Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

Για να προσδιοριστεί αίτηση αναίρεσης μίας πολιτικής υπόθεσης, χρειάζονται τα ακόλουθα δικόγραφα :
1. Αίτηση Αναιρέσεως, δύο{2) επικυρωμένα αντίγραφα, ένα (1) απλό αντίγραφο.
2. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του εντολέα πρωτότυπο και ένα απλό αντίγραφο .
3.. Αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση.
4. Έφεση.
5. Προτάσεις τελευταίου βαθμού και των δύο πλευρών.
6. Πρωτόδικη απόφαση.
7. Αγωγή.
8. Αν προτείνονται λόγοι η απόδειξη των οποίων να προκύπτει από άλλα δικόγραφα, επιπλέον των ανωτέρω, πρέπει να προσκομίζονται και αυτά.
Όλα τα παραπάνω δικόγραφα (από 3 εως 8) πρέπει να προσκομίζονται σε μία σειρά επικυρωμένων αντιγράφων και
μία σειρά απλών αντιγράφων.
Σημειώσεις:
»*r- , -
• Όταν αναιρεσιβάλλεται και η Πρωτόδικη απόφαση προσκομίζεται και ένα αντίγραφο της αναίρεσης επικυρωμένο από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου, όπου κατατέθηκε  και ένα  φάκελο δικογραφίας.
Πληροφορίες για ορισμό δικασίμου και έκδοση απόφασης στα Τηλ-210-6419135
και 210-6419137
....