Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 3869/2010 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ)

    Την νομολογία των Ειρηνοδικείων διχάζει το εάν οι οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. 
   Παρακάτω παρατίθενται σχετικές αποφάσεις: 
   Υπέρ της άποψης ότι εμπίπτουν:...

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Δικαστήριο: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης: 102
Ετος: 2012
Περίληψη
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Οφειλέτης ΤΠΔ - Καθορισμός μηνιαίων καταβολών επί τετραετία - Μη εκποίηση κύριας κατοικίας - Πρόσθετη παρέμβαση -. Δεκτή εν μέρει αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Δεκτή ως ορθότερη η άποψη της υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και της οφειλής προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ρύθμιση των χρεών του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία. Καθορισμός του συνολικού ποσού της δόσης, καθώς και του τρόπου διανομής του στους πιστωτές. Δεκτή η πρόταση του αιτούντα για μη εκποίηση του ακινήτου του που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του. Καθορισμός του καταβλητέου από τον αιτούντα συνολικού ποσού για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, καθώς και των σχετικών μηνιαίων καταβολών για διάστημα 220 μηνών. Παραδεκτή η άσκηση κύριας παρέμβασης με απλή δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Κείμενο Απόφασης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 102/Φ436/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αννα Καραμηνά, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέως Αμαλίας Καββαδία.

    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Νοεμβρίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

    Του Αιτούντα: ..., κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Σοφίας Χριστοδούλου.

    Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση τους (αρ. 5 v. 3869/2010) και παραστάθηκαν ως ακολούθως:

    1) ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Παρασκευής Σουρταγγιά

    2)EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ευαγγέλου Μπαρμπούρη

    3) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Γεωργίου Ελευθεριάδη

    4) CITIBANK INTERNATIONAL PLC που εδρεύει στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Σωτηρίας Κουμπούλη

    5) ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Ευσταθίας Φουσέκη

    6) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Γιάννη Μπάτσου

    7) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Μάρκου Αχουζαρίδη Η Κυρίως Παρεμβαίνουσα Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Σωτηρίας Κουμπούλη και

    Η Προσθέτως Παρεμβαίνουσα μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία Ένωση Καταναλωτών Η Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Ανδρομάχης Δεληκωστοπούλου.

    Ο Αιτών με την από 25.5.2011 αίτηση του ενώπιον του δικαστηρίου τούτου που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 436/2011 και προσδιορίστηκε δικάσιμος αυτή πού αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτή. Για την προκείμενη συζήτηση και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου, το δικαστήριο, αφού άκουσε όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση.

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση, η οποία είναι αρκούντως ορισμένη, ο αιτών επικαλούμενος μόνιμη αδυναμία πληρωμής του συνόλου των οφειλών του προς τους πιστωτές που αναφέρονται αναλυτικά, ζητά αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του, η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών του σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ν. 3869/2010 με εξαίρεση από την εκποίηση του διαμερίσματος που αναφέρει και αποτελεί την κύρια κατοικία του. Για το παραδεκτό της συζήτησης έχει τηρηθεί η προδικασία που ορίζει το αρ. 4 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα προσκομίζεται α) η από 16.5.2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού του σωματείου με την επωνυμία ΕΚΠΟΙΖΩ και β) η από 26.5.2011 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις του α και β της παρ. 1 του αρ. 4 του ν. 3869/2010. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε όχι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντα ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή από υπόλοιπα χρέη.

    Περαιτέρω το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ισχυρίζεται όχι ο τρόπος ρύθμισης της εκ δανείου οφειλής του αιτούντα προς αυτό, προβλέπεται ρητά στις διατάξεις των αρ. 62 παρ. 1 του ν. 2214/1994 και 25 του ν. 3867/2010 σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 3363/6/2.9.2010 απόφαση του ΔΣ του ΤΠΔ και επομένως ως προς αυτή την οφειλή δεν έχει εφαρμογή ο ν. 3869/2010. Ωστόσο με τις πιο πάνω διατάξεις προβλέπεται μια διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης του χρέους του οφειλέτη χωρίς να αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη διαδικασία δικαστική και εξωδικαστική συνεπώς και αυτή του ν. 3869/2010. Σε κάθε περίπτωση δε ο ν. 3869/2010 δεν έχει καμιά επιφύλαξη ισχύος του σε άλλες περιπτώσεις πλην των ρητώς σ' αυτόν αναφερομένων, ενώ μόνο στα πλαίσια αυτού του νόμου δίνεται η δυνατότητα στον υπερχρεωμένο οφειλέτη να προβεί στη ρύθμιση του συνόλου των χρεών του αποβλέποντας στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του, κάτι που δεν προβλέπεται στις προμνημονευθείσες διατάξεις που αφορούν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επομένως το δικαστήριο δέχεται ως ορθότερη την άποψη της υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και της οφειλής προς το ΤΠΔ και ως εκ τούτου τα περί του αντιθέτου είναι απορριπτέα.

    Εξάλλου το σωματείο με το διακριτικό τίτλο ΕΚΠΟΙΖΩ με δήλωση της πληρεξούσιας του δικηγόρου που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης άσκησε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του αιτούντα - μέλους του με αίτημα να γίνει δεκτή η αίτησή του για ρύθμιση των χρεών του. Βάσει του ν. 3869/2010, επικαλούμενο όχι σύμφωνα με το αρ. 10 του ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή έχει δικαίωμα μεταξύ άλλων να παρεμβαίνει προσθέτως σε εκκρεμείς δίκες των μελών του για την υποστήριξη των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτών. Ωστόσο εν προκειμένω ενόψει και του προσωπικού χαρακτήρα που έχουν από τη φύση τους οι υποθέσεις αυτές, η πρόσθετη παρέμβαση δεν είναι νόμιμη, αφού ο αιτών υπερχρεωμένος οφειλέτης δεν επικαλείται κάποια παράνομη συμπεριφορά των πιστωτών του κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2251/1994, εξαιτίας της οποίας να μην είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τα δάνεια του ώστε να δικαιολογείται και η παρέμβαση του ως άνω σωματείου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του ως καταναλωτή.

    Συνεπώς η κρινόμενη αίτηση η οποία αρμόδια φέρεται στο παρόν δικαστήριο για συζήτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρ. 741 εως 781 ΚΠΟΛΔ (αρ. 3 του ν. 3869/2010) είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1, 4, 5, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010 και επειδή δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των διαδίκων πρέπει ν α ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

    Περαιτέρω η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, άσκησε προφορικά κατά την επ' ακροατηρίω διαδικασία, κύρια παρέμβαση με την οποία κατ' ορθή εκτίμηση του ισχυρισμού της ζητάει να υπαχθεί στη ρύθμιση και η δική της αυτοτελής απαίτηση, η οποία είχε συμπεριληφθεί από τον αιτούντα και είχε ενσωματωθεί στη συνολική απαίτηση της πιστώτριας - καθής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία CITIBANK, η οποία εξάλλου και το συνομολογεί. Κατόπιν αυτού η κρινόμενη κύρια παρέμβαση, η οποία μπορεί να ασκηθεί και με απλή δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 εδ. β’ ΠτΚ σε συνδ. με το άρθρο 15 ν. 3869/2010, κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διατάξεως του άρθρου 752 παρ. 1 ΚΠολΔ, παραδεκτά ασκείται και είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 79 και 81 ΚΠολΔ και ως εκ τούτου πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, συνεκδικαζόμενη με την υπό κρίση αίτηση, δεδομένου ότι είναι συναφείς, υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του δικαστηρίου αφενός, μεν διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, αφετέρου δε επέρχεται μείωση των δικαστικών εξόδων (άρθρα 31 παρ. 1, 246 σε συνδυασμό με το άρθρο 741 ΚΠολΔ). Από την χωρίς όρκο εξέταση του αιτούντα ενώπιον του δικαστηρίου, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αποδεικνύονται τα εξής: Ο αιτών 48 ετών, είναι συνταξιούχος του δημοσίου από το 2007 και το μόνο εισόδημα του είναι αυτό από τη σύνταξη του, το οποίο κατόπιν των μειώσεων που επήλθαν με το ν. 4024/2011 συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων ανέρχεται πλέον στο καθαρό ποσό των 1314,79 ευρώ (ιδ. σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, Πράξη απονομής μερίσματος και αναλυτικό φύλλο ενημέρωσης μερισματούχου). Διαμένει με τη σύζυγο του, η οποία δεν εργάζεται ούτε έχει κάποιο εισόδημα από άλλη πηγή, στο ιδιόκτητο διαμέρισμα του, επιφάνειας 93,68 τμ που χρησιμεύει για κύρια κατοικία τους, κείμενη στην Αθήνα (Πατήσια) επί της οδού … της οποίας η εμπορική αξία, λαμβανομένης υπόψη της παλαιότητας της (πρόκειται για κατασκευή του 1971), της περιοχής που βρίσκεται, του ορόφου (7ος όροφος) και του εμβαδού της, εκτιμάται στο ποσό των 110.000 ευρώ περίπου, και συνεπώς δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%, Τέλος όπως αποδείχθηκε δεν διαθέτει άλλη ακίνητη περιουσία, ενώ το ΙΧΕ αυτοκίνητο του μάρκας BMW έτους κυκλοφορίας 2003, έχει ήδη αποσυρθεί και παραδοθεί σε εταιρία ανακύκλωσης (ιδ. το από 18.4.2011 πιστοποιητικό καταστροφής της ΕΔΟΕ).

    Ο αιτών σε χρονικό διάστημα προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, είχε καταρτίσει με τους παρακάτω πιστωτές του συμβάσεις οι οφειλές από τις οποίες έχουν ως εξής 1) στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΏΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, κατά το χρόνο συζήτησης της ένδικης αίτησης καθώς εξακολουθεί η παρακράτηση της δόσης από τη μηνιαία σύνταξη του (ιδ. σχετ. προτάσεις του αιτούντα) από την υπ' αριθ. ... σύμβαση στεγαστικού δανείου το ποσό των 111.489,73 ευρώ και από την υπ' αριθ. ... σύμβαση δανείου (συμπληρωματικό του στεγαστικού) 2612,03 ευρώ και συνολικά 114.101,76 ευρώ για την εξασφάλιση των οποίων έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκη επί του ανωτέρω ακινήτου του, ενώ από την υπ' αριθ. 21/61593 σύμβαση δανείου μικροεπτσκευών το ποσό των 5.335,80 ευρώ και συνολικά 119.437,56 ευρώ 2) στην EUROBANK από την υπ' αριθ. 153110756302 σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 6726,29 ευρώ , από την υπ' αριθ. ... σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 9555,15 ευρώ, από την υπ' αριθ. ... σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 18.321,64 ευρώ, από την υπ' αριθ. ... σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 6357,88 ευρώ, από την υπ' αριθ. ... σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 7331,27 ευρώ και συνολικά το ποσό των 48.292,23 ευρώ, 3) στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ κατά το χρόνο επίδοσης της κρινόμενης αίτησης οι οφειλές του έχουν ανέλθει στα εξής ποσά: από την υπ' αριθ. ... σύμβαση καταναλωτικής πίστης στο ποσό των 26657,95 ευρώ, από την υπ' αριθ.... σύμβαση καταναλωτικής πίστης στο ποσό των 1537,98 ευρώ, από την υπ' αριθ. ... σύμβαση καταναλωτικής πίστης στο ποσό των 6084,53 ευρώ, από την υπ' αριθ. ... σύμβαση πιστωτικής κάρτας στο ποσό των 4.409,17 ευρώ και από την υπ' αριθ. …. σύμβαση πιστωτικής κάρτας στο ποσό των 2.917,89 ευρώ και συνολικά 41.607,52 ευρώ,4) στην CITIBANK από την υπ' αριθ. ... σύμβαση προσωπικού δανείου το ποσό των 5905,98 ευρώ, από την υπ' αριθ. ... σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 3251,17 ευρώ, από την υπ' αριθ. ... σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 8698,16 ευρώ και συνολικά το ποσό των 17.855,31 ευρώ 5) στην ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ από την υπ' αριθ. ... σύμβαση πισχωχικής κάρτας το πσοό των 16.350,13 ευρώ ,6) στην ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από την υπ' αριθ. ... σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 7097,70 ευρώ , 7) στο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ από την υπ' αριθ. ... σύμβαση δανείου το ποσό των 4031.63 ευρώ και 8) στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από την υπ' αριθ. ... σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 2553,91 ευρώ. Οι συνολικές οφειλές του αιτούντα στα πιο πάνω πιστωτικά ιδρύματα ανέρτονται στο ποσό των 257.225,99 ευρώ.

    Περαιτέρω από το σύνολο των εισοδημάτων του και των αναγκαίων δαπανών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών του ιδίου και της συζύγου του το ύψος των οποίων, λαμβανομένων υπόψη και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, ανέρχεται κατά τη κρίση του δικαστηρίου στο ποσό των 600 ευρώ περίπου μηνιαίως, αλλά και της μη αναμενόμενης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης, ενόψει των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, προκύπτει ότι αυτός βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του απέναντι στους πιστωτές του. Ο ισχυρισμός των τελευταίων ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, και ως εκ τούτου καταχρηστικά ασκεί το δικαίωμα του, διότι ανέλαβε τις υποχρεώσεις από τις ως άνω δανειακές συμβάσεις χωρίς ωστόσο, να έχει τη σχετική οικονομική δυνατότητα είναι απορριπτέος ως αόριστος, καθώς δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται επιπροσθέτως η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται όμως εν προκειμένω, οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από τους πιστωτές του την οικονομική του κατάσταση, δεδομένου ότι εν γένει οι πιστωτές (τράπεζες εν προκειμένω) ούτως ή άλλως ελέγχουν την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη μέσω εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωση αποδοχών, ενώ μπορούν επιπλέον να διαπιστώσουν και τυχόν λοιπές δανειακές υποχρεώσεις του (σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα) ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά μέσω του συστήματος «Τειρεσίας» (βλ. Δημήτρη Μακρή, Καχν άρθρο ερμηνεία του Ν. 3960/2010 σελ. 30, 31). Κατόπιν τούτων το δικαστήριο πρέπει να προβεί κατ' αρχήν σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Η κάθε μηνιαία καταβολή, λαμβανομένων υπόψη, όπως προαναφέρθηκε των εισοδημάτων του και του ποσού που απαιτείται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του ιδίου και της συζύγου του, πρέπει να οριστεί στο ποσό των 715 ευρώ, σε 48 άτοκες δόσεις συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του. Ειδικότερα για την απαίτηση του 1) ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ συνολικού ποσού 119.437,56 ευρώ, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε ποσοστό 46,43% επί του συνόλου των οφειλών του θα καταβάλει το ποσό των 332 ευρώ, εκ του οποίου το ποσό των 317 ευρώ θα καταλογιστεί για την ενέγγυα οφειλή των 114.101,76 ευρώ και το ποσό των 15 ευρώ για την ανέγγυα των 5.335,80 ευρώ, 2) EUROBANK συνολικού ποσού 48292,23 ευρώ το ύψος των οποίων ανέρχεται σε ποσοοτό18,77% επί του συνόλου των οφειλών του θα καταβάλει το ποσό των 134 ευρώ 3) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ συνολικού ποσού 41607,52 ευρώ το ύψος των οποίων ανέρχεται σε ποσοστό 16,18% επί του συνόλου των οφειλών του θα καταβάλει το ποσό των 116 ευρώ, 4) CITIBANK συνολικού ποσού 17855,31 ευρώ, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε ποσοστό 6,94% επί του συνόλου των οφειλών του θα καταβάλει το ποσό των 50 ευρώ,δ) ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ συνολικού ποσού 16350,13 ευρώ το ύψος των οποίων ανέρχεται σε ποσοστό 6,36% επί του συνόλου των οφειλών του θα καταβάλει το ποσό των 45 ευρώ,6) ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, συνολικού ποσού 7097,70 ευρώ ,το ύψος των οποίων ανέρχεται σε ποσοστό 2,76% επί του συνόλου των οφειλών του θα καταβάλει το ποσό των 20 ευρώ, 7) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ συνολικού ποσού 4031,63 ευρώ το ύψος των οποίων ανέρχεται σε ποσοστό 1,57% επί του συνόλου των οφειλών του θα καταβάλει το ποσό των 11 ευρώ και 8) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ συνολικού ποσού 2553,91 ευρώ το ύψος των οποίων ανέρχεται σε ποσοστό 0,99% επί του συνόλου των οφειλών του θα καταβάλει το ποσό των 7 ευρώ. Για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών ο αιτών έναντι της συνολικής οφειλής του στο ΤΠΔ που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη ύψους 114,101,76 ευρώ θα καταβάλλει το συνολικό ποσό των (317X48=) 15216 ευρώ και ως εκ τούτου θα απομείνει υπόλοιπο (114.101,76-15216=) 98.885,76 ευρώ, ενώ ως προς τις λοιπές οφειλές των δανείων του προς το ΤΠΔ αλλά και τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα που δεν είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένες συνολικού ύψους (257.225,99-114.101,76=) 143.124,23 θα έχει καταβάλει το συνολικό ποσό των (398X48=) 19104 και θα έχει μείνει υπόλοιπο (143.124,23-19104=) 124.020,23 ευρώ. Κατόπιν αυτών η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων που θα γίνει με περαιτέρω καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικΐας του, μπορεί να ανέλθει μέχρι το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή μέχρι το ποσό των (110.000X85%=) 93.500 ευρώ, το οποίο και θα καλυφθεί με καταβολές ύψους 425 ευρώ το μήνα και για χρονικό διάστημα 220 μηνών, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με σταθερό επιτόκιο, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας (άρθρο 9 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3996/2011 άρθρο 85) και από το ποσό αυτό θα ικανοποιηθεί προνομιακά μόνο η απαίτηση του ΤΠΔ, το οποίο για το στεγαστικό δάνειο που του έχει τορηγήσει έχει εγγράψει προσημείωση στο συγκεκριμένο ακίνητο. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει μετά την πάροδο τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, δηλαδή από την 1.3.2016 επειδή κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στον αιτούντα αντίστοιτη περίοδο χάριτος.

    Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντα σύμφωνα με το διατακτικό. Η απαλλαγή από το υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των δανειστών, που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτηση του κατάσταση θα επέλθει κατά νόμο (αρ. 11 παρ.1 του ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρυθμίσεως.

    Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει την με αριθ. καταθ. 436/2011 αίτηση, την προφορικά ασκηθείσα κύρια παρέμβαση της εταιρίας με την επωνυμία ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ και την προφορικά ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση του σωματείου με τον διακριτικό τίτλο ΕΚΠΟΙΖΩ

    Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση

Δέχεται την κύρια παρέμβαση

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Καθορίζει τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντα επί μια τετραετία στο ποσό των 715 ευρώ το οποίο θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών ως εξής: 1) ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ το ποσό των 332 ευρώ 2) EUROBANK το ποσό των 116 ευρώ, 4) CITIBANK το ποσό των 50 ευρώ, 5) ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ το ποσό των 45 ευρώ, 6) ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το ποσό των 20 ευρώ, 7) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ το ποσό των 11 ευρώ και 8) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ το ποσό των 7 ευρώ.

    Δέχεται την πρόταση του αιτούντα για μη εκποίηση του ακινήτου του που χρησιμεύει για κύρια κατοικία του και το οποίο βρίσκεται στα Πατήσια και επί της οδού ....

    Καθορίζει το καταβλητέο από τον αιτούντα συνολικό ποσό για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του σε 93.500 ευρώ, από το οποίο θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, που είναι εμπραγμάχως ασφαλισμένη. Η ρύθμιση αυτή θα εξυπηρετηθεί με μηνιαίες καταβολές ύψους 425 ευρώ και για χρονικό διάστημα 220 μηνών που θα αρχίσουν από 1.3.2016 και θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα εντόκως χωρίς ανατοκισμό με σταθερό επιτόκιο, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως όμοιος προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας.

    Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 22 ΦΕΒ. 2012.

    Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Δικαστήριο: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος: ΚΑΛΥΜΝΟΣ
Αριθ. Απόφασης: 1
Ετος: 2012
Περίληψη
Προστασία καταναλωτή - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών - Δυνατότητα του οφειλέτη να εξαιρέσει από τη ρύθμιση συγκεκριμένη οφειλή - Υπαγόμενα στο νόμο πιστωτικά ιδρύματα - Δόλος -. Ο οφειλέτης δεν είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην αίτησή του όλους τους πιστωτές του, οι μη συμπεριληφθέντες, ωστόσο, πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν στη διαδικασία ασκώντας κύρια παρέμβαση. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3869/2010, καθώς οι προγενέστερες διατάξεις, με τις οποίες έχουν παρασχεθεί προνόμια σε αυτό θεωρούνται σιωπηρώς καταργηθείσες από τις διατάξεις του ν. 3869/2010. Μόνη η μεταβίβαση εντός της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης τριετίας εμπραγμάτων δικαιωμάτων δεν καταδεικνύει το δόλο του οφειλέτη για την περιέλευσή του σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών, αφού πρέπει να συνεκτιμάται η αξία των μεταβιβασθέντων στοιχείων και η επίδραση της μεταβίβασης στην οικονομική του κατάσταση.

Κείμενο Απόφασης
Ειρηνοδικείο Καλύμνου

(Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας)

Αριθ. 1/2012

(…) Στη διαδικασία ρυθμίσεως των οφειλών κατά τον ν. 3869/2010, εξωδικαστική και δικαστική, δεν είναι υποχρεωτικό να κληθούν και συμμετάσχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πιστωτές της αιτούσας. Οι μη συμμετέχοντες πιστωτές διατηρούν την ιδιότητα του τρίτου έναντι της εξελισσόμενης διαδικασίας και σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 4 § 6 ν. 3869/2010, δεν δεσμεύονται από τα αποτελέσματά της. Οι πιστωτές αυτοί διατηρούν ακέραιες τις δικονομικές δυνατότητες ατομικής ικανοποιήσεως των δικαιωμάτων τους, για το σύνολο των αξιώσεών τους απ’ όλη την περιουσία του οφειλέτη. Παρ’ όλα αυτά δεν αποκλείεται να επιλέξουν να ασκήσουν παρέμβαση στη δίκη, αν δικαιολογούν έννομο συμφέρον όπως στην προκειμένη περίπτωση, που η απαίτηση της κυρίως παρεμβαίνουσας έχει ενσωματωθεί στις απαιτήσεις τρίτης πιστώτριας τράπεζας, η οποία και δεν αντιδικεί περί του αντιθέτου. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αίτημα προσδίδει στην εκούσια συμμετοχή του τρίτου στη διαδικασία, το χαρακτήρα της κύριας παρεμβάσεως, η οποία μάλιστα, μπορεί να ασκηθεί και με απλή δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 54 § 1 εδ. β΄ ΠτΚ σε συνδ. με το άρθρο 15 ν.3869/2010, κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διατάξεως του άρθρου 752 § 1 ΚΠολΔ (Π. Αρβανιτάκης, Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). (…). Επίσης, κατά την σχετική διδασκαλία (θεωρία), ο οφειλέτης δεν είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το σύνολο των πιστωτών του, αλλά μόνον αυτούς, τις απαιτήσεις των οποίων επιθυμεί να υπαγάγει στην αίτηση περί απαλλαγής (Δ. Χ. Μακρής, Κατ’ άρθρο Ερμηνεία του ν. 3869/ 2010, εκδ. Τσίμος, Θεσ/νίκη-2011, σ. 82-αρ. 55 με αντίθετη άποψη του Αθ. Κρητικού). Όσον αφορά στο αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του αιτούντος από την ρευστοποίηση, αυτό υποβάλλεται καθόλα νόμιμα βάσει της διάταξης του άρθρ. 9 § 2 του εφαρμοζομένου εν προκειμένω νόμου. (…). Επιπρόσθετα, ακόμη και στην περίπτωση που ο σχολιαζόμενος ισχυρισμός ήταν ορισμένος, και πάλι θα έπρεπε να απορριφθεί ως αβάσιμος κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι τα αγροτεμάχια (ψιλή κυριότητα), που μεταβίβασε ο αιτών στο ανήλικο τέκνο του με γονική παροχή το έτος 2010, δεν έχουν μεγάλη αξία (συνολικά 9.943,20 ευρώ κατ’ εκτίμηση της ΔΟΥ Καλύμνου, όπως αναγράφεται στο οικείο συμβόλαιο γονικής παροχής υπ’ αριθ. …/15.9.2010 του συμβολαιογράφου Καλύμνου Π.Χ.**, που προσκομίζει ο αιτών), ώστε να ικανοποιήσουν επαρκώς τους πιστωτές του αιτούντος, ενώ η επικαρπία αυτών των ακινήτων ανήκει στη μητέρα του αιτούντος Ε.** με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ενδεχόμενη εκποίηση αυτών, με συνέπεια να μην ευσταθεί ο ισχυρισμός της ενιστάμενης τράπεζας για τον καταδολιευτικό χαρακτήρα των εν λόγω μεταβιβάσεων. (…). Κατά την διάταξη του άρθρ. 2 ΑΚ ο νόμος ορίζει για το μέλλον, δεν έχει αναδρομική δύναμη και διατηρεί την ισχύ του εφόσον άλλος κανόνας δικαίου δεν τον καταργήσει ρητά ή σιωπηρά. Η ανωτέρω διάταξη εκφράζει τη γενικότερη αρχή του δικαίου περί μη αναδρομικότητας των νόμων, που αποβλέπει στην κατά το δυνατό βεβαιότητα των δικαιωμάτων ασφάλειας των συναλλαγών και σταθερότητας δικαίου, η οποία (αρχή) όμως δεν κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, και έτσι η διάταξη αυτή δεν έχει αυξημένη τυπική ισχύ. Επομένως, ο νομοθέτης δεν εμποδίζεται, κατ’ αρχήν, να προσδώσει στο νόμο αναδρομική ισχύ, με μόνο περιορισμό τη μη προσβολή συνταγματικώς προστατευομένων δικαιωμάτων. Στο νόμο μπορεί να δοθεί αναδρομική δύναμη ρητώς ή σιωπηρώς (έμμεσα), όταν δηλαδή από την έννοια και το σκοπό του συνάγεται νομοθετική βούληση περί αναδρομικής ισχύος του, ώστε να ρυθμιστούν και περασμένα γεγονότα ή σχέσεις του παρελθόντος. Εξαιρέσεις από το επιτρεπτό της αναδρομικής ισχύος του νόμου προβλέπονται στο Σύνταγμα από τις διατάξεις των άρθρων 7 § 1 (επιβολή ποινών) και 78 § 2 (επιβολή φόρου) του Συντάγματος. Από την απόλυτη απαγόρευση στο Σύνταγμα της αναδρομικότητας των νόμων που ορίζουν οι συνταγματικές διατάξεις, συνάγεται, ότι στις άλλες περιπτώσεις η αναδρομική ισχύς είναι μεν επιτρεπτή, δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα όρια που θέτουν τα άρθρα 4 και 17 του Συντάγματος, καθώς και οι υπερνομοθετικής ισχύος (άρθρ. 28 § 1 του Συντάγματος) διατάξεις των άρθρων 6 § 1 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Κατά το άρθρο 1 § 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, που κυρώθηκε (μαζί με τη Σύμβαση) με το ν.δ. 53/1974 και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 28 § 1 του Συντάγματος, αυξημένη τυπική ισχύ έναντι των κοινών νόμων «παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας του, ει μη δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπομένους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους. Αι προαναφερόμεναι διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωμα παντός κράτους, όπως θέση εν ισχύϊ νόμους, ους ήθελε κρίνη αναγκαίους προς ρύθμισιν της χρήσεως αγαθών, συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων». Στην κατά τα ανωτέρω προστατευόμενη περιουσία περιλαμβάνονται όχι μόνο τα από το άρθρο 17 του Συντάγματος προστατευόμενα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα νομίμως κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άρα και τα περιουσιακά ενοχικά δικαιώματα και μάλιστα οι περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία με βάση το ισχύον πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο νομοθετικό καθεστώς ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά (ΟλΑΠ 40/1998). Έτσι, σύμφωνα με τη ρύθμιση της ως άνω διεθνούς συνθήκης, μέσω της αναδρομικής ισχύος νόμου είναι δυνατόν να επέρχεται απόσβεση ή κατάργηση δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί με προγενέστερο νόμο, μόνον εφόσον η κατάργηση ή απόσβεση επιβάλλεται για λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος ή ωφέλειας, η συνδρομή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων, αφού διαφορετικά η έναντι του κοινού νομοθέτη προστασία των περιουσιακών αυτών δικαιωμάτων θα έμενε χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα (ΟλΑΠ 6/2007 ΕΕμπΔ 2007. 715). Σιωπηρή κατάργηση ενός νόμου από άλλον συντρέχει όταν από την έννοια του περιεχομένου του προκύπτει κατά τρόπο σαφή ότι ο νεότερος νόμος αποσκοπεί στην κατάργηση του παλαιού γενικού ή ειδικού και μάλιστα με ρύθμιση του ίδιου θέματος κατά τρόπο αντίθετο και ασυμβίβαστο προς αυτή του παλαιού. Έτσι, η αρχή της καταργήσεως του προγενέστερου νόμου με νεότερο δεν εφαρμόζεται, όταν ο νεότερος νόμος είναι γενικός και ο παλαιός ειδικός, εκτός αν από την έννοια του περιεχομένου του νεότερου νόμου προκύπτει ότι αυτός αποσκοπούσε στην κατάργηση του ειδικού νόμου (ΟλΑΠ 319/1966, ΑΠ 263/1982 ΝοΒ 31. 197, ΑΠ 945/1973 ΝοΒ 22. 495, ΕφΑθ 7152/2006 ΕλλΔνη 2007. 536, ΕφΑθ 13168/1988 ΕλλΔνη 1990. 826).

    Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 2214/ 1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α΄), για την εξυπηρέτηση και ασφάλιση των τοκοχρεωλυτικών δανείων, που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από δημοσίους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους και τους λοιπούς δικαιουμένους, κατά την κείμενη νομοθεσία, κάθε δανειζόμενος υποχρεούται να εκχωρήσει υπέρ του δανειστη: α) μέχρι τα 6/10 όλων γενικά των τακτικών μηνιαίων απολαβών τους (μισθός, επιδόματα, μηνιαία αναλογία δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, ΔΙΒΕΕΤ, κ.λπ.), β) μέχρι τα 6/10 της κανονισθησόμενης κύριας και επικουρικής συντάξεώς του και όλων γενικά των μερισμάτων και άλλων παροχών, που τακτικά λαμβάνουν από τα ασφαλιστικά τους Ταμεία, γ) τα 3/4 από το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται σε αυτόν από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή από την οριζόμενη από την εργατική νομοθεσία αποζημίωση λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσεως (§ 1). Οι πιο πάνω εκχωρήσεις είναι ισχυρές καταργούμενης κάθε αντιθέτου γενικής ή ειδικής διατάξεως (§ 2). Κατά την διάταξη, δε, του άρθρ. 19 ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143), οι ρυθμίσεις του άρθρου 62 του ν. 2214/1994 ισχύουν και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο άρθρο 62 ν. 2214/ 1994 επέφεραν οι ν. 3453/2006 (ΦΕΚ Α΄ 74/7.4. 2006) και 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128/3.8.2010). Σύμφωνα με το άρθρο 25 § 6 του ν. 3867/2010, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί ύστερα από αίτηση του υπόχρεου να καθορίζονται όροι εξυπηρέτησης, επί μέρους συμφωνίες των δανειακών συμβάσεων και η διευθέτηση των τόκων υπερημερίας των μη κανονικά εξυπηρετούμενων οποιουδήποτε είδους δανειακών συμβάσεων, που έχει χορηγήσει προς φυσικά πρόσωπα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Όπως γίνεται δεκτό από τις μέχρι τούδε δημοσιευθείσες αποφάσεις επί αιτήσεων του άρθρ. 4 § 1 του ν. 3869/ 2010, με τις παραπάνω ειδικές για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διατάξεις ορίζεται εκ του νόμου εκχώρηση, κατά τα ποσοστά, που αναφέρονται, επί των αποδοχών του δανειολήπτη για την εξόφληση του δανείου και η διαδικασία ρυθμίσεως των μη κανονικά εξυπηρετούμενων δανείων, που έχει χορηγήσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Κατά τις εν λόγω αποφάσεις ο ν. 3869/2010 ρυθμίζει γενικά τις οφειλές υπερχρεωμένων προσώπων χωρίς καμία αναφορά ή τροποποίηση των παραπάνω ειδικών ρυθμίσεων των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και συνεπώς για τις τελευταίες οφειλές εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 62 ν. 2214/1994 και 25 § 6 ν. 3867/2010 (ΕιρΑθ 15/2011, ΕιρΑθ 48/2011, ΕιρΠατ 4/2011 ΤΝΠ Νόμος).

    Κατά την άποψη, όμως, του Δικαστηρίου τούτου οι διατάξεις του ν. 3869/2010, καίτοι είναι γενικότερες σε σχέση με αυτές του άρθρ. 62 ν. 2214/ 1994 και του άρθρ. 25 ν. 3867/2010, κατήργησαν σιωπηρά κάθε άλλη προηγούμενη διάταξη, που ρυθμίζει τον τρόπο αποπληρωμής των δανείων, τα οποία δεν εξυπηρετούνται κανονικά, καθόσον με τις διατάξεις του ν. 3869/2010 σκοπείται η ελάφρυνση των δανειοληπτών από την υπερχρέωση μέσω της λήψης παντός είδους δανείων και η αποκατάσταση της παραγωγικής τους δυνατότητας, η οποία υποσκάπτεται από το βάρος των χρεών τους (ο απεγκλωβισμός των δανειοληπτών από την περιθωριοποίηση λόγω της υπερχρέωσης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του ν. 3869/2010), έτσι ώστε η αποδυνάμωση των (ενοχικών) δικαιωμάτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (και όχι η κατάργησή τους, καθόσον με τις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να ικανοποιηθούν συμμέτρως ή προνομιακώς στην περίπτωση που έχουν εμπράγματη εξασφάλιση σε σχέση με τους υπόλοιπους πιστωτές του οφειλέτη) να επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, ενώ η προνομιακή μεταχείριση των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων (από τα οποία, μάλιστα, το δεύτερο έχει τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας) έναντι των υπολοίπων πιστωτών (ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών) με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις νόμου δεν είναι ανεκτή δικαιοπολιτικά, διότι ο νομοθέτης με το νόμο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα θέλησε να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του οι χρηματικές οφειλές από δάνεια προς όλους τους πιστωτές (ιδιώτες και μη), επιπρόσθετα δε, στην περίπτωση, που ήθελε να εξαιρέσει του νόμου αυτού τις οφειλές προς τα ανωτέρω δύο πιστωτικά ιδρύματα, το πρώτο από τα οποία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, θα το είχε πράξει ρητώς, όπως στην περίπτωση των οφειλών από τέλη προς ν.π.δ.δ. (άρθρ. 1 § 2 στοιχ. β), οι οποίες, όπως και οι λοιπές οφειλές της ίδιας ως άνω διάταξης (εξαιρούμενες της ρύθμισης χρεών και απαλλαγής), προέρχονται από την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή από σχέσεις δημοσίου δικαίου, περιπτώσεις δηλαδή στις οποίες το φυσικό πρόσωπο έχει την ιδιότητα του διοικουμένου (οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, ασφαλιστικές εισφορές) και όχι του ιδιώτη- αντισυμβαλλόμενου (πιστούχου) κατ’ άρθρ. 361 ΑΚ, ενώ η ίδια ως άνω διάταξη νόμου δεν διαλαμβάνει τίποτε για οφειλές από δάνεια, που χορήγησαν ν.π.δ.δ., όπως είναι εν προκειμένω το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με βάση, λοιπόν, το ανωτέρω σκεπτικό, το Δικαστήριο τούτο αποφαίνεται ότι ο ισχυρισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί εξαίρεσης των απαιτήσεών του έναντι του αιτούντος από την ρύθμιση του ν. 3869/2010, είναι αβάσιμος (…).
Δικαστήριο:
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθ. Απόφασης:
1238
Ετος:
2012Περίληψη
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Σχέδιο διευθέτησης οφειλών - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Παράλειψη πιστώτριας από την αίτηση -. Απόρριψη αίτησης για υπαγωγή στις ρυθμίσεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Αοριστία αίτησης καθώς οι αιτούντες δεν έχουν ουσιαστικά υποβάλλει σχέδιο διευθέτησης οφειλών προς επίτευξη δικαστικού συμβιβασμού, καθότι, όπως προαναφέρεται, το φερόμενο ως σχέδιο διευθέτησης οφειλών είναι πρόταση για δικαστική ρύθμιση και όχι για την επίτευξη του δικαστικού συμβιβασμού. Απαράδεκτο αίτησης καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται στις πιστώτριες του πρώτου αιτούντα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το οποίο αυτός έχει συνάψει δανειακή σύμβαση και την οποία εξυπηρετεί, καθότι του παρακρατείται από το μισθό συγκεκριμένο ποσό μηνιαίως.
Κείμενο Απόφασης
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Αριθμός 1238/20-02-2012
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ευθαλία Κώστα, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα Στυλιανή Μιχαηλίδου.
     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Νοεμβρίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:
     ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ: 1 .... και 2.... Κάτοικοι ..., οδός...... με τους οποίους παραστάθηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους Ευστράτιος Παναγιωτίδης (A.M.: 8990).
ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρ. 5 του ν. 3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ): 1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ...........ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", νομίμως εκπροσωπούμενη, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ............, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Παπαχαραλάμπους (A.M.: 3086), 2. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ".........ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ", νομίμως εκπροσωπούμενη, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ...., η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Κωνσταντία Παναγιωτίδου (A.M.: 8555), 3. Η Κυπριακή Δημόσια Εταιρία περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ".........", νομίμως εκπροσωπούμενη, που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, Λ. ........, υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, οδός ..............και Κομνηνών, με τον διακριτικό τίλτο «............ΤΡΑΠΕΖΑ» και «..........BANK», ως καθολική διάδοχος της ..........ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Κλεοπάτρα Κυνηγοπούλου (A.M.: 3626), 4. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία "..........ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ", νομίμως εκπροσωπούμενη, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ..........., η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Βασιλική Κιμπάρη (A.M.: 3199).
     Οι ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ ζητούν να γίνει δεκτή η από ...(αρ. εκθ. κατ. ...) αίτησή τους, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό για όσους λόγους επικαλούνται σ΄ αυτή.
     Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόρο των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.
     ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Ο νομοθέτης του ν.3869/2010 δεν εκφράζεται ρητά υπέρ της συλλογικής διαδικασίας των πιστωτών αλλά τούτο προκύπτει εμμέσως από τις παρακάτω διατάξεις του εν λόγω νόμου εξαιρουμένων προφανώς των πιστωτών που ορίζονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 1 του εν λόγω νόμου: Πρώτον από την παρ. 1 του άρθρου 2 προκύπτει ότι προϋπόθεση για την ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου υποβολής αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή, αποτελεί η εκ μέρους του καταβολή προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού. Οι προτάσεις του οφειλέτη για εξωδικαστικό συμβιβασμό πρέπει να απευθύνονται προς όλους τους πιστωτές (βλ. Μ. Σταθόπουλου Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιοαγοράς 27.1.2011, Α. Κρητικός ερμ. ν.3869/2010 έκδοση 2010 σελ.54). Δεύτερον σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3869/2010 για την έναρξη της διαδικασίας ρύθμισης οφειλών και απαλλαγής απ΄ αυτές, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στη γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου στην οποία πρέπει να διαλαμβάνεται κατάσταση με τα πλήρη ονόματα και τις διευθύνσεις των πιστωτών του οφειλέτη και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σύμφωνα το εδ. β΄της παρ.2 του άρθρου 4 ο νόμος επιβάλλει την υποχρέωση του οφειλέτη να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου ήτοι της παρ.1. Η πληρότητα αυτή προδήλως αναφέρεται στην καταχώρηση όλων των χρεών του και όλων των πιστωτών του και στην άπασα περιουσία του, στα εισοδήματα αυτού του συζύγου του. μάλιστα με το εδ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 4 του εν λόγω νόμου θεσπίζεται ειδικό ποινικό αδίκημα για την παράβαση της παραπάνω υποχρεώσεως. Τρίτον στην παρ.3 του άρθρου 1 του εν λόγω νόμου προβλέπεται άπαξ μόνο απαλλαγή από τα χρέη και επομένως σε περίπτωση που γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη τυχόν υποβληθείσα αίτηση για ρύθμιση των οφειλών αυτού αιτούντα - οφειλέτη, ο τελευταίος, στη περίπτωση που δεν είχε συμπεριλάβει κάποιον πιστωτή ή κάποια απαίτηση στην αίτηση για ρύθμιση δεν δύναται να τύχει νέας ρυθμίσεως. Η δε τυχόν υποβληθείσα νέα αίτηση θ΄ απορριφθεί ως απαράδεκτη, ανεξάρτητα εάν το χρέος του παραληφθέντα πιστωτή ή της παραληφθείσας απαίτησης υπήρχε κατά το χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης, καθότι δεν ορίζεται κάτι σχετικό στο νόμο. Η τυχόν ερμηνευτική προσέγγιση ότι στη τελευταία περίπτωση δηλαδή του παραληφθέντα πιστωτή ή της παραληφθείσας απαίτησης για χρέος που υπήρχε κατά το χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης θα μπορούσε να επανέλθει με νέα αίτηση ο αιτών - οφειλέτης θα επέφερε, πλην της ευθείας παράβασης της διάταξης που ομιλεί για άπαξ απαλλαγή από τα χρέη, και πλήρη αναστάτωση, καθότι πάρα πολλές ρυθμίσεις θ΄ανατρέπονταν πλέον με την υποβολή νέας αίτησης που θα ζητούσε να συμπεριληφθεί και ο παραληφθείς πιστωτής στην ήδη υπάρχουσα ρύθμιση, αφού όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του αιτούντα θα είχαν τεθεί για την εξυπηρέτηση της αρχικής ρύθμισης, με αποτέλεσμα λόγω των επερχομένων ανατροπών να επιβαρύνεται με έξοδα τόσο ο οφειλέτης, ο οποίος σημειωτέον βρίσκεται σε άσχημη οικονομική κατάσταση, όσο και οι πιστωτές και οι εμπλεκόμενες στη ρύθμιση αρχές (δικαστήρια κλπ). Επίσης και από τον σκοπό του εν λόγω νόμου συνάγεται η συλλογικότητα - καθολικότητα των πιστωτών, αφού στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου αναφέρεται ότι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών αποβλέπει στη δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας στο υπερχρεωμένο φυσικό πρόσωπο για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, χωρίς τα ανυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος, με τη δυνατότητα απαλλαγής από υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εφόσον για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα εξαντλήσει τις δυνατότητες ικανοποίησης των πιστωτών του (βλ. αιτιολογική έκθεση του νόμου). Περαιτέρω όσον αφορά την παρ.6 του άρθρου 4 του εν λόγω νόμου, όπως αυτή είναι διατυπωμένη, καθότι αναφέρει ότι αν δεν συμπεριληφθεί στην κατάσταση της παρ.1 πιστωτής ή απαίτησή του δεν επηρεάζεται από την πορεία της διαδικασίας που αρχίζει με την υποβολή της αίτησης που προβλέπεται στην παρ.1 προφανώς του άρθρου 4, δεν προκύπτει απ΄ αυτή ότι ιδρύεται δικαίωμα του οφειλέτη να επιλέγει τα προς ρύθμιση χρέη και τους πιστωτές, απεναντίας εμμέσως και αυτή τείνει στη συλλογική - καθολική ρύθμιση των χρεών και πιστωτών, αφού προειδοποιεί τον αιτούντα - οφειλέτη να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός διότι σε περίπτωση που δεν συμπεριλάβει κάποιο χρέος ή κάποιον πιστωτή στην υποβληθείσα αίτηση της παρ.1 του άρθρου 4 αυτή δεν αποσβένυται αλλά εξακολουθεί να ισχύει, απεναντίας απ΄ ό,τι συμβαίνει στην πτωχευτική διαδικασία, όπου, εάν κάποιος πιστωτής δεν αναγγελθεί, αποκλείεται από το ενεργητικό πτωχευτικό (άρθρο 21 παρ.2 του Πτωχ. Κώδικα) και επομένως θα αποδέχεται ο αιτών - οφειλέτης ως ενδεχόμενο το γεγονός ότι, σε περίπτωση που τυχόν δεν διαπιστωθεί η ύπαρξή της κατά την εκδίκαση της αίτησης ρύθμισης και στη συνέχεια η απόρριψη της τελευταίας ως απαράδεκτης λόγω μη συμπεριέλευσή της, είτε θα κινδυνεύσει η ρύθμισή του ν΄ ανατραπεί, καθότι ο παραληφθείς πιστωτής θα προσπαθήσει πιθανόν να ικανοποιηθεί από τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα που έχουν εισφερθεί στην επελθούσα ρύθμιση, αφού, όπως προαναφέρεται, ο αιτών - οφειλέτης είναι υποχρεωμένος και μάλιστα με την απειλή ποινικής ευθύνης ν΄ αναφέρει όλα τα παραπάνω στοιχεία και το Δικαστήριο στη συνέχεια θα έχει προβεί στη διάθεση αυτών στη ρύθμιση (βλ. Περάκη διαδικασία ν.3869/2010 ΔΕΕ 4/2011 σελ. 405 όπου γίνεται αναφορά των κινδύνων της μη καθολικότητας των πιστωτών και των χρεών, Ε. Κιουπτσίδου - Στρατουδάκη Αρμενόπουλος 64ο Ανάτυπο σελ.1484 και 1478 όπου αναφέρεται ότι η μη συμπεριέλευση όλων των πιστωτών και των χρεών του οφειλέτη, η οποία όμως υποστηρίζει ότι δύναται να συμβεί αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3869/2010, μπορεί να δημιουργήσει εμπλοκές στην υλοποίηση της ρύθμισης, διότι στους μη συμπεριληφθέντες πιστωτές καταλίπεται περιθώριο εκκίνησης διαδικασίας ατομικής εκτέλεσης και γι΄ αυτό θεωρεί ότι ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη θα ήταν η υπαγωγή στη προκείμενη διαδικασία όλων των πιστωτών), είτε θα ικανοποιήσει αυτή σε βάρος των βιοτικών του αναγκών, οι οποίες σημειωτέον θα ανέρχονται με την επελθούσα ρύθμιση στο ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης (βλ. αιτιολογική έκθεση του νόμου). Επί πλέον η δυνατότητα του οφειλέτη να προβεί σε επιλογή των πιστωτών θα παραβίαζε τις επιταγές της καλής πίστης (Μ. Σταθόπουλος), που μπορεί να επιτάσσει αυτή αυτοδύναμα (και όχι απλώς ως par condicio creditorum, όπως τη γνωρίζει το πτωχευτικό δίκαιο) την ίση μεταχείριση των πιστωτών (βλ. Περάκη, Πτωχευτικό δίκαιο 2010 σελ.176). Τέλος η επιλεκτική συμπεριέλευση των πιστωτών στη προκείμενη ρύθμιση είναι αντίθετη και με την αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης των πιστωτών που προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 8 του ν.3869/2010.
     ΙΙ. Περαιτέρω, στη ρύθμιση των οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3869/2010 υπάγονται και οι οφειλές του Τ.Π.Δ (Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων), καθότι από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει η εξαίρεση των εν λόγω οφειλών, αφού κατ΄ αρχάς δεν συμπεριλαμβάνεται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του άρθρου 1 παρ.2 του ν.3869/2010 και επομένως εφόσον ο νομοθέτησης ήθελε να μην υπαγάγει στην εν λόγω ρύθμιση αυτές τις οφειλές θα το έπραττε, όπως έπραξε με την επελθούσα τροποποίηση του εν λόγω νόμου με το ν.4019/2011 (ΦΕΚ Α 216/30.9.2011), όπου προβλέφτηκε εξαίρεση από την προκείμενη ρύθμιση των χορηγούμενων δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007, κατά δεύτερον δε ότι στα εν λόγω δάνεια - οφειλές του εν λόγω ταμείου εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις περί συμβιβασμού του Δημοσίου δεν βρίσκει έρεισμα στο νόμο διότι ο ν.3869/2010 ως ειδικότερος νόμος των διατάξεων περί συμβιβασμού του Δημοσίου κατισχύει έναντι των τελευταίων. Προσέτι από το ειδικότερο νομικό καθεστώς που διέπει τους όρους χορήγησης των δανείων από το εν λόγω Ταμείο δεν προκύπτει κάποιο νομικό εμπόδιο για τη συμπεριέλευση των δανείων αυτού (του Ταμείου) στη προκείμενη ρύθμιση για τους παρακάτω λόγους: Πρώτον με το άρθρο 62 του ν.2214/1994 προβλέπεται ότι για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των χορηγούμενων δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, προς τους δημοσίους υπαλλήλους, κάθε δανειζόμενος υποχρεούται να εκχωρεί υπέρ του δανειστού μέχρι τα 6/10 όλων γενικά των μηνιαίων απολαβών του (μισθός, επιδόματα κλπ). Η εν λόγω εκχώρηση με τη ρύθμιση του ν.3869/2010 θα εξακολουθεί να ισχύει και απλώς θα μεταβάλλεται το ύψος του μισθού που παρακρατείται, το οποίο προφανώς θα είναι κατώτερο του ποσοστού των 6/10, καθότι ο οφειλέτης ευρισκόμενος σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, και φέροντας στο Δικαστήριο προς ρύθμιση τα χρέη του, συμπεριλαμβανομένης και της οφειλής προς το εν λόγω Ταμείο, θα αιτείται και σε περίπτωση ευόδωσης της αίτησης θα καθορίζεται ποσοστό μικρότερο των 6/10. Δεύτερον με το άρθρο 25 παρ.6 του ν.3867/2010 παρέχεται στους δανειολήπτες του εν λόγω Ταμείου η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους και καθορίζονται οι όροι της εν λόγω ρύθμισης, σύμφωνα με τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω Ταμείου αποφασίζει τους όρους της ρύθμισης. Η εν λόγω ρύθμιση δεν αποκλείει την προκείμενη ρύθμιση του ν.3869/2010, καθότι κατά την πρώτη (3867/2010) προβλέπεται μία ρύθμιση των μελών του Ταμείου με απόφαση του Δ.Σ., ενώ στη προκείμενη προβλέπεται ρύθμιση, η οποία είναι απότοκος δικαστικής κρίσης (βλ. 6958/2011 Ειρ. Θεσ/νίκης με θετικά σχόλια Α. Κρητικού ρύθμιση ν. 3869/2010 έκδοση 2012 σελ.62). Σε κάθε δε περίπτωση η εξαίρεση των δανείων του εν λόγω Ταμείου θα προσέκρουε στην αρχή της ισότητας που προβλέπεται στο άρθρο (4) τέσσερα του Συντάγματος, καθότι οι δανειολήπτες του εν λόγω Ταμείου σε σχέση με τους δανειολήπτες των υπολοίπων πιστωτικών ιδρυμάτων θα στερούνταν αναιτιολόγητα των ευνοϊκών διατάξεων του ν.3869/2010, καθότι από τον προαναφερόμενο νόμο (3867/2010) δεν προκύπτουν ευνοϊκές διατάξεις ανάλογες του ν.3869/2010 καθώς η παράγραφος 6 του άρθρου 25 του ν.3867/2010 προβλέπει όρους διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των δανείων και όχι απαλλαγής απ΄ αυτά, όπως προβλέπει ο προκείμενος νόμος (ν.3869/2010).
     ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ.1 του νόμου 3869/2010 προβλέπει ότι για την έναρξη της διαδικασίας ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου. Η αίτηση πρέπει μάλιστα να περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία, απαραίτητα για το ορισμένο της, πέραν αυτών που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον οφειλέτη - φυσικό πρόσωπο, η αίτηση πρέπει να περιέχει και: α)κατάσταση της περιουσίας του, των εισοδημάτων του και των εισοδημάτων του συζύγου του, β)κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ)σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Επίσης, αυτή πρέπει να έχει ως αίτημα τη ρύθμιση οφειλών, με σκοπό να επέλθει η προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του οφειλέτη. Η έλλειψη αυτών των στοιχείων καθιστά την αίτηση απορριπτέα, ως απαράδεκτη. Επειδή, πρέπει ακόμη να παρέχεται στους δανειστές η δυνατότητα, στα πλαίσια της καθιερούμενης προδικασίας, να λάβουν θέση επί των προτάσεων του αιτούντα, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να είναι επαρκώς σαφή (Ε. Κιουπτσίδου, Αρμενόπουλος 64 σελ. 1477 και 1478). Ειδικότερα το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τυπική άποψη πρέπει να είναι επαρκώς προσδιορισμένο, ώστε εν σιωπή των πιστωτών (βλ. άρθρο 5 παρ.1 του νόμου) να δύναται να αποτελέσει θεμέλιο περιεκτικής ρυθμίσεως των χρεών (Α. Κρητικός ερμ. Ν.3869/2010 έκδοση 2010 σελ.71).
     Με την κρινόμενη αίτησή τους οι αιτούντες, οι οποίοι είναι σύζυγοι, επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς τις πιστώτριες, που αναφέρονται στην αίτηση, ζητούν, όπως σαφώς συνάγεται από το περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών τους, εκτός από το χρέος που έχει ο πρώτος αιτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εξόφληση του οποίου παρακρατείται μηνιαία από το μισθό του το ποσό των 234,11 ευρώ. Ζητούν δε την εξαίρεση από την ρευστοποίηση του ποσοστού συγκυριότητας της κύριας κατοικίας τους, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης οφειλών που υποβάλλουν, το οποίο όμως δεν εμπεριέχει κάποια πρότασή τους στις πιστώτριες για την επίτευξη δικαστικού συμβιβασμού, αλλά πρόταση προς δικαστική ρύθμιση και αφού ληφθεί υπόψη η περιουσιακή τους κατάσταση με σκοπό την απαλλαγή τους απ΄ αυτά. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ΄ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή ΕΚΠΟΙΖΩ, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ.1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων για ρύθμιση των χρεών τους στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή τους για ουσιαστικούς λόγους, κατ΄ άρθρο 13 παρ.2 του ν. 3869/2010 (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται για συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτριών, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 παρ.2 και 4 ν. 3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ). Ενόψει των παραπάνω και ενόψει των αναφερομένων στη μείζονα σκέψη με αριθμό ΙΙΙ, η κρινόμενη αίτηση είναι πρωτίστως απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, καθότι οι αιτούντες δεν έχουν ουσιαστικά υποβάλλει σχέδιο διευθέτησης οφειλών προς επίτευξη δικαστικού συμβιβασμού, καθότι, όπως προαναφέρεται, το φερόμενο ως σχέδιο διευθέτησης οφειλών είναι πρόταση για δικαστική ρύθμιση και όχι για την επίτευξη του δικαστικού συμβιβασμού. Επιπροσθέτως η κρινόμενη αίτηση είναι απαράδεκτη, σύμφωνα με τα εκτενώς αναφερόμενα στις μείζονες νομικές σκέψεις με αριθμούς Ι και ΙΙ, καθότι δεν συμπεριλαμβάνεται στις πιστώτριες του πρώτου αιτούντα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το οποίο αυτός έχει συνάψει δανειακή σύμβαση και την οποία εξυπηρετεί, καθότι του παρακρατείται από το μισθό του το ποσό των 234,11 ευρώ μηνιαία.
Επομένως η κρινόμενη αίτηση πρέπει ν΄απορριφθεί και δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.
    
