.ΑΘ. 1639/07 ΑΠ 640/03 ΕλλΔνη45,1347, Κ.Μπέη Πολ.Δ.άρθρο 758 παρ.3 αρ. 16 σελ.326 και 330). Ο Ν.3869/2010 εισάγει μία ειδικότερη διάταξη σε σύγκριση με το άρθρο 758 ΚΠολΔ, χωρίς όμως να αποκλείεται η εφαρμογή του τελευταίου άρθρου (η προβλεπόμενη αυτή ρύθμιση καταλαμβάνει όχι μόνο τις αποφάσεις που εκδίδονται για γνήσιες υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, αλλά και εκείνες που εκδίδονται σε υποθέσεις που από νομική διάταξη γίνεται παραπομπή στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας), δηλαδή ο νόμος επιτρέπει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης εφόσον προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά. Ως μεταβολή των συνθηκών κατά το άρθρο 758 ΚΠολΔ νοείται η μεταγενέστερη επίκληση νέων πραγματικών γεγονότων, τα οποία ανατρέπουν ή διαφοροποιούν σημαντικά τη βάση επί της οποίας στηρίχθηκε η απόφαση, διότι ήδη διαφοροποιείται με το ρυθμιστικό μέτρο που διατάχθηκε, η εξυπηρέτηση είτε του συμφέροντος του αιτούντος είτε του γενικότερου συμφέροντος. Την αίτηση τροποποίησης νομιμοποιείται ενεργητικά να υποβάλει ο ίδιος ο οφειλέτης, ή οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες στη ρύθμιση πιστωτής.
Με την κρινόμενη αίτηση,...
οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι με την υπ'αριθμ.166/2015 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, ρυθμίστηκαν οι οφειλές τους προς τις μετέχουσες πιστώτριες με την ένταξή τους στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010, μεταξύ των οποίων και σ'αυτήν του αρθ. 8 παρ. 2 του νόμου με μηνιαίες καταβολές ποσού 734,00 ευρώ επί πενταετία για τον 1° εξ αυτών και σ'αυτήν του άρθρου 8 παρ.5 με μηδενικές καταβολές για τη 2η εξ αυτών. Ότι, μετά την έκδοση της ως άνω  απόφασης μεταβλήθηκαν τα εισοδήματα τους προς το δυσμενέστερο, καθόσον ο 1ος των αιτούντων συνταξιοδοτήθηκε στις 31-12-2015 και έκτοτε λαμβάνει προσωρινή σύνταξη ύψους 647,19 ευρώ, με αποτέλεσμα το οικογενειακό τους εισόδημα να ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.102,41 ευρώ μηνιαίως, ενώ κατά το χρόνο συζήτησης της μεταρρυθμιζόμενης απόφασης και σύμφωνα με αυτήν, το οικογενειακό τους εισόδημα ανερχόταν στο ποσό των 1.934,00 ευρώ, και δεδομένου ότι οι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης των αιτούντων καθορίστηκαν με την ανωτέρω απόφαση στο ποσό των 1.200,00 ευρώ, οι αιτούντες ζητούν να μεταρρυθμιστεί η ως άνω απόφαση και να οριστούν μηδενικές καταβολές για αμφότερους στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ.2 του Ν. 3869/2010, για όσο χρόνο ο 1ος εξ αυτών λαμβάνει προσωρινή σύνταξη και μάλιστα αναδρομικά από τη συνταξιοδότησή του και το χρόνο καταβολής σ'αυτόν της προσωρινής του σύνταξης, ήτοι από τον Ιανουάριο του 2016, και σε περίπτωση που μέχρι τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης έχει απονεμηθεί σ'αυτόν η οριστική σύνταξη, να προσδιοριστούν ανάλογα οι μηνιαίες δόσεις τους από το χρόνο έναρξης της καταβολής της (οριστικής σύνταξης) του 1ου εξ αυτών στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ.2 του ν. 3869/2010 με βάση το οικογενειακό του εισόδημα κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης. Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται στο αρμόδιο τούτο Δικαστήριο σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ.741-781 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις προαναφερθείσες στη μείζονα σκέψη διατάξεις. Έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη κατά νόμο προδικασία, δηλαδή επίδοση της τροποποιητικής αίτησης στους μετέχοντες πιστωτές, εκ των οποίων το 1° και η 4η δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο και πρέπει να δικαστούν σαν να ήταν παρόντες κατ' άρθρο 754 § 2 ΚΠολΔ (βλ. «τ'αριθμ. 8132Γ707-06-2016 και 8136Γ707-06-2016 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Δημητρίου Αράπη). Πρέπει, επομένως να εξεταστεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, συντρέχοντος και άμεσου εννόμου συμφέροντος των αιτούντων, δεδομένου ότι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος και τα έγγραφα που νόμιμα προσκόμισαν οι παρασταθέντες διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Με την 166/2015 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού έγινε ρύθμιση των οφειλών των αιτούντων προς τις πιστώτριές τους, μεταξύ άλλων και με την ένταξη του 1ου των αιτούντων στη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 για καταβολές επί πενταετία και της 2ης των αιτούντων στη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ.5 για μηδενικές καταβολές επί τριετία. Ειδικότερα, ορίστηκε να καταβάλει ο 1οςτων αιτούντων στις καθ'ων η αίτηση-πιστώτριές του μηνιαίως το ποσό των 734,00 ευρώ επί 60 μήνες, αρχής γενομένης τον Ιούλιο του 2015. Κριτήριο για τον ορισμό του ποσού αυτού αποτέλεσε το οικογενειακό εισόδημα των αιτούντων και οι αναφερόμενες στην απόφαση βιοτικές τους ανάγκες, οι οποίες εκτιμήθηκε ότι ανέρχονται στο ποσό των 1.200,00 ευρώ. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, μεταβλήθηκαν τα εισοδήματά τους προς το δυσμενέστερο, αφού ο 1ος των αιτούντων, συνταξιοδοτήθηκε στις 31-12-2015 και από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016, λάμβανε ως προσωρινή σύνταξη το ποσό των 647,19 ευρώ, η δε σύζυγος του είχε κατά το έτος 2016 μηνιαίο εισόδημα 434,17 ευρώ (ετήσιες αποδοχές 4.058,00 ευρώ + 1.152,00 ευρώ επίδομα ΟΑΕΔ), και ως εκ τούτου το μηνιαίο εισόδημα των αιτούντων, ανήλθε κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016 στο ποσό των 1.081,36 ευρώ, ήταν δηλαδή χαμηλότερο από τις εκτιμώμενες με τη μεταρρυθμιζόμενη απόφαση βιοτικές ανάγκες των αιτούντων. Από το Νοέμβριο του 2016 που άρχισε να καταβάλλεται στον 1° των αιτούντων η οριστική του σύνταξη, ποσού 1.026,35 ευρώ μηνιαίως, το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των αιτούντων ανέρχεται στο ποσό των 1.460,52 ευρώ, υψηλότερο δηλαδή κατά 260,52 ευρώ των εκτιμώμενων κατά τα ανωτέρω δαπανών διαβίωσής τους. Εξάλλου, από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι έχουν μεταβληθεί οι δαπάνες διαβίωσης των αιτούντων, παρά τα περί του αντιθέτου διαλαμβανόμενα από την 3η των καθ'ων η αίτηση. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι το αίτημα ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας των αιτούντων που υποβλήθηκε από τις παρασταθείσες κατά τη συζήτηση πιστώτριες, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας απόφασης, αλλά θα πρέπει να οι πιστώτριες να προβούν οι ίδιες σε αίτηση μεταρρύθμισης της ως άνω απόφασης ως προς το σκέλος της αυτό. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, συντρέχουν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, οι προϋποθέσεις του άρθρου 8§4 του Ν.3869/2010 και 758 του ΚΠολΔ για τον 1° των αιτούντων, δεδομένου ότι αποδείχθηκε η ύπαρξη νέων πραγματικών γεγονότων, με την έννοια που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, τα οποία διαφοροποιούν σημαντικά τη βάση επί της οποίας στηρίχθηκε η υπό μεταρρύθμιση απόφαση αλλά και προσδίδουν διαφορετική πραγματική εικόνα από εκείνη που είχε δεχθεί το Δικαστήριο εκδίδοντας την 166/2015 απόφαση περί ρύθμισης των χρεών του και δικαιολογεί την τροποποίηση της ρύθμισης των οφειλών του 1ου των αιτούντων στα πλαίσια του άρθρου 8 παρ.2 του Ν. 3869/2010 ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών προς τις μετέχουσες πιστώτριες τράπεζες, με τον ορισμό αναδρομικά, μηδενικών καταβολών για το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016, και τον ορισμό καταβολών ύψους 260,52 ευρώ από το μήνα Νοέμβριο του 2016 και εφεξής, απορριπτομένης έτσι ως κατ'ουσίαν αβάσιμης της προβληθείσας από την 3η των καθ'ων ένστασης καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος του 1ου των αιτούντων. Για τη 2η των αιτούντων δεν τροποποιείται η ρύθμιση, διατηρουμένων των μηδενικών καταβολών. Μετά τα παραπάνω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως κατ'ουσίαν αβάσιμη ως προς τη 2η των αιτούντων και να γίνει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη ως προς τον 1° των αιτούντων, αφού ο τελευταίος έχει προφανές έννομο συμφέρον, και να μεταρρυθμιστεί η υπ'αριθμ. 166/2015 οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου εκούσιας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται διότι η παρούσα απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (επιχ. Από το άρθρο 764 §3 ΚΠολΔ και άρθρο 14 του Ν.3869/10, προβλ.ΑΠ 183/83 ΝοΒ 31,1549). Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του Ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην των 1ου και 4 ης των καθών η αίτηση και κατ'αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
Απορρίπτει την αίτηση ως προς την 2η των αιτούντων.
Δέχεται την αίτηση ως προς τον 1° των αιτούντων.
Μεταρρυθμίζει την με αριθμ. 166/2015 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, αναφορικά με τη ρύθμιση των οφειλών του 1ου των αιτούντων επί στα πλαίσια του άρθρου 8 παρ.2 του Ν. 3869/2010, ως προς το ύψος ίων μηνιαίων καταβολών προς τους πιστωτές του, ορίζοντας αναδρομικά, μηδενικές καταβολές για το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016, και καταβολές ύψους διακοσίων εξήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (260,52 ευρώ) από το μήνα Νοέμβριο του 2016 και εφεξής
Διατάσσει τη σημείωση της παρούσας μεταρρυθμιστικής απόφασης στο περιθώριο της μεταρρυθμιζόμενης με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Λαύριο, σε έκτακτη και δημόσια
Συνεδρίαση  στο ακροατήριο του, στις 5 Απριλίου 2017.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