Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013

Ν. 1608/1950 "ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ένας πολύ παλιός , μα και πολύ επίκαιρος νόμος. Προβλέπεται να είναι πολύ τής μόδας τις επόμενες μέρες.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ


Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθμός: 1608
Έτος: 1950
ΦΕΚ: Α 301 19501228
Τέθηκε σε ισχύ: 28.12.1950
Ημ.Υπογραφής: 28.12.1950

Τίτλος
Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του Δημοσίου
Θέματα
Αύξη ποινών για καταχραστές του ΔημοσίουΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ 
Αρθρο: 1
Ημ/νία: 04.06.1996
Ημ/νία Ισχύος: 28.12.1950
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΔΔ)

Λήμματα
Εγκλήματα στρεφόμενα κατά του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Ζημία του δημοσίου, Επιβαρυντικές περιστάσεις
Σχόλια
Το μέσα σε " " πρώτο εδ. της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 36 του Ν. 2172/93. - Ο μέσα σε ( ) αριθμός άρθρου του πρώτου εδ. της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καταργήθηκε και το δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2298/95 (ΦΕΚ Α' 62/04.04.1995). Το εντός " " ποσό των 50.000.000 δρχ. της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τίθεται κατ' αύξηση από το πρώην ποσό των 5.000.000 δρχ., με την περ. α' της παρ. 3 του άρθρ. 4 του Ν. 2408/96 (Α' 104), ισχύει δε από 4.6.1996. Η εντός " " παρ. 3 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ' της παρ. 3 του άρθρ. 4 του Ν. 2408/96 (Α' 104), ισχύει δε από 4.6.1996.
Κείμενο Αρθρου
"1. Στον ένοχο των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρ. 216, 218, 235, 236, 237, 242, (256), 258, 372, 375 και 386 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά στρέφονται κατά του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κατά άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρ. 263Α του Ποινικού Κώδικα και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των "50.000.000" δραχμών, επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης και, αν συντρέχουν ιδιαζόντως ιδιάζοντος επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως αν ο ένοχος εξακολούθησε επί μακρό χρόνο την εκτέλεση του εγκλήματος ή το αντικείμενό του είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης". "Στον ένοχο του αδικήματος που προβλέπεται ειδικώς από το άρθρ. 256 του Ποινικού Κώδικα, τα παραπάνω εφαρμόζονται μόνο όταν το αδίκημα στρέφεται κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου".
2. Με τας εν τη προηγουμένη παραγράφω ποινάς, ηλαττωμένας κατά το εν άρθρ. 83 του Κώδικος μέτρον, τιμωρούνται και οι ένοχοι των εν άρθρ. 231, 232 και 394 πράξεων, εφ' όσον αύτοι διαπράττονται εν σχέσει προς αδικήματα περί ων η προηγουμένη παράγραφος.
"3. Τα αδικήματα που προβλέπονται από το παρόν άρθρο εκδικάζονται από το κατά το άρθρ. 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οριζόμενα Δικαστήρια Εφετών".
4. Αι διατάξεις των άρθρ. 105 και 106 του Κώδικος Ποιν. Δικονομίας εφαρμόζονται και επί των αδικημάτων του παρόντος άρθρου...


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 04.06.1996
Ημ/νία Ισχύος: 28.12.1950

Σχόλια
Το εντός " " ποσό των 50.000.000 δρχ. του παρόντος άρθρου κατ' αύξηση του πρώην ποσού των 100.000 μεταλλικών δραχμών με την περ. δ' της παρ. 3 του άρθρ. 4 του ν. 2408/96 (Α' 104), ισχύει δε από 4.6.1996
Κείμενο Αρθρου
Η εν άρθρ. 111 του δια του Νόμου 1493 κυρωθέντος Κώδικος Ποινικής Δικονομίας φράσις " εφ' όσον το δια των υπό στοιχ. β' και γ' αδικημάτων επιτευχθέν ή επιδιωχθέν όφελος του πράξαντος ή η προσγενομένη ή οπωσδήποτε απειληθείσα ζημία του Δημοσίου υπερβαίνει το ποσόν των πέντε χιλιάδων μεταλλικών δραχμών" αντικαθίσταται δια της φράσεως "εφ' όσον το δι' αυτών επιτευχθέν ή επιδιωχθέν όφελος του πράξαντος ή η προσγενομένη ή οπωσδήποτε απειληθείσα ζημία του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπερβαίνει το ποσόν των "50.000.000" δραχμών".


Αρθρο: 3
Ημ/νία: 28.12.1950
Ημ/νία Ισχύος: 28.12.1950
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ

Λήμματα
Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Επιθεωρητές, Παράλειψη, Αμέλεια, Φυλάκιση
Κείμενο Αρθρου
Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή Επιθεωρηταί γενόμενοι ένοχοι παραλείψεως ή αμελείας περί τον έλεγχον των υφισταμένων αυτών ή των εις επιθεώρησιν αυτών υποκειμένων τιμωρούνται, εν περιπτώσει τελέσεως τινός των εν τω άρθρ. 1 αν δεν συντρέχη δεινότερα του Νόμου παράβασις δια φυλακίσεως, τουλάχιστον εξ μηνών. Η πράξις δικάζεται κατά τας διατάξεις του παρόντος.


Αρθρο: 4
Ημ/νία: 28.12.1950
Ημ/νία Ισχύος: 28.12.1950

Λήμματα
Εναρξη ισχύος του Ν. 1608/50
Σχόλια
Οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου επεκτάθηκαν και στα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας κ.λπ. εις βάρος της περιουσίας του ενοποιημένου Ν.Π.Δ.Δ. των σιδηροδρόμων Σ.Ε.Κ. με την παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 4246/62
Κείμενο Αρθρου
Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από 1 Ιαν. 1951, ημέραν ενάρξεως της εφαρμογής των νέων Ποινικών Κωδίκων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