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Απορρίπτει την αίτηση.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 20 Φεβρουαρίου 2012, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.
     Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Πρόεδρος:
Ευθαλία Κώστα
Δικηγόροι:
Ευστράτιος Παναγιωτίδης, Χρήστος Παπαχαραλάμπους, Κωνσταντίνα Παναγιωτίδου, Κλεοπάτρα Κυνηγοπούλου, Βασιλική Κιμπάρη
Λήμματα:
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα ,Σχέδιο διευθέτησης οφειλών ,Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ,Παράλειψη πιστώτριας από την αίτηση


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Δημοσίευση:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Δικαστήριο:
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος:
ΚΡΩΠΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης:
229
Ετος:
2012Περίληψη
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση - Ρύθμιση οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Ρύθμιση οφειλών προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Υπαγωγή στο νόμο 3869/2010 -. Ο νόμος 3869/2010, μεταγενέστερος του νόμου 3867/2010, ρυθμίζει γενικά τις οφειλές υπερχρεωμένων προσώπων χωρίς ρητή αναφορά στις ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Κατά την αρχική δε εφαρμογή του ν. 3869/2010 επεκράτησε στη νομική θεωρία και νομολογία η άποψη ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 62 ν.2214/1994 και 25 παρ.6 ν.3867/2010 και οι οφειλές προς το Τ.Π.& Δανείων δεν μπορούν νομίμως να ρυθμισθούν δικαστικά με τις λοιπές οφειλές σύμφωνα με το ν. 3869/2010. Μετά την πάροδο, όμως, ενός και πλέον έτους εφαρμογής του νόμου αυτού και προβληματισμού της θεωρίας για το ανωτέρω θέμα, τείνει να επικρατήσει η άποψη ότι οι οφειλές προς το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. δεν εξαιρούνται του ν. 3869/2010, άποψη την οποία θεωρεί σωστή το παρόν δικαστήριο για τους ακόλουθους λόγους. Οι διατάξεις του Ν. 3869/2010 είναι μεν γενικότερες σε σχέση με αυτές του άρθρ. 62 Ν. 2214/1994 και του άρθρ. 25 Ν. 3867/2010, πλην, όμως, είναι νεώτερες αυτών και κατά συνέπεια κατήργησαν σιωπηρά κάθε άλλη προηγούμενη διάταξη, που ρυθμίζει τον τρόπο αποπληρωμής των δανείων, τα οποία δεν εξυπηρετούνται κανονικά, καθόσον με τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 σκοπείται η ελάφρυνση των δανειοληπτών από την υπερχρέωση μέσω της λήψης παντός είδους δανείων και η αποκατάσταση της παραγωγικής τους δυνατότητας, η οποία υποσκάπτεται από το βάρος των χρεών τους (ο απεγκλωβισμός των δανειοληπτών από την περιθωριοποίηση λόγω της υπερχρέωσης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν.3869/2010), έτσι ώστε η αποδυνάμωση των (ενοχικών) δικαιωμάτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, ενώ η προνομιακή μεταχείρισή του έναντι των υπολοίπων πιστωτών (ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών) με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις νόμου δεν είναι ανεκτή δικαιοπολιτικά, διότι ο νομοθέτης με το νόμο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα θέλησε να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του οι χρηματικές οφειλές από δάνεια προς όλους τους πιστωτές (ιδιώτες και μη), επιπρόσθετα δε, στην περίπτωση, που ήθελε να εξαιρέσει του νόμου αυτού τις οφειλές προς το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα, θα το είχε πράξει ρητώς, όπως στην περίπτωση των οφειλών από τέλη προς ΝΠΔΔ (άρθρ. 1 παρ. 2 στοιχ. β), οι οποίες, όπως και οι λοιπές οφειλές της ίδιας ως άνω διάταξης (εξαιρούμενες της ρύθμισης χρεών και απαλλαγής), προέρχονται από την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή από σχέσεις δημοσίου δικαίου, περιπτώσεις δηλαδή στις οποίες το φυσικό πρόσωπο έχει την ιδιότητα του διοικουμένου (οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, ασφαλιστικές εισφορές) και όχι του ιδιώτη- αντισυμβαλλόμενου (πιστούχου) κατ’ άρθρ. 361 ΑΚ, ενώ η ίδια ως άνω διάταξη νόμου δεν διαλαμβάνει τίποτε για οφειλές από δάνεια, που χορήγησαν ν.π.δ.δ., όπως είναι εν προκειμένω το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με βάση, λοιπόν, το ανωτέρω σκεπτικό, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο ισχυρισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί εξαίρεσης των απαιτήσεών του έναντι του αιτούντος από την ρύθμιση του Ν. 3869/2010, είναι αβάσιμος και κατά συνέπεια τα ποσά, που καταβάλει μηνιαίως ο αϊτών τόσο προς το εν λόγω ν.π.δ.δ. όσο και προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε., το οποίο πάντως δεν προέβαλε ισχυρισμό ανάλογο με αυτόν του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, πρέπει να συμπεριληφθούν στο διαθέσιμο εισόδημα του αιτούντος για την ικανοποίηση όλων των αναφερομένων στην αίτηση πιστωτών του με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις του ανωτέρω νόμου, και οι προς αυτό οφειλές του αιτούντος να περιληφθούν στη ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος-οφειλέτη προς τους πιστωτές του με την παρούσα απόφαση.
Κείμενο Απόφασης
Αριθμός 229/2012
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αλεξάνδρα Αληδρομίτη με την σύμπραξη της Γραμματέας Ελένη Ρόϊνά.
    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Νοεμβρίου 201,3 για να δικάσει την υπόθεση:
    Του αιτούντος : Κ. Σ. του Ν., κάτοικος Αρτέμιδας Αττικής, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του Αθανάσιο Παυλόπουλο.
    Των μετεχόντων στη δίκη ως πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν δίάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρο 5 Ν. 3869/2010) και παρίστανται ως εξής
    1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΒλΝΚ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την Πληρεξούσια Δικηγόρο της Αικατερίνη Σπάρτη.
    2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια Δικηγόρο της Αρετή Χαλκίδη.
    3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια Δικηγόρο της Ανθή Γεώργα.
    4) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CRED1COM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», όπως μετονομάστηκε η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ CRED1COM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια Δικηγόρο της Σοφία Μπάσιου, Και 5)Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο Δικαστικό αντιπρόσωπο του ΝΣΚ Γεώργιο Δήμου.
    Ο αϊτών με την από 15-3-2011 αίτησή του, διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 14/2011, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος αρχικά η 1-6-2011 και κατόπιν αναβολής η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας με αριθμό πινακίου 6, ζήτησε όσα περιέχονται σ' αυτή.
    Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά την σειρά εγγραφής της σε αυτό.
    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ο αϊτών εκθέτει ότι δεν έχει εμπορική ιδιότητα, ως δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Βριλησσίων στον τομέα της καθαριότητας, και έχει περιέλθει, χωρίς υπαιτιότητά του, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τις καθ'εις, οφειλές τις οποίες αναγράφει αναλυτικά ανά πιστώτρια, κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Ακολούθως εκθέτει ότι έχει στην αποκλειστική του κυριότητα το ακίνητο που περιγράφει και το αυτοκίνητο, που επίσης περιγράφει, του οποίου, όμως, δεν είναι κύριος, τα δε μοναδικά του εισοδήματα είναι ο μισθός του, ο οποίος το μήνα Ιανουάριο του έτους 2011 ήταν 1180,00ε καθαρά, και το εκ 370,00 ε μηνιαίο μίσθωμα του αναφερομένου ισογείου διαμερίσματος ιδιοκτησίας του στη Νέα Μάκρη Αττικής. Ιστορεί στην συνέχεια ότι το μέσο μηναίο κόστος διαβίωσης του (διαζευγμένος με δύο ανήλικα τέκνα, για τα οποία έχει δικαστικώς υποχρεωθεί να καταβάλλει διατροφή 420,00ε μηνιαία) ανέρχεται στο συνολικό ποσόν των 1130,00ευρώ, το οποίο αναλύει επαρκώς. Με βάση το ιστορικό αυτό εκθέτει τους λόγους που οδήγησαν σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του, αναφέρει ότι απέτυχε η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τις πιστώτριες και ζητεί να ρυθμιστούν δικαστικά οι αναφερόμενες οφειλές του προς τις καθ'εις πιστώτριες με βάση το σχέδιο διευθέτησης που προτείνει, άλλως να ρυθμισθούν δικαστικά τα χρέη του, να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση η αναφερόμενη στο ιστορικό ακίνητη περιουσία του.
    Η υπό κρίση αίτηση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3869/2010, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 : α) η από 11-3-2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, που υπογράφει ο δικηγόρος Αθηνών Αθανάσιος Παυλόπουλος και β)η από 28-3- 2011 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών και των απαιτήσεών τους, καθώς και για τις μεταβιβάσεις των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου, κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος με απαλλαγή του. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη, απορριπτομένου του αντιθέτου ισχυρισμού της, 1ης, 2ης, 3ης και 4ης των πιστωτών, και νόμιμη, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί στην ουσία της, αφού δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός του αιτούντος με τους πιστωτές του. Όσον αφορά τους ειδικότερους ισχυρισμούς των πιστωτών περί καταχρηστικής ασκήσεως, απαραδέκτου και νόμω αβασίμου της υπό κρίση αίτησης λεκτέα τα ακόλουθα : Ο ισχυρισμός της 2ης και 4Πζ των ανωτέρω πιστωτών περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος εκ μέρους του αιτούντος πρέπει να απορριφθεί πρωτίστως ως αόριστος, καθόσον για τη θεμελίωσή του δεν αναφέρουν τα απαραίτητα νόμιμα πραγματικά περιστατικά, αφετέρου δε ως ουσία αβάσιμος, διότι η άσκηση του δικαιώματος να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010, προϋποθέτει οφειλές και εκ συμβάσεως, η οποία προφανώς έχει προκύψει κατόπιν διαπραγματεύσεων, ως εν προκειμένω με τη 2η των πιστωτών, και δεν προϋποθέτει όχλησή της πριν την έναρξη της διαδικασίας που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος. Όσον αφορά τον ισχυρισμό περί απαραδέκτου που προέβαλε η 3η των ανωτέρω πιστωτών, «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», λόγω μη τήρησης των προθεσμιών των άρθρων 5παρ. 1 και 7 παρ. 1 του ν. 3869/2010, τυγχάνει απορριπτέος για τους ακόλουθους λόγους. Από τη διάταξη της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 5 του ν. 2869/2010 προβλέπεται πράγματι ότι ο αϊτών πρέπει να προσκαλέσει τους πιστωτές του να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις και να δηλώσουν εάν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών από την κατάθεση της αίτησης. Εν προκειμένω από τα στοιχεία του φακέλλου της παρούσας υπόθεσης προκύπτει ότι όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι πιστωτές (τραπεζικές εταιρείες) κατέθεσαν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους και δήλωσαν όλες ότι δεν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης και μάλιστα εντός της προθεσμίας των 2 μηνών από την κατάθεσης της αίτησης (15-3-2011). Για την συνέχιση της διαδικασίας η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3869/2010 ορίζει ότι ο οφειλέτης μπορεί να επιφέρει μεταβολές στο αρχικό σχέδιο διευθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των πιστωτών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών που αρχίζει μετά την πάροδο των 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο. Στην παρούσα υπόθεση από τα στοιχεία του φακέλλου προκύπτει ότι ο αιτών-οφειλέτης δεν έκανε χρήση του δικαιώματος αυτού, αποκρούοντας σιωπηρά τις παρατηρήσεις και προτάσεις των πιστωτών. Κατά συνέπεια από τον αρχικό προσδιορισμό της δικασίμου της συζήτησης σε χρόνο μικρότερο των προθεσμιών των ανωτέρω άρθρων δεν εμποδίσθηκε η νόμιμη διαδικασία, ούτε υπέστη δικονομική βλάβη κάποιος διάδικος. Για τους λόγους αυτούς ο ανωτέρω ισχυρισμός περί απαραδέκτου τυγχάνει απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος. Ο ισχυρισμός της 4ης των ανωτέρω πιστωτών ότι η υπό κρίση αίτηση τυγχάνει απαράδεκτη λόγω ελλείψεως διαδικαστικής προϋπόθεσης και συγκεκριμμένα λόγω του ότι δεν της απηύθυνε ποτέ αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού τυγχάνει απορριπτέος ως αβάσιμος. Από τα στοιχεία του υπό κρίση φακέλλου αποδείχθηκε ότι ο αϊτών στην αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό που είχε απευθύνει στους πιστωτές του και αποστείλει στις 13-12-2010 στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ είχε συμπεριλάβει τις οφειλές του προς την 4η των πιστωτών, η οποία κατά τον χρόνο σύναψης της συμβάσεως έφερε την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Η επωνυμία αυτή επέφερε σύγχυση στον αιτούντα, ο οποίος είχε θεωρήσει ότι είχε ορθά συμπεριλάβει την οφειλή του προς αυτήν στην αίτηση που είχε αποστείλει στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Ενόψει δε του γεγονότος ότι η 4η των πιστωτών δεν συμφωνούσε με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης (βλ. τις από 10-5-2011 παρατηρήσεις της) αλλά και της προτεινόμενης κατάργησης του σταδίου του εξωδικαστικού συμβιβασμού κρίνεται ότι ο ανωτέρω ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί.
    Τέλος περί του ισχυρισμού περί νόμω αβασίμου που προέβαλε το 5° των πιστωτών, ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», λεκτέα τα ακόλουθα. Σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν.2214/1994 για την εξυπηρέτηση και ασφάλιση των χορηγούμενων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από δημόσιους υπάλληλους και συνταξιούχους, κάθε δανειζόμενος υποχρεούται να εκχωρήσει υπέρ του δανειστή α]..., β] μέχρι τα 6/20της κανονισθησόμενης κύριας και επικουρικής συντάξεως του και όλων των μερισμάτων και άλλων παροχών, που τακτικά λαμβάνει από τα ασφαλιστικά του ταμεία. Η παραπάνω εκχώρηση είναι ισχυρή, καταργούμενης κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Σύμφωνα δε με το άρθρο 25 παρ.6 του ν.3867/2010, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ύστερα από αίτηση του υπόχρεου μπορούν να καθορίζονται όροι εξυπηρέτησης, επί μέρους συμφωνίες των δανειακών συμβάσεων και η διευθέτηση των τόκων υπερημερίας των μη κανονικά εξυπηρετούμενων οποιουδήποτε είδους δανειακών συμβάσεων, που έχει χορηγήσει προς φυσικά πρόσωπα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με τις παραπάνω ειδικές για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διατάξεις, ορίζεται εκ του νόμου εκχώρηση, κατά τα ποσοστά, που αναφέρονται, επί των αποδοχών του δανειολήπτη για την εξόφληση του δανείου και η διαδικασία ρυθμίσεως των μη κανονικά εξυπηρετούμενων δανείων, που έχει χορηγήσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο νόμος 3869/2010, μεταγενέστερος του ανωτέρω νόμου, ρυθμίζει γενικά τις οφειλές υπερχρεωμένων προσώπων χωρίς ρητή αναφορά στις ως άνω ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Κατά την αρχική δε εφαρμογή του ν. 3869/2010 επεκράτησε στη νομική θεωρία και νομολογία η άποψη ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 62 ν.2214/1994 και 25 παρ.6 ν.3867/2010 (Ειρ Αθ 15/2011 ΝΟΜΟΣ) και οι οφειλές προς το Τ.Π.& Δανείων δεν μπορούν νομίμως να ρυθμισθούν δικαστικά με τις λοιπές οφειλές σύμφωνα με το ν. 3869/2010. Μετά την πάροδο, όμως, ενός και πλέον έτους εφαρμογής του νόμου αυτού και προβληματισμού της θεωρίας για το ανωτέρω θέμα, τείνει να επικρατήσει η άποψη ότι οι οφειλές προς το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. δεν εξαιρούνται του ν. 3869/2010, άποψη την οποία θεωρεί σωστή το παρόν δικαστήριο για τους ακόλουθους λόγους. Οι διατάξεις του Ν. 3869/2010 είναι μεν γενικότερες σε σχέση με αυτές του άρθρ. 62 Ν. 2214/1994 και του άρθρ. 25 Ν. 3867/2010, πλην, όμως, είναι νεώτερες αυτών και κατά συνέπεια κατήργησαν σιωπηρά κάθε άλλη προηγούμενη διάταξη, που ρυθμίζει τον τρόπο αποπληρωμής των δανείων, τα οποία δεν εξυπηρετούνται κανονικά, καθόσον με τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 σκοπείται η ελάφρυνση των δανειοληπτών από την υπερχρέωση μέσω της λήψης παντός είδους δανείων και η αποκατάσταση της παραγωγικής τους δυνατότητας, η οποία υποσκάπτεται από το βάρος των χρεών τους (ο απεγκλωβισμός των δανειοληπτών από την περιθωριοποίηση λόγω της υπερχρέωσης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν.3869/2010), έτσι ώστε η αποδυνάμωση των (ενοχικών) δικαιωμάτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, ενώ η προνομιακή μεταχείρισή του έναντι των υπολοίπων πιστωτών (ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών) με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις νόμου δεν είναι ανεκτή δικαιοπολιτικά, διότι ο νομοθέτης με το νόμο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα θέλησε να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του οι χρηματικές οφειλές από δάνεια προς όλους τους πιστωτές (ιδιώτες και μη), επιπρόσθετα δε, στην περίπτωση, που ήθελε να εξαιρέσει του νόμου αυτού τις οφειλές προς το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα, θα το είχε πράξει ρητώς, όπως στην περίπτωση των οφειλών από τέλη προς ΝΠΔΔ (άρθρ. 1 παρ. 2 στοιχ. β), οι οποίες, όπως και οι λοιπές οφειλές της ίδιας ως άνω διάταξης (εξαιρούμενες της ρύθμισης χρεών και απαλλαγής), προέρχονται από την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή από σχέσεις δημοσίου δικαίου, περιπτώσεις δηλαδή στις οποίες το φυσικό πρόσωπο έχει την ιδιότητα του διοικουμένου (οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, ασφαλιστικές εισφορές) και όχι του ιδιώτη- αντισυμβαλλόμενου (πιστούχου) κατ’ άρθρ. 361 ΑΚ, ενώ η ίδια ως άνω διάταξη νόμου δεν διαλαμβάνει τίποτε για οφειλές από δάνεια, που χορήγησαν ν.π.δ.δ., όπως είναι εν προκειμένω το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με βάση, λοιπόν, το ανωτέρω σκεπτικό, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο ισχυρισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί εξαίρεσης των απαιτήσεών του έναντι του αιτούντος από την ρύθμιση του Ν. 3869/2010, είναι αβάσιμος και κατά συνέπεια τα ποσά, που καταβάλει μηνιαίως ο αϊτών τόσο προς το εν λόγω ν.π.δ.δ. όσο και προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε., το οποίο πάντως δεν προέβαλε ισχυρισμό ανάλογο με αυτόν του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, πρέπει να συμπεριληφθούν στο διαθέσιμο εισόδημα του αιτούντος για την ικανοποίηση όλων των αναφερομένων στην αίτηση πιστωτών του με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις του ανωτέρω νόμου (Ειρ. Καλύμνου 1/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), και οι προς αυτό οφειλές του αιτούντος να περιληφθούν στη ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος-οφειλέτη προς τους πιστωτές του με την παρούσα απόφαση.
    Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος που εξετάστηκε στο ακροατήριο με επιμέλεια του αιτούντος και περιέχεται στα πρακτικά συζητήσεως, τις έγγραφες προτάσεις των διαδίκων και τα έγγραφα που προσκομίζουν με επίκληση και την όλη διαδικασία από δείχθηκαν κατά την κρίση του παρόντος δικαστηρίου τα ακόλουθα : Ο αϊτών, Κ. Σ. του Ν., είναι κάτοικος Αρτέμιδας Αττικής, 44 ετών σήμερα, και εργάζεται στο Δήμο Βριλησσίων Αττικής ως μόνιμος υπάλληλος με την ειδικότητα του εργάτη καθαριότητας ΥΕ, με μικτό μηνιαίο μισθό το μήνα Ιανουάριο του έτους 2011 1332,00 ευρώ, όπως προκύπτει από την απόδειξη πληρωμής (εκκαθάρισης) του μηνός αυτού που προσκομίζει, μισθός, που σήμερα μειωθεί. Είναι διαζευγμένος από το έτος 2001 και έχει δύο τέκνα, τον Ι., ηλικίας σήμερα 17 ετών και την Ε., ηλικίας σήμερα 12-13ετών, για τη διατροφή των οποίων έχει υποχρεωθεί με την υπ'αριθμ. 1382/2004 Μον. Πρωτ. Αθηνών να καταβάλλει στη μητέρα τους, Α. Κ. του Ι. το συνολικό ποσόν των 420,00 ευρώ τις τρεις πρώτες ημέρες κάθε μήνα και σε χρόνο που ο αϊτών λάμβανε καθαρό μηναίο μισθό από το Δήμο Βριλησσίων εκ 1025,00ευρώ (βλ. την ανωτέρω απόφαση). Λόγω της μείωσης των εισοδημάτων του, όπως αυτή προκύπτει από τον συσχετισμό των εισοδημάτων του το οικ. έτος 2010 (βλ. το εκκαθαριστικό σημείωμα οικ, έτους 2010) με τα εισοδήματά του το οικ. Έτος 2011 (βλ. το έντυπο Ε1 της φορολογικής του δήλωσης και το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. Έτους 2011 που προσκομίζει), η οποία σύμφωνα με την κοινή πείρα συνεχίστηκε το έτος 2011, αλλά και το τρέχον έτος, ο αϊτών περιήλθε χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, δεν διαφαίνεται δε προοπτική βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης. Οι προς ρύθμιση οφειλές του δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της υπό κρίση αίτησης.
    Σε χρόνο προγενέστερο της κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης ο αϊτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, για τα οποία υπάρχει εμπράγματη ασφάλεια υπέρ του 5ου των πιστωτών, όπως ο αϊτών αναφέρει στην αίτησή του και αναφέρεται και στην μεταξύ τους σύμβαση (υποθήκη για 89.529,00 ευρώ), για τα οποία θα ισχύσουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010, ήτοι όλα τα χρέη, πλην μέρους εκείνων προς τον 5° των πιστωτών, μετά την κοινοποίηση της αίτησης θεωρούνται ληξιπρόθεσμα, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης. Οσον αφορά το χρέος προς το 5° των πιστωτών, που είναι εξασφαλισμένο με εμπράγματη ασφάλεια (υποθήκη), συνεχίζει να εκτοκίζεται με επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως. Ειδικότερα οι οφειλές του αιτούντος τους πιστωτές του είναι:
    1) Από την «ALPHA BANK Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα χορηγήθηκαν στον αιτούντα δύο δάνεια-κάρτες, για τις οποίες ο αϊτών της ώφειλε στις 12-11-2010 το συνολικό ποσόν των (100,76+887,35=)988,11 ευρώ (βλ. την από 12-11- .2010 κατάσταση οφειλών που ο αϊτών προσκομίζει και επικαλείται) και κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης το συνολικό ποσόν των 1150.96C (Βλ. τις έγγραφες προτάσεις της 1ης των πιστωτών).
    2) Από το «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ» του χορηγήθηκε δάνειο ποσού 5000,00 ευρώ, για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης το ποσόν των 3136.69 ευοώ. όπως προκύπτει από την από 15-11-2010 αναλυτική κατάσταση οφειλών της 2ης των πιστωτών, ελλείψει νεώτερης κατάστασης οφειλών.
    3) Από την τράπεζα «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» του χορηγήθηκε: α)καταναλωτικό δάνειο χωρίς εξασφαλίσεις με αριθμ. λογαριασμού ……, για το οποίο ώφειλε στις 17-11-2010 το συνολικό ποσόν των 4303,77 ευρώ με τους τόκους και μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης το ποσόν των 4468,01 ευρώ και β)δάνειο-πιστωτική κάρτα ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑ VISA με αριθμό λογαριασμού …….., για το οποίο ώφειλε στις 17-11-2010 6467,95 ευρώ και μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης 6863,21 ευρώ.
    4) Από την «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», όπως μετονομάστηκε η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», έλαβε στις 29-7-2009 δάνειο για αγορά αυτοκινήτου ύψους 11316,00 ευρώ, για το οποίο στις 31-2-2011 ώφειλε 11652.87 ευρώ.
    5) Από το ν.π.δ.δ. «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» του χορηγήθηκαν : α)στις 17-8-2005 στεγαστικό δάνειο ύψους 87500,00 ευρώ με εγγραφή υποθήκης για ποσό 89529,00 ευρώ και με οφειλόμενο υπόλοιπο στις 31-12-2011 ποσού 78489.26 ευοώ, όπως προκύπτει από το υπ'αριθμ. πρωτ. 151224/18-11-2010 έγγραφό του. Β) στις 18-5-2005 δάνειο μικροεπισκευών ύψους 10.000 ευρώ, για το οποίο οφείλει στις 31-12-2011 το ποσόν των 9933.36ευοώ. Και Γ)δάνειο με αρ. λογ. 02/6452 , για το οποίο οφείλει στις 31-12-2011 το ποσόν των 1819,77 ευρώ, όπως προκύπτει από το ίδιο ανωτέρω έγγραφο.
    Συνεπώς το σύνολο των οφειλών του αιτούντος προς τους πιστωτές του ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 117.514,13ε.
    Όπως προαναφέρθηκε ο αϊτών λάμβανε μικτό μηνιαίο μισθό τον Ιανουάριο του έτους 2011 εκ ποσού 1332,00 ευρώ και κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης καθαρό μηνιαίο μισθό 1090 ευρώ (βλ. την ένορκη κατάθεση της μάρτυρός του στα πρακτικά συζητήσεως της παρούσας, ελλείψει προσκόμισης πιο πρόσφατου εκκαθ. μισθοδοσίας). Έχει δε στην κυριότητα του ένα ισόγειο διαμέρισμα (με στοιχεία Ι-2), εμβαδού 51,25τμ στην οδό ……. αρ. …… στη Νέα Μάκρη Αττικής, το οποίο εκμίσθωνε από το Μάρτιο του έτους 2010 αντί μηνιαίου μισθώματος 370,00 ευρώ, όπως ο ίδιος ομολογεί στην αίτησή του, σήμερα δε είναι κενό. Εκτιμάται, όμως, ότι μπορεί να εκμισθωθεί εκ νέου και να αποφέρει μηνιαίο εισόδημα στον αιτούντα ύψους 250,00 ευρώ. Ακολούθως αποδείχθηκε ότι ο αϊτών είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει για τη μηνιαία διατροφή των ανωτέρω τέκνων του το ττοσόν των 420,00 ευρώ. Φιλοξενείται από τη μητέρα του σε ακίνητο ιδιοκτησίας της στην Αρτέμιδα Αττικής, επί της οδού …. και …… αρ. ….. και δεν έχει μηνιαία έξοδα για την συντήρηση σπιτιού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και τις συνήθειες των ελληνικών οικογενειών. Το δε ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του και τη διατροφή των τέκνων του ανέρχεται σε 950,00 ευρώ περίπου. Ο αϊτών έχει στην αποκλειστική κυριότητά του, όπως προαναφέρθηκε, μία ανεξάρτητη οριζότνια ιδιοκτησία οικοδομής στη Ν. Μάκρη Αττικής και συγκεκριμμένα το με στοιχεία 1-2 διαμέρισμα του ισογείου, το οποίο αποτελείται από δύο δωμάτια, χωλλ, κουζίνα, λουτρό και διάδρομο, έχει εμβαδόν 51,25 τμ και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 57,77/1000 εξ αδιαιρέτου. Η οικοδομή, στην οποία βρίσκεται το ανωτέρω διαμέρισμα είναι κτισμένη σε οικόπεδο εμβαδού 250,00τμ εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής. Ο αϊτών απέκτησε την κυριότητα του ανωτέρου ακινήτου (διαμέρισμα) για να χρησιμεύσει ως κύρια κατοικία του, με αγορά δυνάμει του υπ'αριθμ. 16848/20-4-2005 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Γ. Α. –Μ., νόμιμα μεταγεγραμμένου, αντί τιμήματος 102.715,00 ευρώ (αντικ. αξία 25.986,83ε). Δεν κατοικεί, όμως, σε αυτό για σοβαρούς λόγους, και δη οικονομικούς, ήτοι προκειμένου από την εκμίσθω ση του να καλύψει μέρος των οφειλών προς τους πιστωτές του. Με την υπό κρίση αίτηση ο αϊτών ζητεί την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του ανωτέρω ακινήτου του, το οποία αποτελεί την κύρια και μόνιμη κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010. Δεν έχει στην κυριότητα αυτοκίνητο, αφού το υπ'αριθμ. κυκλ. ………ΙΧΕ αυτοκίνητο που κατέχει έχει αγοράσει με παρακράτηση κυριότητας μέχρι την εξόφληση του τιμήματος από την 4Π των ανωτέρω πιστωτών. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτριών τραπεζών, συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των 350 ευρώ επί 48 μηνιαίες άτοκες δόσεις (άρθρο 6 παρ.3 του Ν.3869/2010), συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του. Ειδικότερα στην τράπεζα «ALPHA BANK Α.Ε.», της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 0,98% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αϊτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των τεσσάρων (4,00) ευρώ. Στην τράπεζα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 2,67% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αϊτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των δέκα ευρω και πενήντα λεπτών (10,50) ευρώ. Στην τράπεζα «CREDICOM FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 9,92% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αϊτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών τη ποσό των τριάντα εννέα (39,00) ευρώ. Στην τράπεζα «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 9,64% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αϊτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών τη ποσό των τριάντα οκτώ (38,00) ευρώ. Και Στο «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», του οποίου η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 66,79+10,00= 76,69% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αϊτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών για μεν την ενυπόθηκη οφειλή το ποσόν των διακοσίων εξήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (260,50?) και για τις λοιπές οφειλές του το συνολικό ποσόν των τριάντα εννέα (39,00) ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει ποσοστό 16% της απαίτησής της και θα έχει απομείνει υπόλοιπο. Για την εξόφληση του υπολοίπου η παραπάνω ρύθμιση του άρθρου 8 παρ.2 του ν. 3869/2010 θα συνδυαστεί με αυτή του άρθρου 9 παρ.2, του ανωτέρω νόμου. Το αίτημα του αιτούντος να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του, ήτοι του αναφερομένου στο ιστορικό ακινήτου επί της οδού ……… αρ. ……. στη Νέα Μάκρη, πρέπει να γίνει δεκτό, καθόσον συντρέχουν προς τούτο οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 2 εδ. α του Ν. 3869/2010. Για το λόγο αυτό, ήτοι για την διάσωση της κατοικίας των αιτούντων θα πρέπει να καταβληθεί το 85% της σημερινής εμπορικής της αξίας, δηλαδή ποσού 76.500,00 ευρώ (90.000? X 85%). Η αποπληρωμή του ποσού θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο που θα ισχύει με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεως κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η καταβολή του για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησής του πρέπει να ορισθεί σε είκοσι (20) χρόνια, λαμβανομένων υπόψη του συνόλου των χρεών του και των οικονομικών του δυνατοτήτων. Η μηνιαία δόση θα ανέλθει στο ποσόν των 320,00 ευρώ (76.500 ευρώ : 240 μήνες). Από τις δόσεις αυτές θα ικανοποιηθεί προνομιακά το 5η των πιστωτών, «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», της οποίας το υπόλοιπο του εμπραγμάτως ασφαλισμένου χρέους μετά την πάροδο 4ετίας, είναι μικρότερο του ποσού, που αντιστοιχεί το 85% της εμπορικής αξίας της κυρίας κατοικίας του αιτούντος, και ανέρχεται στο ποσόν των 66.000 ευρώ. Επομένως θα ικανοποιηθεί προνομιακά και θα λαμβάνει το ποσόν των 275 ευρώ από την ανωτέρω δόση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, ενώ το υπόλοιπο εκ 45,00 ευρώ θα καταβληθεί συμμέτρως στους υπολοίπους πιστωτές.
    Κατ' ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η αίτηση που κρίνεται να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών της, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 Ν. 3869/2010). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του Ν.3869/2010.
    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται την αίτηση κατά ένα μέρος .
Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος, με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν το πρώτο πενθήμερο του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης ως εξής : 1)στην τράπεζα «ALPHA BANK Α.Ε.» ο αϊτών είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των τεσσάρων (40,00) ευρώ. 2)Στην τράπεζα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ο αϊτών είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των δέκα ευρώ και πενήντα λεπτών (10,50?). 3)Στην τράπεζα «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ο αϊτών είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών τη ποσό των τριάντα οκτώ (38,00) ευρώ. 4) Στην τράπεζα «CREDICOM FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ο αϊτών είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών τη ποσό των τριάντα εννέα (39,00) ευρώ. Και 5) Στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ο αϊτών είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το συνολικό ποσόν των διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (299,50) ευρώ.
    Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή του ισογείου διαμερίσματος επί της οδόυ …… αρ. ….. στη Νέα Μάκρη Αττικής, που λεπτομερώς περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσας.
    Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει, για την διάσωση της ως άνω κατοικίας του το συνολικό ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (75.500,00) ευρώ, με μηνιαίες καταβολές ποσού τριακοσίων είκοσι ευρώ (320,00) και επί διακοσίους σαράντα (240) μήνες (20 χρόνια X 12 μήνες) προς προνομιακή ικανοποίηση της εμπραγμάτως ασφαλισμένης απαίτησης του 5ου των πιστωτών, που θα λάβει ποσόν 275,00 ευρώ μηνιαία για την απαίτηση αυτή και το υπόλοιπο ποσόν των 45,00 ευρώ θα κατανεμηθεί συμμέτρως για την εξόφληση των λοιπών απαιτήσεων. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα γίνεται εντός του πρώτου πενταημέρου εκάστου μηνός, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
    Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στο Κορωπί στις 30 Μαρτίου 2012.-
    Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Πρόεδρος:
Αλεξάνδρα Αληδρομίτη
Δικηγόροι:
Αθανάσιος Παυλόπουλος ,Αικατερίνη Σπάρτη ,Αρετή Χαλκίδη ,Ανθή Γεώργα ,Γεώργιος Δήμου
Λήμματα:
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά ,Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ,Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση ,Ρύθμιση οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ,Ρύθμιση οφειλών προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ,Υπαγωγή στο νόμο 3869/2010


