Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ;

                    
    Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι του δημοσίου έχουν λάβει δάνεια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς επίσης και από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και για την εξασφάλιση της αποπληρωμής του δανείου τους έχουν εκχωρήσει μέρος του μισθού ή της σύνταξής τους. 
    Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια ήδη σήμερα, που οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν μειωθεί σημαντικά , το ποσό, που τελικά, μετά την παρακράτηση του ποσού της εκχώρησης, απομένει  να είναι άκρως περιορισμένο, με αποτέλεσμα να αναρωτιούνται οι ενδιαφερόμενοι εάν η εκχώρηση αυτή είναι νόμιμη , με βάση τις διατάξεις του ΑΚ και του ΚΠολΔ, που προβλέπουν ότι ο μισθός και η σύνταξη  είναι ακατάσχετα, ανεκχώρητα και μη δεκτικά  συμψηφισμού, δηλαδή με βάση τις διατάξεις του άρθρου 982 ΚΠολΔ , 451,  464  ΑΚ κλπ.
   Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι...
ότι η εκχώρηση του μισθού και της σύνταξης, σε σχέση με τις προαναφερθείσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου απλής τυπικής ισχύος, καθ' όσον αφορά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είναι νόμιμη, διότι ρητώς προβλέπεται από το άρθρο 62 παρ. 1 του Ν. 2214/1994, το οποίο ορίζει ότι :
1. Για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των χορηγούμενων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τοκοχρεωλυτικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, προς τους δημοσίους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους και τους λοιπούς δικαιουμένους, κατά την κείμενη νομοθεσία, κάθε δανειζόμενος υποχρεούται να εκχωρεί υπέρ του δανειστού:

α) Μέχρι του 6/10 όλων γενικά των τακτικών μηνιαίων απολαβών του (μισθός, επιδόματα, μηνιαία αναλογία δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, ΔΙΒΕΕΤ, κ.λπ.).

β) Μέχρι τα 6/10 της κανονισθησομένης κύριας και επικουρικής συντάξεως και όλων γενικά των μερισμάτων και άλλων παροχών που τακτικά λαμβάνουν από τα ασφαλιστικά τους Ταμεία.

γ) Τα 3/4 από το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται απ' αυτόν από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή από την οριζόμενη από την εργατική νομοθεσία αποζημίωση λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσεως.2. Οι πιο πάνω εκχωρήσεις είναι ισχυρές καταργούμενης κάθε αντιθέτου γενικής ή ειδικής διατάξεως. «Για την αναγγελία των εκχωρήσεων αυτών αρκεί η τήρηση των κοινών διατάξεων κατά παρέκκλιση τυχόν ειδικών ρυθμίσεων, όπως του άρθρου 95 του ν. 2362/1995 και του άρθρου 53 του ν.δ. 496/1974. Εκχωρήσεις που έχουν γίνει οποτεδήποτε πριν από την εφαρμογή του παρόντος χωρίς την εφαρμογή των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο ειδικών ρυθμίσεων θεωρούνται εξ υπαρχής έγκυρες, εφόσον τηρήθηκαν οι κοινές διατάξεις.»

3. Η παρακράτηση από το εφάπαξ και την αποζημίωση γίνεται μόνο αν τα 6/10 της συντάξεως και των μερισμάτων δεν καλύπτουν την τοκοχρεωλυτική δόση. Δεν παρακρατείται επίσης το εφάπαξ και στις περιπτώσεις της πρόωρης συνταξιοδοτήσεως όταν η έναρξη καταβολής της συντάξεως ορίζεται σε μελλοντικό χρόνο, αν ο δανειζόμενος καταβάλει όλες τις μέχρι την έναρξη καταβολής της συντάξεως τοκοχρεωλυτικές δόσεις και εφόσον τα 6/10 της κανονισθείσας συντάξεων και των μερισμάτων καλύπτουν την τοκοχρεωλυτική δόση.

4. Με απόφαση του Υπουργου Οικονομικών μπορεί να αυξομειώνονται τα πιο πάνω ποσοστά εκχωρήσεως των μισθών, συντάξεων κ.λπ.

«Η απόφαση αυτή μπορεί να καταλαμβάνει και τα δάνεια που έχουν συνομολογηθεί πριν την έκδοση αυτής.»

5. «Η διάρκεια εξόφλησης των δανείων που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθορίζεται μετά από αίτηση του δικαιούχου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι σαράντα έτη. Στην παρούσα ρύθμιση εμπίπτουν και τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί και δεν έχουν εξοφληθεί. «Η διάρκεια των χορηγηθέντων τοκοχρεολυτικών δανείων που δεν έχουν εξοφληθεί μπορεί να παρατείνεται μετά από αίτηση του δικαιούχου και πέραν των 40 ετών συνολικά από το χρόνο της αρχικής σύμβασης.» "Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να καθορίζεται και μικρότερη διάρκεια εξοφλήσεως των παραπάνω δανείων, όχι όμως λιγότερη των δεκαπέντε (15) ετών".
        Με βάση, λοιπόν,  όλα όσα παραπάνω εκτίθενται, η εκχώρηση μισθών και συντάξεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι νόμιμη, τουλάχιστον καθ' όσον αφορά την συμφωνία της προς σχετικές με το θέμα διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, γιατί η εκχώρηση αυτή προβλέπεται από την ειδική διάταξη του άρθρου 62 παρ. 1 του Ν. 2214/1994, η οποία καταργεί κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη
    Βέβαια η εκχώρηση αυτή μισθών και συντάξεων, ιδίως εν όψει του δραστικού περιορισμού τους,  ίσως να μην είναι νόμιμη με βάση συνταγματικές διατάξεις καθώς επίσης και διατάξεις διεθνών νομικών κειμένων υπερνομοθετικής ισχύος με βάση του Σύνταγμα, κάτι που είναι ερευνητέο και δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος νομικού προβληματισμού. Αποτελεί, όμως, η έρευνα του θέματος αυτού, μία πολύ ενδιαφέρουσα νομική πρόκληση.  
   Όμως, καθ' όσον αφορά την νομιμότητα των εκχωρήσεων αυτών με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αυτή θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. 
  Αντίθετα δεν φαίνεται να είναι νόμιμη η εκχώρηση, που γίνεται για τον σκοπό αυτό, προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο , διότι η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Ν. 2322/1995, με την οποία επεκτάθηκε η παραπάνω , ισχύουσα για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , ρύθμιση και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, καταργήθηκε με την περίπτωση  κ' της παραγράφου 1 του άρθρου δέκατου πέμπτου  του Ν. 3081/2002. Παρά ταύτα πρέπει να επισημανθεί ότι η Γνωμοδότηση του ΝΣΚ με αριθμό 131/15.3.2011 , όπως και η 194/2006 θεωρούν  την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 2322/1995 ως ισχύουσα και κατά συνέπεια ότι είναι νόμιμη η εκχώρηση μισθών και συντάξεων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, κατά μεταφορά της σχετικής ρύθμισης, που ισχύει για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
   Εξυπακούεται ότι όλα τα παραπάνω δεν διεκδικούν ισχύ αυθεντίας,  παρά συνιστούν έναν απλό νομικό προβληματισμό  και όποιος έχει να συνεισφέρει μία διαφορετική άποψη , παρακαλείται να την διατυπώσει με μορφή σχολίου στην παρούσα ανάρτηση, για την πληρότητα της νομικής αναζήτησης του θέματος.