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 


Δημοσίευση:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Δικαστήριο:
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος:
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αριθ. Απόφασης:
65
Ετος:
2012Περίληψη
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Επανάληψη της συζήτησης - Προσκόμιση εγγράφων και λοιπών αποδεικτικών μέσων -. Στη ρύθμιση των οφειλών κατά το ν. 3869/2010 υπάγονται και οι οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Διαταγή επανάληψης της συζήτησης προκειμένου να προσκομισθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν τα εμπράγματα δικαιώματα του αιτούντος σε ακίνητα, καθώς και πρόσφορα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης χρήσης των αναφερόμενων στο σκεπτικό της παρούσας οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Κείμενο Απόφασης
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Αριθμός απόφασης: 65/2012
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, Τριανταφυλλιά Στρατάκη και το Γραμματέα Δημήτριο Γριζάνο.
    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 27 Απριλίου 2012, για να δικάσει την υπόθεση:
    Του αιτούντος: ..., κατοίκου Νέας Πεντέλης Αττικής, ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Πατρινό.
    Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους και παρίστανται ως εξής: 1) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Ομήρου, αριθμός 23 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Φουρναράκο Ανδρέα, 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK INTERNATIONAL PLC», που έχει την έδρα της στο Λονδίνο, Ηνωμένου Βασιλείου και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στην Αθήνα, οδός Όθωνος, αριθμός 8 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Αντωνοπούλου Αλεξάνδρα, 3) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA BANK Α.Ε.», που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αριθμός 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ιωάννα Νταυλούρου, 4) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τ BANK Α.Ε.», που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Ομήρου, αριθμός 22 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρία Βάμβακα, 5) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αριθμός 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Φανή Σταθοπούλου, 6) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Όθωνος, αριθμός 8 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ισμήνη Φράγκου, 7) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε», που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Πεσμαζόγλου, αριθμός 2-6 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρία Βάμβακα, 8) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου, αριθμός 23 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δε εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από πληρεξούσια δικηγόρο, 9) Κυπριακής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MARFIN POPULAR BANK PUBLIK CO LTD», που έχει την έδρα της στη Λευκωσία Κύπρου και έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη οδός Μητροπόλεως αριθμός 20 και Κομνηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ελένη Μουζακίτη και 10) Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων», που έχει την έδρα του στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας, αριθμός 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο του Ευσταθοπούλου Θεοδώρα.
    Της κυρίως παρεμβαίνουσας: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DINERS CLUB», που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Λ. Συγγρού, αριθμός 52-54 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Αλεξάνδρα Αντωνοπούλου.
    Ο αιτών με την από 22-9-2011 αίτηση του, που απευθύνεται προς το δικαστήριο αυτό, που νόμιμα κατατέθηκε και γράφτηκε στο σχετικό βιβλίο με αύξοντα αριθμό 148/22-9-2011 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζητεί όσα αναφέρονται σ' αυτή.
    Κατά την δικάσιμο που ορίστηκε και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του πινακίου και συζητήθηκε. Το Δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι οποίοι ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που είχαν καταθέσει.
    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τη με αριθμό 5236Γ726-9-2011 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ανδρέα I. Διαμαντή, που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Η τελευταία όμως δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου, το Δικαστήριο, ωστόσο, θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (754 παρ. 2 ΚΠολΔ).
Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «DINERS CLUB OF GREECE S.A.», με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης δίκης και αναλύεται στο σημείωμα του, επικαλούμενη έννομο συμφέρον, άσκησε κύρια παρέμβαση αιτούμενη να περιληφθεί στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών η ίδια, διότι έχει δική της αυτοτελή απαίτηση κατά της αιτούσας, που έχει συμπεριληφθεί στις απαιτήσεις της δεύτερης των καθ' ων, ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK INTERNATIONAL PLC», η οποία αποτελεί διαφορετικό νομικό πρόσωπο από την παρεμβαίνουσα και ζητώντας την απόρριψη της αιτήσεως. Με το περιεχόμενο αυτό η εν λόγω κύρια παρέμβαση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί στο δικαστήριο αυτό (άρθρο 15 του ν. 3869/2010 σε συνδυασμό με παρ.1 εδ. β' του άρθρου 54 του ΠτΚ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 79 επόμενα του ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της συνεκδικαζόμενη, κατά το άρθρο 246 ΚΠολΔ, με την κύρια αίτηση.
    Εξάλλου, στη ρύθμιση των οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010 υπάγονται και οι οφειλές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, δεδομένου ότι από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει εξαίρεση τους. Συγκεκριμένα στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3869/2010 δεν συμπεριλαμβάνεται η οφειλή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εάν ο νομοθέτης ήθελε να μην υπαγάγει τις οφειλές αυτές στο νόμο θα το έπραττε, όπως έπραξε με την με την προσθήκη της γ' περίπτωσης στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 νόμου με το άρθρο 20 παρ. 15 ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α' 216/30-9-201 1), όπου προβλέφθηκε εξαίρεση από την προκειμένη ρύθμιση των χορηγουμένων δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 του ν. 3588/2007. Όσον αφορά το ειδικότερο νομικό καθεστώς που διέπει τους όρους χορήγησης των δανείων από το εν λόγω ταμείο επίσης δεν προκύπτει ότι αυτές εμποδίζουν νομικά τη συμπεριέλευση των δανείων αυτού (του Ταμείου) στην προκείμενη ρύθμιση, για τους παρακάτω λόγους: Πρώτον με το άρθρο 62 του ν. 2214/1994 προβλέπεται ότι για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των χορηγούμενων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τοκοχρεωλυτικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, προς τους δημοσίους υπαλλήλους κάθε δανειζόμενος υποχρεούται να εκχωρεί υπέρ του δανειστού μέχρι τα 6/10 όλων γενικά των μηνιαίων απολαβών του (μισθός, επιδόματα κλπ). Η εν λόγω εκχώρηση με τη ρύθμιση του ν.3869/2010 θα εξακολουθεί να ισχύει και απλώς θα μεταβάλλεται το ποσοστό του μισθού που παρακρατείται, το οποίο προφανώς θα είναι κατώτερο του ποσοστού των 6/10, καθότι ο οφειλέτης ευρισκόμενος σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, και φέροντας στο Δικαστήριο προς ρύθμιση τα χρέη του, συμπεριλαμβανομένης και της οφειλής προς το εν λόγω Ταμείο, θα αιτείται και σε περίπτωση ευόδωσης της αίτησης θα καθορίζεται ποσοστό μικρότερο των 6/10. Δεύτερον με το άρθρο 25 παρ. 6 του ν. 3867/2010 παρέχεται στους δανειολήπτες του εν λόγω ταμείου η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους και καθορίζονται οι όροι της εν λόγω ρύθμισης, σύμφωνα με τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω Ταμείου αποφασίζει τους όρους ρύθμισης. Η εν λόγω ρύθμιση δεν αποκλείει την προκείμενη ρύθμιση του ν. 3869/2010, καθότι κατά την πρώτη (ν. 3867/2010) προβλέπεται μια ρύθμιση των μελών του ταμείου με απόφαση του Δ.Σ., ενώ στην προκείμενη προβλέπεται ρύθμιση, η οποία είναι απότοκος δικαστικής κρίσης (Α. Κρητικός ν.3869/2010 έκδοση 2012 σελ. 62, ΕΙΡΘΕΣ 6958/2011 6958/201 1 ΔΕΕ 2012/42 με ευνοϊκά σχόλια του συγγραφέα). Σε κάθε δε περίπτωση η εξαίρεση του εν λόγω ταμείου, θα προσέκρουε στην αρχή της ισότητας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Συντάγματος, καθότι οι δανειολήπτες του εν λόγω ταμείου σε σχέση με τους δανειολήπτες των υπολοίπων πιστωτικών ιδρυμάτων θα στερούνταν αναιτιολόγητα των ευνοϊκών διατάξεων του ν. 3869/2010, καθότι από τον προαναφερόμενο νόμο (3867/2010) δεν προκύπτουν ευνοϊκές διατάξεις ανάλογες του ν. 3869/2010 καθώς η παράγραφος 6 του άρθρου 25 του ν. 3867/2010 προβλέπει όρους διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των δανείων και όχι απαλλαγής όπως προβλέπει ο προκείμενος νόμος (ΕΙΡΘΕΣ 1238/2012, 1239/2012, 1913/2012, ΕΙΡΚΑΛΥΜΝ 1/2012 ΤΝΠ "ΝΟΜΟΣ", Βενιέρη σε I. Βενιέρη - Θ. Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, σελ. 87-88). Με την κρινόμενη αίτηση του, ο αιτών, επικαλούμενος μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή του από αυτά.
    Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 και 4 παρ. 1 του ν. 3869/10, σαφώς προκύπτει ότι για το ορισμένο της αίτησης αρκεί να αναφέρεται ότι ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, ότι κατέβαλε προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε, ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Ακόμη στην αίτηση πρέπει να περιέχεται ακριβής περιγραφή της οικογενειακής (έγγαμος ή μη, προστατευόμενα μέλη) και περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη (το μέσο μηνιαίο εισόδημα του, τα πάσης φύσεως εισοδήματα του και τα περιουσιακά του στοιχεία), κατάσταση όλων των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Τέλος απαιτείται ορισμένο αίτημα, που είναι αυτό της ρύθμισης των χρεών του οφειλέτη με σκοπό την απαλλαγή του, εφόσον δε επιθυμεί να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του πρέπει να υποβάλλεται και σχετικό αίτημα. Παραπέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 216 και 747 ΚΠολΔ δεν απαιτείται πανηγυρική διατύπωση των παραπάνω στοιχείων και του αιτήματος της αίτησης, αλλά μπορούν να περιέχονται οπουδήποτε στο δικόγραφο, γιατί δεν καθορίζεται από το νόμο η παράθεση του σε ορισμένη θέση ή σειρά, αρκεί μόνο να προκύπτουν με σαφήνεια (βλ. ΑΠ 173/81 ΑρχΝ 32/258 ΕφΑΘ 2212/83 Δνη 24/1417). Εξάλλου, στην αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρονται τα γεγονότα εκείνα από τα οποία προκύπτει η μονιμότητα της αδυναμίας πληρωμής της αιτούσας, αρκεί η επίκληση της μονιμότητας της αδυναμίας, ενώ τα γεγονότα εξαιτίας των οποίων ο αιτών περιήλθε σε αυτή αποτελούν αντικείμενο απόδειξης (Αθ. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, Δεύτερη έκδοση 2012, σελ. 51, παρ. 8, 14 και 15). Επίσης, δεν απαιτείται η λεπτομερής αναφορά των εξόδων διαβίωσης του οφειλέτη, αρκεί η αναφορά της οικογενειακής του κατάστασης και των υποχρεώσεων του που συνδέονται μ' αυτήν, ώστε να μπορούν να εκτιμηθούν οι ανάγκες του, περιστατικά που περιέχονται στην ένδικη αίτηση (βλ. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ν. 3869/2010, Δεύτερη έκδοση, σελ. 91, Βενιέρη σε I. Βενιέρη - Θ. Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, σελ. 120 επ.). Συνεπώς, ενόψει του ότι στην κρινομένη αίτηση περιέχονται τα παραπάνω στοιχεία, οι ισχυρισμοί των καθ' ων πιστωτριών περί αοριστίας της αίτησης στερούνται βασιμότητας.
    Με το παραπάνω περιεχόμενο η υπό κρίση αίτηση, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2020). Για το παραδεκτό της, έχει νομίμως προσκομισθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 βεβαίωση περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού, όπως προκύπτει από την από 22-9-2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού του Δικηγόρου Αθηνών Γεώργιου Πατρινού, η αίτηση κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και έχει προσκομισθεί η από 12-10-2011 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων α) της περιουσίας και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, β) των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία του, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από το υπόλοιπο χρεών (άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010, είναι ορισμένη, συμφώνα με την προηγουμένη νομική σκέψη της παρούσας και νόμιμη, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 και 11 του ιδίου νόμου και πρέπει επομένως να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του.
    Με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 επιβάλλεται στον οφειλέτη η πρόσθετη υποχρέωση να υποβάλλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά του στοιχεία και τα εισοδήματα του, τόσο κατά τη διαδικασία που αρχίζει με την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4, όσο και κατά την περίοδο ρύθμισης των οφειλών του κατά τα άρθρα 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 του νόμου, χωρίς να εξετάζεται αν από την παράβαση της επιβαλλόμενης υποχρέωσης για συμμόρφωση προς το καθήκον της ειλικρινούς δήλωσης, όπως τούτο οριοθετείται από την παρ. 1 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου, επήλθε ή όχι ζημία σε πιστωτή. Κατά την άποψη του νομοθέτη αυτή θεωρείται ότι επήλθε. Ένας δε ανειλικρινής οφειλέτης ως προς τα εισοδήματα του και την περιουσία του δεν κρίνεται άξιος να τύχει της ευνοϊκής μεταχείρισης του νόμου. Ειδικότερες μορφές της ειλικρινούς δήλωσης αποτελούν η υποχρέωση του οφειλέτη, να καταθέσει αίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου, στην οποία πρέπει να περιέχει μεταξύ άλλων κατάσταση της περιουσίας του και των πάσης φύσεως εισοδημάτων του και της συζύγου του, καθώς και η υποχρέωση του να καταθέσει, σύμφωνα με την παρ. 2β του ιδίου άρθρου, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των παραπάνω καταστάσεων. Η παράβαση των υποχρεώσεων αυτών, εφόσον έγινε από δόλο ή βαρεία αμέλεια έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αίτησης ρύθμισης ή την έκπτωση από τη ρύθμιση που έχει ήδη αποφασισθεί και μέχρι δύο χρόνια από την επέλευση της, ενώ νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά την πάροδο δύο ετών από την τελεσίδικη απόρριψη της προηγούμενη αίτησης ή την τελεσιδικία την απόφασης περί έκπτωσης. Για να επέλθουν δε εις βάρος του οφειλέτη οι οριζόμενες από το νόμο δυσμενείς συνέπειες, δεν απαιτείται με τη συμπεριφορά του οφειλέτη να έχει μειωθεί (βλαβεί) η ικανοποίηση των πιστωτών, αρκεί ότι οι εσφαλμένες ή ατελείς δηλώσεις του οφειλέτη να είναι πρόσφορες να μειώσουν (ζημιώσουν) την ικανοποίηση των πιστωτών (Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ν. 3869/2010, Δεύτερη έκδοση, σελ. 229 επ.).
    Στην προκειμένη περίπτωση οι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έβδομη, και ένατη των καθ'ων με προφορικές δηλώσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων τους που περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης δίκης, όπως αναλύονται στις προτάσεις των τρίτης και ένατης εξ αυτών, προέβαλλαν την ένσταση της παράβασης του καθήκοντος αληθείας από τον αιτούντα. Συγκεκριμένα η τρίτη εξ' αυτών ισχυρίζεται ότι ο αιτών παρέβη το καθήκον αληθείας διότι, ενώ δηλώνει στην κατάσταση της περιουσίας του, την οποία συνοδεύει από την από 12-10-2011 υπεύθυνη δήλωση του, ότι έχει την επικαρπία ενός διαμερίσματος, του πρώτου ορόφου της κατοικίας, επιφάνειας 48,5 τ.μ. που βρίσκεται στην Νέα Πεντέλη Αττικής, επί των οδών ..., ωστόσο, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο από τον αντίδικο έντυπο Ε9 του έτους 2005, καθώς και από το εκκαθαριστικό Σημείωμα Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009, το εν λόγω ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο υιό του αιτούντος .... Ο αιτών στην προσθήκη αντίκρουση εμμένει στην ως άνω δήλωση του, ότι το παραπάνω το δικαίωμα επικαρπίας επί του ως άνω ακίνητου ανήκει στο ίδιο. Προς επίρρωση δε του ισχυρισμού του προσκομίζει το με αριθμό 386/1-8-1989 συμβόλαιο δωρεάς ψιλής κυριότητας οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος της Συμβολαιογράφου Αθηνών ..., νομίμως μετεγγραμμένου στο Υποθηκοφυλακείο Χαλανδρίου στον τόμο ... με αύξοντα αριθμό ..., από το οποίο προκύπτει ότι η μητέρα του αιτούντος, ..., μεταβίβασε την ψιλή κυριότητα του παραπάνω διαμερίσματος στον Δημήτρ..., ενώ παρακράτησε εφ' όρου ζωής της και του υιού της (αιτούντα) την επικαρπία του διαμερίσματος. Ωστόσο από τη μεταγραφή του ως άνω συμβολαίου στις 31-7-1990 (βλ. υπ' αριθμ 6321/31-7-1990 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου) μέχρι τη συζήτηση της κρινόμενης αιτήσεως έχουν παρέλθει άνω των είκοσι έτη, στο διάστημα των οποίων ενδέχεται να έχουν γίνει μεταβιβάσεις. Εξάλλου η ενάτη των καθ'ων ισχυρίζεται ότι ο αιτών παρέβη το καθήκον ειλτκρινούς δήλωσης, καθότι απέκρυψε από την κατάσταση της περιουσίας του, που συνοδεύεται από την από 12-10-2012 υπεύθυνη δήλωση του, το δικαίωμα ανέγερσης μελλοντικών ορόφων επί της ως άνω κατοικίας του, το οποίο προκύπτει από το με αριθμό 1303/25-7-2011 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου, ενώ ο αιτών ισχυρίζεται ότι έχει εξαντλήσει το περιθώριο ανοικοδόμησης επί του οικοπέδου εκτάσεως 403,6 τ.μ., στο οποίο βρίσκεται η κατοικία του, καθότι ο συντελεστής δόμησης ανέρχεται σε ποσοστό 0,6%, επιτρεπόμενης της ανοικοδόμησης 242 τ.μ., τα οποία καλύφθηκαν, χωρίς όμως να προσκομίζει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο προς υποστήριξη του ισχυρισμό του. Επίσης στην προσθήκη -αντίκρουση ο αιτών, απαντώντας στο αίτημα των καθ' ων για την εκποίηση των περιλαμβανομένων στην κατάσταση της περιουσίας του αγροτεμαχίων, ισχυρίζεται ότι τα αγροτεμάχια ανήκουν αποκλειστικά στη σύζυγο του και ως εκ τούτου είναι αλυσιτελές το αίτημα των καθ' ων πιστωτών να εκποιηθούν. Ωστόσο τα αγροτεμάχια περιλήφθησαν από τον τελευταίο στην περιεχόμενη στην αίτηση κατάσταση της περιουσίας του. Τέλος, ο αιτών ισχυρίζεται στην αίτηση του ότι το παραπάνω διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, 48,5 τ.μ., το έτερο διαμέρισμα του ισογείου επίσης ορόφου, επιφάνειας 75 τ.μ., καθώς και το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιφάνειας 107 τ.μ., τα οποία είναι ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, αποτελούν ωστόσο μια οικία, που εξυπηρετεί τις ανάγκες της οικογενείας του. Επομένως, επειδή με τις παραπάνω ασάφειες ως προς την περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος - οφειλέτη, δεν δύναται να κριθεί με ασφάλεια δικαίου η βασιμότητα ή μη της ένστασης ανειλικρινούς δήλωσης που προέβαλλαν οι καθ'ων πιστώτριες, ενόψει και των δυσμενών συνεπειών που επιφέρει σε βάρος του αιτούντα η παραδοχή ως βάσιμης της ένστασης, το Δικαστήριο κρίνει ότι, για την ασφάλεια του δικαίου, πρέπει να συμπληρωθούν οι αποδείξεις και να διαταχθεί η επανάληψη της συζητήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 759 παρ. 3 σε συνδυασμό με 254 του ΚΠολΔ, προκειμένω: α) να προσκομισθούν από τον αιτούντα ή άλλο διάδικο, νέα (που να αφορούν τουλάχιστον το χρόνο ασκήσεως της αιτήσεως) πιστοποιητικά του υποθηκοφυλακείου, αποσπάσματα του οικείου κτηματολογικού γραφείου καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει τα εμπράγματα δικαιώματα του αιτούντος σε όλες στις οριζόντιες ιδιοκτησίες, που βρίσκονται στη Ν. Πεντέλη Αττικής, επί των οδών ..., β) να προσκομισθούν έγγραφα από τα οποία προκύπτει ο συντελεστής δόμησης επί του παραπάνω οικοπέδου και η δυνατότητα οικοδομικής κάλυψης του, γ) να προσκομισθούν νέα (κατά το χρόνο τουλάχιστον ασκήσεως της αιτήσεως) πιστοποιητικά του υποθηκοφυλακείου, αποσπάσματα του οικείου κτηματολογικού γραφείου καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει τα εμπράγματα δικαιώματα του αιτούντος επί των περιλαμβανόμενων στην κατάσταση της περιουσίας του αγροτεμαχίων και δ) να προσκομισθούν, από οποιοδήποτε διάδικο, πρόσφορα αποδεικτικά μέσα, από τα οποία να προκύπτει, εάν οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελούν ένα ενιαίο ακίνητο, μη δυνάμενο να λειτουργήσει ανεξάρτητα ή ανεξάρτητες και αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, όπως ένορκες βεβαιώσεις διαφόρων εκτιμητών (π.χ. μεσιτών, μηχανικών, εργολάβων), εκθέσεις εκτίμησης ή άλλα έγγραφα, ώστε να δύναται το Δικαστήριο να διαμορφώσει γνώμη, κατ' εφαρμογή του ανακριτικού συστήματος που εφαρμόζεται στην προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 759 παρ. 3 και 744 του ΚΠολΔ (βλ. Αρβανιτάκη σε Κεραμέα - Κονδύλη - Νίκα σε Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμος II, υπό το άρθρο 744, αριθμ. 1-7 και 759, αριθμ. 1,2,4,5 και 8) για την δυνατότητα ανεξάρτητης χρήσης και εκποίησης των ανωτέρω οριζοντίων ιδιοκτησιών.
    Μετά ταύτα είναι ανάγκη το Δικαστήριο να επιφυλαχθεί σχετικά με την ουσιαστική βασιμότητα της αιτήσεως και τους λοιπούς ισχυρισμούς των διαδίκων για την μετά την προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων συζήτηση της αιτήσεως.
    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην της όγδοης των καθ' ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
    Αναβάλλει την έκδοση της οριστικής απόφασης
Διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να προσκομισθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, τα εμπράγματα δικαιώματα του αιτούντος στα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας ακίνητα, καθώς πρόσφορα αποδεικτικά μέσα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα ανεξάρτητης χρήσης των αναφερομένων στο σκεπτικό της παρούσας οριζοντίων ιδιοκτησιών.
    Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Χαλάνδρι, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, στις 4 Σεπτεμβρίου 2012.
    Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Πρόεδρος:
Τριανταφυλλιά Στρατάκη
Δικηγόροι:
Γεώργιος Πατρινός, Φουρναράκος Ανδρέας, Αντωνοπούλου Αλεξάνδρα, Ιωάννα Νταυλούρου, Μαρία Βάμβακα, Φανή Σταθοπούλου, Ισμήνη Φράγκου, Ελένη Μουζακίτη, Ευσταθοπούλου Θεοδώρα, Αλεξάνδρα Αντωνοπούλου
Λήμματα:
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα ,Οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ,Επανάληψη της συζήτησης ,Προσκόμιση εγγράφων και λοιπών αποδεικτικών μέσων


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Δημοσίευση:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ


ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Δικαστήριο:
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Αριθ. Απόφασης:
54
Ετος:
2012Περίληψη
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Επιλεκτική εξυπηρέτηση δανείων - Οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων -. Απόρριψη αίτησης για υπαγωγή στον νόμο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Ο αιτών δεν συμπεριέλαβε στην αίτησή του το χρέος του προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Και οι οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπάγονται στον νόμο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω αίτηση θα έπρεπε να απορριφθεί λόγω της καταχρηστικής άσκησής της διότι ο αιτών, αν και ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, εξαιρεί από τη ρύθμιση την οφειλή προς το ΤΠΔ, την οποία, όπως ο ίδιος διαλαμβάνει στην αίτηση του, εξακολουθεί να την εξυπηρετεί σε βάρος των λοιπών πιστωτών, τις οφειλές των οποίων εντάσσει στη ρύθμιση, αφήνοντας τα περιθώρια στον ως άνω παραληφθέντα πιστωτή να κινήσει διαδικασίες ατομικής εκτέλεσης.
Κείμενο Απόφασης
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)
Αριθμός Απόφασης 54/2012
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κωνσταντίνο Παρασκευοπούλου την οποία όρισε η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Χρυσούλα Πήτα.
    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 10 Οκτωβρίου 2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
    Των αιτούντων: 1) ... και 2) ..., το ..., κατοίκων αμφοτέρων Περιστερίου (οδός ...), οι οποίοι παραστάθηκαν ο πρώτος μετά και η δεύτερη δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Γρηγόρη Τυμπλαλέξη.
    Των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρ. 5 του ν. 3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ): 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.", νομίμως εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος αρ. 8), η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Νικόλαο Μαρινάκη, 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ", νομίμως εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αρ.86), η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Ελευθεριάδη, 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "PROBANK ΑΕ", νομίμως εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στο Μοσχάτο (οδός Πειραιώς αρ.74), η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ευγενία Λεωνιδοπούλου, 4) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "POSTBANK - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ", νομίμως εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πεσμαζόγλου αρ. 2-6), η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αναστάσιο Κοντοκώστα, και 5) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, νομίμως εκπροσωπούμενου, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγησιλάου αρ. 10), το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Παπαγεώργη.
    Οι αιτούντες με την από 15-7-2011 αίτηση τους διαδικασίας Εκούσιας Δικαιοδοσίας (Ν.3869/2010) που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 108/15-9-2011 ζήτησαν όσα αναφέρονται σ αυτή. Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίστηκε η σημερινή δικάσιμος.
    Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, μετά την εκφώνηση της από την σειρά της στο πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως πιο πάνω αναφέρεται, οι δε πληρεξούσιοι δικηγόροι των παριστάμενων διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους, που κατέθεσαν.
    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ο νομοθέτης του ν.3869/2010 δεν εκφράζεται ρητά υπέρ της συλλογικής διαδικασίας των πιστωτών αλλά τούτο προκύπτει εμμέσως από τις παρακάτω διατάξεις του εν λόγω νόμου εξαιρουμένων προφανώς των πιστωτών που ορίζονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 1 του εν λόγω νόμου: Πρώτον από την παρ. 1 του άρθρου 2 προκύπτει ότι προϋπόθεση για την ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου υποβολής αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή, αποτελεί η εκ μέρους του καταβολή προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού. Οι προτάσεις του οφειλέτη για εξωδικαστικό συμβιβασμό πρέπει να απευθύνονται προς όλους τους πιστωτές (βλ. Μ. Σταθόπουλου Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιοαγοράς 27.1.2011, Α. Κρητικός ερμ. ν.3869/2010 έκδοση 2010 σελ.54). Δεύτερον σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3869/2010 για την έναρξη της διαδικασίας ρύθμισης οφειλών και απαλλαγής απ' αυτές, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στη γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου στην οποία πρέπει να διαλαμβάνεται κατάσταση με τα πλήρη ονόματα και τις διευθύνσεις των πιστωτών του οφειλέτη και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σύμφωνα το εδ. β'της παρ.2 του άρθρου 4 ο νόμος επιβάλλει την υποχρέωση του οφειλέτη να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου ήτοι της παρ.1. Η πληρότητα αυτή προδήλως αναφέρεται στην καταχώρηση όλων των χρεών του και όλων των πιστωτών του και στην άπασα περιουσία του, στα εισοδήματα αυτού του συζύγου του. μάλιστα με το εδ. β' της παρ.2 του άρθρου 4 του εν λόγω νόμου θεσπίζεται ειδικό ποινικό αδίκημα για την παράβαση της παραπάνω υποχρεώσεως.
Τρίτον στην παρ.3 του άρθρου 1 του εν λόγω νόμου προβλέπεται άπαξ μόνο απαλλαγή από τα χρέη και επομένως σε περίπτωση που γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη τυχόν υποβληθείσα αίτηση για ρύθμιση των οφειλών αυτού αιτούντα - οφειλέτη, ο τελευταίος, στη περίπτωση που δεν είχε συμπεριλάβει κάποιον πιστωτή ή κάποια απαίτηση στην αίτηση για ρύθμιση δεν δύναται να τύχει νέας ρυθμίσεως. Η δε τυχόν υποβληθείσα νέα αίτηση θ' απορριφθεί ως απαράδεκτη, ανεξάρτητα εάν το χρέος του παραληφθέντα πιστωτή ή της παραληφθείσας απαίτησης υπήρχε κατά το χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης, καθότι δεν ορίζεται κάτι σχετικό στο νόμο. Η τυχόν ερμηνευτική προσέγγιση ότι στην τελευταία περίπτωση δηλαδή του παραληφθέντα πιστωτή ή της παραληφθείσας απαίτησης για χρέος που υπήρχε κατά το χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης θα μπορούσε να επανέλθει με νέα αίτηση ο αιτών - οφειλέτης θα επέφερε, πλην της ευθείας παράβασης της διάταξης που ομιλεί για άπαξ απαλλαγή από τα χρέη, και πλήρη αναστάτωση, καθότι πάρα πολλές ρυθμίσεις θ' ανατρέπονταν πλέον με την υποβολή νέας αίτησης που θα ζητούσε να συμπεριληφθεί και ο παραληφθείς πιστωτής στην ήδη υπάρχουσα ρύθμιση, αφού όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του αιτούντα θα είχαν τεθεί για την εξυπηρέτηση της αρχικής ρύθμισης, με αποτέλεσμα λόγω των επερχομένων ανατροπών να επιβαρύνεται με έξοδα τόσο ο οφειλέτης, ο οποίος σημειωτέον βρίσκεται σε άσχημη οικονομική κατάσταση, όσο και οι πιστωτές και οι εμπλεκόμενες στη ρύθμιση αρχές (δικαστήρια κλπ). Επίσης και από τον σκοπό του εν λόγω νόμου συνάγεται η συλλογικότητα - καθολικότητα των πιστωτών, αφού στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου αναφέρεται ότι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών αποβλέπει στη δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας στο υπερχρεωμένο φυσικό πρόσωπο για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, χωρίς τα ανυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος, με τη δυνατότητα απαλλαγής από υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εφόσον για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα εξαντλήσει τις δυνατότητες ικανοποίησης των πιστωτών του (βλ. αιτιολογική έκθεση του νόμου). Περαιτέρω όσον αφορά την παρ.6 του άρθρου 4 του εν λόγω νόμου, όπως αυτή είναι διατυπωμένη, καθότι αναφέρει ότι αν δεν συμπεριληφθεί στην κατάσταση της παρ.1 πιστωτής ή απαίτηση του δεν επηρεάζεται από την πορεία της διαδικασίας που αρχίζει με την υποβολή της αίτησης που προβλέπεται στην παρ.1 προφανώς του άρθρου 4, δεν προκύπτει απ' αυτή ότι ιδρύεται δικαίωμα του οφειλέτη να επιλέγει τα προς ρύθμιση χρέη και τους πιστωτές, απεναντίας εμμέσως και αυτή τείνει στη συλλογική - καθολική ρύθμιση των χρεών και πιστωτών, αφού προειδοποιεί τον αιτούντα - οφειλέτη να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός διότι σε περίπτωση που δεν συμπεριλάβει κάποιο χρέος ή κάποιον πιστωτή στην υποβληθείσα αίτηση της παρ.1 του άρθρου 4 αυτή δεν αποσβένυται αλλά εξακολουθεί να ισχύει, απεναντίας απ' ό,τι συμβαίνει στην πτωχευτική διαδικασία, όπου, εάν κάποιος πιστωτής δεν αναγγελθεί, αποκλείεται από το ενεργητικό πτωχευτικό (άρθρο 21 παρ.2 του Πτωχ. Κώδικα) και επομένως θα αποδέχεται ο αιτών - οφειλέτης ως ενδεχόμενο το γεγονός ότι, σε περίπτωση που τυχόν δεν διαπιστωθεί η ύπαρξη της κατά την εκδίκαση της αίτησης ρύθμισης και στη συνέχεια η απόρριψη της τελευταίας ως απαράδεκτης λόγω μη συμπεριέλευσή της, είτε θα κινδυνεύσει η ρύθμιση του ν' ανατραπεί, καθότι ο παραληφθείς πιστωτής θα προσπαθήσει πιθανόν να ικανοποιηθεί από τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα που έχουν εισφερθεί στην επελθούσα ρύθμιση, αφού, όπως προαναφέρεται, ο αιτών - οφειλέτης είναι υποχρεωμένος και μάλιστα με την απειλή ποινικής ευθύνης ν' αναφέρει όλα τα παραπάνω στοιχεία και το Δικαστήριο στη συνέχεια θα έχει προβεί στη διάθεση αυτών στη ρύθμιση (βλ. Περάκη διαδικασία ν.3869/2010 ΔΕΕ 4/2011 σελ. 405 όπου γίνεται αναφορά των κινδύνων της μη καθολικότητας των πιστωτών και των χρεών, Ε. Κιουπτσίδου - Στρατουδάκη Αρμενόπουλος 64ο Ανάτυπο σελ. 1484 και 1478 όπου αναφέρεται ότι η μη συμπεριέλευση όλων των πιστωτών και των χρεών του οφειλέτη, η οποία όμως υποστηρίζει ότι δύναται να συμβεί αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010, μπορεί να δημιουργήσει εμπλοκές στην υλοποίηση της ρύθμισης, διότι στους μη συμπεριληφθέντες πιστωτές καταλίπεται περιθώριο εκκίνησης διαδικασίας ατομικής εκτέλεσης και γι' αυτό θεωρεί ότι ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη θα ήταν η υπαγωγή στη προκείμενη διαδικασία όλων των πιστωτών), είτε θα ικανοποιήσει αυτή σε βάρος των βιοτικών του αναγκών, οι οποίες σημειωτέον θα ανέρχονται με την επελθούσα ρύθμιση στο ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης (βλ. αιτιολογική έκθεση του νόμου). Επί πλέον η δυνατότητα του οφειλέτη να προβεί σε επιλογή των πιστωτών θα παραβίαζε τις επιταγές της καλής πίστης (Μ. Σταθόπουλος), που μπορεί να επιτάσσει αυτή αυτοδύναμα (και όχι απλώς ως par condicio creditorum, όπως τη γνωρίζει το πτωχευτικό δίκαιο) την ίση μεταχείριση των πιστωτών (βλ. Περάκη Πτωχευτικό δίκαιο 2010 σελ. 176). Τέλος η επιλεκτική συμπεριέλευση των πιστωτών στη προκείμενη ρύθμιση είναι αντίθετη και με την αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης των πιστωτών που προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 8 του ν.3869/2010. Περαιτέρω, επειδή με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3869/2010. όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 85 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α 170/5-8-2011), ορίζεται οτι: «φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμίας πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση «των οφειλών τους και απαλλαγή», προκύπτει ότι ο νομοθέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες δυσχέρειες του νόμου με την αντικατάσταση της φράσης «των οφειλών αυτών» με τη φράση «των οφειλών τους» (παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 3996/2011), επέλεξε να διευκρινίσει ότι η διαδικασία της ρύθμισης των οφειλών φυσικών προσώπων αποτελεί συλλογική διαδικασία, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι οφειλές του αιτούντα. Τούτο προκύπτει σαφώς από τη γραμματική διατύπωση του άρθρου, μετά την τροποποίηση του «των οφειλών τους» αντί «των οφειλών αυτών». Στην περίπτωση δε που γίνει δεκτό ότι στη διαδικασία της ρύθμισης των οφειλών δεν είναι υποχρεωτικό ο οφειλέτης να περιλαμβάνει όλα τα χρέη του και ότι οι συνέπειες της δεν καταλαμβάνουν πιστωτές που δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν, μπορεί να προβληθεί από πιστωτή η ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της ρυθμίσεως των οφειλών, εάν ο οφειλέτης αδυνατώντας πράγματι να εξυπηρετήσει το σύνολο των οφειλών του, χρησιμοποιεί τη διαδικασία της ρύθμισης για να καταστρατηγήσει τα συμφέροντα ορισμένων μόνο δανειστών, ενώ σκοπίμως παραλείπει να συμπεριλάβει σε αυτήν άλλους πιστωτές προς τους οποίους ενεργεί πληρωμές σημαντικών ποσών, χωρίς να εντάσσονται οι απαιτήσεις τους στις κατηγορίες των εξαιρούμενων από τη ρύθμιση των απαιτήσεων ή στους οποίους αφήνει περιθώρια να ξεκινήσουν διαδικασίες ατομικής εκτέλεσης οι οποίες είναι δυνατό να δημιουργήσουν εμπλοκές στην υλοποίηση της ρύθμισης [Ευδ. Κιουτσίδου-Στρατουδάκη, Η απόφαση διευθέτησης οφειλών κατά το νόμο 3969/2010, Σεμινάρια ΕΣΔ της 29ης-30ης-9-2010). Εξαλλου, δεν είναι εύλογο να επιλέγει ο οφειλέτης ποιες απαιτήσεις θα εξυπηρετεί καταδικάζοντας κάποιες σε μη εξόφληση. Πολύ δε περισσότερο δεν μπορεί να ανταμείβεται επειδή άφησε να καταγγελθεί κάποιο δάνειο, το οποίο κατέστη έτσι ληξιπρόθεσμο στο σύνολο του, με απώτερο σκοπό να το περιλάβει στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου, εξυπηρετώντας με το εισόδημα του κάποιο άλλο δάνειο, επικαλούμενος εν συνεχεία την αδυναμία του να καταβάλει δόσεις στα πλαίσια ρύθμισης, ακριβώς επειδή εξυπηρετεί κάποιο ενήμερο δάνειο. Η επιλεκτική εξυπηρέτηση δανείων και η εγκατάλειψη άλλων από τον οφειλέτη, συνιστά, υπό προϋποθέσεις, ένα είδος δόλιας συμπεριφοράς της παρ. 1 του άρθρου 1 τον ν. 3869/2010 (Δ. Μακρή, Κατ' άρθρο ερμηνεία του ν. 3869/2010, σελ. 192-ΕιρΕλευσ 28/2012).
    Επίσης, στη ρύθμιση των οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010 υπάγονται και οι οφειλές του Τ.Π.Δ (Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων), καθότι από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει η εξαίρεση των εν λόγω οφειλών, αφού κατ' αρχάς δεν συμπεριλαμβάνεται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του άρθρου 1 παρ.2 του ν.3869/2010 και επομένως εφόσον ο νομοθέτησης ήθελε να μην υπαγάγει στην εν λόγω ρύθμιση αυτές τις οφειλές θα το έπραττε, όπως έπραξε με την επελθούσα τροποποίηση του εν λόγω νόμου με το ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216/30.9.2011), όπου προβλέφτηκε εξαίρεση από την προκείμενη ρύθμιση των χορηγούμενων δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007, κατά δεύτερον δε ότι στα εν λόγω δάνεια - οφειλές του εν λόγω ταμείου εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις περί συμβιβασμού του Δημοσίου δεν βρίσκει έρεισμα στο νόμο διότι ο ν. 3869/2010 ως ειδικότερος νόμος των διατάξεων περί συμβιβασμού του Δημοσίου κατισχύει έναντι των τελευταίων. Προσέτι από το ειδικότερο νομικό καθεστώς που διέπει τους όρους χορήγησης των δανείων από το εν λόγω Ταμείο δεν προκύπτει κάποιο νομικό εμπόδιο για τη συμπεριέλευση των δανείων αυτού (του Ταμείου) στη προκείμενη ρύθμιση για τους παρακάτω λόγους: Πρώτον με το άρθρο 62 του ν. 2214/1994 προβλέπεται ότι για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των χορηγούμενων δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, προς τους δημοσίους υπαλλήλους, κάθε δανειζόμενος υποχρεούται να εκχωρεί υπέρ του δανειστού μέχρι τα 6/10 όλων γενικά των μηνιαίων απολαβών του (μισθός, επιδόματα κλπ). Η εν λόγω εκχώρηση με τη ρύθμιση του ν.3869/2010 θα εξακολουθεί να ισχύει και απλώς θα μεταβάλλεται το ύψος του μισθού που παρακρατείται, το οποίο προφανώς θα είναι κατώτερο του ποσοστού των 6/10, καθότι ο οφειλέτης ευρισκόμενος σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, και φέροντας στο Δικαστήριο προς ρύθμιση τα χρέη του, συμπεριλαμβανομένης και της οφειλής προς το εν λόγω Ταμείο, θα αιτείται και σε περίπτωση ευόδωσης της αίτησης θα καθορίζεται ποσοστό μικρότερο των 6/10. Δεύτερον με το άρθρο 25 παρ.6 του ν. 3867/2010 παρέχεται στους δανειολήπτες του εν λόγω Ταμείου η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους και καθορίζονται οι όροι της εν λόγω ρύθμισης, σύμφωνα με τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω Ταμείου αποφασίζει τους όρους της ρύθμισης. Η εν λόγω ρύθμιση δεν αποκλείει την προκείμενη ρύθμιση του ν. 3869/2010, καθότι κατά την πρώτη (3867/2010) προβλέπεται μία ρύθμιση των μελών του Ταμείου με απόφαση του Δ.Σ., ενώ στη προκείμενη προβλέπεται ρύθμιση, η οποία είναι απότοκος δικαστικής κρίσης (βλ. 6958/2011 Ειρ. Θεσ/νίκης με θετικά σχόλια Α. Κρητικού ρύθμιση ν. 3869/2010 έκδοση 2012 σελ.62). Σε κάθε δε περίπτωση η εξαίρεση των δανείων του εν λόγω Ταμείου θα προσέκρουε στην αρχή της ισότητας που προβλέπεται στο άρθρο (4) τέσσερα του Συντάγματος, καθότι οι δανειολήπτες του εν λόγω Ταμείου σε σχέση με τους δανειολήπτες των υπολοίπων πιστωτικών ιδρυμάτων θα στερούνταν αναιτιολόγητα των ευνοϊκών διατάξεων του ν.3869/2010, καθότι από τον προαναφερόμενο νόμο (3867/2010) δεν προκύπτουν ευνοϊκές διατάξεις ανάλογες του ν. 3869/2010 καθώς η παράγραφος 6 του άρθρου 25 του ν. 3867/2010 προβλέπει όρους διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των δανείωνκαι όχι απαλλαγής απ' αυτά, όπως προβλέπει ο προκείμενος νόμος (ν.3869/2010).
    Το άρθρο 4 παρ.1 του νόμου 3869/2010 προβλέπει ότι για την έναρξη της διαδικασίας ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου. Η αίτηση πρέπει μάλιστα να περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία, απαραίτητα για το ορισμένο της. πέραν αυτών που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον οφειλέτη - φυσικό πρόσωπο, η αίτηση πρέπει να περιέχει και: α)κατάσταση της περιουσίας του, των εισοδημάτων του και των εισοδημάτων του συζύγου του, β)κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ)σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Επίσης, αυτή πρέπει να έχει ως αίτημα τη ρύθμιση οφειλών, με σκοπό να επέλθει η προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του οφειλέτη. Η έλλειψη αυτών των στοιχείων καθιστά την αίτηση απορριπτέα, ως απαράδεκτη. Επειδή, πρέπει ακόμη να παρέχεται στους δανειστές η δυνατότητα, στα πλαίσια της καθιερούμενης προδικασίας, να λάβουν θέση επί των προτάσεων του αιτούντα, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να είναι επαρκώς σαφή. (Ε. Κιουπτσίδου Αρμενόπουλος 64 σελ. 1477 και 1478). Ειδικότερα το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τυπική άποψη πρέπει να είναι επαρκώς προσδιορισμένο, ώστε εν σιωπή των πιστωτών (βλ. άρθρο 5 παρ.1 του νόμου) να δύναται να αποτελέσει θεμέλιο περιεκτικής ρυθμίσεως των χρεών (Α. Κρητικός ερμ. Ν.3869/2010 έκδοση 2010 σελ.71-ΕιρΘεσ 1238/2012).
    Με την κρινόμενη αίτηση τους οι αιτούντες, οι οποίοι είναι σύζυγοι, επικαλούμενοι μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς τις πιστώτριες, που αναφέρονται στην αίτηση, ζητούν, όπως σαφώς συνάγεται από το περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών τους, εκτός από το χρέος που έχει ο πρώτος αιτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εξόφληση του οποίου παρακρατείται μηνιαία από το μισθό του το ποσό των 227,00 ευρώ. Ζητούν δε την εξαίρεση από την ρευστοποίηση του ποσοστού συγκυριότητας της κύριας κατοικίας τους, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης οφειλών που υποβάλλουν.
    Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010), πλην όμως, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στη μείζονα σκέψη της προκείμενης είναι μη νόμιμη και ως εκ τούτου απορριπτέα ως απαράδεκτη, καθότι δε συμπεριλαμβάνεται στις πιστώτριες του πρώτου αιτούντα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το οποίο αυτός έχει συνάψει δανειακή σύμβαση και την οποία εξυπηρετεί, καθότι του παρακρατείται από το μισθό του το ποσό των 227,00 ευρώ μηνιαία. Εξάλλου, ακόμη και στην περίπτωση που γινόταν δεκτή η άποψη ότι ο αιτών-οφειλέτης δεν υποχρεούται να περιλαμβάνει προς ρύθμιση όλα τα χρέη του και επομένως ότι θα μπορούσε στην προκειμένη περίπτωση να μην συμπεριλάβει στην κατάσταση των πιστωτών του το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την ανωτέρω οφειλή του προς αυτό και να εξαιρέσει τη συγκεκριμένη οφειλή από τη ρύθμιση, η κρινόμενη αίτηση θα έπρεπε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, να απορριφθεί λόγω της καταχρηστικής άσκησης της, κατ' αποδοχή της σχετικής ένστασης των μετεχουσών πιστωτριών, διότι ο αιτών, αν και ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, εξαιρεί από τη ρύθμιση την παραπάνω οφειλή του προς τον ανωτέρω πιστωτή, την οποία, όπως ο ίδιος διαλαμβάνει στην αίτηση του, εξακολουθεί να την εξυπηρετεί σε βάρος των λοιπών πιστωτών, τις οφειλές των οποίων εντάσσει στη ρύθμιση, αφήνοντας τα περιθώρια στον ως άνω παραληφθέντα πιστωτή να κινήσει διαδικασίες ατομικής εκτέλεσης, δημιουργώντας προβλήματα στην υλοποίηση της ρύθμισης, στην οποία ενδεχομένως θα προέβαινε το Δικαστήριο τούτο. Επομένως η κρινόμενη αίτηση πρέπει ν' απορριφθεί και να μην επιδικαστεί δικαστική δαπάνη σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν. 3869/2010.
    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Απορρίπτει την αίτηση.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στο Περιστέρι στις 10.12.2012.
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνο Παρασκευοπούλου Χρυσούλα Πήτα


Πρόεδρος:
Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος
Δικηγόροι:
Γρηγόρης Τυμπλαλέξης, Νικόλαος Μαρινάκης, Γεώργιος Ελευθεριάδης, Ευγενία Λεωνιδοπούλου, Αναστάσιος Κοντοκώστας, Νικόλαος Παπαγεώργης
Λήμματα:
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα ,Επιλεκτική εξυπηρέτηση δανείων ,Οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Δημοσίευση:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

    Υπέρ της άποψης ότι δεν εμπίπτουν:


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Δικαστήριο: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης: 48
Ετος: 2011
Περίληψη
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Δικαστική ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου - Προϋποθέσεις υπαγωγής στο ν. 3869/2010 - Ρύθμιση οφειλών φυσικού προσώπου προς τράπεζες -. Αίτηση δημοσίου υπαλλήλου για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου αυτού και περιορισμός κατά 75% περίπου των οφειλών του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές για τέσσερα έτη, ενώ με την προσήκουσα πληρωμή των δόσεων, ο οφειλέτης θα απαλλαγεί του υπολοίπου. Άσκηση παρεμβάσεως. Οι διατάξεις του ν. 3869/2010, μέχρις διαφορετικής νομοθετικής ρυθμίσεως, δεν εφαρμόζονται επί των απαιτήσεών του κατά των οφειλετών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οι δυνατότητες ρύθμισης των οποίων είναι αυτές που παρέχονται από τον ν. 3867/2010. Δεκτή εν μέρει αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου προς τράπεζες. Κρίθηκε ότι λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων του αιτούντος και συγκεκριμένα του μισθού του, της ελλείψεως άλλων οικονομικών πόρων που θα διευκόλυναν το οικονομικό του πρόβλημα, καθώς και το κόστος διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειάς του, τις περικοπές που έχουν επέλθει στον μισθό του, δεν προβλέπεται άμεσα έξοδος από το πρόβλημα αδυναμίας εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με αποτέλεσμα ο αιτών έχει βρεθεί χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών. Αποφασίστηκε η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κατά τον τρόπο που αναφέρεται στην απόφαση.

Κείμενο Απόφασης
Αριθμός 48/Φ78/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία Χρόνη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως Κωνσταντίνας Βασιλείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2-6-2011, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση :

Αιτών: K.Α. του Ι. κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Πάρι Αναστασάκου.

Ο αιτών με την από 10-02-2011 αίτησή του, εκουσίας διαδικασίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 78/17-2-2011, ζήτησε, όσα αναφέρονται σε αυτή.

Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης οι αναφερόμενοι στην αίτηση πιστωτές του αιτούντος δήλωσαν ότι παρίστανται ως εξής:

1. Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία « ... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη, που καταστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Α.Κ.

2. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «...» και με τον δ.τ. «……», που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενο, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Γ.Σ.

3. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ν.Κ.

4. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «... AE», που εδρεύει στην Αθήνα νομίμως εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ν.Μ.

5. Η Ανώνυμος Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «...», που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη, δεν εμφανίσθηκε.

6. Η Ανώνυμος Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «...», που έχει έδρα στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου και είναι νομίμως εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ως ειδικής διαδόχου της ….. νομίμως εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Α.Ν.

7.- Το νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία ΤΠΔ, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον προϊστάμενο της γενικής Διεύθυνσής του, παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικαστικού αντιπροσώπου Γ.Δ. παρισταμένης και της ασκούμενης Η.Κ.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ' αυτό.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι πιστωτές προς τους οποίους η κρινόμενη αίτηση κοινοποιήθηκε κατ` εφαρμογήν του άρθρου 5 του ν.3869/2010 και 784 παρ. 2 ΚΠολΔ, καθίστανται διάδικοι, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σ` αυτήν, κεκτήνται δε τα υπό του νόμου οριζόμενα δικαιώματα ενώ υπόκειται στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις. (Π.Αρβανιτάκης Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων).

Όπως προκύπτει από την με αριθ. 9176Β /22-02-2011 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Αθηνών ................, που προσκομίζει ο αιτών, αντίγραφο της υπό κρίσιν αιτήσεώς του, στην οποία εμπεριέχονται και η κατάσταση η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 3869/2010 και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του με την αναφερομένη στο ίδιο άρθρο πρόκληση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, για τη δικάσιμου και κλήση προς συζήτηση, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «…. Α.Ε.». Πλην όμως, η τελευταία δεν εμφανίσθηκε κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει δε να δικαστεί ερήμην. Ωστόσο, η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (αρθρ. 754 παρ. 2 περ. 1 ΚΠολΔ)

Ο αιτών, επικαλούμενος με την υπό κρίσιν αίτηση του, έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι των πιστωτών του, που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινομένη αίτηση, αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού (βλ. την από 10-02-2011 βεβαίωση του δικηγόρου Πάρι Αναστασάκου), καθώς και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ιδίου, της συζύγου του, των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών (άρθρ. 13 παρ. 2 ν. 3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ιδίου νόμου. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των καθών - πιστωτών του, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «.... Α.Ε» (..... S.A), άσκησε κατά την επ`ακροατηρίω διαδικασία κύρια παρέμβαση με την οποία ζητάει να υπαχθεί στη ρύθμιση και η δική της αυτοτελής απαίτηση, η οποία είχε συμπεριληφθεί από την αιτούσα και είχε ενσωματωθεί στη συνολική απαίτηση της πιστώτριας-καθής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ......

Στη διαδικασία ρυθμίσεως των οφειλών κατά τον ν.3869/2010 εξωδικαστική και δικαστική, δεν είναι υποχρεωτικό να κληθούν και συμμετάσχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πιστωτές της αιτούσας. Οι μη συμμετέχοντες πιστωτές διατηρούν την ιδιότητα του τρίτου έναντι της εξελισσόμενης διαδικασίας, και σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 4 παρ.6 ν.3869/2010, δεν δεσμεύονται από τα αποτελέσματά της. Οι πιστωτές αυτοί διατηρούν ακέραιες τις δικονομικές δυνατότητες ατομικής ικανοποιήσεως των δικαιωμάτων τους, για το σύνολο των αξιώσεών τους απ`όλη την περιουσία του οφειλέτη. Παρ`όλ`αυτά δεν αποκλείεται να επιλέξουν να ασκήσουν παρέμβαση στη δίκη, αν δικαιολογούν έννομο συμφέρον όπως στην προκειμένη περίπτωση, που η απαίτηση της κυρίως παρεμβαίνουσας έχει ενσωματωθεί στις απαιτήσεις τρίτης πιστώτριας τράπεζας, η οποία και δεν αντιδικεί περί του αντιθέτου. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αίτημα προσδίδει στην εκούσια συμμετοχή του τρίτου στη διαδικασία, το χαρακτήρα της κύριας παρεμβάσεως, η οποία μάλιστα, μπορεί να ασκηθεί και με απλή δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.1 εδ.β` ΠτΚ σε συνδ.με το άρθρο 15 ν.3869/2010, κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διατάξεως του άρθρου 752 παρ.1 ΚΠολΔ. (Π.Αρβανιτάκης, Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του ν.3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Κατόπιν τούτου, η κύρια παρέμβαση, ως νομίμως ασκηθείσα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ`ουσίαν.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της έβδομης των καθών πιστώτριας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», με προφορική δήλωσή του που καταχωρήθηκε στα πρακτικά αλλά και με τις προτάσεις του, πρότεινε την ένσταση νόμω αβασίμου της αιτήσεως ως προς αυτό, για τον λόγο ότι το ΤΠΔ εξαιρείται από τις διατάξεις του ν.3869/2010. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος, ερειδόμενος στις διατάξεις του ν.3867/2010 σε συνδ. με το άρθρο 62 ν.2214/1994 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους των δανειακών συμβάσεων, οι απαιτήσεις του Τ.Π & Δανείων διασφαλίζονται και ικανοποιούνται αποκλειστικώς ή κατά την τάξη των προνομίων του. Για τις από οποιαδήποτε αιτία απαιτήσεις του κατά των οφειλετών του δανειοληπτών, που ζητούν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν.3869/2010 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ.62 του ν.2214/1994, που προσδιορίζουν τις ασφάλειες υπέρ του Τ.Π & Δανείων, δηλαδή εκτός από την παρεχόμενη εμπράγματη ασφάλεια και την κατά την συνομολόγηση του δανείου ολοκληρούμενη εκχώρηση των αποδοχών από μισθό ή σύνταξη μέχρι του ποσοστού του 6/10 αυτών, με όλες τις εκ του νόμου επερχόμενες συνέπειες από τις ασφάλειες αυτές. Συνεπώς οι διατάξεις του ν.3869/2010, μέχρις διαφορετικής νομοθετικής ρυθμίσεως, δεν εφαρμόζονται επί των απαιτήσεών του κατά των οφειλετών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οι δυνατότητες ρύθμισης των οποίων είναι αυτές που παρέχονται από τον Ν.3867/2010. Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του 7ου των καθών πρέπει να γίνει δεκτός ως νόμω βάσιμος και να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση ως νόμω αβάσιμη ως προς αυτόν.

    Επειδή από την εκτίμηση της καταθέσεως της μάρτυρος του αιτούντος, που δόθηκε ενόρκως ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών Κ.Α., εργάζεται ως καθηγητής …… και υπηρετεί στο …. Γενικό Λύκειο Γλυφάδας, είναι 57 ετών έγγαμος με δύο ενήλικα τέκνα, ηλικίας 26 και 22 ετών, αμφότερα φοιτητές, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙ Αθηνών, αντιστοίχως. Το ατομικό του εισόδημα, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας έτους 2010, ανέρχεται σε 20.365,02 ευρώ, ενώ οι μηνιαίες αποδοχές του φθάνουν στο ποσό των 1.828,07 ευρώ (βλ. βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών Ιουνίου 2010). Από το ποσό αυτό παρακρατείται μηνιαίως το συνολικό ποσό των 378,67 ευρώ, που αφορά 147,62 ευρώ δάνειο ΤΕΑΔΥ και 231,05 ευρώ δάνειο ΤΠΔ. Ο αιτών δεν έχει άλλα εισοδήματα, ενώ δεν διαθέτει ακίνητη ή κινητή περιουσία. Το ακίνητο, στο οποίο διαμένει με την οικογένειά του, ανήκει στη σύζυγό του Α.Ρ., η οποία εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος στην ΤΕΟ ΑΕ, με σύμβαση αορίστου χρόνου και με ειδικότητα εισπράκτορα διοδίων. Το ατομικό της εισόδημα ανέρχεται σε 24.948 ευρώ, σύμφωνα με το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας, έτους 2010, ενώ ο μηνιαίος μισθός της ανέρχεται σε 1.783,05 ευρώ (βλ. βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών Μαρτίου 2011). Η ίδια διαθέτει ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις της προς και από την εργασία της, καθώς και για τις μετακινήσεις της οικογένειάς της.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ενδίκου αιτήσεως, ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία ήδη με την κοινοποίηση της αιτήσεως θεωρούνται ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αιτήσεως (βλ.Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ.98 επ.).

1)Από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «….. ….», του έχουν χορηγηθεί α) η με αριθ. ...... σύμβαση, με σύνολο οφειλής 9.941,79 ευρώ β) η με αριθμ.......... σύμβαση, με σύνολο οφειλής 17.511,42 ευρώ και γ) η με αριθ.

............................. σύμβαση, με σύνολο οφειλής 3.798,45 ευρώ.

    2) Από το …….. του έχει χορηγηθεί η με αριθ. λογαριασμού 1107-525-0 σύμβαση καταναλωτικού δανείου, με σύνολο οφειλής 739,32 ευρώ.

3) Από την ….. (μέλος του ΤΤ Hellenic Post bank): η με αριθ. λογαριασμού ................ σύμβαση από πιστωτική κάρτα, με σύνολο οφειλής 4.048,21 ευρώ.

4) Από την ……. ….: α) η με αριθ. λογ. .......... σύμβαση καταναλωτικής πίστης, με σύνολο οφειλής 15.501,65 ευρώ και β) η με αριθ. .......... σύμβαση καταναλωτικής πίστης, με σύνολο οφειλής ύψους 8.233,80 ευρώ.

    5) Από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ….. του έχουν χορηγηθεί: α) η με αριθ. .............. σύμβαση καταναλωτικού δανείου, με σύνολο οφειλής 3.494,19 ευρώ β) η με αριθ. ............. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, με σύνολο οφειλής 16.306,57 ευρώ και γ) η με αριθ. .............. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, με σύνολο οφειλής ύψους 15.424,59 ευρώ.

6) Από την ……..: η με αριθ. .............. σύμβαση ελεύθερου δανείου, με σύνολο οφειλής 3.597,02 ευρώ.

7) Από την ……………: η με αριθ. ........... σύμβαση προσωπικού δανείου, συνολικής οφειλής 8.934,68 ευρώ.

8) Από την ………..: η με αριθ. ............. σύμβαση πιστωτικής κάρτας CD, με σύνολο οφειλής 402,32 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε εκατόν εννέα χιλιάδες τετρακόσια έξι (109.406)ευρώ.

Λαμβανομένων υπόψιν των εισοδημάτων του αιτούντος και συγκεκριμένα του μισθού του, της ελλείψεως άλλων οικονομικών πόρων που θα διευκόλυναν το οικονομικό του πρόβλημα, καθώς και το κόστος διαβίωσης του ίδιου και της οικογενείας του, τις περικοπές οι οποίες έχουν επέλθει στον μισθό του, δεν προβλέπεται άμεσα έξοδος από το πρόβλημα αδυναμίας εξυπηρετήσεως των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με αποτέλεσμα ο αιτών να έχει βρεθεί χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ως άνω οφειλών του. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο, αφού λάβει υπόψιν το εισόδημά του και αφού σταθμίσει τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και της οικογενείας του, για την κάλυψη των οποίων κρίνει ότι χρειάζονται 1500 ευρώ το μήνα, πρέπει να τον υποχρεώσει να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών το ποσό των 600 ευρώ για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του, συμμέτρως διανεμόμενο. Και ειδικότερα

1.- Για την απαίτηση της ……., η συνολική απαίτηση της οποίας ανερχόταν στις 28-2-2001 σε 32.728 ευρώ, που αποτελεί το 29,91% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει 179,49 ευρώ και συνολικά 8.615,31 ευρώ.

2.- Για την απαίτηση του ….. , η συνολική απάιτηση του οποίου ανέρχεται σε 739 ευρώ, ήτοι το 0,68% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει 4,05 ευρώ και συνολικά 194,53 ευρώ.

3.- Για την απάιτηση της ………, συνολικού ύψους 4.048,21 ευρώ που αποτελεί το 3,70% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει 22,20 ευρώ και συνολικά 1065,59 ευρώ.

4.- Για την απαίτηση της …………… α) για τον με αριθ. ...... λογαριασμό καταναλωτικής πίστης, συνολικού ύψους 15.501,65 ευρώ, που αποτελεί το 14,17% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει 85,01 ευρώ και συνολικά 4.080,48. β) για τον με αριθ. ......... λογαριασμό κατ/τικής πίστης, συνολικού ύψους 8233,80 ευρώ, που αποτελείτο 7,53% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει 45,15 ευρώ και συνολικά 2.167,25 ευρώ.

5.- Για την απαίτηση της ….. α) για τον με αριθ. .................... λογαριασμό κατ/λωτικού δανείου, συνολικού ύψους 3.494,19 ευρώ, που αποτελεί το 3,19% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει 19,16 ευρώ και συνολικά 919,76 ευρώ β) για τον με αριθ. ............λογαριασμό πιστωτικής κάρτας, συνολικής οφειλής 16.306,57 ευρώ, που αποτελεί το 14,90% της συνολικής οφειλής θα καταβάλει 89,42 ευρώ και συνολικά 4.292,39 ευρώ, γ) για τον με αριθ. ............. λογαριασμό πιστωτικής κάρτας, συνολικού ύψους 15.424,59 ευρώ, που αποτελεί το 14,10% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει 84,59 ευρώ και συνολικά 4.060,21 ευρώ δ) ο με αριθ. 4792730905681140 λογαριασμός πιστωτικής κάρτας, με συνολικό ύψος 1,04 (ημερομ.υπολογ.23-09- 2010) θα εξοφληθεί.

6.- Για την απαίτηση της …… συνολικού ύψους 3.597,02 ευρώ, που αποτελεί το 3,29 % της συνολικής οφειλής θα καταβάλει 19,73 ευρώ και συνολικά 946,87 ευρώ.

7. Για την απαίτηση της …… συνολικού ύψους 8.934,68 ευρώ που αποτελεί το 3,29% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει 19,73 ευρώ και συνολικά 946,87 ευρώ.

8.- Για την απαίτηση της ……. (κύρια παρεμβαίνουσα), συνολικού ύψους 402,32 ευρώ που αποτελεί το 0,37% της συνολικής οφειλής, θα καταβάλει 2,20 ευρώ και συνολικά 105,82 ευρώ.

Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει με την ανωτέρω ρύθμιση ο αιτών ανέρχεται σε 28.800 ευρώ, ήτοι ποσοστό 26,32% αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

Κατόπιν τούτου, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως εν μέρει βάσιμη και κατ`ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του σύμφωνα με το διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των δανειστών, που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή του κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν.3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία, με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσης ρυθμίσεως. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ`άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της πέμπτης των καθών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. Απορρίπτει την αίτηση ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δέχεται εν μέρει την αίτηση, ως προς τους λοιπούς διαδίκους. Δέχεται την προφορικώς ασκηθείσα κύρια παρέμβαση της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «..................».

Καθορίζει τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές του αιτούντος προς τους καθών πιστωτές του σε εξακόσια (600) ευρώ, διανεμόμενες μεταξύ τους ως εξής:

1.- Για την απαίτηση της …...., θα καταβάλει το ποσό των 179,49 ευρώ το μήνα και συνολικά 8.615,31 ευρώ.

2.- Για την απαίτηση του ….. …., θα καταβάλει 4,05 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 194,53 ευρώ.

3.- Για την απαίτηση της …………, συνολικού ύψους 4.048,21 ευρώ, θα καταβάλει 22,20 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 1.065,59 ευρώ.

4.- Για την απαίτηση της ……………….α) για τον με αριθ. .......... λογαριασμό καταναλωτικής πίστης, συνολικού ύψους 15.501,65 ευρώ, θα καταβάλει 85,01 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 4.080,48, β) για τον με αριθ. ............ λογαριασμό κατ/λωτικής πίστης, συνολικού ύψους 8.233,80, θα καταβάλει 45,15 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 2.167,25 ευρώ.

5.- Για την απαίτηση της …….. ……… α) για τον με αριθμ. ............ λογαριασμό κατ/λωτικού δανείου, συνολικού ύψους 3.494,19 ευρώ, θα καταβάλει 19,16 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 919,76 ευρώ β) για τον με αριθ. .............. λογαριασμό πιστωτικής κάρτας, συνολικής οφειλής 16.306,57 ευρώ, θα καταβάλει 89,42 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 4.292,39 ευρώ, γ) για τον με αριθ. ............. λογαριασμό πιστωτικής κάρτας, συνολικού ύψους 15.424,59 ευρώ, θα καταβάλει 84,59 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 4.060,21 ευρώ και δ) ο με αριθ. ........... λογαριασμός πιστωτικής κάρτας, με συνολικό ύψος 1,04 (ημερομ. υπολογ. 23-09-2010), θα εξοφληθεί.

6.- Για την απαίτηση της …….., συνολικου ύψους 3.597,02 ευρώ θα καταβάλει 19,73 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 946,87 ευρώ.

7.- Για την απαίτηση της ……., συνολικού ύψους 8.934,68 ευρώ, θα καταβάλει 19,73 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 946,87 ευρώ.

8. Για την απαίτηση της …….. (κύρια παρεμβαίνουσα), συνολικού ύψους 402,32 ευρώ, θα καταβάλει 2,20 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 105,82 ευρώ.

    Οι ως άνω δόσεις θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός αρχής γενομένης από το μήνα Οκτώβριο 2011.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 29 Αυγούστου 2011.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Δικαστήριο: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης: 15
Ετος: 2011
Περίληψη
Προστασία καταναλωτή - Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ανακοίνωση δίκης - Υπαγόμενα στο νόμο πιστωτικά ιδρύματα - Οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Δόλος - Ρύθμιση χρεών - Προστασία κύριας κατοικίας -. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Διαγραφή τραπεζικών χρεών. Η βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορεί να προσκομιστεί εντός της μηνιαίας προθεσμίας από την κατάθεση της αίτησης και, ως εκ τούτου, μπορεί να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης. Δεν απαιτείται για το παραδεκτό της αίτησης η διακριτή κοινοποίηση στους πιστωτές της κατάστασης περιουσίας και εισοδημάτων και του σχεδίου διευθέτησης, εφόσον αυτά περιλαμβάνονται στο κοινοποιηθέν κείμενο της αίτησης. Εν μέρει δεκτή αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εξαιρείται από την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/ 2010, καθώς ισχύει η υποχρεωτική εκχώρηση σε αυτό ποσού 6/10 του μηνιαίου μισθού ή της σύνταξης για την αποπληρωμή του δανείου. Οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010, αλλά σ’ αυτές των άρθρων 62 ν. 2214/1994 και 25 ν. 3867/2010. Μόνη η ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων δεν αποτελεί δόλια συμπεριφορά του οφειλέτη που οδηγεί στην εξαίρεσή του από το πεδίο εφαρμογής του νόμου, καθώς για την ύπαρξη δόλου απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες του οφειλέτη που αποσκοπούσαν στην απόκρυψη των οικονομικών του στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα και στην περαιτέρω δανειοδότησή του. Προσδιορισμός των μηνιαίων καταβολών που πρέπει να πραγματοποιηθούν για τέσσερα έτη, ώστε να επέλθει με την πάροδο της τετραετίας η απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των χρεών του, με βάση τη μορφή και το ύψος των απαιτήσεων, όπως αυτές εισφέρονται από τον οφειλέτη. Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί και κατά τη συζήτηση της αίτησης στο ακροατήριο. Εξαίρεση της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση με την επιβολή στον οφειλέτη της υποχρέωσης να αποπληρώσει ποσό που ανέρχεται στο 30,00% της εμπορικής αξίας αυτής και παροχή τριετούς περιόδου χάριτος για την έναρξη εξυπηρέτησης του ποσού αυτού. Κρίθηκε ότι τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών του. Το δικαστήριο προέβη σε ρύθμιση των μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά του για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του αιτούντος θα επέλθει μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση. Συγκεκριμένα: εξαίρεση της πρώτης κατοικίας του δανειολήπτη από την υπό ρευστοποίηση περιουσία και την υποχρέωση καταβολής του 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Κριτήρια διάγνωσης της μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των οφειλών του αιτούντος. Διαγραφή τραπεζικών δανείων ύψους 200.000 ευρώ από συνολικές εισφορές ύψους 222.200 ευρώ. Αποπληρωμή του εναπομείναντος χρέους εντός 14 ετών, με μηνιαίες καταβολές ύψους 310 ευρώ. Περίοδος χάριτος 3 ετών. Πρώτη καταβολή την 1.7.2014.

Κείμενο Απόφασης
Αριθμός 15/Φ1/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Αικατερίνη Ζοβάνου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την παρουσία της Γραμματέα Δέσποινας Μαυρίδου.

    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 3-5-2011 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

    Του αιτούντος - ανακοινώνοντος δίκη και υπέρ ου η πρόσθετη παρέμβαση:..... κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δημητρίου Λυρίτση.

    Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.] και παρίστανται ως εξής:

    1. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ".....", νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Νικολάου Κάντα,

2. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ...., νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Καλλιόπης Ευαγγέλου,

    3. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία........ η οποία εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Γεωργίου Δημόπουλου,

    4. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ...... νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και δεν παραστάθηκε,

    5. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία .... νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αλεξάνδρας Καρκατζούλη,

    6. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ....., νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Νικολάου Μόσχου,

    7. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ...... η οποία εδρεύει στο Λονδίνο και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, νόμιμα εκπροσωπούμενη, παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Χαράλαμπου Γκότση,

    8. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ...... νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαγδαληνής Μαυρομιχάλη,

    9. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ......, νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Καλογεροπούλου.

    Του προς ον η ανακοίνωση δίκης- προσθέτως παρεμβαίνοντος: Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΏΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ", νόμιμα εκπροσωπούμενου, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Γεωργίου Δήμου.

Ο αιτών με την από 7-1-2011 αίτηση του, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1/7-1-2011 και την από 5-4-2011 και με αύξοντα αριθμό έκθεσης κατάθεσης 210/6-4-2011 ανακοίνωση δίκης της ίδιας διαδικασίας και το προσθέτως παρεμβαίνον με την από 3-5-2011 πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του αιτούντος, που ασκήθηκε προφορικά κατά την παραπάνω δικάσιμο, ζήτησαν, όσα αναφέρονται σ' αυτή.

    Για τη συζήτηση της αίτησης, της ανακοίνωσης δίκης και της πρόσθετης παρέμβασης ορίστηκε η δικάσιμος, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

    Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σ'αυτό,

    Μελέτησε τη δικογραφία.

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Όπως προκύπτει από τη προσκομιζόμενη με αριθμό 1654 Β/11-1-2011 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθήνας ..., ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως αυτής επιδόθηκε νόμιμα στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ".........." Εφόσον, λοιπόν, η τελευταία δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο από τη σειρά του πινακίου θα δικαστεί σαν είναι παρούσα.

    Στην αίτηση, που κρίνεται, εκτίθενται τα παρακάτω: Ο αιτών βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τους πιστωτές του, που αναφέρονται στην υποβληθείσα κατάσταση πιστωτών και ζητάει να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλει. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας [άρθρο 3 ν. 3869/2010] και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 α] βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού με αριθμό πρωτοκόλλου 376/18-1-2011 που υπογράφεται από τον Ευάγγελο Ζερβέα, Συνήγορο του Καταναλωτή και β] υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με ημερομηνία 7-1-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Η ημερομηνία 18-1-2011 που αναφέρεται στη βεβαίωση αποτυχίας του δικαστικού συμβιβασμού, αποτελεί προφανώς την ημερομηνία συντάξεως της βεβαιώσεως αυτής, πέρα τούτου όμως η αναγραφή ημερομηνίας μεταγενέστερης της καταθέσεως της αιτήσεως δεν καθιστά την αίτηση απαράδεκτη, αφού ο οφειλέτης έχει προθεσμία ενός μηνός από την κατάθεση της αιτήσεως να προσκομίσει τη βεβαίωση, ενώ δεν αμφισβητήθηκε από κανένα πιστωτή ότι η απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού έχει αποτύχει. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη κατ ορισμένη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του. Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αίτηση δεν είναι παραδεκτή" διότι δεν τους έχουν επιδοθεί από τον οφειλέτη τα προβλεπόμενα από τον νόμο κατάσταση περιουσίας του οφειλέτη και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν είναι βάσιμος, διότι εφόσον οι ίδιοι αναφέρουν ότι τους έχει επιδοθεί ως συνημμένο της αίτησης ρύθμισης, η αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού του οφειλέτη, που περιέχει τα παραπάνω στοιχεία, έχουν λάβει γνώση αυτών και συνεπώς πληρούται ο σκοπός του νόμου για την γνώση των πιστωτών αναφορικά με την περιουσία του οφειλέτη και το σχέδιο ρύθμισης, Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αίτηση είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως, διότι δεν περιέχει τα στοιχεία, που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. του παραπάνω νόμου, αλλά τα στοιχεία αυτά περιέχονται στα κατατεθέν μαζί με την αίτηση σχέδιο εξωδικαστικού συμβιβασμού, δεν είναι βάσιμος και πρέπει να απορριφθεί, διότι από τη διατύπωση του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, στο οποίο ορίζεται ότι ο οφειλέτης επιδίδει στους πιστωτές αντίγραφα της αίτησης, της κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του και του σχεδίου διευθέτησης, προκύπτει ότι η κατάσταση περιουσίας και το σχέδιο μπορούν είτε να ενσωματωθούν στην αίτηση, είτε να τη συνοδεύουν ως εξ υπαρχής συνημμένα έγγραφα, που κατατίθενται μαζί της και συμπληρώνουν παραδεκτά το περιεχόμενο της. Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αίτηση δεν είναι νόμιμη διότι τόσο το αρχικό όσο και το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης είναι αόριστα, αφού το μεν πρώτο αναφέρει ως πρόταση του οφειλέτη την καταβολή του ελάχιστου δυνατού ποσού, ενώ το δεύτερο αναφέρει την καταβολή των 200 ευρώ μηνιαίως γενικώς στους πιστωτές δεν είναι βάσιμος, διότι ο νόμος δεν προβλέπει ούτε το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου, ούτε δικαστικό έλεγχο του περιεχομένου του, συνεπώς αυτό μπορεί να καθοριστεί ελεύθερα από το οφειλέτη, παραδεκτά δε προτείνεται ακόμα και σχέδιο με μηδενικό περιεχόμενο [Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών, σελ.71]. Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι το περιλαμβανόμενο στην αίτηση αίτημα του αιτούντος είναι αόριστο, διότι απλώς αναφέρει ότι ζητάει να υπαχθεί τις διατάξεις του ν.3869/2010, επειδή βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπληρώσεως των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, δεν είναι βάσιμος, διότι ο νόμος δεν ορίζει το περιεχόμενο του αιτήματος, σύμφωνα δε με το άρθρο 1 του νόμου, σκοπός του οφειλέτη είναι η ρύθμιση των οφειλών του, αυτός δε ο σκοπός καθίσταται σαφής στο αίτημα του αιτούντος με την παραπάνω διατύπωση.

    Σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν.2214/1994 για την εξυπηρέτηση και ασφάλιση των χορηγούμενων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δανείων για την απόκτηση πρώτη κατοικίας από δημόσιους υπάλληλους και συνταξιούχους, κάθε δανειζόμενος υποχρεούται να εκχωρήσει υπέρ του δανειστή α]..., β] μέχρι τα 6/20της κανονισθησόμενης κύριας και επικουρικής συντάξεως του και όλων των μερισμάτων και άλλων παροχών, που τακτικά λαμβάνει από τα ασφαλιστικά του ταμεία. Η παραπάνω εκχώρηση είναι ισχυρή, καταργούμενης κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Σύμφωνα δε με το άρθρο 25 παρ.6 του ν.3867/2010, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί ύστερα από αίτηση του υπόχρεου μπορούν να καθορίζονται όροι εξυπηρέτησης, επί μέρους συμφωνίες των δανειακών συμβάσεων και η διευθέτηση των τόκων υπερημερίας των μη κανονικά εξυπηρετούμενων οποιουδήποτε είδους δανειακών συμβάσεων, που έχει χορηγήσει προς φυσικά πρόσωπα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με τις παραπάνω ειδικές για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διατάξεις, ορίζεται εκ του νόμου εκχώρηση, κατά τα ποσοστά, που αναφέρονται, επί των αποδοχών του δανειολήπτη για την εξόφληση του δανείου και η διαδικασία ρυθμίσεως των μη κανονικά εξυπηρετούμενων δανείων, που έχει χορηγήσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο νόμος 3869/2010 ρυθμίζει γενικά τις οφειλές υπερχρεωμένων προσώπων χωρίς καμία αναφορά ή τροποποίηση των παραπάνω ειδικών ρυθμίσεων των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Συνεπώς για τις τελευταίες εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 62 ν.2214/1994 και 25 παρ. ν.3867/2010.

    Στην από 210/6-4-2011 ανακοίνωση δίκης του αιτούντος προς το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ" εκτίθενται τα παρακάτω: Ο αιτών άσκησε στο δικαστήριο αυτό την προαναφερθείσα αίτηση υπαγωγής του στο άρθρο 4 του ν. 3869/2010. Με την από 8-7-2009 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου, που καταρτίστηκε μεταξύ του αιτούντος και του προς ον η ανακοίνωση δίκης, το τελευταίο χορήγησε στον αιτούντα στεγαστικό δάνειο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας ύψους 124,000 ευρώ, για την εξασφάλιση δε της σχετικής απαίτησης του, ενέγραψε επί της πρώτης κατοικίας του αιτούντος πρώτη υποθήκη για το ποσό των 124.000 ευρώ. Δυνάμει της δανειστικής συμβάσεως ο αιτών έχει εκχωρήσει στο καθού από τις πάσης φύσεως αποδοχές του το απαιτούμενο κάθε μήνα για την εξόφληση της αντίστοιχης δόσης του δανείου ποσό των 749,24 ευρώ. Η εκ των πιστωτών του αιτούντος "........" στις παρατηρήσεις, που κατέθεσε επί της αιτήσεως ρυθμίσεως του αιτούντος, ισχυρίστηκε ότι η αίτηση δεν είναι νόμιμη, διότι ο αιτών εξαίρεσε από τη διαδικασία ρύθμισης το Ταμείο Παρακαταθηκών, προς το οποίο εξακολουθεί να καταβάλει κανονικά τις μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση του δανείου του. Επειδή, κατόπιν των παραπάνω, ο αιτών έχει κατ'εκτίμηση του δικογράφου, έννομο συμφέρον στη συμμετοχή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην παρούσα δίκη, την ανακοινώνει στο καθού για να συμμετάσχει σ' αυτή.

    Στην από 3-5-2011 πρόσθετη παρέμβαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του αιτούντος εκτίθενται τα παρακάτω: Στις 3-5-2011 συζητούνται από το δικαστήριο αυτό οι προαναφερόμενες με αριθμό καταθέσεως 1/2011 αίτηση του αιτούντος για την υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 και η με αριθμό καταθέσεως 210/2011 ανακοίνωση δίκης του ίδιου προς το προσθέτως παρεμβαίνον. Πράγματι ο αιτών έλαβε από το προσθέτως παρεμβαίνον το αναφερόμενο στεγαστικό δάνειο, το οποίο εξυπηρετείται κανονικά και δεν εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επειδή, λοιπόν, έχει έννομο συμφέρον, παρεμβαίνει προσθέτως υπέρ του αιτούντος προς υποστήριξη της θέσης του, ότι νόμιμα ο αιτών δεν συμπεριέλαβε το Ταμείο Παρακαταθηκών στην αίτηση ρύθμισης, διότι αφενός οι διατάξεις του ν. 3869/2010 δεν εφαρμόζονται στις απαιτήσεις του, όπως αναλυτικά αναφέρει και αφετέρου, διότι από τον ίδιο νόμο προβλέπεται η δυνατότητα να μη συμπεριληφθεί κάποιος οφειλέτης στη ρύθμιση του. Η ανακοίνωση δίκης και η πρόσθετη παρέμβαση έχουν ασκηθεί νόμιμα και παραδεκτά σύμφωνα με τα άρθρα 80 επ., 91, 92, 231, 752 Κ.Πολ.Δ., πρέπει να ερευνηθούν ως προς την ουσιαστική τους πλευρά και να συνεκδικαστσύν με την αίτηση ρύθμισης σύμφωνα με το άρθρο 246 Κ.Πολ.Δ.

    Από τη χωρίς όρκο εξέταση του αιτούντος, που περιλαμβάνεται στα πρακτικά, τα έγγραφα και τα έγγραφα, που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών ..... του....., κάτοικος Αθηνών, .... ετών και συνταξιούχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας από το έτος 2007, έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του από τον Ιούνιο του 2010, λόγω δε της ηλικίας του και της ιδιότητας του ως συνταξιούχου, η οικονομική του κατάσταση δεν έχει προοπτική βελτίωσης. Οι προς ρύθμιση χρηματικές οφειλές του δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος, πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτηση. Όπως ο ίδιος κατέθεσε μέχρι τον Ιούνιο του 2010 εξυπηρετούσε κανονικά τις δανειακές υποχρεώσεις του, που ήταν 2.000 ευρώ το μήνα, από τη σύνταξη του, που ήταν 1.500 ευρώ, από καταθέσεις που είχε, [όταν εργαζόταν ο μισθός του ήταν 3.000 ευρώ] και από το χρηματικό ποσό, που είχε λάβει ως εφάπαξ κατά τη συνταξιοδότηση του. Τον Ιούνιο του 2010 λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, όπως κατέθεσε, παρέστη ανάγκη να νοσηλευθεί στο εξωτερικό, όπου και δαπανήθηκαν τα χρήματα, που είχε λάβει ως εφάπαξ, συγχρόνως δε μειώθηκαν οι αποδοχές του λόγω των οικονομικών περικοπών. Έτσι δημιουργήθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες επιβαρύνονταν με τόκους υπερημερίας με αποτέλεσμα τον Οκτώβριο του 2010 να γνωστοποιήσει τηλεφωνικά στους πιστωτές του ότι δεν μπορεί να εξυπηρετεί πλέον τις οφειλές του. Πιστωτές του αιτούντος είναι οι παρακάτω προς τους οποίους αυτός έχει τις εξής αντίστοιχα οφειλές:

    1....... από τις με αριθμούς .....,........ συμβάσεις πιστωτικών καρτών ποσά 6.949,05 ευρώ, 9.710,08 ευρώ, 4.587,05 ευρώ και από τη με αριθμό ..... σύμβαση ανοικτού δανείου 12.473,92 ευρώ, δηλαδή συνολικά 33.720,10,

    2. ...... από τη με αριθμό ...... σύμβαση δανείου ποσό 10.938,27 ευρώ, από τις με αριθμούς ......... και ...... συμβάσεις πιστωτικών καρτών ποσά 13.760 ευρώ και 3.580 ευρώ δηλαδή συνολικά 28.278,27 ευρώ,

    3. ....... από τις με αριθμούς ....... και ..... συμβάσεις πιστωτικών καρτών ποσά 8.038 ευρώ και 8,211 ευρώ δηλαδή συνολικά 16.249 ευρώ,

    4. ..... από τη με αριθμό ...... σύμβαση ανοιχτής πίστωσης ποσό 6.207 ευρώ, από τη με αριθμό ..... σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 11.338 ευρώ και συνολικά 15.545 ευρώ,

5. ... από τα με αριθμούς ....., .... και ... δάνεια καταναλωτικής πίστης ποσά 10.000 ευρώ, 1.051,10 ευρώ και 16.464,15 ευρώ και από τις με αριθμούς ...... και .... πιστωτικές κάρτες ποσά 734,30 ευρώ και 13.076,14 ευρώ και συνολικά 41.325,69 ευρώ,

    6. .... από τη με αριθμό ... σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 8.112,02 και από τη με αριθμό ....... πιστωτική κάρτα ποσό 7.990,60 ευρώ και συνολικά 16.102,62,

    7. .... από τη με αριθμό .... σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 6.247,40, από τις με αριθμούς ......., ..., ... και .... πιστωτικές κάρτες ποσά 1.474,41 ευρώ, 7.034,05 ευρώ, 5.144,70 ευρώ, 4.930 ευρώ και τη με αριθμό ........ σύμβαση υπερανάληψης ποσό 5.990,53 ευρώ και συνολικά 30.821,09 ευρώ,

    8. ... από τη με αριθμό .... ανοικτή πίστωση ποσό 2.995,51, από τις με αριθμούς .......,......., ....... πιστωτικές κάρτες ποσά 6.178,48 ευρώ, 11.011,48 ευρώ, 8.453,65 ευρώ και συνολικά ποσό 28.639,12 ευρώ,

    9. .... από πιστωτικές κάρτες ποσά 4,713,69 ευρώ και 4.826,28 ευρώ και συνολικά 9.539,97 ευρώ, δηλαδή το σύνολο των οφειλών του αιτούντος προς τους πιστωτές του ανέρχεται σε 222.220,86 ευρώ.

    Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι το ύψος των απαιτήσεων τους έχει μεταβληθεί από το χρόνο υποβολής της αιτήσεως, συνεπώς πρέπει η ρύθμιση να περιλάβει τις απαιτήσεις τους, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη συζήτηση, δεν είναι βάσιμος και πρέπει να απορριφθεί. Τούτο διότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του νόμου, το δικαστήριο προκειμένου να προχωρήσει σε ρύθμιση ελέγχει μόνο την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής και σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8, η ένταξη της απαιτήσεως στη ρύθμιση, η οποία είναι προσωρινή, θα γίνει με τη μορφή και το ύψος, που την εισφέρει ο οφειλέτης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του ύψους της ή των δεδουλευμένων τόκων από το δικαστήριο, λόγω της αμφισβήτησης του ύψους της απαιτήσεως από τον πιστωτή [Μακρής κατ' άρθρο ερμηνεία ν. 3869, υπό το άρθρο 8]. Ο ισχυρισμός τριών πιστωτών ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, διότι απέκρυπτε από τους δανειστές του την κακή οικονομική του κατάσταση και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις και εξακολουθούσε να κάνει χρήση ανακυκλούμενης πίστωσης για να εξασφαλίσει επίπεδο ζωής ανώτερο εκείνου, που του επέτρεπε το εισόδημα του, είναι αόριστος.

    Τούτο διότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται, λοιπόν, στην αίτηση οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από τους πιστωτές την οικονομική του κατάσταση και το σύνολο των δανειακών του υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου ότι οι πιστωτές [τράπεζες εν προκειμένω] έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψήφιων πελατών τους πολλώ δε μάλλον του αιτούντος, του οποίου οι δανειακές συναλλαγές με τους πιστωτές του ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1980.

    Περαιτέρω ο αιτών είναι άγαμος και η σύνταξη του, που αποτελεί το μοναδικό εισόδημα του είναι 1.560 ευρώ, όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες αποδείξεις πληρωμής του, από τα οποία έχει εκχωρήσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μηνιαίως το ποσό των 749,24 ευρώ για την εξόφληση των δόσεων του στεγαστικού δανείου, που έχει λάβει από αυτό. Όπως αναφέρεται σε προηγούμενη πρόταση η εκχώρηση αυτή προβλέπεται από ειδικό για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων νόμο, οι δε σχετικές διατάξεις δεν έχουν τροποποιηθεί από το ν.3869/2010, νομίμως λοιπόν ο αιτών δεν συμπεριέλαβε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην παρούσα ρύθμιση. Συνεπώς απομένει προς διάθεση στον αιτούντα το ποσό των 809,88 ευρώ μηνιαίως, από τα οποία το ποσό, που είναι αναγκαίο να δαπανάται για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών, ανέρχεται σε 500 ευρώ το μήνα. Ο αιτών είναι κύριος ενός διαμερίσματος, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της πλατείας ..... αριθμός ..., έχει εμβαδόν 72,69 τ.μ. και εμπορική αξία 24.000 ευρώ, το οποίο χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του και είναι το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο. Οι πιστωτές του αιτούντος δεν αρνήθηκαν την ως άνω περιουσιακή του κατάσταση. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών του, συνεπώς το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των 310 ευρώ" συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του.

    Ειδικότερα στην ......., της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 15,2% επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 46 ευρώ, στη .... της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 12,7% επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 38 ευρώ, στη ..... της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 7,4% επί τόυ συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 22,6 ευρώ, στη ......., της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 7,5 % επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 24,5 ευρώ, στην ...... της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 18,59% επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 57,40 ευρώ, στη ..... της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 7,2% επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 23,40 ευρώ, στην .... της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 13,8% επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 44 ευρώ, στη ......, της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 12,8% επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 40 ευρώ, στην ......., της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 4,4% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αιτών είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για τέσσερα χρόνια το ποσό των 13,50 ευρώ. Περαιτέρω το διαμέρισμα, που χρησιμεύει για κύρια κατοικία του αιτούντος, έχει εμπορική αξία 124,000 ευρώ και συνεπώς δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας [200.000 ευρώ] προσαυξημένο κατά 50%, πρέπει επομένως να εξαιρεθεί από την εκποίηση, μετά την υποβολή σχετικής προτάσεως του αιτούντος. Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η πρόταση εξαιρέσεως από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας του αιτούντος δεν έχει υποβληθεί νομίμως, διότι δεν περιλαμβάνεται στην αίτηση είναι αβάσιμος, διότι το άρθρο 9 παρ.2 δεν αναφέρει ότι η πρόταση εξαιρέσεως από την εκποίηση πρέπει να περιέχεται στην αίτηση, ούτε θέτει χρονικό περιορισμό για την υποβολή της, συνεπώς μπορεί να υποβληθεί μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως.

Από τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος για μία τετραετία, που αναφέρονται παραπάνω, θα καλυφθεί μόνο μέρος των οφειλών του και ειδικότερα 14.880 ευρώ επί συνόλου οφειλών 222.220,86 ευρώ, δηλαδή απομένει υπόλοιπο 207.340,86 ευρώ. Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των πιστωτών, με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της πρώτης κατοικίας του αιτούντος, που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, δηλαδή μέχρι 105.400 ευρώ, πρέπει να οριστεί στο ποσό των 37.200 ευρώ, αφού ληφθούν υπόψη η ηλικία του αιτούντος, η τωρινή οικονομική του κατάσταση και η μη προοπτική βελτίωσης αυτής. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε δέκα χρόνια. Η μηνιαία δόση, που θα καταβάλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται σε 310 ευρώ το μήνα, το οποίο θα κατανέμεται συμμετρικά στους πιστωτές του, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της αποφάσεως αυτής, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν καταβάλλονται την 1-7-2014, δηλαδή μετά την παρέλευση τριών ετών από τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τριών ετών.

    Κατά ακολουθία των παραπάνω πρέπει η αίτηση, που κρίνεται, να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο [άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010] μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν. 3869/2010. Εξάλλου, εφόσον, δεν προβλέπεται δυνατότητα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της αποφάσεως αυτής [άρθρο 14 του ίδιου νόμου] δεν ορίζεται σχετικό παράβολο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "......" και αντιμωλία των υπόλοιπων διαδίκων.

Συνεκδικάζει την αίτηση, την ανακοίνωση δίκης και την πρόσθετη παρέμβαση.

    Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Δέχεται την ανακοίνωση δίκης και την πρόσθετη παρέμβαση.

Καθορίζει τις επί μία τετραετία μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τους πιστωτές του στο συνολικό ποσό των τριακοσίων δέκα [310] ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους, κατά τα ποσά, που αναφέρονται στο σκεπτικό και θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενόμενης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής.

Δέχεται την πρόταση του αιτούντος για μη εκποίηση του διαμερίσματος του, που βρίσκεται επί της πλατείας ........ αριθμός ....., εμβαδού εβδομήντα τεσσάρων [72,69] τ.μ, το οποίο χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία του.

    Καθορίζει το καταβλητέο από τον αιτούντα συνολικό ποσό για την παραπάνω αιτία σε τριάντα επτά χιλιάδες διακοσίων [37.200] ευρώ, που θα καταβληθεί σε μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού τριακοσίων δέκα [310] ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ των πιστωτών του, κατά τα ποσά, που αναφέρονται στο σκεπτικό. Οι καταβολές αυτές, θα είναι έντοκες χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος, θα αρχίσουν από 1-7-2014, θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο του κάθε μήνα και θα διαρκέσουν επί μία δεκαετία.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 28 Ιουνίου 2011.

     Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Δικαστήριο: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος: ΠΑΤΡΩΝ
Αριθ. Απόφασης: 4
Ετος: 2011
Περίληψη
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου - Οφειλέτης ΤΠΔ -. Δεκτή η αίτηση για τη ρύθμιση των χρεών του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του. Αβάσιμη η αίτηση για τα χρέη προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γιατί υπάρχει εκχώρηση και οι οφειλές παρακρατούνταν από τον μισθό και τώρα από την σύνταξη του αιτούντος. Εφόσον ο αιτών επιθυμεί ρύθμιση και των οφειλών του αυτών μπορεί να ζητήσει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να υπαχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρ. 25 ν. 3867/2010. Αβάσιμος ο ισχυρισμός πιστώτριας ότι δεν της επιδόθηκε συνολικό σχέδιο συμβιβασμού, αφού της επιδόθηκε η αίτηση και έλαβε γνώση. Εύλογος χρόνος απάντησης στον εξώδικο συμβιβασμό ο ένας μήνας. Ο αιτών συνταξιούχος υπάλληλος Δήμου με αναπηρία 67% που λαμβάνει προσωρινή σύνταξη και η σύζυγός του λαμβάνει βοήθημα λόγω ασθενείας. Εξαίρεση πρώτης κατοικίας. Συνάγεται από το δικόγραφο. Κυριότητα και έτερου ακινήτου. Δεκτή η αίτηση. Υποχρεώνει τον αιτούντα σε καταβολή δόσεων που επιμερίζει στις πιστώτριες επί τετραετία. Υποχρεώνει τον αιτούντα σε πώληση του έτερου ακινήτου ενώπιον Εκκαθαριστή με ενσφράγιστες προσφορές. Διορισμός εκκαθαριστή. Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό. Υποχρεώνει τον αιτούντα στην καταβολή του 85% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας με την καταβολή 204 δόσεων, με έναρξη μετά τριετία από την δημοσίευση της παρούσης, το ύψος των οποίων θα καθοριστεί από τον εκκαθαριστή μετά την αφαίρεση του τιμήματος του πωληθέντος.

Κείμενο Απόφασης
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός 4/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόριο Κομπολίτη, με την παρουσία της Γραμματέα Αθηνάς Παναγοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 17-6-2011 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

     Του αιτούντα: ... κατοίκου Πατρών, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Χρήστου Λιαρο‘‘άτη.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ] και παρίστανται ως εξής:

     1. Η ανώνυ‘η τραπεζική εταιρία ‘ε την επωνυ‘ία «...» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νό‘ιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου Αριστέας Χει‘αργιώτη

     2. Η ανώνυ‘η τραπεζική εταιρία ‘ε την επωνυ‘ία «....» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νό‘ι‘α, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Νίκου Φιλόπουλου.

3. Η ανώνυ‘η τραπεζική εταιρία ‘ε την επωνυ‘ία «...» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νό‘ι‘α, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Φάνη Κατσίνα.

     4) Το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νό‘ι‘α, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας του δικηγόρου Σπυριδούλας Αλεξοπούλου.

     Ο αιτών με την από 25-1-11 αίτησή του, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 2/2011 ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτή.

     Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε η δικάσιμος, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

     Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σ' αυτό.

     Μελέτησε τη δικογραφία.

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται με από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή του απ’ αυτά.

     Η από τους μετέχοντες «… ΤΡΑΠΕΖΑ …» ισχυρίζεται ότι δεν περιέχεται στην αίτηση αίτημα διάσωσης της κύριας κατοικίας του αιτούντος και ότι απαραδέκτως υποβλήθηκε αυτό με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά της δίκης. Ο ισχυρισμός της αυτός στερείται βασιμότητας, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 216 και 747 ΚΠολΔ δεν απαιτείται πανηγυρική διατύπωση του αιτήματος αίτησης και μπορεί να περιέχεται οπουδήποτε στο δικόγραφο, γιατί δεν καθορίζεται από το νόμο η παράθεσή του σε ορισμένη θέση ή σειρά, αρκεί μόνο να διατυπώνεται σαφώς (βλ. ΑΠ 173/81 ΑρχΝ 32. 258 και 1293/93 ΕλλΔνη 35. 140, ΕφΑθ 2212/83 ΕλλΔνη 24. 1417 και 11416/87 Δ 19. 332). Στην προκειμένη περίπτωση στην ένδικη αίτηση γίνεται σαφής και ειδική αναφορά στο ότι το περιγραφόμενο ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειάς του, του οποίου προσδιορίζεται και η αξία, στο δε ενσωματωμένο στη αίτηση σχέδιο διευθέτησης ο προτεινόμενος αριθμός των 150 κλπ μηνιαίων δόσεων για την εξυπηρέτηση των στεγαστικών δανείων παραπέμπει σαφώς στη ρύθμιση του άρθρ. 9 § 2, που προβλέπει εξόφληση της οφειλής για εξαίρεση της κύριας κατοικίας σε χρόνο μέχρι την 20ετία. Επομένως από το όλο περιεχόμενο της αίτησης προκύπτει με σαφήνεια και χωρίς καμία αμφιβολία το αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Εκτός αυτού, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρ. 744, 745, 751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, ο οποίος επιβάλλει την ενεργό συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης, επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε Ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (άρθρ. 115 § 3 ΚΠολΔ) εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 § 2 ΚΠολΔ, επομένως και του αιτήματος αυτής (βλ. ΑΠ 1131/ 87 ΝοΒ 36. 1601-02 πλειοψηφία, ΕφΑθ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ. Κεραμέα -Κονδύλη -Νίκα, υπ’ άρθρο 747, αριθ. 7).

     Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρ. 2 ν. 3869/ 2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή δικηγόρο Πατρών **, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρ. 2 § 1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρ. 13 § 2 (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ’ αυτούς των εγγράφων του άρθρ. 5 § 1 ν. 3869/ 2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρ. 4 §§ 2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών απ’ όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές (βλ. τις έγγραφες τους απαντήσεις τους). Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 § 3, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης. Καθόσον όμως ζητείται η ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος και προς το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, για τα τρία στεγαστικά δάνεια, που του έχουν χορηγηθεί, από τα οποία οφείλει τα ποσά των 62.034,47, 13.957,33 και 22.577,90 ευρώ και συνολικά αυτό των 98.569,70 ευρώ, η αίτηση πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμη. Και αυτό γιατί, για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των δανείων αυτών ο αιτών έχει εκχωρήσει υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 62 ν. 2214/1994 και 25 ν. 3867/2010 μέρος των τακτικών μηνιαίων απολαβών του, το οποίο έχει εξέλθει από την περιουσία του. Συνεπώς εφόσον για τα δάνεια αυτά προβλέπεται με εδική διάταξη νόμου ο τρόπος εξόφλησής τους, δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του νόμου 3869/10. Εφόσον ο αιτών επιθυμεί ρύθμιση και των οφειλών του αυτών μπορεί να ζητήσει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να υπαχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρ. 25 ν. 3867/2010.

     Ο ισχυρισμός της τράπεζας «…» ότι δεν της επιδόθηκε σχέδιο διευθέτησης των οφειλών για το σύνολο των πιστωτών του αιτούντος, αλλά σχέδιο που αφορούσε μόνο τις οφειλές του προς αυτήν, δεν ευσταθεί, καθόσον με την επίδοση σ’ αυτήν της ένδικης αίτησης, πράγμα που δεν αρνείται, περιήλθε σε γνώση της το προτεινόμενο από τον αιτούντα σχέδιο διευθέτησης, που είναι ενσωματωμένο στην αίτηση και αφορά το σύνολο των οφειλών του προς όλους τους πιστωτές του. Επίσης ο ισχυρισμός της «…» ότι δεν τηρήθηκε ως προς αυτήν η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, καθόσον δεν απάντησε επί του προταθέντος από τον αιτούντα σχεδίου, ο δε αιτών εσφαλμένα θεώρησε ως σιωπηρά απόρριψη του σχεδίου την παράλειψή της να απαντήσει επί ενάμιση μήνα στερείται βασιμότητας, καθόσον εύλογος χρόνος απάντησης θεωρείται αυτός του ενός μήνα (βλ. Κρητικό, «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σ. 55 αριθ. 7).

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης και τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών έχει γεννηθεί το 1948, είναι έγγαμος με την … και εργαζόταν ως υπάλληλος στο Δήμο Πατρέων μέχρι τέλους του 2010, οπότε συνταξιοδοτήθηκε. Έκτοτε λαμβάνει από το συνταξιοδοτικό του φορέα – το ΙΚΑ – προσωρινή σύνταξη ποσού 637,85 ευρώ (βλ. απόφαση Δ/ντη υποκαταστήματος ΙΚΑ Πατρών και ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης). Η σύνταξη αυτή χορηγείται κατ’ άρθρ. 15 ν. 3607/07, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση για την απονομή σύνταξης λόγω γήρατος και είναι ίση με το 80% του ποσού της πλήρους σύνταξης που δικαιούται, η οποία υπολογίζεται σε 797,32 περίπου ευρώ. Η σύζυγός του ηλικίας 59 ετών, πάσχει από νοσηρή κακοήθη παχυσαρκία και της έχει χορηγηθεί με την **/06 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας ισοβίως μηνιαίο βοήθημα ποσού 220 ευρώ. Έχουν ένα γιο ηλικίας 32 ετών (μάρτυρας απόδειξης), ο οποίος εργάζεται ευκαιριακά ως μουσικός σε διάφορα κέντρα και διαμένει μαζί τους (βλ. κατάθεσή του).

’λλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτουν ο αιτών ή η σύζυγός του, πλην της παραπάνω σύνταξης του και του βοηθήματος της συζύγου του, δηλαδή τα μηνιαία έσοδά τους ανέρχονται σε 857 ευρώ. Η οικονομική τους κατάσταση πρόκειται να βελτιωθεί με τη χορήγηση της πλήρους σύνταξής του και να φθάσουν σε 1.020 ευρώ περίπου το μήνα. ’λλη περαιτέρω βελτίωση δεν αναμένεται, λαμβανομένης υπόψη και της ηλικίας του ( 63 χρόνων περίπου), αλλά και του ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% λόγω σοβαρής μυωπίας (βλ. γνωμάτευση πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αχαΐας). Παράλληλα και για την εξυπηρέτηση των παραπάνω δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πριν τη συνταξιοδότησή του παρακρατούταν από τις μηνιαίες αποδοχές του, που ανέρχονταν στο ποσό των 1.314,44 ευρώ, αυτό των 750,87 ευρώ (βλ. τη 27225/10 βεβαίωση αποδοχών του), το οποίο πρόκειται να μειωθεί αφού η εκχώρηση σύμφωνα με το άρθρ. 62 ν. 2214/1994 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6/10 της σύνταξής του, το ποσό της οποίας είναι μικρότερο αυτού των αποδοχών του πριν συνταξιοδοτηθεί.

     Σύμφωνα με τα προλεχθέντα οι οικογενειακές του δαπάνες περιορίζονται σ’ αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών αυτού και της συζύγου του, αφού ο γιος του είναι ενήλικος και δεν αποδείχθηκε οικονομική του εξάρτηση για κάποιο λόγο από τον ίδιο.

     Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό, «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σ. 99), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρ. 6 § 3 ν. 3869/10).

     1) Από την τράπεζα «…» του έχει χορηγηθεί με τη … σύμβαση, ένα στεγαστικό δάνειο ποσού 20.000 ευρώ, εξοφλητέο σε 15 χρόνια, από το οποίο κατά το χρόνο της απόφασης με επιτόκιο ενήμερης οφειλής 3,87% όφειλε το ποσό των 16.578,46 ευρώ. Η απαίτηση της πιστώτριας αυτής από το δάνειο είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση σε διαμέρισμα που χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του ο αιτών, καθώς και σ’ ένα δεύτερο διαμέρισμά του (βλ. γι’ αυτά παρακάτω), όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών (βλ. τις ΑΠ 31/09 και ΕφΘεσ 4/2010 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ σύμφωνα με τις οποίες εξομοιώνεται πλήρως ο ενυπόθηκος με τον προσημειούχο δανειστή, με μόνη την διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης κατ’ άρθρο 1007 § 1).

     2) Από την τράπεζα «…», του έχει χορηγηθεί με την … σύμβαση ένα καταναλωτικό δάνειο, από το οποίο κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης στις 2.2.11 όφειλε το ποσό των 17.733,01 ευρώ.

     3) Από την τράπεζα «…» του έχει χορηγηθεί με τη … σύμβαση ένα στεγαστικό δάνειο ποσού 49.800 ευρώ, εξοφλητέο σε 18 χρόνια, από το οποίο κατά το χρόνο της απόφασης με επιτόκιο 8% οφείλει υπόλοιπο ποσού 50.520,09 ευρώ. Η απαίτηση της πιστώτριας αυτής από το δάνειο είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση και στα δύο διαμερίσματα του αιτούντος, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών.

     Στα περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνονται: α) διαμέρισμα, της πλήρους κυριότητάς του, εμβαδού 82 τ.μ., το με στοιχεία Α-2 του 1ου ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού … της Πάτρας, έτους κατασκευής 2001, αντικειμενικής αξίας 78.720 ευρώ (βλ. δήλωση Ε9 και εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ.ΑΚ.), η εμπορική αξία του οποίου εκτιμάται σε 90.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητάς του (10ετίας περίπου), της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του ορόφου (1ος) και του εμβαδού του, της αντικειμενικής του αξίας και των πτωτικών τάσεων στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειάς του και η αξία του δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο όπως ο αιτών, που ανέρχεται σε 250.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση.

     β) Ένα διαμέρισμα, της πλήρους κυριότητάς του, εμβαδού 52 τ.μ., το με στοιχεία Υ-3 του υπογείου της πολυκατοικίας επί της οδού … της Πάτρας, αντικειμενικής αξίας 39.212 ευρώ (βλ. δήλωση Ε9 και εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ.ΑΚ.). Το διαμέρισμα αυτό το είχε εκμισθωμένο μέχρι τις 28-2-10 και έκτοτε παραμένει κενό (βλ. έντυπα Ε1 και Ε2 της φορολογικής δήλωσης του αιτούντα οικ. έτους 2011 και κατάθεση μάρτυρα).

     Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν. 3869/10 και ειδικότερα αυτή των άρθρ. 8 § 2 και 9 § 1 και 2. Θα πρέπει, δηλαδή, να γίνει συνδυασμός των τριών ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του άρθρ. 8 § 2 για μηνιαίες καταβολές επί 4ετία, αυτής του άρθρ. 9 § 1 για εκποίηση της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του και τέλος αυτής του άρθρ. 9 § 2 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο κατ’ άρθρ. 8 § 2, με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματά του επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως και εφόσον δεν υπάρχει αίτημα για μηδενικές καταβολές. Όπως προαναφέρθηκε μοναδικό εισόδημα του αιτούντος αποτελεί η σύνταξή του, η οποία ανέρχεται μηνιαία σε 637,85 ευρώ, μετά δε τη χορήγηση και του υπόλοιπου ποσού της θα φτάσει στα 800 περίπου ευρώ το μήνα, χωρίς να αναμένεται περαιτέρω βελτίωση των εισοδημάτων του, οι δε οικογενειακές του δαπάνες περιορίζονται σ’ αυτές που απαιτούνται προς ικανοποίηση των βασικών βιοτικών αναγκών του ίδιου και της συζύγου του, με μικρή δυνατότητα συνεισφοράς σ’ αυτές από τη τελευταία από το μηνιαίο βοήθημα των 220 ευρώ. Συνεπώς στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής και λαμβανομένων υπόψη του υποχρεωτικού ορισμού καταβολών για τη διάσωση της κατοικίας του ποσού μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας, καθώς και του παρακρατούμενου ποσού για την εξυπηρέτηση των παραπάνω δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσό των 200 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες.

     Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε 84.831,56 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 16.578,46 ευρώ προς την «… ΑΕ», 17.733,01 ευρώ προς την «…» και 50.520,09 ευρώ προς την «… A.E.», σε κάθε μία από τις οποίες αναλογεί από το ποσό των 200 ευρώ, στην πρώτη αυτό των 39,08 ευρώ (200: 84.831,56 x 16.578,46), στη δεύτερη αυτό των 41,81 ευρώ 200:84.831,56 x 17.733,01) και στην τρίτη αυτό των 119,11 ευρώ (200:84.831,56 x 50.520,09).

     Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: Α) Η τράπεζα «…», 1.875,84 ευρώ, με υπόλοιπο απαίτησης 14.702,62 ευρώ (16.578,46-1.875,84).

     Β) Η τράπεζα «…» 2.006,88 ευρώ, με υπόλοιπο απαίτησης 15.726,13 (17.733,01-2.006,88).

     Γ) Η τράπεζα «… 5.717,28 ευρώ με υπόλοιπο απαίτησης 44.802,81 ευρώ (50.520,09 -5.717,28).

     Η παραπάνω ρύθμιση του άρθρ. 8 § 2 του νόμου θα συνδυαστεί μ’ αυτή του άρθρ. 9 § 1 , με την εκποίηση δηλαδή του πιο πάνω διαμερίσματος του αιτούντος επί της οδού …, καθόσον κρίνεται, ενόψει και της πιο πάνω αξίας του, ότι μπορεί να αποφέρει αξιόλογο τίμημα, για την εν μέρει ικανοποίηση των πιστωτών του (άρθρ. 9 § 1 του νόμου). Για τη διαδικασία εκποίησης των ακινήτων του οφειλέτη δεν περιέχεται ειδική ρύθμιση στο ν. 3869/10. Επομένως με βάση τη διάταξη του άρθρ. 15 αυτού θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα των άρθρ. 147-150, με την επισήμανση ότι, επειδή στη διαδικασία της ρύθμισης δεν προβλέπεται το όργανο του εισηγητή, οι σχετικές αρμοδιότητες κατανέμονται ανάλογα με τη φύση των επί μέρους πράξεων και ενεργειών στο Ειρηνοδικείο και τον εκκαθαριστή. Πρέπει, επομένως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 148 ΠτωχΚ, να διαταχθεί η εκποίηση του παραπάνω διαμερίσματος, η οποία θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές προς τον εκκαθαριστή (στη θέση του εισηγητή άρθρ. 149 § 1 ΠτωχΚ), καθόσον η εκποίηση με πλειστηριασμό ενώπιον συμβολαιογράφου θα επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα τη διαδικασία, δυσανάλογα της αξίας του εκποιούμενου. Ως ελάχιστο τίμημα ορίζεται το ποσό των 39.212 ευρώ της αντικειμενικής του αξίας και η τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το ποσό αυτό (ανάλογη εφαρμογή του άρθρ. 995 § 1 εδ. β’). Ο πλειστηριασμός θα γίνει στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών και ως χρόνος διενέργειάς του πρέπει να οριστεί η δεύτερη Τετάρτη του Νοεμβρίου 2011, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την ανάληψη των καθηκόντων του εκκαθαριστή και των προθεσμιών για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ο πλειστηριασμός θα επαναλαμβάνεται για τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, κάθε επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και μια ακόμη Τετάρτη χωρίς άλλες διατυπώσεις σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες (άρθρ. 150 § 1 ΠτωχΚ). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ενώπιον του εκκαθαριστή ενσφράγιστες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, καθώς και τραπεζική επιταγή σε διαταγή του ίδιου του ενδιαφερόμενου, ως εγγυοδοσία, για ποσό ανερχόμενο στο ένα τρίτο (1/3) της τιμής της πρώτης προσφοράς, συμψηφιστέο στο τίμημα, σε περίπτωση κατακύρωσης του ακινήτου στον ενδιαφερόμενο (άρθρ. 149 § 1 ΠτωχΚ). Ο εκκαθαριστής 10 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του θα εκδώσει διακήρυξη περί διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διάταξη του άρθρ. 148 § 3 ΠτωχΚ, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών και θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές και το Δημόσιο 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Επίσης μέσα σε προθεσμία 7 τουλάχιστον ημερών πριν τον πλειστηριασμό θα δημοσιευτεί περίληψη της διακήρυξης σε μία καθημερινή πολιτική εφημερίδα της Πάτρας, στην οποία θα αναφέρεται η ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού και οι επαναλήψεις του (άρθρ. 148 ΠτωχΚ). Ως εκκαθαριστής θα οριστεί δικηγόρος από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών και εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο πρόσωπο από τους πιστωτές, ο οποίος και θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο του άρθρ. 13 του νόμου (άρθρ. 9 § 1 ν. 3968/10 και 63 επ. ΠτωχΚ), που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του πιο πάνω διαμερίσματος, η οποία θα γίνει κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, η σύνταξη πίνακα διανομής, κατ’ άρθρ. 153 § 1 ΠτωχΚ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές, ώστε να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις τους με την ανακοπή του άρθρ. 161 ΠτωχΚ (ανάλογης εφαρμογής δεν μπορεί να τύχη η διάταξη του άρθρ. 153 § 2 ΠτωχΚ περί κήρυξής του πίνακα εκτελεστού και περί δημοσιεύσεων). Με βάση τον πίνακα αυτό ο εκκαθαριστής θα προβεί στη συνέχεια στη διανομή του ποσού από την εκποίηση με την ικανοποίηση των πιστωτών κατά τη σειρά που ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρ. 9 § 1 και 3 ν. 3869/10, 975, 976 και 1007 ΚΠολΔ). Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό (άρθρ. 81 και 154 § 1 ΠτωχΚ ). Σημειωτέον ότι, ενόψει της αξίας του εκποιούμενου διαμερίσματος, και του ύψους των απαιτήσεων των τραπεζών «… ΑΕ» και «… A.E.», οι οποίες είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και θα ικανοποιηθούν προνομιακά, το ποσό που θα εισπράξουν από το τίμημα του ακινήτου και αυτό από τις μηνιαίες καταβολές του άρθρ. 8 § 2 θα υπολείπεται των απαιτήσεών τους και συνεπώς δεν προβλέπεται περίπτωση υποκατάστασής τους από την ανέγγυα πιστώτρια «…», κατ’ άρθρ. 9 § 3 σε συνδυασμό με άρθρ. 159 του ΠτωχΚ).

     Οι παραπάνω δύο ρυθμίσεις θα συνδυαστούν με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρ. 9 § 2 ν. 3869/10, εφόσον με το αναμενόμενο προϊόν της εκποίησης του πιο πάνω διαμερίσματος και τις καταβολές επί 4ετία των ρυθμίσεων αυτών δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του αιτούντος και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ό.π. σ. 148, αριθ. 16). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 76.500 ευρώ (90.000 x 85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 17 χρόνια (204 μηνιαίες δόσεις), λαμβανομένης υπόψη της παραπάνω διάρκειας των στεγαστικών δανείων, του συνόλου των χρεών του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του.

     Το συνολικό ποσό του υπολοίπου των οφειλών του αιτούντος μετά τις πιο πάνω καταβολές επί 4ετία ανέρχεται σε 75.231,56 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 14.702,62 ευρώ προς την «… ΤΡΑΠΕΖΑ», 44.802,81 ευρώ προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ …» και 15.726,13 ευρώ προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ …». Οι απαιτήσεις των δύο πρώτων από τις πιστώτριες αυτές, θα μειωθούν κατά το ποσό του τιμήματος που θα εισπράξουν λόγω της προνομιακής ικανοποίησής τους από την εκποίηση του πιο πάνω διαμερίσματος, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων το ποσό αυτό και συνεπώς η συνολική οφειλή του αιτούντος και προς τις τρεις πιστώτριες τράπεζες θα είναι σε κάθε περίπτωση μικρότερη του ποσού των 76.500 ευρώ, του 85% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας του, που είναι το όριο που ορίζει ο νόμος για τη διάσωσή της. Επομένως με τις καταβολές που θα οριστούν για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, θα ικανοποιηθούν πλήρως για το υπόλοιπο των απαιτήσεών τους όλοι οι πιστωτές. Πρώτες κατά σειρά θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις των τραπεζών «…» και «…», από τα πιο πάνω στεγαστικά δάνεια, .καθόσον οι απαιτήσεις τους απ’ αυτά είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση στην κύρια κατοικία του αιτούντος και θα ακολουθήσει από τις υπόλοιπες δόσεις η ικανοποίηση της απαίτησης της τράπεζας «…», για την οποία δεν υπάρχει εμπράγματη ασφάλεια.

     Όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς το συνολικό ποσό του υπολοίπου των οφειλών του αιτούντος, καθόσον οι πιστωτές του και συγκεκριμένα οι εμπραγμάτως ασφαλισμένοι, πέραν από τις πιο πάνω καταβολές επί 4ετία, πρόκειται να ικανοποιηθούν και από τη διανομή του τιμήματος της εκποίησης του διαμερίσματος. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίος ο ορισμός εκκαθαριστή για την παρακολούθηση και υποβοήθηση της εκτέλεσης των όρων της τελευταίας ρύθμισης, η οποία δεν μπορεί να γίνει από το Δικαστήριο, προς εξασφάλιση των συμφερόντων τόσο του αιτούντος, όσο και των πιστωτών του (άρθρ. 9 § 1 του νόμου), ώστε να μην υπάρξει αμφιβολία ως προς το ακριβές ποσό των μηνιαίων δόσεων που θα καταβάλλεται. Έτσι στον εκκαθαριστή αυτό, ο οποίος θα είναι ο ίδιος που θα προβεί στην εκποίηση του διαμερίσματος, θα ανατεθεί ακόμη το έργο της έγγραφης ενημέρωσης, αμέσως με την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος της εκποίησης, του αιτούντος και των πιο πάνω τραπεζών για το ακριβές υπόλοιπο των οφειλών του προς κάθε μία απ’ αυτές, το οποίο θα κατανεμηθεί σε 204 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες θα ικανοποιηθούν κατά σειρά πρώτα οι απαιτήσεις των τραπεζών «…» και «…», συμμέτρως, ο δε υπολογισμός του ποσού που αναλογεί σε καθεμία θα γίνει κατά τον πιο πάνω τρόπο της σύμμετρης ικανοποίησης επί των 4ετών καταβολών και θα … ακολουθήσει από τις υπόλοιπες δόσεις η ικανοποίηση της απαίτησης της τράπεζας …».

     Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 § 6 του ν. 3869/ 2010.

     Απορρίπτει την αίτηση καθόσον αφορά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δέχεται την αίτηση καθόσον αφορά τους λοιπούς μετέχοντες πιστωτές.

     Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, ποσού, στην τράπεζα «…», 39,08 ευρώ, στην τράπεζα «…», 41,81 ευρώ και στην τράπεζα «…», 119,11 ευρώ .

     Διατάσσει την εκποίηση του με στοιχεία Υ-3 διαμερίσματος του υπογείου της πολυκατοικίας επί της οδού …της Πάτρας, με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 39.212 ευρώ της αντικειμενικής του αξίας και τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το ποσό αυτό, η οποία θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές προς τον εκκαθαριστή, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, καθώς και τραπεζική επιταγή σε διαταγή του ίδιου του ενδιαφερόμενου, ως εγγυοδοσία, για ποσό ανερχόμενο στο ένα τρίτο της τιμής της πρώτης προσφοράς.

     Ορίζεται χρόνος διενέργειάς του η δεύτερη Τετάρτη του Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10.00 και τόπος το κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί (…).

     Ορίζει εκκαθαριστή την … δικηγόρο Πατρών (…).

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή το με στοιχεία Α-2 διαμέρισμα του 1ου ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού … της Πάτρας.

     Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να ικανοποιήσει το υπόλοιπο των απαιτήσεων των τραπεζών «…» και «…» και «…» που θα απομείνει μετά τις πιο πάνω καταβολές επί 4ετία και τη διανομή του τιμήματος της εκποίησης του διαμερίσματος, με καταβολές σε 204 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες θα ικανοποιηθούν κατά σειρά πρώτα οι απαιτήσεις των τραπεζών «…» και «…», συμμέτρως και θα ακολουθήσει από τις υπόλοιπες δόσεις η ικανοποίηση της απαίτησης της τράπεζας «…». (…).

     Η καταβολή των μηνιαίων δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα, τρία χρόνια μετά την δημοσίευση και θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό. (…).

     Ορίζει εκκαθαριστή την πιο πάνω δικηγόρο Πατρών, στην οποία αναθέτει την παρακολούθηση και υποβοήθηση της εκτέλεσης των όρων της ρύθμισης για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του αιτούντος και συγκεκριμένα το έργο της έγγραφης ενημέρωσης, αμέσως με την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος της εκποίησης, του αιτούντος και των πιο πάνω τραπεζών για το ακριβές υπόλοιπο των οφειλών του προς κάθε μία απ’ αυτές, ο υπολογισμός του οποίου θα γίνει με βάση τα οριζόμενα στην απόφαση ποσά των απαιτήσεων κάθε πιστώτριας, από τα οποία θα αφαιρεθούν τα πιο πάνω ποσά των καταβολών επί 4ετία και αυτά από τη διανομή του τιμήματος της εκποίησης του διαμερίσματος. Το υπόλοιπο που θα διαμορφωθεί θα κατανεμηθεί σε 204 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. (…).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Δικαστήριο: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος: ΑΧΑΡΝΩΝ
Αριθ. Απόφασης: 3
Ετος: 2011
Περίληψη
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Εκχώρηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Μηδενικές καταβολές -. Εν μέρει δεκτή αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση κατά το μέρος της που αφορά ρύθμιση οφειλής της αιτούσας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς επρόκειτο για εκχώρηση προς αυτό που προβλέπεται από ειδικό για το ΤΠΔ νόμο, οι διατάξεις του οποίου δεν έχουν τροποποιηθεί από τον ν. 3869/2010, και επομένως δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στη ρύθμιση του τελευταίου. Ρύθμιση του υπόλοιπου των οφειλών της αιτούσας με μηδενικές καταβολές για χρονικό διάστημα 5-6 μηνών και ορισμός νέας δικασίμου για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών.

Κείμενο Απόφασης
Αριθμός 3/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας Ν. 3869/2010)

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Διονύσιο Σιγουράκο και τη γραμματέα Αλίκη Μανούση.

    Συνεδρίασε δημόσια και έκτακτα στο ακροατήριό του την 25-5-2011 για να δικάσει την εξής υπόθεση:

    Της αιτούσας …, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Παναγιώτα Γιάννακοπούλου και

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 Ν.3869/2010 και 748 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ.] και παρίστανται ως εξής: 1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (Τ.Π.Δ.) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε από τον δικαστικό αντιπρόσωπο Γεώργιο Δήμου, 2. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Δήμητρας Κατσαβού, 3. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας» (Ο.Ε.Κ.) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,

παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Χρήστου Θλιβερή, 4. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Αργυρώς Παναγοπούλου.

    Η αιτούσα κατέθεσε την, από 4-2-2011, αίτησή της, η οποία γράφτηκε στα σχετικά βιβλία του Ειρηνοδικείου Αχαρνών με αριθμό κατάθεσης 2/2011 και της οποίας συζήτηση ορίστηκε η αναφερομένη στην αρχή της παρούσας ημερομηνία, κατά την οποία εμφανίστηκαν οι διάδικοι, όπως παραπάνω σημειώνεται.

    Ακολούθησε συζήτηση όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά.

Το Δικαστήριο αφού άκουσε όσα περιέχονται στα πρακτικά,

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τη προσκομιζόμενη με αριθμό 15737/4-3-2011 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών …, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως αυτής επιδόθηκε νόμιμα στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία " ASPIS BANK". Εφόσον, λοιπόν, η τελευταία δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο από τη σειρά του πινακίου θα δικαστεί σαν είναι παρούσα.

    Η αιτούσα, που έχει την κατοικία της στις Αχαρνές Αττικής, επικαλούμενη με την αίτησή της ότι δεν έχει εμπορική ιδιότητα και ότι έχει περιέλθει, χωρίς υπαιτιότητά της, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 148.545,79 ευρώ, ζητά: 1) τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο (μηδενικών καταβολών) μέχρι να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι των πιστωτών της που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση και 2) την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του δικαιώματος συγκυριότητας (2/8) επί της κυρίας κατοικίας της, που περιγράφεται λεπτομερώς.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινομένη αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του νόμου 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξώδικου συμβιβασμού (βλ. την από 10 Ιανουαρίου 2011 υπ' αριθμ. πρωτ. 100/2011 βεβαίωση του συνηγόρου του καταναλωτή και την από 4-2-2011 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων : α) της περιουσίας της και των εισοδημάτων της, β)των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία). Περαπέρα, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010). Περαιτέρω η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. I του Ν. 3869/2010, είναι αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9 και 11 του ίδιου νόμου. Εφόσον λοιπόν δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των ανωτέρω πιστωτών της, πρέπει να ερευνηθεί και κατά την ουσιαστική της βασιμότητα.

    Οι πιστωτές (τραπεζικές εταιρείες) που παραστάθηκαν κατά τη συζήτηση, αρνήθηκαν την υπό κρίση αίτηση ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης προδικασίας και λόγω αοριστίας και περαιτέρω ως Υόμω αβάσιμης λόγω της έλλειψης συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου 3869/2010 στο πρόσωπο της αιτούσας. Ωστόσο, από την έρευνα των προσκομισθέντων από τους διαδίκους εγγράφων, προέκυψε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί τυγχάνουν απορριπτέοι. Ειδικότερα: Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αίτηση δεν είναι παραδεκτή διότι δεν τους έχουν επιδοθεί και μάλιστα εμπρόθεσμα από την οφειλέτιδα τα προβλεπόμενα από τον νόμο: α) κατάσταση της περιουσίας της αιτούσας και β)σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, δεν είναι βάσιμος, διότι εφόσον οι ίδιοι αναφέρουν ότι τους έχει επιδοθεί ως συνημμένο της αίτησης ρύθμισης, η αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού της αιτούσας, που περιέχει τα παραπάνω στοιχεία, έχουν λάβει γνώση αυτών και συνεπώς πληρούται ο σκοπός του νόμου για την γνώση των πιστωτών αναφορικά με την περιουσία του οφειλέτη και το σχέδιο ρύθμισης. Επίσης ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αίτηση είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως, διότι δεν περιέχει τα στοιχεία, που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. του παραπάνω νόμου, αλλά τα στοιχεία αυτά περιέχονται στα κατατεθέν μαζί με την αίτηση σχέδιο εξωδικαστικού συμβιβασμού, δεν είναι βάσιμος και πρέπει να απορριφθεί, διότι από τη διατύπωση του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, στο οποίο ορίζεται ότι ο οφειλέτης επιδίδει στους πιστωτές αντίγραφα της αίτησης, της κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του και του σχεδίου διευθέτησης, προκύπτει ότι η κατάσταση περιουσίας και το σχέδιο μπορούν είτε να ενσωματωθούν στην αίτηση, είτε να τη συνοδεύουν ως εξ υπ' αρχής συνημμένα έγγραφα, που κατατίθενται μαζί της και συμπληρώνουν παραδεκτά το περιεχόμενό της. Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αίτηση δεν είναι νόμιμη, διότι το σχέδιο διευθέτησης που περιέχει είναι αόριστο, αφού δεν αναφέρει κατάσταση των απαιτήσεων των πιστωτών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα δεν είναι βάσιμος, διότι ο νόμος δεν προβλέπει ούτε το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου, ούτε δικαστικό έλεγχο του περιεχομένου του, συνεπώς αυτό μπορεί να καθοριστεί ελεύθερα από το οφειλέτη, παραδεκτά δε προτείνεται ακόμα και σχέδιο με μηδενικό περιεχόμενο [Βλ. Αθαν.Κρητικού, Ρύθμιση των οφειλών, σελ.71] και ενώ οι ίδιοι οι πιστωτές έχουν σαφή (και πιο αναλυτική σε σχέση με την οφειλέτιδα) εικόνα των απαιτήσεων τους κατά της αιτούσας με βάση τα αντίγραφα του λογαριασμού της που οι ίδιοι τηρούν. Τέλος ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι το περιλαμβανόμενο στην αίτηση αίτημα της αιτούσας είναι αόριστο, διότι απλώς αναφέρει ότι ζητάει να υπαχθεί τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, επειδή βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπληρώσεως των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, δεν είναι βάσιμος, διότι ο νόμος δεν ορίζει το περιεχόμενο του αιτήματος, σύμφωνα δε με το άρθρο 1 του νόμου, σκοπός του οφειλέτη είναι η ρύθμιση των οφειλών του, αυτός δε ο σκοπός καθίσταται σαφής στο αίτημα της αιτούσας με την παραπάνω διατύπωση.

    Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 2214/1994 για την εξυπηρέτηση και ασφάλιση των χορηγούμενων δάνειων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την απόκτηση πρώτη κατοικίας από δημόσιους υπάλληλους και συνταξιούχους, κάθε δανειζόμενος υποχρεούται να εκχωρήσει υπέρ του δανειστή α]...,β] μέχρι τα 6/20 της κανονισθησόμενης κύριας και επικουρικής συντάξεως του και όλων των μερισμάτων και άλλων παροχών, που τακτικά λαμβάνει από τα - ασφαλιστικά του ταμεία. Η παραπάνω εκχώρηση είναι ισχυρή, καταργούμενης κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Σύμφωνα δε με το άρθρο 25 παρ. 6 του ν. 3867/2010, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί ύστερα από αίτηση του υπόχρεου μπορούν να καθορίζονται όροι εξυπηρέτησης, επί μέρους συμφωνίες των δανειακών συμβάσεων και η διευθέτηση των τόκων υπερημερίας των μη κανονικά εξυπηρετούμενων οποιουδήποτε είδους δανειακών συμβάσεων, που έχει χορηγήσει προς φυσικά πρόσωπα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με τις παραπάνω ειδικές για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διατάξεις, ορίζεται εκ του νόμου εκχώρηση, κατά τα ποσοστά, που αναφέρονται, επί των αποδοχών του δανειολήπτη για την εξόφληση του δανείου και n διαδικασία ρυθμίσεως των μη κανονικά εξυπηρετούμενων δανείων, που έχει χορηγήσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο νόμος 3869/2010 ρυθμίζει γενικά τις οφειλές υπερχρεωμένων προσώπων χωρίς καμία αναφορά ή τροποποίηση των παραπάνω ειδικών ρυθμίσεων των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Συνεπώς για τις τελευταίες εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 62 ν. 2214/1994 και 25 παρ. ν. 3867/2010.

    Από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα και τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, ουδενός των οποίων παραλείφθηκε η συνεκτίμηση, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, κάτοικος Αχαρνών Αττικής και ηλικίας 38 ετών τυγχάνει άνεργη, μητέρα δύο τέκνων 19 και 17 ετών και έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς έχει προσβληθεί (ήδη από τον Ιούνιο του 1997) από λοίμωξη HIV σταδίου Β3 και λαμβάνει για το λόγο αυτό αντιρετροϊκή θεραπεία, έχει υποβληθεί σε εκτομή τραχήλου μήτρας λόγω καρκινώματος και σε αφαίρεση πολύποδος μήτρας και παρουσιάζει κρίσεις ημικρανίας (σχετ. το υπ' αριθμ. 13617/23-6-2010 ιατρικό πιστοποιητικό του Γ' Παθολογικού τμήματος του Κοργιαλένειου-Μπενάκειου Νοσοκομείου). Η αιτούσα έχει περιέλθει, χωρίς δική της υπαιτιότητα, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, δεδομένου και του επισυμβάντος την 1-8-2009 θανάτου του, εργαζομένου ως τότε στη Δ.Ε.Η., συζύγου της …, από τα εισοδήματα του οποίου εξασφάλιζε όλη η οικογένεια της τις βασικές της βιοτικές ανάγκες και κάλυπτε τις υποχρεώσεις προς τρίτους. Πιστωτές της αιτούσας είναι: 1) Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας» (Ο.Ε.Κ.) από σύμβαση στεγαστικού δανείου για απαίτηση ύψους 122.242,18 ευρώ, 2) Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», από σύμβαση καταναλωτικού δανείου για απαίτηση ύψους 2.480,20 ευρώ, 3) Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ASPIS ΒΑΝΚ», από δύο συμβάσεις πιστωτικής κάρτας για απαιτήσεις ύψους 647,72 ευρώ και 202,29 ευρώ, 4) Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», από σύμβαση πιστωτικής κάρτας για απαίτηση ύψους 1.942,76 ευρώ και από δύο συμβάσεις καταναλωτικών δανείων για απαιτήσεις ύψους 5.008,35 ευρώ και 754,68 ευρώ και 5) Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (Τ.Π.Δ.) από δύο επισκευαστικά δάνεια για απαιτήσεις ύψους 4.187,37 ευρώ και 8.492,27 ευρώ αντίστοιχα, (για την καταβολή των οποίων γίνεται από το Ταμείο παρακράτηση ποσού 112,68 ευρώ από τη χορηγούμενη στην αιτούσα σύνταξη). Σημειωτέον ότι η αιτούσα ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος του θανόντος συζύγου της και υπεισερχόμενη στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς έχει αναδεχθεί τα σχετικά χρέη του συζύγου της και ανέλαβε την εξόφληση τους μαζί με τα δικά της προσωπικά χρέη. Το συνολικό ύψος των οφειλών της προς τους πιστωτές-χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς το Τ.Π.Δ.-ανέρχεται σε 133.278,18 (2.480,20 + 647,72 + 202,29 + 122.242,18 + 1.942,76 + 5.008,35 + 754,68) ευρώ. Περαιτέρω η αιτούσα λαμβάνει σύνταξη από τη ΔΕΗ, λόγω θανάτου του συζύγου της (που ήταν - εργαζόμενος στην εν λόγω δημόσια επιχείρηση μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του). Η σύνταξη αυτή αποτελεί το μοναδικό εισόδημα της και ανέρχεται σε 580,05 ευρώ, όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες εκκαθαριστικές καταστάσεις του Ι.Κ.Α., από τα οποία ήδη έχει εκχωρηθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μηνιαίως το ποσό των 112,68 ευρώ για την εξόφληση των δόσεων του επισκευαστικού δανείου, που είχε λάβει ο σύζυγος της από αυτό. Όπως προαναφέρθηκε, η εκχώρηση αυτή προβλέπεται από ειδικό για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων νόμο, οι δε σχετικές διατάξεις δεν έχουν τροποποιηθεί από το Ν. 3869/2010, επομένως η αιτούσα εσφαλμένα συμπεριέλαβε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην παρούσα ρύθμιση και η αίτησή της τυγχάνει απορριπτέα ως προς αυτό. Συνεπώς απομένει προς διάθεση στην αιτούσα το ποσό των 467,37 ευρώ μηνιαίως. Ωστόσο το ποσό, που είναι αναγκαίο να δαπανάται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της ίδιας και της οικογενείας της, ανέρχεται σε 800 ευρώ το μήνα, μαζί δε με τις ανάγκες της ιατροφαρμακευτικής της φροντίδας υπερβαίνει το ποσό των 1000 ευρώ μηνιαίως. Η αιτούσα είναι συγκύρια σε ποσοστό 2/8 εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος του δεύτερου πάνω από το ισόγειο ορόφου μιας πολυκατοικίας που βρίσκεται στις Αχαρνές Αττικής και επί της οδού …, όπου φέρει τον αριθμό 61, το οποίο έχει εμβαδόν 60,78 τ.μ. και εμπορική αξία 80.000 ευρώ(επομένως η αξία του μεριδίου της αιτούσας επ' αυτού ανέρχεται σε 80.000 Χ 2/8 = 20.000 ευρώ), το οποίο χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία της και είναι το μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο. Επίσης η αιτούσα έχει την πλήρη κυριότητα της υπ' αριθμ. Υ8 αποθήκης μιας πολυκατοικίας, που βρίσκεται στις Αχαρνές Αττικής και επί της οδού …, όπου φέρει τον αριθμό 61, που έχει εμβαδόν 12,66 τ.μ. και εμπορική αξία 4.000 ευρώ και την ψιλή κυριότητα ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «Πέτρα Σταυραετού» του Δήμου Αχαρνών Αττικής, εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου αυτού που έχει έκταση 170 τ.μ. και εμπορική αξία 20.000 ευρώ. Οι πιστωτές της αιτούσας δεν αρνήθηκαν την ως άνω περιουσιακή της κατάσταση. Επομένως, προκύπτει από τα παραπάνω, ότι τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών της, ενώ τα οικονομικά της είναι ανεπαρκή ακόμα και για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της. Συνεπώς το δικαστήριο πρέπει κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 2 και 5 του Ν. 3869/2010 να προβεί σε ρύθμιση μηδενικών μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα 5-6 μηνών και ταυτόχρονα να ορίσει νέα δικάσιμο, μετά την πάροδο πέντε μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Η αιτούσα, κατά το χρονικό διάστημα των μηδενικών της καταβολών προς τους πιστωτές, θα πρέπει να καταβάλει εύλογη προσπάθεια για την εξεύρεση ανάλογης εργασίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παρ.3 του ίδιου ως άνω Νόμου ή να εξασφαλίσει με άλλο τρόπο (π.χ. γονικές παροχές, δωρεές κλπ.) πόρους για την εξυπηρέτηση των χρεών προς τους πιστωτές της, κυρίως δε για την ευδοκίμηση πρότασης εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της που έχει υποβάλλει κατά το άρθρο 9 παρ.2 του ίδιου Ν. 3869/2010, η ουσιαστική κρίση επί της οποίας θα στοιχειοθετηθεί στη νέα δικάσιμο της υπόθεσης, καθώς το καταβλητέο για την αιτία αυτή ποσό θα προκύψει μετά την αφαίρεση του συνολικού ποσού των μηνιαίων επί τετραετία καταβολών, στις οποίες θα δύναται να ανταποκριθεί τότε η αιτούσα.

    Σύμφωνα με όλα αυτά, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί κατά το μέρος που αφορά ρύθμιση οφειλής της αιτούσας προς το Τ.Π.Δ. και περαιτέρω να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν, εφόσον γίνεται δεκτό το σχέδιο μηδενικών καταβολών κατά των πιστωτών που πρότεινε η αιτούσα και να ρυθμισθούν οι οφειλές της κατά το διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "ASPIS BANK", και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

    Απορρίπτει την αίτηση κατά το μέρος που αφορά ρύθμιση οφειλής της αιτούσας προς το Τ.Π.Δ.

    ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ μηδενικές μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς τους λοιπούς (πλην Τ.Π.Δ.) πιστωτές που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας. Ορίζει δε νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των εν λόγω μηνιαίων καταβολών την 1/2/2012.

    Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στις Αχαρνές στις 29-7-2011 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του με την παρουσία και της γραμματέως.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΙΓΟΥΡΑΚΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗ ΑΛΙΚΗ


ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΔΩ